Thứ Hai
21 Sep 2020
7:59 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Tế Điên Hoà Thượng (240 Hồi) ("Đồ Khùng" dịch)
Tế Điên Hoà Thượng (240 Hồi)
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:06 AM | Message # 201
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 194


Binh thụt ống dương oai phá yêu thuật
Tế trưởng lão mạo hiểm bắt tặc nhân
Nghe quan binh bị trận cuồng phong yêu thuật mở mắt không ra kêu cứu, Tế Ðiên lập tức miệng niệm lục tự chân ngôn “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”, lấy tay chỉ một cái, gió liền ngưng ngay. Thất tinh chân nhân dòm lại thấy một ông Hòa thượng kiếc, sợ quá quay đầu chạy lộn về. Bát quái chân nhân Tạ thiên Cơ la lên:

- Vô lượng Phật, hiền đệ tránh qua một bên, để ta bắt nó.

Nói rồi đưa tay rúy kiếm xông tới trước, nói:

- Kẻ mới tới đó có phải là Tế Ðiên không?

- Chính ta là Tế Ðiên đây.

- Mi không biết Tổ sư gia của mi lợi hại à? Nếu mi thức thời thì hãy quỳ xuống dập đầu kêu ta ba tiếng “Tổ sư gia”, sơn nhân ta lấy một phần đức hiếu sinh, tha cho khỏi chết! Nếu không, ta sẽ kết thúc tính mạng mi đấy.

- Hay cho lão đạo lộn sòng kia! Mi dập đầu lạy và gọi Hòa thượng ta ba tiếng “Tổ tông gia”, ta cũng không tha cho mi nữa là!

Bát quái chân nhân Tạ Thiên Cơ thấy Tế Ðiên là một kẻ phàm phu tục tử, ông ta làm sao thấy được chân tướng, vì Tế Ðiên đã che mất Phật quang, linh quang, kim quang rồi. Laõ đạo sĩ huơi kiếm nhắm ngay Tế Ðiên chém xuống. Tế Ðiên né qua vói tay kéo lão đạo sĩ một cái, ông ta quày kiếm chém một nhát nhưng không trúng. Tế Ðiên lúc kéo, lúc xô, lúc đẩy. Lão đạo sĩ tức quá, miệng niệm lâm râm, tức thì một trận quái phong nổi lên, từ trên hư không vô số độc xà quái mãng thỏ nai hồ ly đổ xô về phía quan binh giương nanh múa vút chực cắn làm cho quan binh sợ hãi lật đật tháo lui. Tế Ðiên lấy tay chỉ, miệng niệm lục tự chân ngôn “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”. Lập tức từ trong tay phóng ra một luồng hào quang, những con vật kinh khiếp ấy đều hiện nguyên hình bằng giấy rơi lả tả xuống đất.

Bát quái nhân thấy sự tình bất ổn, vội chạy ngược về, nói:

- Thưa Tổ sư gia, bọn tôi pháp lực qúa kém, địch không lại Hòa thượng, xin Tổ sư gia triển khai giúp pháp thuật ra bắt Hòa thượng đi!

Thiệu Hoa Phong thấy vậy, gầm lên một tiếng, rút bửu kiếm bước ra tới trước, hét:

- Hay cho Tế Ðiên, sơn nhân ta cùng mi xưa kia không oán, gần đây không cừu, mi vô cớ lại đối địch với ta. Hôm nay Tổ sư gia sẽ bắt mi băm thành trăm khúc mới hả được cái giận của ta.

- Hay cho đồ nghiệt súc, mi có phải là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong không?

- Ta chính là Tổ sư gia của mi đây.

- Chính ta muốn bắt mi đây! Mi là người xuất gia đáng lẽ phải thờ vua giữ phận, vượt ngoài ba cõi, chẳng ở trong ngũ hành, một trần không nhiễm, vạn lự đều không, quét đất chẳng nỡ hại mạng trùng dế, che đèn để khỏi uổng mạng phi nga. Ðáng nhẽ phải trừ tham sân ác dục, mi lại vô cớ dùng lời yêu ma gạt chúng, sát hại sinh linh, chiêu tập giang dương đại đạo chốn lục lâm, bán hương xông thuốc mê, di hại bốn phương, sai người đi khắp nơi bắt cóc, làm bại hoại gái nhà lành, phân ly gia đình cốt nhục, trên thì trời giận, dưới thì người hờn. Trời làm tai nghiệt có thể tránh được, chính mình gây ngược ắt khó sống còn! Hòa thượng ta đâu muốn xen vào việc đời, chỉ vì mi độc ác cùng cực. Diệt ác tức là tu thiện niệm, Hòa thượng ta mới đến đây trừ khử kẻ tội ác đầy trời, chấp mê không bỏ, cưỡng dục hoành hành như mi.

Lão đạo sĩ nghe nói giận đến ứa gan, mắt long sòng sọc, rút bửu kiếm nhắm ngay đầu Tế Ðiên chém xuống. Tế Ðiên tràn mình thánh khỏi, chạy loanh quanh thoạt trước thoạt sau. Tế Ðiên thân thể linh hoạt, lão đạo sĩ chém mãi không trúng, giận quá nhảy sang một bên, nói:

- Hay cho Tế Ðiên, mi chọc ta tức chết đi thôi! Ðể sơn nhân dùng bửu bối bắt mi.

- Mi cứ đem bửu bối ra cho ta xem!

Lão đạo sĩ móc từ sau lưng ra một cái hồ lô, bên trong có 500 âm hồn của những người chưa tới số mà trước đây các lão đạo sĩ luyện bách cốt nhân ma hại người bắt về. Hôm nay lão đạo gấp quá, trong miệng niệm chú lâm râm, giở nắp hồ lô, thả 500 âm binh ra. Tức thời thiên hôn địa ám, mặt trời không ánh sáng, quỷ khóc thần kêu, áp về phía quan binh. Tế Ðiên lật đật bảo quan binh đưa đội thụt ống đồng đến. Quan binh lập tức sử dụng ống thụt đồng. Nước dơ thụt ra phá hết tà thuật, trong chớp mắt âm binh tứ tán hóa làm tro bay. Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong thấy Tế Ðiên phá mất Âm binh trận của mình, tức thì cả kinh định niệm chú giữ lại. Tế Ðiên lại kêu quan binh thụt ngay nước dơ về phía các đạo sĩ. Cả mình dính đầy nước dơ, các đạo sĩ niệm chú không còn linh nghiệm nữa, vội kêu lên:

- Tổ sư gia ơi, không xong rồi!

Thiệu Hoa Phong hô:

- Hãy chạy theo ta!

Các đạo sĩ quay đầu rùng rùng chạy về Từ vân quán. Tế Ðiên hô:

- Ðuổi theo!

Quan binh tức thời đuổi thẳng đến ngoài cửa Từ Vân quán. Tế Ðiên dặn các quan binh vây chặt ba phía Ðông Tây Nam. Lục Trung truyền lệnh vây miếu, nhưng quan binh dù có hơn ngàn người mà địa thế Từ vân quán quá rộng, binh sĩ không thể vây giáp được, đành phải đóng ở phía trước. Tế Ðiên nói:

- Lục đại nhân, Cố đại nhân, hãy theo tôi vào miếu.

Hai vị đái lãnh bọn thân tùng tiến vài miếu xem. Miếu này chánh Bắc là năm gian đại điện, có nguyệt đài, hai bên đều có phối điện, ở hai bên đại điện có hai cái đình bát giác, bên trong có hình dáng giống như hai miệng giếng. Tế Ðiên vào cái đình phía Ðông đi xuống để xem thử, mọi người nói:

- Chắc chắn là bọn yêu đạo chạy trốn từ giếng này, có thể là địa đạo cũng nên.

Nói chưa dứt lời thì thấy từ trong miệng giếng thò ra một cánh tay lớn độ 5, 6 thước, cánh tay lông lá đen sì đưa ra chộp óc Tế Ðiên. Kế nghe Tế Ðiên la:

- Mi muốn đòi mạng Hòa thượng ta hả?

Cánh tay ấy nắm kéo Hòa thượng lôi tuột xuống giếng. Tri phủ Cố Quốc Chương và mọi người sợ mất hồn, nói:

- Bậy bạ thiệt! Chắc phen này Tế Ðiên tiêu rồi!

Lúc đó bọn Lôi Minh, Trần Lượng thấy vậy không khác nào muôn dao xẻ lòng, giáo đâm ngũ tạng, loạn tiễn nát tim. Lôi Minh vốn là người trực tính trung hậu, nghĩ thầm: “Sư phó đối với bọn mình ơn dày như núi, mấy lần cứu tánh mạng bọn ta, bây giờ bị bàn tay lớn bắt lôi vào trong giếng, không biết sống chết ra sao, cái mạng của ta đây không cần gì nữa, phải nhảy xuống xem bên trong sự tình thế nào cho biết?”

Lôi Minh nghĩ rồi cất bước chạy vào đình, co giò nhảy xuống giếng. Trần Lượng nhìn thấy vội chạy tới níu không kịp, trong lòng buồn bã tự nghĩ: “Nhị ca đã nhảy xuống rồi! Trên đời này ai cũng biết hễ có Lôi Minh là có Trần Lượng, hễ có Trần Lượng là có Lôi Minh. Hai ta sống cùng ở một nơi, chết xuống cùng làm quỷ một chỗ”.

Nghĩ rồi chạy tới trước. Quan Tri phủ Cố Quốc Chương cố ngăn lại, chưa kịp nói ra đã thấy Trần Lượng chạy đi trước. Cố Quốc Chương tự nghĩ: “Tế Ðiên, Lôi Minh, Trần Lượng đại khái chắc là tiêu mạng rồi. Nếu lão đạo sĩ đi ra nữa thì ai đối địch đây?”.

Quan binh lúc đó không ai còn lòng dạ nào chiến đấu nữa. Cố Quốc Chương tự nghĩ: “Phận làm con phải hết lòng hiếu thảo, làm quan phải một dạ trung lương; đã thọ bổng lộc của quốc gia lý ưng phải báo đền ơn vua, đem thân đền nợ nước, vì quan chức mà quên mình, chi bằng ta cũng nhảy xuống, một khi chết rồi muôn sự kể như không!”.

Ðang nghĩ tới đó thì bên đại điện có tiếng hô lớn:

- Vô lượng Phật! Thiện tai! thiện tai! Bọn bay: “Thiên đường có nẻo không tìm tới, Ðịa ngục kín bưng cứ lủi vào!”.

Các quan binh ngước đầu dòm lên thì thấy từ phía sau đi ra một lão đạo sĩ đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương bằng đoạn xanh, mình mặc đạo bào bằng đoạn màu lam, khắp áo thêu hình bát quái: Càn tam liên, Khôn lục đoạn, Ly trung hư, Khảm trung mãn..., giữa bát quái là Thái cực đồ. Vị này mặt đỏ tía, mày hung mắt ác làm cho quan quân nhìn thấy sợ đến hồn bất phụ thể.

Lão đạo sĩ này ở đâu xuất hiện thế?

Nguyên Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong và các yêu đạo bị đội quân ống đồng thụt nước dơ vào mình lật đật chạy ra phía sau. Thiệu Hoa Phong nói:

- Cái này là không được rồi! Hay cho Tế Ðiên! Dám thi triển kế độc hại này phá mất pháp thuật của ta. Các vị cùng ta tắm rửa sạch sẽ rồi tính. Sơn nhân đâu để cho Tế Ðiên làm mưa làm gió như vậy được?

Mọi người vội vàng chạy đi tắm rửa sạch sẽ. Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nói:

- Các vị, ai đi thám dọ tình hình thử xem?

Càn pháp chân nhân Triệu Vĩnh Minh nói:

- Ðể tôi đi cho.

Thiệu Hoa Phong nói:

- Ông kề tai tôi dặn: làm như vầy, như vầy...

Triệu Vĩnh Minh gật đầu ưng thuận và hỏi:

- Có ai chịu đi thám dọ với tôi không?

- Ðể tôi đi với! Hắc hổ chân nhân Lục Thiên Lâm kế bên bước ra xin đi.

Lập tức hai người bước ra ngoài. Vừa đến lớp cửa thứ hai, có hai tùng nhân hỏi:

- Chân nhân đi đâu vậy? Vừa rồi Hòa thượng bị bàn tay bắt xuống đây rồi, cả hai tên họ Lôi họ Trần cũng nhảy xuống giếng trong đình nốt!

Lục Thiên Lâm nghe nói, bảo:

- Thế thì buồn cười thật! Ðể ta đến xem thử.

Lão đạo sĩ vừa mới bước ra ngoài đứng ở đại điện nhìn ra. Không bao lâu, từ trong giếng văng ra một cánh tay máu còn chảy ròng ròng, rõ ràng là mới bị chặt. Lão đạo sĩ ở chánh điện nhìn thấy rõ ràng bèn vỗ tay cười lớn. Binh mã Ðô giám Lục Trung và Tri phủ Cố Quốc Chương cũng đều thấy rõ, sợ đền xanh cả mặt. Tri phủ cố Quốc Chương nói:

- Chắc là không xong rồi! Ðại khái Tế Công bị bọn giặc hại rồi, chúng chặt cánh tay quăng lên đó.

Binh mã Ðô giám Lục đại nhân nói:

- Cố đại nhân xem lại đi! Cánh tay đó không phải của Tế Công đâu.

- Quan Ðô giám làm sao biết được?

- Nếu là cánh tay của Tế Công tất phải có bùn đất, mà nước da đâu có trắng trẻo như vậy.

Cố Quốc Chương nghĩ lại cũng có lý bèn nói:

- Nếu không phải của Tế Công thì chắc là của Lôi Minh, Trần Lượng! Ðáng tiếc hai vị anh hùng hiệp nghĩa, một là không vì danh, hai là không vì lợi, trong một sớm bị chết về tay yêu đạo!

Ðương lúc than thở bỗng thấy trong giếng quăng ra một cái một cái đùi lớn, cũng còn máu tươi chảy ròng ròng, trông phát khiếp! Lão đạo Hắc hổ chân nhân Lục Thiên Lâm nhìn hồi lâu, bỗng cất tiếng cười như điên, nói:

- Hay cho tên Tri phủ lớn mật này, dám đút đầu vào đây chịu chết chớ! Sơn nhân ta hôm nay kết thúc tánh mạng cả bọn bây cho rồi!

Nói rồi lão đạo sĩ rút kiếm xông ra trước, trong miệng niệm chú lâm râm. Cố Quốc Chương nhìn thấy sự tình không ổn, lật đật thét gọi:

- Các ngươi mau thụt ống đồng...

Câu nói chưa xong thì nghe ở cửa nghách phía Tây có tiếng nói lớn:

- Eo ôi, A Di Ðà Phật! Hay cho tên nghiệt súc, lại dám đến đây tác quái hưng yêu hử? Ðể ta đến bắt ngươi đây!

Quan binh ngước đầu nhìn xem thì thấy Tế Ðiên thất tha thất thưởng, bước thấp bước cao đi ra trước đại điện. Mọi người ngạc nhiên há hốc mồm, chẳng biết La Hán gia từ đâu tới....


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:07 AM | Message # 202
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 195


Tế Công mang binh vây Từ Vân quán
Yêu đạo dẫn quân giặc vượt Trường giang
Hắc hổ chân nhân Lục Thiên lâm vừa định niệm chú đối địch với quân binh, lại thấy Tế Ðiên đi tới. Lão đạo sĩ sợ quá quay đầu bỏ chạy. Chạy đến phía sau xem lại thì Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong và mọi người đâu mất cả. Lục Thiên Lâm nghĩ thầm: “Ðiệu này hỏng bét! Ai nấy mượn mình làm tấm bia để họ trốn mất, ta cũng chuồn luôn mới xong! Sợi chiết không thành dây, cây lẻ không nên rừng! Còn lại một mình ta thì làm gì được?”.

Lão đạo sĩ lật đật chạy về phía Ngưu Bối Ðà ở hậu sơn để trốn.

Xích phát ling quang Thiệu Hoa Phong đi đâu?

Nguyên mọi người cùng thương nghị, thấy việc đã không ổn. Ðại khái hôm nay Từ Vân quán không thể giữ được rồi. Thiệu Hoa Phong nghiến răng nghĩ thầm: “Tế Ðiên Hòa thượng vô cớ đối địch ta, làm cho tòa miếu này giống như tường đồng vách sắt bị hủy hoại, khiến cho ta lên trời không chốn, xuống đất không nơi”. Thiệu Hoa Phong nói:

- Các vị, hiện tại Tế Ðiên Hòa thượng khuấy rối miếu ta, ta đâu có thể để cho hắn yên được? Ta từ đây thẳng đến thành Lâm An, vào chùa Linh Ẩn, gặp ai giết nấy, đâm đâm chém chém không chừa một mống, rồi phóng hỏa đốt chùa luôn mới hả được hận của ta. Các vị có ai muốn đi theo ta không? Nếu ai không muốn đi thì hãy đến viện Di Lặc tại Tiên Nhân Phong chỗ Thông Thiên Pháp Lôi hòa thượng mà đợi ta. Chưa gặp thì không được đi đâu nhé!

Câu nói vừa xong thì có: “Tiền điện chân nhân Thường Lạc Thiên, Hậu điện chân nhân Lý Lạc Sơn, Tả điện chân nhân Trịnh Hoa Xuyên, Hữu điện chân nhân Lý Hoa sơn, Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố, Bát quái chân nhân Tạ Thiên Cơ, Cản pháp chân nhân Triệu Vĩnh Minh, Cấn pháp chân nhân Lưu Vĩnh Thanh, Càn Khảm Cấn ChấnKhôn Ly Tôn Ðoài, tám vị chân nhân, cả đến Hắc mao sái Cao Thuận, Thiết bối tử Cao Trân, những người này cùng theo Thiệu Hoa Phong. Mê hồn Thái Tuế Ðiền Chương đái lãnh Ðơn đao thái tuế Châu Long, Tiếu diện tỳ hưu Châu Hổ và những người Huân Hương hội đi riêng. Nhóm Thái dược chân nhân, Tuần sơn chân nhân đi một chỗ. Họ chia ra làm ba bốn nhóm ra khỏi Từ Vân quán. Mọi người chạy ra Ngưu Bối Ðà ở hậu sơn lên thuyền qua Bình Thủy giang đến Cô Thọ Cương thì trời đã tối. Người dẫn đường thiệu Hoa phong nói:

- Tạm thời hãy tìm chỗ nghỉ ngơi đã.

Cô Thọ Cương này có một tòa hắc điếm của Từ Vân quán. Thiệu Hoa Phong dẫn mọi người lên điếm. Nơi đây bọn giặc chia nhau chạy tứ tán. Có người chạy riêng, trong đó có Oải nhạc phong Bào Lôi. Bào Lôi lúc này chạy một mình, lơ lơ lủng lửng mất hồn mất vía, cứ theo bờ sông chạy về hướng Ðông xa đến mấy dặm. Cảm thấy miệng khô lưỡi ráo, bỗng thấy trước mặt một làng nhỏ có quán trà, Bào Lôi đang muốn uống trà bèn bước tới gần. Trong quán đã có hai người ngồi sẵn, chính là Tuy vân yến tử Diêu Ðiện Quang và quá độ Lưu tinh Lôi Thiên Hóa. Hai người này vâng lệnh Tế Ðiên hôm nay đến đây chờ Bào Lôi, và pha sẵn một bình trà có để viên thuốc của Tế Ðiên trong đó. Bào Lôi bước lại gần, Diêu Ðiện Quang đứng dậy nói:

- Bào nhị ca, anh mới đến hả?

Bào Lôi gặp hai người này, lập tức trợn mắt nói:

- Hai tên tiểu tử này, đang làm gì ở đây? Trước đây ta bảo hai ngươi quy thuận Từ Vân quán, chẳng những không nghe mà còn đả thương một người của chúng ta nữa. Hôm nay tụi bay lại ở chỗ này!

Diêu Ðiện Quang nói:

- Thôi đừng trợn mắt nữa, anh uống trà đi rồi có chuyện gì hãy nói sau.

Bào Lôi khát quá cầm luôn chén trà uống một hơi. Bào Lôi uống xong mồ hôi ra khắp mình, trong lòng hoát nhiên tỉnh lại, nói:

- Nhị vị hiền đệ, từ đâu đến đây?

Diêu Ðiện Quang và lôi Thiên Hóa nói:

- Chúng tôi biết anh từ đâu đến, nhưng anh chẳng biết mình đến từ đâu phải không?

Bào Lôi trong lòng mơ mơ hồ hồ, phưởng phất như vừa qua một cơn đại mộng, nói:

- Eo ôi, trong nhà ta không biết còn ai không?

Diêu Ðiện Quang nói:

- Sao lại không có! Trước đây hai đứa chúng tôi đến Từ Vân quán là vâng lệnh bá mẫu đi tìm anh đó. Anh muốn giết hai đứa tôi mà anh quên rồi sao?

Bào Lôi từ từ nhớ ra rồi nói:

- Ta mù mù mịt mịt, nhớ lại là ta đến Từ Vân quán, Thiệu Hoa Phong cho ta uống một viên thuốc, trong lòng ta bỗng mê đi, dòm thấy các người là ta nổi giận, nếu chịu quy phục Từ Vân quán thì ta mới vui, thiệt là kỳ lạ!

Diêu Ðiện Quang nói:

- Hiện có Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn sai hai đứa tôi đến rước anh. Trong trà có thuốc anh uống mới tỉnh lại đó. Hiện giờ ở nhà lão thái thái đang trông chờ anh, trông đến phát bệnh đấy. Anh với hai đứa tôi hãy về nhà thăm để cho thái thái an lòng. Xong rồi chúng ta hãy kiếm Tế Công để cảm tạ Người.

Bào Lôi lúc đó mới gật đầu, cùng Diêu Ðiện Quang, Lôi Thiên Hóa đồng trở về Bào gia trang.

Lại nói Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong cùng mọi người lên hắc điếm ở Cô Thọ Cương, trong lòng cứ lo lắng không yên. Thiệu Hoa Phong nói:

- Các vị, có ai về Từ vân quán dọ thử xem quan binh đã đi chưa?

Cấn pháp chân nhân Lưu Vĩnh Thanh nói:

- Ðể tôi đi dọ thử. Tổ sư gia cứ ở đây chờ tin tức.

Thiệu Hoa phong nói:

- Lưu chân nhân hãy cẩn thận nhé!

Lưu Vĩnh Thanh lập tức rời khỏi khách điếm, vận chẩn cước phong về Từ Vân quán thám dọ nhằm lúc quan binh đang lục xét thả người. Tế Ðiên kêu quan binh thả những người bị bắt ở Càn khôn sở và Phụ nữ doanh ra, hỏi rõ quê quán ở đâu rồi đưa về.

Tế Ðiên vào trong giếng làm sao ra được? Nguyên ở đình bát giác có cánh tay lớn thò ra là có cơ quan. Trên mặt đình có những nút nhọn, dẫm phải nút nhọn, cánh tay lớn liền thò ra nhắm ngay người chộp lấy lôi xuống, dưới huyệt có sẵn tám người dưới địc đạo chuyên bắt người. Tế Ðiên dùng định thân pháp trồng cứng họ lại. Lôi Minh, Trần Lượng vừa nhảy xuống thấy Tế Ðiên đang đứng trong địa đạo. Tế Ðiên nói:

- Tám tên này hại người rất nhiều, hai con hãy kết thúc tính mạng chúng đi.

Lôi Minh, Trần Lượng giết tám người xong chặt cánh tay và đùi thảy lên. Cố Quốc Chương tính là Lôi Minh, Trần Lượng bị hại rồi. Kỳ thật không phải là của Lôi Minh, Trần Lượng. Giết tám người xong, Tế Ðiên bảo với Lôi Minh, Trần Lượng:

- Hai con vào trong địa đạo xem thử, còn có một người cần phải cứu ra.

Lôi Minh, Trần Lượng theo địa đạo đi tìm đến nửa dặm gặp một người vừa ho vừa than thở. Lôi Minh, Trần Lượng đi về phía đó, Tế Ðiên cũng đi theo sau. Khi đến gần nhìn thấy người ấy mình cao tám thước, tam đình mở rộng, đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi bằng đoạn màu xanh, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, lưng thắt dây loan đái, quần ống hẹp, đi giầy đế mỏng, mặt như ngọc tía, mày to mắt sáng. Người này chẳng ai khác mà chính là Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng. Lôi Minh, Trần Lượng nhìn thấy, nói;

- Tần đại ca, anh ở đây à? Mau đi với chúng tôi!

Tần Nguyên Lượng nói:

- Lôi, Trần hai hiền đệ từ đâu đến thế?

Chúng tôi vâng lệnh Tế Công giúp quan Tri phủ Thường Châu mang quân đến tiễu trừ Từ Vân quán. Tế Công biết anh bị nạn nên bảo chúng tôi đến cứu. Anh làm sao lại ở đây thế?

- Ôi, hai hiền đệ đừng nhắc tới làm chi! Ta do hảo ý đến Bào gia trang thăm Oải nhạc phong Bào Lôi, nghe nói hắn ta đã quy phục Từ Vân quán rồi. Mẫu thân hắn vì nhớ mà thành bệnh. Ta đến đây tìm Bào Lôi khuyên hắn trở về nhà. Chẳng những hắn không nghe theo mà còn khuyên ta quy phục Từ Vân quán. Ta không nghe theo, hắn bắt ta trói lại giải đến trước Thiệu Hoa Phong. Bọn họ đưa một viên thuốc bảo ta uống, ta không uống, họ đòi đem ta đi giết. Về sau cũng không biết vì sao họ không giết lại đem ta giam xuống địa lao này càng khổ sở hơn, sống mà cũng như chết vậy. Có bốn người canh chừng ta, cho ta ăn uống tử tế nhưng không ra được. Mỗi ngày họ đều khuyên ta nên uống viên thuốc đó sẽ hóa bỏ cốt phàm, thành Phật làm Tổ. Ai đến Từ Vân quán không thể đi ra được vì phải uống viên thuốc đó; nếu không uống thì bị cầm tù mãi mãi không thả ra. Lòng ta thật nóng nẩy như lửa đốt! Ta đến đây đã hơn nửa tháng trời rồi, hôm nay mấy người canh ta đều bỏ đi cả, ta muốn đi ra mà chẳng biết đường. Hai hiền đệ từ đâu đến đây thế?

Ðương nói tới đó thì Tế Ðiên đến gần, Lôi Minh nói:

- Tần đại ca, tôi xin giới thiệu với anh đây là Tế Công trưởng lão.

Tần Nguyên Lượng lật đật bước tới thi lễ, nói:

- Bạch Thánh tăng! Lão nhân gia đến cứu con, như sanh con lần nữa, con thật cảm khích muôn vàn!

Tế Ðiên nói:

- Không cần hành lễ, hãy đi với ta!

Ba người đi theo Tế Ðiên trong địa đạo tra xét các nơi cứu được mấy chục người bị nạn. Tế Ðiên đưa họ ra trước cổng Từ Vân quán, hỏi rõ lai lịch rồi kêu quan binh dùng thuyền đưa họ qua Bình Thủy giang. Một mặt Tế Ðiên phái quan binh tra xét các nơi của Từ Vân quán, tìm thấy vô số vàng bạc vật quý.

Tế Ðiên hỏi:

- Lôi Minh, Trần Lượng, hai con định đi đâu?

- Nếu sư phó không cần chúng con nữa, thì chuíng con xin về thăm nhà.

- Hai con đi về nhà phải nhớ một điều này: Trên đường đi, ngàn muôn lần không được ghé vào chuyện của người. Nhớ cẩn thận đấy! Hai con nếu không nghe lời, nếu có xảy ra tai nạn, Hòa thượng ta cứu không được đâu nghe!

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Vâng, hai con cũng không ghé vào chuyện người khác.

- Ta dặn bọn ngươi rồi đấy!

Tần Nguyên Lượng nói;

- Tôi cũng muốn về nhà. Hôm khác sẽ đến đáp tạ ơn cứu mạng của lão nhân gia.

- Ðó là chuyện nhỏ, ba người muốn đi có lộ phí không?

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Lộ phí cũng có đây. Sư phó không cần phải bận tâm.

Tri phủ Cố Quốc Chương nói:

- Ba vị tráng sĩ muốn đi à?

Bèn dặn thủ hạ:

- Ðem cho ba vị tráng sĩ mỗi người 50 lượng bạc.

Ba người không chịu nhận. Tế Ðiên nói:

- Ðại nhân đã thưởng cho các ngươi thì các ngươi cứ nhận đi.

Ba người nhận bạc xong, xin cáo từ. Quan binh đưa thuyền qua bờ Nam. Lên bờ, Tần Nguyên Lượng cám ơn Lôi Minh, Trần Lượng rồi cáo từ về nhà. Còn Lôi Minh, Trần Lượng đi suốt đêm, sáng ra mới dừng nghỉ. Ðến một địa phương tên là Ngũ Lý Bia, nơi đó có một tòa Vạn thành điếm là chỗ các đạt quan bảo tiêu hay trú ngụ. Lôi Minh nói:

- Lão tam, chúng mình hãy đi vào điếm ăn chút gì và nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi tiếp.

Trần Lượng gật đầu. Hai người bước vào trong tiệm. Dè đâu đường hẹp gặp nhau, lại sanh ra một trường đại họa.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:07 AM | Message # 203
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 196


Ngũ Lý Bia, Lôi Trần gâp yêu đạo
Từ Vân quán, Tế Công cứu vạn dân
Sau khi rời khỏi Từ Vân quán, Lôi Minh, Trần Lượng đi suốt cả đêm đến Ngũ Lý Bia cảm thấy thân thể mệt mỏi, bụng đói cồn cào. Trước mắt là một tòa tửu điếm nguyên là quán rượu mà các vị bảo tiêu hay ghé vào. Lôi Minh, Trần Lượng bước vào quán, phổ ky là Vương Tam có quen biết với Lôi Minh, Trần lượng là đồng bạn của Oai trấn bát phương Dương Minh, bèn hỏi:

- Lôi gia, Trần gia, hai vị ít thấy quá!

Lôi Minh, Trần Lượng đáp:

- Ừ, ít thấy.

- Hai vị dặn một gian thượng phòng phải không?

- Vâng.

Phổ ky bèn dẫn họ lên Bắc thượng phòng, ở đó là ba gian một sáng hai tối, đồ đạc thật đơn giản. Bên trong phòng có bàn bát tiên và mấy ghế dựa, sát cửa sổ là giường treo màn đầy đủ, trên giường có ghế nhỏ. Phổ ky đem nước rửa mặt và nước trà lên rồi hỏi:

- Hai vị ăn món gì nào?

- Ngươi cho ta hai bầu rượu và sáu món nhắm chiên xào hầm nấu.

- Vâng ạ!

Phổ ky đáp rồi quay mình ra đi. Giây lát trở vào lau dọn bàn ghế rồi đem thức nhắm và rượu lên. Lôi Minh nói:

- Vương phổ ky này, chú uống với ta một chén đi!

- Xin thôi! Hai vị từ đâu đến đây?

- Chúng tôi từ Bình Thủy giang đến.

- Hai vị từ Bình Thủy giang đến mà có biết Từ vân quán ra sao không?

- Các ngươi cũng biết việc Từ Vân quán nữa sao?

- Chúng tôi cũng nghe nói Từ vân quán có mấy lão đạo sĩ dùng lời yêu ma hoặc chúng. Nghe nói quan Tri phủ Thường Châu điều quân đi đánh giặc, không biết tin đó có đúng không?

- Hiện tại có Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn đái lãnh quan binh đến phá Từ vân quán.

- Thế thì phải rồi.

Phổ ky nói xong quay mình bỏ đi, còn lại bọn Lôi Minh ngồi uống tì tì. Lôi Minh nói;

- Lão tam này, chúng ta đừng dây vào chuyện tào lao nhé! Nếu không phải Tế Công thì việc yêu đạo này đừng hòng gỡ ra.

Trần lượng nói:

- Chúng ta nếu không nhờ Tế Công cũng không xía vào nổi chuyện tào lao ấy đâu. Thêm một việc không bằng ít đi một việc! Thật là:
Thị phi vì bởi lắm lời
Não phiền chỉ tại dở hơi khoe mình!

Việc này kể như kết thúc rồi!

Hai người đương nói tới đó thì nghe bên ngoài có tiếng nói lớn:

- Vô lượng Phật! Ðiếm chủ ơi, còn phòng không?

Phổ ky đáp có. Lôi Minh, Trần Lượng nghe tiếng rất quen bèn lén nhìn ra ngoài, thấy người mới đến chẳng ai khác mà là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong, Tiền điện chân nhân, Hậu điện chân nhân, Tả điện chân nhân, Hữu điện chân nhân, Thất tinh chân nhân, Bát quái chân nhân. Những chân nhân ấy bỗng đâu có mặt làm cho Lôi Minh, Trần Lượng sợ đến hồn vía lên mây.

Tối hôm đó, Thiệu Hoa Phong vào ở trong điếm nơi Cô thọ Cương, sai Cấn pháp chân nhân Lưu Vĩnh Thanh đi thám dọ thì thấy quan binh vây chặt Từ Vân quán và đang thả người. Lưu Vĩnh Thanh trở về nói:

- Bẩm Tổ sư gia, hiện giờ quan binh chưa đi.

Thiệu Hoa Phong nói:

- Ðược, sáng sớm mai chúng ta khởi hành. Trước hết đến chùa Linh Ẩn, gặp tên trọc nào giết hết tên trọc đó rồi phóng hỏa đốt chùa, xong trở về điện Di Lặc tìm Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi, mọi người tề tựu vào một chỗ, điều động 500 chiếc thuyền trở về, người của 72 hắc đều tụ đủ, trước hết giết Tế Ðiên Hòa thượng rồi sau mới cùng Tri phủ Thường Châu quyết tử một phen. Giết quan Tri phủ xong, ta tự lập làm Thường Châu vương. Các ngươi ai nấy phải giúp ta một tay mới được.

Các lão đạo sĩ đều gật đầu đồng ý. Ngủ lại trong điếm một đêm, trời vừa sáng mọi người cùng khởi hành, muốn thẳng tới thành Lâm An. Ðến Ngũ Lý Bia, mọi người cảm thấy đói bụng muốn ăn cơm, thấy Vạn Thành là một tiệm lớn bèn bước vào. Thiệu Hoa Phong hỏi:

- Phổ ky này, ở đây có phòng nào rộng không?

Phổ ky nói:

- Ở thượng phòng vừa rồi có hai người mới thuê. Các vị đợi một lát, để tôi lên thượng phòng nói hai vị khách dời qua phòng khác cũng được.

- Vậy thì tốt! Thiệu Hoa Phong nói.

Phổ ky lập tức lên thượng phòng xem thì thấy không còn tung tích Lôi Minh, Trần Lượng đâu nữa.

Lôi Minh, Trần Lượng đâu?

Hai người này sau khi dòm trộm thấy Thiệu Hoa Phong và các yêu đạo kéo đến, sợ xanh cả mặt, nghĩ thầm: “Cái này thiệt là oan gia đối đầu, nếu để mấy lão đạo thấy thì chắc là tiêu mạng quá!”.

Hai người sợ quá nhưng không có chỗ để trốn bèn bỏ màn chui xuống núp dưới gầm giường. Họ nghĩ: “Chỉ cần lão đạo sĩ không thấy mình, đợi họ ăn cơm xong rồi mình sẽ chui ra. Thảng như họ phát giác, cũng không có cách nào khác là đành liều mạng thôi. Muôn sự đều có định số, sống có nơi, chết có chỗ”.

Hai người vừa chui trốn xong, phổ ky bước vào, không nhìn thấy họ bèn nói:

Cái này mới lạ thiệt! Làm sao lại không ai cả? Phải chăng họ là hai tên bợm, không có tiền trả cơm rượu rồi trốn đi chăng? Sao không thấy họ đi ra? Họ là người hay là quỷ?

Phổ ky đứng ngây người ra một hồi rồi nói:

- Xin mời các đạo gia vào đây. Hai người ở thượng phòng không thấy nữa.

Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong và mọi người tiến vào phòng, nói:

- Sao kỳ vậy?

Phổ ky nói:

- Hai người này cả đến tiền cơm cũng không trả không biết đi hồi nào.

Thiệu Hoa Phong nói:

- Họ đi rồi thì thôi. Ngươi dọn cho ta hai bàn cơm. Chúng ta ăn rồi phải lên đường gấp.

Phổ ky gật đầu quay mình đi ra. Thiệu Hoa Phong và mọi người không ngờ là Lôi Minh, Trần lượng đang trốn dưới gầm giường. Giậy lát phổ ky dọn bàn lên, các lão đạo sĩ ngồi vào bàn uống rượu. Thiệu Hoa Phong trong lòng nóng nảy, nói:

- Các vị chân nhân, hôm nay chúng ta ăn cho mau. Ta hận không thể tức khắc đến ngay thành Lâm An để băm vằm mất tên hòa thượng chùa Linh Ẩn, giết xong phóng lửa đốt luôn chùa mới hả cơn tức giận của ta. Sau đó ta đến Thường Châu giết tên Tri phủ tự lập làm Thường Châu vương. Các ngươi giúp ta một tay. Ta đượa giang sơn xã tắc, cùng các ngươi an hưởng vinh hoa phú quý.

Ðang nói cao hứng, bỗng nghe bên ngoài có tiếng:

- A Di Ðà Phật! trong quán các ngươi có mười mấy tên đạo sĩ đang ăn cơm phải không?

- Vâng, đúng vậy! Phổ ky đáp.

Các lão đạo sĩ nghe đúng là giọng của Tế Ðiên, đều sợ xanh máu mặt. Thiệu Hoa Phong nói:

- Các vị ơi, không xong rồi! Tế Ðiên Hòa thượng đến đó. Ðáng giận cho Lỗ Tu Chơn, nếu ông không gạt lấy cái bát Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn của ta thì ta đâu đến nỗi không phải là đối thủ của Tế Ðiên Hòa thượng?

Lúc đó Lôi Minh, Trần Lượng trốn dưới sàn nghe nói cũng mừng thầm.

Người mới đến chẳng ai khác mà chính là Tế Ðiên Hòa thượng. Tế Ðiên lục soát trong Từ Vân quán có bao nhiêu nạn nhân bị bắt đều thả ra hết. Tìm thấy vàng bạc và đồ tế nhuyễn của quân giặc rất nhiều, Tri phủ Cố Quốc Chương đem bạc chia cho người bị nạn gần đến phân nửa.

Suốt đêm cho đến sáng, mặt trời ló dạng, Tế Ðiên nói:

Lục đại nhân hãy dẫn binh trở về, khóa cửa quán này lại. Cố đại nhân cũng trở về nha môn biện sự đi. Phần Hòa thượng ta dẫn thủ hạ của ngài là mã khoái Ban đầu Hà lan Khánh, đào Vạn Xuân đi đến Ðái gia bảo bắt các yêu đạo hoàn án.

Tri phủ nói:

- Thánh tăng đã có lòng từ bi như vậy là tốt lắm rồi!

Lập tức kêu Hà Lan Khánh, Ðào vạn Xuân đi theo Thánh tăng biện án, mang theo 100 lượng bạc làm lộ phí. Hai vị Ban đầu gật đầu ưng thuận. Tế Ðiên nói:

- Chúng ta sẽ gặp nhau sau.

Nói rồi cáo từ lên thuyền qua bờ nam Bình Thủy giang. Tế Ðiên dẫn Hà Lan Khánh, Ðào Vạn Xuân đi tới Ngũ Lý Bia, và nói:

- Xin chào, xin chào! Trong quán các ngươi có mười mấy vị đạo sĩ ở đây không?

Phổ ky tưởng đâu Hòa thượng đồng bọn với lão đạo sĩ nên lật đật nói:

- Vâng, có! Ðang ở trong nhà! Ðể tôi đưa sư phó vào.

- Ðược, Tế Ðiên nói:

Phổ ky đi trước nói;

- Các vị đạo sĩ ơi, có một ông Hòa thượng tìm các vị đạo gia đây.

Phổ ky nói xong không nghe trên phòng co ai trả lời. Chừng lên đến thượng phòng vén rèm nhìn vào thì mấy vị đạo sĩ không thấy mà hai vị hồi nãy, một vị mặt chàm, một vị mặt trắng đang ngồi ăn uống. Phổ ky ngạc nhiên đứng ngẩn ra, nói:

- Cái này sao mà kỳ vậy? Các vị đạo sĩ đâu rồi?

Lôi Minh nói:

- Họ tuồn ngõ sau đi mất rồi!

- Hồi nãy hai vị đi đâu?

- Lão đạo sĩ là kẻ thù của bọn ta, nên bọn ta núp dưới giường để theo dõi họ.

Mới nói tới đó thì Tế Ðiên từ ngoài cùng hai vị Ban đầu bước vào. Lôi Minh, Trần Lượng lật đật đến hành lễ sư phó. Phổ ky nói:

- Các vị lão đạo sĩ đi rồi, hai vị trả tiền hai bàn cơm này nhé?

Lôi Minh nói:

- Chúng ta căn cứ vào đâu mà phải trả cho họ chớ? Hồi nãy chúng ta kêu sáu đĩa thức ăn đều bị họ chén sạch, chỗ này là chỗ thừa của họ. Ai kêu thì người đó trả tiền hà!

- Thế thì không được rồi!

Ðương nói tới đó thì chưởng quỹ bước vào hỏi:

- Cái gì thế?

Phổ ky thuật lại chuyện vừa rồi. Chưởng quỹ nghe xong, hỏi:

- Mấy lão đạo tại sao lại chạy đi? Còn vị đại sư phó này là ai?

Lôi Minh nói;

- Ðây là Tế Công của chùa Linh Ẩn. Mấy lão đạo vừa rồi đều là bọn giặc lọt lưới đó!

Chưởng quỹ nghe nói, bảo:

- Ðã là Tế Công Phật sống thì có hề gì đâu? Ăn bao nhiêu tiền ta cũng đãi hết. Này phổ ky, hãy đem thêm rượu và thức nhắm cho Tế Công. Thánh tăng ở lại đây ăn hai năm, ta cũng không lấy tiền mà!

Chưởng quỹ cung kính mời Hòa thượng, nhưng Tế Công lại nói:

- Không hề chi, để ta trả tiền cho.

Nói rồi ngồi xuống, hai vị Ban đầu cũng ngồi xuống theo. Cả năm người cùng ăn uống vui vẻ. Ăn uống xong, Tế Ðiên chiếu theo số luôn cả mấy món Lôi Minh, Trần Lượng kêu trước đều lấy bạc trả hết.

Trần Lượng hỏi:

- Bây giờ sư phó đi đâu?

- Ta đi Ðái gia bảo. hai con nên đi về nhà đi. Ngàn muôn lần đừng nên ghé chuyện tào lao, đưa tay ra là họa, rụt tay lại là phước. Các việc thấy trước mắt chỉ ghi nhớ trong lòng. Nếu không nghe lời Hòa thượng ta, chuốc lấy tai họa, Hòa thượng ta cứu không nổi đấy!

Trần Lượng nói:

- Sư phụ không cần phải căn dặn, hai con cũng không ghé vào chuyện tào lao đâu.

Nói rồi hai người cáo từ ra khỏi tiệm Vạn Thành theo đường lớn mà đi. Trần Lượng nói:

- Nhị ca, chúng mình nên về nhà đi, thứ nhất là em gái tôi phải gả chồng.

Xưa nay trong nhà của Trần Lượng có chú thím mở tiệm bán vải ở huyện Ðơn Dương, phủ Trấn Giang mà không ai biết Trần Lượng là lục lâm. Từ nhỏ Trần Lượng được chú thím nuôi nấng thành người, nhưng lại thích ra ngoài phiêu lãng giang hồ, hành hiệp tác nghĩa, đánh bạn cùng với Lôi Minh cách mười mấy dặm đường.

Hai người đang đi tới trước, đến một tòa thôn trang, bỗng thấy một ông già níu lấy đứa con nít chừng 12, 13 tuổi mà đánh dữ dội. Xem ra tình cảnh đó không phải là cha con, cũng không phải là ông cháu. Lôi Minh lấy làm lạ, chạy lại hỏi thăm. Nào ngờ hỏi ra lại sinh lắm chuyện.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:07 AM | Message # 204
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 197


Triệu gia trang, anh hùng thấy việc lạ
Thất tinh quán, La Hán bắt yêu ma
Trên đường về nhà, đến một thôn trang, hai người gặp một ông già đánh đứa nhỏ dữ dội, đứa nhỏ chửi toáng lên, Lôi Minh nói với Trần Lượng:

- Này lão tam,cái ông già này tuổi tác chừng ấy sao đối xử với thằng bé như vậy? Ðể ta đến hỏi thử xem!

Lôi Minh đến gần, hỏi:

- Cụ ơi, thằng bé này là gì của cụ mà cụ đánh đập nó dữ vậy?

- Hai vị muốn hỏi thằng bé này ư? Thật ra nó không là gì của tôi cả. Thật đáng giận!

- Ðã không là gì của cụ sao chừng ấy tuổi mà đi đánh đập trẻ nít như thế?

Tôi nói cho hai vị rõ để hai vị cân nhắc. Tôi họ Triệu, kêu là Triệu Hiếu Thiện, chỗ của tôi ở là Triệu gia trang. Thằng bé này tên là Nhị ca, họ Trần. Mẹ nó làm dâu nhà họ Tôn, không có thân thuộc gì với tôi cả. Nhân vì mẹ con nó chạy lánh nạn đến thôn trang này. Tôi thấy tình cảnh mẹ con nó đáng thương, một người đàn bà trẻ tuổi nách theo một đứa con nhỏ lưu lạc xứ người, cả đến chỗ ở cũng không có. Trước cửa nhà tôi có ba gian trống, tôi cho mẹ con nó ở chẳng lấy tiền. Mẹ nó coi như an phận, ngày ngày đi may thuê cho một tài chủ ở trấn Thất Tinh để sống qua ngày, cứ sáng đi tối lại về. Vì gia đình tài chủ có đứa con nhỏ, mẹ nó sợ hai đứa bé đánh nhau nên không dắt nó theo. Ngày hôm qua mẹ nó trở vế nằm trên giường không nói câu nào rồi chết. Hôm nay tôi nghe nói chuyện này bèn nghĩ là đã chết rồi thì còn cách nào hơn là đi mua một cỗ quan tài đưa đi chôn vì rằng mẹ nó đang ở trong nhà của tôi. Ngờ đâu thằng bé này không cho đem chôn. Nó bảo mẹ nó không có bệnh, phải để mẹ nó ở lại làm bạn. hai vị nghĩ xem, cất căn nhà để cho một tử thi chiếm sao? Trên thế gian này có lý nào một người chết không đem chôn? Tôi muốn đem chôn mà thằng bé này mở miệng mắng chửi không cho đem chôn. Bị nó mắng, tôi tức giận mới đánh nó đấy.

Lôi Minh nói:

- Thằng bé này, mi thật là khờ quá! Mẹ mi đã chết thiệt rồi, đâu lẽ không đem chôn?

Ðứa bé nói:

- Mẹ tôi không có bệnh, tôi không cho đem chôn. Tôi muốn để mẹ tôi lại làm bạn với tôi hà!

- Thằng bé này có vẻ quậy ghê! Mi mau kêu người ta chôn mẹ mi cho rồi! Không hề chi, nếu mi không có ai coi sóc thì chúng ta sẽ dắt mi theo. Ta xem mi cũng chịu khó lắm!

Triệu trưởng lão nói:

- Hai vị hãy đem nó theo đi!

Ðứa bé nghe nói càng khóc càng quậy dữ. Triệu Hiếu Thiện nói:

- Xin hỏi quý tính của hai vị?

Lôi Minh, Trần Lượng đều nói tên họ mình. Triệu Hiếu Thiện nói:

- Xin mời hai vị cùng tôi đến xem thử. Nó nói mẹ nó không có bệnh không chết. Chúng ta cùng đến xem mẹ nó chết hay chưa?

Lôi Minh, Trần Lượng đi theo trưởng lão tiến về cửa Tây môn. Triệu Hiếu Thiện nói:

- Tôi ở nhà cửa lớn phía Bắc đường này, hơi xéo về phía Nam đường là quảng trường viện của tôi.

Lôi Minh, Trần Lượng nhìn thấy phía Nam con đường là một khoảng đất trống, có một căn nhà ba gian được xây kín bằng dậu rào thưa. Mọi người cùng tiến vào nhà, thấy kê sát tường Ðông là một cái sạp, trên sạp có người thiếu phụ nằm, dĩ nhiên là chết rồi, bèn nói:

- Con ơi, mẹ con đã chết thiệt rồi, rõ ràng không bị ai hại cả, con không đem chôn thì làm sao được?

Ðương nói tới đó thì bên ngoài có tiếng nói:

- Ối chào, A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai! Ngươi nói không dính vào chuyện tào lao, Hòa thượng ta đâu có lẽ không xen vào?

Lôi Minh, Trần Lượng nghe nói đúng là tiếng của Tế Ðiên, lật đật chạy ra xem. Ðúng là Tế Ðiên cùng hai vị Ban đầu Hà Lan Khánh và Ðào Vạn Xuân từ ngoài đi vào. Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Này, Triệu trưởng lão, có Tế Công ở chùa Linh Ẩn đến rồi đó!

Triệu Hiếu Thiện cũng nghe đồn, biết Tế Công là một người tiếng tăm to lớn nên lật đật mời vào. Lôi Minh, Trần Lượng hỏi:

- Sư phó từ đâu đến đây?

Ta đã dặn hai con đừng xía vào chuyện tào lao mà hai con không nghe! Vừa rồi ta ra khỏi tiệm, định đi Ðái gia bảo mà bắt rùng mình, biết rằng hai con sắp mang họa, đâu lẽ không đuổi theo? Nếu không đuổi theo chắc hai con bị họa lớn lắm đấy!

- Thưa sư phó, tai họa gì lớn dữ vậy?

- Tai họa gì à? Ta hỏi con về việc người thiếu phụ này là thế nào?

Lôi Minh nói:

- Triệu lão trượng, ông nói việc đó cho Thánh tăng nghe đi!

Triệu lão trượng bèn đem mọi việc nói lại cho Tế Ðiên nghe và nói thêm:

- Cô ấy chết mà thằng bé này không cho chôn.

Tế Ðiên hỏi:

- Ðó là người chết sao?

Triệu Hiếu Thiện nói:

- Làm sao lại không phải?

- Ông lại xem thử!

Nói rồi Tế Ðiên lấy tay chỉ tử thi, miệng niệm: “Án ma ni bát mê hồng, Án sắc lịnh hích!”.

Lôi Minh, Trần Lượng, Triệu lão trượng bước tới xem, Tế Ðiên xóa phép mờ mắt đi. Mọi người nhìn thấy nằm trên giường không phải là người thiệt mà là người giấy, thì không khỏi ngạc nhiên. Tại sao lại thế?

Nguyên phía Bắc thôn này có một cái miếu tên là Thất Tinh miếu. Trong miếu có một lão đạo sĩ tên là Ngô Pháp Thông, trác hiệu Quảng pháp chân nhân, cũng là đệ tử ký danh của Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Bình thường lão đạo sĩ này không việc ác nào không dám làm, trong miếu có vách đôi, ông ta mua ở xóm yên hoa hai người phụ nữ giấu trong vách đôi đó để suốt ngày hưởng lạc. Ngô Pháp Thông kiếm đâu được bộ tà thư nên ông ta cũng luyện được một số tà thuật. Lão đạo sĩ đứng trong miếu nhìn ra thấy Tôn thị sáng đi lên trấn Thất Tinh làm việc, chiếu tối lại trở về, ngày nào cũng đi ngang trước miếu ông ta. Lão đạo sĩ nhìn thấy Tôn thị quả là nhan sắc đẹp đẽ, tuy ăn mặc bình thường nhưng vóc dáng hơn người, đáng gọi là: mày cong như lá liễu, môi đỏ tựa anh đào, mắt hạnh gợi tình, má lúm đồng tiền xinh xắn. lão đạo ta vốn là ma vương trong loài hoa, quỷ đói trong đám sắc, ngày kia thấy Tôn thị đi qua trước miếu, mới hỏi thăm người ta rằng người con gái ấy là con dâu nhà ai vậy? Có người nói:

- Ðạo gia không biết à? Nàng ấy nguyên là dân tị nạn đến Triệu gia trang, ở các nhà trong của Triệu Hiếu Thiện đấy. Mỗi ngày nàng ta đều lên nhà họ Lý ở trấn thất Tinh may vá sống qua ngày.

Lão đạo sĩ nghe xong bèn nghĩ: “Nếu ta dùng phép thuật bắt nàng này vào trong miếu thì được rồi. Mất người đàn bà này rồi ắt có người đi tìm, ta làm sao dấu kín chuyện này được khỏi sanh chuyện thị phi?”.

Lão đạo bèn lấy giấy dán một hình người, giống hệt như người sống, rồi thúc bùa vào đó có thể làm người giả ấy đi được. Hôm đó lão đạo đứng chờ ở cổng miếu thấy Tôn thị đi qua bèn niệm chú :Sắc lịnh hích”. Tôn thị bắt rùng mình, đôi mắt trợn ngược, tự động đi thẳng vào miếu. Lão đạo sĩ nhốt Tôn thị vào phòng hao lớp vách, bảo bốn kỷ nữ theo dụ dỗ, một mặt dán bùa vào hình nộm, dùng chú thúc vào khiến hình nộm về nhà nằm xuống, dùng nghiệm pháp mà mắt mọi người thấy như là thật. Lão đạo sĩ ở trong miếu đốt một cây tín hương, nếu người ta chôn hình nộm thì ông ta cũng biết, nếu có người phá pháp thuật, tín hương tắt đi ông ta cũng biết. Hôm nay Tế Ðiên phá mất pháp thuật làm cho Lôi Minh, Trần Lượng và Triệu Hiếu Thiện nhìn thấy là hình nộm. Triệu Hiếu Thiện hỏi:

- Việc này phải làm sao đây?

Tế Ðiên nói:

- Ông không cần phải hỏi. Lát nữa ông xem, sẽ có người đến cho coi!

Lôi Minh, Trần Lượng hỏi:

- Thưa sư phó, đây là duyên cớ gì mà sư phó chịu nhúng tay vào như thế?

- Ta đã đến, đâu lẽ không nhúng tay? Nếu ta không nhúng tay thì mất đi một nhân mạng hay sao? Hòa thượng ta diệt người ác tức là thiện niệm. Chúng ta hãy chờ xem!

Triệu Hiếu Thiện nói:

- Xin mời Thánh tăng đến nhà tôi.

- Cũng được! Tế Ðiên đáp.

Cả Lôi Minh, Trần Lượng cũng đến nhà Triệu Hiếu Thiện. Ngôi nhà này năm gian, day hướng Nam là phòng khách, trong nhà bài trí rất u nhã. Mọi người ngồi xuống xong, thủ hạ dâng trà. Triệu Hiếu Thiện hỏi Tế Ðiên:

- Thánh tăng dùng chay hay mặn? Ðã đến nhà tôi thì không cần phải khách sáo. Ở đây chay mặn đều có sẵn.

- Hòa thượng ta chay mặn đều dùng cả.

Triệu Hiếu Thiện lập tức kêu gia nhân chuẩn bị cơm rượu. Trong nhà mọi thứ đều có sẵn, trong giây lát gia nhân lau dọn bàn ghế dọn cơm rượu lên. Mọi người ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ. Ăn uống cho đến sau canh một, bỗng nhiên cát bay đá chạy, tiếng như bò rống khiến người kinh hồn, lông tóc dựng ngược, gió giông làm đèn đuốc trong nhà tắt ngấm. Tế Ðiên nói:

- Tới rồi đó!

Mọi người sợ mất cả hồn vía.

Khi Tế Ðiên phá tan phép mà mắt, lão đạo sĩ trong miếu biết ngay, nổi giận nói:

Tên nào quả thật lớn gan dám phá pháp thuật làm hư việc lớn của ta! Ta đâu có để cho nó yên!

Ngô Pháp Thông ở trong miếu đã luyện thành “Bách cốt thần ma”. Ngày thường ông ta đến gò mả hoang lượm xương không củ người. Việc đó không phải dễ dàng gì, lượm tới lượm lui, năm này tháng nọ mới đủ số. Cũng có xương sọ, xương tay, xương dùi đủ thứ. Tất cả gom lại một chỗ, rồi dùng máu ở chót lưỡi và đầu ngón tay giữa nhỏ vào, mượn khí âm dương, mưa thắm móc nhuần và thọ lấy tinh hoa của trời đất. Lão đạo lại dùng bùa chú thúc vào để luyện thành Bách cốt thần ma. Nơi đại điện có một cỗ quan tài trống, lão giấu các bộ xương khô trong đó. Khi dùng cứ thúc bùa chú vào, đưa bảo kiếm cho nó sai nó ra đi, nếu không giết được người thì không quay về. Cái thứ này chuyên hại người, trước kia ở Tiểu Nguyệt Ðồn kêu ồ ồ ào ào chính là loại Bách cốt thần ma này. Hôm nay lão đạo sĩ Ngô Pháp Thông biết phá mất phép mà mắt thấy giả thành thiệt, ông ta tức giận, đến tối lại trăng sao đầy trời mới ở viện chuẩn bị nhang đèn vàng mã, ngũ cốc lương thực, giất vàng châu sa nghiên bút mới, nước vô căn, rau thơm. Lão đạo sĩ mặc áo ngũ sắc, bỏ tóc xõa, tay cầm báu kiếm, vẽ ba đạo bùa, một khi niệm chú thúc bách cốt thần ma nổi dậy, rồi đưa nó một thanh kiếm. Thứ Bách cốt này mang theo một trận âm phong thẳng đến nhà Triệu Hiếu Thiện. Lôi Minh, Trần Lượng và mọi người nhìn ra chỉ thấy một làn gió xoáy, trong gió có một cột trắng cao hơn một trượng, xem không rõ vật gì. Tế Ðiên nói:

- Ðến đó hả? Ðồ nghiệt súc!

Nói rồi lấy ngay chiếc mũ ném lên không, linh quang muôn đạo túa ra, đè Bách cốt thần ma xuống đất. Tế Ðiên nói:

- Các ngươi hãy xem đi!

Mọi người nhìn kỹ, thì thấy đó là những đốt xương khô. Tế Ðiên bảo:

- Triệu Hiếu Thiện, ông kêu người đốt nó đi.

Lập tức đem củi đốt lên, trong xương có dấu máu, có mùi tanh bay ra. Triệu Hiếu Thiện hỏi:

- Bây giờ phải làm sao?

- Hãy đi theo ta! Tế Ðiên nói:

Lôi Minh, Trần Lượng cùng đi theo Tế Ðiên đến Thất Tinh quán bắt lão đạo sĩ Ngô Pháp Thông, giải cứu nạn phụ.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:08 AM | Message # 205
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 198


Ðái gia bảo, yêu ma tác quái
Bát Chá miếu, đạo sĩ bắt yêu
Lão đạo sĩ Ngô Pháp Thông đang ở trong viện làm phép mà mắt không thấy Bách cốt thần ma trở về, bảy ngọn đèn trên bàn cũng tắt ngấm. Lão yêu đạo biết có người phá mất pháp thuật của mình. Còn đương ngạc nhiên thì nghe có tiếng hét lớn:

- Hay cho đồ nghiệt súc! Mi dám hưng yêu tác quái vô cớ hại người à? Hòa thượng ta đâu có thể tha cho mi được!

Lão đạo sĩ ngước đầu nhìn lên thấy người mới đến là ông Hòa thượng kiếc, tóc dài hơn hai tấc, mặt mày bùn đất tèm lem, tăng y rách nát, tay ngắn thiếu bâu, lưng thắt dây tơ, khật khà khật khưỡng, hai chân trần mang đôi dép cỏ, đi bước thấp bước cao, ba phần chẳng giống người, bảy phần chẳng giống quỷ. Dẫn theo một tên mặt xanh, một tên mặt trắng, một lão già khọm. Lão đạo sĩ thấy Hòa thượng là một kẻ phàm phu tục tử, vì La Hán gia đã bịt kín tam quang rồi. Ngô Pháp Thông thấy mặt liền hỏi:

- Mi là ai? Dám to gan lớn mật dữ a?

- Ta chính là lão nhân gia đây! Tế Ðiên đáp.

Lão đạo sĩ định co giò chạy trốn. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát mê hồng, Án sắc lịnh hích!”, dùng định thân pháp giữ chặt ông ta lại. Tế Ðiên bảo:

- Lôi Minh, Trần Lượng, hai con hãy hớt trái bầu của hắn đi! Hắn đã hại vô số người rồi, để lại chỉ di hại cho người sau thôi! Hòa thượng ta giết kẻ ác tức là tu thiện niệm.

Lôi Minh lập tức rút dao ra kết thúc tánh mạng của lão đạo sĩ. Tế Ðiên nói:

- Trong đại điện có một cỗ quan tài trống, đem thây lão đạo sĩ vào trong đó. Ngày mai Triệu Hiếu Thiện kêu người đem chôn là xong, còn ngôi miếu này để ông làm gia miếu nhé!

Triệu Hiếu Thiện gật đầu đồng ý. Tế Ðiên dẫn mọi người đến mở phòng vách đôi, bên trong có bốn người kỹ nữ, cả Tôn thị cũng ở trong đó. Tế Ðiên nói;

- Bốn người đàn bà này mau thu xếp đồ đạc của mình để sáng về quê. Còn Triệu Hiếu Thiện hãy đưa Tôn thị về cho mẹ con đoàn tụ.

Ðợi đến khi trời sáng bốn phụ nữ đi về quê rồi, mọi người đưa Tôn thị về Triệu gia trang. Tế Ðiên nói:

- Lôi Minh, Trần Lượng, hai con đi về nhà đi, nhớ là bớt xen vào việc không đâu nghe! Hòa thượng ta cũng phải đi Ðái gia bảo bắt Thiệu Hoa Phong đây.

Triệu Hiếu Thiện cảm tạ Tế Ðiên. Lôi Minh, Trần Lượng cũng cáo từ chia tay. Tế Ðiên dẫn Hà Lan Khánh, Ðào Vạn Xuân từ triệu gia trang thẳng đến Ðái gia bảo. Ði chừng 450 dặm, Ðái gia bảo cũng thuộc về Thường Châu quản lý. Tế Ðiên cùng hai vị Ban đầu vừa đến Ðái gia bảo thì thấy từ đầu kia đi lại chiêng trống rùm trời, tám người đang khiêng một cái đình vẽ hoa, trong đó đang ngồi một đứa bé 12, 13 tuổi, có hơn 20 người đi hộ tống. Hà Lan Khánh, Ðào Vạn Xuân nhìn thấy việc lạ đó, nghĩ thầm: “Thằng bé này có gì khác đâu nào?”.

Hà Lan Khánh thấy có một ông cụ đứng bên đường đang than vắn thở dài bèn bước tới xá thật sâu, hỏi:

- Xin hỏi lão trượng, đứa bé này có gì đặc biệt mà mọi người vây quanh dùng đình khiêng như thế?

Ông lão đằng hắng một tiếng, hỏi:

- Tôn gía không phải là người địa phương này phải không?

- Vâng, đúng vậy!

- Tại tôn gíá không biết đấy! Ở phía Bắc thôn của chúng tôi có một ngôi miếu, nhân vì trước đây thần Bát Chá quậy trong thôn quá xá, không phải hại người mà hại về lửa. Các vị trưởng thôn đến miếu Bát Chá dâng hương, thần Bát Chá phán rằng: “Mỗi ngày phải dâng cho thần một đứa con nít, thần ăn đủ 100 ngày sẽ đi, nếu không chịu cung cấp thì thần sẽ giết cả làng”. Thôn trang chúng tôi tổng cộng có hơn hai ngàn hộ, các trưởng tộc cùng nhau thương lượng, nhà ai có con nít đều phải dâng cho thần Bát Chá, bỏ tiền ra mua cũng không ai chịu bán. Mọi người nói: Ðó là đại nạn của thôn chúng tôi. Rồi cùng nhau đi đến quyết định: Nhà nào có con nít thì viết lên một tờ giấy, vo lại, bỏ trong đấu. Lắc đấu văng ra tên đứa nào thì đứa đó phải nộp cho thần, không thiên không vị ai hết. Mỗi ngày đưa ra một đứa, hôm nay họ Lưu, con nhà bán tạp hóa, nhà họ chỉ có một đứa trẻ này thôi. Cả nhà đều là người tốt, thiệt đáng gọi là “Nhạo thiện hiếu thí, cấp công hiếu nghĩa” (ưa điều thiện, ham bố thí; trọng việc công, ưa điều nghĩa). Ai nấy đều nói là nhà ấy không nên gặp báo này, dè đâu tên của đứa bé nhà ấy bị lắc văng ra. Bị lắc văng ra chả lẽ không đưa đi? Thật là quá thảm!

Hà Lan Khánh nghe xong, nói:

- Có như vậy à?

Ðoạn quay lại nói với Tế Ðiên:

- Tế Công, lão nhân gia can thiệp vào chuyện này có được không? Bắt yêu tinh để cứu lê dân một phương, kể như là người làm một công đức lớn vậy!

- Ta không xía vào đâu!

- Thánh tăng có đủ tài năng, tại sao không chịu can thiệp?

- Ta không xía vào tại vì lát nữa đây có người tài năng hơn chúng ta đến can thiệp vào việc của người ta, chẳng cần chúng ta phải xía vào. Không tin các ngươi hãy dòm kia.

Ðương nói tới đó thì đằng trước có tiếng nói:

- Vô lượng Phật!

Hà Lan Khánh nghe tiếng ngước đầu lên xem, thấy trước mặt mình là một đạo sĩ, đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương bằng đoạn xanh, mình mặc đạo bào màu lam càng làm rõ cổ áo màu xanh, lưng buộc dây tơ vàng hạnh, vớ trắng vân hài, mặt như bồn bạc, mày chia tám nét, mắt như sao sáng, mũi thẳng môi son, nghi biểu khắc phàm. Trong tay cầm phất trần lóng lánh, bên sườn đeo thanh bảo kiếm cài trong bao da cá trên đầu buộc tua nhung vàng. Lão đạo sĩ mới đến chẳng ai khác mà chính là Thần đồng tử Chữ Ðạo Duyên.

Trước đây, Chữ Ðạo Duyên cùng Uyên ương đạo trưởng Trương Ðạo Linh đưa tin lên cho lão tiên ông ở Thượng Thanh cung mỗi người trở về miếu của mình. Chữ Ðạo Duyên trở về Tị Tu quán ở Thiết Ngươu Lãnh, tự nghĩ rằng: “Thiệt tức quá đi mất! Không kiếm Tế Ðiên trả thù thì không chịu được. Ngặt nỗi mình không phải là đối thủ của Tế Ðiên”.

Chữ Ðạo Duyên bỗng nghĩ ra một kế: “Tại sao ta không đến Vân Hà quán ở Vạn Tòng sơn tìm Tổ sư gia của ta là Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh? Trong miếu người có một bửu bối trấn quán tên là Bát bửu vân quang trang tiên đại. Thứ bửu bối này bất luận là yêu tinh gì, gặp phải tức hiện nguyên hình. Nếu chụp phải người, tức khắc linh quang chiếu ra chiếu tiêu ba hồn bảy vía; nếu là Ðại kộ Kim tiên cũng bị chiếu tiêu mất bạch quang”. Nghĩ rồi liền lật đật tới Vạn Tòng sơn.

Ðến cổng gọi cửa, đạo đồng ra mở, nhìn thấy nói:

- Sư huynh mới tới à?

- Tổ sư gia có nhà không?

- Ðang ở trong ấy.

Chữ Ðạo Duyên vào bên trong ra mắt Tử hà chân nhân, quỳ xuống hành lễ. Lý Hàm Linh hỏi:

- Con đến có việc chi?

- Cũng không có việc chi, con đến thăm Tổ sư gia.

- Con ăn cơm chưa, đi ăn cơm đi!

Lý Hàm Linh nói như thế thôicũng không có ý cầm Chữ Ðạo Duyên lại. Lúc trước C

Chữ Ðạo Duyên làm đạo đồng ở miếu này rất quen thuộc. Ông ta ở lại miếu hai hôm. Một hôm nhân lúc đêm khuya, ông ta lấy trộm Bát bửu vân quang trang tiên đại, ra đi chạy xuống núi, đi các nơi kiếm Tế Ðiên. Hôm nay đi đến Ðái gia bảo thấy có người đang khiêng cái đình sơn màu, bên trong có một đứa trẻ đang ngồi. Chữ Ðạo Duyên hỏi:

- Việc gì vậy? Thằng bé này có gì đặc biệt đâu mà khiêng như vậy?

Mọi người trả lời:

- Tại đạo gia không biết đấy! Chúng tôi ở đây bị Bát Chá thần quậy dữ lắm, mỗi ngày đòi ăn một đứa bé. Hôm nay là ngày thứ 29, ông ta đã ăn hết 28 đứa trẻ rồi đó. Bát Chá thần nói phải ăn đủ 100 ngày mới chịu đi. Ðây là tai kiếp mà thôn chúng tôi gặp phải! Ðứa bé này là con của nhà Lưu thiện nhân. Nhà này chỉ có một đứa con, mọi người trong nhà đều là hiền đức. Gặp ác báo này thật là trời không có mắt.

Chữ Ðạo Duyên nghe nói, trong lòng nghĩ thầm: “Ðây chắc là yêu tinh. Ta có Bát bửu vân quang trang tiên đại, tại sao ta không bắt yêu tinh trừ hại cho một phương, cũng kể là một việc công đức!”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Này quí vị, các vị khỏi đưa đứa bé này đi, để tôi đi bắt Bát Chá thần cho, có được không? Hôm nay mấy vị cứ đem tôi dâng cho thần, để tôi đợi thần ấy.

Lưu thiện nhân nghe nói rất mừng, vì phải dâng con cho thần ba người anh khóc đến mắt đỏ hoe. Nay nghe lão đạo sĩ nói có thể bắt được Bát Chá thần, Lưu thiện nhân vội chạy đến nói:

- Thưa đạo gia, lão nhân gia nếu có thể trừ được Bát Chá thần, cần bao nhiêu tiền tôi xin cung cấp hết.

- Tôi đâu có cần tiền, làm để có công đức thôi.

- Vậy thì cần tốt.

Lập tức kêu người khiêng đình trở về và mọi người cùng lão đạo sĩ đi đến miếu Bát Chá. Lưu thiện nhân hỏi:

- Chưa được lãnh giáo tôn tánh của đạo trưởng? Và ngài tham tu ở động miếu nào?

- Sơn nhân ở Tị Tu quán trên Thiết Ngưu lãnh, họ Chữ tên Ðạo Duyên, trác hiệu là Thần đồng tử.

- Thưa tiên trưởng, lão nhân gia thiệt bắt được thần Bát Chá, chắc chắn tôi xin hậu tạ. Cả địa phương này đều cảm niệm lòng tốt của ngài. Tiên trưởng cần vật chi, tôi xin chuẩn bị cho ngài!

- Tôi không cần món chi hết, chỉ đợi bắt yêu thôi. Các người có ai lớn mật, hãy ở nơi phối phòng chờ đợi. Các người hãy xem tôi dùng pháp bửu bắt lấy yêu quái và kết thúc tánh mạng nó.

Người không quan tâm, không ai dám liều mạng ở lại xem lão đạo sĩ bắt yêu, thảng như lão đạo bắt không được yêu tinh sẽ bị yêu tinh làm hại mất. Mọi người đều đi cả, chỉ còn lại ba anh em nhà họ Lưu. Họ trước hết dọn cơm chay cho lão đạo sĩ ăn. Ăn cơm xong, ba anh em họ Lưu núp ở phối phòng chờ đợi, khoét một lỗ ở cửa sổ nhìn ra ngoài.

Phần Chữ Ðạo Duyên ngồi ngay trên bàn cúng trước đại điện. Từ trong đãy rút Bát bửu vân quang trang tiên đại chực sẵn. Chờ một hồi lâu, nghe bên ngoài một trận cuồng phong nổi dậy, cát bay đá chạy thẳng về miếu Bát Chá. Trong gió có tiếng hô lớn:

- Ngô thần đã tới!

Chữ Ðạo Duyên nhìn ra ngoài thấy trong gió đáp xuống một lão đạo sĩ mặt như bùn xanh, một đôi tròng mắt vàng rực, hai đạo lông mày đỏ khé, lông áp tai đỏ, cả bộ râu cũng đỏ nốt. Ðầu đội mũ đạo sĩ màu vàng sậm, mình mặc đạo bào cùng màu, lưng buộc dây tơ, vớ trắng vân hài. Lão đạo sĩ này vừa nhảy vào trong viện, “a” lên một tiếng, nói:

- Sao lại có mùi người lạ? Ai mà cả gan dữ a! Dám đến đại điện của Ngô thần như thế?

Chữ Ðạo Duyên thấy rồi bèn dùng bửu bối bắt yêu.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:08 AM | Message # 206
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 199


Thủ pháp bửu lầm thâu đạo đồng
Hiển kim quang quy phục Ðạo Duyên
Chữ Ðạo Duyên thấy yêu tinh đến bèn lấy Bát bửu vân quang trang tiên đại quăng lên, trong miệng niệm chú lâm râm. Thiệt là hào quang muôn đạo, thụy khí ngàn tia, yêu tinh thót lên như luồng khói chạy mất. Chữ Ðạo Duyên rốt cuộc chưa bắt được yêu tinh, lượm Bát bửu vân quang trang tiên đại lên, chờ cho đến sáng rõ mà yêu tinh chưa trở lại. Anh em nhà họ Lưu ở bên phối phòng xem thấy rõ ràng, bước tới thi kễ đạo sĩ. Chữ Ðạo Duyên hỏi:

- Mấy người thấy chưa?

Lưu thiện nhân nói:

- Thưa tiên trưởng, lão nhân gia thật là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đuổi yêu tinh chạy đi rồi. Có một điều là đạo gia đừng nên đi. Nếu đạo gia đi khỏi, yêu tinh trở lại thì thôn trang chúng tôi bị nó làm hại to mất!

- Tôi không đi đâu. Tôi ở lại đây ba hôm, nếu yêu tinh trở lại tôi sẽ bắt nó. nếu ba ngày mà nó không trở lại chắc là nó đi luôn rồi, chừng đó tôi sẽ đi.

- Ðược, tiên trưởng không cần ở lại miếu này làm chi! Chúng tôi sẽ đưa tiên trưởng đến Tam Thanh quán ở phía Bắc thôn này. Ở miếu ấy có một lão đạo tên là Thiết bút chân nhân Trịnh Huyền Tu. Hai vị đạo gia ở chung cùng nhau đàm đạo. Trong miếu cũng có người hầu hạ.

- Trịnh Huyền Tu tôi có quen, ông cùng sư phó tôi là Thẩm Diệu Lượng rất thân, để tôi đến thăm ông ta.

- Ðạo gia đã quen biết thì càng hay.

Nói rồi cùng Chữ Ðạo Duyên đi đến Tam Thanh quán gọi cửa. Bên trong đạo đồng ra mở cửa, thấy là người quen bèn hỏi:

- Ðạo gia từ đâu tới?

- Có Tổ sư gia ở nhà không?

- Tổ sư gia đang tiếp khách.

- Khách nào vậy?

- Tế Công ở chùa Linh Ẩn dẫn theo hai vị Ban đầu đến đây từ chiều hôm qua.

- Buồn cười thiệt! Ta đang kiếm Tế Ðiên để báo cừu mà kiếm không ra. Hôm nay gặp hắn ở đây thì hay quá!

Hôm qua Tế Ðiên thấy Chữ Ðạo Duyên cản cái đình hoa lại, bèn dẫn Hà Lan Khánh, Ðào vạn Xuân vào quán rượu kêu cơm rượu ra ăn. Ăn xong trả tiền rồi cùng hai vị Ban đầu đi thẳng đến Tam Thanh quán. Vừa đến cửa miếu thấy Trịnh Huyền Tu đang đứng ở trước, Tế Ðiên nói:

- Trịnh đạo gia, ông mạnh giỏi hỉ?

Trịnh Huyền Tu gặp Tế Ðiên rất mừng! Nhớ lại trước đây khi Tế Ðiên cợt đùaThần đồng tử Chữ Ðạo Duyên, tại tửu lầu gạt lấy bạc của Trịnh Huyền Tu, rồi ở cửa thôn chê bạc non bạc già. Trịnh Huyền Tu định đánh nhau với Tế Ðiên, kế gặp Thẩm Diệu Lượng, Tế Ðiên hiển lộ kim quang, Trịnh Huyền Tu mới biết. Tế Ðiên là bậc cao tăng đắc đạo. Hôm nay gặp lại, Trịnh Huyền Tu vội vàng đến hành lễ, nói:

- Thánh tăng, lâu quá! Hôm nay Ngài đi đâu thế?

- Ta đến thăm ông đây.

- Vô lượng Phật! Xin mời Thánh tăng vào trong miếu.

- Cũng được! xin quấy rầy ông.

Nói rồi dẫn hai vị Ban đầu vào nơi hạc hiên, thấy miếu này rất thanh nhã. Tế Ðiên ngồi xuống xong có đạo đồng dâng trà. Trịnh Huyền Tu nói chuyện với Tế Ðiên rất là tương đắc. Nguyên Tế Ðiên là người bụng đầy chữ nghĩa, văn chương lão thông, lời nói như gấm dệt, ý tưởng như ngọc châu. Hai người càng nói càng thêm hứng thú. Trịnh Huyền Tu rất bội phục Tế Ðiên, cầm lại dùng cơm và nghỉ lại. Sáng nay thức dậy uống trà điểm tâm xong, vừa định dùng cơm thì nghe có tiếng gõ cửa. Ðạo đồng ra mở cửa gặp Chữ Ðạo Duyên. Nghe đạo đồng nói “Tế Công đang ở bên trong”, Chữ Ðạo Duyên nói:

- Chuyến này ta có thể báo cừu được rồi!

Nói rồi đi thẳng vào trong. Tế Ðiên thấy Chữ Ðạo Duyên đi vào, nói:

- Không xong rồi! Kẻ thù của ta đã tới kia!

Trịnh Huyền Tu lật đật đứng dậy, nói:

- Chữ Ðạo Duyên, ông mới đến à? Hôm nay có Tế Công ở đây, tôi định đứng ra giải hòa cho hai bên đây.

Chữ Ðạo Duyên nói:

- Ðâu có được! Bất luận ai nói, tôi cũng mặc kệ. Ông ta, khi dề và làm nhục tôi, tôi phải báo thù mới được!

Nói rồi lập tức thò tay vào bọc rút Bát bửu vân quang trang tiên đại ra, nói:

- Hôm nay tôi phải nhốt Tế Ðiên vào túi này cho ông ta biết tôi lợi hại như thế nào!

Trịnh Huyền Tu nói:

- Không nên đâu! Ông hãy nghe lời tôi!

Tế Ðiên nói:

- Ðược rồi, Chữ Ðạo Duyên, ông hãy tha cho ta đi!

Cả đến Hà Lan Khánh, Ðào vạn Xuân cũng ráp lại năn nỉ. Nhưng Chữ Ðạo Duyên một mực nói:

- Không được!

Lập tức thảy Bát bửu vân quang trang tiên đại lên, mắt thấy Tế Ðiên bị hút vào trong túi. Chữ Ðạo Duyên lượm Trang tiên đại lên định quăng xuống đất, tính quăng chết Tế Ðiên luôn, bị Trịnh Huyền Tu giựt lại, nói:

- Chữ Ðạo Duyên, ông không nên đâu. Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, thiện niệm làm đầu, không nên vô cớ hại tánh mạng người. Ông cùng Tế Công không có cừu thù gì lắm, nhốt trong đó như vậy là được rồi.

Nói rồi Trịnh Huyền Tu cầm chiếc túi dốc ngược ra xem. Mọi người nhìn thấy bị thâu vào trong túi không phải là Tế Ðiên mà là đạo đồng, đệ tử lớn của Trịnh Huyền Tu. Dĩ nhiên là đạo đồng đã cứng đờ, hôn mê bất tỉnh rồi. Trịnh Huyền Tu nói:

- Chữ Ðạo Duyên, sao ông thâu đồ đệ tôi chi vậy?

- Tôi cũng đâu có biết tại sao lại như vậy? Rõ ràng là tôi thâu Tế Ðiên vào mà.

Ðương nói tới đó thì thấy Tế Ðiên từ ngoài đi vào, ngả nghiêng ngả ngửa, bước thấp bước cao, nói:

- Hay cho cái tên này, ngươi thiệt muốn đối địch với ta hử? Lại đây, lại đây! Chúng ta sẽ phân tài cao thấp!

Chữ Ðạo Duyên nhìn thấy uất lên tận cổ, lại muốn chụp lấy Bát bửu vân quang trang tiên đại lên sử dụng, nhưng bị Tế Ðiên lượm trước rồi. Tế Ðiên nói:

- Ðể ta thâu ngươi vào nhé!

Trịnh Huyền Tu lật đật can:

- Xin Thánh tăng nể mặt tôi đi!

Tế Ðiên nói;

- Chữ Ðạo Duyên, ngươi không cần phải không phục. Ðại khái ngươi chưa biết ta là ai mà. Ðể ta cho ngươi thấy nhé!

Tế Ðiên nói rồi dùng tay sờ lên đầu một cái, lộ ra ba đạo Phật quang, linh quang, kim quang. Chữ Ðạo Duyên nhìn kỹ thấy Tế Ðiên mình cao một trượng sáu, đầu như đấu gạo, mặt màu gạch cua, mình mặc áo chẹt để hai chân trần, chính là vị Tri Giác La Hán, Chữ Ðạo Duyên sợ quá phục xuống nhận tội, quỳ trên đất, nói:

-Thánh tăng nếu không cho biết, đệ tử có mắt như mù, chẳng biết được lão nhân gia, cầu xin Thánh tăng từ bi tha lỗi.

Tế Ðiên cười ha hả nói:

- Ngươi đã biết ta rồi, thôi hãy đứng dậy đi! Có gì vào nhà hãy nói.

Mọi người lúc đó kéo nhau vào nhà ngồi xuống. Tế Ðiên nói:

- Ta cũng không cần bửu bối của ngươi đâu, ta trả cho ngươi đây. Ngươi cũng là người tốt. Ta với ngươi đến miếu Bát Chá bắt yêu đi. Hôm nay yêu tinh kéo viện binh tới đó.Thử xem chúng ta ai bắt được yêu nào.

- Hay đó! Chữ Ðạo Duyên đáp.

Mọi người ở Tam Thanh quán, Trịnh Huyền Tu chuẩn bị tiệc chay, ai nấy ăn uống cho đến xế. Lưu thiện nhân mời Tế Ðiên và lão đạo sĩ trở về miếu Bát Chá bắt yêu. Ở tại miếu Bát Chá đã chuẩn bị một bữa cơm rượu thật ngon. Tế Ðiên cùng Chữ Ðạo Duyên, Lưu thiện nhân đến miếu Bát Chá ăn xong bữa cơm chiều, bảo Lưu thiện nhân vẫn ở phối phòng chờ xem nhiệt náo. Tế Ðiên và Chữ Ðạo Duyên ngồi ở đại điện chờ sẵn. Chờ đến quá canh hai, bỗng nhiên bên ngoài cuồng phong nổi dậy. Thiệt là:
Cuồng phong nổi dậy
Cây rừng lắt lay
Biển cả sôi sùng sục
Trường giang sóng vỗ tung
Sông nước réo ầm ầm
Rừng cây kêu răng rắc
Vực sâu muôn trượng nước ầm vang
Ðá chạy cát bay gây thương tích!

Tế Ðiên cùng Chữ Ðạo Duyên bước ra ngoài xem thấy trong gió, ngoài vị mặt xanh tóc đỏ bữa trước lại tới còn có vị lão đạo sĩ mặt đen đi theo cùng bước vào đại điện. Tế Ðiên hỏi:

- Chữ Ðạo Duyên, ngươi bắt nó hay ta?

- Hôm trước con yêu mặt xanh này tôi bắt không được, bữa nay có đứa đến tôi càng không bắt được nữa! Thôi thì Thánh tăng đại thi Phật pháp bắt nó đi.

- Hãy coi ta đây!

Tế Ðiên nói rồi lột mũ xuống ném ra ngoài. Tức thì hào quang muôn đạo, thụy khí nghìn tia phóng ra. Lão đạo sĩ mặt đen thấy vậy hóa khói chạy trốn mất. Lão đạo sĩ mặt xanh định chạy đi, bị chiếc mũ của Tế Ðiên chụp đè xuống, yêu tinh lập tức hiện nguyên hình. Tế Ðiên kêu:

- Các người hãy ra xem yêu tinh đây!

Lưu thiện nhân và mọi người cùng chạy ra xem thấy chiếc mũ của Tế Ðiên đè một con cáo xanh lớn. Chữ Ðạo Duyên lập tức rút bảo kiếm chặt đầu con cáo xanh ấy. Con cáo này đã có 1.500 đạo hạnh nhưng chẳng tập theo chánh đạo, cứ đi hại người. Hôm nay cũng là thiên kiếp của nó. Hôm qua Chữ Ðạo Duyên dùng Bát bửu vân quang trang tiên đại làm nó hoảng sợ chạy đi. Ðạo hạnh con tinh cáo này còn ít nên sợ bị Trang tiên đại thâu vào, mới rủ thêm một lão đạo sĩ mặt đen nữa. Lão này nguyên là gấu chó thành tinh có hơn 3.500 đạo hạnh, lại không hại người. Con tinh cáo rủ nó đến định đối địch với Chữ Ðạo Duyên, nào ngờ hôm nay gặp phải La Hán gia. Tế Ðiên có tài biết trước việc chưa đến, con tinh gấu chó này không có hại người nên Tế Ðiên với đức hiếu sinh không làm thương tổn nó mà chỉ bắt tinh cáo xanh lại để trừ khử thôi. Lưu thiện nhân nhìn thấy con cáo xanh bị bắt và lão đạo sĩ giết nó rồi mới bước tới cảm tạ Tế Ðiên.

Trời sáng rõ, Tế Ðiên nói:

- Lưu thiện nhân hãy trở về nhà đi!

Chữ Ðạo Duyên nói:

- Bạch Thánh tăng, xin lão nhân gia tù bi từ bi cho đệ tử tình nguyện xuất gia, nhận lão nhân gia làm thầy.

- Ngươi đã có ý nguyện thì về miếu trước để thu xếp cho xong rồi hãy đến chùa Linh Ẩn tìm ta. Ðể ta gặp thầy ngươi là Thẩm Diệu Lượng nói qua một tiếng. Ta còn ở lại Tam Thanh quán hai ngày nữa để đợi Thiệu Hoa Phong. Ðại khái bọn họ chắc phải đi qua đây.

Chữ Ðạo Duyên gật đầu đồng ý, rồi cáo từ ra đi. Mấy anh em họ Lưu muốn đưa tiền cho Tế Ðiên nhưng Tế Ðiên không nhận. Tế Ðiên cùng hai vị Ban đầu trở lại Tam Thanh quán ở chơi hai ngày. Hôm đó bỗng nhiên Tế Ðiên rùng mình, bèn án linh quang, nói:

- Cha chả, không xong rồi! Ta phải đi mau mới được.

- Việc gì thế?

Tế Ðiên không kịp trả lời, dẫn hai vị Ban đầu Hà Lan Khánh và Ðào Vạn Xuân đi một mạch ra khỏi Tam Thanh quán.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 22 May 2012, 1:08 AM | Message # 207
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 200


Các yêu đạo xúm đốt chùa Linh Ẩn
Ác Cao Trân quen buột miệng rêu rao
Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong từ Vạn Thành điếm ở Ngũ Lý Bia chạy đi dẫn theo Ngũ điện chân nhân, Thất tinh chân nhân, Bát quái chân nhân, Hắc mao sái Cao Thuận, Thiết bối tử Cao Trân, thuận theo đường lớn thẳng đến thành Lâm An. Khi đến Lâm An, tối lại họ kéo đến chùa Linh Ẩn. Trong đêm tối dò xét, họ thấy trong chùa lặng trang, trống rỗng, không có tiếng người nói chó sủa gì cả. Chúng tăng đều an nghỉ hết. Thiệu Hoa Phong nói:

- Các vị hãy chất củi cỏ để phóng hỏa. Hôm nay đốt chùa Linh Ẩn để báo thù cho ta, rồi bắt Tế Ðiên kết thúc tánh mạng hắn, mới hả được nỗi tức giận trong lòng ta.

Các đạo sĩ gật đầu, chạy ra Vân Tòng quán cách chùa Linh Ẩn chín dậm vác về nhiếu củi và cỏ chất đống hai bên Ðại Hùng bửu điện, bỗng nhiên trong đại điện có tiếng hét lớn:

- Hay cho mấy tên đạo sĩ lộn sòng này, lớn mật dữ a! Phen này tụi bay chạy đâu cho biết? Ðể Hòa thượng ta bắt bọn bay đây!

Các đạo sĩ nghe giọng của Tế Ðiên, lại nghe bốn bên đại điện có tiếng hô vang:

- Hay cho đạo sĩ! Chúng ta đợi ở đây lâu rồi, mau bắt yêu đạo, đừng cho chạy thoát!

Các đạo sĩ nghe la hồn bay ngàn dặm, quay đầu chạy tuốt. Chạy khỏi chùa, Thiệu Hoa Phong nói:

- Không xong rồi! Té ra Tế Ðiên đang ở trong chùa, chúng ta phải chạy mau! Hắn ta đã trở về chùa rồi thì chúng ta phải mau đi về Thường Châu cướp lao phá ngục, cứu người chúng ta ra, giết quan Tri phủ rồi đến viện Di Lặc, hội họp các thủ hạ đông đủ, ta tự lập làm Thường Châu vương.

Mọi người sợ quá cố sức chạy vì sợ Tế Ðiên rượt theo sau. Sự thật lúc nãy trong chùa không có Tế Ðiên mà là Tiểu Ngộ Thiền. Bốn phía nóc nhà là bọn Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, Hỏa nhãn giang trư Tôn Ðắc Minh, Thủy dạ xoa Hàn Long, Lãng lý toản Hàn Khánh, trước đây họ ở phủ Thường Châu vâng lịnh Tế Ðiên đến giữ chùa Linh Ẩn. Bốn người ở bốn góc đại điện, chia làm bốn mặt hư trương thanh thế, khi la lên các đạo sĩ chẳng biết là bao nhiêu người nên sợ quá đành kéo nhau chạy đi. Hôm sau bốn vị anh hùng Tôn Ðắc Lượng v.v... từ tạ ra về, còn Tiểu Ngộ Thiền thì vẫn ở lại giữ chùa.

Phần các đạo sĩ đêm đó ra khỏi chùa Linh Ẩn, chạy tứ tán bất kể Ðông Tây Nam Bắc, chỉ có Thiết bối tử Cao Trân sợ mê đi, muốn chạy về phủ Thường Châu đánh lẽ chạy về hướng Nam lại chạy sang hướng Bắc. Chạy được 30 dặm, mệt đến mồ hôi ướt đẫm cả người, Cao Trân ngừng bước nhìn lại phương hướng, muốn đi về phủ Thường Châu phải đi về hướng Nam, đi theo đường cũ mỗi lúc một xa. Ðịnh quay trở lại hướng Nam để đuổi theo Thiệu Hoa Phong, chắc là không kịp rồi. Quay trở lại, đi và về cũng mất hơn 70 dặm thì làm sao đuổi kịp? Ðại khái là nhóm Thiệu Hoa Phong chắc lên viện Di Lặc, mình lên viện Di Lặc sẽ gặp họ. Cao Trân nghĩ như vậy rồi, trời sáng bèn kiếm quán rượu ăn uống rồi theo đường lớn mà đi. Cứ như vậy, ngày đi đêm nghỉ, đói ăn khát uống. Một hôm đến địa phận phủ Thường Châu, còn cách viện Di Lặc vài ba chục dặm, Cao Trân đang cắm đầu xăm xăm đi tới, thì nghe có tiếng người nói:

- Ði đâu đó, tiểu tử?

Nghe hỏi, Cao Trân sửa soạn chạy, ngước đầu nhìn lên thì thấy trước mặt mình một người mình cao hơn tám thước, tam đình nở rộng, đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi màu xanh trên có gắn sáu miếng kính, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, lưng buộc dây loan đái, áo chẽn màu thúy lam, mang giầy đế mỏng, mặt như bùn xanh, lại giống như da bí đao. Cặp chân mày đỏ trên đôi mắt con ngươi đôi. Lông áp tai màu đỏ liên kết với bộ râu quai nón cũng đỏ lòm. Thanh cương đao thấp thoáng bên hông dưới chiếc áo cừu anh hùng màu đậu xanh. Cao Trân nhìn thấy nhận ra người này chính là Lập địc ôn thần Mã Diêu Hùng. Xưa nay Cao Trân rất sợ Mã Diêu Hùng. Biết Mã Diêu Hùng là người thật thà, bất chấp đạo lý, Cao Trân vội bước tới hành lễ, nói:

- Té ra là Mã đại ca!

- Tiểu tử, mi đi đâu vậy?

Cao Trân nghĩ thầm: “Nếu mình nói thiệt là đi phủ Thường Châu, anh ta sẽ cật vấn mình không cho mình đi, chi bằng nói dối anh ta mới được”. Tên tiểu tử này đảo mắt một vòng, tùy cơ ứng biến, buột miệng nói:

- Tôi đang tìm anh đây, không ngờ chưa tìm mà gặp.

- Mi tìm ta có việc gì?

- Tôi cho anh hay một tin là bạn anh Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng bị người ta hại rồi, chết một cách rất khổ sở.

- Bị ai hại thế?

- Bị Lôi Minh, Trần Lượng hai người làm hại, chết một cách thê thảm, mắt bị móc mất, bụng bị xé banh.

Cao Trân biết Mã Diêu Hùng là người thật thà, ắt sẽ tìm Lôi Minh, Trần Lượng để thí mạng. Trước đây phá Từ Vân quán có Lôi Minh và Trần Lượng, ta cho bọn họ đối địch với nhau, ai thích ai thì cứ giết. Một khi tức giận đi tìm thì ta mới đi được. Nào ngờ Mã Diêu Hùng nghe nói, hỏi vặn lại:

- Tiểu tử mi nói đó có thiệt không? Mi có thấy Lôi Minh, Trần Lượng hại không?

- Chính tôi thấy mà!

- Ðược Lôi Minh, Trần Lượng đã hại Tần đại ca của ta, ta phải đi tìm họ! Mi đi đâu đó?

- Tôi không có việc gì.

- Vậy thì theo ta!

- Ði đâu vậy?

- Ði với ta kiếm Lôi Minh và Trần Lượng để hỏi cho ra nhẽ. Nếu Lôi Minh, Trần Lượng không giết Tần đại ca của ta thì tiểu tử mi bày chuyện cho anh em ta chống đối nhau, ta lấy tánh mạng mi đó.

- Tôi không đi, tôi có việc riêng.

Mã Diêu Hùng trợn mắt nói:

- Tiểu tử, mi nếu không chịu đi với ta, ta sẽ bửa óc mi ra. Mi có đi không?

Cao Trân đâu có dám cãi, lật đật nói:

- Ði chớ!

Mã Diêu Hùng muốn đi lên phía Bắc. Cao Trân hỏi:

- Lên phía Bắc làm gì?

- Tìm Lôi Minh, Trần Lượng.

- Tìm Lôi Minh, Trần Lượng phải xuống phía Nam, hai người đó ở phủ Thường Châu kìa. Ðể tôi dẫn anh đi tìm.

- Ðược.

Hai người đi về hướng Nam. Cao Trân nghĩ thầm: “Ta gạt hắn đi đến viện Di Lặc mới dễ dàng bắt hắn được”. Ðang đi về phía trước thấy có một tòa tửu quán, Cao Trân nghĩ thầm: “Ta phải đưa hắn vào viện Di lặc, thảng như hắn không chịu đi thì ta phải làm sao đây? Nếu hắn động thủ thì ta đâu phải là đối thủ! Tại sao mình không mời hắn uống rượu, phục rượu hắn rồi dẫn hắn về viện Di Lặc?”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Mã đại ca, chúng ta uống tí rượu, ăn cái gì đó rồi hãy đi nhé?

Mã Diêu Hùng gật đầu. Hai người thấy bên kia đường có một tòa tửu quán, bèn vén rèm bước vào, tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Phổ ky chạy đến lau quét bàn ghế, hỏi:

- Hai vị đại gia cần rượu và thức ăn chi?

Cao Trân nói:

- Ðem trước cho ta bốn bầu rượu trắng, bốn đĩa thức ăn chiên xào hầm rán.

- Vâng! Phổ ky đáp.

Giây lát, rượu và thức ăn dọn lên. Cao Trân rót rượu cho Mã Diêu Hùng đầy tràn. Hai người cùng uống rượu. Mã Diêu Hùng nói:

- Lời của tiểu tử mi, ta không tin! Việc Lôi Minh, Trần Lượng hại Tần Nguyên Lượng có phải chính mắt mi trông thấy không? Tại sao vậy? Chúng ta cùng Lôi Minh, Trần Lượng là anh em kết nghĩa, ta nghi việc đó chắc không thể có!

-Tôi không nói dóc đâu! Lôi Minh, Trần Lượng có việc đó tại vì chia của không đều cho Tần Nguyên Lượng mà xảy ra.

- Chúng ta tìm Lôi Minh, Trần Lượng hỏi xem, nếu không có việc này ta chẻ đầu mi ra đấy; nếu có việc đó ta thưởng cho mi 100 lượng bạc.

Ðương nói tới đó, vừa hay từ ngoài bước vào ba người. Người đi đầu mình cao tám thước, tam đình nở rộng, đầu đội mũ tráng sĩ sáu múi, mình mặc tiễn tụ bào bằng đoạn tía, lưng buộc dây loan đái, quần chẹt, mang giày đế mỏng, bên ngoài khoác một áo choàng anh hùng bằng đoạn màu lam, mặt như gan dê sống, mày to mắt sáng, râu ba chòm đen nhánh phất phơ trước ngực. Người đến chẳng ai khác là Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng. Theo sau một người râu đỏ mặt xanh chính là Lôi Minh. Theo sau nữa là một người mặc áo thúy lam, tuấn phẩm hơn ngưởi, chính là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Thiết bối tử thấy vậy sợ quá, hồn vía lên mây.

Ba người này từ đâu tới?

Nguyên Lôi Minh, Trần Lượng về phủ Trấn giang đến nhà Trần Lượng. Nào ngờ chú của Trần Lượng không có ở nhà, ông ta đi kết toán sổ sách. Lão quản gia Trần An thấy Trần Lượng trở về với Lôi Minh bèn hỏi:

- Thiếu đại gia, mấy lúc nay đi những đâu?

- Ta đến Lâm An dạo chơi một chuyến, đến chùa Linh Ẩn vái Tế Công làm thầy, muốn xin xuất gia.

- Thiếu đại gia thiệt là quá lắm! Cậu thường vắng nhà, người trong nhà cũng không nói với ai là cậu sống bằng nghề lục lâm. Nay lại còn muốn xuất gia nữa, muốn cánh họ Trần dứt tuyệt lửa hương sao? Mạnh Tử nói: “Bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất”. Cậu lại không ba anh bốn em, thì ai mà tiếp nối hương lửa? Người sanh ra, trên đời phải làm rạng rỡ tổ tông, gia môn hiển đạt, vinh thê ấm tử mới là chánh lý. Vô cớ cậu lại muốn xuất gia, cái đó thiệt là bậy dữ đa!

Trần Lượng nói:

- Ngươi há không nghe: “Một con đắc đạo, chín họ lên trời” hay sao?

- Lời nói đó không đúng đâu!

Quản gia tìm đủ mọi cách để khuyên can, cả đến em gái Trần Lượng thấy anh mình không đồng ý cũng không bằng lòng. Trần Lượng không nghe theo, bèn thương lượng với Lôi Minh:

- Chúng mình lên Lâm An tìm Tế Công đi. Tôi ở nhà bực bội quá chịu không được!

- Cũng được! lôi Minh nói:

Hai người từ nhà ra đi thuận theo đường lớn về phía Lâm An. Hôm đó đang đi trên đường, gặp Tần Nguyên Lượng. Tần Nguyên Lượng cũng là người ở huyện Ðơn Dương, phủ Trấn Giang, sau khi trở về nhà, cảm niệm ơn cứu mạng của Tế Công, muốn đến Lâm An tìm Tế Công để cảm tạ. Ba người gặp nhau chào hỏi xong, Trần Lượng hỏi:

- Tần đại ca, anh đi đâu đó?

- Ta muốn đến Lâm An kiếm Tế Công để cảm tạ.

- Ðược đấy, thôi chúng ta cùng đi! Hai đứa tôi cũng đi kiếm Tế Công đây.

Ba người cùng đi một đường. Hôm nay đến tửu điếm này, họ cảm thấy đói bụng. Tần Nguyên Lượng nói:

- Lôi, Trần hai hiền đệ, chúng ta vào uống tí rượu ăn cơm rồi hãy đi!

Ba người bước thẳng vào quán, nào ngờ gặp Lập địa ôn thần và Cao Trân ở đó. Cao Trân thấy Lôi Minh, Trần Lượng và Tần Nguyên Lượng cùng bước vào, sợ quá, quăng mình ra cửa sổ chạy trốn. Mã Diêu Hùng thấy vậy, tức giận lồng lên nói:

- Tiểu tử này, mi dám ly dán bọn ta hử?

Nào ngờ bốn người đuổi theo Cao Trân lại vướng phải họa sát nhân.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:30 PM | Message # 208
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 201

Mã Diêu Hùng tức giận giết Cao Trân
Thiệu Hoa Phong nơi Thường Châu cướp ngục


Thiết bối tử Cao Trân thấy ba người Tần Nguyên Lượng, Lôi Minh, Trần Lượng cùng bước vào quán, sợ quá, lật đật chui cửa sổ chạy trốn. Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng hét lên một tiếng đứng dậy hỏa tốc đuổi theo. Ba người mới tới chẳng biết tại sao cũng chạy theo nốt. Cả quán rượu loạn xị cả lên, chưởng quỹ cũng không dám ngăn lại, cứ lầm tưởng bọn Lôi Minh là những công sai đi biện án, còn bọn Cao Trân là giặc cướp. Ai nấy cứ đoán mò tưởng bậy, bàn tán loạn cả lên.

Bọn Lôi Minh, Trần Lượng và Tần Nguyên Lượng đuổì theo sau, thấy Cao Trân chạy thục mạng ở trước, gấp rút như chó mất chủ, cá bị lọt lướt, cắm đầu chạy một mạch không dám ngoái lại. Phía sau, Mã Diêu Hùng vừa rượt theo vừa la:

- Cái thằng tù này, mày nói gạt chia rẽ bọn tao, tao đâu tha cho mày? Bữa nay mày lên trời tao cũng theo tới điện Long Tiêu, mày xuống đất tao cũng theo xuống tới Thủy tinh, đâu để mày chạy trốn được?

Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng chạy theo sau la lên:

- Mã hiền đệ, tại sao lại rượt Cao Trân như vậy?

Mã Diêu Hùng nói:

- Ba anh em hãy theo tôi, tên tiểu tử này bầy đặt chuyện thị phi. Hắn nói: Lôi Minh, Trần Lượng giết anh đó. Tôi suýt bị nó gạt đây.

Lôi Minh, Trần Lượng nghe vậy, tức giận tràn hông, nói:

- Rượt theo nó, đừng để nó chạy thoát! Cao Trân là dư đảng của Từ Vân quán đấy.

Bốn người lật đật đuổi theo Cao Trân đang chạy phía trước. Họ chũng không biết cao Trân định chạy đi đâu. Mã Diêu Hùng quyết giết Cao Trân, cố đuổi kịp Cao Trân mới nghe. Ðuổi một mạch đến năm sáu dặm, thấy Cao Trân chun vào một hẻm núi, mọi người cũng rượt theo bén gót. Cao Trân chạy thẳng lên sườn phía Bắc, trên sườn núi có một tòa miếu lớn. Cổng lớn ở ngay chính giữa, hai bên có hai cửa góc, phía trước có hai lầu chuông và trống, phía sau có Tàng kinh lâu, đại khái đại điện có bốn, năm tầng. Thấy Cao Trân chạy vào cửa góc phía Ðông, Mã Diêu Hùng cũng đuổi theo vào cửa góc phía Ðông. Cao Trân muốn chạy qua Ðông đối diện, không may trượt chân té quỵ ở góc thềm. Mã Diêu hùng nhanh như tên bắn chém ngay sau lưng Cao Trân một phát, máu văng tung tóe, rồi đời tên ác tặc. Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng cũng vừa chạy tới, hỏi:

- Mã hiền đệ thế nào rồi?

- Thằng tù này bị tôi chém chết rồi.

Câu nói chưa dứt thì từ Ðông phối phòng có tiếng nói lớn: “A Di Ðà Phật”. Mọi người hướng mắt nhìn, từ đó đi ra một vị hòa thượng trán hói, mình cao tám thước, tam đình nở rộng, đầu to cổ ngắn, tóc để xõa đánh một đạo kim cô, mặt đen như đít chảo, mày to mắt lớn, mình mặc tăng y màu xanh, mang vớ trắng tăng hài, đi ra và nói:

- Thí chủ làm gì thế? Chùa ta là đất sạch, tại sao giết người ở chùa ta?

Tần Nguyên Lượng nói:

- Thôi, Hòa thượng đừng để ý việc này làm chi! Hắn là tên giặc, để chúng tôi đem hắn liệng xuống khe núi là xong.

- Ở trong chùa ta không có lý nào ta không để ý đến? Quý tánh của các vị là gì? Người chết là ai?

Lôi Minh, Trần Lượng mỗi người xưng tên họ, Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng cũng đều thông báo họ tên và nói:

- Tên giặc này là Thiết bối tử Cao Trân, hắn là kẻ lọt lưới ở Từ Vân quán đấy!

- A, hắn là tên giặc ở Từ Vân quán đấy hả? Vậy phá Từ Vân quán có các ngươi không?

Lôi Minh, Trần Lượng nói: - Có chúng tôi.

- Tôi cũng có nữa! Tần Nguyên Lượng tiếp.

Ðương nói tới đó thì bên trong có người đi ra, chính là Hắc mao sái Cao Thuận, nói:

- Ðương gia đừng để bọn họ chạy đi. Ðánh phá Từ Vân quán có bọn họ trong đó. Anh tôi bị họ giết rồi, tôi đâu để yên cho họ được!

Hòa thượng cười ha hả, nói:

- Không cần đến ngươi, mấy tên tép riu này thiệt là: “Thiên đường có nẻo không tìm đến, Ðịa ngục kín bưng cứ lủi vào”. Tự bọn nó muốn tìm chỗ chết mà.

Mấy người nghe Hòa thượng nói như thế, hét lên:

- Hay cho bọn lừa trọc này; mi muốn xía vô chuyện thiên hạ ư? Ðể ta chém mi trước.

Hòa thượng lấy tay chỉ một cái, miệng hô “Sắc lịnh”, tức thì bốn vị anh hùng bị trồng cứng. Ngôi miếu này chính là Di Lặc viện. Cao Trân tính chạy về đây trốn thì không sợ gì nữa. Không ngờ khi chạy về đến chùa lại trật chân té, mới bị giết chết. đó cũng là do tên giặc tội ác đầy mình mới bị báo ứng như thế. Vị hòa thượng này chính là Thông thiên Hòa thượng Pháp Lôi. Trước đó, bọn Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong, Ngũ điện chân nhân, Bát quái chân nhân, các yêu đạo kéo nhau từ chùa Linh Ẩn trở về. Mê hồn thái tuế Ðiền Chương dẫn bọn giặc Huân Hương cũng đã đến viện Di lặc. Bọn giặc đã tựu đủ đang đứng ở sau viện. Hôm nay thấy Thông thiên Hòa thượng trồng cứng bốn người, Cao Thuận nói:

- Ðể tôi đến giết chúng nó, trả thù cho anh tôi.

Nói rồi quay vào trong định lấy dao ra, bỗng nghe bên ngoài có tiếng hét lớn:

- Hay cho loài nghiệt súc, bọn bay lại muốn hại người nữa hử? Hòa thượng ta đến bắt bọn bay đây.

Cao Thuận dòm thấy Tế Ðiên, sợ mất cả hồn vía, nói:

- Không xong rồi, Tế Ðiên Hòa thượng đến đó.

Tế Ðiên từ Tam Thanh quán đi ra dẫn theo Hà Lan Khánh, Ðào Vạn Xuân rồi đi riết đến viện Di lặc. Vừa mới đến viện Di lặc gặp lúc Cao Thuận và Pháp Lôi định giết bốn người này. Tế Ðiên hét lớn làm Cao Thuận và Pháp Lôi sợ quá chạy tuốt ra sau. Tế Ðiên cười ha hả, nói:

- Hay cho Pháp Lôi, ngươi cứ chạy đi, Hòa thượng ta chẳng thèm rượt theo làm chi. Mười tám ngày sau chúng ta sẽ gặp ở huyện Ðơn Dương nhé.

Pháp Lôi cứ cắm đầu chạy, chẳng nghe nói gì, cùng Cao Thuận chạy tuốt ra sau cho các yêu đạo hay:

- Tế Ðiên Hòa thượng tới rồi!

Bọn giặc nghe báo , hồn vía lên mây, lật đật rùng rùng chạy trốn. Tế Ðiên cũng chẳng rượt theo. La hán gia vốn là người tâm Phật, có đức hiếu sinh, muốn độ thoát chúng yêu ma đổi ác làm lành, rồi sẽ thả cho họ đi. Nào ngờ bọn họ chấp mê chẳng ngộ, thói ác không chừa. Vừa trốn khỏi viện Di Lặc, Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nói:

- Này các vị, tên Tế Ðiên tăng thật là oan gia đối đầu với chúng ta. Chúng ta đi đâu, hắn theo tới đó. Sơn nhân ta hoặc là không làm, hoặc là làm tới. Hắn ta hiện ở đây, bây giờ chúng ta kéo nhau về Thường Châu cướp lao phá ngục, giết quan Tri phủ tự lập Thường Châu vương. Các vị giúp ta một tay để hoàn thành đại cuộc này.

Mọi người cùng đáp:

- Xin theo lời phân phái của Tổ sư gia.

Thiệu Hoa Phong nói:

- Ta dẫn Ngũ điện chân nhân vào thành từ cửa Ðông, Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố, Bát quái chân nhân Tạ Thiên Cơ dẫn Càn Khảm Cấn Chấn Khôn Ly Tốn Ðoài, tám vị chân nhân vào thành từ cửa Tây, Mê hồn thái tuế Ðiền chương, Ðơn đao thái tuế Châu Long, Tiếu diện tỳ hưu Châu Hổ, Hắc mao sái Cao Thuận dẫn 1.000 người đi vào thành từ cửa Nam. Mọi người cùng họp ở nha môn phủ Thường Châu.

Mọi người gật đầu đồng ý, tìm một quán cơm ăn bữa cơm chiều. Chờ đến sau canh một, mọi người chia làm ba mặt tiến thẳng đến phủ Thường Châu. Khi đến chân thành, các yêu đạo vận chẩn cước phong giữ tay áo bay lên thành. Còn các vị lục lâm đều lấy dây móc ra, thảy móc lên tường thành rồi phăng dây leo lên. Giữ thành dù ệnlià có quan binh, nhưng làm sao địch lại Cả ngàn tên giặc ùa đến, ba phía đều là bóng giặc, từ đường ngựa chạy xuống thành, múa loạn binh đao, thẳng đến nha môn phủ Thường Châu.

Quan Tri phủ Cố Quốc Chương sớm đã được tin này. Quan Tri phủ Cố Quốc Chương sau khi lục soát Từ Vân quán bèn phái quan quân niêm phong quán đó lại. Binh mã Ðô giám Lục Trung cũng trở về nha môn. Quan Tri phủ trở về nha môn phủ Thường Châu liền thăng đường ngay, đem các tên giặc đang nhốt trong ngục như : Ngọc diện hồ ly Thôi Ngọc, Phách hoa tăng Ðậu nhi hòa thượng Nguyệt Tịnh, Thiết diện phật Nguyệt Không, Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ, năm tên giặc đều bị điệu ra trước đại đường quan Tri phủ hỏi cung. Bọn Trịnh Thiên Thọ thảy đều khai nhận cả. Từ Vân quán có bao nhiêu người, bao nhiêu tặc điếm, bao nhiêu hắc thuyền. Thiệu Hoa Phong khởi ý tạo phản thế nào từ đâu tới đuôi khai hết.

Nghe họ cung khai xong, quan Tri phủ ra lệnh giam họ vào ngục thất, một mặt viết văn thư trình lên Thượng viện nha biết. Hiện Thượng viện nha có văn thư trả lời:

- Các tên giặc bắt được, không luận là thủ phạm hay tòng phạm đều xử trảm, định ngày hành quyết.

Tối hôm nay, quan Tri phủ đang ngồi ở thư phòng xem sách dưới đèn, mỗi ngày sớm tối đều cắt quan binh đi tuần nơi nhà ngục vì vụ án này rất quan trọng mà bọn giặc lọt lưới rất nhiều, sợ e chúng đến phá lao cướp ngục. Nha môn quan Tri phủ có hai vị quản gia hộ viện cũng là anh em bà con, một người tên là Vương Thuận, một người tên là Vương Thái. Hai vị này võ nghệ rất cao cường, mười tám ban võ nghệ đao thương kiếm kích, búa câu liêm xà mâu thảy đều lão thông. Cố Quốc Chương làm Tri phủ lưu dụng hai người này ở lại giúp việc. Hôm nay mới trống canh hai, bỗng nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, Cố Quốc Chương ngạc nhiên kêu thủ hạ ra xem là việc gì. Bỗng từ bên ngoài một sai nhân vào báo:

- Bẩm lão gia, không xong rồi; hiện ở các cửa thành Ðông, Nam và Tây, vô số quân giặc kéo đến dùng đao thương búa kiếm đạ thương vô số quan binh giữ thành. Ðại khái chắc là họ kéo đến nha môn đấy, xin đại nhân hãy sớm chuẩn bị.

Tri phủ Cố Quốc Chương nghe xong, ra lệnh quan binh tức khắc tập hợp, dự bị đội quân thụt ống đồng đối phó, truyền cho Vương Thái, Vương Thuận bảo vệ hộ viện. Ngay lúc đó có người chạy đến cấp báo:

- Bẩm đại nhân, hiện có vô số lão đạo sĩ đến cướp lao phá ngục. Bốn vị lão gia canh giữ đã bị trọng thương, quân giặc đã giết vô số quan binh.

Quan Tri phủ nghe nói rất ngạc nhiên, may có đội thụt ống đồng đến kịp. Ðội ống đồng vừa đến cửa nha môn thì trên nóc nhà đầy các lão đạo sĩ. Xích phát linh quang đứng trên nóc nhà, la lớn:

- Tặc quân hãy nghe đây! Hiện Tổ sư gia bọn bây đến để kết thúc tính mạng bọn bây đây!

Cố Quốc Chương thét gọi:

- Mau thụt ống về phía họ đi!

Ðội ống đồng nhắm ngay các lão đạo sĩ thụt tới. Các lão đạo sĩ sắp sửa niệm chú, bị thụt nước dơ dính đầy người, chú không còn linh nghiệm nữa. Thiệu Hoa Phong nói;

- Các vị có ai tiến lên giết tên cẩu quan trước không?

Hắc hổ chân nhân Lục Thiên lâm nói:

- Ðể tôi đi cho!

Nói rồi xách kiếm nhảy về phía quan Tri phủ, may có Vương Thuận, Vương Thái rút dao cản lại. Các lão đạo sĩ hôm nay dương dương đắc ý, tung hoành như thể không người. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng hét lớn:

- Hay cho bọn nghiệt súc, coi bay chạy đi đâu?

Người hét đó chính là Tế Công trưởng lão đến bắt bọn giặc.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:31 PM | Message # 209
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 202


Chém đại đạo, Tế Thiền sư hộ quyết
Vì tìm tiêu, Truy vân yên ra oai
Bọn Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đang định giết quan Tri phủ, cướp ngục phá lao thì Tế Ðiên về tới. Tế Ðiên ở viện Di Lặc đuổi bọn giặc chạy đi rồi nhưng không đuổi theo, ở lại giải định thân pháp cho Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng. Bốn người đứng dậy tạ ơn Tế Ðiên. Tế Ðiên hỏi:

- Lôi Minh, Trần Lượng hai con về nhà, không ở nhà lại đi đâu vậy?

- Hai con muốn đến lâm An kiếm sư phụ, nửa đường gặp tần Nguyên Lượng. Anh ấy cũng đến lâm An để cám ơn sư phụ.

Tế Ðiên nói:

- Tần Nguyên Lượng, ngươi cũng không cần đi nữa, cũng không cần phải cám ơn ta. Lôi Minh, Trần Lượng hãy về nhà đi. Cần nhất là đừng ghé vào việc không đâu. Lúc nãy ấn đường của hai con phát tốt, sắc diện không tốt, hai con nên trở về nhà để xu cát tị hung. Nếu ghé vào việc không đâu, vướng phải đại họa thì Hòa thượng ta không có thì giờ rảnh để can thiệp đâu. Hãy nhớ lấy, cẩn thận đấy.

Lôi Minh, Trần Lượng tgật đầu vâng dạ và bốn người cáo từ ra đi. Tế Ðiên dẫn Hà Lan Khánh, Ðào Vạn Xuân ra khỏi viện Di Lạc thẳng về phủ Thường Châu, đang đi nửa đường bỗng thấy phía trước đi lại mấy người cưỡi la và hai người cưỡi ngựa là Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng và Xích phát ôn thần Ngươu Cái.

Gặp Tế Ðiên, hai người lật đật xuống ngựa bước tới hành lễ. Trịnh Hùng nói:

- Sư phó mạnh giỏi hỉ?

- Ngươi đi đâu vậy?

- Chú tôi là Tổng trấn ở Hùng Quan, tôi mua một ít thổ sản đi thăm chú. Sư phó đi đâu đó?

- Ta có việc gấp. Thôi ngươi đi đi!

Từ biệt Trịnh Hùng, Tế Ðiên mang hai vị Ban đầu trở về, ngang qua Túy Vân Phong. Tế Ðiên đến dưới núi, lâu la canh đường chặn lại xét hỏi. Tế Ðiên nói:

- Các ngươi lên núi bẩm báo với Ðậu Vĩnh Hàng và Châu Khôn biết, kêu họ xuống đây. Nói có ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn đợi họ ở đây nói chút chuyện.

Lâu la về báo lại, Ðậu Vĩnh Hàng và Châu Khôn lật đật xuống núi hành lễ Tế Ðiên. Châu Khôn nói:

- Mời sư phó lên núi ngồi chơi một lát.

- Ta có việc. Ta dặn hai ngươi là khi bọn Xích phát linh quang có đến, hai ngươi chớ nên lưu họ ở lại. Ở cửa núi này, ngươi hãy đào sẵn mấy cái hầm lớn. Kề tai nghe dặn như vầy... như vầy... Hòa thượng ta nếu bắt được bọn họ, sẽ cứu bọn ngươi bằng cách lấy công chuộc tội.

Hai người gật đầu. Tế Ðiên đi một mình, thi triển phép Phật tiến vào cửa thành, đi về phía nha môn phủ Thường Châu đúng ngay lúc các yêu đạo định cướp lao phá ngục. Tế Ðiên hét lên một tiếng, bọn giặc sợ hết hồn bỏ chạy tứ tán. Tế Ðiên cũng không đuổi theo, chỉ có Hắc hổ chân nhân Lục Thiên Lâm chạy không kịp bị bắt lại. Quan Tri phủ gặp lại Tế Ðiên, vui mừng quá sức, lật đật nói:

- Thánh tăng trở về thật là hay quá; nếu không, các yêu đạo hôm nay sẽ mặc sức tung hoành.

Nói rồi mời Tế Ðiên vào nhà trong. Vừa ngồi xuống xong thì quan binh đưa Lục Thiên Lâm vào. Lục Thiên Lâm đem việc Thiệu Hoa Phong thương lượng với bọn giặc đến đây để cướp lao phá ngục ra sao đều cung khai hết. Quan phủ truyền đem Lục Thiên Lâm đóng trăn giam trong nhà lao rồi truyền dọn rượu đãi Tế Ðiên.

Quan phủ hỏi:

- Thánh tăng đi trước có một mình à?

- Hà Lan Khánh, Ðào Vạn Xuân hôm nay ở ngoài thành, ngày mai mới trở về. Không cần phải nhờ bọn họ, Hòa thượng ta đi bắt Thiệu Hoa Phong một mình được rồi.

- Ngày mai xin Thánh tăng đừng đi đâu. Tôi muốn đem bọn giặc hành quyết trước. Nếu không như thế, ngủ nhiều lắm chiêm bao. Ngày mai đem ra chém, sợ e bọn giặc có dư đảng đến cướp pháp trường. Cầu xin sư phó hộ quyết cho.

- Cũng được!

Hôm sau Hà Lan Khánh và Ðào Vạn Xuân cũng về tới. Quan phủ bèn truyền lịnh dụ dựng mấy cây cọc chém ngoài cửa Tây. Quan Tri phủ cùng Tế Ðiên đái lãnh một trăm quan binh áp giải tội phạm đến pháp trường. Phủ Thường Châu người xem náo nhiệt chen chân không lọt. Bọn Ngọc diện hồ ly Thôi Ngọc, Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ, Thiết diện phật Nguyệt Không, Ðậu nhi hòa thượng Phách hoa tăng Nguyệt Tịnh, Ðô thiên đạo trưởng Hoàng Thiên Hóa, cả đến Hắc hổ chân nhân Lục Thiên Lâm cũng đều bị điệu ra pháp trường hành quyết, bêu thủ cấp làm hiệu lịnh. Xong, mọi người mới trở về nha môn phủ. Hôm sau Tế Ðiên cáo từ, quan Tri phủ đưa ra bên ngoài nói:

- Mong Thánh tăng sớm gặp lại, việc này làm người cực khổ quá!

Tế Ðiên một mạch bước thấp bước cao đi tới trước. Tới một thị trấn kia, thấy phía Bắc đường có một quán cơm, Tế Ðiên bước vào, tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống kêu hai bầu rượu, hai đĩa thức ăn. Tế Ðiên vừa uống xong mấy hớp rượu thì thấy bên ngoài có một cỗ ngựa đi đến. Trên ngựa, người cưỡi ngựa đầu đội khăn xếp bằng đoạn màu phấn lăng, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, ló ra thanh đơn đao đeo cạnh sườn, đi giày đế mỏng. Người này trạc hơn 30 tuổi, gương mặt vàng nhạt, mày to mắt lớn, đến trước cửa quán nhảy xuống cột ngựa rồi bước vào bên trong tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Người ấy kêu rượu thịt, dườnh như trong lòng có điều gì lo lắng lắm. Tế Ðiên bước tới hỏi:

- Xin hỏi, quý tanh của bằng hữu là chi?

- Tại hạ họ Huỳnh tên Vân.

- Tôn giá có phải là Nam lộ tiêu đầu Truy vân yến tử Huỳnh Vân không?

- Ðâu dám, đâu dám, chính là tại hạ.

- Tôi xin hỏi thăm ông về mấy người bạn.

- Ai vậy?

- Oai trấn bát phương Dương Minh, Phong lý vân yên Lôi Minh, Thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Ba người này tôn giá có biết không?

- Ðâu phải là ngưới ngoài, họ đều là anh em kết nghĩa của tôi. Xin chưa lãnh giáo danh hiệu của đại sư phó.

- Ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn.

- Té ra là Thánh tăng! Ðệ tử từ lâu ngưỡng mộ, hôm nay mới gặp tiên nhan, thật là phước đức ba đời.

Nói rồi lập tức đứng dậy hành lễ. Tế Ðiên nói:

- Thôi đừng hành lễ, ông đi đâu vậy?

- Thôi đừng nhắc tới vẫn hơn. Tôi đi lên Liên Hoa Ổ ở núi Lục Dương. Chỉ vì thủ hạ phổ ky của tôi là Ðỗ Bưu gây họa. Mấy bữa trước tôi sai Ðỗ Bưu áp tải mấy vạn lượng bạc hàng tiêu. Xưa nay Ðỗ Bưu tâm ý không chín chắn, ưa nói khoác lác, tự cao tự đại, coi người chẳng ra chi, chỉ biết có mình, không biết có người, lại không có thực tài. Hắn đi qua núi Lục Dương, hai tên họ Ðặng ở núi Lục Dương giữ hắn lại. Nghe nói hai tên này, một tên là Ðặng Nguyên Cát, một tên là Ðặng Vạn Xuyên. Kỳ thật họ chẳng phải là giặc cướp mà là người của Ðào Hoa Ổ. Trong chùa có bốn vị hòa thượng đều giữ việc ở bảo tiêu đường thủy tên là Hoa diện như lai Pháp Hồng, Thần quyền la hán Pháp Duyên, Thiết diện thái tuế Pháp Tịnh, Trại đạt ma Pháp Không, bốn vị này lâu nay có tên tuổi. Xét ra ở núi Lục Dương tôi cũng có mấy người bạn đều rất thân như mấy anh em Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, tuy họ không ở trên núi thì cũng ở nhà gần đó, chỉ cần nói đó là hàng của tôi thì quyết không bị giữ lại. Chỉ trách là Ðỗ Bưu vô trí, bây giờ hàng bị mất rồi, anh ta trở về báo lại, bị tôi mắng cho mấy câu, anh ta tức mình cũng chết rồi. Gia đình anh ta lại không nghe cho, đòi thưa lên quan, việc này phải làm sao đây? Mười vạn tiến cũng bị mất, khách hàng cũng không nghe, tôi phải đi đòi lại mới được!

- Thế thì để ta đi với ông nhé?

- Thánh tăng không có việc gì, đi với tôi cũng tốt. Vậy chúng ta cùng đi đi.

- Ừ, thì đi.

Huỳnh Vân trả tiền cơm rượu rồi cùng Tế Ðiên ra khỏi quán cơm, đi thẳng đến núi Lục Dương. Phàm việc này dẫn đến việc kia. Ngày tiêu hàng bị chặn lại chính là ngày bọn Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, Hoả nhãn giang trư Tôn Ðắc Minh, Hàn Long, Hàn Khánh đều vâng lịnh Tế Ðiên cùng Ngộ Thiền đi giữ chùa Linh Ẩn, không có ở Lục Dương. Vạn lý phi lai Lục Thông một hôm đi tuần núi thấy dưới có mấy con la chở đồ và hai người cưỡi ngựa chính là Thiệt diện thiên vương Trịnh Hùng cùng Xích phát ôn thần Ngưu Cái đi lên trấn Hùng Quan ngang qua đó.

Lục Thông gặp Ngưu Cái điệu bộ hùng tráng, bèn rất khoái, mới đến hỏi Ngưu Cái:

- Ê, tiểu tử, mi họ gì?

- Tao họ Ngưu tên Cái. Còn tiểu tử mi tên gì? Tiểu tử mi đi đâu vậy?

- Tao với Trịnh gia lên trấn Hùng Quan.

- Tao thiệt khoái tiểu tử mi lắm.

- Ừ, tao cũng thấy tiểu tử mi vừa ý lắm.

- Phải, hai đứa mình kết bạn đi.

- Ừ thì kết bạn.

Trịnh Hùng nhìn thấy hai người thiệt cũng ngộ, kêu nhau bằng tiểu tử mà không có ý giận. Lục Thông nói:

- Tiểu tử mi lên núi ở chơi với ta vài ngày đi.

- Không được đâu, ta có việc.

- Nếu không lên được để ta đưa mi đi nhé.

- Tiểu tử tốt bụng này, mi đi với ta đi.

Lục Thông bèn theo đưa Ngưu Cái đi khỏi Lục Dương Sơn. Vừa hay Ðỗ Bưu áp tải tiêu hàng đi qua. Theo đúng quy củ bảo tiêu, mỗi khi đi qua một tiêu cục, đáng lẽ phải đệ nạp danh thiếp bái vọng, đi đến chào hỏi trưởng tiêu cục. Nào ngờ, Ðỗ Bưu, tên “cầm hàng chạy thẳng” là kẻ ngông cuồng ngạo vô trí, đi qua núi Lục Dương chẳng những không gởi danh thiếp cũng không xuống ngựa, dương dương đắc ý. Ðặng Nguyên Cát, Ðặng Vạn Xuyên là phổ ky hạng bét của Ðào Hoa Ổ, lại hay xen vào việc không đâu, cũng có một chút tài nghệ mà mật lớn. Hai người đang đi tản bộ xuống núi, thấy Ðỗ Bưu áp giải hàng đi ngang mà không xuống ngựa và đệ danh thiếp. Hai người này bước tới hét lớn:

- Ê, đứng lại coi, mi là thằng rừng bảo tiêu ở đâu đến đây? Mi không biết quy luật áp tải hả? Mi bước lên đường của chúng ta mà ngựa cũng không chịu xuống hử? Mi tên họ là gì?

- Ta họ Ðỗ, gọi là Ðỗ Bưu. Còn các ngươi họ gì?

Bọn Ðặng Nguyên Cát đều xưng tên họ và hỏi:

- Mi áp tải cho tiêu cục nào thế?

- Ta áp tải cho Nam lộ tiêu đầu Truy vân yến tử Huỳnh Vân.

Ðặng Nguyên Cát nghe xong, bảo:

- Ðược, mi là phổ ky của Huỳnh Vân, thì hôm nay để lại hàng cho chúng ta rồi về kêu Huỳnh Vân mởi bạn thân đến đây gặp chúng ta nhé!

Ðỗ Bưu nghe vậy tức giận cành hông, nói:

- Tụi bây cậy vào cái gì để giữ hàng của ta?

Ðặng Nguyên Cát nói:

- Ta cậy vào thanh đao này đây. Mi đánh bại được tao thì tao để cho xe ngươi đi qua.

Ðỗ Bưu lại càng giận dữ, lập tức rút dao động thủ. Nào ngờ bị hai người chém một dao, Ðỗ Bưu chạy trở về, tiêu hàng bị mất luôn. Về đến huyện Thường Sơn thuật lại việc vừa rồi, Huỳnh Vân không thể không đích thân đi đòi hàng lại. Riêng Ðỗ Bưu vì quá tức giận chết luôn, gia đình anh ta đâu có để yên. Huỳnh Vân chuẩn bị một con ngựa thẳng đến núi Lục Dương, gặp Tế Ðiên trong quán cơm. Tế Ðiên đòi đi theo và hai người cùng lên núi. Huỳnh Vân vốn định không động thủ, nào ngờ hôm nay gặp Ðặng Nguyên Cát và Ðặng Vạn Xuyên lại xảy ra một trường ác đấu một mất một còn.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:31 PM | Message # 210
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 203


Núi Lục Dương, Tế Công đấu Pháp Hồng
Thi pháp báu, La Hán giả đò chết
Truy vân yến tử cùng Tế Ðiên đi đến núi Lục Dương, ngước mắt lên thấy núi mọc theo hướng Bắc Nam. Tiến vào cửa núi thấy dưới chân sườn núi có một nhà năm gian dùng làm chỗ làm việc. Huỳnh Vân đến núi Lục Dương theo đúng lệ chào hỏi, cũng vừa hay Ðặng Nguyên Cát và Ðặng Vạn Xuyên đang có mặt ở đó. Ðặng Nguyên Cát thấy Huỳnh Vân tướng mạo khác phàm, mới hỏi:

- Tôn giá muốn tìm ai?

Huỳnh Vân giữ hòa khí, nói:

- Tại hạ họ Huỳnh tên Vân, là trưởng tiêu đầu Nam lộ. Trước đây phổ ky tại hạ là Ðỗ Bưu áp tải hàng tiêu qua quý địa. Hắn ta là người mới vào nghề không rành quy củ bảo tiêu. Nghe nói vì nói năng thất thố đắc tội với hai vị Ðặng gia ở núi này nên xe hàng bị giữ lại. Hôm nay tôi đến đây thứ nhất là để tạ tội, thứ hai là muốn bái vọng các đương gia ở núi này.

Huỳnh Vân không định động thủ vì nghĩ rằng núi Lục Dương có mấy người bạn thân, không nên trở mặt. Nào ngờ Ðặng Ngyên Cát và Ðặng Vạn Xuyên không thông tình lý, nghe Huỳnh Vân nói mấy câu đó, bèn nghĩ: “Nếu cho Huỳnh Vân đem về rồi, ta kể như mất không. Còn nếu mình áp đảo được Huỳnh Vân thì từ nay mình sẽ nổi tiếng chứ chẳng không”.

Nghĩ rồi Ðặng Nguyên Cát trợn mắt nói:

- Ông là Truy vân yến tử Huỳnh Vân hử? Ðến đây thì hay lắm! Phổ ky của ông không biết tình lý gì hết. Ta chính là Ðặng Nguyên Cát đây. Ta giữ tiêu hàng lại đó. Ông muốn làm gì cũng không được đâu. Ông phải kêu bạn bè tới đây, còn nếu không, phải quỳ lạy chúng ta ba lạy nhận chịu thua, ta sẽ trả hàng lại cho. Nếu không thì đừng hòng.

Huỳnh Vân nghe nói những lời trịch thượng đến nỗi hòn đất cũng nổi giận như thế, bèn nghĩ rằng: “Nếu không có bạn bè ở núi Lục Dương này, ta đâu có xử nhũn như thế để ngươi lên mặt!”. Càng nghĩ càng tức. Nghĩ rồi bèn trầm giọng nói:

- Này họ Ðặng, đừng có tưởng bở, không phải họ Huỳnh ta sợ ngươi đâu! Hơn 20 năm ta đi khắp Ðông Tây Nam Bắc mà chưa có ai dám giữ hàng của ta lại. Ta nghĩ rằng ở núi Lục Dương này có các anh em Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, Hàn Long, Hàn Khánh, Vạn lý phi lai Lục Thông đều là bạn bè của ta nên ta không trở mặt đấy. Hai ngươi thật là chẳng biết thời vụ gì cả, lại nói ta chẳng biết giao tình.

Ðặng Nguyên Cát nói:

- Ngươi còn dám nói như thế à?

- Có gì mà không dám, hai ngươi mà kể số gì!

Ðặng Nguyên Cát, Ðặng Vạn Xuyên là những kẻ như bò nghé mới sanh không sợ cọp, mới mọc sừng lại sợ sói, tự cho mình là tài nghệ ghê gớm, mới cười ha hả, nói:

- Họ Huỳnh kia, ngươi dám lớn mật không coi bọn ta ra gì hả? Lại đây, chúng ta cùng sống mái một trận để phân mạnh sống yếu chết, thiệt còn giả mất.

Nói rồi bước ra bên ngoài, hai người rút đơn đao ra, Huỳnh Vân cũng rút dao ra ứng chiến. Ðặng Nguyên Cát nhắm ngay đầu Huỳnh Vân mà cjém tới. Huỳnh Vân sử dụng thế “Ðáy biển mò trăng”, đưa đao lên đón đỡ. Ðặng Vân Xuyên từ phía sau nhắm ngay hậu tâm Huỳnh Vân đâm tới. Huỳnh Vân bước lên một bước né khỏi. Dao của Ðặng Vân Xuyên đâm vào quãng không lật đật biến đổi chiêu số. Huỳnh Vân tay gấp mắt nhanh, quơ ngang một dao tiến lên một bước đá ngã nhào Ðặng Vân Xuyên. Ðặng Nguyên Cát thấy vậy giận quá, nắm ngay cổ Huỳnh Vân chém tới. Huỳnh Vân cử dao đón đỡ. Ðặng Nguyên Cát vừa mới thu dao chưa kịp biến chiêu đã bị Huỳnh Vân tiến lên một bước xả xuống một dao trúng vai của Ðặng Nguyên Cát, máu tuôn xối xả. Hai người lật đật chạy khỏi vòng chiến, nói:

- Họ Huỳnh kia, mi có gan đừng chạy nhé!

- Hôm nay đại thái gia muốn kết thúc tánh mạng của tụi bay đó. Tụi bay kêu đồng đảng của chúng bay ra đây cho ông xem nào. Ta đâu có chạy!

- Nếu mi chạy, ta kể mi là chuột nhắt.

Nói rồi hai người chạy lên núi, thẳng vào bên trong. Lúc đó Hoa diện như lai Pháp Hồng đang nói chuyện với Pháp Duyên, Pháp Không ở đại sảnh. Ðặng Nguyên Cát, Ðặng Vạn Xuyên chạy vào nói:

- Ðương gia ơi, chúng ta ăn tiêu hàng đó không được rồi! Người đồng hành của chúng ta không cho chúng ta ăn.

Pháp Hồng nghe nói, hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Thực ra, bọn Ðặng Nguyên Cát bắt giữ tiêu hàng của Huỳnh Vân, Pháp Hồng không biết, nên nghe nói thế mới hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Ðặng Nguyên Cát nói:

-Hôm trước có phổ ky của Nam lộ tiêu đầu áp tải hàng đi qua dưới núi, hắn không chịu xuống ngựa trình danh thiếp. Hai đứa tôi cãi nhau với hắn, bữa nay Huỳnh Vân đến cửa núi chửi mắng rồi chém tôi một dao và nói: - Kêu thủ lĩnh mày ra đây! Hắn kêu tên các vị lão nhân gia mắng chửi những lời tục tĩu khó học lại.

Pháp Hồng nghe nói, ngạc nhiên bảo:

- Ta bảo tiêu đường thủy một dãy Trường Giang, hắc bạch hai đạo ai mà không biết ta. Ta với Huỳnh Vân nghe tên mà chưa gặp mặt, xưa nay không oán, gần đây không cừu. Hắn cũng là bảo tiêu, vô cớ làm sao đến mắng ta? Việc này chắc là không được rồi đa!

Ðặng Vạn Xuyên nói:

- Hiện giờ hắn đang mắng chửi ở dưới núi, không tin thì cứ ra đó xem.

Pháp Hồng lập tức dẫn ba vị sư đệ: Thần quyền thái tuế Pháp Tịnh, Thiết đầu thái tuế Pháp Duyên, Trại đại ma Pháp Không, các thủ hạ trên núi, cả đến phổ ky của tiêu cục, tất cả hơn 100 người.

Mọi người kéo xuống núi, quả nhiên thấy Huỳnh Vân đang mắng chửim ở đó. Pháp Hồng nói:

- Hay cho Huỳnh Vân, mi dám đến đây chịu chết hả? Ở núi Lục Dương, từ trước đến nay chưa ai dám mắng ta đấy nhé!

Huỳnh Vân chưa gặp Pháp Hồng, nghe nói, ngước đầu nhìn lên thấy Pháp Hồng mình cao tám thước, tam đình nở rộng, đầu lớn cổ to, tóc xõa đánh thành một vòng kim cô, mặt như máu tươi có những nốt trắng, dữ như ôn thần, mạnh như thái tuế, mày to mắt lớn, mặc tăng y màu lam, lưng giắt giới dao. Người thứ hai đầu cạo chính là Pháp Duyên, mắt xanh râu đỏ, càng lộ vẻ hung ác. Pháp Tịnh mặt đen giống như giấy ô kim, màt to mắt lớn. Còn Pháp Không mặt như ngọc tía.

Bốn vị hòa thượng này thật là oai phong lẫm lẫm. Huỳnh Vân nói:

- Hay cho lũ ác tăng, bọn bay thật là vô lễ! Phổ ky của các ngươi cướp lấy tiêu hàng của ta, ngươi lại còn không biết điều. Hôm nay Huỳnh đại thái gia sống mái với ngươi một trận mới được.

Huỳnh Vân nói rồi rút dao tiến lên . Pháp Hồng nói:

- Hay cho tên tiểu tử, ngươi dám đứng huênh hoang trước mặt ta chớ? Ðại khái ngươi chưa biết tài của sái gia mà. Ta cần gì ra sức bắt mi. Coi sái gia dùng pháp bửu bắt mi đây.

Nói rồi thò tay vào bọc rút ra món pháp bửu “Tý ngọ tam tài thần hỏa khảm ly chiếu đảm cảnh” của sư phụ truyền cho. Sư phụ của Pháp Hồng đang ở Long Vương miếu tại Trấn Ổ phía sau núi Lục Dương. Sư phụ ông ta là Kim Phong hòa thượng, tự xưng là Kim Phong La Hán, biết việc 500 năm trước, 500 năm sau, thông cả quá khứ vị lai, ban cho Pháp Hồng món bửu bối đó để phòng thân, thảng như gặp người cao hơn mình, bằng vào võ nghệ không thắng được thì dùng món bửu bối này. Chiếc gương bửu bối này bên trong có chân hỏa tam tài thiên địa nhân, chiếu rọi làm tan đi ba hồn bảy vía người đối diện. Hôm nay Pháp Hồng đem Tý ngọ tam tài thần hỏa khảm ly chiếu đảm cảnh ra, Huỳnh Vân đâu có biết món pháp bửu đó lợi hại ra sao. Chỉ thấy Pháp Hồng miệng lâm râm niệm chú, móc kiếng chiếu ra. Huỳnh Vân cảm thấy mơ mơ hồ hồ, trong gương ấy ánh sáng lóe ra chói chang như mặt trời, lập tức toàn thân run rẩy, ngã ngang xuống đất, nhân sự bất biết.

Pháp Hồng tự nghĩ: “Mình với hắn không có cừu hận gì, chỉ cần bắt hắn lên núi làm nhục hắn một trận cho hắn biết ta lợi hại tới bực nào để hắn khỏi xem thường núi Lục Dương ta là được rồi”. Nghĩ rồi bèn sai thủ hạ vừa khiêng lên núi thì Tế Ðiên từ sau gộp đá đứng dậy hét lớn:

- Hay cho đồ nghiệt súc! Tụi bay thiệt là không biết điều, dám vô cớ hiếp đáp người hử? Ðã giữ hàng tiêu của người ta còn cậy khỏe hiếp yếu nữa. Các ngươi tới đây thử xem coi ai hơn nào?

Pháp Hồng nghe thế, tức giận tràn hông, nói:

- Mi là ai mà cả gan dám đối địch với ta thay cho Huỳnh vân như thế?

- Mi cũng chưa nhận ra lão nhân gia là ai à? Ta nói cho mi biết, ta là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn đây!

Pháp Hồng nghe nói, “a” lên một tiếng, nói:

- Nghe ra Tế Ðiên trưởng lão là một vị Phật sống hiện thời, là một vị La Hán đạo cao đức trọng chớ đâu có lèng xèng như vậy được. Mi giả bộ xưng Tế Ðiên, chắc là không phải đâu.

- Mi nếu không tin cứ bước tới thử xem.

Thiết đầu thái tuế Pháp Duyên đứng kế bên, nói:

- Sư huynh đừng thả tên Hòa thượng kiếc này. Hắn là kẻ thù của tôi đó.

Pháp Hồng nói:

- Làm sao chú biết ông ta?

Trước đây ở nhà Ma diện hổ Tôn Thái Lai tại thành Lâm An, có tên Trịnh Hùng đại náo Vạn Trân lầu. Tôn Thái Lai nhờ tôi giúp sức. Ngay lúc đó một đại hán nhảy tới rượt tôi chạy tuốt. Tối lại tôi tới nhà Trịnh Hùng hành thích, bị ông ta bắt được, làm nhục một trận. Hôm nay sư huynh để tôi báo thù.

- Té ra là vậy!

Hoa diện như lai nói rồi rút trong bọc ra bửu bối Tý ngọ tam tài thần hỏa khảm ly chiếu đảm cảnh rọi lên, Tế Ðiên giả bộ “a ôi” một tiếng rồi ngã ngang xuống đất, Pháp Hồng cười ha hả, nói:

- Ta nghe Tế Ðiên Hòa thượng thần thông quảng đại, nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt hơn nghe tên nhiều. Theo ta thấy, ông ta cũng không phải là hạng phàm phu tục tử vô tướng bất tài đâu. Bay đâu, khiêng hai người này về chùa cho ta!

Lập tức bọn thủ hạ khiêng Tế Ðiên cùng Huỳnh Vân về chùa Bửu Quang trên núi. Về đến bên trong, bốn vị hòa thượng vừa ngồi xong, bọn thủ hạ cũng đặt Tế Ðiên và Huỳnh Vân ở trước đại sảnh. Pháp Hồng xem thấy Tế Ðiên đã hết thở rồi. Ngay lúc ấy Vạn lý phi lai Lục Thông trở về tới. Vừa bước vào, Lục Thông nhìn thấy Tế Ðiên, liền la lên:

- Ðây là Tế Ðiên Hòa thượng sư phó, của ta mà! Ai hại người chết như thế?

Hoa diện như lai Pháp Hồng nói:

- Lục hiền đệ, ông ta là sư phó cùa hiền đệ à?

- Ông ấy là sư phó của ta. Ai làm hại ông ấy hả?

- Cái đó là ông ấy tự tìm đến cái chết mà thôi. Ta dùng bửu bối trị ông ấy đó.

Lục Thông giận Pháp Hồng lắm, nhưng không dám làm quá, nói:

- Sư phó ta đã hết thở rồi, ta phải đi mua quan tài liệm ông ấy và đưa ông về chùa Linh Ẩn. Các ngươi ai hại chết ông ấy phải bồi thường cho ta, nếu không, sẽ không được đâu đấy.

Pháp Hồng nói:

- Hiền đệ đừng nói bậy, ta kêu ông ấy sống dậy là sống ngay thôi.

Ðương nói tới đó thì tử bên ngoài có người vào bẩm báo:

- Thưa đương gia, hiện có Xích phát linh quang Thiệu Hoa phong ở Từ Vân quán cùng với vị Tiền điện chân nhân Trường Lạc Thiên muốn đến ra mắt.

Hoa diện như lai Pháp Hồng nghe nói bèn dặn kẻ tả hữu mời vào.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:31 PM | Message # 211
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 204


Hiển thần thông rượt đuổi Thiệu Hoa Phong
Ðấu Kim Phong, kim quang phục Tăng đạo
Lục Thông thấy Tế Ðiên chết rồi không thèm trả lời Pháp Hồng, bỗng có người bẩm báo là có Thiệu Hoa Phong đến, Pháp Hồng lập tức sai người mời vào và đích thân dẫn chúng ra ngoài đón tiếp.

Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong cùng bọn giặc cướp lao phá ngục ở phủ Thường Châu bị thấy bại nên kéo nhau bỏ chạy đến Tàng Trân Ổ. Ngôi miếu này là của đồ đệ Bát ma tên là Truy hồn thị giả Ðặng Liên Phương. Bọn Thiệu Hoa Phong chạy đến Tàng Trân Ổ, không may nhằm lúc Ðặng Liên Phong đi vắng, Thiệu Hoa Phong kiểm điểm lại nhân số thì có Ngũ điện chân nhân, Bát quái chân nhân, các chúng lục lâm đều đầy đủ cả, nhưng không thấy Hắc hổ chân nhân Lục Thiên lâm. Thiệu Hoa Phong nói:

- Này các anh em, Tế Ðiên Hòa thượng cứ theo đối địch với ta mãi, chúng ta chạy đi đâu, ông ta đuổi theo tới đó, ép bức ta quá mức. Ta thề báo thù ông ta được mới thôi. Các vị hãy ở đây chờ ta, để ta đến Liên Hoa Ổ ở núi Lục Dương mời em kết nghĩa của ta là Hoa diện như lai Pháp Hồng, lại thỉnh luôn sư phụ ông ấy là Kim Phong hòa thượng. Hơn nữa, sư phụ ta là Mã Ðạo Huyền cũng ở Lữ Công đường phía sau núi Lục Dương, ta đến mời các vị ấy cùng giúp sức với ta tạo phản ở phủ Thường Châu, giết quan cướp ấn, ta tự lập mình làm Thường Châu vương, rồi mới đi bắt Tế Ðiên Hòa thượng để báo cừu rửa hận. Có ai đi với ta không?

Tiền điện chân nhân Trường Lạc Thiên đứng kế bên, nói:

- Ðể tôi đi với Tổ sư gia nhé!

- Ðược, các vị ở đây chờ tin tức của ta.

Mọi người gật đầu, Thiệu Hoa Phong cùng Trường Lạc Thiên ra khỏi Tàng Trân Ổ, vận chẩn cước phong thẳng đến núi Lục Dương. Nghe thông báo, Pháp Hồng lật đật dẫn mọi người ra cổng đón rước. Gặp Thiệu Hoa Phong, Pháp Hồng vội hành lễ, nói:

- Thiệu đại ca, anh vẫn mạnh khỏe hỉ?

- Hiền đệ ơi, không xong rồi! Ta gần như chết đi sống lại lần nữa, suýt không gặp mặt hiền đệ đấy.

- Sao vậy?

- Bây giờ ta lên trời không lối, xuống đất không đường. Từ Vân quán cũng bị phá tiêu rồi, nhân vì ta cho người đi lấy bào thai con nít và tử hà sa mà bị huyện Giang Âm phá án. Tên Tế Ðiên Hòa thượng bắt thủ hạ của ta là Ngọc diện hồ ly Thôi Ngọc, sau đó lại bắt Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ giải đến phủ Thường Châu. Tế Ðiên Hòa thượng trước đó sai Khảm ly chân nhân Lỗ Tu Chơn ở núi Bát Quái đến gạt ta lấy mất Tý ngọ hỗn ngươn bát rồi hắn dẫn quan binh phủ Thường châu đến tra xét và sung công quỹ Từ Vân quán của ta. Ta muốn đến chùa Linh Ẩn để báo thù, không ngờ Tế Ðiên Hòa thượng lại về chùa Linh Ẩn trước. Ta trở lại phủ Thường Châu, định cướp lao phá ngục, Tế Ðiên lại đuổi theo đến phủ Thường châu. Ta bây giờ thiệt không còn đất để dung thân nữa!

- Tế Ðiên Hòa thượng mới bị tôi bắt đây nè!

- Thiệt vậy sao?

- Chớ không thiệt à! Ông ta vô cớ đến đây giúp Huỳnh Vân đối địch với tôi, bị tôi dùng Tý ngọ tam tài thần hỏa khảm ly chiếu đảm cảnh rọi trúng, không tin thì anh lại xem!

- Ðã như thế thì dễ dàng quá! Coi như báo thù dùm ta rồi!

Nói xong, mọi người đi vào trong. Lục Thông đương vác Tế Ðiên đi ra ngoài, Thiệu Hoa Phong nhìn thấy, đưa tay rút kiếm định chém. Pháp Hồng lật đật cản lại, nói:

- Huynh trưởng đừng làm thế! Sư phó tôi có dặn không nên làm hại người. Bửu bối tôi chỉ được phép trị người chứ không được hại người. Chúng ta là người xuất gia, cũng không nên giết hại mạng người làm chi!

- Hiền đệ đừng cản ta, ta với hắn thù sâu tợ biển, không giết hắn thì đâu có được!

- Huynh trưởng muốn lấy tính mạng hắn thì cũng được. Tôi kêu hắn chết thì hắn phải chết, trừ phi tôi niệm chú thì hắn mới sống lại được. Tôi nghe theo lời huynh trưởng, không gọi hắn sống dậy là được rồi. Huynh trưởng bảo đem hắn liệng xuống núi là xong!

- Cũng được! Hiền đệ muốn như thế thì càng hay.

- Xin mời huynh trưởng vào trong ngồi.

Mọi người vào nhà ngồi xuống, Pháp Hồng hỏi:

- Huynh trưởng từ đâu đến đây?

- Ta từ Tàng Trân Ổ đến. Cái tên Tế Ðiên Hòa thượng cứ đuổi theo làm khổ ta mãi!

- Tôi thấy Tế Ðiên Hòa thượng cũng không có tài cán chi. Huynh trưởng sao mà sợ hắn quá vậy?

- Không phải đâu! Ông ta tài năng ghê gớm lắm đấy. Tại chú không biết đó thôi!

- Huynh trưởng nói ông ta tài năng ghê gớm, sao bây giờ bị tôi trị đây? Huynh trưởng cũng không tốt lành gì. Tôi nghe người ta nói: Huynh trưởng ở Từ Vân quán bán huân hương, thuốc mê, chiêu tập bọn giặc trong giới lục lâm. Chúng ta đã xuất gia rồi cần gì phải làm như thế? Anh còn định làm gì nữa đây? Tôi không có rảnh, nếu có rảnh tôi đã sớm khuyên nhắc anh thì đâu đến nỗi phải tan tác thế này!

- Ta nói cho hiền đệ biết, ta muốn đại phản phủ Thường Châu để tự lập làm Thường Châu vương. Ta đến đây để hẹn với hiền đệ, nhờ hiền đệ giúp ta để hoàn thành đại sự. Ta còn muốn mời sư phó của hiền đệ là Kim Phong hòa thượng và sư phụ của ta là Mã Ðạo Huyền cùng giúp ta một tay.

- Huynh trưởng đừng có nói bậy thế! Sư phụ tôi mà giúp anh tạo phản à? Tôi cũng không thể giúp anh được. Sư phụ tôi đã sớm dạy tôi không được hại người, đã xuất gia rồi phải vượt thoát khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, tu không thành đời này đời sau tu tiếp, để xong cái thân oan nghiệt này. Anh hãy nghe lời tôi khuyên, bỏ hết các việc đi, tìm một nơi núi sâu hang vắng nào đó để tham tu chánh vụ có phải hơn không?

- Hiền đệ nói sai rồi! Tương lai ta có phần lên ngôi cửu ngũ mà!

Ðương nói tới đó, nghe bên phòng trái phía Ðông náo loạn cả lên. Pháp Hồng ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì thế?

Thủ hạ bẩm báo:

- Dưới nhà có ông Hòa thượng kiếc lấy những rượu thịt để dành ăn hết ráo.

Thiệu Hoa Phong nghe nói đã bắt đầu chột dạ, kế nghe bên ngoài có tiếng la lớn:

- Nè Thiệu Hoa Phong đến rồi đấy à? Hòa thượng ta đợi sẵn đã lâu rồi!

Thiệu Hoa Phong nghe nói, sợ thấu tim gan phèo phổi, sợ đến sởn óc rùng mình, lật đật cùng Trường Lạc Thiên nhảy qua cửa sau chạy trốn. Hoa diện như lai Pháp Hồng dòm lại, người đến chính là Tế Ðiên. Pháp Hồng trong miệng lẩm bẩm: “Lạ thiệt! Lạ thiệt!”.

Tế Ðiên nói:

- Có gì lạ đâu! Ta chỉ giả bộ để xem Tý ngọ tam tài thần hỏa khảm ly chiếu đảm cảnh của người có bao nhiêu là ảo diệu, ta vào trong đó kiếm cùng khắp hết mà không thấy chi mới bước ra đây.

Pháp Hồng nhìn thấy, tức giận cành hông, nói:

- Hay cho Tế Ðiên, mi đừng có chạy!

Nói rồi thò tay vào bọc định rút gương ra chiếu, mò hoài không thấy bửu bối, ngờ đâu bửu bối đã bị Tế Ðiên dùng Bang vận pháp lấy mất rồi. Pháp Hồng nghĩ thầm: “Lạ thiệt! Hồi nãy mới dùng bửu bối trị chết hắn ta rồi, làm sao bây giờ hắn sống lại được kìa?”. Pháp Hồng đâu có biết là Tế Ðiên cố ý giả chết, Lục Thông vác Tế Ðiên ra sau viện thả xuống rồi đi kiếm quan tài, Tế Ðiên bò dậy đi thẳng về phía trước. Trước hết đi thẳng vào nhà bếp trộm thức ăn, chén một bữa no nê. Tới chừng nhà bếp phát hiện la lên, Tế Ðiên mới chạy ra phía trước. Pháp Hồng định lấy Chiếu đảm cảnh rọi bắt Tế Ðiên, ai dè mò hoài trong túi không thấy. Còn đương ngạc nhiên thì Tế Ðiên cười ha hả, nói:

- Ở trong tay ta đây nè! Ðể ta rọi lại ngươi đây nhé!

Pháp Hồng, Pháp Duyên, Pháp Không, Pháp Tịnh sợ quá, quay đầu chạy tuốt. Chạy ra cửa sau, Pháp Hồng nói:

- Chúng ta đi kiếm sư phụ mới được.

Bốn người lập tức chạy về miếu Long Vươngở Trấn Ổ, chạy đến miếu gõ cửa, đồng tử chạy ra mở cửa. Pháp Hồng hỏi:

- Sư đệ, sư phụ có ở trong không?

- Không có! Sư phụ đi lên Lữ công đường kiếm Mã lão đạo đánh cờ rồi.

Bọn Pháp Hồng lập tức chạy lên Lữ công đường gõ cửa. Ðạo đồng bứơc ra mở cửa. Pháp Hồng hỏi:

- Kim Phong La Hán có ở đây không?

- Ðang đánh cờ với Tổ sư gia chúng tôi đấy.

Bốn người cùng đạo đồng bước vào bên trong, nhìn thấy Kim Phong hòa thượng đang đánh cờ với Mã Ðạo Huyền, một tăng một đạo mỗi người ngồi một bên bàn cờ, dáng vẻ rất thanh cao tiêu sái. Bọn Pháp Hồng bước tới hành lễ, Kim Phong hòa thượng hỏi:

- Các con đến đây có việc chi?

Pháp Hồng thưa:

- Chúng con bị Tế Ðiên Hòa thượng đuổi chạy vì không phải là đối thủ của ông ta. Xin sư phụ lão nhân gia đi cứu chúng con.

- Tại sao thế?

Pháp Hồng mới đem sự việc vừa rồi thuật lại. Kim Phong hòa thượng nói:

- Ðược để ta đi xem Tế Ðiên Hòa thượng là nhân vật như thế nào cho biết!

Mã Ðạo Huyền nói:

- Chúng ta cùng đi một thể.

Hai vị tăng, đạo lập tức dẹp bàn cờ, cùng bọn Pháp Hồng đi ra khỏi Lữ công đường, thẳng đến chùa Bửu Quang.

Sau khi bọn Pháp Hồng chạy đi rối, Tế Ðiên bèn cứu tỉnh Huỳnh Vân và bảo hãy đem tiêu hàng về đi, đừng lo gì cho mình cả. Huỳnh Vân cám ơn Tế Ðiên, mang hàng trở về. Vạn lý phi lai Lục Thông vác quan tài trở về thấy Tế Ðiên còn sống, lật đật bước tới hành lễ, nói:

- A! Sư phụ không có chết!

- Ừ, không chết! Tế Ðiên nói.

- Sư phụ nè, chúng mình cùng đi uống rượu đi!

- Ðược.

Lập tức dọn cơm rượu lên, Lục Thông bồi tiếp Tế Ðiên uống rượu và hói:

- Bọn Pháp Hồng đi đâu rồi?

- Bọn họ chạy đi cầu viện, lát nữa sẽ về.

- Ði cầu viện ai vậy?

- Ði kiếm sư phụ họ là Kim Phong hòa thượng.

- Ái chà, vị hòa thượng đó quả lợi hại. Tôi luyện được “Kim chung chạo” cũng do hòa thượng ấy dạy đó!

- Lợi hại cũng chả làm sao.

Hai người vừa nói tới đó thì bên ngoài có tiếng “A Di Ðà Phật” âm thanh vang dội, tiếp theo là tiếng “Vô lượng Phật”. Lục Thông nói:

- Không xong rồi đa!

Tế Ðiên bước ra bên ngoài xem thấy mới đến là một tăng, một đạo sĩ. Ði đầu là một vị tăng nhân, mình cao hơn chín thước, tướng mạo rất khôi ngô, đầu ngắn cổ to, chiếc đầu to lớn, vai ngang lưng rộng, bụng to eo tròn, đầu tóc bỏ xõa đánh thành một vòng kim cô, mặt như giấy ô kim, trong đen lộ màu sáng, mày to mắt lớn, mũi thẳng miệng rộng, mình mặc một tăng bào màu vàng, lưng buộc dây tơ, vớ trắng tăng hài, sau lưng đeo một ngọn giới đao, tay cầm phất trần. Ði sau là một lão đạo sĩ, cũng mình cao tám thước, đầu vấn búi tóc tim trâu, mình mặc đạo bào màu đồng sậm, lưng buộc dây tơ, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai tựa sương tháng chín, một râu bạc thật là tiên phong đạo cốt, trong tay cầm chiếc phất trần, lưng giắt bửu kiếm.

Hai người thấy Tế Ðiên là một Hòa thượng kiếc, rách rưới hết cỡ. Kim Phong hòa thượng hỏi:

- Có phải là Tế Ðiên không?

Pháp Hồng nói:

- Chính là ông ta đó!

Hai vị tăng, đạo cười ha hả, xem Tế Ðiên là kẻ phàm phu tục tử, bèn nghĩ thầm: “Nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt chắc hơn nghe tên”. Tế Ðiên nói:

- Hay cho Pháp Hồng, ngươi đi kêu viện binh tới cũng khá đấy chớ! Hòa thượng ta cũng muốn thử xem, coi ai được ai hơn cho biết!

Kim Phong hòa thượng nói:

- Tế Ðiên tăng, ngươi chưa biết sái gia à? Ta chính là 1 trong 18 vị đại La Hán ở Tây phương giáng trần, vì muốn cứu độ quần mê, giáo hóa chúng sanh mà đến. Ngươi dám đến trước ta nói lời ngạo mạn hả?

- Ngươi thiệt làm nhục các vị La Hán chúng ta, bộ ngươi tưởng ta không biết ngươi là ai à? Ðể ta nói một câu đố cho ngươi đoán xem nhé! Ngươi vốn là:
Có đầu lại có đuôi
Lại thêm bốn cái cẳng;
Bị người rượt bắt trói
Nhảy xuống nước chạy nhăng.

Bốn câu này ngươi có biết đoán không?

Kim Phong nói:

- Ta không biết, để sái gia đến bắt ngươi đây!

Mã Ðạo Huyền nói:

- Sá gì tên tiểu bối vô danh này, để tôi bắt nó cho. Cần gì hòa thượng phải ra sức!

Nói rồi rút bửu kiếm ra định bắt Tế Ðiên.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:32 PM | Message # 212
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 205


Thâu Ngộ Duyên phái bắt Thiệu Hoa Phong
Gặp nghĩa đệ thở than việc bị hại
Mã Ðạo Huyền rút trong túi ra một món bửu bối tên là “Chấn hồn bài”, lắc leng keng một tiếng, bất luận là bao nhiêu người, nghe tiếng rung ấy cũng bị tiêu mất ba hồn bảy vía. Hôm nay lão đạo sĩ vừa rút bửu bối ra, bọn Pháp Hồng biết món bửu bối ấy lợi hại nên rủ nhau chạy trốn. Lão đạo sĩ cầm tiên bài rung lên nghe có tiếng leng keng, nào ngờ Tế Ðiên đầu vẫn thẳng đơ đứng sừng sững.

Tế Ðiên nói:

- Bửu bối ông không khá rồi, đổi thứ khác đi! Thứ đó không làm ta sợ đâu.

Mã Ðạo Huyền nghe vậy tức giận cành hông, nói:

- Hay cho Ðiên tăng, chọc ta tức chết đi thôi!

Nói rồi lập tức rút ra một món bảo bối, tên là “Tị quan thần hỏa tráo” hình dáng như cái lồng bắt dế. Người nào lọt vào đó, bị tam tài chân hỏa bên trong thiêu đốt khiến cho người ấy bị da phồng thịt cháy. Hôm nay vừa thảy lồng lên, lão đạo sĩ miệng lâm râm niệm chú, tức thì rẹt một tiếng, một đạo kim quang phóng ngay đến Tế Ðiên.

Tế Ðiên cười hà hà, lấy tay chỉ một cái, chiếc lồng đó quay lại phóng về phía lão đạo sĩ. Mã Ðạo Huyền trong miệng lại niệm chú lấy tay chỉ một cái, chiếc lồng bay trở lại phía Tế Ðiên. Tế Ðiên lại lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”, chiếc lồng ấy lại bay ngược trở về chụp xuống lão đạo sĩ. Kim phong hòa thượng nhìn thấy, tức giận tràn hông, thấy lão đạo sĩ đem bửu bối chụp người nhưng chụp không được trái lại bị chụp phải, Kim Phong hòa thượng lập tức bước đến giở “Tị quang thần hỏa tráo” ra, thấy lão đạo sĩ áo quần đều bị cháy hết, nếu không niệm chú hộ thân thì cả người cũng bị cháy luôn. Lão đạo sĩ mặt đỏ đến mang tai.

Kim Phong hòa thượng nói:

- Ðể tôi bắt hắn.

Tế Ðiên nói:

- Ngươi cũng uổng công thôi!

Kim Phong hòa thượng lập tức há miệng phun ra một đạo hắc khí, đó là nội đơn hơn 9.000 năm tu luyện của ông ta, định đem ra phun ngã Tế Ðiên, nào ngờ lại không được. Tế Ðiên nói:

- A, cái tên này, mi cũng biết phun khí nữa hỉ? Mi phun lửa ta cũng chả sợ đâu.

Kim Phong hòa thượng nghĩ thầm: “Lạ thiệt, tuy hắn là phàm phu tục tử mà cũng có chút lợi hại đó chớ!”. Nghĩ rồi lập tức rút ra một sợi “Khổn tiên thằng” quăng lên không trung. Một vầng kim quang nhắm Tế Ðiên sa xuống. Chỉ nghe Tế Ðiên miệng la bài hãi:- Không xong rồi, bớ người ta, mau cứu tôi với!

Trước mắt thấy Khổn tiên thằng đang trói chặt Tế Ðiên lại. Kim Phong hòa thượng cười ha hả nói:

- Ta tưởng Tế Ðiên có tài năng ghê gớm lắm, té ra chỉ có bấy nhiêu thôi!

Bọn Pháp Hồng chạy tới, nói:

- Sư phó bắt được Tế Ðiên rồi à?

Kim Phong hòa thượng nói:

- Hắn bị ta dùng “Khổn tiên thằng” bắt trói rồi. Ta giao hắn cho các con đó. Không được hại tánh mạng hắn, chỉ làm nhục hắn thôi để hắn biết ta lợi hại là được rồi!

Pháp Hồng nói:

- Sư phó đừng mừng vội. Con e Tế Ðiên thần thông quảng đại, chưa chắc gì bắt được ông ta đâu. Coi chừng bắt lầm người khác cũng nên!

Câu đó nói xong, nhìn lại thì người bị trói không phải là Tế Ðiên mà là Mã Ðạo Huyền. Kim Phong hòa thượng thấy vậy cả kinh, nói:

- Không xong rồi! Phép này gọi là Ngũ hành nã di đại ban vận, đại khái Tế Ðiên tài năng ghê gớm lắm đấy!

Nói xong lật đật bước tới cởi trói cho Mã Ðạo huyền.

Lão đạo sĩ hỏi Kim Phong hòa thượng:

- Tại sao ông lại trói tôi?

- Tôi cũng đâu có biết!

Mới nói tới đó thì Tế Ðiên từ ngoài bước vào, cười ha hả nói:

- Mấy ông còn thứ bảo bối nào nữa không? Các ông nếu không có thì ta có đây.

Tế Ðiên nói xong lột chiếc dép cỏ ra nhắm ngay Kim Phong hòa thượng ném tới. Kim Phong hòa thượng né mình tránh qua, Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, hô: - Chạy theo! Chiếc dép cỏ nhắm ngay mặt Kim Phong đánh một cái. Tế Ðiên đưa tay ngoắc, hô: - Trở về! Chiếc dép lập tức trở lại.

Tế Ðiên nói:

- Ta còn món pháp bửu nữa.

Nói rồi lột chiếc mũ ra thảy lên không, tức thì kim quang tua tủa, thụy khí nghìn trùng. Kim Phong hòa thượng cảm thấy không xong, định rút bài chuồn nhưng không kịp nữa, nghe như bị Thái Sơn ập xuống, một tiếng như trời long đất lở vang lên, Kim Phong hòa thượng đã hiện nguyên hình là con kỳ đà lớn bằng cái bàn kêu u u mấy tiếng. Ông ta chính là con kỳ đà tu luyện 9.000 năm đạo hạnh hóa thân. Tế Ðiên nói:

- Pháp Hồng, ngươi thấy sư phụ của ngươi chưa?

Bọn Pháp Hồng đều ngạc nhiên. Tế Ðiên nói:

- Ðại khái các ngươi cũng không biết lai lịch của ta, để ta cho các ngươi thấy.

Tế Ðiên nói rồi lấy tay sờ lên đầu lộ ra Phật quang, kim quang, linh quang. Mọi người nhìn lại thấy Tế Ðiên cao một trượng sáu, đầu như đấu gạo, mặt đỏ gạch cua, mình mặc áo cánh lộ ra hai đùi, thật là vị Tri Giác La Hán. Mã Ðạo Huyền miệng niệm “Vô lượng Phật”. Mọi người đều quỳ xuống dập đầu lạy như tế sao, cầu xin Thánh tăng tha mạng. Tế Ðiên biết Kim Phong hòa thượng có 9.000 năm đạo hạnh lại không hại người, bèn thâu chiếc mũ lại. Kim Phong hòa thượng tức thì hóa ra trận gió biến hình như cũ, dập đầu đảnh lễ Tế Ðiên.

Kim Phong hòa thượng chánhnói:

- Bạch Thánh tăng, xin lão nhân gia từ bi, từ bi thâu con làm đồ đệ!

Tế Ðiên nói:

- Không được đâu! Trong hàng hòa thượng chúng ta không có Vương Bát làm hòa thượng.

- Thành Phật làm Tổ, từ xưa đến nay loài nào xuất thân cũng có. Cầu xin Thánh tăng mở lòng từ bi thâu nạp con.

Tế Ðiên nghe nói bèn cất tiếng:

- A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai! Con đã có ý muốn nhận Hòa thượng ta làm thầy ư? Ðược, được lắm!

Nói rồi lấy tay vỗ lên thiên linh cái của Kim Phong hòa thượng rồi nói:
Thật tâm đến với ta,
Bần tăng kết thiện duyên,
Tu hành Liên Hoa đảo,
Công hạnh mấy ngàn niên,
Tham luyện quy chánh đạo,
Xuất gia tại Lục Dương,
Bái ta làm sư phụ,
Ðặt tên đúng Ngộ Duyên!

Ðược ban tên xong, Kim Phong hòa thượng Ngộ Duyên hành lễ Tế Công.

Tế Ðiên nói:

- Mã Ðạo Huyền, ta nhờ ông làm cho chút việc: Ông cùng Ngộ Duyên đi bắt Thiệu Hoa Phong về cho ta. Ngộ Duyên, ông không đi, ta không nhân ông làm đệ tử. Mã Ðạo Huyền, ông cũng nên đi giúp đỡ một tay. Thiệu Hoa Phong là đồ đệ của ông hiện đang ở Tàng Trân Ổ, tụ tập chúng lục lâm, muốn đại phản phủ Thường Châu. Hai người hãy đi bắt ông ấy về. Giết người ác tức là tu thiện niệm đấy!

Mã Ðạo Huyền và Kim Phong hòa thượng nói:

- Xin tuân lệnh sư phụ.

Rồi kêu bọn Hồng Phát chuẩn bị tiệc rượu đãi Tế Ðiên và chờ tin tức. Mọi người đều vâng dạ. Một tăng , một đạo lập tức khởi hành đến Tàng Trân Ổ.

Về phần Thiệu Hoa Phong cùng Trường Lạc Thiên nghe tiếng Tế Ðiên sợ quá chạy ngả sau trốn khỏi chùa Bửu Quang chạy vòng ra trước núi. Trường Lạc Thiên hỏi:

- Tổ sư gia, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?

- Chúng ta chạy tới đâu, Tế Ðiên rượt theo tới đó. Ông ta thiệt là đối đầu của sơn nhân ta mà! Chúng ta hãy trở về Tàng Trân Ổ, ta đi thỉnh Bát ma Tổ sư gia ở Thánh giáo đường trên núi Vạn Hoa về, sống mái với Tế Ðiên một trận, bắt được hắn, ta mới hết khí tức trong lồng ngực này. Ta trước hết đem hắn ra phanh thây trăm đoạn rồi kéo đến đốt sạch chùa Linh Ẩn. Muốn đại phản Thường Châu mà Tế Ðiên còn sống là không thể làm được.

Thiệu Hoa Phong vừa nói vừa đi tới trước nhưng lại sợ Tế Ðiên Rượt đuổi theo sau.

Ðang đi xuống núi Lục Dương, họ thấy từ phía trước mặt hai luồng gió trốt đi lại, cuốn theo cát bụi mù trời cao ước hai ba trượng. Trường Lạc Thiên nhìn thấy, nói:

- Tổ sư gia, Ngài xem hai luồng gió trốt kia là thần hay quỷ? Là yêu hay quái? Pháp lực tôi yếu kém nhìn không ra.

Thiệu Hoa phong nhướng mắt lên nhìn, nói:

- Ðó không phải là yêu cũng chẳng phải quái, mà chính là bè bạn của ta. Họ đến thật đúng lúc đấy!

- Ai vậy?

- Ngươi hãy xem đây!

Thiệu Hoa Phong nói rồi trong miệng dọc lẩm bẩm, phun ra một luồng pháp khí, lập tức gió trốt dừng lại lộ ra hai người. Người đi trước mình cao tám thước, đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc bằng đoạn tía, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, khắp người chạy dây kim tuyến, bên trên áo thêu hoa kim mẫu đơn, lưng buộc dây loan đái, quần ngắn, mang giầy đế mỏng lộ ra đôi vớ tía thêu hoa, mặt như ngọc tía, cặp chân mày rậm trên đôi mắt thau, lông áp tai màu đen, dưới cằm một bộ râu quai cước, mỗi sợi râu lộ thịt như một đám kim đồng, trong tay cầm một phất bạc. Người đi sau đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc bằng đoạn màu lam, mình mặc tiễn tụ bào bằng đoạn cùng màu, lưng buộc dây loan đái, ngoài mang áo choàng màu thúy lam có thêu hoa sen vàng, mặt như màu giấy trắng không chút huyết sắc, cặp chân mày nhỏ trên đôi mắt bqa góc, chiếc mũi chim ưng đặt dưới chiếc trán nhăn. Người đi đầu tên là Truy hồn thị giả Ðặng Liên Phương, người đi sau tên là Thần thuật sĩ Hàn Kỳ. Hai người này chính là đồ đệ của Bát ma ở Thánh giáo đường trên núi Vạn Hoa. Ðặng Liên Phương là học trò của Ðiếu tẩu Dương Minh Viễn, còn Hàn Kỳ là học trò của Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong.

Hai người này vâng lệnh Bát ma đến Doanh châu ở Ðông Hải để lấy cỏ linh chi. Bát ma mỗi người đều có một sợi “Tử mẫu âm hồn điều” lợi hại vô kể. Ngay cả Tây Phương Ðại lộ Kim tiên bị nó trói phải thì kim quang cũng tiêu mất, Hàn Kỳ lấy trộm “Tử mẫu âm hồn” của thầy đi đến đây thì gặp Thiệu Hoa Phong. Thấy Thiệu Hoa Phong, Hàn Kỳ bước tới thi lễ. Nguyên Thiệu Hoa Phong và Ðặng Liên Phương với Hoa diện như lai Pháp Hồng là anh em kết nghĩa. Thiệu Hoa Phong là anh cả, Pháp Hồng là anh kế, Ðặng Liên Phương là em út. Hôm nay gặp nhau, Ðặng Liên Phương bước tới thi lễ và hỏi:

- Ðại ca vẫn mạnh giỏi hỉ?

- Hiền đệ đừng nhắc làm chi! Ta bây giờ khổ không có đất dung thân đây.

- Sao vậy?

- Tại vì ta sai người đi trộm bào thai con nít và tử hà sa nên hắn bị phạm án ở huyện Giang Âm. Có tên Tế Ðiên Hòa thượng cứ theo đối địch với ta mãi. Ông ta sai Lỗ Tu Chơn đến gạt ta lấy mất “Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát”, lại dẫn quan binh phủ Thường Châu đánh phá Từ Vân quán của ta. Ta đến chùa Linh Ẩn định kế trả thù, hắn lại chực sẵn ở chùa Linh Ẩn. Ta trở về phủ Thường Châu định cướp ngục phá lao, hắn lại đuổi theo ta đến phủ Thường Châu. Ta đến Tàng Trân Ổ tìm chú mà chú không có ở nhà. Ta đến tìm nhị ca của chú để mời chú ấy giúp ta đại phản phủ Thường Châu, ngờ đâu Tế Ðiên duổi theo đến đó! Này hiền đệ, chú đi đâu đó?

- Tôi vâng lệnh sư phó đến Doanh Châu ở Ðông Hải tìm cỏ linh chi.

- Chú khoan đi đã. Ðợi chú trở về chắc ta chết mất mấy kiếp rồi.

- Thế thì chúng ta cùng về Tàng Trân Ổ đi. Tôi sẽ bắt Tế Ðiên cho đại ca báo thù rửa hận cái trước đã.

- Như vậy quá tốt đi!

Bốn người vận chẩn cước phong trở về Tàng Trân Ổ. Ðến nơi thấy trong miếu rất nhiều người. Mọi người đều đến hành lễ Thiệu Hoa Phong và Ðặng Liên Phương. Ai nấy vừa vào trong ngồi xong thì bên ngoài có người vào báo:

- Ngoài cửa có hai vị Hòa thượng đứng trước cổng mắng chửi om sòm.

Mọi người nghe báo đều kinh ngạc, chẳng biết Hòa thượng đó là ai.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:32 PM | Message # 213
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 206Các yêu đạo tụ hội Tàng Trân Ổ
Thần thuật sĩ ma pháp thắng Kim Phong
Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong cùng Truy hồn sứ giả Ðặng Liên Phương, Thần thuật sĩ Hàn Kỳ về đến Tàng Trân Ổ, bọn giặc nhìn thấy rất vui, nói:

- Thật đúng lúc!

Mọi người bước tới chào hỏi nhau xong, Thiệu Hoa Phong nói:

- Thưa các vị, đây là em kết nghĩa của tôi tên là Ðặng Liên Phương. Chú ấy là đồ đệ của Bát ma Tổ sư gia Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn ở Thánh giáo đường trên núi Vạn Hoa. Còn vị này là Hàn Kỳ, chính là đồ đệ của Nhân ma Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong. Họ muốn bắt Tế Ðiên dễ như trở bàn tay, không phải phí sức lực.

Thần thuật sĩ Hàn Kỳ nói:

- Thiệu đại ca, tôi nói cho anh biết, tôi được của sư phụ tôi một sợi “Tử mẫu âm dương điều”. Dù cho Ðại lộ Kim tiên hay Tây phương La Hán gì cũng đều bị nó trói tuốt hết. Sợi Tử mẫu âm dương điều này không giống với mấy thứ kia. Qua mấy mươi giáp tý, người khác nếu có cũng không phải thiệt.

Ðương nói tới đó thì có người chạy vào bẩm báo:

- Bên ngoài có một ông Hòa thượng đứng dựa vào cổng miếu mắng lớn, kêu đích danh Tổ sư gia gặp mặt.

Thiệu Hoa Phong nghe báo, nói:

- Chắc là Tế Ðiên đến rồi đa!

Bọn thủ hạ nói:

- Không phải đâu! Ông Hòa thượng này mày lớn mặt đen.

- Ðể ta ra xem thử!

Nói vừa xong, Tuần sơn tiên trưởng Lý Văn Thông đứng kế bên nói:

- Ðạo trưởng khoan đi đã! Sá gì bọn tiểu bối vô danh ấy mà lão nhân gia phải nhọc công! Cắt gà cần gì phải dao mổ trâu. Ðể đệ tử đây thay nhọc cho Tổ sư gia đi bắt hắn cho.

- Ðạo trưởng nên cẩn thận mới được!

- Chắc không hề chi mà!

Nói xong khệnh khạng bước ra cửa. Tòa Tàng Trân Ỗ này xây dựng theo hướng Nam Bắc, cửa núi trước miếu có một khoảng trống rất rộng rãi có thể làm chiến trường, thao binh diễn trận rất tốt. Lý Vân Thông bước ra nhìn thấy trước mặt mình đứng sẵn một tăng, một đạo, chính là Kim Phong hòa thượng Ngộ Duyên và Mã Ðạo Huyền. Lý Văn Thông nói:

- Té ra là Kim Phong hòa thượng, ông đến đây có việc gì?

- Ta vâng lệnh sư phó của ta đến đây để bắt lũ yêu ma chúng bay.

- Sư phó của ông là ai?

- Sư phó của ta là Tế Công trưởng lão.

Lý Văn Thông tằng hắng một tiếng, nói:

- Ông làm sao bậy bạ quá, đi theo Tế Ðiên chi vậy? Theo tôi thấy, ông nên trở về đi, đừng xía vô chuyện thiên hạ làm gỉ. Sơn nhân ta lấy từ bi làm gốc, thiện niệm làm đầu, còn để lại một chút đức háo sanh nên mới không hại tính mạng ông đó. Nếu ông không nghe lời tử tế của ta thì đừng trách ta sẽ bắt ông. Chừng đó ăn năn không kịp đâu!

Kim Phong hòa thượng cười hà hà, nói:

- Hay cho đồ nghiệt chướng! Thử xem ngươi có bao nhiêu tài năng mà dám khoe khoang trước mặt ta như thế? Hòa thượng ta kết thúc tánh mạng ngươi đây. Giết kẻ ác chính là thiện niệm đó!

Lão đạo sĩ nghe nói, tức giận phừng phừng, đưa tay rút phắt thanh bửu kiếm, bước tới phía Ðông Nam đứng vào hướng Tốn vi phong, dùng bửu kiếm rạch trên mặt đất, miệng đọc thần chú lâm râm, tức thì cuồng phong nổi dậy, cát chạy đá bay, hướng về phía Kim Phong hòa thượng ập đến. Kim Phong hòa thượng Ngộ Duyên cười hà hà, đưa tay vào bọc móc ra một món bửu bối tên là “Tị phong châu” thảy lên trên không, tức thì gió ngừng bụi lắng. Lý Vân Thông thấy vậy cả kinh. Kim Phong hòa thượng thâu Tị phong châu về, lại lấy ra một trái châu màu đỏ như lửa, miệng niệm chú lâm râm, nhắm ngay Lý Văn Thông đánh tới. Tức thì phát ra tiếng xì xì, một vừng lửa đỏ phà tới đốt Lý Văn Thông thịt da nám xém hết. Trái châu đó tên là Lôi hỏa châu. Kim Phong hòa thượng đốt lão đạo xong, thâu bửu bối cất vào trong túi.

Ngay lúc đó, có người báo vào Tàng Trân Ổ:

- Bẩm Tổ sư gia, không xong rồi! Vừa rồi Lý đạo gia đi ra hỏi hòa thượng, ông ta cho biết mình là Kim Phong hòa thượng. Lý đạo gia thi triển pháp thuật, cuồng phong nổi lên, cát bay gió chạy. Vị hòa thượng đó rút ra một món bửu bối ném lên tức thời gió im cát ngừng. Hòa thượng lấy ra một trái châu màu đỏ như lửa, tức thì một luồng sáng xì xì bay ra đốt Lý đạo gia thịt da cháy nám cả.

Thiệu Hoa Phong nghe nói tức giận hét lên như sấm, có người đứng kế bên nói:

- Sư phó đừng giận làm chi, để con đi bắt hòa thượng trả thù Lý đại ca cho.

Thiệu Hoa Phong nhìn lại, người nói câu đó chính là đồ đệ thứ hai tên là Diệu đạo chân nhân Ngô Tháp Hưng. Lão đạo sĩ này cùng với Ngô Pháp Thông ở Thất Tinh quán trước kia là anh em, làm thủ hạ của Thiệu Hoa Phong, mặc ý tung hoành, cũng biết được ít tà thuật. Nói xong rút bửu kiếm bước ra ngoài cổng thấy kim Phonghòa thượng đang mắng nhiếc ở đó.

Ngô Pháp Hưng nói:

- Hay cho hòa thượng, ông thiệt to gan mà! Nay cho ông biết mùi Tổ sư gia lợi hại đây!

- Ông là ai?

- Ta nói cho ông biết, Tổ sư gia của ông đây họ Ngô tên là Pháp Hưng, người ta gọi là Diệu đạo chân nhân. Hôm nay ông đến đây khác nào bươm bướm bay vào đèn, tự tìm lấy cái chết. Thiệt là: “Thiên đường có nẻo không tìm đến, Ðịa ngục kín bưng cứ lủi vào”. Ðừng trách sơn nhân ta sao chẳng kết thúc tánh mạng ông!

Nói rồi rút trong túi ra một sợi “Khổn tiên thằng” thảy lên không, miệng đọc chú lâm râm và hô “Sắc lịnh”. Rẹt một cái, một đạo kim quang bay thẳng đến Kim Phong hòa thượng. Hòa thượng há miệng phun ra một luồng khí đen, đó chính là nội đơn của hơn 9.000 năm tu luyện. Lập tức Khổn tiên thằng rớt ngay xuống đất. Hòa thượng thò tay rút trái châu ra. Chỉ nghe xì một tiếng, luồng lửa phụt ra đốt chết Ngô Pháp Hưng ngay. Tên tiểu tử này không việc ác nào chẳng làm nên hôm nay bị ác báo như thế! Lại có người báo vào trong miếu. Thiệu Hoa Phong nghe tin đồ đệ mình bị chết, giận đến nỗi tam thi thần nhảy dựng, ngũ linh hào khí bay cao, nói:

- Ðược, được lắm! Ðể sơn nhân ta ra sống mái với ngươi một trận .

Thần thuật sĩ Hàn Kỳ đứng kế bên nói:

- Thiệu đại ca chẳng cần phải kêu, hãy coi bửu bối của tôi đây. Chúng ta hãy cùng ra ngoài đó đi!

Mọi người cùng theo ra phía trước, Thiệu Hoa Phong nói:

- Kim Phong hòa thượng, ông dám hại đồ đệ của ta hử? Sơn nhân ta đâu để cho ông yên được?

Mã Ðạo Huyền đứng kế bên nói:

Thiệu Hoa Phong, ông là đồ đệ của ta, ông không nên tự ý làm càn như thế. Ðã là người xuất gia nên sớm tối tu tập, sớm chiều một lư hương, hầu hạ Tam Thanh giáo chủ, quyết không nên kết gia với bọn lục lâm ở chốn hồng trần giết trai cướp gái, nhóm chúng phản loạn quốc gia. Ðại Tống từ khi lập quốc đến nay, quân vương sáng suốt nhà nhà thịnh, trời đất vô tư chỗ chỗ đồng. Hoàng thượng hồng phúc đầy trời, tà không thể xâm phạm chánh được đâu, ông chớ chấp nê chẳng ngộ. Dĩ nhiên là xuất gia rồi nên tu tạo phước thiện để tránh oan nghiệt một đời, kiếp này chưa trọn, tu tiếp ở kiếp sau. Ông nên nghe theo lời khuyên của sơn nhân, tự mình biết quấy chữa lỗi, theo ta về núi ẩn tu. Còn nếu không nghe theo, tự mình cưỡng chống ngang ngược thì: - Trời làm oan nghiệt còn có thể tránh được, còn mình làm tội nghiệt sẽ không sống được đâu.

Thiệu Hoa Phong chẳng những không nghe mà còn trợn mắt nói:

- Mã Ðạo Huyền, ông đừng xía vào chuyện của người mà mở miệng nói nhăng nói cuội với ta như thế! Ta vì tưởng tình thầy trò chớ không ta cũng bắt luôn cả ông và kết thúc tánh mạng không chừa. Ông có mau cút đi không?

Mã Ðạo Huyền miệng niệm:

- Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai! Thiệu Hoa Phong, ông thiệt là kẻ không cha không chúa. Người sống trên đời phải biết ba cương, bốn đại, năm thường chớ. Ba cương là: Vua là giềng mối của bầy tôi, cha là giềng mối của con, chồng là giềng mối của vợ. Bốn đại là: Trời, đất, cha mẹ và thầy. Thọ ơn che chở của trời đất, ơn đất nước quốc gia, ơn sanh dưỡng của cha mẹ, ơn giáo huấn của sư phó. Năm thường là: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Làm người con mà bất hiếu thì làm tôi nhất định sẽ bất trung, kết bạn hẳn nhiên bất tín. Thầy trò tình như cha con, ngươi lại dám sách mé kêu tên ta, trợn ngược mắt nhìn ta. Thế là hết, hết rồi!

- Dù ông có mượn lưỡi Tô Tần, Trương Nghị, Lục Giả, Tiêu Hà nói cho hoa trời rơi khắp, đất mọc bông sen, biển khô đá nứt cũng khó đổi được lòng dạ sắt đá của ta. Ta cùng với Tế Ðiên cừu sâu tợ biển, hắn ta vô cớ lấn hiếp ta, hại ta đến nỗi lên trời không nơi chứa, xuống đất không chỗ dung thân. Ta đâu có thể để yên cho hắn được! Mã Ðạo Huyền, ông đừng có nhiều lời. Ta bắt ông trước đây!

Kim Phong hòa thượng nghe vậy tức giận tràn hông nói:

- Thiệu Hoa Phong, ngươi hãy lại đây! Sái gia sẽ cùng ngươi phân tài, mạnh được yếu thua, thiệt còn giả mất!

Thiệu Hoa Phong hãy còn chưa trả lời, Thần thuật sĩ Hàn Kỳ ở một bên sớm có chủ ý:

Ta phải cho hắn biết “ra tay trước ưu tiên, ra tay sau bị thiệt mới được”. Nghĩ rồi liền rút Tử mẫu âm dương điều ra, nhắm về phía Kim Phong hòa thượng thảy đến, trong miệng niệm chú lâm râm, hô “Sắc lịnh”, Kim Phong hòa thượng nhìn thấy Tử mẫu âm dương điều bay về phía mình, thiệt là hào quang muôn đạo, thụy khí ngàn tia, giống như núi Thái Sơn ập tới. Kim Phong hòa thượng biết là không xong, vội niệm chú hộ thân nhưng không kịp nữa. Ðừng nói về lai lịch của Kim Phong hòa thượng, mà ngay cả Ðại lộ Kim tiên bị trói cũng tiêu tan cả bạch khí, Tây phương La Hán bị Tử mẫu âm dương điều trói phải, kim quang cũng tiêu luôn. Bất luận là yêu tinh nào bị nó trói lại đều phải hiện nguyên hình ngay. Sợi dây này chính là bửu bối của Bát ma. Bát ma mỗi người đều có một sợi. Thần thuật sĩ Hàn Kỳ có được là do lấy trộm của thầy hắn. Hôm nay Ngộ Duyên nhìn thấy định chạy đi nhưng bị kim quang chụp lại đâu có thể chạy trốn được! Bỗng nghe nổ vang một tiếng như trời long đất lở, Kim Phong hòa thượng hiện lại nguyên hình. Mọi người xem lại là con kỳ đà rất lớn. Thần thuật sĩ Hàn Kỳ nói:

- Các vị có thấy hay chưa? Ðừng nói là ông ta, cho dù La Hán ở Tây phương cũng khó trốn khỏi nữa là!

Mọi người thấy vậy vỗ tay tán thưởng, cười lớn, nói:

- Té ra lão nhân gia thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên thật! Thì ra đồ đệ của Tế Ðiên là như vầy.

Thần thuật sĩ nói:

- Thiệu đại ca, tôi bắt được hắn rồi đó, tùy ý anh phát lạc. Ý anh định thế nào? Hoặc giết hoặc mổ hoặc đốt tùy ý!

Thiệu Hoa Phong nói:

- Hắn đã dùng lửa đốt chết đồ đệ của ta, ta cũng đốt chết hắn mới hả cơn giận trong lòng. Ðại khái là giết chết hắn, Tế Ðiên Hòa thượng mới mau đến đây.

Hàn Kỳ cười ha hả nói:

- Tế Ðiên nếu không đến đây thì thôi, nếu hắn đến ta cho các người xem một chút thuật mọn là bắt hắn ngay.

Ðang nói tới đó, bỗng nghe bên sườn núi có tiếng hét vang:

- Hay cho Ðặng Liên Phương, Hàn Kỳ! Bọn bây cả gan dám hại người hử? Chờ ta đến sẽ biết!

Mọi người nhìn về phía tiếng nói, thấy bay đến một người đầu đội khăn võ sinh công tử bằng đoạn màu phấn lăng thêu hoa ngũ sắc, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu có chạy kim tuyến cùng khắp, lưng buộc dây loan đái lộ áo chẽn màu vàng, mang giày đế mỏng, bên ngoài choàng một áo cừu anh hùng bằng đoạn cũng màu phấn lăng trên thêu ba giỏ hoa phú quý, lưng giắt một bảo kiếm, tay cầm phất tiêu, mặt như ngọc trắng, mày tợ núi xuân, mắt như nước mùa thu, mũi thẳng dọc dừa, môi giống thoa son. Mọi người nhìn thấy đều cả kinh.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:32 PM | Message # 214
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 207


Phi thiên quỷ lạc vào núi Vạn Hoa
Thạch Thành Thụy ở rể nhà Nhân ma
Vị võ sinh công tử mới tới đó chính là rể của Nhân ma Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong, người này họ Thạch tên Thành Thụy, ngoại hiệu là Phi thiên quỷ, nguyên quán người Trấn Giang, cũng là một trong 36 người bạn kết nghĩa ở Ngọc Sơn. Người này học nghệ rất cao, trường quyền đoản kiếm, đao thương côn bổng thảy đều tinh thông, lại rành thuật phi thiềm tẩu bích. Bẩm sinh có tánh thích du sơn ngoạn thủy. Ở đâu nghe đồn có danh sơn thắng cảnh, không chính mắt trông thấy thì lòng không yên. Ngày kia anh ta quẩy túi lương khô đi dạo núi, nhìn thấy núi liền núi, đồi tiếp đồi, kéo dài không biết cơ man nào mà kể. Thạch Thành Thụy nghĩ: “Phải tìm xem dãy núi này bắt nguồn từ đâu?”. Dùng thuật phi hành đi ròng rã hơn mười ngày vẫn còn kẹt lại trong núi. Ngọn cao dòm xuống ngọn thấp, đỉnh trước tiếp nối đỉnh sau. Bao nhiêu lương khô mang theo đã sử dụng hết mà vẫn chưa thấy cửa núi để ra. Không còn lương khô đành phải ăn trái cây rể củ trong núi đỡ lòng.

Ði được mấy ngày, cảm thấy thân thể mỏi nhừ như sắp nhuốm bệnh, Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: “Không xong rồi đa! Nếu mắc bệnh không đi về được phải chết ở trong núi này làm oan quỷ tha hương, cô hồn xứ lạ, thi thể bị cọp tha sói xé, thê thảm biết bao!”.

Nghĩ xong buồn quá, đi không muốn nổi nữa. Trước mặt một đường khe nước chảy róc rách trong veo, Thạch Thành Thụy bò xuống uống ngụm nước bèn cảm thấy chẳng những hết khát mà tinh thần thêm sảng khái. Lại men về phía trước thấy rất nhiều cây ăn trái. Những trái trên cây hình dáng như quả táo, Thạch Thành Thụy hái xuống nhắm thử, mùi vị quả là thơm ngon, nhất là cảm thấy ở thân thể bệnh giảm đi quá nửa. Trong lòng Thạch Thành Thụy thầm mừng: “Lạ thiệt! Không biết cái gì ở chốn này?”

Lại đi đến trước, thấy cây ăn quả mỗi lúc một nhiều, trái lê trên cây lớn bằng cái bát, trái táo cũng lớn như thế. Thạch Thành Thụy nghĩ: “Trái cây này của nhà nào vậy kìa?”. Còn đương quan sát thì thấy ở đằng kia một người con gái tay cầm giỏ hoa đang hái táo. Cô gái này mười phần đẹp đẽ, quần áo rất sang trọng. Thạch Thành Thụy nấp sau gốc cây theo dõi một hồi lâu, thấy cô gái hái một số quả trên cây bỏ vào trong giỏ nhưng giỏ không có vẻ đầy. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: “Lạ thiệt, giỏ hoa nhỏ như thế sao mà đựng được nhiều quả vậy?”.

Còn đương ngạc nhiên thì bỗng cô gái quay đầu lại nhìn thấy, kêu lên:

- Chao ôi, sao lại có kẻ phàm phu đến dòm lén ở đây?

Thạch Thành Thụy ngạc nhiên chưa kịp đáp, thì cô gái lấy tay vẫy một cái, Thạch Thành Thụy cảm thấy mơ mơ hồ hồ đi theo sau cô gái đến một trang viện. Vào trong nhà, cô gái phất tay một cái, Thạch Thành Thụy mới sáng suốt trở lại. Chàng nhận thấy mình đang ở trong một ngôi nhà vàng ngọc sáng choang, vật dụng bài trí toàn thứ đắt tiền thế gian ít có, và ngồi trước mặt mình là một cô gái đẹp như hoa tợ ngọc. Thạch Thành Thụy nói:

- Ôi chao, đây là đâu thế?

Cô gái đáp:

- Ðây là Ngọc Phủ cung khuyết, kẻ phàm phu tục tử không thể đến được.

Thực ra nơi đây chính thuộc núi Vạn Hoa tên là Ẩn Ma. Trong Bát ma, chỉ có Nhân ma Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong là có gia đình và có một đức con gái. Cô này tên là Ngân Bình tiểu thơ, rất tinh thông pháp thuật. Nơi đây chính là nhà ở của Vương Cửu Phong, và cô gái này là Ngân Bình tiểu thơ. Cô gái hỏi Thạch Thành Thụy:

- Xin hỏi tôn tánh của ông là chi?

- Tôi là Thạch Thành Thụy, đi du sơn ngoạn cảnh lạc đến chỗ này. Ðây là chốn thiên đường hay là ở nhân gian?

- Ðây là Ngọc Phủ cung khuyết, phụ thân tôi là Ma sư gia.

Ðương nói tới đó thì bên ngoài có tiếng bước chân, và có tiếng hỏi:

- Con ơi, con có ở trong nhà không?

Ngân Bình tiểu thơ nói:

- Cha ơi, cha hãy vào đây!

Thạch Thành Thụy nhìn ra, thấy từ bên ngoài bước vào một ông già, đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc màu vàng thẫm, mình mặc áo choàng tiêu diêu màu vàng nhạt, vớ trắng vân hài, mặt như phủ ngọc, tóc như tuyết ba đông, râu và tóc mai như sương tháng chín, đầy vẻ tiên phong đạo cốt.

Người mới đến chính là Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong. Bước vào trong nhà thấy Thạch Thành Thụy, Vương Cửu Phong hỏi Ngân Bình:

- Con ơi, người này là ai vậy?

- Hồi nãy con vào núi Tiên quả hái trái cây, thấy anh ta đang ở trong đó, con mới đưa về đây.

- Thế thì được rồi! Quý tánh của tôn giá là gì?

Thạch Thành Thụy nói tên họ mình. Vương Cửu Phong nói:

- Mời tôn giá cùng tôi ra phía trước nói chuyện.

Thạch Thành Thụy mới theo ra thư phòng ở phía trước ngồi xuống. Vương Cửu Long hỏi?

- Tôn giá người ở đâu? Tại sao lại đến chỗ này?

- Tôi là người dân ở phủ Trấn Giang, nhân vì dạo núi nên đi lạc đến chỗ này. Ðịa phương này tên là chi?

- Ðây là núi Vạn Hoa, chỗ tôi ở kêu là Ẩn Ma thôn, ở phía Bắc của tòa núi này là núi Ẩn Ma có thứ trái cây mỗi một ngàn năm mới hái một lần. Tôi ở đây giữ núi, công việc này trước kia do đồ đệ tôi trông coi, bây giờ nó không có ở đây. Thứ trái này nếu phàm phu tục tử ăn một trái có thể no được một tháng, ăn lâu có thể bỏ được thức ăn đun nấu, người có bệnh ăn vào có thể tiêu trừ được bách bệnh.

Phải rồi! Tôi mấy bữa trước đi dạo núi, không có thức ăn, bao nhiêu lương khô đem theo đều dùng hết, ăn cả đến rễ tòng hết mấy ngày, cảm thấy phát bệnh. Vừa rồi ăn được một trái cảm thấy quá thơm ngon, tinh thần sảng khoái, trược khí tiêu mất cả. Chưa được lãnh giáo lão trược xưng họ là chi?

- Tôi họ Vương, tên kép là Cửu Phong, người ta gọi là Quế lâm tiều phu. Ở địa phương của tôi, kẻ phàm phu tục tử không dễ gì đến được. Trong nhà tôn giá có được bao nhiêu người?

- Nhà tôi có mẹ già và cô vợ mọn.

Vương Cửu Phong gật dầu, nói:

- Thế thì càng hay! Ngươi đã đến đây đúng là có một đoạn tục duyên với con gái ta. Ngươi không phải đi đâu nữa. Ta gả con gái ta cho ngươi là được rồi!

Xưa nay Vương Cửu Phong chỉ có một mụn con gái cưng như châu ngọc trên tay, nhắm lên cao thì không thành, cúi xuống thấp thì không chịu, gả cho hạng phàm phu tục tử ông ta không ưng ý: đối với gia đình làm quan to thì người ta không chịu kết thân vì ông ta là yêu ma ngoại đạo, hứa gả cho thần tiên thì thần tiên không muốn lấy vợ, vì thế khó tìm được sui gia, cho nên con gái ông vẫn phòng không chờ đợi.

Hôm sau Vương Cửu Phong nói chuyện với Thạch Thành Thụy, thấy chàng ta là một trang võ sĩ, phẩm mạo đoan chính, cho nên muốn đem con gái gả cho chàng ta. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: “Có phải mình mơ chăng? Sao mà có chuyện dễ dàng như thế?”. Muốn đi cũng không biết đường ra, đành phải ưng thuận. Quả nhiên Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong bảo con gái là Ngân Bình cùng Thạch Thành Thụy lạy trời đất, động phòng hoa chúc, và Thạch Thành Thụy bèn ở lại đó. Ngày tháng trôi xuôi, Thạch Thành Thụy bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà, trong nhà còn có mẹ già vợ dại, làng cũ khó quên, dù không có con mọn để nhớ nghĩ, nhưng rốt cuộc lòng vẫn hướng về, muốn về cũng không về được, chưa khỏi khơi động lòng sầu hiện lên đôi mắt. Ngân Bình tiểu thơ nhìn thấy nói:

- Quan nhân ơi! Vì sao anh buồn thế? Ở đây nhất hô bá ứng, muốn ăn cái gì có cái nấy, mọi việc đều vừa lòng, còn có chi mà phải buồn lòng ư?

- Ôi, ở chỗ chúng ta buồn quá, phải tìm vài người bạn thân uống rượu chuyện trò hoặc đàn hoặc hát, hoặc bình văn hoặc luận võ, trong lòng mới sảng khoái đôi chút. Còn ở đây ngoài nàng ra chỉ có ta, không có gì để nói cả!

- Anh muốn cùng bạn bè vui chơi ư? Cái đó dễ mà! Bay đâu? Ði mời Biên tiên sinh và Trịnh tiên sinh đến đây!

Bọn thủ hạ dạ rân. Một lát sau từ bên ngoài đi vào hai người. Người đi đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc, mặc áo choàng lựa màu lam, vớ trắng vân hài, hơn 30 tuổi, gương mặt trắng sạch rất là nho nhã. Người đi sau cũng trang phục như vậy, mặt màu vàng nhạt, độ hơn 20 tuổi. Hai người vào bên trong ôm quyền nói:

- Xin trình diện với Quận mã! Hai chúng tôi muốn sớm đến thỉnh an Quận mã nhưng không dám tự tiện lỗ mãng, sợ e làm quấy rầy. Hôm nay Quận mã muốn tiêu khiển, bọn tôi xin đến bồi tiếp.

Thạch Thành Thụy nói:

- Xin mời ngồi, quý danh của hai vị là chi?

Người đi đấu nói:

- Tôi họ Biên tự Học Văn. Còn vị này họ Trịnh tên Trân, tự Ẩn Ngôn. Hai chúng tôi ở trong nhà Ma sư gia coi việc biên chép sổ sách và thư từ vãng lai.

Thạch Thành Thụy nói chuyện với hai người, ý muốn đánh cờ thì hai người bồi tiếp đánh cờ, nói chuyện đàn hát thì hai người cũng biết đàn hát, nói chuyện luyện võ thì hai người bồi tiếp côn quyền, nói tới thứ nào thì hai người cũng điều biết thứ đó. Qua lại được một tháng, Thạch Thành Thụy lại thấy buồn, hai người cũng không đến nữa. Ngân Bình tiểu thơ nói:

- Quận mã đừng buốn, anh thích cái gì thì cứ bảo cho biết!

- Tôi muốn chúng ta đến con đường náo nhiệt, ngựa xe qua lại dập dìu, muốn nghe hát thì nghe hát. Còn chỗ ch úng ta là núi đồi vắng chỉ toàn cây cối, ít thấy bóng người, tới lui chỉ có một mình nàng thôi.

Ngân Bình phì cười:

- Cái đó dễ thôi, sao anh không nói sớm! Ðể tôi đưa anh đi dạo phố. Ở đó cũng có rạp hát, chúng mình cùng đi xem hát nhé!

Lập tức hai vợ chồng dắt tay nhau đi tới phía chánh Bắc của Hoa viên. Ở đó có ngôi lầu ba gian, Ngân Bình cùng Thạch Thành Thụy lên lầu mở cửa sau ra xem. Thạch Thành Thụy thấy bên ngoài là một con đường dài rất là náo nhiệt, phố xá buôn bán, xe ngựa bộ hành qua lại nhộn nhịp, già trẻ trai gái chen chúc tới lui. Bên phía chánh Tây có một ngôi nhà, nơi đó chiêng trống rùm trời, quảng cáo sắp hát tuồng mới. Thạch Thành Thụy nhìn thấy, trong lòng rất vui, nghĩ thầm: “Ta không biết có con đường náo nhiệt như vậy, nếu biết ta đến từ lâu rồi”.

Ngân Bình nói:

- Quận mã, anh đi xem hát nhé!

- Ở đây kêu bằng gì?

- Ðây gọi là Hải Thị Thận lâu.

Ngước lên nhìn, tuồng đang diễn là “Tứ lang thăm mẹ”. Bên trên, Dương Tứ Lang vừa dắt con vừa hát: “U Châu nhớ mẹ vấn vương lòng”. Hát xong lại diễn tiếp tuồng “Thu Hồ cợt vợ”. Hát:
Thu Hồ cưỡi ngựa ruổi thăm quê
Lóc cóc vó câu gõ nhịp kề
Yên gấm vững vàng nhìn phía trước...

Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: “Từ xưa đến nay, mẹ con chồng vợ đều có đoàn viên, người ta vinh diệu đều trở về nhà, còn ta muốn về nhà mà không được”. Nghĩ tới đó buồn quá không muốn nghe hát nữa. Hai vợ chồng trở về nhà. Hôm sau, Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: “Sao mình không tới đường ở Hải Thị Thận lâu dọ thử xem còn cách nhà mình bao xa? Ta lại có tiền, lén trở về nhà thử”.

Nghĩ rồi bèn lật đật ra hoa viên, đến bên nhà lầu leo lên tường nhìn xem. Thạch Thành Thụy “a” lên một tiếng thất kinh.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:33 PM | Message # 215
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 208


Nhớ cố hương, chồng vợ tỏ khúc nôi
Ðiểm diệu pháp đùa cợt bạn đồng sàng
Thạch Thành Thụy muốn đến Hải Thị Thận lâu dạo chơi, bèn bước vào hoa viên, đứng trên bờ tường ngó sang, bên ngoài không có con đường náo nhiệt như bữa trước mà chỉ có núi hang đồi núi trống. Thấy rồi giật mình tự nghĩ: “Cái này lạ thiệt! Ðể mình lên lầu mở cửa sổ xem thử”, bên ngoài cũng là núi hoang đồi vắng không một bóng người. Thạch Thành Thụy đứng đực một hồi lâu, không còn cách nào hơn nữa đành phải trở về phòng.

Ngân Bình tiểu thơ hỏi:

- Quận mã đi đâu vậy?

- Tôi lên lầu muốn đến Hải Thị Thận lâu chơi mà dè đâu lại không có. Tôi muốn xem hát như hôm qua.

- Cái đó khó gì! Trong nhà chúng ta cũng có diễn tuồng, tôi cùng anh đến đó xem.

- Tôi không tin.

Hai người lập tức đi vào hoa viên xem, bỗng nhiên thấy chiên trống rùm trời, ở đó đang diễn trò. Thạch Thành Thụy xem rồi rốt cuộc vẫn buồn nhớ nhà. Ngân Bình tiểu thơ chiều chuộng anh ta mọi cách. Thạch Thành Thụy muốn cái gì có cái nấy, muốn ăn thứ gì thì đều có thứ đó. Thạch Thành Thụy lại nghĩ: “Mình muốn cái gì được cái nấy, mình phải làm khó nàng ta mới được”.

Một hôm Thạch Thành Thụy nói:

- Tôi muốn ăn một thứ.

- Anh muốn ăn thứ nào? Ngân Bình hỏi. Anh muốn ăn thứ nào cũng đều có sẵn cả.

- Ở đây không có đâu! Thứ đó phải ở chỗ của tôi mới có. Ở Chiết Giang có loại cá cháy, thịt nó ngon tuyệt mà ở các con sông khác không có.

- Cái đó dễ thôi. Ở sông Nguyệt Nha nơi hoa viên chúng ta cũng có mà.

- Nàng đừng nói chơi, thứ đó ở chỗ khác không có đâu.

- Không tin, anh với tôi cùng ra đó, tôi câu lên cho anh xem có phải không?

- Ừ, thì đi!

Hai người cùng bước ra hoa viên, Ngân Bình lấy cần câu móc mồi thả xuống. Không bao lâu, giựt lên một con cá, Thạch Thành Thụy xem lại đúng là con cá cháy, trong bụng nghĩ thầm: “Kể cũng lạ thiệt! Dù có cá đi nữa mà đại khái ở đây họ không có gừng màu tía để nấu chung với cá thì thịt nó đâu có ngon”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Nàng ơi, thứ cá này phải có gừng màu tía nấu chung với thịt mới thơm ngon được. Nhưng ở đây làm gì có thứ đó!

- Có chớ, trong bồn hoa nhà ta có trồng mấy bụi để dành nấu cá cháy đây mà!

Nói rồi thò tay nhổ lên, quả nhiên nhổ lên một bụi gừng màu tía. Thạch Thành Thụy trong lòng không vui, nhưng cũng bảo nhà bếp đem cá đi làm, quả nhiên thịt cá rất ngon. Thạch Thành Thụy nói:

- Nành ơi , tôi nghe sơn hải bát trân có gan rồng, tủy phụng, thai beo, tay gấu ăn rất ngon, tôi muốn ăn gan rồng có được không?

- Ðược chớ! Ngân Bình đáp:

Nói rồi lấy bút vẽ lên vách hình một con rồng. Thạch Thành Thụy nói:

- Rồng vẽ làm sao ăn được?

Ngân Bình tiểu thơ niệm chú lâm râm, lấy tay chỉ một cái, con rồng sống dậy, nhe nanh múa vuốt như muốn chạy. Ngân Bình tiểu thơ bước tới rút kiếm mổ bụng con rồng lấy ra lá gan, nấu cho Thạch Thành Thụy ăn. Chiều chuộng đủ cách nhưng Thạch Thành Thụy cũng chẳng vui. Ngân Bình tiểu thơ hỏi:

- Quận mã, tại sao anh không vui thế?

- Tôi nói thiệt với nàng, tôi đang nhớ nhà. Trong nhà còn có bà mẹ già, một cô vợ mọn, bây giờ không biết tin tức ra sao! Nghe diễn tuồng “Tứ lang thăm mẹ” và “Thu Hồ cợt vợ”, thấy người ta ra đi còn có ngày về, còn tôi thì không thể trở về. Nghĩ tới nghĩ lui càng thấy phát rầu! không biết mẹ già vợ dại đang sống chết ra sao!

- Anh muốn đi về nhà, để tôi đưa anh về có được không?

Thạch Thành Thụy nghe như vậy mừng quá đỗi, nói:

- Nếu nàng chịu đưa tôi về nhà, tôi về thăm nhà rồi trở lại mới yên tâm được.

- Ðã như thế thì tôi đưa anh đi. Anh hãy nhắm mắt lại đi! Nhớ đừng mở mắt ra! Khi nào tai không còn nghe tiếng gió ù ù nữa hãy mở mắt ra thì anh về đến nhà.

- Thế thì được.

- Nói xong nhắm mắt lại, tức thì bên tai gió lướt vù vù, khi không nghe tiếng gió nữa, mở mắt ra xem thì đã đến thôn trang mình rồi, cách cổng nhà không xa. Thạch Thành Thụy trong lòng vui quá, lật đật đi về phía nhà mình gõ cửa. Bên trong, cô vợ bước ra mở cửa nhìn thấy, nói:

- Chàng đã về rồi ư? Mẫu thân ở nhà nhớ chàng mòn mỏi!

Thạch Thành Thụy nhìn thấy người bạn kết tóc của mình, trong lòng không khỏi cảm động, hỏi:

- Mẹ có khỏe không?

- Khỏe! Vợ là Lưu thị nói.

Thạch Thành Thụy lập tức bước vào bên trong nhà nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trong đó, không có vẻ gì già lắm. Thạch Thành Thụy bước tới hành lễ, nói

- Mẹ ơi, mẹ có mạnh khỏe không?

Lão thái thái nhìn thấy, nói :

- Con ơi, con đã về đấy à?

Lưu thị nói:

- Quan nhân ơi, hơn hai năm nay chàng đi đâu thế? Tại sao không chịu về nhà? Cả nhà lo lắng quá đỗi.

- Ôi đừng nhắc lại làm chi! Chuyện dài dòng lắm! Ta nhân vì thích du sơn ngoạn cảnh mới xảy ra cớ sự. Ta lạc vào trong núi mấy ngày, không có thứ gì để ăn, lại mắc phải bệnh, tứ chi bải hoải, bước đi không nổi. Ta tưởng mình phải chết trong núi, không trở về nhà được đó chớ. Ta gặp rất nhiều cây ăn quả, bèn hái xuống một trái ăn đỡ lòng, bỗng thấy tinh thần sảng khoái trở lại. Bỗng gặp một cô gái, rồi ta mê đi. Nàng ấy đưa ta về núi Ẩn Ma. Có một vị Ma sư gia tên là Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong, ông ta bảo ta với con gái ông có một đoạn lương duyên nên mới đem con gái của ông là Ngân Bình tiểu thơ gả cho ta. Ăn mặc không thiếu thứ chi, muốn gì có nấy, vợ chồng ta rất là thuận thảo, nàng đối với ta rất mực chiếu chuộng. Phần ta, ngày qua tháng lại lúc nào cũng nhớ đến mẹ ta đang mong đợi và nàng là vợ kết tóc với ta làm sao ta quên được? Ta muốn về nhà mà không đủ sức, cô vợ ta thật là tốt bụng, cô ấy dùng phép thuật đưa ta về đây. Mở mắt ra ta thấy cách nhà mình không xa nên mới về tới đây.

Vợ chàng hỏi:

- Té ra chàng đi ra đã có vợ khác rồi, chàng có còn muốn trở về nơi đó nữa không?

- Ta không muốn trở về nơi đó nữa. Còn muốn trở về cũng không được vì có biết đường xá đâu mà về.

- Người ta đối đãi với chàng quá tốt, một ngày chồng vợ ân nghĩa trăm năm, tại sao chẳng trở về?

- Ta không trở về đó nữa.

- Có thiệt chàng chẳng muốn về không?

- Chắc chắn mà!

Vợ chàng nghe nói cười khúc khích. Thạch Thành Thụy dòm lại thì không phải là ở nhà mình mà là ở trong nhà Ngân Bình tiểu thơ. Mẹ chàng không thấy mà vợ chàng là Lưu thị cũng không thấy nốt. Những lời nói vừa rồi là của Ngân Bình tiểu thơ cả. Thạch Thành Thụy cũng ngạc nhiên vì mình không đi đâu cả. Ngân Bình tiểu thơ nói:

- Tôi thiệt muốn đưa anh về nhà, sợ anh về đến nhà rồi không chịu trở lên nữa.

- Sao nàng trách ta như vậy?

- Tại muốn thử lòng anh đó thôi.

- Nàng ơi, nàng không cần phải thử, tôi thiệt muốn trở về nhà. Về đến nhà tôi nghĩ lại cũng đi lên không được. Tôi làm sao trở lại được chớ?

Anh thiệt muốn trở về thì tôi sẽ đưa anh đi. Ðể tôi dạy anh một ít pháp thuật. Tôi cho anh một chiếc khăn tay, chừng nào anh muốn trở về, hoặc có lúc gặp nạn gấp, anh móc khăn lụa này ra, nhắm mắt lại, hai chân bước tới thì có thể trở về được.

Ngân Bình tiểu thơ dạy Thạch Thành Thụy luyện cách vận chuyển cước phong, Ngũ hành nã di đại ban vận hộ thân chú. Pháp thuật dạy xong, Thạch Thành Thụy muốn đi, Ngân Bình tiểu thơ nước mắt ròng ròng, nói:

- Quận mã ơi, em muốn đưa anh đi. Ðừng quên em , anh nhé!

- Nàng ơi, nên bảo trọng vạn an, tôi quyết không phải là kẻ tán tận thiên lương đâu. Chúng ta một ngày chồng vợ, ân nghĩa trăm năm, tôi đâu có thể tuyệt tình đoạn ý như vậy? Chỉ cần tôi được về nhà, chừng nào nhớ nàng tôi sẽ trở về. Bây giờ nàng đừng oán trách tôi.

- Em không trách anh đâu. Anh hãy nhắm mắt lại đi!

Thạch Thành Thụy nhắm mắt lại, quả nhiên bên tai gió lướt vù vù, thân mình phảng phất như bay bổng cưỡi trên đám mây. Khi tiếng gió ngừng, Ngân Bình tiểu thơ nói:

- Anh hãy mở mắt ra đi!

Thạch Thành Thụy mở mắt ra, dĩ nhiên đến địa phận tỉnh Chiết Giang. Ngân Bình tiểu thơ nói:

- Quận mã ơi, ở đây cách nhà không xa lắm, em có thể trở về được rồi. Em xin dặn anh nhớ kỹ là chiếc khăn lụa đó, muôn lần chớ đánh mất đấy nhé! Việc vợ chồng chúng ta sum họp hay không là tùy ở lòng anh đó.

Nói xong hai vợ chồng nắm tay nhau quyến luyến không rời. Ngân Bình tiểu thơ hai mắt lệ nhòa. Thạch Thành Thụy nói:

- Nàng ơi, nàng đi về nhà với tôi nhé!

- Thôi em không đi đâu. Em muốn trở về thôi.

Thạch Thành Thụy cũng không nỡ chia tay. Người chớ đâu phải cỏ cây mà đến nỗi vô tình! Chí thân chẳng ai hơn cha mẹ, gần gũi chẳng ai bằng chồng vợ! Thạch Thành Thụy nói:

- Nàng ơi, nàng hãy về đi, ta quyết không phụ nàng là được rồi!

Ngân Bình tiểu thơ khóc không ra lời, vợ chồng gạt lệ từ biệt. Thành Thành Thụy thấy Ngân Bình tiểu thơ đi xa rồi, thở dài một tiếng mới cất bước đi về làng.

Về đến thôn trang thấy nhà nhà đóng cửa im lìm. Về đến nhà mình cũng thấy đóng cửa kín mít. Thạch Thành Thụy gõ cửa. Một lát sau Lưu thị đi ra mở cửa. Thạch Thành Thụy gõ cửa. Một lát sau Lưu thị đi ra mở cửa. Thạch Thành Thụy ngạc nhiên thấy Lưu thị đang mặc áo tang, bèn hỏi:

- Nương tử để tang ai vậy?

- Tôi để tang mẹ.

Nghe nói mẹ đã chết, Thạch Thành Thụy không khỏi cảm thấy chua xót, lệ tuôn lã chã. Lưu thị thấy chồng đã trở về, cũng mừng mừng tủi tủi khóc theo. Vợ chồng theo nhau vào bên trong cất tiếng khóc rống. Khóc than một hồi lâu, Lưu thị mới hỏi?

- Quan nhân, bấy lâu nay đi đâu?

Thạch Thành Thụy mới đem việc du sơn ngoạn thủy thuật lại một hồi rồi hỏi:

- Mẹ chết đã bao lâu rồi Và đau bệnh gì?

- Bệnh già tái phát, mẹ chết đã hơn một tháng rồi.

Hôm sau Thạch Thành Thụy đến phần mộ của mẹ cúng tế một hồi, lại khóc rống một trận. Thạch Thành Thụy ở nhà hơn một tháng, mọi việc giải quyết xong xuôi. Lưu thị mắc bệnh cũng chết. Thạch Thành Thụy không còn cách nào hơn là mua một cỗ quan tài làm ma chay và đưa vợ ra huyệt mộ. Chôn cất vợ xong, Thạch Thành Thụy buồn quá. Trong nhà chẳng còn ai càng vắng vẻ thêm. Thạch Thành Thụy định lên huyện Ngọc Sơn tìm thăm lại bạn bè cho bớt sầu muộn. Một hôm Thạch Thành Thụy đến trấn Sa Thị, cảm thấy thân thể mệt mỏi quá tìm một quán trọ nghỉ đỡ. Nào ngờ hôm sau bệnh càng trầm trọng hơn. Ở khách điếm bốn năm hôm, Thạch Thành Thụy đang buồn bực, bỗng phổ ky bước vào, nói:

- Thạch gia, bên ngoài có Tế Ðiên Hòa thượng đến tìm ông. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: “Ta dù chưa gặp vị Tế Công này, nhưng nghe bạn bè nói Ngài là một vị cao tăng đắc đạo”. Bèn lật đật bảo phổ ky mời vào.

Tế Ðiên từ ngoài đi vào, Thạch thành Thụy hỏi:

- Thánh tăng từ đâu tới đây?

- Ta từ núi Lục Dương đến tìm ngươi nhờ chút việc. Hiện Kim Phong hòa thượng bị Thần thuật sĩ bắt giữ ở Tàng Trân Ổ, không phải ngươi thì cứu không được ông ta.

- Tôi đương bị bệnh.

- Ðể ta cho ngươi một viên thuốc.

Thạch Thành Thụy uống thuốc xong, lập tức thân thể khỏe mạnh như cũ. Tế Ðiên chỉ bảo đường đi rõ ràng, Thạch Thành Thụy mới thẳng đến Tàng Trân Ổ cứu Kim Phong hòa thượng.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:33 PM | Message # 216
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 209


Bảo Hàn Kỳ mở thả Ngộ Duyên tăng
Ðấu Tế Ðiên lén ném Âm hồn điều
Nhận lời ủy thác của Tế Ðiên, Phi thiên quỷ Thạch Thành Thụy lật đật đi đến Tàng Trân Ổ, chính nhằm lúc Thần thuật sĩ Hàn Kỳ dùng Tử mẫu âm hồn điều bắt trói Kim Phong hòa thượng, định kết thúc tánh mạng. Thạch Thành Thụy chạy tới hỏi:

- Ðặng Liên Phương, Hàn kỳ, hai người phải thả Kim Phong hòa thượng thì mọi việc kể như không có gì nhé!

Hàn Kỳ dòm lại, đúng là rể của sư phó mình, nên lật đật hỏi:

- Quận mã đi đâu đây?

- Ngươi thả Kim Phong hòa thượng ra đi, ông ấy là người quen của ta đó.

Hàn Kỳ nghĩ thầm: “Nể mặt sư phó không nên mắc tội với Thạch Thành Thụy làm chi”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Quận mã đã quen lớn với Kim Phong hòa thượng, tôi vị tình Quận mã thả ông ta ra. Có sự quen lớn này cũng đỡ cho ông ta đó.

Nói xong thâu hồi Tử mẫu âm hồn điều lại. Chỉ thấy con kỳ đà bò đi một đoạn rồi hóa trận quái phong bay mất. Kim Phong hòa thượng bay đi rồi, Mã Ðạo Huyền thấy ở lại cũng không ổn, bèn vận chẩn cước phong chạy theo.

Bọn giặc thấy vậy vỗ tay cười ầm ĩ. Thiệu Hoa Phong hỏi:

- Hàn Kỳ, vị công tử này là ai?

- Ðây là rể của sư phó tôi.

Thạch Thành Thụy nói:

- Này Hàn Kỳ, ngươi ở đây làm nhiều điều quấy ác, việc đó không nên đâu! Nên nghe lời ta khuyên, hãy bỏ nơi đây đi đi!

- Này Quận mã, ông đừng xía vô chuyện người làm chi. Ông đến đây làm việc đó là do lời yêu cầu của bạn bè, còn tôi, tôi cũng theo lời yêu cầu của bạn bè để bắt Tế Ðiên tăng báo cừu đây.

- Ta khuyên ngươi vì lòng tốt, ngươi nếu không nghe, mặc sức tung hoành, tạo ra tội ác bằng trời thì lành dữ rốt rồi chịu báo ứng, có điều tới chậm hoặc mau thôi. Ðã có tội với trời thì không cầu đảo được nữa. Trời làm oan nghiệt có thể tránh được, tự mình gây oan nghiệt hết phương sống còn! Tế Ðiên thiền sư là một vị cao tăng đắc đạo, ngươi đi đối địch với Ngài chỉ chác họa vào thân mà lại còn mang tiếng cho Mai sư gia nữa!

- Ta nói cho ông biết, ông đừng có khua môi múa lưỡi, tôi nể mặt sư phó mới thả Kim Phong hòa thượng ra đó nghe. Còn về phần ông, tôi đâu có quen biết ông, bộ ông tưởng tôi sợ ông lắm sao? Tôi nể nang ông nhiều lắm rồi đó. Nếu ông nói một hồi nữa chắc là tôi phải lấy Tử mẫu âm hồn điều trói ông lại đừng trách.

Thạch Thành Thụy nghe nói, đùng đùng nổi giận, hét lớn:

- Hàn Kỳ, ngươi thiệt không biết điều, ta đến bắt ngươi đây.

Nói xong rút kiếm bước tới. Hàn Kỳ lật đật lấy Tử mẫu âm hồn điều ra, miệng lâm râm niệm chú. Sợi Tử mẫu âm hồn điều này là do hai khí âm dương chạy khắp, luyện thành Tả đạo tiên thiên số, La Hán Kim tiên cũng bị trói tuốt.

Thạch Thành Thụy thấy Tử mẫu âm hồn điều bay về phía mình, kim quang chói lọi, mới nghĩ thầm: “Mình mà bị nó trói phải chắc là tiêu đời rồi”. Trong lúc nguy cấp, Thạch Thành Thụy nhớ lời dặn của Ngân Bình tiểu thơ khi đưa cho chiếc khăn lụa:

- Gặp lúc nguy cấp, mắt nhắm lại, giũ khăn lụa ra, bước tới một bước thì sẽ về núi Ẩn Ma ngay.

Nhớ lại, Thạch Thành Thụy lật đật thò tay vào túi rút khăn lụa ra, nhắm mắt lại giũ ngay. Hàn Kỳ thấy trước mặt mình một vầng sáng lóe, Thạch Thành Thụy không còn thấy đâu nữa và Tử mẫu âm hồn điều rơi ngay xuống đất, Hàn Kỳ nói:

- Có vậy à? Thôi rồi, thôi rồi, ông ta đã chạy mất! Kể ra ông ta cũng có tài năng đáng kể lắm. ông ta trốn đi cũng tiện. Nếu mình bắt được cũng không thể nào giết ông ta. Ông ta là rể của sư phó tôi, tôi đâu có thể làm nhục ông ta được.

Mọi người nói:

- Thôi chúng ta trở về đi.

Thiệu Hoa Phong nói:

- Tôi nghĩ Kim Hoa hòa thượng chạy đi thế nào cũng đưa tin cho Tế Ðiên . Ðại khái sớm muộn gì Tế Ðiên cũng sẽ tới.

Hàn Kỳ cười ha hả nói:

- Thiệu đại ca, anh cứ yên tâm. Chúng ta đợi Tế Ðiên ba ngày, nếu hắn tới, tôi sẽ bắt hắn. Nếu hắn không tới, mình sẽ kéo nhau đi tìm hắn. Tôi nói thế nào thì làm thế ấy để cho các vị biết tài bắt người của tôi.

Ðang nói tới đó thì ngoài cửa núi vọng vào tiếng “Vô lượng Phật” thật lớn. Mọi người nhìn kỹ thấy người mới đến là một vị vũ sĩ Hoàng quán thuộc Huyền môn đạo giáo, đầu đội mũ cửu lương bằng đoạn màu xanh, mình mặc đạo bào bằng đoạn lam, để lộ viền cổ màu xanh, lưng buộc dây tơ màu vàng nhạt, mày nhỏ mắt tròn, ba chòm râu đen phất phơ trước ngực, tay cầm phất tiêu, hông mang bửu kiếm. Vị đạo sĩ mới đến không ai khác mà chính là Lãng du tiên trưởng Lý Diệu Thanh, quán chủ của bản quán. Ông ta qua Bạch Vân Lãnh tìm Bạch vân tiên trưởng là dã hạc chân nhân để đánh cờ, hôm nay mới trở về. Thiệu Hoa Phong vừa thấy liền nói:

- Lý đạo huynh lâu nay ít gặp, chúng tôi ở đây quấy rầy mấy ngày rồi mà đạo huynh vẫn chưa về nhà.

Lý Diệu Thanh nói:

- Hiền đệ nói chi những lới như thế? Miếu của ta cũng như miếu của hiền đệ, cần gì phải nói tới hai chữ quấy rầy.

Mọi người cùng bước tới ra mắt. Thiệu Hoa Phong nói:

- Tôi xin nói cho đạo huynh biết. Từ Vân quán của tôi đã bị sung vào cửa quan rồi. Bây giờ tôi thành kẻ có nhà khó đến, có nước khó về.

- Sao vậy? Lý Diệu Thanh hỏi.

- Chỉ tại vì tôi sai người đi lấy trộm thai nhi và tử hà sa, bị phạm án ở huyện Giang Âm. Có tên Hòa thượng Tế Ðiên vô cớ lại đối địch với tôi. Tôi đến đây mời đạo huynh giúp tôi một tay đại phản phủ Thường Châu, tự lập nên Thường Châu vương, bắt lấy Tế Ðiên Hòa thượng để trả thù rửa hận.

- Chao ôi, không dễ dàng gì đâu! Tôi nghe nói Tế Ðiên Hòa thượng thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên. Các vị lão đạo có vai vế nổi tiếng của Tam Thanh giáo chúng ta đều bị ông ấy chế phục cả. Có một điều ông ấy không tìm kiếm người tốt, những người ác làm chuyện sai quấy thì ông ta mới tìm tới.

- Cái gì gọi là người tốt người xấu chứ? Tôi mời hai vị đồ đệ của Bát ma Tổ sư ở Thánh giáo đường trên Vạn Hoa sơn đến, không bắt Tế Ðiên không được, để cho thiên hạ biết Tam Thanh giáo chúng ta không phải không người tài giỏi, cũng là để nở mặt mày Tam Thanh giáo.

- Các vị không ở trong miếu mà ở cả ngoài này là sao?

- Vừa rồi có sứ giả của Tế Ðiên là Kim Phong hòa thượng và Mã Ðạo Huyền đến đây đối địch với chúng tôi. Tưởng đâu Kim Phong hòa thượng là một vị La Hán, ngờ đâu hắn là con kỳ đà lớn, bị Hàn hiền đệ đây dùng Tử mẫu âm hồn điều bắt trói, hiện lại nguyên hình. Chúng tôi định đem hắn đi giết, may có rể của Ma sư gia đến xin, chúng tôi mới thả hắn đi đó.

- Thế à, tôi nghe nói Tế Ðiên ghê gớm mà chưa thấy mặt.

Hàn Kỳ nói:

- Chừng nào bắt được Tế Ðiên cho đạo hữu thấy mặt.

Vừa nói tới đó, ở phía chính Nam có tiếng hét lớn:

- Hay cho bọn đạo sĩ lộn sòng này, có Hòa thượng ta đến đây. Bọn bây có bao nhiêu núi đao vạc dầu cứ giở ra xem!

Mọi người nhìn theo tiếng nói, thấy người mới đến là một ông Hòa thượng kiếc. La Hán gia đã bị bịt kín kim quang rồi, say rượu khùng khùng, bước thấp bước cao, lạng quạng từ cửa núi di vào. Thiệu Hoa Phong nói:

- Hàn hiền đệ! Chú xem Tế Ðiên tăng đi tới rồi đó. Nếu không có hai chú ở đây thì nãy giờ bọn ta co giò chạy mất rồi. Ông ta lợi hại vô song đấy!

Hàn Kỳ cười ha hả nói:

- Tôi đi bắt hắn đây!

Lãng du tiên trưởng Lý Diệu Thanh thấy Tế Ðiên chỉ là một kẻ phàm phu tầm thường, bèn hỏi:

- Thiệu đại ca, hắn có phải là Tế Ðiên không?

- Chính hắn đó! Thiệu Hoa Phong đáp:

- Sá gì tên thầy chùa ăn mày này, cần gì đến các vị phải bắt hắn. Tôi không phải nói phét, chớ khỏi cần các vị, tôi chỉ ra tí thuật mọn là tóm hắn được ngay, không tốn chút hơi sức nào, dễ như trở bàn tay. Ðể cho các vị thấy pháp lực của tôi như thế nào.

Thiệu Hoa Phong nói:

- Lý đại ca có thể bắt được hắn thì hay biết mấy!

Lãng du tiên trưởng Lý Diệu Thanh chính mình cũng là người lớn mật tài cao, biết rành một số phép thuật, lập tức bước tới trước, thò tay vào bửu kiếm, điểm điểm hỏi:

- Kẻ mới đến có phải là Tế Ðiên tăng không?

- Phải đó, chính ta đây. Ông định làm gì ta nào?

- Ta nghe nói ông vô cớ hiếp đáp người của Tam Thanh giáo, đối địch với bọn ta. Hôm nay ta thử ông có bao nhiêu tài năng cho biết. Ông có biết sơn nhân ta là ai không?

- Ta biết ông là đạo sĩ lộn sòng. Ông họ gì tên gì nhỉ?

- Sơn nhân đây họ Lý tên Diệu Thanh, đạo hiệu là lãng du tiên trưởng. Ta chính là quán chủ của Tàng Trân Ổ đây. Sơn nhân ta biết việc 500 năm trước, 500 năm sau, khéo hiểu quá khứ, vị lai, rành việc hú gió kêu mây, rải đậu thành binh, dờnúi lấp biển, ngũ hành biến hóa. Cũng có tài dời đổi tinh tú, phép bắt quỷ thần, ngước mắt rõ thiên văn, cúi xuống rành địa lý, bạn gió mây, quán khí sắc, bày binh bố trận, dụ địch mai phục thảy đều tinh thông. Nếu ông biết ta lợi hại hãy nhận tội chịu thua, quỳ xuống dập đầu lạy sơn nhân kêu ba tiếng Tổ sư gia. Sơn nhân là người xuất gia lấy từ bi làm cửa, thiện niệm làm đầu, dành một chút hiếu sinh tha cho khỏi chết. Nếu ông không nghe theo lời, ta sẽ bắt ông tức khắc. Chừng đó ăn năn thì muộn đấy nhé!

Tế Ðiên cười hà hà, nói:

- Hay cho đồ nghiệt súc, mi đừng hòng nói những lời lếu láo như thế. Ðại khái mi chưa biết lai lịch của Hòa thượng ta ra sao mà! Hôm nay mi có quỳ lạy trước Hòa thượng ta kêu ba tiếng Tổ tông gia ta cũng chẳng tha cho mi nữa là!

Lý Diệu Thanh nghe mấy câu đó, khí uất lên đến tận cổ, thò tay vào bọc rút ra một món bửu bối tên là “Ðả tiên chuyên” thảy lên, miệng niệm lân râm. Cục đá này có thể lớn có thể nhỏ, đang ở giữa lừng giống như núi Thái Sơn nhắm ngay đầu Tế Ðiên ập xuống. Tế Ðiên cười hà hà, miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích”, tức thì “Ðả tiên chuyên’’ hiện ra một đạo hào quang, rớt ngay xuống đất. Tế Ðiên nói:

- Thứ này là bửu bối của ông hả? Xài không được đâu! Hòa thượng lão nhân gia đâu có sợ nó. Ông có thứ nào khá hơn không?

Lý Diệu Thanh nghe vậy tức giận tràn hông, nói:

- Hay cho Ðiên tăng, dám phá pháp thuật của ta hử? Coi ta bắt mi đây!

Nói rồi rút Khổn tiên sách từ trong bọc ra, thảy lên không, miệng niệm thần chú. Sợi giây theo gió dài ra nhắm ngay Tế Ðiên quăng đến. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chơn ngôn, Khổn tiên sách rớt ngay xuống đất, không khỏi làm cho Lý Diệu Thanh đứng đờ ra vì ngạc nhiên. Ðứng một bên, Thần thuật sĩ Hàn Kỳ mỉm cười, nói:

- Tế Ðiên tăng tuy là kẻ phàm phu tục tử, nhưng có chút lai lịch, các ông bắt không được hắn đâu.

Nói xong, thò tay rút ra Tử mẫu âm hồn điều, bước tới nói:

- Lý đạo huynh hãy tránh ra đi.

Lập tức Lý Diệu Thanh bước tránh qua một bên. Hàn Kỳ nói:

- Tế Ðiên, đây là mi tự tìm lấy cái chết, đừng trách ta bắt mi nhé!

Nói xong, thảy Tử mẫu âm hồn điếu lên, miệng niệm thần chú.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:33 PM | Message # 217
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 210

Lò bát quái, phép thuật luyện Hàn Kỳ
Mừng sinh nhật, giai nhân gặp bọn phỉ
Thần thuật sĩ thảy Tử mẫu âm hồn điều lên, miệng niệm chú lâm râm. Sợi Tử mẫu âm hồn điều này hai khí âm dương chạy khắp kim thân, luyện thành tả đạo tiên thiên số, dù cho La Hán Kim tiên cũng bị nó trói. Lập tức một đạo kim quang nhằm ngay Tế Ðiên ập tới. Thấy vậy Tế Ðiên la bài hãi:

- Không xong, không xong! Bớ người ta cứu tôi với!

Trong chớp mắt, Tế Ðiên bị trói gô trên đất. Các yêu đạo nhìn thấy vỗ tay cười rộ. Hàn Kỳ nói:

- Các vị thấy chưa? Tôi tưởng đâu Tế Ðiên tài năng ghê gớm lắm, té ra chỉ có bấy nhiêu thôi! Thiệt là nghe tên không bàng thấy mặt! Thiệu đại ca, tôi đã bắt được hắn rồi đó, mặc tình các anh muốn làm gì thì làm.

Thiệu Hoa Phong nói:

- Ðem giết hắn là xong!

Có người nói:

- Ðem giết hắn dễ dàng như vậy à? Phải phanh thây hắn mới được.

- Phải mổ bụng moi tim hắn ra.

- Lột da hắn.

Mỗi người một câu ồn cả lên. Hàn Kỳ nói:

- Ý kiến các` vị không hay, theo tôi thì nên khiêng hắn vào bên trong, bỏ vào “Hương trì tử”, dùng lửa thiêu hóa kim thân chẳng hay hơn sao?

- Ừ, phải đó mọi người tán đồng.

Hàn Kỳ nói:

- Tế Ðiên, đây là ngươi tự tìm lấy cái chết, đừng trách ta sao quá ác độc!

- Mi thiệt muốn ta hử? Tế Ðiên hỏi.

- Thiệt chứ bộ giả à!

Nói xong, Hàn Kỳ dặn kẻ thủ hạ khiêng Tế Ðiên vào bên trong thảy vào “Hương trì tử”. Hàn Kỳ kêu:

- Ðiên tăng!

- Có ta đây!

Tế Ðiên vụt miệng trả lời ngay. Tức thời rất nhiều củi cỏ thảy vào “Hương trì tử” đè ngập Tế Ðiên ở dưới. Châm lửa lên, trong chớp mắt ngọn lửa bốc cao, mọi người nghe bốc lên mùi tanh khét khó chịu.

Các lão đạo sĩ thấy Tế Ðiên bị đốt chết rồi, ai nấy đều vui mừng khác thường. Thiệu Hoa Phong nói:- Thưa các vị, hôm nay Tế Ðiên bị đốt chết rồi, từ nay ta không còn sợ ai nữa. Các vị giúp tôi một tay đến thẳng phủ Thường Châu báo cừu rửa hận. Chúng ta từ nay mặc sức tung hoành, còn ai dám chống lại ta nữa?

Nói câu đó chưa xong thì nghe bên ngoài có tiếng người cười ha hả:

- Hay cho loài nghiệt súc! Tụi bay muốn đốt chết Hòa thượng ta đâu có dễ?

Mọi người căng mắt ra nhìn thấy Tế Ðiên từ bên ngoài khệnh khạng bước thấp bước cao đi vào, trong tay cầm Tử mẫu âm hồn điều. Ai nấy nhìn quanh thì không thấy Thần thuật sĩ Hàn Kỳ đâu cả. Các lão đạo sĩ và bọn giặc sợ mất cả hồn vía, ùn ùn kéo nhau ra cửa sau chạy trốn khỏi Tàng Trân Ổ.

Ðặng Liên Phương nói:

- Các vị, chúng ta hãy chạy về Thánh giáo đường ở núi Vạn Hoa đưa tin cho Bát ma sư gia hay để họ báo thù cho Hàn Kỳ hiền đệ.

Bọn giặc chạy thẳng không thèm đáp lại, chỉ lo chạy trốn vì sợ Tế Ðiên rượt theo. Bọn giặc chạy tứ tán, vội vội vàng vàng như chó mất chủ, như cá lọt lưới, chúng hận mình không mọc thêm đôi cánh để chạy mau hơn nữa. Tế Ðiên đi khỏi cổng miếu bỗng rùng mình, án linh quang biết rõ mọi việc, bèn nói:

- A Di Ðà Phật! Thiện tai! thiện tai! Ngươi bảo đừng xía vào, Hòa thượng ta đâu có lý không để mắt vào chứ? Thiệt là việc này không xong, tiếp một việc khác!

Nói xong Tế Ðiên lật đật đi về phía trước. La Hán gia có tài tiên tri, đoán biết giờ này Lôi Minh, Trần Lượng đang gặp nạn. Nguyên ở nhà Trần Lượng, ngoài chú thím ra còn có một người em gái là Ngọc Mai. Chú của Trần Lượng là Trần Quảng Thái, người rất trung hậu. Lâu nay Trần Lượng vắng nhà, gia đình chỉ nói Trần Lượng đi buôn bán qua ngày chớ không nói là làm lục lâm. Trước đây Trần Quảng Thái chỉ cho Trần Lượng ở trong lục lâm làm việc phi pháp, tìm hoa ghẹo liễu, sau này mới rõ Trần Lượng hành hiệp tác nghĩa, lấy của người giàu giúp đỡ cho kẻ nghèo khó. Tuy nhiên, dưới mắt Trần Quảng Thái, những hành động lục lâm ấy vẫn coi là giặc, khuyên mãi mà Trần Lượng không nghe. Trong nhà có nhà bảo sanh, có cửa tiệm, Trần gia bảo kể là một tài chủ trong vùng. Trần Quảng Thái đúng 60 tuổi, trong nhà tổ chức lễ sinh nhật, ở ngoài thôn dựng lên một rạp hát để mọi người xem hát vui chơi. Hôm đó rất nhiều bè bạn đến chúc mừng Trần Quảng Thái. Phụ nữ đều đến trước khán đài xem hát. Ngọc Mai dĩ nhiên phải lo việc tiếp đãi thân hữu và cũng ngồi trước đài xem hát. Ngọc Mai năm đó đã 22 tuổi, dung mạo đẹp đẽ, mày cong lá liễu, môi đỏ như ngậm anh đào, má lúm đồng tiền, mặt hoa má hạnh, khác nào Dao Trì tiên tử, Thường Nga nguyệt điện nào tày.

Từ nhỏ cha mẹ mất sớm, hai anh em nhờ chú thím nuôi dưỡng lớn khôn nên Ngọc Mai gọi chú thím là ba má. Trần Quảng Thái thương yêu nàng như ngọc. Nàng lại rất thông minh lanh lợi, biết tam tòng tứ đức, rõ thất trinh, rành cửu liệt, thường đọc sách thánh hiền, ưa xem gương liệt nữ. Cho đến bây giờ cô nương vẫn chưa thành gia thất, ấy cũng bởi cao không thành, thấp không ưng. Gia đình làm quan với không tới, nhà tiểu hộ tầm thường, Trần Quảng Thái không chịu gả. Bình thường không có việc gì cô nương không ra khỏi cửa, hôm nay nhân vì thừa tiếp thân hữu xem hát mới ngồi trước đài xem hát như thế. Dưới đài trai gái dập dìu, người trong thôn kéo nhau đi xem hát rất đông nhộn nhịp, chen chân không lọt. Vừa hay trong đám có một tên vô lại cũng đi xem hát. Mọi người đều nhìn lên đài, riêng hắn cứ nhìn chằm chằm về phía cô nương.

Nguyên tại địa phương này có một viên ngoại, xuất thân từ khố rách áo ôm, họ Bì tên Chữ Xương, ông ta có một cô em gái được chút nhan sắc. Cô này tên là Ẩm Xương, thường lợi dụng sắc đẹp rủ rê các công tử lãng đãng thường ngủ lại đêm. Bì Chữ Xương giả vờ như không biết, cứ ra bên ngoài giao tiếp với người tử tế. Khi trở về nhà gặp cái gì ăn thì ăn, cái gì uống thì uống, có tiền thì xài, chớ không thắc mắc gì cả. Vừa hay có cơ hội cho ông ta phát tài, tại địa phương có vị Kim công tử, ông cha xưa từng làm quan Tri phủ, trong nhà có lắm của tiền. Kim công tử cặp xách với cô em gái ông ta với hình thức nửa mua nửa cưới, rước luôn về nhà và cho Bì Chữ Xương một nghìn lượng bạc. Bì Chữ Xương nổi lên giàu ngang. Ông ta sắm nhà cửa, thuê mướn tôi tớ, người hầu, vợ ông ta trở thành đại nhưng nhưng. Ông ta có đứa con tên là Bì Lão Hổ, mọi người kêu hắn là đại gia. Sau đó vợ của Kim công tử qua đời, em gái của Bì Chữ Xương được tôn là vợ chánh thức, dĩ nhiên tiền của quyền hành do nàng ta liệu lý. Bì Chữ Xương lại càng được nhờ cậy. Em gái ông ta đem tiền của chồng ra chu cấp đầy đủ cho anh. Bì Chữ Xương có tiền rồi, một giàu lấp được ba xấu. Mọi người đều gọi ông ta là viên ngoại. Ông ta lại thích kết bạn, giao thiệp rất rộng. Bất luận là hạng người nào ông ta cũng quen biết. Tam giáo cửu lưu ông ta cũng có qua lại, có việc đến nha môn thì thư ban tạo lệ thảy đều là bạn hữu, vì thế ông ta hay ỷ thế lấn hiếp người.

Còn Bì Lão Hổ con ông ta kết bạn với bọn du đãng, rủ nhau ra bên ngoài tìm hoa mua liễu, cướp phụ nữ nhà lành, không chừa điều quấy nào. Có mấy tên a dua theo Bì Lão Hổ, kết bạn với hắn, một tên họ Du tên Thủ, một tên họ Hắc tên Nhàn, một tên họ Xa tên Chu, một tên họ Quản tên Thế Khoan. Mấy tên này đều là hạng không công rỗi nghề, cáo mượn oai hùm. Mỗi khi Bì Lão Hổ ra khỏi nhà bao giờ cũng có tám hay mười tên như vậy theo phụ trợ. Vì vậy tại địa phương không ai dám đụng đến hắn, thiệt ra nhà có lợi thế hắn cũng không dám vây vào. Hôm nay Bì Lão Hổ mang theo một số tay chân đi xem hát. Tiểu tử này vừa nhìn thấy Trần Ngọc Mai thì mắt cứ nhìn như dán vào cô ta. Tiểu tử hình dáng thiếu thước tấc, vai rút lưng khòm, đầu thỏ mắt rắn, đội chiếc mũ lệch, khoác áo choàng rộng dáng điệu trịch thượng, nói:

- Tụi bây!

Bọn chúng hỏi:

- Ðại gia định làm gì thế?

- Ta xem thấy cô gái trên đài kia. Cô nàng đẹp dễ sợ, ta yêu quá chừng đi. Tụi bay cướp nó cho ta, bất kể con nhà ai, không chịu thì cứ kéo nhau lên quan.

Bọn Du Thủ, Hắc Nhàn, Xa Chu, Quản Thế Khoan nói:

- Ðại gia ơi, đụng tới cô gái ấy không được đâu! Cô nàng là em gái của Trần Quảng Thái, chủ tiệm bán vải đó! Nghe nói cô ta có một người anh đang làm bảo tiêu đấy nhé! Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của Trần Quảng Thái, bạn bè đông vầy, làm sao có thể cướp đi được? Luận về thế lợi, mình chưa chắc đụng tới nhà người ta được đâu. Ðại gia hãy dẹp bỏ ý định đó đi.

Bì Lão Hổ nói:

- Nhưng ta yêu nàng quá chừng mà!

- Yêu cũng không được đâu. Thôi, chúng mình về đi!

Bọn họ cùng Bì Lão Hổ kéo nhau về nhà. Nào ngờ Bì Lão Hổ từ khi thấy mặt Trần Ngọc Mai rồi thì như kẻ mất hồn. Về đến nhà, uống mơ ăn tưởng, không thiết ăn uống gì cả. Hắn đã mắc bệnh tương tư, kéo dài tới hai ba ngày, càng lúc càng nặng thêm. Bì Chữ Xương thấy con mình mắc bệnh, lo lắng quá, mới hỏi bọn thủ du:

- Tụi bây đi chơi với con ta, mà có biết tại sao nó mắc bệnh như thế không?

Quản Thế Khoan nói:

- Lão viên ngoại muốn hỏi về bệnh của công tử đại gia ư? Nhân vì hôm kia Trần Quảng Thái mở gánh hát, công tử xem thấy con gái Trần Quảng Thái ngồi trên đài hình dung đẹp đẽ, công tử nhìn không chớp mắt rồi về mắc bệnh đấy.

Bì Chữ Xương nghe xong nói:

- À ra thế! Chuyện đó dễ mà. Ðể ta cho người gặp Trần Quảng Thái đề cập chuyện này với ông ta. Ðại khái là gia đình tài chủ của nhà ta so với ông ta cũng chẳng thua gì. Ông ta cũng chẳng mong muốn gì hơn. Chỉ cần ông ta chịu gả con gái cho con ta, ta chọn ngày lành đi cưới thì đòi sính lễ bao nhiêu cũng được.

Quản Thế Khoan nói:

- Ông đã nói như thế, để tôi đến nhà Trần Quảng Thái cầu thân. Xong việc về sẽ báo lại.

- Cũng được, ngươi cứ đi đi!

Quản Thế Khoan lập tức đến cổng nhà Trần Quảng Thái gọi cửa chào hỏi. Lão quản gia là Trần Phước có quen với hắn ta. Quản Thế Khoan nói:

- Tôi muốn gặp viên ngoại của các người nói một chút việc.

Lão quản gia đi vào trong thưa bẩm:

- Quản Thế Khoan muốn gặp viên ngoại.

Trần Quảng Thái nghe nói, hỏi:

- Anh ta đến nói gì, kêu anh ta vào đây.

Quản Thế khoan vào bên trong thi lễ. Trần Quảng Thái hỏi:

- Chú đến đây có việc chi?

- Tôi đến cầu thân với lệnh ái thiên kim.

- Cầu thân cho nhà ai?

- Cầu thân cho công tử Bì viên ngoại. Chỗ này rất môn đăng hộ đối. Bì công tử lại là người văn võ song toàn, kinh luân đầy bụng. Luận về võ thì cung đao kiếm mã xạ tiền đềy hay, tương lai chắc sẽ thành công lớn.

Trần Quảng Thái vốn là người miệng ngay lòng thẳng, nói:

- Chú cứ nói bậy nói bạ không! Nhà ta là nhà làm ăn đàng hoàng mà đem con gái gả cho đám ấy được sao? Ta sợ cái mùi hôi tanh của họ dính vào ta lắm!

Ðâu ngờ câu nói không quan trọng kéo theo tai họa tày trời.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:34 PM | Message # 218
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 211

Bì Chữ Xương giúp nghịch tử hành hung
Trần Quảng Thái huyện Ðơn Dương gặp nạn


Nói những lời trên xong, Trần Quảng Thái hạ một câu thẳng thừng:

- Thôi chú về đi! Bảo với Bì chữ Xương chớ có đèo bòng!

Quản Thế Khoan như húc đầu vào tường, đành lủi thủi trở về. Bì Chữ Xương hỏi:

- Ta chờ chú mày đi cầu thân, việc ấy như thế nào?

- Lão gia đừng nhắc đến vẫn hơn. Tôi đi cầu thân, Trần Quảng Thái chẳng những không chấp nhận mà còn buông nhiều câu cay độc mắng nhiếc viên ngoại. Tôi không dám nhắc lại, sợ e lão nhân gia càng thêm bực bội.

Tên tiểu tử này thêm mắm dặm muối làm cho việc càng thêm tệ hại hơn. Bì Chữ Xương nghe kể đùng đùng nổi giận, nghiến răng nói:

- Hay cho Trần Quảng Thái, mi dám vô lễ với ta! Vô cớ mắng ta thậm tệ, ta đâu để cho mi yên? Ta phải đầy ải con gái mi mới được. Ta phải làm cho mi thân hành đến hạ mình xin lỗi, tự nguyện đem con gái dâng cho ta mới thỏa lòng. Bọn bây có cao kiến gì không?

Quản Thế Khoan nói:

- Lão viên ngoại muốn báo thù ông ta, tôi có chủ ý này. Có phải viên ngoại quen thân với vị đương gia trong chùa ở ngoài thôn không? Vị hòa thượng ở chùa đó có tài ghê gớm lắm đấy. Viên ngoại cứ mời ông ta đến thương lượng tìm cách bắt con gái của Trần Quảng Thái về cho động phòng với công tử nhà ta. Một khi ván đã đóng thuyền thì Trần Quảng Thái có nước bó tay thôi. Ông ta muốn thưa lên quan, mình chịu khó đi hầu là xong chuyện.

Bì Chữ Xương nghe nói, khen:

- Ý kiến đó hay thiệt! Vậy ngươi đi mời Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi đi!

Ngôi chùa nhỏ ở ngoài thôn chính là hạ viện của Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi. Từ khi trốn khỏi viện Di lặc, Pháp Lôi chạy về ngôi chùa nhỏ này ẩn nấu. Bì Chữ Xương đang định cho người đi mời thì vừa hay có gia nhân vào báo:

- Hiện có Thông thiên hòa thượng đến thăm.

Bì Chữ Xương lật đật bảo gia nhân:

- Ra mời hòa thượng vào!

Pháp Lôi vào phòng khách, hai bên chào hỏi xong, Bì Chữ Xương nói với Pháp Lôi:

- Tôi đang định mời mà hòa thượng lại đến, thật kịp lúc quá! Hiện tôi có việc khó xử đây!

- Bì đại ca, anh có việc gì ghê gớm thế? Anh cứ nói đi, tôi sẽ giúp anh, dù khó cách mấy, tôi cũng không từ!

- Chúng ta là anh em tri kỷ, tôi cũng dám giấu chú việc này. Cũng bởi cháu trai của chú một hôm nhìn thấy con gái của Trần Quảng Thái xinh đẹp quá chừng nên đâm ra ốm tương tư. Tôi cho người đến cầu thân. Trần Quảng Thái chẳng những không bằng lòng mà còn buông ra những lời khó nghe. Tôi thiệt có miệng mà không nói ra lời, định cướp con gái hắn ta đem về cho thành thân với cháu nó rồi sau đó chịu ra hầu quan vậy. Nghe nói Trần Quảng Thái có một đứa cháu trai tên là Trần Lượng tài nghệ rất giỏi đang đi bảo tiêu, chắc hiện không có ở nhà. Tôi muốn nhờ hiền đệ cướp con gái của Trần Quảng Thái giùm, một là gỡ sĩ diện cho tôi, hai là cứu tánh mạng của cháu.

Pháp Lôi nghe nói xong, đáp:

- Anh muốn cướp người rất dễ, đó là chuyện nhỏ thôi! Hiện trong chùa tôi có hai người bạn gốc Tây Xuyên, một người tên Trại vân long Hoàng Khánh, còn người kia tên Tiểu táng môn Tạ Quảng. Hai người này đều có võ nghệ xuất chúng, bản lãnh cao cường, nên mời hai người này đến giúp đỡ mới được.

- Thế thì còn gì bằng!

Nói rồi Bì Chữ Xương lật đật sai người đến chùa mời, nói là Pháp sư phó mời Tạ gia và Hoàng gia đến nhà ta. Bọn thủ hạ vâng lời ra đi đến ngôi chùa ở ngoài thôn gọi cửa. Tiểu sa di đi ra hỏi:

- Ông tìm ai?

- Tôi là người của Bì viên ngoại. Pháp sư phó bảo tôi đến mời Tạ gia và Hoàng gia đến nhà Bì viên ngoại có việc cần.

Tiểu sa di đi vào báo lại, Trại vân long Hoàng Khánh và Tiểu táng môn Tạ Quảng cùng theo về. Về đến nơi, thủ hạ vào trước bẩm báo. Bì Chữ Xương thấy hai người mới đến, người đi trước cao hơn bảy thước, lưng nhỏ vai ngang, đầu đội khăn phấn lăng bằng đoạn, phía trước trán niềng vàng, mình mặc tiễn tụ bào màu phấn lăng thêu hoa cùng khắp, lưng buộc dây loan đái, dưới chiếc quần ngắn lộ đôi giầy đế mỏng. Mặt hoa phấn dầu, trong trắng lộ xanh, với những chấm tàn nhang lỗ chỗ. Hai đạo chân mày nhỏ trên đôi mắt ba góc. Chiếc mũi chim ưng càng làm nổi bật bờ trán nhăn rúm, bên ngoài khoác áo choàng anh hùng bằng lông trên thêu ba đóa hoa mẫu đơn. Người này chính là Trại vân long Hoàng Khánh.

Còn người đi sau mặc áo chẽn xanh, gương mặt đỏ sậm, hai đạo chân mày đưa đám xụ xuống trên đôi mắt điểu khách, tròng mắt đen ngời sáng lấp lánh, mắt trắng khi nhìn lộ hẳn ra ngoài khuôn thật không khác gì con quỷ điểu tử. Người này chính là Tiểu táng môn Tạ Quảng. Bì Chữ Xương lật đật bước tới trước thi lễ. Pháp Lôi nói:

- Nhị vị hiền đệ, tôi xin giới thiệu với hai vị, đây là Bì viên ngoại.

Nói xong, hai bên chào nhau rồi kéo vào trong phân ngôi chủ khách cùng ngồi xuống. Hoàng Khánh, Tạ Quảng hỏi:

- Pháp huynh cho kêu hai anh em tôi đến có việc chi?

- Hôm nay tôi đặc biệt mời hai vị hiền đệ đến nhờ giúp đỡ.

- Việc gì thế?

Thông thiên hòa thượng bèn đem việc cướp cô dâu nói qua một lượt. Tạ Quảng, Hoàng Khánh nói:

- Ối, chuyện đó nhỏ mà! Hai tôi xin hiệp sức giúp đỡ.

Pháp Lôi nói:

- Bì đại ca, trước hết anh cho người đưa đến nhà Trần Quảng Thái 100 lượng bạc, hai cây đoạn hoa, cố ép ông ta giữ lại và nói tối nay sẽ có kiệu hoa đến rước dâu.

Bì Chữ Xương hỏi gia nhân:

- Tụi bay đứa nào đi lo việc này?

Xa Chu và Quản Thế Khoan nói:

- Ðể hai đứa tôi đi cho!

Bì Chữ Xương lấy ngay 100 lượng bạc, hai cây đoạn hoa đưa ra. Quản Thế Khoan, Xa Chu cầm lấy đi đến nhà Trần Quảng Thái, bảo quản gia vào bẩm lại. Trần Quảng Thái nói:

- Hai cái tên này đến đây làm gì kìa? Bảo chúng đến đây ta hỏi!

Quản gia đưa bọn Quản Thế Khoan vào thư phòng, Trần Quảng Thái hỏi:

- Quản Thế Khoan, chú còn đến đây làm gì nữa?

- Tôi đến đưa sính lễ gồm 100 lượng bạc và hai cây đoạn hoa. Viên ngoại tôi nói Tôi nay sẽ có kiệu hoa đến đón dâu.

Trần Quảng Thái nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

- Ai nhận lời các ngươi hồi nào mà hôm nay đưa sính lễ đến? Chú cứ nói bậy nói bạ không thôi, mau đem đồ về đi!

- Không phải là chính miệng lão viên ngoại đã nói hay sao? Số yêu cầu là 100 lượng bạc, hai cây đoạn hoa, bây giờ đã đem đến đủ số rồi đấy. Tại sao viên ngoại lại không nhận? Nếu viên ngoại không đồng ý, tối nay cũng rước dâu thôi. Viên ngoại cứ tin tôi đi!

Nói xong, hai tên bỏ 100 lượng bạc và hai cây đoạn hoa rồi ra ngoài đi một nước. Trần Quảng Thái nghe nói tối nay đến rước dâu, giận đến đỏ mặt tía tai, nói:

- Bì Chữ Xương thiệt là đứa ngang ngược, giữa ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật như vầy mà dám vô lễ như thế chứ! Rõ ràng là nó muốn cướp đoạt phụ nữ nhà dân đây mà. Ta phải đi thưa nó mới được.

Nói rồi đi vào bên trong nói với vợ, bảo kẻ tùy tùng thắng ngựa. Lão gia nhân Trần Phước và Trần Quảng Thái cùng ngồi ngựa đi thẳng đến nha môn huyện Ðơn Dương, ngờ đâu có người báo cho Bì Chữ Xương biết trước rằng Trần Quảng Thái đã lên ngựa đi đến Ðơn Dương tố cáo hắn ta. Bì Chữ Xương nghe báo như vậy bèn bảo Pháp Lôi:

- Pháp sư huynh, anh cùng hai vị hãy ở nhà đợi tôi, tôi phải đến huyện Ðơn Dương dàn xếp vụ này mới được.

Dặn dò xong, Bì Chữ Xương bảo gia nhân dọn tiệc rượu đãi bọn Pháp Lôi, còn phần mình mang theo 500 lượng bạc, chuẩn bị hai con khoái mã và cùng một tên ác nô men theo đường tắt đi đến huyện Ðơn Dương. Ngựa vừa nhanh lại đi theo đường tắt nên Bì Chữ Xương đến huyện Ðơn Dương một hồi lâu mà Trần Quảng Thái chưa đến. Bì Chữ Xương đến nha môn, nhảy xuống ngựa chào hỏi. Các Ban đầu ở nha môn đều là chỗ quen biết, hỏi:

- Bì viên ngoại, hôm nay đến đây có việc gì?

- Tôi đến đây tìm thầy Cầu, phiền quý vị thông báo giùm.

Tại nha môn có một vị chuyên trách về hỉnh sự của dân họ Cầu, gọi là Cầu Tử Hiền, là chỗ quen thân với Bì Chữ Xương. Hôm nay bỗng có trực ban lên báo:

- Hiện có Bì Chữ Xương viên ngoại ở Trần gia bảo đến xin gặp.

Cầu Tử Hiền nghe báo lật đật bảo mời vào. Bì Chữ Xương vào bên trong gặp Cầu tiên sinh, hai bên chào hỏi. Cầu tiên sinh hỏi:

- Bì viên ngoại, hôm nay sao rảnh được mà đến đây thế?

- Tôi hôm nay đến đây nhờ lão huynh một chút việc. Lát nữa có một người họ Trần, ông là Trần Quảng Thái chủ tiệm vải đến đây cáo báo tôi. Tôi chỉ yêu cầu anh giữ hộ ông ta lại ba ngày. Sau ba ngày, tôi xin ra hầu quan với ông ấy. Tiện đây tôi gửi anh 500 lượng bạc để xài vặt. Xong việc này rồi tôi không dám quên ơn.

- Cái đó dễ thôi. Việc này ở trong tầm tay tôi mà! Ông ta đến, tôi cứ giữ lại ba ngày không cho gặp quan là được. Viên ngoại cứ về đi, việc này để tôi tính.

Bì Chữ Xương lập tức cáo từ. Cầu Tử Hiền bước ra chỗ thụ án gặp người trực nhật, dặn:

- Hồi nãy có một người bạn gặp tôi nói có một người họ Trần sẽ đến kêu oan, nhờ tôi giữ ông ta lại ba ngày và đưa cho tôi 100 lượng bạc, tôi không muốn ăn một mình. Nghĩ ra chúng ta đều cơm sai sự ở nha môn nên tôi chia cho các anh 50 lượng. Lát nữa đây họ Trần có đến kêu oan, ngàn muôn lần đừng để cho ông ấy đánh trống kêu oan, viện cớ ông ta đến náo loạn nơi trọng địa cửa quan, vọng nói điều quấy quá rồi bắt giữ ông ta lại.

Người thụ án nói:

- Ðã là việc tiên sinh nhận lời giúp đỡ bạn bè, dù không cho chúng tôi tiền mà có lời tiên sinh dặn thì chúng tôi cứ làm theo thôi.

- Vâng, thế thì tốt quá!

- Ðang nói tới đó thì từ bên ngoài Trần Quảng Thái cũng vừa tới cổng. Lão ta vừa xuống ngựa miệng đã lầm rầm kêu khổ:

- Oan uổng ơi là oan uổng! Thanh thiên đại lão gia ơi, cho tiểu nhân minh oan!

Trần Quảng Thái vừa bước lại định đánh trống minh oan thì vị Ban đầu trị nhật bước tới níu lại, nói:

- Cái ông già này, vô cớ đến đây quấy nhiễu công đường, lính đâu, bắt giữ ông này lại cho ta!

Lập tức họ lôi Trần Quảng Thái vào ban phòng. Trần Quảng Thái nói:

- Tôi tới đây cáo báo Bì Chữ Xương, ông ta muốn cưỡng đoạt con gái tôi. Ông ta nhờ người đến cầu thân, tôi không bằng lòng, ông bỏ đại lụa và bạc lại, nói tối nay cho kiệu đến cướp dâu. Vì vậy tôi tới đây tố cáo hắn. Tại sao các vị lại ngăn cản không cho tôi thân oan?

Các quan nhân nói:

- Tôi không biết ông là ai, cũng không thể thả ông được. Ðợi chừng lão gia chúng tôi thăng đường mới thả cho ông ra.

Trần Quảng Thái nhảy dựng gấp như bị phỏng lửa, cố phân trần mọi cách cũng không được thả ra. Lão gia nhân sợ quá, chạy lộn trở về nhà, báo lại với Trần thái thái:

- Không xong rồi, không xong rồi! Lão viên ngoại đến công đường kêu oan, không ngờ các quan ở nha môn bắt giữ viên ngoại lại. Sợ quá tôi không dám vào. Ðại khái là các quan nhân ở đó bị Bì Chữ Xương mua chuộc rồi, họ tính giữ viên ngoại lại để tối nay đến cướp cô nương. Lão thái thái mau tìm cách đối phó đi.

Lão thái thái và cô nương nghe báo khóc rống lên. Ngọc Mai nói:

- Mẹ chẳng cần phải lo nghĩ làm chi. Con cũng không thể để rơi vào tay bọn ác bá đó. Chi bằng con chết đi thì mọi việc kể như giải quyết xong.

Ðang nói tới đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, lão quản gia chạy ra mở cửa “a” lên một tiếng mừng rỡ!


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:34 PM | Message # 219
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 212

Nghe tin dữ Lôi Trần tìm ác bá
Vu đại đạo hãm hại hai anh hùng


Lão quản gia ra mở cửa, nhìn thấy người đến không phải ai xa lạ mà chính là Lôi Minh, Trần Lượng.

Hai người này từ đâu tới?

Trước đây, khi Tế Công ở viện Di Lặc đuổi chạy Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi, Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong, cả ngàn bọn giặc, cứu bọn Lôi Minh, Trần Lượng, Phi tiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng, Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng bốn người và bảo Tần Nguyên Lượng không cần lên chùa Linh Ẩn làm chi. Lại bảo Lôi Minh, Trần Lượng phải về nhà gấp. Sau khi Tế Ðiên dẫn Hà Lan Khánh, Ðào Vạn Xuân đi rồi, Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng cũng đi nốt, Lôi Minh, Trần Lượng mới kéo nhau về nhà. Hôm nay lão quản gia thấy thiếu chủ đã trở về, trong lòng lấy làm sung sướng, nói:

- Ðại gia về rồi, hay quá! Trong nhà có ý trông không biết chừng nào đại gia trở về. Hiện trong nhà đang gặp một họa tày trời đây!

Lôi Minh, Trần Lượng nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì thế?

- Xin mời hai vị vào trong rồi sẽ nói.

Trần Lượng cùng Lôi Minh đi vào sảnh đường, lão quản gia rót trà mời họ. Trần Lượng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Chú nói ra xem nào!

- Chỉ tại hôm sinh nhật của lão viên ngoại có tổ chức một buổi hát ở ngoài thôn. Tên Bì Lão Hổ mất dạy ở thôn này thấy cô nương quá xinh đẹp nên mê mẩn. Bì Chữ Xương kêu Quản Thế Khoan đến làm mai. Lão viên ngoại là người lời ngay tâm thẳng trả lời không đồng ý, bảo rằng: Bì Chữ Xương có nguồn gốc không rõ ràng. Ngờ đâu Quản Thế Khoan trở về bỗng nhiên hôm nay trở lại cầm theo 100 lượng bạc và hai cây đoạn hoa bỏ đại đó nói là sính lễ, dù bằng lòng hay không tối nay cũng đến rước dâu. Lão viên ngoại cùng tiểu nhân ngồi ngựa lên huyện Ðơn Dương tố cáo hắn. Không ngờ Bì Chữ Xương chạy chọt trước nên các quan nhân trên nha môn không cần hỏi nếp tẻ chi, cứ bắt giữ viên ngoại lại. Ðại khái là tối hôm nay họ muốn đến cướp người. Tôi chạy về nói cho bà biết. Bà chỉ khóc ròng, còn cô nương thì muốn tìm cái chết. Cà nhà đang lúng túng không biết làm sao thì may quá đại gia trở về tới.

Trần Lượng nghe nói tức giận đến nỗi ba thi thần nhảy dựng, năm linh hào khí bay cao. Còn chưa kịp nói thì Lôi Minh trợn mắt tròn xoe, nói:

- Hay cho tên tù này!

Nói rồi cung tay đấm lên bàn một cái, tách trà bị bể nát làm Trần quản gia sợ hết hồn. Lôi Minh nói:

- Hay cho tên tiểu tử này, nhè thái gia mà chọc chớ! Lão Hổ vuốt râu nhè anh em ta mà ghẹo chớ! Ðược, được, được! Này lão tam, chúng mình đi kiếm nó giết chết cái mạng chó của nó mới hả cơn giận của ta.

Trần Lượng nói:

- Trần Phước, chú vào bên trong thưa lại với bà và cô nương là không cần phải sợ, có ta về đây. Ta và Lôi Minh ca đi kiếm hắn đây.

Nói xong Lôi Minh, Trần Lượng ra khỏi nhà, thẳng đến nhà Bì Chữ Xương. Lôi Minh kêu lớn:

- Ê, Bì Chữ Xương ra đây! Mi thừa lúc anh em ta vắng nhà mà dám hiếp đáp gia đình ta chớ. Mi thiệt là ăn tim hùm gan báo mới nhè thái tuế mà chọc giận, muốn vuốt râu hùm mà lại sờ trúng mắt chớ. Mi bộ không nghe danh đại thái gia sao mà đến chọc giận hả?

Trần Lượng cũng ở trước cửa chỉ chỏ mắng chửi om sòm. Lúc đó có người chạy vào bẩm báo. Bì Chữ Xương mới ở huyện Ðơn Dương về đến, đang ngồi ở thư phòng nói chuyện với Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi, Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng. Bên ngoài có tên thủ hạ chạy vào báo:

Viên ngoại ơi, không xong rồi! Có cháu Trần Quảng Thái là Trần Lượng cùng với một người tên là Lôi Minh đến trước cửa nhà ta mắng chửi om sòm, kêu đích danh viên ngoại ra mà chửi.

Quản Thế Khoan ở một bên nói xen:

- Thưa viên ngoại, việc này hỏng to! Hai người này đụng tới không được đâu! Nghe nói họ giết người không kịp nháy mắt. Vậy mình phải làm sao đây?

Bì Chữ Xương nghe nói sợ xanh cả mặt. Pháp Lôi nói:

- Hai người này chẳng dễ gì đụng đến họ, viên ngoại đừng nên ra ngoài tốt hơn, tôi đã có chủ ý. Quản Thế Khoan kề tai nghe dặn... như vầy... như vầy... Hãy đi mau đi!

Quản Thế Khoan gật đầu đồng ý, lật đật bước ra ngoài, thấy Lôi Minh, Trần Lượng đang mắng chửi huyên thuyên. Quản Thế Khoan cười hì hì, bước tới nói:

- Hai vị đại thái gia thôi đừng mắng chửi nữa.

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Chú mau kêu tên họ Bì ra đây gặp ta!

- Viên ngoại chúng tôi hiện không có ở nhà. Hai vị đại thúc hãy bớt giận, nghe tôi phân tỏ vài lời.

- Chú họ gì?

- Tôi họ Quản. Chúng ta đều là người cùng phường kể ra cũng không xa lạ gì nhau. Trần đại thúc đừng có mắng chửi nữa. Việc này đại thúc chỉ nghe ở một phía mới nổi nóng như vậy chứ Bì viên ngoại chúng tôi đâu có nhờ ai đến cầu thân. Hồi nãy viên ngoại chúng tôi cũng có nghe việc này, chắc là kẻ tiểu nhân nào đó muốn quấy động thị phi, vu không cho viên ngoại chúng tôi là muốn cướp dâu. Viên ngoại chúng tôi muốn tìm biết xem ai là người đem sính lễ đến nhà đại thúc. Tìm được người đó rồi dù cho lão nhân gia bên đại thúc có bỏ qua chớ viên ngoạchúng tôi không bỏ qua đâu. Ðây chắc có kẻ thù oán với hai nhà Trần và Bì muốn tìm cách ly gián để cho hai bên chống đối nhau chơi đấy. Hai vị đại thúc hãy về trước đi, viên ngoại chúng tôi thiệt không có ở nhà. Nghe nói Trần lão viên ngoại lên huyện Ðơn Dương không trở về, viên ngoại chúng tôi nhờ người đi nói giúp để Trần lão viên ngoại được trở về. Viên ngoại chúng tôi muốn gặp Trần lão viên ngoại để hỏi cho ra lẽ ai là người gây ra việc này. Hai vị đại thúc hãy về chờ tin, viên ngoại chúng tôi trở về nhà thế nào cũng qua gặp đại thúc.

Trần Lượng nghe xong, nói với Lôi Minh:

- Nhị ca, ở đây họ không dám nhận, chúng ta nên trở về nhà trước, xem chú tôi đã về hay chưa rồi sẽ tính.

Trần Lượng và Lôi Minh trở về nhà gặp bà thím thuật lại những việc vừa rồi. Lão thái thái thấy Trần Lượng đã về cũng yên tâm một phần. Tối hôm đó, không có kiệu nào đến cướp người, Trần Quảng Thái cũng không thấy trở về. Lôi Minh, Trần Lượng nghỉ ở nhà trước vẫn để tâm đề phòng nhưng không có việc gì xẩy ra. Sáng sớm hôm sau thức dậy rửa mặt uống nước trà xong, Trần Lượng định sai người đến huyện Ðơn Dương dọ hỏi, bỗng nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Trần Lượng và Lôi Minh bước ra xem. Bên ngoài đứng sẵn hai vị Ban đầu ở huyện Ðơn Dương, một vị họ Lưu, một vị họ Ðỗ, bảy tám tên tùy tùng và một cỗ xe. Trần Lượng nhìn ra người quen mới hỏi:

- Hai vị Ban đầu đến đây có việc chi?

Ðỗ đầu, Lưu đầu nói;

- Hai vị có ở nhà thì hay quá! Các vị đã phạm tội rồi, mời các vị theo tôi lên nha môn. Chúng ta đều là chỗ quen biết, nể mặt nhau tôi không làm khó dễ hai vị, xin mời hai vị lên xe cho.

Lôi Minh, Trần Lượng nghe thấy câu đó không khỏi ngạc nhiên, hỏi:

- Tôi phạm tội gì nào?

Lưu đầu nói:

- Việc của hai vị làm sao hỏi chúng tôi. Giấy làm sao gói được lửa? Hai vị muốn nói gì cứ lên xe đã, đến nha môn sẽ nói sau.

Lôi Minh, Trần Lượng cũng chẳng biết là việc gì, chẳng thể không đi được. Ngay lúc đó kêu quản gia vào trong cho thái thái hay, hai người lên xe cùng đến huyện Ðơn Dương. Khi hai người xuống xe vào đến Ban phòng, Lưu đầu, Ðỗ đầu nói:

- Hai vị cảm phiền một chút nhé!

Nói xong kêu người lấy dây trói nghiến Lôi Minh, Trần Lượng lại rồi cắt người canh giữ. Các quan nhân đi vào một lát rồi dẫn Lôi Minh, Trần Lượng đến dinh quan Tri huyện. Lệnh truyền ba ban Tráng, Tạo, Khoái chuẩn bị hầu, quan huyện sẽ thăng đường thẩm vấn. Truyền đem sai sự ra trước, các nguyên biện cầm dây xích dẫn Lôi Minh, Trần Lượng ra trước công đường. Kế có tiếng hô:

- Nơi Thất Lý Phố chặn đường của ngự nhiệm quan trưởng, làm bị thương ba người, cướp đi áo quần, đồ trang sức và tiền bạc, kẻ đứng đầu là Lôi Minh và Trần Lượng, hãy đưa vào!

Hai người nghe hô, sợ đến hồn bay ngàn dặm.

Vào công đường, hai người quỳ xuống báo danh:

- Tiểu nhân là Lôi Minh, tiểu nhân là Trần Lượng xin dập đầu bái kiến lão gia.

Quan Tri huyện bên trên vỗ kỉnh đường thét hỏi:

- Này Lôi Minh, Trần Lượng! Hai người ở tại địa phương ta, nơi Thất Lý Phố ngoài cửa Tây chận đường quan trưởng đi trấn nhiệm, đả thương ba người, cướp lấy quần áo, đồ trang sức và tiền bạc. Ðồng bọn có bao nhiêu người, hãy khai báo mau!

Lôi Minh, Trần Lượng bò tới nửa bước, dập đầu hành lễ. Trần Lượng thưa:

- Kính bẩm lão gia, tôi ở Trần gia bảo, suốt mấy đời nay, gia truyền nghề buôn bán. Chúng tôi là hai anh em kết nghĩa sống về nghề bảo tiêu, mới từ xa trở về đây, đâu có làm điều gì phạm pháp? Ðịa phương của lão gia có vụ án đốt đèn cầm gậy cướp của giết hại người, hai chúng tôi hoàn toàn không rõ biết. Cầu xin lão gia thi ân cứu xét.

Quan Tri huyện nạt lớn:

- Hai tên này, đã lên công đường mà còn già hàm chối cãi hả? Chờ cho bản huyện xét hỏi năm lần bảy lượt, tra khảo bằng cực hình, thịt da rách nát, chừng đó mới nhận tội thì đã muộn màng rồi! Ðồng bọn của tụi bay có bao nhiêu người? Cứ khai thật ra đi!

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Tiểu nhân thật tình oan uổng, cầu xin đại lão gia đèn trời soi xét.

Quan huyện nổi giận, thét:

- Hai tên này thiệt là giảo hoạt đây, dám ở trước bản huyện chối bây bẩy chớ! Ðại khái là nhẹ tay hỏi tội bây chẳng chịu khai mà! Bây đâu, kéo chúng ra đánh mỗi đứa 40 hèo cho ta!

Trần Lượng nói:

- Xin lão gia tạm dứt cơn thịnh nộ, tạm khoan gia hình, tiểu nhân xin có lời trình thưa.

Bọn quan môn khoái mã ở nha môn vốn là chỗ quen biết. Họ biết Trần Lượng là người lục lâm trong mấy nhóm tại địa phương này. Họ biết rõ Trần Lượng tại địa phương này không hề gây án, hiện tại vâng theo trát của quan huyện phải bắt gấp Lôi Minh, Trần Lượng mà thôi. Mã khoái ở một bên nói:

- Hai người nói thật ra đi, lão gia khỏi phải động hình.

Trần Lượng nói:

-Xin lão gia đèn trời soi xét cho. Tiểu nhân ở Trần gia bảo tại huyện Ðơn Dương từ bao lâu nay, chú tôi mở tiệm vải ở địa phương này, các quan nhân dưới quyền của lão gia cũng biết rõ điều này. Còn Lôi Minh đây là người ở Long Tuyền Vụ, cùng tôi kết bạn từ nhỏ. Hai tôi hiện đang làm bảo tiêu, hôm qua mới trở về nhà, sáng nay lão gia sai người đến bắt trói chúng tôi và bảo là chúng tôi cướp của hại người ở Thất Lý Phố. Việc đó chúng tôi thiệt sự là không biết. Nếu lão gia muốn dùng nghiêm hình để tra khảo, hai tôi thọ hình không thấu, lão gia bắt hai tôi nhận mưu phản đại nghịch, hai tôi cũng đành nhận thôi. Nhưng lấy gì làm bằng? Lấy gì làm chứng? Lão gia đã làm quan thì mỗi mỗi phải rõ ràng mới được!

Quan Tri huyện nghe nói thế, bảo:

- Hai tên này còn nói quan huyện xử ép tụi bây chớ! Không cho tụi bây thấy chứng cớ, tụi bây còn già hàm chạy tội.

Nói rồi quan huyện phát lệnh bài sai sự. Giây lát nghe tiếng xích sắt khua vang, quan nhân đưa một phạm nhân đến. Trần Lượng nhìn thấy người này, giật mình phát run, chắc mẻm phen này khó sống.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:34 PM | Message # 220
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 213Nhớ cừu xưa, tên giặc hại Lôi Trần
Lấy khẩu cung, hào kiệt bị quan hình
Nhìn thấy tên giặc bị điệu đến công đường, Trần Lượng cơ hồ muốn ngất xỉu, chắc mẻm phen này khó toàn tánh mạng. Tên giặc khai một tiếng, khác nào cắn một miếng cắm phập xương ba phân. Trần Lượng nhận ra tên giặc chính là Tống Bát Tiên.

Hồi trước Trần Lượng, Lôi Minh, Dương Minh vâng lệnh Tế Công đem thơ đến Mã Gia Hồ. Trần Lượng đang ngồi xổm đi cầu, Tống bát Tiên mạo xưng là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng lén ám toán, bị Trần Lượng bắt được. Theo ý Lôi Minh, Trần Lượng lúc đó định giết hắn, nhưng Oai trấn bát phương là người quân tử, nhân hậu, chẳng những khuyên Trần Lượng đừng giết hắn mà còn cho hắn năm lượng bạc để làm vốn buôn bán. Nào ngờ tên tiểu tử này đã quen theo thói ác, tại Thất Lý Phố ở địa phương đốt đèn cầm gậy giết chết ba tên gia đinh, cướp đi áo quần đồ trang sức và tiền bạc. Ðồng vụ bọn này có năm sáu tên, sau khi chia tang vật đều đi tứ tán cả. Chỉ có tên tiểu tử này không đi nên bị mã khoái của huyện Ðơn Dương bắt được. Qua một lần thẩm tra trước công đường, hắn khai tuốt luốt hết.

Quan Tri huyện hỏi hắn:

- Ðồng bọn có bao nhiêu người?

- Có Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi, Tiểu táng môn Tạ Quảng, Trại vân long Hoàng Khánh, và mấy người nữa đều là dân Tây Xuyên. Ở Thất Lý Phố đón đường quan nhậm chức, giết chết ba tên gia đinh, tang vật đem chia đều, bọn họ đều cao chạy xa bay, tôi cũng không biết đi hướng nào. Tôi được chia mấy mươi lượng bạc, liên tiếp thua mấy canh bạc sạch nhẵn.

Quan huyện nghe khai, trước hết truyền đem nhốt hắn vào ngục. Tống Bát Tiên lúc đầu cũng không định hại Lôi Minh, Trần Lượng. Chỉ tại Lôi Minh, Trần Lượng đứng ở trước cổng nhà Bì Chữ Xương mắng chửi om sòm, Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi kêu Quản Thế Khoan ra trước dùng lời ngon ngọt an ủi họ, dụng kế để cho Lôi Minh, Trần Lượng đừng đi. Pháp Lôi nói:

- Bì viên ngoại, hai người này không dễ đụng đến đâu! Lúc bình thường họ ra ngoài làm việc, thế nào lại không có gây cừu thù với người khác, họ cũng không để cho hai người này yên đâu!

Bì Chữ Xương nói:

- Hiền đệ có cao kiến gì không?

- Không hề chi. Tôi có một kế tuyệt diệu lắm, có thể đưa hai người này đến chỗ chết lắm đó! Ðánh họ thì phải một lang, hai độc, ba tuyệt kế. Lượng nhỏ chẳng phải quân tử, không độc đâu là trượng phu? Anh nếu không trị họ, họ cũng không tha anh đâu. Hậu hoạn sẽ lớn lắm đấy. Không cần nhiều, anh chỉ tung ra vài trăm lượng bạc có thể lấy tánh mạng họ như chơi.

Bì Chữ Xương nói:

- Mấy trăm lượng đã có sẵn đây. Mà làm cách nào?

Hiện nay ở trong ngục huyện Ðơn dương đang giam tên Tống Bát Tiên. Tên này phạm tội ở Thất Lý Phố chận đường quan nhậm chức cướp của, giết chết ba tên gia đinh. Vụ án tôi có nhúng tay vào nhưng hắn không biết tôi còn có một ngôi chùa tại địa phương này. Anh đến lao ngục chi tiền ra để được vào thăm rồi mua chuộc Tống Bát Tiên, trước mặt quan huyện khai man cho Lôi Minh và Trần Lượng, chắc chắn thế nào họ cũng bị bắt giữ. Bị hình khảo tra, họ không chịu nổi đành phải nhận bừa thôi. Bọn họ thân thọ quốc pháp thì một là trừ được hậu hoạn, hai là nếu cướp con gái của TrầnQuảng Thái, không làm cách này thì không xong đâu. Khi gặp Tống Bát Tiên, đừng nhắc về việc gặp bọn tôi nhé!

Bì Chữ Xương nói:

- Phải đó, tôi phải đến huyện Ðơn Dương ngay mới được.

Nói rồi lập tức vào nhà trong lấy theo 500 lượng bạc, sắp đặt hai cỗ xe ngựa cùng kẻ tùy tùng thẳng lên huyện Ðơn Dương. Bì Chữ Xương vừa xuống ngựa, các quan nhận ra người quen bèn hỏi:

- Bì viên ngoại, ông đến đây có việc chi?

- Tôi vào ngục thăm một người bạn.

Bảo gia nhân giữ ngựa, Bì Chữ Xương đem theo 10 phong bạc bước tới cửa ngục kêu gọi. Viên quan ngục bước ra hỏi:

- Ông tìm ai?

- Xin hỏi tôn giá họ gì?

- Tôi họ Tiền.

- Tôi có 200 lượng bạc xin gởi ông uống trà. Tôi muốn gặp Tống Bát Tiên nói vài câu, có được không?

Quản ngục nghe nói đến tiền mắt sáng rỡ, nói lia lịa:

- Ðược, được chớ!

Lập tức mở cửa ngục đưa Bì Chữ Xương vào phòng mình ngồi đợi Tống Bát Tiên tới rồi tránh đi chỗ khác. Tống Bát Tiên chưa hề quen biết với Bì Chữ Xương, bước vào phòng hỏi:

- Tôn giá tìm tôi phải không?

- Ðúng thế, chú có phải là Tống Bát Tiên không?

- Vâng, chính tôi.

- Tôi họ Bì, đến nhờ chú một việc. Hiện giờ huyện nha kết thúc vụ án chưa?

- Chưa, mới có thẩm vấn một lần, còn chưa định án. Năm sáu người hành sự mà mới chỉ bắt được có một mình tôi thôi.

- Nếu như vậy thì càng hay. Tôi có hai đứa cừu thù, khi chú ra nơi xét xử cứ một mực cung khai là bọn họ cầm đầu giúp chú. Tôi để lại cho chú 200 lượng bạc cho chú lót tay. Ở hàng quán muốn ăn cái gì cứ gọi cái đó. Sau này tôi sẽ chi thêm 1.000 lượng bạc lo lót quan trường chạy tội cho chú.

Tống Bát Tiên xưa nay là kẻ nghèo khổ, trong tay không có tiền lại không có bè bạn, vào trong ngục cũng không ai săn sóc. Ăn một chén cơm tù cũng không đủ no, nghe Bì Chữ Xương nói bùi tai quá, vừa có tiền lại vừa có ăn, còn có người lo lót chạy tội cho nhẹ án, đại khái sống không được thì vui lúc nào được lúc nấy, trước hết không bị hành hạ là được rồi! Tống Bát Tiên trong lòng rất khoái, hỏi:

- Bì đại gia, ông muốn tôi vu cho ai?

- Tại Trần gia bảo ở địa phương này có Lôi Minh, Trần Lượng mở tiệm bán vải. Hiện giờ họ có ở nhà đấy!

- Hai tên Trần Lượng, Lôi Minh tôi có biết. Hơn nữa trước đây tôi và họ cũng có thù hiềm, có lần tôi bị Trần Lượng bắt giữ. Việc này ông cứ để tôi lo, chỉ cần ông để tâm đến tôi là được.

Bì Chữ Xương lập tức để lại cho Tống Bát Tiên 200 lượng bạc rồi ra khỏi ngục. Lại đến gặp vị trực đường, nhờ vị này tối hôm nay khi sắp xếp các vụ án, đưa vụ án Tống Bát Tiên ra xử trước, rồi đưa cho vị trực đường 50 lượng bạc. Quan huyện xử án, xử vụ nào trước vụ nào sau đều do vị trực đường này sắp xếp cả. Ông ta xếp ai trước thì xét người đó. Bì Chữ Xương thu xếp ở nha môn xong, đến tiệm cơm chuyên cung cấp tin tức cho Tống Bát Tiên, viết một lá thư đưa vào trong ngục. Bảo chưởng quỹ tiệm cơm biết trong ngục có Tống Bát Tiên ăn uống bao nhiêu tiền cứ đến ta mà lấy. Chưởng quỹ đồng ý vì biết Bì viên ngoại là một vị tài chủ rất sộp. Bì Chữ Xương thu xếp công việc xong trở về nhà.

Tối lại quan Tri huyện thăng đường, thấy vụ tra xét đầu tiên là vụ Tống Bát Tiên đón đường cướp của giết người ở Thất Lý Phố. Quan huyện truyền đưa Tống Bát Tiên lên. Nguyên biện đưa Tống Bát Tiên ra trước công đường, quan huyện hỏi:

- Tống Bát Tiên, ngươi ở Thất Lý Phố chận đường cướp của giết chết ba người, đồng bọn mi tất cả có mấy người?

Tống Bát Tiên nói:

- Tiểu nhân không dám công khai sợ lão gia nổi giận, bọn tôi tất cả là sáu người, ba người đều đã về Tây Xuyên rồi, còn lại hai người cầm đầu hiện ở Trần gia bảo tại địa phương này, một người là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng, còn người kia là Phong lý vân yên Lôi Minh. Ban đầu hai người này đề xướng, bọn tôi a tòng, cướp được 800 lượng bạc, họ chia tôi 80 lượng còn hơn 700 lượng họ lấy hết. Ðó là lời khai sự thật không một câu dối trá.

Quan Tri huyện nghe khai như thế mới ra trát đòi bắt trói ngay Lôi Minh, Trần Lượng giải về. Hôm nay trước công đường Lôi Minh, Trần Lượng hỏi quan Tri huyện lấy gì làm bằng chứng, quan huyện mới truyền dẫn Tống Bát Tiên ra đối chất.

Tống Bát Tiên ra trước công đường quỳ lạy, quan Tri huyện hỏi:

- Này Tống Bát Tiên, ngươi có biết hai người kia không?

Tống Bát Tiên nói:

- Lôi đại ca, Trần đại ca, hai anh thú nhận việc này đi! Vụ này các anh khởi xướng đầu tiên. Ðánh cướp nhà quan đi trấn nhiệm, giết chết ba tên gia đinh lấy được 800 lượng bạc, hai anh nói tôi là phổ ky không thể cho nhiều, chỉ lấy một phần thôi, còn lại chín phần các anh lấy hết. Hiện nay tôi bị bắt giữ, hai anh không thèm ngó ngàng tới, làm gì cũng không biết. Tôi bị bắt thọ hình, tính là chịu một mình thôi, không muốn kéo hai anh vào làm chi. Ai bảo các anh vô tình? Thôi thì chúng ta cùng ăn một chỗ, cùng vui buồn một chỗ, vậy chúng ta cùng cung khai để lãnh án chung luôn!

Lôi Minh, Trần Lượng nghe Tống Bát Tiên nói, giận đến tím mặt. Quan huyện ngồi bên trên gõ kỉnh đường hét:

- Lôi Minh, Trần Lượng! Hai đứa bây còn chối quanh co chưa chịu khai ra à? Ðợi bản huyện ba lần bảy lượt tra hỏi, chừng thịt da rách nát mới chịu cung chiêu hả?

Trần Lượng nói:

- Tống Bát Tiên, tên tiểu bối này ăn nói bậy bạ không thôi! Trước công đường có thần làm chứng, họ Trần ta có bao giờ cùng với mi làm việc trộm cướp đâu? Ai quen thân với mi? Mi vô cớ ra ngoài gây án rồi đổ riệt cho họ Trần ta. Trước đây ta không nỡ giết mi, bởi lòng thương mà sanh họa hại này!

Tống Bát Tiên nói:

- Hai anh không cần chối cãi quanh nữa, tôi đã cung khai sự thật hết rồi, các anh không khai không được đâu!

Lôi Minh tức giận lắm đến nỗi ba thi thần nhảy dựng, năm linh khí bay cao, trợn mắt nghiến răng nói:

- Hay cho thằng tù này, hai đứa tao cùng với mi xưa kia không oán, gần đây không cừu, sao mi lại ngậm máu phun người như thế?

Quan Tri huyện thấy Lôi Minh, Trần Lượng tức giận la hét mới vỗ kỉnh đường, nói:

- A, hai tên Lôi Minh, Trần Lượng lớn mật này! Ðây là công đường của bản huyện mà tụi bây đến la lối om sòm hả? Tụi bây chẳng coi luật pháp ra gì mới dám la lối trước công đường của ta. Bây đâu, lôi chúng xuống đánh một trận!

Trần Lượng nói:

- Xin lão gia tạm bớt giận, tiểu nhân có việc thưa trình.

- Có việc gì hãy nói mau! Quan huyện dục.

- Chúng tôi cùng Tống Bát Tiên có cừu thù. Trước đây, khi chúng tôi cùng bạn đem thơ lên Mã Gia Hồ, giữa đường đau bụng quá tôi phải đi cầu ở trong rừng. Tống Bát Tiên cầm dao lén từ đằng sau lưng định tới chém tôi, bị tôi ngó thấy và bắt được. Hỏi tên hắn, hắn mạo nhận tên tôi, tôi định đưa hắn lên quan trị tội, hắn năn nỉ quá tôi mới thả ra. Nào ngờ hắn nhớ lại cừu xưa, cướp đường bị bắt hắn lại khai quàng cho chúng tôi.

Quan huyện nói:

- Tên này ăn nói bậy bạ không! Bay đâu, lôi chúng đánh cho một trận.

Lập tức Lôi Minh, Trần Lượng bị kéo xuống, mỗi người bị đánh 40 bảng. Ðánh xong, quan huyện hỏi cung tiếp. Lôi Minh, Trần Lượng một mực vẫn kêu oan. Quan huyện lại truyền dùng kìm kẹp gia hình rồi sẽ hỏi tiếp. Ba cây côn là tổ của năm hình, lòng người tợ sắt chẳng phải sắt, quan pháp như lò chính là lò!

Sau lệnh truyền, Lôi Minh, Trần Lượng bị đem đi kẹp. Sắp sửa động hình thì ngoài cửa nha môn có tiếng la lớn:

- Ðại lão gia ôi, oan uổng lắm!


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:35 PM | Message # 221
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 214Tế Thiền sư, Ðơn Dương cứu Lôi, Minh
Huyện Hải Triều, Tăng đạo gặp huyện chủ
Người nói “Ðại lão gia ôi, oan uổng lắm!” chính là Tế Ðiên Hòa thượng.

Tế Ðiên Hòa thượng từ đâu đến thế? Nguyên khi ở Tàng Trân Ổ, Tế Ðiên đốt chết Thần thuật sĩ Hàn Kỳ trong lò Bát quái, Xích phát linh quang và bọn giặc sợ hãi chạy tứ tán. Tế Ðiên không rượt theo họ, và cảm nghe bắt rùng mình. Án linh quang biết bọn Lôi Minh, Trần Lượng đang gặp nạn, làm sao có thể bỏ qua không cứu? Từ Tàng Trân Ổ, Tế Ðiên theo đường lớn thẳng đến huyện Ðơn Dương. Một hôm đi đến huyện Hải Triều, gặp dòng sông bắc ngang chiếc cầu Nam Bắc. Tế Ðiên đang đi đến tòa Trấn điếm thì có một người bước tới, nói:

- Hòa thượng khoan đi đã! Ở địa phương chúng tôi có tin tức này hay lắm!

- Tin tức gì thế?

- Ðịa phương chúng tôi đây tên là Thạch Phật trấn, vì bên đường Bắc ở cửa phía Nam thôn có một ngôi chùa Phật đá. Ðã bao năm nay không tu sửa gì cả, cũng không có hòa thượng hay đạo sĩ đến ở. Ba hôm trước Phật đá hiển thánh, từ trong chùa, Phật đá tự động đi ra đứng trên cầu để người qua lại cho tiền. Bất luận là nhiều hay ít, nếu không cho tiền Phật đá không cho đi qua. Việc này làm nhiều người phát khiếp. Phật đá mà biết hóa duyên à? Ông nghĩ xem tin tức này có mới lạ không? Có hòa thượng, lão đạo hóa duyên, hoặc đánh trống, hoặc khua leng keng thì có, chứ chưa nghe nói Phật đá biết hóa duyên bao giờ!

Tế Ðiên nghe nói, án linh quang rõ biết hết, bèn hói:

- Nếu không cho tiền rồi qua cầu có được không?

- Không được đâu! Nhiều ít gì cũng phải cho, nếu không cho thì không qua được. Hiện tại các bô lão trong thôn chúng tôi đốt hương khấn nguyện với Phật đá, xin giúp đỡ hóa duyên sửa chữa và đừng hù dọa người ta nữa. Họ treo trên cổ Phật đá một cái túi vải vàng, trên viết: “Mộ hóa thập phương”. Trên cầu để một cái thúng to, người qua lại bỏ tiền vào đó. Ba hôm nay số tiền lên cũng kha khá, không tin ông cứ đến đó thử xem.

Tế Ðiên đi thẳng tới trước, đến đầu phía Nam thôn xem thử, quả nhiên thấy có một chiếc cầu lớn, bên trên một ông Phật đá đứng sừng sững. Tế Ðiên thấy bên đường ở đầu thôn có một quán rượu bèn bước vào kêu cơm rượu, tự rót tự uống vừa nghe các thực khách bàn tán về việc Phật đá hóa duyên. Tế Ðiên ăn xong kêu tính tiền. Phổ ky cho biết tất cả là 360 tiền. Tế Ðiên nói:

- Ghi sổ cho ta đi!

Phổ ky nói:

- Không được, tiệm tôi không ghi sổ.

- Không chịu ghi sổ thì đi lấy cho ta.

- Lấy ở đâu?

- Lấy trong cái thúng lớn trước Phật đá trên cầu ấy.

- Ấy chết, không dám đâu. Ở địa phương chúng tôi có người không tin, đến đó chộp lấy tiền, lập tức có báo ứng ngay: nếu không nhức đầu đứng không vững thì cũng vẹo xương sống không dậy được.

- Ðể ta lấy tiền cho ngươi xem.

- Ừ được, tôi sẽ đi theo Hòa thượng.

Tế Ðiên bước ra khỏi quán đi thẳng lên cầu, đến trước thúng thò tay lấy ra 360 tiền đưa cho phổ ky. Ai nấy thấy Hòa thượng không việc gì, bèn nói:

- Lạ thiệt, người ta chỉ lấy một tiền thôi mà bị báo ứng ngay. Phật đá hóa duyên cho Hòa thượng xài, chuyện rõ trước mắt mới lạ kỳ chớ!

Ðương bàn luận tới đó thì nghe phía Bắc có tiếng:

- Vô lượng Phật! Ðạo Tế! Ðây là thiện duyên của Phật Tổ mà ông dám loạn động à?

Mọi người nhìn thấy từ trong chùa đá đi ra một lão đạo sĩ. Vị này đầu đội đạo quan bằng vải xanh, lưng buộc dây tơ màu vàng hạnh, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, một bộ râu quai nón bạc trắng phất phơ trước ngực, tay trái xách một giỏ hoa, tay phải cầm chiếc phất sái, sau lưng đeo Càn khôn ảo diệu đại hồ lô, người này chẳng phải ai khác mà là Ðông phương thái duyệt Lão tiên ông Côn Lôn Tử ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên thai.

Nguyên lão tiên ông lúc rảnh không làm chi, bèn xuống Thiên Thai, dạo chơi tam sơn ngũ nhạc. Trước hết, đền Lâm An tìm Tế Ðiên mà không thấy. Một hôm đến trấn Thạch Phật, nhìn thấy tòa Thạch Phật viện, tường vạch lở lói, điện vũ vẹo xiêu, bao năm không được tu bổ, cũng không có trụ trì. Lão tiên ông miệng niệm!

- Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai!

Và tự nghĩ thầm: “Ðồ đệ ta là Tiểu côn lôn Quách Thuận hiện chưa có miếu. Mình nên sửa lợp ngôi miếu này cho Quách Thuận, cũng vừa làm hạ viện cho Thượng Thanh cung thì còn gì bằng!”. Nhưng tính lại công trình quá to tát, độc lực khó thành. Có ý muốn hóa duyên tại địa phương mà coi lại dân cư nơi đây quá thưa thớt, không có thiện nam tín nữ phát tâm. Xem ra chiếc cầu này nối liền đại lộ, người qua lại rất nhiếu. Lão tiên ông nghĩ thầm: “Chi bằng mình vào trong miếu thi triển pháp thuật, cho Phật đá đi hóa duyên mới có thể làm kinh động lòng người”. Nghĩ rồi Lão tiên ông bèn ra phía sau miếu, đại điện rất rộng rãi, bèn ngồi ở đó bắt quyết niệm chú dùng phép Ban vận đưa Phật đá ra cầu đón đường mọi người. Lão tiên ông ngồi ở trong đại điện nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài có ai đi qua cầu, tiên ông ở trong đều biết. Lão tiên ông dự định hóa duyên 100 ngày có đủ số tiền sẽ bắt đầu động công. Hôm nay mới được ba ngày, nào ngờ Tế Công thiền sư lại tới, thò tay lấy tiền trong thúng. Lão tiên ông bên trong biết được mới ứng tiếng niệm “Vô lượng Phật” rồi bước ra ngoài, nói:

- Ðạo Tế, đây là thiện duyên của Phật môn mà ông dám vọng động ư?

Tế Ðiên cười ha hả, nói:

- Chà lâu quá mới gặp!

Lão tiên ông liền bước tới cúi đầu chào hỏi:

- Thánh tăng từ đâu tới đây?

- Hòa thượng ta từ Thường Châu đến, chỉ nhơn vì Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nhóm chúng phản nghịch, quan Tri phủ Thường Châu nhờ ta giúp đỡ bắt bọn giặc, Lão tiên ông trong vụ này công đức cũng không nhỏ.

- Thánh tăng đã đến đây, tôi xin Thánh tăng từ bi giúp tôi hóa duyên tu đạo, thật là công đức Thánh tăng không nhỏ.

- A Di Ðà Phật, thiện tai, thiện tai! Tòa miếu này công trình quá lớn, độc lực khó thành. Tiên ông nhờ Hòa thượng ta hóa duyên để giúp ông tu sửa được dễ dàng mà Hòa thượng ta phải đi huyện Ðơn dương, không có rảnh đây. Hay là ta với tiên ông cùng lên bản huyện nhờ quan huyện ở địa phương kêu gọi dùm các thân hào phú hộ tại đây giúp ông sửa miếu.

- Rồi đi như thế nào đây? Quan huyện địa phương đâu để ý đến việc đó được?

- Ta nói được là được mà!

Các người ưa nhiệt náo thấy lão đạo và Hòa thượng nói chuyện rất thân mật càng ngạc nhiên hơn. Tế Ðiên hỏi:

- Xin lỗi quý vị, địa phương này thuộc về huyện nào?

- Thuộc về huyện Hải triều.

- Ở đây vị nào làm ơn gọi các bô lão trong thôn đến đây để ta giao thúng tiền này cho các bô lão cất để sửa chùa.

Có người đi tìm, giây lát có hơn mười vị bô lão trong thôn đến. Mọi người hỏi:

- Hòa thượng tìm chúng tôi có việc gì? Và ở chùa nào?

- Ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn. Còn vị này là Ðông phương thái duyệt tiên ông ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên Thai. Hai chúng tôi muốn sửa lại chùa Thạch Phật này, trước hết xin đem thúng tiền giao cho quý vị để chi dùng cho lễ động công.

Mọi người nghe nói, biết Tế Ðiên là bậc tiếng tăm đồn khắp, bèn nói:

- Té ra là Thánh tăng trưởng lão.

Nói xong ráp lại hành lễ Hòa thượng. Tế Ðiên đem thúng tiền giao cho các bô lão rồi mới cùng tiên ông đi thẳng đến nha môn huyện Hải Triều. Ðến nơi, Tế Ðiên nói:

- Xin chào, xin chào quý vị!

Các đương sai hỏi:

- Ðại sư phó đến đây có việc gì?

- Cảm phiền quý vị vào bên trong thông báo cho huyện thái gia biết có ta là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn muốn ra mắt.

Sai nhân vào trong bẩm báo, nhằm lúc quan huyện rảnh rang ở thư phòng. Sai nhân vào thỉnh an rồi báo:

- Bẩm lão gia, hiện có Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn ở bên ngoài đến xin ra mắt!

Quan Tri huyện nghe nói có Tế Ðiên đến, vui mừng vô kể. Quan huyện này nguyên là người ở huyện Long Du, họ Trương tên Văn Khôi. Trước đây được Tế Công cứu tánh mạng, sau đó đi thi liên trúng tam trường được bổ nhiệm Tri huyện và đáo nhậm huyện Hải Triều hơn một năm nay. Hôm nay nghe nói có Tế Ðiên đến, lật đật bước ra ngoài nghinh tiếp, nói:

- Bạch Thánh tăng! Lão nhân gia từ trước đến nay vẫn khỏe hỉ? Lâu quá không gặp được người! Ðệ tử đang nghĩ nhớ đến lão nhân gia. Còn vị đạo gia này quý tánh là chi?

- Ðây là Ðông phương thái duyệt Lão tiên ông.

Trương Văn Khôi lật đật bước tới hành lễ và mời vào thư phòng. An tọa xong, gia nhân bưng trà lên hầu. Trương Văn Khôi hỏi Tế Ðiên:

- Bạch thánh tăng, người từ đâu đến đây?

- Ta từ phủ Thường Châu, nhân vì Từ Vân quán cấu kết với bọn giặc, Thái thú Thường Châu mời Hòa thượng ta đến giúp bắt giặc.

Ðang nói tới đó thì có Tam ban Ðô đầu của huyện bước vào. Người này họ An tên Thiên Thọ, rất có hiếu với mẹ. Mẹ anh ta bị bệnh nặng, uống thuốc nhiều thầy mà không thuyên giảm. Nay nghe có Tế Ðiên là bậc danh đức vang dội về diệu dược linh đơn cứu giúp mọi người, An Thiên Thọ bước tới thư phòng dập đầu hành lễ, nói:

- Cầu xin Thánh tăng trưởng lão đại phát từ tâm cho! mẹ con năm nay 65 tuổi, bình thường bị chứng đàm suyễn ho hen, nay lại tái phát rất là trầm trọng, nằm liệt trên giường năm, sáu ngày nay. Cầu xin thánh tăng trường lão ban cho một ít thuốc để mẫu thân con uống. Xin dập đầu lạy tạ Thánh tăng.

- Không sao đâu, Tế Ðiên nói, để ta cho chú một viên thuốc đem về cho mẹ chú uống là khỏe ngay thôi.

Nói rồi, Tế Ðiên móc ra một cục thuốc đưa cho An Thiên Thọ, An Thiên Thọ mừng rỡ cảm tạ Hòa thượng rồi đi ra. Tế Ðiên nói với quan huyện:

- Lão gia này, hôm nay ta đến muốn nhờ lão gia giúp cho một việc.

- Chỉ cần việc đó tôi làm được, Thánh tăng dạy bảo tôi muôn chết không từ nan.

- Tại trấn Thạch Phật ở địa phương lão gia có ngôi chùa Thạch Phật, bao năm nay không được sửa chữa, vách tường lở lói, trính xiêng xiêu vẹo. Vị đạo gia này muốn sửa sang ngôi chùa đó mà công trình lớn quá, độc lực khó thành, muốn tự mình hóa duyên mà chưa chắc có thể hóa duyên đủ. Xin nhờ lão gia một việc công đức là mời thân hào phú hộ tại địa phương ra sức giúp đỡ đạo gia trùng tu viện Thạch Phật, đó cũng kể là làm một việc thiện.

- Thánh tăng đã dạy bảo như thế, việc đó sức tôi có thể làm được. Hiện nay đệ tử có một mối lo âu, cầu xin Thánh tăng giúp giải quyết cho.

- Việc gì thế?

Trương Văn Khôi mới đem sự việc kể lại một lượt và yêu cầu Hòa thượng đại thi pháp lực đuổi bắt yêu quái.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:35 PM | Message # 222
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 215Bắt yêu quái, pháp bảo thành kỳ công
Biện lẽ ngay, Tế Công cứu đồ đệ
Tế Ðiên hỏi Trương Văn Khôi:

- Việc gì thế?

- Từ khi đáo nhiệm đến giờ, trong nha môn của đệ tử, tiểu muội bị yêu tinh quấy phá luôn. Từ trước tới nay đệ tử không hề tin dị đoan, loạn thần yêu quái. Ðệ tử chỉ cho là tiểu muội bị điên loạn. về sau càng lúc càng dữ dội hơn. Hiện giờ tiểu muội hình dáng đổi khác, cũng không ăn uống chi, mỗi tối từ canh một đến canh hai yêu tinh lại đến, ở trong phòng tiểu muội nói chuyện, bên ngoài nghe rõ mồn một, làm cho mọi người sợ quá không ai dám ra sau cả. Cầu xin Thánh tăng từ bi bắt yêu an trạch đuổi quỷ trị bệnh cứu tánh mạng cho tiểu muội.

Tế Ðiên án linh quang rõ biết cả, bèn nói:

- Thôi được không sao đâu, tối nay cho dọn đồ đạc của cô nương và bảo cô nương sang phòng khác. Ta cùng lão đạo tối nay vào phòng đó chờ đợi yêu tinh.

- Thế thì tốt quá! Thánh tăng bắt yêu có cần dùng thứ gì không?

- Không dùng thứ gì cả.

Trương Văn khôi tức thì cho gia nhân đưa tin vào nhà trong, bảo cô nương dời sang phòng của lão thái thái. Trương Văn Khôi lại bảo lau dọn thư phòng chuẩn bị dọn tiệc rượu tại đó. Gia nhân vâng dạ lau dọn bàn ghế sắp đặt thức ăn, Trương Văn Khôi đích thân tiếp đãi Tăng Ðạo, hai bên cùng ăn uống nói cười vui vẻ.

Lão tiên ông hỏi Tế Ðiên:

- Ngày mai Thánh tăng đi đâu?

- Ngày mai tôi phải đi đến huyện Ðơn Dương gấp, bây giờ đồ đệ tôi là Lôi Minh, Trần Lượng đang mắc nạn ở đó. Tôi không đi không được. Việc của lão tiên ông sửa miếu để nhờ lão gia đây lo cho, nhờ lão gia đây chịu khó một chút là được thôi.

Trương Văn Khôi nói:

- Tiên trưởng cứ yên tâm, ngày mai tôi cho người gọi các thân hào nhân sĩ đến thương lượng để chung thành nghĩa cử.

Chuyện vãn ăn uống xong, trời đã lên đèn. Tế Ðiên hỏi:

- Phía sau đã dọn dẹp xong chưa? Hai chúng ta ra sau nhé! Ðể chúng ta bắt được yêu tinh cho các ngươi xem.

Trương Văn Khôi lập tức kêu gia nhân cầm đèn đi trước dẫn đường cùng ra phòng tiều thơ ở phía sau. Ðó là căn nhà tứ hợp, cô nương ở Bắc thượng phòng phía Ðông. Trương Văn Khôi cùng hai vị tăng, đạo bước vào phòng. Tế Ðiên nói:

- Lão gia hãy di ra đi! Chừng nào tôi kêu, các vị hãy tới.

Trương Văn Khôi vừa quay mình đi ra thì Tế Công cùng lão đạo sĩ đều ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đến trống điểm canh hai, nghe bên ngoài có tiếng gió động. Tế Ðiên nói:

- Tới rồi đó.

Lão đạo sĩ nói:

- Không cần Thánh tăng phải bắt nó, thứ yêu ma cỏn con đó cần gì lão gia nhân phải nhọc sức, để tôi bắt nó cho.

- Cũng được!

Lão tiên ông lập tức lấy Càn khôn ảo diệu đại hồ lô cầm sẵn trên tay. Kế nghe bên ngoài có tiếng hô:

- Ngô thần đã tới.

Tiếp theo một tiếng la:

- A, trong nhà có mùi người lạ, ai cả gan dám đến quấy rầy nhà của Ngô thần thế?

Lão tiên ông và Tế Ðiên nín thinh. Từ bên ngoài, yêu tinh sấn sả bước vào. Ðó là một người dáng vẻ thư sinh công tử, đầu đội khăn văn sinh công tử bằng đoạn màu phấn lăng có thả hai dải trên thêu hoa loa kèn ẩn mây, trên thêu ba đóa lam hoa, lưng buộc dây tơ, vớ trắng cổ cao trên đôi giày đế dày, mặt như chậu bạc, đẹp như ngọc, mày thanh mắt đẹp sáng ngời.

Lão tiên ông nhìn thấy, nói:

- Hay cho con yêu ma này lớn gan thiệt! Dám khuấy nhiễu chốn nhơn gian hử Sơn nhân bắt mi đây.

Lập tức nắp Càn khôn ảo diệu đại hồ lô được mở ra, phóng ra năm đạo hào quang. Con yêu tinh đó sửa soạn chạy trốn, nào ngờ chiếc Càn khôn ảo diệu đại hồ lô này, bất luận là yêu tinh đại đạo nào cũng khó chạy khỏi. Ngay lúc ấy hào quang cuốn lại, hút lấy yêu tinh vào trong. Lão tiên ông niệm chú lâm râm, nghiêng hồ lô trút yêu tinh ra. Yêu tinh đã hiện nguyên hình bị lão tiên ông dùng chú triệt giữ, không nhúc nhích được. Té ra là một con cá thu đen to xộn.

Con cá thu đen này có hơn 3.000 năm tu luyện. Nhân vì trước đây khi Trương Văn Khôi đi đáo nhậm, ngồi thuyền qua Tây Hồ, cũng tại cô nương xinh đẹp quá, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài bỗng lọt vào mắt chàng cá thu đen yêu tinh kia. Hắn bèn hóa ra một văn sinh công tử cứ theo vấn vít bên cô nương mà không lo tu chánh vụ mới bị lão tiên ông bắt được như hôm nay. Bắt được yêu tinh, tiên ông hô mọi người vào xem. Bên ngoài đã có người chạy vào báo với trương văn Khôi.

Mọi người chạy ra phía nhà sau xem kỹ yêu tinh chính là con cá thu đen lớn. Lão tiên ông nói:

- Con nghiệt súc này dám đến quấy phá nhân gian hử? Thiệt là đáng giận!

Nói rồi tay kiếm lia một nhát, cá thu bị đứt làm hai đoạn.

Tế Ðiên thấy lão tiên ông giết chết cá thu rồi, chỉ biết niệm:

- A Di Ðà Phật, thiện tai, thiện tai!

La Hán gia biết rõ hôm nay lão tiên ông giết Hắc thu tinh rồi sau này thế nào cũng có Bát quái náo Lâm An để báo thù cho Hắc thu tinh chớ chẳng không. Ðó là chuyện sau.

Lão tiên ông giết Hắc thu tinh rồi. Trương Văn Khôi bước tới hành lễ nói:

- Ðội ơn lão tiên trưởng đã phát từ tâm giết chết yêu tinh cho. Từ nay tiểu muội chắc sẽ bình phục lại được.

Nói rồi hối gia nhân dọn tiệc khoản đãi. Trương Văn Khôi cùng Hòa thượng và Lão tiên ông ăn uống vui vẻ. Phút chốc trời đã vụt sáng, Tế Ðiên nói:

- Tôi có việc gấp xin cáo từ! Việc của Lão tiên ông xin lão gia để tâm lo lắng cho. Hôm khác Hòa thượng ta sẽ trở lại tạ ơn.

Trương Văn Khôi nói:

- Thánh tăng cần gì phải nói khách sáo như vậy? Lão nhân gia có việc, đệ tử không dám cầm lại. Lúc nào rảnh rỗi, xin lão nhân gia đến nha môn đệ tử ở lại ít hôm.

- Ðược mà!

Lão tiên ông nói:

- Thánh tăng có việc xin cứ tự nhiên, hôm khác xin đến cảm tạ.

- Ðâu dám! Tế Ðiên nói.

Nói xong cáo từ. Trương Văn Khôi và Lão tiên ông đưa ra đến tận ngoài cửa. Tế Ðiên vòng tay từ biệt, thuận theo đường lớn đi đến huyện Ðơn Dương. Vừa đến cổng nha môn cũng đúng lúc quan Tri huyện ra lệnh kẹp Lôi Minh, Trần Lượng. Tế Ðiên ở bên ngoài hô lớn:

- Ðại lão gia ơi, oan uổng lắm!

Quan huyện ngước nhìn lên, người đến chính là Tế Công thiền sư. Lão gia lật đật đứng dậy, hai tay ôm quyền nói:

- Chào Thánh tăng mới đến!

Quan Tri huyện này họ Trịnh tên Nguyên Long, nguyên từ huyện Khai Hóa thăng bổ về huyện Ðơn Dương. Tế Ðiên lúc trước bắt Khương Thiên Thoại ở chùa Thiết Phật tại huyện Khai Hóa nên quan huyện có biết Tế Công là người đạo cao đức trọng. Gặp Tế Công, quan huyện lật đật đứng dậy ôm quyền nói:

- Lâu quá mới gặp Thánh tăng! Lão nhân gia từ đâu đến đây?

- Lão gia hãy tạm gác việc này qua một bên, Hòa thượng ta có việc muốn nói với lão gia đây!

Quan huyện ra lệnh trước hết đưa bọn Tống Bát Tiên, Lôi Minh, Trần Lượng xuống ngục, bãi hầu và mời Tế Ðiên vào hoa sảnh uống trà. Trịnh Nguyên long hỏi:

- Thánh tăng từ đâu tới đây vậy?

- Hòa thượng ta đến đây không có việc gì khác mà là vì cứu đồ đệ ta mà thôi.

- Ai là đồ đệ của Thánh tăng?

- Chính là Lôi Minh và Trần Lượng đấy. Họ chính là kẻ làm bảo tiêu, vụ án này họ bị oan ức lắm. Ở Thất Lý Phố, bọn giặc cướp đường đốt đèn cầm gậy giết ba mạng người, Hòa thượng ta đều biết rõ cả. Hiện bọn đó còn ở lẩn quẩn tại địa phương lão gia đấy. nếu lão gia không tin, Hòa thượng ta dẫn người đi bắt cho xem.

- Thánh tăng đã làm việc đó là quá tốt rồi, đệ tử cầu mà không được nữa là!

- Lão gia làm quan tại địa phương này, thanh danh như thế nào?

- Ðệ tử cũng không biết nữa.

- Lão gia là người công chính liêm minh, chỉ có thủ hạ lão gia là chuyên quyền tác tệ thái quá. Hiện có Trần Quảng Thái, chủ tiệm bán vải, mấy hôm trước đến dâng cáo trạng kêu oan, tại sao lão gia không phân trắng đen bắt giam ông ta lại mà không đưa ra xét hỏi?

- Không thấy có vụ đó. Cũng không thấy có người họ Trần nào đến kêu oan cả.

- Lão gia không tin thì kêu bọn thủ hạ lên hỏi xem?

Trịnh Nguyên Long lập tức truyền gọi bọn trực nhật, người chuyên án vào hỏi:

- Hiện tại có một người tên là Trần Quảng Thái đến dâng cáo trạng kêu oan, các ngươi ai bắt giữ mà không trình cho ta hay? Do ai làm, nói thiệt ra đi! Nếu không ta sẽ trọng phạt các ngươi đấy!

Các quan nh6n nghe nói lão gia đã biết có người tên là Trần Quảng Thái, không thể dấu diếm được, quan chuyên án là Trịnh Ngọc nói:

- Xin lão gia tạm bớt trận lôi đình, quả có một người tên Trần Quảng thái đến kêu oan, chỉ tại ông ta làm huyên náo công đường nên tiểu nhân mới giam ông ta lại.

Trịnh Nguyên Long nghe nói, nộ khí xung thiên, la lên:

- Ngươi toàn ăn nói bậy bạ không, thiệt là khả ố, đại khái là các ngươi đã làm không biết bao tệ đoan rồi!

Nói xong lập tức truyền chuẩn bị thăng đường. Tế Ðiên nói:

Lão gia thăng đường kêu Tống Bát Tiên lên hỏi thử xem, Lôi Minh, Trần Lượng vốn là người tốt, Tống Bát Tiên bị mua chuộc, khai quàng cho người tốt đó. Lôi Minh, Trần Lượng chưa từng phạm pháp, xin lão gia phân tích kỹ cho mới rõ trắng đen.

Quan Tri huyện lập tức thăng đường, dạy kêu Trần Quảng Thái. Bọn thủ hạ đưa Trần Quảng Thái lên quỳ trước công đường. Quan huyện nhìn xuống thấy Trần Quảng Thái là người thành thật. Phàm làm quan nghe tiếng xét lý, nhìn mặt biện sắc, thấy Trần Quảng Thái ngũ quan đoan chính, đầy vẻ thuần hậu. Thánh nhân có nói: “Người quân tử thành thật ở trong, hiển lộ ra bên ngoài”. Lời nói đó không sai.

Quan Tri huyện hỏi:

- Ông họ gì? Tên là chi? Tại sao lại đến đây kêu oan?

Trần Quảng Thái nói:

Tiểu nhân họ Trần gọi là Trần Quảng Thái, nhà bán tiệm vải. Tôi có một cháu gái nay đã 19 tuổi hãy còn chưa có đôi bạn. Hôm nọ nhà tôi có tổ chức hát mừng thọ. Có tên ác bá tại địa phương tên là Bì Chữ Xương thấy cháu gái tôi xinh đẹp, trước nhờ tên Quản Thế Khoan đến làm mai cho con ông ta.

Gia đình tôi vốn là nhà có căn bản nên tôi không ưng thuận. Sau đó, ông ta kêu Quản Thế Khoan đến nhà tôi để đại hoa hồng lễ vật và nói tối nay sẽ đem kiệu đến rước người. Tôi nghĩ rằng đó là hành động cướp đoạt phụ nữ nhà lành, mới lật đật đến cửa lão gia kêu oan. Không ngờ bị quan nhân của lão gia bắt giữ tôi lại, xin lão gia soi xét nỗi oan tình!

Quan Tri huyện dạy đưa Trần Quảng Thái xuống và đưa Tống Bát tiên lên. Nguyên biện lập tức dẫn Tống bát Tiên lên. Quan huyện vỗ kỉnh đường, nói:

- Tống Bát Tiên, vụ đánh cướp ở Thất Lý Phố có Lôi Minh, Trần Lượng hay không?

Tống Bát Tiên đáp:

- Có!

Quan Tri huyện hét:

- Kéo nó xuống đánh một trận cho ta.

Lập tức Tống Bát Tiên bị lôi xuống đánh 40 bảng, đánh đến nỗi máu tuôn xối xả. Ðánh xong, quan huyện lại hỏi:

- Tống Bát Tiên mi hãy nói thiệt! Vụ đó có Lôi Minh, Trần Lượng không?

- Có ạ! Tống bát Tiên đáp.

Quan huyện lập tức kêu đánh tiếp. Ðánh đến ba lần, Tống Bát Tiên chịu hết nổi, đành nói:

- Xin lão gia bớt giận, tôi xin nói thật đây.

- Nói đi! Quan huyện giục.

Tống Bát Tiên mới đem sự thật từ đầu tới đuôi kể lại. Lão gia nghe xong đùng đùng nổi giận, lập tức ra trát bắt ngay Bì Chữ Xương.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:35 PM | Message # 223
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 216


Bắt Pháp Lôi mới rõ việc từ trước
Chém tặc nhân, Lôi Trần tạ ân sư
Tống Bát Tiên bị đòn chịu không nổi, mới nói:

- Xin lão gia đừng gia hình nữa. Vụ đó không có Lôi Minh, Trần Lượng nhúng tay vào.

Quan huyện hỏi:

- Ðã không có Lôi Minh, Trần Lượng nhúng tay, tại sao mi lại khai gian cho người ta?

- Tôi đâu có muốn kéo Lôi Minh, Trần Lượng vào, chỉ tại Bì Chữ Xương cho tôi 200 lượng bạc bảo tôi khai quyết cho Lôi Minh, Trần Lượng.

Lão gia nghe nói mới vỡ lẽ. Ðây chắc là vì muốn chiếm đoạt cháu gái Trần Quảng Thái mà trước mua chuộc tên giặc khai gian hãm hại Lôi Minh, Trần Lượng đây mà. Lão gia lập tức ra trát bắt gấp Bì Chữ Xương. Trị nhật ban lãnh đường dụ mang thủ hạ ra đi, giây lát bắt Bì Chữ Xương về tới, giải ngay lên. Trước công đường, Bì Chữ Xương chỉ cúi đầu chào quan Tri huyện. Trịnh Nguyên Long thấy vậy nổi giận:

- Bì Chữ Xương, mi thiệt là lớn mật dữ a! Tại địa phương của ta mà mi dám áp đặt hoa hồng sính lễ mua cướp phụ nữ nhà lành, mua chuộc bọn giặc khai gian cho người lương thiện. Việc của mi làm còn chưa chịu khai ra hử?

Bì Chữ Xương sợ run bây bẩy, lúc đó ăn năn thì đã muộn rồi. Lòng người dường sắt chẳng phải sắt, quan pháp như lò đúng là lò. Bì Chữ Xương tính kgông khai ra, nói:

- Lão gia ở trên soi xét, tiểu nhân buôn bán lặt vặt qua ngày, nào có dám mua chuộc cáo gian, mưu hại con gái nhà lành bao giờ? Xin lão gia ra ơn soi xét cho.

Quan Tri huyện tức giận xung thiên, nói:

- Bì Chữ Xương lớn mật dữ a! Trước mặt bàn huyện còn già hàm chối biến nữa chứ! Dùng kẹp kẹp nó cho ta!

Bì Chữ Xương nghĩ rằng không khai không xong, mới nói:

- Xin lão gia bớt giận. Tiểu nhân xin cung khai.

Nói rồi đem những sự tình đã qua khai nhận hết. Ðương đường ghi chép lời khai. Quan huyện ra lịnh đem Bì Chữ Xương đóng trăn bỏ vào ngục, ra lịnh thả Trần Quảng Thái và lôi Minh, Trần Lượng trở về nhà an phận thủ thường. Bọn thư lại chuyên án tham gian bị biếm, kẻ đồng mưu tác tệ bị tước bỏ sai sự không còn lục dụng nữa. Lão gia tạm thời bãi hầu, cùng Tế Công trở lại thư phòng thì sắc trời đã tối, bèn dạy bàn tiệc rượu cùng Hòa thượng ăn uống vui vẻ.

Ăn uống cho quá canh hai, Tế Ðiên bỗng bắt rùng mình, La Hán gia án lịnh quang rõ biết cả, bèn nói:

- A Di Ðà Phật, Thiện tai, thiện tai! Hay cho đồ chết tiệt này!

- Thưa Thánh tăng, quan huyện hỏi, có việc gì thế?

- Lão gia không biết à? Bây giờ chúng ta uống rượu không còn hứng thú nữa.

- Thánh tăng không vui ư? Ðể bảo bọn trẻ hát vài khúc để Thánh tăng giải muộn nhé! Hoặc là đoán quyền hành lịnh cũng được.

- Ta muốn biến một trò để các vị xem chơi.

- Ai có thể biến trò chơi được? Kêu bọn họ đi tìm xem!

- Ta có thể biến được đây

- Thánh tăng có thể biến trò chơi được à!

- Hãy xem ta biến đây!

- Tế Ðiên nói rồi lấy tay chỉ một cái, miệng niệm “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”, tức thì có tiếng lột rột lảng cảng, từ nóc nhà rơi xuống một tên giặc kèm theo mấy viên ngói. Gia nhân lập tức hô:

- Có giặc!

Rồi áp tới trói nghiến tên giặc lại, báo hại Trịnh Nguyên Long bị một mẻ sợ hãi. Bọn thủ hạ nói:

- Bẩm lão gia, đã bắt được tên giặc rồi!

Tế Ðiên nói với quang huyện:

- Lão gia xem trò này biến ra có hay không?

Trịnh Nguyên Long truyền thủ hạ dẫn tên giặc đến. Bọn thủ hạ dạ ran và đưa tên giặc vào. Quan huyện nhìn lại tên giặc là một tên hòa thượng đầu to mặt đen, mày rô mắt lớn lại lé xẹ, tóc dài đánh thành một đạo kim cô, mình mặc áo dạ hành, lưng giắt giới dao sáng chói. Hòa thượng bị bắt không ai khác mà chính là Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi.

Lúc các quan nhân ở huyện Ðơn Dương đến bắt Bì Chữ Xương thì Pháp Lôi và Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng đang ở nhà. Thấy Bì Chữ Xương đã bị câu lưu rồi, Pháp Lôi mới nghĩ: “Ðã là bạn bè, gặp phải việc này bó tay làm ngơ sao?”. Nghĩ rồi mới nói với hai người kia:

- Tạ hiền đệ, Hoàng hiền đệ, hiện tại Bì viên ngoại đã bị quan bắt giữ rồi, trước việc này chẳng nhẽ bọn mình làm ngơ. Hai vị hiền đệ có cao kiến gì để cứu Bì viên ngoại không?

Hai người kia nói:

- Hai đứa tôi không có ý kiến về việc này, ý huynh trưởng thế nào?

- Ta định tối nay lên nha môn huyện, một là không làm, hai là làm cho tới bến, giết quan Tri huyện trước rồi phá lao cướp ngục cứu Bì Chữ Xương ra, sau đó chúng mình cao bay xa chạy. Bây giờ ta đi trước, hai vị hiền đệ ở đây chờ tin ta, chắc là nha môn Tri huyện cũng không có người tài giỏi. Thảng như ta đi chuyến này có điều gì thất thố thì hai vị hiền đệ hãy tìm cách cứu ta.

- Phải vậy chớ! Hai người kia đáp.

Ba người bàn bạc xong, ăn cơm tối ở nhà Bì Chữ Xương thì đã quá canh một. Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi giắt giới đao vào lưng thẳng đến nha môn Tri huyện, dùng thuật phi thiềm tẩu bích dò xét khắp nơi ở nha môn, thấy thư phòng còn đèn sáng, Pháp Lôi dùng thức Dạ xoa thám hải, móc chân vào đầu rèm thò đầu dòm vào trong. Hắn thấy Tế Ðiên đang ngồi cùng Tri huyện lấy tay chỉ ra ngoài một cái. Còn đang ngạc nhiên thì nghe Tế Ðiên nói:

- Muốn biến ra một trò chơi.

Nói rồi lấy tay chỉ ra ngoài. Pháp Lôi nghe hình như có ai xô mình xuống đất.

Ấy là Tế Ðiên đã dùng phép định thân trồng cứng hắn ta lại, muốn chạy cũng không được, bị bọn thủ hạ bắt trói đưa vào phòng. Tri huyện nói:

- Hay cho tên giặc lớn mật này, dám đến chỗ của bản huyện vào ban đêm để làm gì chớ?

Tế Ðiên nói:

Lão gia hãy hỏi hắn. Tên giặc này là một phe với bọn giặc tại Thất Lý Phố đón đường quan đáo nhiệm, giết chết ba nhân mạng, trong đó có hắn.

Quan Tri huyện hỏi:

- Tên giặc này, mi họ gì? Tên gì? Ðến đây có việc chi? Ở Thất Lý Phố đánh cướp nhà quan đáo nhiệm, giết chết ba tên gia đinh, đồng bọn có bao nhiêu tên? Hãy khai cho thật để khỏi bị gia hình.

Pháp Lôi nghe nói sợ xanh cả mặt, nghĩ rằng không nói cũng không được, bèn nói:

- Lão gia chẳng cần phải nổi giận, tôi tên là Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi, hiện ở miếu Nhị Lang, đến đây vì cứu Bì Chữ Xương, vụ đó ngoài Tóng Bát Tiên còn có hai người bạn nữa đã trốn.

Quan Tri huyện truyền đem Pháp Lôi đóng trăn giam vào ngục, sao bọn mã khoái Ban đầu tức tốc đến nhà Bì Chữ Xương bắt Trại vân long Hoàng Khánh và Tiểu táng môn Tạ Quảng. Bọn đầu lĩnh mã khoái lãnh đường dụ ra đi dắt theo hơn 20 tên phổ ky đến cổng nhà Bì Chữ Xương gọi cửa. Gia nhân ra mở cửa, mọi người đi thẳng vào trong viện, nhằm lúc tạ Quảng, Hoàng Khánh đang ở trong thư phòng. Mọi người hô lên “Bắt lấy nó”, ngờ đâu Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng tay cầm khí giới nhằm quan binh chém tới. Các mã khoái tràn mình tránh qua, chúng thừa cơ hội thót lên nóc nhà chạy trốn. Các mã khoái không biết làm gì hơn đành trở về nha môn gặp quan tri huyện, bẩm:

- Chúng tôi vâng đường dụ của lão gia đến nhà Bì Chữ Xương bắt Hoàng Khánh và Tạ Quảng, nào ngờ bọn chúng chống lại, nhảy lên nóc nhà trốn mất.

Tri huyện nghe xong gật đầu.

Trời đã tối, quan huyện sai thủ hạ dọn dẹp thư phòng mời Tế Ðiên an nghỉ, còn mình trở về phòng riêng. Hôm sau làm công văn gửi lên Bộ rồi đem Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi ra xét xử. Bì Chữ Xương oa trữ giang dương đại đạo, mua chuộc bọn giặc khai gian cho người hiền cũng bị đem ra chém nốt. Xử lý mọi việc đã xong, Tế Ðiên bèn cáo từ. Tri huyện nói:

- Thánh tăng có việc gì mà vội thế? Xin ở lại chơi với đệ tử ít hôm nữa.

- Ta còn phải qua Thường Châu và các nơi tìm bọn Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Hòa thượng ta nhận lời ấy thì cố làm cho trọn vẹn. Hôm khác gặp lại, lo gì?

Nói xong Tế Ðiên cáo từ, ra khỏi nha môn huyện Ðơn Dương, theo đường lớn đi tới trước.

Một hôm Tế Ðiên thấy bên đường có một cửa hàng nước, bên trên chưng một bình trà to tổ bố với mấy chén trà, kế bên là một bếp lò đang nướng bánh có rắc mè trông rất ngon lành. Ngồi ở bàn bên cửa là vị lão đạo sĩ đầu đội đạo quan bằng vải xanh, mình mặc đạo bào bằng vải lam đã cũ, mặt mũi hiền từ, tóc râu đã muối tiêu. Vị đạo gia này họ Vương tên là Ðạo Nguyên, đang sống nghèo khổ với hai đồ đệ ở một miếu nhỏ tại phía Bắc thôn này. Miếu này không có đất hương hỏa, chỉ trông cậy vào việc hóa duyên để qua ngày thôi. Ông ta mới mở quán này mất hết 180 tiền để thêm vào tiền cơm nước hàng ngày.

Sáng nay mới dọn ra, chưa mở hàng, lão đạo còn đương rầu rĩ thì Tế Ðiên bước vào, nói:

- Xin chào, xin chào!

Lão đạo sĩ thấy vậy nói:

- Ðại sư phó, mới đến hả?

- Ông dọn quán nước này để làm gì vậy?

- Ðể bán.

- Tại sao một người xuất gia lại đi buôn bán?

- Ôi, tôi không còn cách nào khác! Trong miếu nghèo khổ quá, tôi phải buôn bán chút đỉnh kiếm mỗi ngày vài mươi tiền sống đỡ.

- Quý tánh của đạo gia là gì?

- Tôi họ Vương, kêu là Vương Ðạo Nguyên. Xin cho biết đại sư phó ở chùa nào? Xưng gọi thượng hạ là chi?

- Tôi ở chùa Niêm Ðàm (Dính đàm) tại Mao Phòng đại viện nơi đường hẻm Càn Thủy Dũng, thầy tôi là Bất Tịnh, còn tôi là Hảo tảng (Dơ lắm). Tôi đang khát muốn uống mà lại không có tiền, tôi uống không của ông một chén có được không?

Lão đạo sĩ là người tốt, lại nghĩ Hòa thượng cũng là người xuất gia, không tính là khai trương, một chén cũng có là bao, bèn nói:

- Ðại sư phó, cứ uống đi!

Tế Ðiên cầm chén lên uống một hơi, nói:

- Trà này thế mà ngon, tôi uống thêm một chén nữa nhé?

Tế Ðiên lại uống thêm một chén nữa rồi nói:

- Ðạo gia, tôi đói bụng quá! Ông bán chịu cho tôi cái bánh nướng rắc mè này đi.

Lão đạo nghĩ thầm: “Ðại khái Hòa thượng này đói lắm rồi đây! Nếu không đời nào ông mở miệng nói với mình như vậy”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Ðại sư phó cần gì phải mua chịu? Tôi một ngày không bán cũng chẳng sao! Chúng ta gặp nhau quả là có duyên rồi. Sư phó cứ ăn một cái đi, tôi không lấy tiền đâu.

- Ðạo gia tốt quá!

Nói rồi cầm bánh ăn luôn. Ăn xong một cái, Tế Ðiên nói:

- Ðạo gia ơi, tôi ăn một cái nữa nhé!

Lão đạo cũng không tiện nói đừng ăn, đành nói:

- Ăn đi!

Tế Ðiên lại ăn một chiếc. Ăn xong, Tế Ðiên nói:

- Ở đây hay thiệt, đói cho ăn, khát cho uống. Tôi không đi nữa, tôi muốn ở trong miếu này với ông có được không?

- Có gì mà không được, tôi cũng muốn thêm người đây.

- Ðể tôi giúp đạo gia dọn bàn ghế và chén trà nhé!

Khi cùng lão đạo thu dọn đồ đạc đi về phía Bắc đến ngôi miếu nhỏ, Tế Ðiên đi vào bên trong chẳng hỏi han gì cả, cứ để đồ đạc xuống, thường ngày bình trà để chỗ nào, Tế Ðiên để đúng y chỗ đó. Lão đạo sĩ trong bụng nói thầm: “Lạ thiệt!”. Hai tên đạo đồng nói:

- Thưa sư phó, cháo chín rồi!

Lão đạo sĩ muốn ăn, lẽ nào không mời khách? Bèn hỏi:

- Hòa thượng, ông ăn cháo nhé!

- Ðâu dám từ chối!

Nói rồi bưng cháo ăn ngay. Tiểu đạo đồng có ý không bằng lòng, nhưng không tiện nói. Ăn xong, Tế Ðiên ở lại đó. Sáng hôm sau, Vương Ðạo Nguyên nói:

- Hòa thượng, ông với tôi đi lãnh bánh bao và lãnh tiền nhé!

Tế Ðiên muốn thi triển Phật pháp, trị bịnh hóa duyên, để giúp đỡ lão đạo sĩ.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:36 PM | Message # 224
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 217


Gặp Vương đạo, Tế Công thi trắc ẩn
Trị bệnh câm, Thánh tăng kết thiện duyên
Sáng hôm sau, Vương Ðạo Nguyên nói với Tế Ðiên:

- Hòa thượng, ông với tôi đi lãnh bánh bao và tiền nhé!

- Ði lãnh ở đâu?

- Nơi Triệu gia trang ở phía Bắc đây có một vị tên là Triệu Hiếu Thiện, mỗi khi đến ngày mồng một và ngày rằm đều trai tăng bố đạo cả. Mỗi người cho một cái bánh bao lớn và 100 đồng tiền. Ông cũng đi lãnh một phần nhé!

- Ðược chớ, Triệu thiện nhân này tại sao lại trai tăng thí đạo như thế?

- Ôi, đừng nhắc tới vẫn còn hơn! Triệu Hiếu Thiện này có một cậu con nay đã 12 tuổi rồi, trước đây cũng đọc sách nói năng thông minh lanh lợi là đằng khác, bỗng từ nửa năm nay không thấy có tai nạn hay bệnh hoạn chi mà tự nhiên câm tịt đi. Sư phó nghĩ việc này có lạ không? Kể ra Triệu Hiếu Thiện là người rất hiền lương, tại địa phương này là người đứng đầu trong việc tế khốn phò nguy. Ai cần gì cũng được, mùa Ðông thí áo bông, mùa Hè thí nước mát. Người tốt như vậy mà chẳng lẽ gặp quả báo ác? Trời không có mắt để cho con ông ta bị câm như vậy sao? Hiện nay Triệu thiện nhân cố gắng tích phước tu đức, trai tăng thí đạo chỉ mong cho đứa con được lành mạnh. Ở địa phương này, các danh y đều được mời trị cả nhưng không thấy có thuyên giảm.

- Ðã như thế, tôi đi cùng đạo gia.

Lão đạo sĩ là người tốt, thấy Tế Ðiên rách rưới quá cỡ như vậy tính rằng rủ đi cho Hòa thượng lãnh một cái bánh bao để ăn và có được 100 tiền xài, chớ ông có biết lai lịch của La Hán gia ra sao? Tế Ðiên cùng lão đạo sĩ ra khỏi miếu đi đến Triệu gia trang. Vừa đến cổng Triệu gia trang, lão đạo sĩ thấy người ta đã thí xả xong rồi. Vương đạo Nguyên biết mình đã đến muộn, dù đến không kịp các gia nhân cũng để dành phần cho thầy trò ông ta, vì ông ở đây nhiều năm, ai cũng biết hoàn cảnh ông. Hôm nay lão đạo sĩ cùng Tế Ðiên đến Triệu gia trang gọi cổng, quản gia giữ cổng đi ra nói:

- Ðạo gia ơi, ông đến trễ rồi! Chúng tôi vẫn để phần cho ông đây!

- Uổng thiệt! Uổng thiệt! Bây giờ có thêm một vị Hòa thượng, cầu xin quản gia cho thêm một phần nữa nhé!

- Cũng được!

Quản gia đáp rồi vào trong lấy ra bốn cái bánh bao và 400 tiền, đưa cho Hòa thượng một cái bánh bao và 100 tiền, phần còn lại đưa cho lão đạo sĩ. Tế Ðiên hỏi quản gia:

- Ta cũng một người, ông ấy cũng một người. Tại sao đưa cho ông ấy ba phần, đưa ta chỉ có một phần?

- Ở miếu ông ấy còn có hai đồ đệ mà.

- Trong chùa chúng tôi có cả mười ông hòa thượng, còn có hai đồ đệ nữa. Vậy cho tôi mười phần đi.

- Ðâu có được! ông nói chùa ông có mười hòa thượng ai mà biết được? Miếu của Vương đạo gia ở gần nhà chúng tôi nên chúng tôi biết rõ miếu ông ấy có hai đồ đệ. Còn chùa ông ở đâu?

- Chùa của ta ở xa đây một tí.

- Chỉ có một mình ông đi hóa duyên à?

- Ta lại chẳng đi hóa duyên đâu. Ở thôn của các ngươi mời ta trị bệnh ta mới đến chớ. Ta đến mà chưa gặp người ấy.

- Ông cũng biết xem bệnh nữa à?

- Biết chớ, nội ngoại khoa, phương thang lớn nhỏ, ta đều rành cả. Ta chuyên trị bệnh câm.

- Chắc chắn mà!

- Nếu ông thiệt trị được bệnh câm thì để tôi vào trong thưa lại với trang chủ. Công tử chúng tôi bị bệnh câm, nếu ông trị lành, trang chủ tôi sẽ thập phần hậu tạ.

- Chú cứ vào thưa lại đi.

Quản gia lập tức đi vào trong. Vương Ðạo Nguyên nói:

- Hòa thượng, ông chắc trị được bệnh câm sao?

- Không chắc! Nhưng trước hết kiếm được một bữa cơm rồi sẽ tính.

Vương Ðạo Nguyên nghĩ thầm: “Như vậy cũng hay, hôm nay kiếm của mình một bữa cháo, bữa nay kiếm của người một bữa cơm”. Ðương nghĩ tới đó, thì quản gia đi ra, nói:

- Trang chủ chúng tôi xin mời!

Tế Ðiên nói:

- Ðạo gia đi vào với tôi nhé!

Lão đạo chẳng lẽ không đi, bất đắc dĩ cùng Hòa thượng đi vào cửa lớn.

Ðối diện cửa lớn có một bức vách chắn, quẹo qua phía Tây gặp bốn miếng bình phong với hai cánh mở hai cánh đóng, bên trên viết “Trại Trang Trung Chánh”. Tiến qua bình phong đi về hướng Nam là năm gian phòng khách có cửa nghách hai bên và Ðông Tây đều có phòng chái. Quản gia vén rèm phòng khách lên, Hòa thượng và lão đạo bước vào. Nơi đó là một gian nhà nửa tối nửa sáng, trước mặt hai người là một cái án lớn, trước án là một cái bàn bát tiên, hai bên có hai ghế dựa Thái sư. Ðồ đạc trần thiết trong phòng đều toàn là danh mộc, chạm khắc công phu đẹp đẽ. Trên tường treo tự thiếp của các danh nhân, nét bút tài hoa múa lộng. Những cổ ngoạn trang trí trên bàn đều là những vật quý từ thời Thượng Chu Tần Hán, chứng tỏ gia đình rất có thế lực.

Tế Ðiên cùng lão đạo sĩ ngồi xong, gia nhân đưa trà đến. Một lát sau bên ngoài có tiếng bước chân, quản gia nói:

- Trang chủ chúng tôi đến đó!

Nói vừa xong, bức rèn vén lên, từ ngoài một ông già đi vào. Vị này ngoài 50 tuổi, mình mặc áo dào màu lam, vớ trắng vân hài, mặt mũi hiền từ, bộ râu bạc dưới cằm càng làm tôn tinh thần gấp bội. Ông già bước vào, tay ôm quyền, nói:

- Mời đại sư phó và đạo gia ngồi.

Tế Ðiên nói:

- Mời ngồi, mời ngồi! Tôn giá chính là Triệu thiện nhân đây nhỉ?

- Ðâu dám, đâu dám! Tiểu lão họ Triệu. Vừa rồi nghe gia nhân nói đại sư phó có thể trị được bệnh câm. Tôi có cháu năm nay 12 tuổi. Từ nhỏ cháu rất thông minh, bỗng nhiên từ tháng hai trở đi không biết tại làm saomà cháu bị câm luôn. Ðại sư phó nếu trị được cho cháu hết bệnh, lão hán xin đền ơn trọng hậu.

- Cái đó dễ mà! Tôn giá mang đứa bé ra đây cho Hòa thượng ta xem thử!

Triệu viên ngoại sai gia nhân tìm công tử đưa vào. Gia nhân lập tức đi ra, một lát sau đứa bé được đưa vào. Tế Ðiên nhìn thấy đứa bé mày thanh mắt sáng rất kháu khỉnh. Triệu viên ngoại bảo:

- Con hãy lại đây cho đại sư phó xem thử!

Tế Ðiên ôm đứa bé vào lòng, nói:

- Ta thấy ngươi mặt mày sáng sủa, vô duyên vô cớ mà phải bị câm. Hòa thượng ta càng nhìn càng tức giận.

Nói rồi bạt vào thằng bé một bạt tai. Buông ra, thằng bé chạy tuốt ra ngoài. Triệu viên ngoại thấy vậy hết hồn, dù sao nó cũng là một thằng bé, Hòa thượng mạnh tay như thế nhỡ có việc gì rồi phải làm sao?

Nào ngờ thằng bé chạy vào trong nhà cất tiếng khóc lớn nói:

- Hay cho ông Hòa thượng! Tôi đâu có mời ông, đâu có ghẹo ông mà ông đánh tôi!

Triệu viên ngoại nghe thiệt là lạ! Hơn nửa năm nay không thể nói được mà bây giờ bị ông Hòa thượng đánh một bạt tai lại nói được ngay. Lão viên ngoại bước tới hành lễ Hòa thượng va nói:

- Thánh tăng thật là Phật pháp vô biên! Xin lãnh giáo bảo sát Ngài ở đâu? Ngài xưng gọi thượng hạ như thế nào?

- Viên ngoại muốn hỏi ư? Ta là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn đây.

- À ra thế! Té ra là Tế Công trưởng lão, tiểu lão tôi thật không biết!

Vương Ðạo Nguyên nghe ra, trong lòng mới vỡ lẽ, nói:

- Té ra là Thánh tăng, tiểu đạo thất kính quá!

Triệu viên ngoại mới kêu công tử vào và bảo mau dập đầu hành lễ Thánh tăng. Ðứa bé lập tức bước tới hành lễ Hòa thượng. Viên ngoại hỏi:

- Con ơi, cha hỏi con nè, tại sao bỗng nhiên con bị câm như thế?

- Ðứa bé nói:

- Con hôm đó đến hoa viên chơi, thấy trên lầu có một ông già với hai cô nương lạ hoắc. Con hỏi: - Các ngươi ở đâu đến đây? Họ cũng không biết tại sao chỉ tay vào con một cái rồi con nói không được luôn.

Triệu viên ngoại nói:

- Có tình tiết như vậy à?

Tế Ðiên nói:

- Thì ra trên lầu nơi hoa viên của ông có hồ tiên ở. Thằng bé này đã gặp phải hồ tiên rồi. Bây giờ thì nó hết, nhưng sợ e sẽ tái phát. Tối nay Hòa thượng ta mời hồ tiên ra khuyên họ đi chỗ khác đừng ở trong nhà ông nữa, để cho vú em, a hoàn khỏi gặp mà sanh ra lôi thôi.

Triệu viên ngoại nói:

- Thánh tăng đã mở lòng từ bi giúp cho như thế thì còn gì bằng.

Nói rồi hối gia nhân quét dọn bàn ghế, trong giây lát chén đũa sẵn sàng, tiệc rượu bày lên. Lão viên ngoại mừng không kể xiết, lập tức cầm bầu rượu rót mời Hòa thượng và lão đạo sĩ rồi chính mình ngồi vào bồi tiếp ăn uống vui vẻ.

Ăn xong bữa cơm sáng, Triệu viên ngoại cầm Tế Ðiên và Vương Ðạo Nguyên lại nói chuyện. Ðến nửa bữa chiều, dọn một tiệc thịnh soạn đủ cả sơn hào hải vị. Tế Ðiên nói:

- Lão viên ngoại, ông bảo gia nhân sắp sẵn cho tôi một phần hương đèn và giấy tiền vàng mã, đặt trên một bàn ở hoa viên, lát nữa tôi sẽ ra mời hồ tiên.

Lão viên ngoại dặn bảo gia nhân chiếu theo lời dặn chuẩn bị sẵn sàng, rồi bồi tiếp cùng ăn uống. Tế Ðiên gắp miếng to, ăn uống nhồm nhoàm. Ăn xong bữa cơm tối, trời đã hết canh một. Tế Ðiên hỏi:

- Ðồ vật đã chuẩn bị xong chưa?

- Ðã chuẩn bị xong rồi. Gia nhân đáp.

Tế Ðiên nói với Vương Ðạo Nguyên:

- Ðạo gia đi với tôi nhé!

Vương Ðạo Nguyên gật đầu ưng thuận. Triệu viên ngoại sai gia nhân cầm lồng đèn cùng Hòa thượng ra sau hoa viên. Mọi người đều đứng một bên. Tế Ðiên thấy để sẵn trên bàn hương đèn ngũ cúng, bèn bước tới đốt đèn thắp huơng, trong miệng nói nho nhỏ:

- Ta đây không phải xa lạ mà là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn đây.

Tế Ðiên nói liên tiếp ba lần rồi hô lớn:

- Hồ tiên không đến còn đợi chừng nào?

Mọi người nhìn lại, trong chớp mắt cửa lầu mở ra, từ đó đi ra một ông già, tóc râu đều bạc. Triệu viên ngoại thấy rất ngạc nhiên. Biết rằng trên lầu này lâu nay không có người ở, sao hôm nay lại có người đi ra? Kỳ lạ thật! Thấy ông già đó gặp Tế Ðiên bèn ôm quyền nói:

- Tánh tăng kêu tôi có việc chi?

- Ông là người tu hành, lẽ ra nên tìm một nơi thâm sơn vắng vẻ để tham tu ám luyện mới phải, cớ sao lại ở chốn hồng trần này làm chi? Hơn nữa, Triệu viên ngoại đây vốn là một người tốt, ông cần chi phải đối xử với ông ấy như kẻ phàm phu tục tử như thế.?

Tại Thánh tăng chưa rõ. Nhân vì bọn vú em, a hoàn thường hay quấy rối chỗ ở của tôi, nếu đệ tử không náo loạn gia đình ấy thì làm sao yên được.

- Ta biết rồi, theo ta thì ông nên về nơi thâm sơn ẩn tu thì hơn.

- Thánh tăng đã dạy như thế, đệ tử xin tuân mạng.

- Có thế chứ!

Hồ tiên nói xong quay mình trở về. Tế Ðiên cùng mọi người trở ra nhà trước. Triệu viên ngoại nói:

- Thánh tăng từ bi giúp đỡ cho, tiểu lão thật cảm tạ vô vàn. Ngày mai tôi xin đưa Thánh tăng vài ngàn lượng bạc để thắp hương dùm tôi.

- Ta chẳng cần bạc. ông nên lấy đất cúng cho Vương Ðạo Nguyên hai khoảnh để làm hương hỏa. Miếu ông ta quá nghèo khổ. Ông cho ông ấy cũng như cho ta vậy.

- Thánh tăng đã dạy thế, đệ tử xin tuân lịnh.

Vương Ðạo Nguyên nghe nói mừng quá, lật đật bước tới cảm tạ Tế Ðiên. Không ngờ hai bữa cháo mà đổi được hai khoảnh ruộng. Hôm sau, Tế Ðiên cáo từ, Triệu viên ngoại đưa ra khỏi cửa. Lão đạo sĩ cũng cáo từ về miếu. Tế Ðiên vòng tay từ biệt ra khỏi triệu gia trang, theo đường lớn đi về phía trước.

Ðang đi bỗng có một luồng gió trốt thổi đến, Tế Ðiên án lịnh cơ biết rõ. người đến chính là Truy hồn thị giả Ðặng Liên Phương, đương muốn kiếm Tế Ðiên để báo thù, nay gặp nhau giữa đường.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:37 PM | Message # 225
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 218


Thiệu Hoa Phong trốn về Vạn Hoa Sơn
Ðặng Liên Phương vì bạn kiếm Tế Công
Tế Ðiên đang đi bỗng gặp một trận gió trốt cuốn lại, bắt rùng mình, tinh linh biết rõ. Nhìn kỹ người đến chính là Ðặng Liên Phương cùng với một người nữa.

Ðặng Liên Phương gặp Tế Ðiên nói:

- Hay cho Tế Ðiên, ta kiếm ngươi như đạp băng lấy lửa, ép cát tìm dầu, kiếm khắp nơi mà không gặp. Nay gặp đây rồi xem ngươi chạy đi đâu?

Tế Ðiên nói:

- Ơ, ngươi không nói ta có biết đâu?

- Ta sẽ bắt ngươi để báo thù cho sư đệ mới được.

Ðặng Liên Phương từ đâu tới?

Nhân vì trước đây tại Tàng Trân Ổ, Tế Ðiên triển khai pháp thuật đốt chết Hàn kỳ. Bọn Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong trốn khỏi Tàng Trân Ổ, chạy đi tứ tán. Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong không biết phải chạy đi đâu. Truy hồn thị giả Ðặng Liên Phương hỏi:

- Thiệu đại ca, bây giờ anh muốn đi đâu?

- Hiền đệ ơi, thôi đừng hỏi làm chi! Ta bây giờ không khác thằng khùng, đứng ngồi ngơ ngẩn, đầu óc lùng bùng, đói không biết, no không hay, lòng rối rắm khác nào kiến bò trong chén nóng, thiệt là lên trời không chốn, xuống đất không đường.

- Thiệu đại ca, nếu anh không có nơi nào để đi thì cùng tôi về Thánh giáo đường ở Vạn Hoa Sơn ra mắt các Ma sư gia, yêu cầu các vị hạ sơn bắt Tế Ðiên Hòa thượng trả thù cho Hàn Kỳ hiền đệ.

Xích phát linh quang thở dài:

- Hiền đệ ơi, chúng ta là anh em tri kỷ, em giúp ta một tay, che chở cho ta mới chịu nổi. Hiền đệ xem tình cảnh ta thiệt là quá tơi tả, bạn bè bỏ đi tứ tán. Thiệt là: “Thời đến người chẳng đến, thời chẳng đến có ai đến nào?”. Quả là ngàn lượng vàng ròng dễ kiếm, một người tri kỷ khó tìm. Chẳng những bây giờ ta không báo được cừu mà gặp Tế Ðiên một lần nữa chắc là bị bắt, bị tù, chín phần chết, một phần sống quá!

- Huynh trưởng bất tất phải nói mấy câu đó, hãy cùng tiểu đệ đến Thánh giáo đường trên Vạn Hoa Sơn đi. Chỉ cần nói Hàn Kỳ bị chết về tay Tế Ðiên thì các Ma sư gia tất sẽ báo cừu cho Hàn đệ, cần gì anh phải đi bắt Tế Ðiên.

Thiệu Hoa Phong không còn cách nào hơn, đành cùng Ðặng Liên Phương vận chẩn cước phong về núi Vạn Hoa.

Lên đến núi mở mắt nhìn kỹ thấy Thánh giáo đường giống như một tòa tiên phủ, vàng ngọc sáng choang, lầu rồng gác phượng rất đẹp mắt. Trên ngọn núi này phàm phu tục tử không dễ gì lên được. Trên đỉnh núi cao dã thú từng bầy, người tục không thể đến. Ðặng Liên Phương cùng Thiệu Hoa Phong lên đến cổng lớn gõ cửa. Một lát sau từ bên trong một đồng tử ra mở cửa. Ðồng tử này độ 16 tuổi, tóc rẽ làm hai búi, mày thanh mắt sáng, mặt như ngọc trắng, mình mặc áo bào rộng màu lam, dưới chân vớ trắng, giày vô ưu, tay cầm phất trần, thật là tiên phong đạo cốt.

Gặp Ðặng Liên Phương, đồng tử nói:

- Sư huynh, anh đi Doanh Châu ở Ðông Hải hái cỏ Linh chi trở về đấy à? Mau thiệt!

Ðặng Liên Phương nói:

- Anh hỏi em nè, Ma sư gia đều ở Thánh giáo đường cả chớ?

- Không đâu! Chỉ có một mình Chưởng giáo Tổ sư gia Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu ở tại Thánh giáo đuờng thôi.

- Ðược! ta phải đi gặp Tổ sư gia về việc cần thiết này mới được. Thiệu đại ca, anh cùng đi với tôi nhé!

Hai người nói xong đi vào bên trong. Thiệu Hoa Phong nhìn thấy trong viện tòng trúc thẳng hàng, thanh khí tươi mát thật là u nhã. Ðại sảnh Bắc thượng phòng là Cửu Long sảnh chín gian, chính giữa có một biển lớn trên đề ba đại tự: “Thánh giáo đường”. Hai bên có đôi liễn: “Tuân tiên thiên chi tạo hóa” và “Ðộ hậu thế chi ngu ngoan”. Trong đại sảnh đặt hai dãy gồm bốn bàn bát tiên với tám chiếc ghế dựa. Trên ghế ở bàn bát tiên thứ hai tính từ hướng Ðông đã có một người ngồi, thân hình to lớn, tam đình nở rộng, đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc màu vàng sậm thòng hai dãi mũ thêu hoa cùng màu, chân mang dép vô ưu, sau lưng giắt lá “Hỗn ngươn ma hỏa phan”, bên sườn lủng lẳng thanh Táng môn kiếm. Trên gương mặt màu vàng nhạt là cặp chân mày to với hai mắt lộ, lông đen áp tai, bộ râu quai nón đen kịt trông rất hung ác.

Thiệu Hoa Phong thấy rồi không dám tiến vào nữa, chỉ đứng lại ngoài cửa. Ðặng Liên Phong vào trước, quỳ xuống hô:

- Chưởng giáo Tổ sư ở trên, đệ tử là Ðặng Liên Phong xin lạy ra mắt.

Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu mở mắt ra hỏi:

- Ðặng Liên Phương, ngươi cùng hàn Kỳ đi Doanh Châu nơi Ðông Hải hái cỏ Linh chi mà hái có được không?

Ðặng Liên Phương thưa:

- Tổ sư gia có chỗ không biết, đệ tử và sư đệ Hàn Kỳ vâng lệnh Tổ sư gia xuống núi, mới đi nửa đường gặp một người bạn cũ tên là Xích phát linh quanh Thiệu Hoa Phong, chính là người của Tam Thanh giáo, đang tu ở Từ Vân quán tại Ngọa Ngưu Ky, Bình Thủy Giang, phủ Thường Châu. Trên trần thế có Tế Ðiên Hòa thượng, có ý hưng Tam Bảo, diệt Tam Thanh, vô cớ mê hoặc quan phủ Thường Châu điều động quan binh đến bao vây Từ Vân quán. Tế Ðiên tăng rượt đuổi Thiệu Hoa Phong đến nỗi lên trời không đường, xuống đất không chỗ. Thiệu Hoa Phong gặp bọn đệ tử than thở hết lời và năn nỉ xin giúp đỡ một tay để báo thù. Lúc đó đệ tử và Hàn Kỳ mới động lòng cùng Thiệu Hoa Phong trở về Tàng Trân Ổ. Ðến Tàng Trân Ổ, nào ngờ Tế Ðiên cũng tìm đến. Sư dệ con là Hàn Kỳ dùng Tử mẫu âm hồn điều trói Tế Ðiên lại không được mà còn bị Tế Ðiên trói lại đem đốt chết trong lò Bát quái và lấy Tử mẫu âm hồn điều đi luôn. Hiện giờ đệ tử cùng người bạn là Thiệu Hoa Phong cùng chạy về đây nên không thể đến Doanh Châu nơi Ðông Hải hái cỏ Linh chi đem về được. Cầu xin Tổ sư gia hạ sơn bắt lấy Tế Ðiên trả thù cho sư đệ con.

Nghe đến câu đó, Linh Tiêu đùng đùng nổi giận nói:

- Hay cho Ðặng Liên Phương, vô cớ đi làm chuyện tào lao, đem Vạn Hoa sơn ra bêu rếu để bị Tế Ðiên coi thường chớ ai đụng đến Thánh giáo đường của ta. Mi làm thương tổn uy danh của ta, thật là đáng giận! Kim Côn thị giả đâu?

Bên ngoài có tiếng đáp, tức thì tiến vào tám vị thuật sĩ chưởng hình, nói:

- Xin chờ lệnh của Tổ sư gia!

Linh Tiêu cư sĩ nói:

- Lôi Ðặng Liên Phương xuống đánh 40 kim côn cho ta rồi phạt ra sau núi hái thuốc 100 ngày.

Kim côn thuật sĩ Thẩm Thụy lập tức lôi Ðặng Liên Phương xuống đánh 40 côn. Ðánh xong, Ðặng Liên Phương phải tự mình đi ra sau núi. Xích phát linh quang đứng ở bên ngoài thấy vậy sợ hãi run lập cập, không biết phải làm sao, thì bên trong Linh Tiêu truyền dẫn Thiệu Hoa Phong vào. Thiệu Hoa Phong được dẫn vào lập tức dập đầu, nói:

- Chưởng giáo Tổ sư gia ở trên, đệ tử là Thiệu Hoa Phong dập đầu xin ra mắt.

Linh Tiêu nói:

- Hay cho tên nghiệt chướng! Mi ở Từ Vân quán hành hung tác ác, làm đủ trò bậy bạ. Mi tưởng ta không biết à? Bây giờ mi còn mê hoặc người khác giúp mi tạo phản. Sư điệt ta là Hàn Kỳ vì mi mà phải mất mạng. Ta cũng không thèm đánh mi làm chi đâu! Bây đâu! Ðem Thiệu Hoa Phong lên núi đi! Ðem ra sau núi treo 49 ngày. Sau đó ta hỏa thiêu mi là xong ngay.

Thiệu Hoa Phong nghe kể những hình phạt đó càng khó chịu hơn là bị quan binh bắt giữ, dù bị chặt mổ mà chết mau hơn. Sợ đến nỗi không nhúc nhích được. Thế rồi bị người ta trói lại, khiêng ra sau núi treo lên cây. Ðặng Liên Phương nhìn thấy cũng không dám cứu.

Qua hai ngày, đến phiên Kim Côn thuật sĩ đi tuần tra ra sau núi. Anh ta vốn là họa trò của Linh Tiêu, thường là bạn thân của Ðặng Liên Phương. Thẩm Thụy gặp Ðặng Liên Phương bèn hỏi:

- Ðặng đại ca, vết thương bị đòn nay đã đỡ chưa?

- Ðỡ được một chút.

- Ðặng đại ca, xưa nay anh cứ thích xen vào chuyện của người không thôi.

- Hiền đệ nói như vậy không đúng đâu. Ai không có ba người bạn tốt, vài người bạn thân? Thường ngảy chúng ta đối xử như tay chân ruột thịt. Ví như tôi bị người ta hiếp đáp hiền đệ có bỏ mặc không?

- Cái đó hẳn rồi, làm sao có thể khoanh tay làm ngơ được.

- Tôi muốn bàn với hiền đệ một việc.

- Chuyện gì thế? Anh cứ nói ra đi. nếu tôi làm được, chết cũng không từ.

- Tôi quyết muốn tìm Tế Ðiên Hòa thượng để báo thù rửa hận mới hả giận. Hiền đệ hãy giúp tôi một tay nhé!

- Thế thì tôi với anh lén xuống núi cùng tìm Tế Ðiên.

- Hiền đệ đi thế này không được đâu. Hàn Kỳ có Tử mẫu âm hồn điều còn chẳng phải là đối thủ, bị hắn ta đốt cháy chết thay. Huống chi bọn mình tay không chân rỗi làm sao có thể đi được? Hiền đệ hãy lén lấy trộm món pháp bửu của sư gia đem theo tùy thân mới được.

- Làm sao mà lấy trộm?

- Hiền đệ ơi, em hãy giúp tôi việc này để trừ khử Tế Ðiên đi, tôi quyết không quên ơn hiền đệ đâu.

Tôi nghĩ ra rồi. Lục hợp đồng tử Tủng Hải Tổ sư gia có một viên “Lục hợp châu” để ở Hoa sảnh các, chính mắt tôi thấy Lục hợp đồng tử Tủng Hải Tổ sư gia không có mang theo. Lục hợp châu này khi dùng không cần phải niệm chú, đánh ra có một đạo kim quang phát nổ lên như sấm, trời long đất lở, bất luận yêu tinh nào bị đánh trúng phải hiện nguyên hình. Thật là lợi hại vô kể! Ðể tôi đi trộm nó về rồi chúng ta cùng lén xuống núi kiếm bắt Tế Ðiên dễ như trở bàn tay không phải tốn chút sức nào.

- Thế thì hay lắm! Hiền đệ nên đi ngay đi.

Thẩm Thụy lập tức về phía hoa sảnh, một lát sau cầm Lục hợp châu trở ra. Ðặng Liên Phương nhìn thấy rất vui mừng. Hai người liền vận chẩn cước phong lẻn xuống núi. Trước hết đến phủ Thường Châu dò xét, có người cho biết:

- Tế Ðiên đã đi đến huyện Ðơn Dương rồi.

Hai người lật đật đi huyện Ðơn Dương tìm Tế Ðiên, vừa hay đi nửa đường thì gặp nhau. Gặp mặt cừu nhân, Ðặng Liên Phương cặp mắt đỏ ngầu, nghiến răng trèo trẹo, nói;

- Hay cho Tế Ðiên, mi chạy đi đâu?

- Ta đi phủ Thường Châu đây.

- Mi khoan đi đã, ta đang tìm mi, giờ mới gặp.

- Gặp nhau để làm gì chớ?

- Làm gì à? Ta bắt mi lại, đốt chết mi để trả thù cho sư đệ Hàn Kỳ của ta.

- Ðược, nhà ngươi muốn phân tài cao thấp với Hòa thượng ta à? Vậy chúng ta hãy lên Phan Ðào Lãnh đằng trước mặt kia đi, nơi đó thanh tịnh đấy!

- Ðược, mi dám đi không?

Nói xong họ kéo nhau đi về phía Phan Ðào Lãnh. Sắp đến nơi, có một tiếng nói lớn rền vang như sấm:

- A Di Ðà Phật, hay cho Ðiên tăng, phen này ngươi chạy đi đâu.

Tế Ðiên giật mình kinh ngạc.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:37 PM | Message # 226
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 219


Phan Ðào Lãnh đấu phép Lục đầu tăng
Kế thoát thân, kinh hãi Ðặng Liên Phương
Tế Công thiền sư cùng Truy hồn thị giả Ðặng Liên Phương, Kim côn thuật sĩ Thẩm Thụy vừa đến Phan Ðào Lãnh thì nghe phía trước có tiếng la lên:

- Hay cho Ðiên tăng, mi chạy đi dâu? Sái gia đang tìm ngươi không khác nào dùi băng kiếm lửa, ép cát tìm dầu đây!

Ðặng Liên Phương ngước đầu nhìn lên, thấy trước mặt mình là một vị Hòa thượng hình thù quỷ quái, mình cao hơn một trượng, tam đình nở rộng, trên đầu bện tóc thành một vòng kim cô, mặt như màu đồng xám, dưới hai đạo kim mi là cặp mắt vàng tròng đôi lộ hẳn ra ngoài, lông đỏ áp tai, đầy cằm bộ râu quai nón đỏ lòm, mình mặc áo bào màu xanh, tay cầm phất sa, lưng giắt giới dao, dữ như ôn thần, hình thù quỷ quái. Ðặng Liên Phương nhìn thấy rất ngạc nhiên, hỏi:

- Hòa thượng, ông tới đây làm gì?

- Ta muốn bắt Tế Ðiên để báo cừu rửa hận.

- Hòa thượng không cần phải bắt ông ta, hai đứa tôi bắt ông ta giùm ông rồi.

- Hai đứa bây chưa bắt được ông ta đâu.

- Tôi quen biết ông. Ðại khái ông chưa biết lai lịch tôi như thế nào mà!

Hòa thượng cười hà hà, nói:

- Sái gia biết truyện 500 năm trước, 500 năm sau, khéo hiểu việc quá khứ vị lai, làm sao mà ta chẳng biết ai? Dù chưa gặp nhưng lai lịch của mi đâu có thể qua mắt được ta. Mi chính là môn hạ của Bát ma ở Thánh giáo đường tại Vạn Hoa Sơn, mi tên là Ðặng Liên Phương đây mà. Mi không biết sái gia đâu, mi cứ về hỏi sư phó mi về Lục Bào hòa thượng ở Phan Ðào Lãnh thì sẽ biết ta là ai. Hai người muốn bắt Tế Ðiên thì có tài nghệ gì không?

- Chúng tôi có pháp bửu.

- Ðược mi có pháp bửu, ta nhường cho mi bắt trước. Nếu mi bắt không được, sái gia sẽ bắt hắn sau.

Ðặng Liên Phương nghe nói lớn lối quá, chẳng biết hòa thượng này là ai. Thẩm Thụy nói:

- Tế Ðiên, mi có biết ta là ai không?

- Mi là con ma mà có gì ta không biết.

Thẩm Thụy nghe nói, đùng đùng nổi giận, hét lên:

- Hay cho Ðiên tăng, dám nói những lời hỗn xược thế hử? Ðể ta kết thúc tánh mạng mi đây.

- Mi muốn kết thúc tánh mạng ta hả! Dễ gì!

Thẩm Thụy lập tức móc Lục hợp châu ra, nhắm ngay Tế Ðiên ném tới. Chỉ thấy một đạo bạch quang chiếu ngay Hòa thượng. Kế nghe Tế Ðiên la:

- Không xong rồi! Cứu tôi với!

Câu nói chưa dứt thì Lục hợp châu nổ lên một tiếng như long trời lở đất. Tế Ðiên ngã nằm thẳng đơ, nhân sự bất biết. Thẩm Thụy cười ha hả, nói:

- Ðặng đại ca, anh thấy chưa! Tôi tưởng đâu Tế Ðiên ghê gớm lắm, dè đâu lại là kẻ lục lục tầm thường, bị một quả Lục hợp châu đè bẹp ngay. Chúng ta vác hắn về núi rồi chất củi đốt chết trả thù cho Hàn hiền đệ.

Ðặng Liên Phương nói:

- Lục Bào hòa thượng, ông cũng nên trở về đi. Hai đứa tôi đem Tế Ðiên trở về núi đây. Kể như ông báo thù được rồi.

Lục Bào hòa thượng nói:

- Cũng được, thây kệ nó, hai đứa bây vác hắn đi đi!

Ðặng Liên Phương mới vác Tế Ðiên cùng Thẩm Thụy vận chẩn cước phong chạy về Thánh giáo đường ở núi Vạn Hoa. Lúc đó Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu cùng Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phương, Lục hợp đồng tử Tủng Hải đang ngồi nói chuyện ở đại sảnh.

Ðặng Liên Phương và Thẩm Thụy về đến nơi, Lục hợp đồng tử Tủng hải hỏi:

- Hai đứa bây đi đâu về đó?

Ðặng Liên Phương thưa:

- Thiệt không dám dấu chư vị Tổ gia, hai đứa con xuống núi kiếm bắt Tế Ðiên đem về báo cừu rửa hận.

Lục hợp đồng tử nói:

- Hai thằng nghiệt súc này, tụi bây quáng gà chỉ làm trò cười cho Tế Ðiên thôi! Chúng mày làm mất mặt người của Vạn Hoa sơn đây mà!

Ðặng Liên Phương nói:

- Sao lại quáng gà?

- Mi xem thử có phải là vác Tế Ðiên Hòa thượng đó không?

Sau câu nói, Ðặng Liên Phương và Thẩm Thụy xem lại thì cái mình vác về chỉ là một cục đá. Hai người tức giận đến nỗi mắt trợn trừng. Lục hợp đồng tử nói:

- Việc hai đứa bây muốn kiếm Tế Ðiên để báo thù hãy gác lại, đừng nóng vội. Tụi bây cũng bắt không được ông ta đâu. Ðể chúng ta sẽ bàn cách khác. Hãy đem Lục hợp châu trả lại đây, tụi bây không được dùng bậy bạ.

Thẩm Thụy không còn cách nào hơn đành lấy Lục hợp châu giao trả cho Lục hợp đồng tử Tủng Hải.

Mọi người đang nói tới đó bỗng có người chạy vào báo:

Thưa Ma sư gia! Ở ngoài cổng hiện có một ông Hòa thượng kiếc, vỗ cửa mắng lớn rằng: - Bảo Ma sư gia hãy đem Thiệu Hoa Phong ra thì mọi việc đều thôi, nếu không nghe theo thì giết thẳng đến Thánh giáo đường, cả gà chó cũng không chừa.

Các Ma sư gia nghe báo, tức giận thét lên như sấm:

- Hay cho Tế Ðiên, mi thiệt là lớn mật! Dám tìm đến Thánh giáo đường của chúng ta chớ! Nó dám vô lễ như thế, để ta ra bắt nó.

Nói rồi, các ma sư gia lập tức bước nhanh ra cổng. Tại sao lại có việc như thế? Sau khi Truy hồn thị giả Ðặng Liên Phương vác cục đá do Tế Ðiên làm phép hoán đổi đi rồi, La Hán gia nấp lại sau gốc cây. Lục Bào hòa thượng thấy Ðặng Liên Phương vác Tế Ðiên đi rồi, bèn cười ha hả nói một mình:

- Ta tưởng Tế Ðiên Hòa thượng cổ mọc ba đầu, mình có sáu tay, lợi hại ghê gớm lắm! Té ra nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt còn hơn nghe tên, ông ta có gì ghê gớm đâu! Hôm nay để mặc họ, nếu ta muốn bắt Tế Ðiên cũng chẳng phải tốn chút sức nào.

Nói xong quay mình sửa soạn cất bước. Tế Ðiên từ phia sau thân cây bước ra, cười hà hà, nói:

- Ðồ nghiệt súc, mi muốn bắt ta hử? Mi bắt thử coi!

Lục hòa thượng nhìn thấy, “a” lên một tiếng, ngạc nhiên nói:

- Hay cho Tế Ðiên!

Tế Ðiên cũng nói:

- Hay cho nghiệt súc!

Lục Bào hòa thượng há miệng phun ra về phía Tế Ðiên một luồng khí xanh lục. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm: “Án ma ni bát mê hồng!”, tức thì luồng khí xanh lục tan ra bốn phía.

Lục Bào hòa thượng thấy vậy uất lên tận cổ, nói:

- Ðiên tăng, mi dám phá pháp bửu của ta hử? Ðể sái gia dùng pháp bửu lấy tánh mạng mi đây.

Nói rồi thò tay vào bọc lấy ra một hạt châu cỡ bằng quả trứng gọi là Như ý châu. Hạt châu này lợi hại vô kể, nếu đánh ra, bất luận yêu tinh nào cũng phải hiện nguyên hình. Nếu là phàm phu tục tử bị trúng phải thì ba hồn bẩy vía phải tiêu tan. Hạt châu nhắm ngay Tế Ðiên đánh tới. Tế Ðiên miệng niệm lục tự chân ngôn, đưa tay bắt lấy h5t Như ý đó. Lục Bào hòa thượng thấy vậy cả kinh. Tế Ðiên lột mũ xuống, nói:

- Hay cho nghiệt súc! Mi cũng chưa biết ta là ai mà! Ðể ta cho mi thấy.

Nói rồi lấy tay sờ lên đầu, hiển lộ Phật quang, kim quang, linh quang. Lục Bào hòa thượng nhìn thấy hồn phi phách tán. Tế Ðiên nói:

- Ðồ nghiệt súc, mi hết bửu bối rồi, để Hòa thượng ta bắt mi.

Lục Bào hòa thượng nghe nói sợ quá, hóa ra trận quái phong trốn mất. Ông ta chạy trốn về Ngũ Vân động trên Ngũ Vân Sơn, mời Ngũ Vân Lão tổ dựng Yêu phan hội tụ quần yêu lập nên Ngũ Vân trận để đối địch với Tế Ðiên. Ðó là chuyện sau này.

Lục Bào hòa thượng chạy trốn, Tế Ðiên chẳng thèm rượt theo, bèn đi thẳng đến phủ Thường Châu. Sai nhân thấy Tế Công lật đật chạy vào bẩm báo với Tri phủ Cố Quốc Chương. Cố Quốc Chương vội cho người mời vào. Quan Tri phủ xuống thềm, ôm quyền, nói:

- Thánh tăng lâu quá không về, đệ tử đang nhớ mong, định phái người đi tìm mời Thánh tăng về. Không ngờ Thánh tăng lại về đến.

Tế Ðiên nói:

- Lão gia vẫn khỏe chứ?

- Nhờ trời vẫn khỏe.

Tế Ðiên và Tri phủ cùng vào văn phòng ngồi xuống uống trà. Tri phủ nói:

- Ðệ tử đây hiện giờ không biết Thiệu Hoa Phong đang trốn tránh ở đâu? Ðệ tử đang mong đợi Thánh tăng, nhân vì thượng cấp gởi văn thư thôi thúc bắt Thiệu Hoa Phong. Ðệ tử đang lo lắng vì không biết tặc nhân đang hiện trốn nơi nào? Bọn thủ hạ khoái ban tử hiện đang cho dán cáo thị ở bốn cửa thành truyền rao ai bắt được Thiệu Hoa Phong sẽ trọng thưởng.

- Cáo thị như thế nào? Cho ta xem thử!

Quan Tri phủ lấy tờ cáo thị đưa cho Tế Ðiên. Cáo thị viết là:

“Chức chánh phẩm họ Cố, tiền nhiệm chánh đường phủ Thiệu Hưng, được điều bổ chánh đường phủ Thường Châu, vì trừ gian diệt tà để cứu giúp dân sinh. Dưới ánh thiên quang khó dung li mị công hành; trong vòng cương hóa, đâu cho tà thuật li mị? Cho nên luật có khoản ghi, cấm tuyệt hành nghề đồng cốt, chính vì trừ hại cho dân. Gần đây bản phủ hết lòng trong bổn phận, nhưng gặp yêu đạo Thiệu Hoa Phong ở Từ Vân quán hưng yêu tác quái, làm hại dân lành. Hành động giống như hổ lang vì ỷ vào tà thuật, tâm khác nào rít độc, ai gặp phải thì nhà nát thân vong; lòng dạ tựa sài lang, ai chạm đến thì khó toàn mạng sống. Nếu không sớm trừ khử thế tất thành độc hại.

Thế nên nay công bố cho toàn thể quan dân quan quân đều biết, hoặc ai có thuật chém tà, hoặc ai có phép trừ yêu, hoặc ai thấy mình không khả năng, tiến cử người khác, hoặc nơi này không có người tài, mời thỉnh ở quận khác. Nếu trừ bỏ được hại cho dân, bản phủ không tiếc phần trọng thưởng.

Mong rằng, mọi người hợp tác cùng làm, cẩn thận chớ đem lòng nghi sợ.Cáo thị

Ngày... tháng... năm...

(cho dán các nơi)

Tế Ðiên xem cái thị xong, cười hà hà, nói:

- Tờ cáo thị này dán lên chắc có người ra ứng nhận.

Tri huyện nói:

- Tôi nghĩ cũng phải. Chi bằng lạy cầu xin Thánh tăng chiếm cho một quẻ thử xem Thiệu Hoa Phong đang ở đâu? Xin Thánh tăng từ bi bắt yêu đạo giùm cho mới xong!

- Ta còn biết Thiệu Hoa Phong hiện ở Thánh giáo đường trên Vạn Hoa Sơn, Hòa thượng ta không đi thành ra làm một việc đầu voi đuôi chuột, còn nếu Hòa thượng ta đi thì ắt vương phải một trường ma nạn, âu cũng là số trời.

Vừa nói tới đó thì sai nhân đưa Tiểu Ngộ Thiền vào. Ngộ Thiền trước đây vâng lệnh Tế Ðiên cùng anh em Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, Hàn Long, Hàn Khánh trấn giữ chùa Linh Ẩn đề phòng bọn yêu đạo đến đó ám hại chúng tăng. Quả nhiên bọn yêu đạo đến bị Ngộ Thiền đuổi chạy mất. Bọn Kim mao hải mã xong việc cáo từ về núi Lục Dương. Một mình Ngộ Thiền ở lại Linh Ẩn giữ chùa, đã lâu mà không thấy Tế Ðiên trở về, cũng không biết sự việc ở Thường Châu kết thúc chưa?

Ngộ Thiền mới đem việc giữ miếu uỷ thác cho sư đệ là Ngộ Chơn và nói rằng mình phải đi tìm sư phụ, nói xong rờ lên đầu đến cổng nha môn Thường Châu ngay. Ðến nơi, Ngộ Thiền hỏi các đương sai và được họ đưa vào. Quan Tri phủ nói:

- Thiếu sư phụ đến đây rồi!

Ngộ Thiền bước tới hành lễ sư phụ rồi mới quay qua chào quan Tri phủ. Tế Ðiên hỏi:

- Ngộ Thiền, con đến đây làm gì?

- Con không yên lòng, đến gặp sư phó hỏi xem việc của Từ Vân quán đã xong chưa?

Quan Tri phủ nói:

Thôi đừng nhắc tới! Hiện Thiệu Hoa Phong bắt không được. Thánh tăng nói hắn trốn ở Thánh giáo đường trên Vạn Hoa sơn, không dễ gì đi bắt, thế mới là khó.

Ngộ Thiền nói:

- Cái đó có khó gì? Chẳng cần đến sư phó, để tôi đi lên núi Vạn Hoa bắt hắn cho.

Tế Ðiên nói:

- Con đừng đi, nếu con đi sẽ vây vào họa lớn đấy!

Ngộ Thiền không nghe, đứng lên đi. Tế Ðiên đưa tay giữ lại không kịp. Ngộ Thiền lấy tay rờ lên đầu thẳng đến Thánh giáo đường. Ngờ đâu lại gây ra một trường đại họa.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 26 May 2012, 2:38 PM | Message # 227
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 220


Ngộ Thiền đại náo Vạn Hoa Sơn
Bát ma bắt giữ Phi Long tăng
Tiểu Ngộ Thiền rờ đầu ra khỏi phủ Thường Châu đến dưới núi Vạn Hoa, chân đạp trên đất, đứng ở trước cổng, mở miệng mắng om sòm:

- Hãy mau đưa Thiệu Hoa Phong ra đây thì mọi việc đều yên! Nếu không chịu đưa ra thì hòa thượng lão gia sẽ đánh thẳng lên núi, giết sạch bọn thiên ma ngoại đạo chúng bay. Ðại khái là tụi bay không phải là do trời đất sanh ra mà!

Ðương mắng chửi tới đó thì gặp Tuần sơn thị giả đi ngang qua, nói:

- Ông hòa thượng kiếc! Ông mắng ai om sòm ở đây thế?

Ngộ Thiền nói:

- Ngươi hãy mau đi nói cho Bát ma hãy đưa Thiệu Hoa Phong ra thì mọi việc đều ổn cả. Còn không, hòa thượng ta đánh thẳng lên núi, chém hết, giết hết không chừa một mống.

Tuần sơn thị giả nói:

- Này hòa thượng, ông là người ở đâu thế? Cả gan đến Vạn Hoa sơn nói năng vô lễ như vậy hử?

- Hay cho tiểu tử này, mi không biết hòa thượng lão gia là ai ư? Ngọc Hoàng thượng đế là anh kết nghĩa của ta, nhị lang Dương Tiễn ở chung với ta một chỗ, Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra thấy ta còn phải vái chào đấy. Mi hãy vào kêu Bát ma ra đây, hòa thượng ta cũng không so tài cao thấp với mi làm gì!

Tuần sơn thị giả nghe hòa thượng nói lớn lối như vậy, lật đật chạy lên núi, thẳng vào Thánh giáo đường Bát ma Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu đang ngồi cùng với Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong, Lục hợp đồng tử Tủng Hải bàn chuyện kiếm Tế Ðiên để báo thù. Tuần sơn thị giả bước vào báo:

- Bẩm các vị Ma sư gia, dưới núi có một ông hòa thượng kiếc đang đứng trước cửa mắng lớn, kêu các vị Ma sư gia hãy đem nộp Thiệu Hoa Phong ra ngay thì muôn việc đều thôi, bằng không sẽ giết thẳng lên núi gà chó không chừa.

Bốn vị Ma sư gia nghe nói thế, tức giận la hét như sấm:

- Hay cho Tế Ðiên, cả gan dám đến trước cửa nhà chúng ta nói năng vô lễ như thế! Thiệt là khi ta quá lắm!

Ðương nói tới đó thì Tiêu vân cư sĩ Chân Trường Nguyên, Bạch vân cư sĩ Sính Tú, Ban đảo càn khôn Ðảng Yến, Ðăng phiên vũ trụ Hồng Ðào, bốn vị Ma sư kia cũng vừa về tới, hỏi:

- Việc gì thế?

Tuần sơn thị giả Thẩm Thụy thuật lại việc vừa qua. Bát ma lập tức mỗi vị cầm Táng môn kiếm và giắt Hỗn ngươn ma hỏa phan, nhảy ra khỏi Thánh giáo đường, vận chẩn cước phong chạy xuống núi Vạn Hoa. Xuống tới nơi xem lại không thấy hòa thượng kiếc đâu cả. Các ma sư la hét om sòm:

- Hay cho Ðiên tăng, mi trốn đi đâu?

Tìm tới tìm lui một hồi, chẳng thấy tông tích hòa thượng kiếc đâu cả.

Thực ra Ngộ Thiền không phải là không biết Bát ma lợi hại. Dù biết danh tiếng của Bát ma nhưng chỉ nghe đồn chớ chưa gặp mặt, làm sao biết lợi hại thế nào? Ngộ Thiền khác nào nghé con không sợ cọp, chừng dài rồi lại sợ sói. Ðừng nói chi Ngộ Thiền, mà cả đến Tế Công trưởng lão còn ngán động đến Bát ma nữa là!

Ngộ Thiền mắng chửi một hồi, thấy Tuần sơn thị giả đi vào bẩm báo, bèn nghĩ thầm: “Tại sao mình không lén rình xem Bát ma là nhân vật như thế nào, cũng đừng để cho họ nhìn thấy mình, thảng như mình đòi không được lại không phải là đối thủ của họ thì muộn mất!”. Nghĩ rồi bèn lắc mình biến thành một con chim bay lên núi, lén dò xét họ. Thấy Bát ma người nào người nấy đầu thần mặt quỷ, hung ác vô kể, chỉ có Lục hợp đồng tử tóc thắt làm hai bím giống như đứa trẻ. Các Ma sư đều đội khăn tiêu diêu bốn góc, mình mặc áo choàng tiêu diêu, mỗi người đều tay cầm Táng môn kiếm. Ngộ Thiền nghĩ thầm: “Ðiệu này chắc chắn là mình địch không lại bọn họ rồi, chi bằng mình vào trong miếu thám dọ thử”. Vào tới trong miếu, Ngộ Thiền thấy Thiệu Hoa Phong đang bị treo tòng teng ở Ðông lang, bèn đáp xuống, nói:

- Hay cho tên yêu đạo Thiêu Hoa Phong, trước đây hòa thượng lão gia suýt chết trong Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát của ngươi rồi. Ta tưởng đâu đời này không thể báo thù được, dè đâu ngươi cũng có ngày hôm nay.

Nói xong bước tới há miệng cắn vào mũi Thiệu Hoa Phong một cái.Thiệu Hoa Phong bị cột treo lên không nhúc nhích được, máu tươi chạy ra có giọt, lão đạo sĩ đau quá kêu rú lên. Ngộ Thiền mở dây xuống xỏ cột vào hai ống chân Thiệu Hoa Phong kéo tới kéo tới. Thiệu Hoa Phong đau quá ngất đi, máu bắn tứ tung. Tiểu Ngộ Thiền đang lúc cao hứng thì Bát ma trở về. Thì ra Bát ma xuống núi tìm hòa thượng kiếc không gặp, Ngọa vân cư sĩ nói:

- Lạ thiệt, hắn đi đâu kìa?

Tuần sơn thị giả nói:

- Mới vừa đứng đây mắng chửi kia mà!

Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu lập tức chiếm một quẻ, nói:

- Hay cho nghiệt súc! Thiệt to gan dám lẻn lên núi chớ. Anh em ta hãy trở lên núi đi!

Mọi người lập tức vận chẩn cước phong lên núi, Bát ma chia làm bốn mặt: Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong hai người đi vào từ hướng Ðông, Tiêu vân cư sĩ Châu Trường Nguyên, Bạch vân cư sĩ Sính Tú đi vào từ hướng Nam, Ban đảo càn khôn Ðảng Yến, Ðăng phiên vũ trụ Hồng Ðào đi vào từ hướng Bắc, Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu, Lục hợp đồng tử Tủng Hải từ hướng Tây. Bước vào thấy Ngộ Thiền đang đùa cợt hành hạ Thiệu Hoa Phong như vậy, Bát ma nói:

- Hay cho đồ nghiệt súc, thiệt là lớn mật dữ a!

Tiểu Ngộ Thiền nhìn thấy họ về, ngạc nhiên nói:

- Hay cho một bầy ma lớn nhỏ, hòa thượng lão gia hôm nay cùng bọn mi phân tài cao thấp, thiệt còn giả mất đây.

Câu nói đó chưa xong thì Lục hợp đồng tử Tủng Hải thò tay vào túi móc ra Lụp hợp châu nhắm ngay Tiểu Ngộ Thiền đánh tới, chỉ thấy một đạo bạch quang phát ra, tiếp theo một tiếng nổ long trời lở đất. Lúc đó Ngộ Thiền cũng bỏ Thiệu Hoa Phong lại, Lục hợp châu nổ lên một tiếng, Ngộ Thiền hiện nguyên hình là con phi long 12 chân, hai cánh ngắn, nằm không động đậy được. Lục hợp đồng tử Tủng Hải nói:

- Thưa anh em, chúng ta phải xử trí nó như thế nào đây?

Chưởng giáo ma vương Linh Tiêu nói:

- Tên nghiệt súc này thật là đáng giận. Nó là ác đồ của Tế Ðiên đấy! Tế Ðiên đã dùng lò bát quái đốt chết học trò của chúng ta là Hàn Kỳ, chúng ta cũng không cần để nó lại làm gì, cứ đem nó đốt chết, như vậy kể như báo thù cho Hàn Kỳ.

Mọi người đều cho là phải. Bát ma mỗi người cầm một lá Hỗn ngươn ma hỏa phan định xổ ra thì nghe bên ngoài có tiếng “Vô lượng thọ” thật to và nói:

- Các vị Ma sư hãy khoan, có sơn nhân đến đây.

Các ma sư nhìn ra thấy vừa đến một vị vũ sĩ mũ vàng thuộc Huyền môn đạo giáo, đầu đội mũ đạo sĩ hoa sen màu vàng sậm, mình mặc đạo bào màu vàng nhạt, lưng buộc dây tơ, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, dưới cằm một bộ râu bạc lòa xòa trước ngực, lưng đeo Phân quang kiếm. Vị đạo sĩ mới đến chính là Quảng pháp chân nhân Thẩm Diệu Lượng. Các Ma sư nhìn thấy người quen, mới nói:

- Thẩm đạo hữu, đến đây có việc chi?

- Tôi đến trước báo tin cho các vị rõ, sư phó tôi là Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh cùng Linh Không trưởng lão sắp đến kiểm tra núi.

Bát ma sợ Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh ở Vân Hà quán núi Vạn Tòng và Linh Không trưởng lão Trường Mi La Hán ở chùa Tòng Tuyền núi Cửu Tòng lắm. Bát ma nghe Thẩm Diệu Lượng nói xong, bèn nói:

- Chúng ta phải mau đi đón mới được.

Nói rồi họ lập tức cuốn Hỗn ngươn ma hỏa phan lại, cũng không thiết gì đốt chết Ngộ Thiền nữa. Trước hết họ lật tấm biển “Thánh giáo đường” lại. Mỗi khi gặp Tăng đạo kiểm tra núi bọn họ không dám treo ba chữ Thánh giáo đường mà lật lại phía sau với ba chữ đề “Dã nhân oa” (Ổ dã nhân). Bát ma lập tức kéo ra trước tiếp đón Tử hà chân nhân và Linh Không đạo trưởng. Thực ra bấy giờ chưa đến năm mà Tử hà chân nhân và Linh Không trưởng lão đi kiểm tra núi. Ðây là do Thẩm Diệu Lượng nhận lời ủy thác của Tế Ðiên tung tin này để cứu Ngộ Thiền. Nguyên Ngộ Thiền vừa từ nha môn phủ Thường Châu chạy đi, Tế Ðiên níu lại không kịp. Tế Ðiên đuổi theo ra tới cổng nha môn thì không thấy Ngộ Thiền đâu nữa. Tế Ðiên nói:

- Chà, không xong rồi! Thằng bé này không chịu nghe lời, phen này 5.000 đạo hào quang của nó tiêu mất quá!

Tế Ðiên đang lo lắng thì nghe sau lưng có tiếng nói “Vô lượng Phật”. Tế Ðiên ngoái đầu nhìn lại thì ra là Thẩm Diệu Lượng. Tế Ðiên nói:

- Thẩm đạo gia! Ông đến đây thật đúng lúc! Chắc là mạng của Ngộ Thiền được cứu sống!

Thẩm Diệu Lượng hỏi:

- Thánh tăng lâu nay ít gặp quá! Hiện giờ Ngài làm gì ở đây?

- Tôi đang gặp lúc khó xử đây! Nhân vì Từ Vân quán ở phủ Thường Châu có Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Ông ta gây không biết bao nhiêu tội ác, hãm hại dân lành, chiêu tập bọn giặc, hưng yêu hại người, chống trả lại quan binh. Hiện giờ quan Tri phủ phái người đi các nơi bắt ông ta. Thiệu Hoa Phong hiện ở trên núi Vạn Hoa. Chuyến này thế nào cũng vấy vào họa sát thân mà Hòa thượng ta cứu không được nó. Chuyện này không phải đạo gia thì không xong. Vậy xin nhờ đạo gia mở lòng từ bi chịu khó giùm một chút.

- Tôi đâu cự nổi Bát ma, làm sao có thể cứu được lịnh đồ?

- Ông đi mau đi, Hòa thượng ta ngày khác sẽ xin cảm tạ.

Thẩm Diêu Lượng vận chẩn cước phong đi ngay đến núi Vạn Hoa. Ông ta đi hơi chậm nên vừa đến Thánh giáo đường thì gặp lúc Ngộ Thiền sửa soạn bị đốt chết. Thẩm Diệu Lượng phải đặt điều phao tin láo:

- Tử hà, Linh Không hai vị sắp đến tuần tra núi.

Ðó là do Tế Ðiên mớm ý. Bát ma nghe báo thề, lật đật ngừng lại và gấp rút chuẩn bị ra đón tiếp. Thẩm Diệu Lượng vội vàng bước tới vỗ vào Thiên linh cái của Ngộ Thiền một chưởng, miệng niệm chú quy hồn. Ngộ Thiền lập tức đứng dậy ngay. Thẩm Diệu Lượng nói:

- Thằng bé này to gan thiệt! Sư phó ngươi kêu ta đến cứu ngươi đây. Ngươi hãy cùng ta trốn khỏi nơi đây cho mau!

Ngộ Thiền nói:

- Xin cảm ơn ngài.

Thẩm Diệu Lượng lập tức vận chẩn cước phong chạy đi. Ngộ Thiền vác Thiệu Hoa Phong định chạy đi, nhưng nghĩ lại: “Phải đốt Thánh giáo đường cho cháy tan rồi hãy đi”. Nghĩ rồi Ngộ Thiền phóng hỏa đốt Thánh giáo đường, lửa cháy bốc lên mù trời, rồi mới vác Thiệu Hoa Phong, tay rờ đầu chạy trốn.

Về đến phủ Thường Châu, sai nhân nhìn thấy, chạy lại đỡ Thiệu Hoa Phong xuống. Tế Ðiên hỏi:

- Làm sao con trở về được?

Ngộ Thiền nói:

- Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá! Nhờ Thẩm Diệu Lượng niệm chú quy hồn cứu con, nếu không chắc là bị họ đốt chết rồi. Bọn thiên ma ngoại đạo đó thiệt là đáng giận, con quyết không để bọn chúng yên đâu!

Tế Ðiên tằng hắng một tiếng, nói:

- Thôi con ơi! Lần này con bật bạ lắm rồi đấy! Ta không cho con đi, con cũng cứ đi bướng! Cái đó là con không phải đi tìm mối họa hay sao? Lần này Bát ma kết thù oán với thầy, thôi con hãy đi đi! Ðừng lo nghĩ gì nữa!

Ngộ Thiền nói:

- Con không đi, mà đi đâu kia chứ?

- Con hãy về chùa Tòng Tuyền trên núi Cửu Tòng nhé!

- Con dù bị họ bắt được nhưng con không chết. Con cũng không tha họ, con đã đốt tiêu Thánh giáo đường của họ rồi.

- Con ơi, con thiệt là lớn mật quá chừng. Con đốt tiêu Thánh giáo đường càng gây đại họa thêm cho thầy thôi!

- Sao mà đại họa?

Tế Công mới giảng giải rõ ràng. Càng nói, Ngộ Thiền càng há hốc miệng vì kinh hãi.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:27 PM | Message # 228
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 221

Thẩm Diệu Lượng trí cưú Ngộ Thiền
Phủ Thường Châu đem chém yêu đạo


Nghe Ngộ Thiền nói mình đã đốt Thánh giáo đường, Tế Ðiên với tài vị bốc tiên tri, nói:

- Ngộ Thiền, con đã gây cho thầy một tai kiếp Ma hỏa rồi đó! Âu đó cũng là kiếp số đương nhiên. Ngộ Thiền con, con hãy mau đi đi! Lần này nếu không nghe lời ta thì coi như không phải là đồ đệ của ta nữa!

Ngộ Thiền nghe nói như vậy không còn cách nào hơn, không dám trái lời thầy, đành phải cáo từ trở về chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng. Quan Tri phủ Cố Quốc Chương bấy giờ mới truyền lịnh thăng đường. Ba ban Tráng Khoái Tạo hò hét dương uy. Cố Quốc Chương thăng lên tòa xong truyền tả hữu đem Thiệu Hoa Phong ra trước công đường. Tức thì Thiệu Hoa Phong được điệu ra phía trước. Lúc bấy giờ Thiệu Hoa Phong mới thấy buồn bã, ăn năn thì đã muộn. Quan Tri phủ vỗ kỉnh đường hỏi:

- Thiệu Hoa Phong, ông ở địa phương của ta mà chiêu dụ bọn giặc, sai người đi bắt cóc, hãm hại dân lành, chống cự quan nhân, dẫn người cướp lao phá ngục, tất cả những việc đã làm hãy khai thiệt đi, để khỏi thịt da rách nát!

Thiệu Hoa Phong tự nghĩ: “Ðến nước này không khai cũng không được, chi bằng khai thiệt để khỏi bị cực hình”, bèn nói:

- Ðại nhân chẳng cần nổi giận, tôi xin khai hết, chỉ xin đại nhân một đặc ân là cho tôi được mau chết.

Quan Tri phủ gọi Chiêu phòng tiên sinh ghi chép lời khai của Thiệu Hoa Phong và sai đem Thiệu Hoa Phong đóng trăn giam vào ngục rồi bãi hầu, xuống thư phòng bồi tiếp Tế Ðiên uống rượu. Hôm sau làm văn thư đưa lên Thượng ty, tối lại trát ở trên đưa xuống, sức truyền đem Thiệu Hoa Phong ra xử tử lăng trì. Quan Tri phủ nói:

- Thánh tăng hãy khoan đi vội, ngày mai đem chém Thiệu Hoa Phong ở ngoài cửa Tây, cầu xin Thánh tăng hộ quyết cho, e rằng dư đảng của tặc nhân đến cướp pháp trường.

- Cũng được! Tế Ðiên đáp.

Ngày kế, quan Tri phủ điều động 200 quân giữ thành, các hộ giáp sai sự, rồi thỉnh Tế Ðiên cùng áp giải Thiệu Hoa Phong thẳng ra pháp trường ở ngoài cửa Tây. Nơi đó dựng sẵn một cái rạp giám trảm, bên trong đặt một bàn công án. Quan tri phủ và tế Ðiên cùng vào ngồi trong rạp, nhìn thấy người hiếu kỳ xô đẩy nhau chen chân không lọt. Vừa chém Thiệu Hoa Phong xong thì từ phía chánh Nam có hai người đi lại. Tế Ðiên dòm thấy nói:

- Chà không xong rồi! Kẻ thù của ta đã tới đó!

Quan Tri phủ nghe nói cả kinh tưởng rằng có người đến cướp pháp trường, ngước mắt nhìn lên thấy có hai người đến. Người đi trước đầu đội khăn bốn góc bằng đoạn màu lục lăng, mình mặc áo choàng tiêu diêu bằng đoạn cùng màu trên thêu hoa cùng khắp, dưới chân vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, bộ râu dưới cằm bạc phếu. Người đi sau mặc áo dài màu lam, râu tóc giống người đi trước. Họ chẳng phải ai khác, người đi đầu chính là Thiên hà điểu tẩu Dương Minh Viễn, người đi sau là Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong. Hôm Tiểu Ngộ Thiền phóng hỏa đốt Thánh giáo đường rồi chạy đi, Thẩm Diệu Lượng cũng chạy tuốt luốt. Bát ma xuống núi tìm chẳng thấy Tử hà chân nhân, Linh Không trưởng lão đâu cả. Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu rủ tay áo xủ một quẻ, nói:

- Không xong rồi, anh em ta phải trở về núi mau!

Mọi người về đến trên núi thì lửa đã ngất trời. Linh Tiêu vội dùng bửu kiếm chỉ lên hư không một cái, lập tức một trận mưa to đổ xuống dập tắt ngọn lửa ngay. Linh Tiêu nói:

- Hay cho Tế Ðiên tăng! Còn dám sai ác đồ đến đốt cháy Thánh giáo đườngcủa ta nữa chớ! Ta quyết phải báo cừu rửa hận mới được!

Liền đó kêu lục đinh lục giáp chiếu theo mô hình cũ sửa lại y như trước. Linh Tiêu muốn hạ sơn tìm Tế Ðiên Hòa thượng thì Thiên hà điểu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong nói:

- Chưởng giáo đại ca! Không cần anh phải đích thân ra đi như thế, co chuyện gì thì để bọn đệ tử nó phục dịch cho. Giết gà cần gì phải dùng dao mổ trâu. Ðể hai tôi đi thay cho.

- Hai vị muốn đi cũng được! Linh Tiêu nói.

Thiên hà điểu tẩu, Quế lâm tiều phu mới từ Vạn Hoa sơn cỡi mây xuống núi, vừa đến phủ Thường Châu, gặp lúc Tế Ðiên thấy họ đến, lật đật bước tới nói:

- Hai vị mới tới hả?

Dương Minh Viễn dòm thấy, nói:

- Hay cho Tế Ðiên, ta tìm ông đây!

- Hai vị có chuyện gì thế? Ðể giết Thiệu Hoa Phong rồi, chúng ta về nha phủ Thường Châu nói chuyện nhé!

- Cũng được! Dương Minh Viễn đáp.

Giết Thiệu Hoa Phong xong, Tế Ðiên và hai người họ cùng quan Tri phủ trở về nha môn phủ Thường Châu. Tế Ðiên bảo quan Tri phủ sai thủ hạ dọn một tiệc rượu ở hoa sảnh. Tế Ðiên cùng Dương Minh Viễn, Vương Cửu Phong ngồi bàn tiệc. Rượu qua ba tuần, Tế Ðiên hỏi:

- Hai vị đến tìm tôi định làm gì đây?

Vương Cửu Phong nói:

- Chỉ vì đồ đệ ta bị ông đốt chết, ông lại sai đồ đệ ông đến đốt Thánh giáo đường của ta. Ta nay đến tìm ông để báo cừu. Chúng ta cũng không cần nói ở đây, ông phải theo hai ta lên núi Vạn Hoa, có chuyện gì sẽ nói sau. Nếu ông không chịu đi với bọn ta thì đừng trách bọn ta phải bắt ông đem đi.

- Trước hết hai vị đừng nóng vội. Hòa thượng ta hôm nay cũng không thể theo hai ông lên núi Vạn Hoa được. Hiện giờ ta còn chút việc, để ta làm xong việc ấy đã. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào ngày rằm tháng này tại chùa Kim Sơn nhé!

- Ðược đấy! Ta nghĩ ông cũng chạy không khỏi ta. Ðã như thế thì ngày rằm tháng này gặp nhau ở chùa Kim Sơn. Hai ta cáo từ đây!

Tế Ðiên đưa họ ra khỏi nha môn, hai người cưỡi mây trở về. Tế Ðiên trở vào nha môn, Tri phủ Cố Quốc Chương hỏi:

- Thánh tăng ước hẹn ngày rằm gặp họ ở chùa Kim Sơn để chi vậy?

Tế Ðiên tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Lão gia chẳng cần phải hỏi, điều đó lão gia không biết đâu! Ðó là phước không phải họa, nếu là họa tránh cũng không khỏi. Hòa thượng ta còn phải trở về chùa Linh Ẩn gặp Lão phương trượng để thỉnh an. Chúng ta sẽ gặp lại nhé!

- Thánh tăng muốn đi, tôi xin cảm tạ Ngài. Tôi có chút lộ phí cho Ngài đi đường.

- Ta chẳng cần lộ phí.

Nói rồi Tế Ðiên lập tức cáo từ. Quan Tri phủ đưa ra cửa nha môn rồi vòng tay từ biệt. Tế Ðiên vừa đi, thì ngoài cửa có Dạ hành quỷ Tiểu côn lôn Quách thuận đến phủ Thường Châu kiếm Tế Ðiên. Quách Thuận từ Thượng Thanh cung núi Thiên Thai hạ sơn đi chiêm bái Kim Sơn, Chung Sơn, Tiêu Sơn, ngang qua phủ Thường Châu tìm các nhà buôn bán hóa trai. Nghe đâu tại đó bàn tán xôn xao về việc đem Thiệu Hoa Phong ra chém ở ngoài cửa thành Tây, có Tế Ðiên giám trảm. Nếu không có Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn thì ai bắt Thiệu Hoa Phong cho được? Tiểu côn lôn nghe nói Tế Công đang ở phủ Thường Châu, bèn nghĩ: “Sao mình không đi tìm thăm Tế Công?”. Nghĩ xong, Quách Thuận đi thẳng đến cổng phủ Thường Châu, cất tiếng niệm “Vô lượng Phật”, rồi nói:

- Xin phiền các vị Ban đầu vào bên trong bẩm giùm một tiếng, nói sơn nhân họ Quách tên Thuận, là người ở Thượng Thanh cung núi Thiên Thai đến xin bái phỏng Tế Công.

Các đương sai nghe xong, nói:

- Ðạo gia ơi. ông đến chậm rồi! Hôm nay Tế Công vừa mới về chùa Linh Ẩn.

- Thế thì tôi xin cáo từ.

Từ giã nơi đó, Quách Thuận đi đến chùa Kim Sơn ở phủ Trấn Giang. Hôm đó đến chùa Kim Sơn nhìn xuống dưới núi trước chùa buôn bán tấp nập. Dưới sông thuyền chài qua lại không ít, bọn người lên núi dâng hương, trai gái chen nhau mà đi. Tiểu côn lôn vừa đến ngoài cổng chùa, nghe bên trong chùa tiếng người náo động ồn ào cả lên. Quách Thuận nghe thấy càng ngạc nhiên hơn. Tại sao có sự việc như thế? Chùa Kim Sơn vốn là Một ngôi đại tòng lâm, trong chùa có 300 trạm đường tăng, Lão phương trượng là Nguyên Triệt trưởng lão, là sư huynh đệ với Nguyên Không trưởng lão ở chùa Linh Ẩn. Chùa này lộc cúng kính rất thạnh, thường có các phu nhân, tiểu thư của quý quan, trưởng giả đến dâng hương. Một hôm có một vị hòa thượng mình cao một trượng, tam đình nở rộng, mặt như dao sắt đen sì, mày to mắt lộ, bộ tướng hung ác vô cùng. Không biết ông ta từ đâu đến đi sồng sộc vào chùa. Vị tăng giữ cửa lật đật cản lại, nói:

- Hòa thượng, ông ở đâu vậy?

Hòa thượng mặt đen nói:

- Ðồ nghiệt chướng, mi dám ngăn cản ta à? Cũng bởi tăng nhân trong chùa các ngươi chẳng giữ thanh quy, vô cớ sanh tâm hám lợi, sái gia đặc biệt đến quản giáo tụi bây. Ta là Vạn Niên Vĩnh Thọ đây! Tụi bây bất kỳ là ai ta cũng đánh.

Nói rồi lấy tay chỉ một cái, nói:

- Ðánh nó cho ta.

Ông tăng giữ cửa sợ quá quay mình bỏ chạy nhưng không nhúc nhích được, hai người tự động tát vào má mình 10 cái rồi mới chạy đi được. Vị hòa thượng mặt đen ấy bước vào đại điện lấy tay chỉ một cái, cửa đại điện tức thì mở ra, ông ta bước vào trèo lên bàn thờ trước bàn thờ Phật ngồi chễm chệ. Vị tăng giữ cửa chạy vào thưa với thầy Giám tự rằng:

- Hiện bên ngoài có một vị hòa thượng mặt mũi đen sì đi vào chánh điện, chúng tôi cản lại, ông ta tự xưng là Vạn Niên Vĩnh Thọ, bảo tăng chúng trong chùa chúng ta không giữ đúng phép nên phải đánh. Ông ta lấy tay chỉ một cái, chúng tôi không đừng được tự động đánh mình 10 bạt tai, rồi ông ta vào ngồi trên bàn cúng ở chánh điện.

Giám tự tăng nghe nói bước ra bên ngoài xem, quả nhiên thấy trên bàn cúng đang ngồi chễm chệ một ông hòa thượng mặt đen sì sì, đôi mắt vàng thau lấp lánh. Giám tự tăng nói:

- Hay cho vị tăng nhân lớn mật này, dám vô cớ đến đất lành của Phật môn mà quấy nhiễu chớ! Ông ta là ai vậy?

Vị hòa thượng mặt đen đáp:

- Ta là Vạn Niên Vĩnh Thọ đây. Cũng bởi tại tụi bây sanh tâm hám lợi, hãm hại đàn con cháu của ta, ta đến đây để báo thù! Mi là tên ác tăng đáng đánh đòn đây!

Nói xong, lấy tay chỉ một cái, hô to:

- Ðánh nó.

Giám tự tăng không đừng được tự động vả vào mặt mình bôm bốp, sợ quá quay lưng bỏ chạy vào bẩm với Nguyên Triệt trưởng lão phương trượng. Nguyên Triệt trưởng lão nghe nói, đáp:

- A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai! Tên nghiệt súc này lớn mật dữ a! Ðể ta xem thử.

Lão phương trượng ra phía trước xem rồi nói:

- Vị tăng nhân này, tại sao vô cớ đến nơi đất lành cửa Phật mà quấy nhiễu thế?

Vị hòa thượng mặt đen nói:

- Ông là hòa thượng mà sanh tâm hám lợi, chẳng giữ thanh quy, chẳng an bổn phận, quấy hại sanh linh, ta cốt đến để đuổi ông ra khỏi chùa đây!

Nói rồi lấy tay chỉ một cái, hô “đánh”, Lão phương trượng không tự chủ được, tự động đánh mình 20 bạt tai. Lão phương trượng mặt mũi bị đánh đỏ rần, quay về phía sau, cũng không biết hòa thượng mặt đen là ai và tại sao lại có một đoạn tình tiết như thế? Ngày nào Lão phương trượng cũng bị đánh ba lượt như vậy. Hôm nay đã đến ngày thứ bảy, Lão phương trượng lại bị đánh nữa! Tiểu côn lôn nhìn thấy vậy, nói:

- Vô lượng Phật! Vị tăng nhân phía trên kia sao lại thi triển pháp thuật đánh Lão hòa thượng như thế? Ông cũng là hòa thượng mà! Kia đây phải:

Tăng giúp Tăng, Phật pháp hưng

Ðạo trọng đạo, huyền thêm huyền

Hoa hồng ngó trắng lá sen xanh

Tam giáo quy nguyên chỉ một nhà.

Ông đánh ông ta, ông cũng không phải tốt. Thôi nghe lời ta, nể mặt sơn nhân này mà tha cho ông ấy đi, không cần phải đối địch nhau nữa.

Hòa thượng mặt đen nói:

- Ông là lão đạo ở đâu, dám đến xía vào chuyện của người! Ông nhiều chuyện quá, ta xử ông như họ đấy!

Quách Thuận nghe nói, máu giận sôi lên, muốn trở mặt với hòa thượng kia ngay.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:27 PM | Message # 229
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 222

Chùa Kim Sơn, Vĩnh Thọ thi diệu pháp
Tiểu côn lôn tức giận tìm Tế Công


Tiểu côn lôn Quách Thuận nghe hòa thượng mặt đen nói những lời không thông tình lý như vậy có ý muốn trở mặt, nhưng lại nghĩ: “Thị phi chỉ tại lắm lời, phiền não đều do khoe giỏi! Ta cần gỉ phải gây thù chuốc oán với ông ta?”. Nghĩ rồi bèn nói:

Hòa thượng! Ông không cần phải giận ta làm chi, ta chỉ khuyên can để ông được tốt hơn thôi. Hơn nữa, Lão phương trượng của chùa này là hạng phàm phu tục tử, ông cần gì phải hiếp đáp ông ta? Nếu ông muốn tìm hòa thượng hãy tìm cho ra hòa thượng, chỉ sợ ông không dám thôi!

- Hòa thượng nào mà ta chẳng dám tìm? Ông cứ nói đi!

Quách Thuận nghĩ thầm: “Hiện giờ Tế Công chắc trở về chùa rồi, ta bảo hắn đi tìm Tế Công để Ngài trị hắn một mẻ. Phen này cho hắn húc đầu vào đinh cho hắn hết ngạo mạn hoành hành”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Hòa thượng, ông có dám đến chùa Linh Ẩn tìm Tế Ðiên không?

Hòa thượng mặt đen cười ha hả, nói:

- Ông bảo ta đi tìm Tế Ðiên hả? Cái đó dễ thôi.

Nói xong bèn kêu lên:

- Bây đâu?

Tức thì từ bên ngoài đi vào một hòa thượng mặt đen nữa, cũng chẳng biết ở đâu đến mà mau như vậy. Vị hỏa thượng ấy bước vào nói lớn:

- Ta là Thiên Tải Trường Tu đây.

Nói xong đến trước đại điện, hỏi:

- Sư phó sai tôi có việc chi?

Vạn Niên Vĩnh Thọ nói:

- Ðồ đệ, ta phái ngươi đi qua chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ bắt Tế Ðiên về cho ta.

Thiên Tải Trường Tu hòa thượng ứng tiếng đáp lại:

- Xin tuân pháp chỉ!

Nói xong lấy tay sờ vào đầu biến mất. Một lát sau đến cửa chùa Linh Ẩn, đi sồng sộc vào. Hai vị tăng giữ cửa hỏi:

- Ông tìm ai?

- Ta là Thiên Tải Trường Tu đây.

Hai vị tăng giữ cửa định ngăn lại, hòa thượng mặt đen lấy tay chỉ một cái, la:

- Ðánh.

Tức thì vị tăng giữ cửa không tự chủ được, lất tay vả vào miệng, rồi chạy vào trong. Thiên Tải Trường Tu hòa thượng vào đến Ðại Hùng bảo điện leo lên bàn cúng ngồi xuống. Vị tăng giữ cửa sợ quá chạy vào trong bẩm với Quảng Lượng nghe nói mật teo lại, không dám đi ra, vội chạy vào trong bẩm lại với Hòa thượng Nguyên Không trưởng lão. Quảng Lượng đến trước quỳ xuống hành lễ, nói:

- Bẩm Lão phương trượng, bên ngoài có một ông hòa thượng mặt đen tự xưng là Thiên Tải Trường Tu đánh ông tăng giữ cửa rồi vào ngồi trên bàn cúng ở chánh điện.

Lão phương trượng là vị Tỳ kheo tu chín đời, nói:

- Hay cho loài nghiệt súc lớn mật! Vô cớ mà đến quấy rối đất lành cửa Phật! Ông hãy kêu đồ đệ của Ðạo Tế là Ngộ Chơn bắt nó.

Quảng Lượng lập tức đi tìm Tôn Ðạo Toàn nói lại việc ấy. Tôn Ðạo Toàn nói:

- Ðể tôi đi.

Rồi đến ngay Ðại Hùng bảo điện xem thử, quả nhiên thấy có một hòa thượng mặt đen đang ngồi trên bàn cúng, trên đầu có cột khí đen. Tôn Ðạo Toàn thấy rồi lật đật bước tới đưa kiếm nhắm ngay cổ hòa thượng chém tới một nhát. Hòa thượng mắt vẫn nhắm, không để ý đến nhát kiếm ấy. Hòa thượng vươn cổ ra chỉ thấy có một làn khói trắng trên đó mà thôi. Tôn Ðạo Toàn nói:

- Hay cho đồ nghiệt súc, vô cớ đến quấy rối nơi đất lành cửa Phật, chưa chịu lui đi à?

- Hòa thượng mặt đen nhắm ngay Tôn Ðạo Toàn phun ra một luồng khí đen, Tôn Ðạo Toàn lật đật niệm chú hộ thân quay đầu chạy ra ngoài, nói:

- Lợi hại thiệt!

Câu nói chưa xong thì nghe ngoài sơn môn có tiếng “Vô lượng Phật”. Tôn Ðạo Toàn nhìn ra thì người mới đến chính là Thần đồng tử Chữ Ðạo Duyên, Chữ Ðạo Duyên hét lớn:

- Hay cho đồ nghiệt súc cả gan! Ðể sơn nhân đến bắt mi đây!

Nói rồi thò tay vào túi lấy ra Bát vân quang trang tiên đại nhắm ngay yêu tăng thảy tới, tay bắt ấn quyết, miệng niệm chú lâm râm, tức thì hòa thượng mặt đen bị thâu vào trong đây.

Chữ Ðạo Duyên nói:

- Ðể trút đãy ra xem nó là giống gì cho biết!

Nói rồi dốc ngược túi trút ra. Mọi người nhìn thấy, vật hiện nguyên hình là con đà long lớn. Chữ Ðạo Duyên nhìn thấy, nói:

- Mi thiệt là đến quấy rối làm khổ các hòa thượng thôi! Thực ra sư phó của nó cũng là một đại sư, tại sao lại đến chùa Kim Sơn quấy rối như vậy?

Trong đó cũng có một đoạn nguyên do. Nguyên trước kia dưới núi trước chùa Kim Sơn không có con đường buôn bán ấy. Phương trượng chùa Kim Sơn nghĩ rằng chùa có 300 lạp đường tăng, rảnh rang không việc, hàng ngày cơm nước chi dùng tốn kém quá lớn, Lão phương trượng bỏ tiền của ra sửa lợp phòng nhà, cho người thuê buôn bán để cho khách dâng hương thêm vui vẻ. Lại đóng 40 chiếc thuyền chài cho người thuê đánh cá, mỗi ngày thu vào một lượng bạc, dưới núi buôn bán cá, trong chùa thâu thuế mỗi tháng cũng được thêm một số. Vạn Niên Vĩnh Thọ vâng lịnh Long Vương giữ cửa sông này. Mấy thuyền đánh cá đó suốt ngày làm thương tổn đến đàn con cháu không ít. Vì thế nó nổi giận mới đến chùa Kim Sơn đối chọi lại với Hòa thượng như thế. Nào ngờ bị Quách Thuận nói khích, hắn sai đồ đệ đến chùa Linh Ẩn quậy phá, dè đâu lại bị Chữ Ðạo Duyên dùng Trang tiên đại thâu vào, phải hiện nguyên hình. Chữ Ðạo Duyên không nỡ giết nó, mới nói:

- Nghiệt súc, mi vô cớ đến đây quậy phá, đáng lẽ ta kết thúc tánh mạng mi đấy. Sơn nhân ta lấy đức hiếu sinh tha cho mi đó. Thôi hãy mau đi đi.

Ðà long từ từ bò ra cửa chùa rồi hóa gió đi mất. Ðà long vừa đi xong thì Tế Ðiên bước thấp bước cao trở về. Sau khi ra khỏi nha môn phủ Thường Châu, Tế Ðiên thuận theo đường lớn đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ. Một hôm đến Kim gia trang, Tế Ðiên bỗng ngước đầu nhìn lên thấy cột khói yêu bốc thẳng lên trời. Tế Ðiên án linh quang, miệng niệm:

- Nam mô A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai! Ngươi bảo đừng xen vào, Hòa thượng ta có lý nào lại không xen vào?

La Hán gia vốn là người tâm Phật, đã biết đến thì phải xen vào.

Tế Ðiên có tài tiên tri biết rằng ở đây có Kim Hiếu Thiện là một tài chủ lớn rất ưa làm việc thiện. Vô cớ mà đứa con bị mất tích, lão viên ngoại dán cáo trạng các nơi, nếu có ai đưa tin về con mình thì sẽ trọng thưởng. Hôm nay La Hán gia đi đến đây định hóa giải cho nhà hành thiện khiến họ được gặp hung thành may mắn. Tế Ðiên Hòa thượng đến gõ cửa nhà Kim Hiếu Thiên, gặp quản gia đi ra, Tế Ðiên nói:

- Xin chào, xin chào!

Quản gia hỏi:

- Hòa thượng, ông đến đây có việc gì?

- Xin phiền quản gia vào trong nói lại với Hòa thượng ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đến đây bái phỏng.

Quản gia đằng hắng một tiếng, nói:

- Hòa thượng, ông nên đi chỗ khác đi. Nếu ông đến vào nửa tháng trước chắc được viên ngoại nhà tôi cũng thí cho ông nhiều, vì viên ngoại nhà tôi hay trai tăng thí đạo lắm, nên người ta mới gọi là Kim Hiếu Thiện ấy mà! Ông chắc là nghe tiếng viên ngoại tôi mà đến phải không? Hôm nay ông đến thật xui xẻo quá! Viên ngoại tôi đang gặp việc buồn đến nỗi cơm cháo đều bỏ cà. Ông có nghĩ rằng ông đến đây có khác nào đâm đầu vào tường đinh không?

- Có chuyện gì mà viên ngoại buồn dữ vậy?

- Nếu Hòa thượng có ý hỏi, tôi xin nói cho ông nghe: Việc này thiệt là mới lạ hết sức! Dưới gối viên ngoại chúng tôi chỉ có một vị công tử năm nay đã 18 tuổi, cậu nguyên lại là một văn sinh tú tài, đang đọc sách ở hoa viên phía Tây trong trang viện chúng tôi. Bỗng nhiên vô duyên vô cớ công tử chúng tôi bỏ đi đâu mất. Viên ngoại chúng tôi dán bố cáo khắp nơi, kiếm tìm khắp chốn mà vẫn bặt vô âm tín. Viên ngoại chúng tôi buồn hết chỗ nói. Nhà hiền lành như thế mà lẽ nào gặp phải việc ngược ngạo thế này sao? Tôi nghĩ là viên ngoại chúng tôi chắc không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc khác.

Tế Ðiên nói:

- Không hề chi! Ta vì việc đó mà đến đây. Chú cứ vào thưa với viên ngoại là Hòa thượng ta biết công tử nhà ta đang ở đâu và bảo đảm sẽ tìm được công tử đem về.

- Lời nói đó có thiệt không?

- Thiệt mà!

Quản gia nửa tin nửa ngờ nhưng cũng lật đật chạy vào trong báo:

- Bẩm viên ngoại, bên ngoài có một ông Hòa thượng kiếc, tự xưng là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ có ý muốn đến thăm lão viên ngoại. Ông ta nói là biết rõ công tử nhà ta hiện giở ở đâu.

Lão viên ngoại đang lúc vô kế khả thi, chợt nghe tin đó, khác nào cầu mà chẳng được, lật đật bước ra phía ngoài. Ra đến bên ngoài nhìn thấy trước mặt mình một ông Hòa thượng rách rưới quá cỡ, nghèo khổ dơ dáy hết mức, mới nói:

- Thưa Hòa thượng, xin mời vào bên trong.

Tế Ðiên nhìn thấy lão viên ngoại mặt mũi hiền từ, đầu đội khăn tiêu diêu viên ngoại, mình mặc áo choàng viên ngoại màu lam, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, một bộ râu bạc trắng, càng tôn vẻ tinh thần gấp bội, đến ngồi ở sảnh đường phía Nam nhìn thấy trong phòng bài trí rất đẹp, quý giá khác thường, tất cả đều thuộc loại hoa lê tử đàn nam mộc, chạm trổ rất tinh vi, các tự họa của danh nhân, liễn đối hùng mạnh, bút vẽ bay bướm. Kim Hiếu Thiện nói:

- Xin mời Hòa thượng ngồi, tôi chưa được lãnh giáo quý bảo sát của Hòa thượng? Và Hòa thượng xưng hô thượng gì hạ gì?

- Ta ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ, trên chữ Ðạo, dưới chữ Tế, người ta gọi đùa là Tế Ðiên tăng chính là ta.

Kim Hiếu Thiện nghe nói, biết Tế Công danh tiếng vang dội, lật đật đứng dậy thi lễ, nói:

- Té ra Ngài là Tế Công Phật sống trưởng lão đây mà! Thiệt là đúng lúc, cầu xin Thánh tăng mở lòng từ bi cứu con với! Con dười gối chỉ có một thằng chó con, năm nay đã 18 tuổi, hãy chưa có đôi lứa, được trúng tuyển làm văn sinh, thường ngày chỉ biết đọc sách chớ không làm việc gì khác. Ở phía Bắc nhà này có một trang viện, nơi đó có mấy đứa thơ đồng hầu hạ. Bỗng một hôm thằng bé đi đâu mất, con phái người đi kiếm các nơi mà không gặp. Ngày thường nó đâu có trăng hoa bậy bạ, hiện tại cũng không. Con dán bố cáo khắp nơi mà cho đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. cầu xin Thánh tăng mở lòng từ bi xủ cho một quẻ xem tình tiết nó ra thế nào?

- Ông đừng nóng vội, ta bảo đảm từ canh ba đến canh năm đêm nay ta sẽ đưa con ông về nhà để cha con đoàn tụ. Trước hết ông hãy dọn tiệc rượu để chúng ta cùng chén cái đã!

Kim Hiếu Thiện nghe nói, lòng rất vui mừng, lật đật sai dọn tiệc rượu. Gia nhân lau bàn ghế dọn rượu lên. Lão viên ngoại bồi tiếp Hòa thượng ăn uống. Tế Ðiên đang ăn uống bỗng nhiên rùng mình, bèn nói:

- Cái đồ chết tiệt, lát nữa đây ta sẽ tìm tới mi mà!

Kim Hiếu Thiện hỏi:

- Thánh tăng đi tìm ở đâu?

- Ông không cần hỏi. Ta chắc chắn sẽ đưa thằng bé về mà!

Ăn uống xong,Tế Ðiên mới cáo từ.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:27 PM | Message # 230
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 223

Kim công tử tâm mê yêu phụ đẹp
Tế trưởng lão từ bi cứu người hiền


Tế Ðiên từ nhà Kim Hiếu Thiện bước ra đi thẳng về hướng Bắc, xa khoảng 5 – 6 dặm, đến cửa của một tòa thạch động. Tế Ðiên kêu:

- Mở cửa, mở cửa!

Liên tiếp hai tiếng bên trong vẫn không có người đáp. Tòa thạch động này nguyên có một con tinh linh đang ở. Kim công tử đang dụng công học tập trong trang viên, cậu ta vốn là con mọt sách, chỉ biết đọc sách chớ chẳng thích điều chi cả. Mỗi ngày đọc sách xong lại ở trong hoa viên ngắm hoa, đi tản bộ cho hoạt động. Một hôm công tử đang đi tản bộ trong hoa viên, thấy sao sáng đầy trời, mặt trăng vằng vặc trên không, tự mình ra khỏi trang viện đi chơi loanh quanh, nhưng không dám đi xa. Hôm đó bỗng nhiên tâm mê đi, đi thẳng về hướng Bắc xa hơn một dặm rồi dừng bước lại. Còn đang ngạc nhiên, cậu ta bỗng thấy từ đằng trước đi lại một người vú em khỏng 40 tuổi, đến gần hỏi:

- Kim công tử, gia chủ bảo tôi đến mời cậu.

Kim công tử nhìn lại, người vú em này mình không quen, nên vội vàng hỏi:

- Chủ nhân của bà là ai?

- Cậu đi với tôi, gặp mặt sẽ biết. Không phải người ngoài mà là bạn cũ. Họ đến đủ cả và đang đợi cậu đấy!

Kim công tử cố nhớ nhưng cũng không biết là ai, bèn cùng đi theo vú em. Ði tới trước không xa thì thấy có một tòa cửa lớn cao rộng, trong cửa có mây tên gia nhân, họ hỏi người vú em:

- Kim công tử đến đó phải không?

- Phải! Người vú em đáp.

Nói xong đưa Kim công tử vào bên trong. Kim công tử nhìn thấy nhà này thật là chỉnh tề ra vẻ nhà đại phú hộ, nên lòng rất bồn chồn. Người vú em đưa Kim công tử lên thượng phòng, vén rèm lên. Trong phòng này sát tường phía Bắc kê một chiếc bàn, trên đó bày những đồ chơi rất đẹp. Kế đó, một bàn bát tiên với ghế dựa hai bên. Trên ghế dựa một người nữ thiên kiều bá mị dáng điệu thập thành đang ngồi. Người này trên đầu tóc mây búi gọn hình rồng, nơi trái tai đong đưa bông lá trúc, môi thắm màu anh đào, mắt hạnh ẩn tình lai láng, má lúm đồng tiền trên gương mặt trái lê. Thật là Dao Trì tiên tử kém thua, Hằng Nga nguyệt điện nào tày? Trên thân mặc áo sa ngâm hồng chạy kim tuyến cùng khắp, trên đó thêu ba giỏ hoa, áo trong lam màu lồ lộ, phủ hờ trên chiếc quần bằng đoạn xanh trên thêu mấy đóa hoa vàng. Khăn choàng bằng sa màu xanh nhạt cũng thêu lấm tấm những hoa. Chân mang hài hoa sen nhỏ hơn hai tấc màu hồng lấp lánh bầy ong kim tuyến. Xà cạp quấn chân mày xanh càng lộ màu chân trắng hồng. Thiệt là từ đầu đến chân không chỗ nào chê được. Hai bên một hàng bốn đứa a hoàn. Kim công tử nhìn thấy rất ngạc nhiên. Người vú em nói:

- Ðây là chủ nhân của tôi đó.

Người nữ ấy nói:

- Xin mời Kim công tử ngồi. Nô gia là con gái của Ngọc Hoàng thượng đế, tôi là Cửu Thiên tiên nữ, vâng lệnh Ngọc Hoàng thượng đế, có một đoạn nhân duyên cùng chàng nên mới mời chàng tới đây.

Kim công tử vốn là con mọt sách, nghe nói như thế, mơ mơ hồ hồ như ngây như dại, nói:

- Cô nương, nếu nàng có duyên kim ngọc với ta, để ta về thưa lại với cha ta đã.

- Công tử khỏi phải về thưa lại với cha làm gì, cứ ở lại với thiếp được rồi.

Nói rồi kêu vú em bày tiệc rượu ra, hai người cùng uống ăn vui vẻ. Rượu đến say khướt, hai người đều có tình luyến mộ nhau. Kim công tử vốn là một thư sinh, chưa hề biết qua việc trai gái, thấy cô nương mười phần sinh đẹp, người chớ đâu phải là gỗ đá mà có thể vô tình nên không dằn được lòng xuân. Còn phần cô gái mắt đẹp liếc ngang, thu ba lay động, thấy Kim công tử quả nhiên mặt như dồi phấn, má tợ hoa đào, mắt như trăng sáng, môi giống tô son, mũi thẳng nhô cao, răng ngọc mặt tươi, đúng là anh hùng tú lệ, khiến người bắt yêu. Cô nương đưa tay níu lấy công tử, hai người liếc mắt đưa tình, kia đây tay dắt má tựa tiến vào phòng trong. Vú em, a hoàn đã trải sẵn giường nệm, hai người lên giường, mở áo nới dải, cùng vào màn the thành chuyện trăm năm. Từ đó hai vợ chồng ngàn ân muôn ái. Kim công tử như ngây như dại, vui quá quên trở về. Suốt ngày hai vợ chồng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, nửa khắc không rời. Qua mấy ngày, Kim công tử bỗng nhớ nhà, tự nghĩ thầm: “Ðộ chừng chỗ này cách nhà ta không xa. Sao mình không về thăm cha mẹ rồi trở lại?”. Nghĩ rồi, từ trong nhà đi ra, định trở về nhà, nhưng xem lại các cửa đều đóng chặt không thể ra được. Kim công tử mới hỏi thủ hạ tùng nhân:

- Tại sao ta không ra được? Ta định về thăm nhà một lát rồi trở lại mà!

Tùng nhân đáp:

- Nếu công tử muốn về nhà, hãy báo cho chủ nhân biết để đưa về. Công tử một mình vế không được đâu!

Hôm đó Kim công tử nói với chủ nhân:

- Nàng ơi, nàng cho ta về thăm nhà có được không?

- Ðược chớ, qua hai ngày nữa em sẽ đưa chàng về, chàng đừng có về gấp.

Kim công tử bị nàng ta làm mê hoặc, cũng không thể trở về nhà được. Hôm nay ở bên ngoài cửa động Tế Ðiên đến gọi: “Mở cửa ra, mở cửa ra” hai tiếng mà không có ai trả lời, bèn lấy tay chỉ một cái, cửa đá mở ra Tế Ðiên đi thẳng vào bên trong, nói:

- Xin lỗi, xin lỗi. Kim công tử có ở đây không? Cha cậu nhờ ta đi tìm cậu về.

Lúc đó Kim công tử đang ngồi uống rượu cùng cô gái, bỗng nghe bên ngoài có người nói, tiếng tăm lạ hoắc. Hai vợ chồng cùng bước ra xem thì gặp một Hòa thượng kiếc. Cô gái hỏi:

- Hay cho tăng nhân này! Ông tới đây làm gì

Tế Ðiên nói:

- Hay cho nghiệt súc! Mi vô cớ hưng yêu tác quái, mê hoặc công tử nhà người, trộm lấy chơn dương, chẳng biết tham tu chánh vụ, chia rẽ cha con nhà người. Mi hãy đem Kim công tử giao cho ta đưa về. Hòa thượng ta nương đức hiếu sinh tha cho mi khỏi chết. Bằng không nghe, Hòa thượng ta nhất định kết thúc tánh mạng của mi ngay.

Cô gái nghe vậy tức giận tràn hông, nói:

- Hay cho tên Hòa thượng kiếc! Ngươi dám đến đây phá bĩnh lương duyên kim ngọc của ta hử?

Nói rồi há miệng phun ra một luồng khí đen nhắm ngay Hòa thượng xông tới. Nó định dùng nội đơn hơn 3.000 năm phun ngã Hòa thượng. Ngờ đâu Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, luồng khói đen ấy tan mất. Cô gái thấy vậy, tức giận nói:

- Hay cho tên Hòa thượng kiếc, dám phá pháp khí của tiên cô chớ? Ðể ta dùng pháp bửu giết mi.

Nói rồi rút trong túi ra một bửu kiếm nhỏ dài không quá một tấc, muốn lớn muốn nhỏ đều được, quăng lên muốn chém Hòa thượng. Tế Ðiên lất tay chỉ một cái, bửu kiếm hóa thành đạo hoàng quang rơi xuống đất. Cô gái thấy vậy gấp quá, vội chạy vào nhà lấy ra một thanh bửu kiếm nhắm ngay đầu Hòa thượng chém tới, định liều sống chết với Hòa thượng. Tềế Ðiên nói:

- Hay cho nghiệt súc! Ðại khái mi chưa biết ta là ai mà!

Nói rồi đưa tay lột mũ xuống nhắm ngay con yêu ném tới. Kim quang tỏa sáng, thu6y khí nghìn trùng chụp xuống con yêu, bắt hiện nguyên hình là con sói chuột vàng lớn. Nó đã có 3.500 năm đạo hạnh, ở trong hoa viên của Kim công tử, thấy công tử thường đi tản bộ trước hao dưới nguyệt bèn có lòng ái mộ. Hôm đó nó làm công tử mê mụ đi rồi dẫn về trong động này. Hôm nay bị Tế Ðiên bắt lại phải hiện nguyên hình. Tế Ðiên nói:

- Kim công tử, hãy xem đây này. Ðây có phải là lệnh chánh phu nhân không?

Kim công tử bỗng hoát nhiên đại ngộ, ho lên một tiếng! Trước đây ân ái, đến giờ thành không! Ngày xưa phong lưu, ngày nay đâu còn? Phàm người sanh ra ở đời, chí thân không ai bằng cha con, gần gũi không ai bằng vợ chồng. Suy nghĩ kỹ:

Phù dung mặt trắng đều là đãy thịt gói xương,

Sắc đẹp mũ miều chỉ là dao bén giết người

Nghiên sành bút ngọc khó tả hết biển dục trường tình

Rát cổ lời hay khó giải được thâm tư loạn tưởng.

Lúc vui mê không kể gì thân xác, chừng tỉnh ngộ nhớ lại mẹ cha. Kim công tử lúc này mới thực sự tỉnh ngộ.

Sói chuột vàng kêu lên ngâu ngâu, “người có tiếng người, thú có tiếng thú” :

- Cầu xin Thánh tăng trưởng lão tha mạng.

Tế Ðiên nói:

- Hòa thượng ta dành một phần đức hiếu sinh tha cho mi mà mi chịu sửa đổi không?

- Lần này tôi bị mất đi 500 năm đạo hạnh, từ đây về sau tôi không dám nữa.

- Mi đã chịu sửa đổi thì hãy tìm nơi núi sâu mà tu luyện đi. Hòa thượng ta tha cho mi!

Tế Ðiên nói rồi nhấc chiếc mũ lên, con sói chuột vàng hóa gió chạy thục mạng. Nó chạy thẳng lên núi Ngũ Vân tìm Ngũ Vân Lão Tổ, hạ văn thư dựng “Tụ yêu phan”, xách động quần yêu lập Ngũ Vân trận để báo cừu ngày hôm nay. Tế Ðiên thả yêu chuột đi rồi, mấy đứa a hoàn cũng là tiểu yêu biến ta. Tế Ðiên nói:

- Ta cũng không giết tụi bây làm chi. Tụi bay đã hóa được làm người thì chũng có đạo hạnh mấy trăm năm, chẳng dễ gì được! Tụi bay từ nay phải lo tham tu chánh vụ, sau này mới có thể thành chánh quả, không nên học theo thói càn rỡ như thế.

Tế Ðiên giải tán bọn tiểu yêu xong mới dẫn Kim công tử ra khỏi động trở về Kim gia trang. Kim Hiếu Thiện thấy, nói:

- Thánh tăng thiệt là cứu mạng cả gia đình tôi.

Cha con gặp mặt, Kim Hiếu Thiện hỏi:

- Con ơi, con đi đâu vậy?

Kim công tử đem mọi việc thuật lại một lượt, Kim Hiếu Thiện nói:

- Thánh tăng quả là một vị Phật sống! Nếu không có lão nhân gia đến cứu nó, thằng bé chắc bị yêu tinh hại rồi! Vợ chồng tôi một lòng thương tưởng nó chắc sống không nổi. Kể như lão nhân gia đã cứu tánh mạng cho cả gia đình tôi!

Tế Ðiên nói:

- Có gì đâu, việc nhỏ thôi mà! Kể ra nhà ông có đức hạnh đấy. Ông bảo thằng bé cố công học tập, tương lai ắt sẽ tiến lên làm rạng danh dòng họ.

Kim Hiếu Thiện bảo con:

- Con ơi, con hãy ra nhà sau gặp mẹ con đi!

Kim công tử bấy giờ mới ra sau gặp mẹ. Kim Hiếu Thiện sai dọn tiệc rượu. Gia nhân gật đầu vâng dạ, lập tức cơm rượu dọn lên, Kim viên ngoại bồi tiếp Hòa thượng ăn uống. Ăn uống xong, Tế Ðiên ngủ lại khách sảnh. Hôm sau thức dậy, lão viên ngoại lại dọn tiệc khoản đãi Hòa thượng. Ðang ăn, Tế Ðiên bỗng rùng mình, bèn án linh quang biết rõ cả. Tế Ðiên nói:

- Ta phải cáo từ vì có việc gấp!

Lão viên ngoại đưa tiền lộ phí, Tế Ðiên không nhận, lập tức ra khỏi Kim gia trang, thi triển nghiệm pháp đi nhanh về chùa Linh Ẩn.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:28 PM | Message # 231
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 224Về Linh Ẩn thầy trò gặp mặt
Bốn anh hùng vô cớ bị oan


Tế Ðiên vừa về đến chùa Linh Ẩn, nơi đó mới vừa thả Thiên Tải Trường Tu. Chữ Ðạo Duyên đang cùng sư huynh Tôn Ðạo Toàn bày tỏ nỗi niềm xa cách thì Tế Ðiên bên ngoài bước vào. Hai người vội bước tới hành lễ, nói:

- Sư phó mới về!

- Hai người hãy dậy đi! Tế Ðiên nói.

Chữ Ðạo Duyên nói:

- Phải sư phó về sớm một bước thì gặp con đà long đang quấy phá ở đây, bị tôi dùng Trang tiên đại bắt lại. Tôi không nỡ hại nên thả nó đi rồi.

- Ta biết rồi! Tế Ðiên nói.

Tôn Ðạo Toàn nói:

- Sư phó từ đâu về đây?

- Ta từ phủ Thường Châu về đây, ta lại có việc khẩn cấp nữa, hai con ở lại đây nhé. Ta vào thăm Lão phương trượng rồi lại phải đi nữa.

Chữ Ðạo Duyên hỏi:

- Sư phó có việc gì khẩn yếu mà vội vàng thế?

Tế Ðiên đằng hắng một tiếng, nói:

- Thôi đừng nhắc tới. Chỉ tại tiểu sư huynh Ngộ Thiền các con đến núi Vạn Hoa bắt Thiệu Hoa Phong, phóng hóa đốt tiêu Thánh giáo đường, gây ra chuyện Bát ma đối địch với ta. Ta hẹn với Bát ma rằm tháng này gặp nhau ở chùa Kim Sơn. Bát ma chắc chắn đã bày Ma hỏa kim quang trận, Hòa thượng ta gặp một trường Hỏa ma này, không thể không đi. Ta phải gặp Lão hòa thượng có chút việc khẩn yếu, hai con ở đây giữ chùa cho ta, ngàn muôn lần chớ nên rời khỏi nơi này đấy nhé!

Tôn Ðạo Toàn, Chữ Ðạo Duyên hai người gật đầu vâng dạ. Tế Ðiên mới đi thẳng ra sau gặp Lão phương trượng, miệng nói:

- Sư phó ở trên, đệ tử là Ðạo Tế tham kiến sư phó!

Lão phương trượng Nguyên Không nhìn thấy, miệng niệm:

- Nam mô A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai! Ðạo Tế đã về đó hử? Tốt quá! Thầy trò ta gặp mặt, ta có một việc này muốn uỷ thác cho ngươi.

Tế Ðiên gật đầu nói:

- Con đã biết, con về là vì việc đó, xin lão nhân gia cứ yên tâm. Hiện giờ con phải đi, con hẹn với Bát ma rằm tháng này gặp nhau tại chùa Kim Sơn. Về Ma nạn này chắc là thoát không khỏi, xong việc, ngày đó con sẽ về, quyết không lỡ việc đâu.

- Tốt lắm! Hiện giờ ở đây còn có một cái âm quả, ngươi cũng nên làm cho xong.

- Con biết rồi, con xin đi đây! Con phải đến thành Lâm An, luôn tiện thăm mấy người bạn.

Nói rồi Tế Ðiên quay quả đi ra ngoài, lại dặn bọn Tôn Ðạo Toàn phải nên coi chùa cẩn thận, không nên đi xa. Chữ Ðạo Duyên nói:

- Sư phó yên tâm, chẳng cần dậy đôi ba lần làm chi.

Tế Ðiên Mới ra khỏi chùa Linh Ẩn xuống núi đi vào thành Tiền Ðường. Ðang đi, Tế Ðiên bỗng thấy có rất nhiều quan quân trong xe, chính là Phong lý vân yên Lôi Minh, Thánh thủ bạch viên Trần Lượng, Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng, Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng. Họ đều bị xiềng tay chân cả, Tế Ðiên thấy rồi bắt rùng mình, đưa tay án linh quang biết rõ cả, miệng niệm:

- A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai!

Tế Ðiên thấy vậy, lật đật nép qua một bên cho bốn người không thấy. Bốn người tại sao lại bị bắt? Trong đó tất cả có một duyên cớ. Thật là: Trời có hiện tượng gió mây bất chợt, người có việc họa phước bất ngờ.Nhân vì Hữu thừa tướng đương triều là La Bôn có một đứa con tên là La Thanh Viễn đang làm Tri phủ ở phủ Chiêu Thông tại Vân Nam. Hắn ta có hai nàng ái thiếp, một nàng tên là Vô song nữ Ðỗ Thái Thu, một nàng tên là Trại dương phi Lý Lệ Nương. Hai nàng đều có sắc đẹp thiên kiều bá mị, vạn thú phong lưu. La Thanh Viễn yêu họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. hắn ta vốn là đồ đệ tửu sắc, từ khi đáo nhiệm ở phủ Chiêu Thông đến nay, ra sức bóc lột bòn rút. Làm được Tri phủ 6 năm, hết hạn, tiền kiếm được trong tay cũng đủ, nên cáo hưu. Cha hắn ta là Thừa tướng đương triều, dưới một người mà trên muôn người, cũng thuộc loại tham quan. Trong nhà không phải chỉ hắn ra làm quan, La Thanh Viễn muốn trở về nhà hưởng phúc nên đãi lãnh bọn thủ hạ, tùng nhân, vú em, a hoàn, tỳ thiếp kêu chất lên xe la xe lừa, giao cho bảo tiêu lãnh mệnh đem gia quyến trở về. Trên đường đi, đói ăn khát uống, sáng đi tối ngủ. Ngày kia đi đến Kim Sa Lãnh tại phủ Trấn Giang, ở trong khách điếm. Canh ba đêm đó, La Thanh Viễn cùng hai ái thiếp ăn uống xong, sửa soạn đi nghỉ. Bỗng từ nóc nhà nhảy xuống mấy tên giặc đều cầm cương đao, hô lớn:

- Ta là Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng, Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng, Phong lý vân yên Lôi Minh, Thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Chúng ta ra ngoài hành hiệp tác nghĩa, giết tham quan, chém ác bá, dẹp ác an dân, trộm của bất nghĩa giúp nhà nghèo hèn. Chỉ vì mi ở phủ Chiêu Thông vơ vét bòn rút của dân, tiền bạc này cũng là đồ bất nghĩa nên bọn ta đến cướp lại đây.

Nói xong cướp hai nàng ái thiếp Trại dương phi Lý Lệ Nương, Vô song nữ Ðỗ Thái Thu cõng đi mất. Gia đình và bảo tiêu ngăn chặn đều bị thương cả nên đành bó tay. Họ cướp đi vàng bạc áo quần, đồ trang sức, châu ngọc và đồ tế nhuyễn rất nhiều. Hai nàng ái thiếp bị cướp mất, La Thanh Viễn lòng đau như xé tâm can, như điên như dại. Sai gia nhân đến phủ Trấn Giang trình báo việc cướp của cướp người và kêu quan Tri phủ gấp biện án. La Thanh Viễn bảo gia nhân ở lại đó giữ gìn, còn mình lên khoái mã chạy thẳng về kinh đô. Về đến tướng phủ gặp phụ thân là La Bôn, La Thanh Viễn cất tiếng khóc lớn. la Bôn hỏi:

- Con ơi, chuyện gì thế? Chuyện gì mà bi lụy như thế này?

La Thanh Viễn mới đem chuyện hai nàng ái thiếp bị bắt đi trong đêm và bọn cướp tự xưng tên họ nói lại cho cha hay, và nói:

- Cha ơi, nếu không bảo Tri phủ Trấn Giang tìm hai ái thiếp trở về, chắc con không sống nổi.

La Thừa tướng nghe nói, giận đến nỗi mặt mày đổi sắc, nói:

- Ðược rồi! Hay cho bọn giặc! Thiệt là lớn mật. Dám giỡn mặt với ta hả?

Nói xong làm ngay công văn, sức truyền phủ Trấn Giang phải bắt giặc ngay để tìm hai nàng ái thiếp. Quan phủ Trấn Giang tiếp được văn thư, tự nghĩ: “Vụ án này biện không xong, chiếc mũ sa e khó giữ đa! Ðâu nên chọc giận La Thừa tướng!”. Quan Tri phủ gấp quá, dán cáo thị rằng:

“ Hễ ai biết được bọn giặc bốn người Tần Nguyên Lượng ở đâu, đưa tin sẽ thưởng 200 lượng bạc, nếu ai bắt được đưa đến nộp quan sẽ thưởng 500 lượng bạc”.

Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng và Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng từ vụ ở viện Di Lặc trở về không ra ngoài nữa, tự xem mình tách rời khỏi giới lục lâm, định ở trong nhà an vui ngày tháng. Tần Nguyên Lượng có một người em vợ họ Miêu tên Phối, gia đình trước kia cũng khá giả. Từ khi cha mẹ chết, Miêu Phối ra ngoài ăn chơi cờ bạc đủ thứ, đến nỗi tiêu sạch cả gia tài sự nghiệp cha mẹ để lại. Sau đó kiếm Tần Nguyên Lượng mượn khi 30 lượng, khi 20 lượng. Tần Nguyên Lượng nghĩ tình bà con, mỗi lần cho mượn là mỗi lần khuyên nhắc. Sau đó hắn không dám mở miệng mượn nhiều, chỉ 10 lượng, 8 lượng thôi. Tần Nguyên Lượng cũng cho. Sau lại mượn nữa, khi thì 3 lượng, 2 lượng, sau rút lại còn 3 đuếu, 2 điếu tiền đem đi đánh bạc thua nốt, rồi cứ đến mượn mãi. Phần Lôi Minh, Trần Lượng sau khi khỏi án oan về nhà, hôm đó đi kiếm Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, bốn anh em đang xúm quanh một chỗ chuyện trò. Vừa hay Miêu Phối đến kiếm anh rể mượn tiền. Mã Diêu Hùng trước đây thay Tần Nguyên Lượng cho hắn mượn mấy mươi lượng bạc và nói với hắn:

- Cầm tiền này về lo buôn bán, đừng lại nữa nghe.

Hôm nay thấy Miêu Phối lại đến, Mã Diêu Hùng vốn là người trực tính, nói:

- Miêu Phối, chú thiệt là người không biết xấu hổ! Lần trước tôi cho chú 15 lượng, lần thứ hai 10 lượng, lần thứ ba 15 lượng, lần thứ tư 5 lượng. Chú nói: Từ nay về sau cải tà quy chánh. Sao bây giờ chú lại đến mượn tiền? Anh rể chú cung ứng tiền cho chú thua bạc à? Hôm nay tôi phải dạy chú một bài học mới được.

Tần Nguyên Lượng cũng muốn đánh hắn. Lôi Minh, Trần Lượng ở một bên khuyên giải. Nói tới nói lui rồi cũng cho hắn hai điếu tiền, bảo hắn đi đi. Nào đâu tên tiểu tử này lại sanh lòng tà, lấy cừu báo ân. Hắn nghĩ thầm: “Hiện nay phủ Trấn Giang đang dán cáo thị bắt bốn người Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, Lôi Minh, Trần Lượng, nếu ai đưa tin sẽ thưởng 200 lượng. Sao mình không đưa tin để được thưởng 200 lượng nhỉ?”. Tên tiểu tử này đâu kể gì đến việc thương luân bại lý, chỉ cần tiền đến tay là được. Hắn lập tức đến công phủ Trấn Giang, nói:

- Xin chào, vị nào trực ban đây?

Vị trực ban là Lưu Lai nói:

- Chuyện gì thế?

- Tôi đến đưa tin đây. Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, Lôi Minh, Trần Lượng, tôi biết chỗ ở của họ.

- Chú nói có thiệt không?

- Làm sao mà giả được?

Trị nhật ban cho người canh giữ Miêu Phối rồi chạy vào báo lại. Ðương lúc quan Tri phủ đang lo sốt vó về việc này, thì Lưu lai vào nói:

- Bẩm đại nhân, bên ngoài có một người đưa tin, nói rằng biết chỗ của bọn Tần Nguyên Lượng.

- Ðược!

Lão gia nói rồi truyền lập tức thăng đường, dặn đem người đưa tin lên. Miêu Phối đến trước công đường quỳ xuống. Quan phủ hỏi:

- Ngươi họ gì?

Tiểu nhân họ Miêu, gọi là Miêu Phối. Tôi biết Tần Nguyên Lượng , Mã Diêu Hùng, Lôi Minh, Trần Lượng bốn người gây án ở Kim Sa Lãnh. Tôi với Tần Nguyên Lượng là chỗ bà con, tôi với bọn họ bình thường không cừu, không oán, nhơn vì lão gia dán bố cáo, mắc tội để giặc trốn thoát. Vì thế tiểu nhân mới đến đây đưa tin.

- Ðược! Quan phủ nói. Ta chỉ cần ngươi nói thật là được. Hiện giờ chúng ở đâu? Ta phái người bắt chúng rồi sẽ thưởng ngươi 200 lượng bạc.

- Lão gia phái người đi bắt họ cần phải điều động nhiều quan binh. Bốn người này đang ở Tần gia trang nơi đường phía Bắc cửa lớn, sợ e người ít bắt không được.

Tên tiểu tử báo cáo bốn người này rồi, sợ e bọn Tần Nguyên Lượng biết được hắn bán họ, họ đâu tha hắn? Miêu Phối nghĩ: “Chi bằng một cay, hai độc, ba tuyệt chiêu. Cho bọn họ bị bắt, ta được thưởng 200 lượng bạc đem bao nhiêu người đẹp, ăn chơi thỏa thích!”. Nghĩ như vậy nên mới xin quan phủ phái nhiều người. Quan Tri phủ hỏi:

- Xin lão gia phái nhiều người!

- Tạo sao phải phái nhiều người?

- Bốn tên này võ nghệ cao cường, ít người quyết bắt không được đâu. Ðể sổng rồi khó bắt lại lắm!

- Ðược!

Quan phủ nói xong kêu tạm đem Miêu Phối giam lại, lập tức điều hai trăm quan binh giữ dinh, 100 khoái thủ tại nha môn. Ðại ban đầu Trần Vĩnh, Lý Thái đái lãnh 300 người đến vây chặt cổng nhà Tần Nguyên Lượng. Quan binh đến gõ cửa, gia nhân bước ra hỏi:

- Tìm ai?

Trần đầu nói:

- Tìm Tần gia, Mã gia, Lôi gia, Trần gia, gặp mặt bốn vị đó rồi sẽ nói:

Gia nhân đi vào thưa lại. Bốn người hãy còn đang ngủ, thấy mình không làm điều gì hổ thẹn, lập tức đồng bước ra. Tần Nguyên Lượng hỏi:

- Các vị Ban đầu, có việc gì thế?

Trần Vĩnh nói:

- Việc làm của bốn anh phạm pháp rồi.

Bốn người ngạc nhiên, hỏi:

- Việc gì phạm pháp đâu?

Trần Vĩnh nói:

- Việc của các anh làm mà còn hỏi nữa à?

Nói xong hô rút dây sắt trói nghiến bốn người lại.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:28 PM | Message # 232
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 225


Biện khúc nôi, Trung Lương động trắc ẩn
Phái Tiêu Sinh lén dò xét sự tình


Các Ban đầu phủ Trấn Giang áp tới bắt trói Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, Lôi Minh, Trần Lượng lại. Họ cũng không dám chống cự, đành đi theo về nha môn phủ ở Trấn Giang. Ðến nơi, họ bị giữ lại ở Ban phòng, Nguyên biện tiến vào hỏi cung, quan Tri phủ lập tức thăng đường. Tráng, Khoái, Tạo ba ban thét họ đường uy xong, quan Tri phủ truyền đem bọn giặc vào. Quan nhân áp giải bốn người vào trong và hô to:

- Vụ án tại khách điếm ở Kim Sa Lãnh, đốt đèn cầm gậy, cướp đoạt tài vật, giết chết gia nhân, cướp đi hầu thiếp của quan trường ngự nhiệm, đó là Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, Lôi Minh, Trần Lượng bốn người đã dẫn tới.

Bốn người này nghe nói thế, sợ quá, mặt mày biến đổi, quỳ dưới sân. Quan Tri phủ vỗ kỉnh đường, hỏi:

- Bốn tên kia họ tên chi?

Bọn Tần Nguyên Lượng đều tự xưng tên họ. Quan tri phủ nói:

- Tần Nguyên Lượng, bọn ngươi trong quán trọ ở Kim Sa Lãnh cướp đi hầu thiếp của La đại lão gia, giết chết gia đinh, cướp đi vàng bạc đồ vật, đồng lõa có mấy người? Hãy khai thiệt đi để bản huyện khỏi ba lần bảy lượt hỏi tra, đến chừng các ngươi thịt da rách nát khổ sở cũng phải khai nhận thôi.

Bọn Tần Nguyên Lượng bò lên nửa bước, cúi đầu nói:

- Xin lão gia ở trên soi xét, bọn tiểu nhân là người dân lương thiện thủ phận qua ngày, hàng ngày sống về nghề bảo tiêu. Lão gia nói việc đốt đèn cầm gậy giết người ở Kim Sa Lãnh, bọn tiểu nhân hoàn toàn không biết. Chúng tôi từ trước đến nay chưa làm điều gì phạm pháp cả. Cầu xin lão gia bút hạ phân minh, bọn tiểu nhân thật tình oan uổng.

- Bọn bay chắc đã quen tính làm giặc nên ở trước cổng đường bản phủ còn dám chối quanh chớ! Ðại khái nhẹ tay hỏi việc, muôn việc đều không chứ gì? Bây đâu, kéo nó xuống đánh một trận cho ta!

Tần Nguyên Lượng nói:

- Xin lão gia tạm bớt trận lôi đình, bọn tiểu nhân có điều xin bẩm báo: Nói bọn tiểu nhân đốt đèn cầm gậy cướp của, lấy gì làm bằng chứng? Nếu lão gia dùng nghiêm hình tra khảo, bắt chúng tôi nhận tội mưu phản đại nghịch, chúng tôi chịu đòn không nổi bắt buộc phải khai nhận thôi. Cầu xin lão gia gương sáng treo cao cho chúng tôi nhờ.

Tri phủ nói:

- Các ngươi trong khách điếm cướp của, La lão gia báo cáo rằng: Tụi bây tự xưng tên họ, bây giờ tụi bây còn cãi chối nữa hả?

Trần Lượng nói:

- Xin lão gia xét kỹ cho, bọn tiểu nhân nếu quả tình gây án ở Kim Sa Lãnh, làm sao lại tự khai tên họ mình được? Xin lão gia thương tình, đây chắc là bọn giặc có cừu thù với bọn tôi nên mạo xưng tên họ để hại bạn tôi đó. Kẻ tiểu nhân ở phủ Trấn Giang bao nhiêu năm, lão gia không tin thử hỏi các quan nhân thuộc hạ sẽ rõ. Nếu chúng tôi có gây án tại địa phương thì các quan nhân thuộc hạ của lão gia đã bắt chúng tôi từ lâu rồi.

Quan Tri phủ nghe xong bèn nghĩ: “Việc này chi bằng gởi văn thư lên cho La tướng biết, chờ đợi văn thư phúc đáp rồi sẽ liệu”. Nghĩ rồi bèn kêu đem bốn người đóng trăn bỏ vào ngục, một mặt thưởng cho Miêu Phối 200 lượng bạc rồi thả ra, mặt khác phái sư gia làm một văn thư đưa về kinh. Trong văn thư nói rõ là đã bắt được bốn người này nhưng chưa hỏi cung, xin đường dụ của Tướng gia. La thừa tướng nghĩ: “MMạc kệ bọn chúng có phải hay là không, cứ bảo Tri phủ áp giải bọn chúng về kinh, rồi cứ theo pháp mà hành quyết, tin này đồn ầm lên để sau này bọn giặc không còn dám hiếp đáp con ta nữa”. Nghĩ xong, lập tức làm văn thư bảo Tri phủ Trấn Giang áp giải bốn người về kinh ngay, giao cho Bộ Hình án theo luật pháp mà trị tội.

Quan Tri phủ tiếp được văn thư lập tức phái hai người giải sai, mười tên khoái thủ, đóng bốn cỗ xe tù, bỏ Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, Lôi Minh, Trần Lượng vào trong rồi áp tải về Lâm An. Xe đang đi bỗng gặp Tế Ðiên. Tế Ðiên đứng tránh một bên quan sát hồi lâu rồi mới đi qua. Lôi Minh, Trần Lượng nhìn thấy, kêu:

- Sư phó, lão nhân gia đã đến rồi à? Có cách nào cứu chúng con với!

Tế Ðiên nói:

- Chà, các con bị nạn lớn này mà Hoà thượng ta tạm thời chưa rảnh được! Các con đừng sợ, đến Bộ Hình cứ nói như cũ, người tốt sẽ có tướng giúp.

Tế Ðiên nói rồi bỏ đi một nước. Các quan nhân áp giải bốn người tới Bộ Hình, đem văn thư sai sự trình lên. Trị nhật ban giữ sai sự lại và trình văn thư lên. Hình Bố chánh đường là Lục đại nhân xem qua, lập tức thăng đường. Quan nhân đưa bọn Lôi Minh lên. Lục đại nhân xét hỏi, bốn người cứ sự thật trả lời giống như trước. Lục đại nhân xem lại văn thư cùng khẩu cung của bốn người khai không phù hợp. Lục đại nhân này vốn là một vị quan thanh liêm, từ khi làm quan đến nay hai tay áo thanh phong bủa khắp, thương dân như con, hỏi bọn Lôi Minh, Trần Lượng:

- Vụ ở Kim Sa Lãnh cướp hầu thiếp của La lão gia, giết chết gia đinh, đồng lõa có bao nhiêu tên?

Trần Lượng nói:

-Bẩm đại nhân, bọn tiểu nhân ở tại Trấn Giang bao nhiêu năm nay, sống làm người dân an phận, chưa làm điều gì phạm pháp cả. Vụ ở Kim Sa Lãnh, bọn tiểu nhân hoàn toàn không biết. Cầu xin đại nhân lấy đức thanh liêm soi xét mà nghĩ lại. Nếu chúng tôi quả đi cướp của giết người thì đâu có tự xưng tên họ làm chi để di họa về sau? Ðây chắc là bọn giặc nào đó có cừu thù với bọn tiểu nhân, bọn họ gây án xưng tên để hãm hại bọn tiểu nhân. Cầu xin đại nhân thẩm xét công minh cho bọn tiểu nhân được nhờ.

Lục đại nhân nghĩ: “Trong vụ này chắc có nguyên cớ chi đây”. Lập tức sai đem bọn bốn người bỏ vào ngục rồi ngồi kiệu đi đến La tướng phủ. La Thừa tướng đi vắng. La Thanh Viễn mời Lục đại nhân vào ngồi nói chuyện. Lục đại nhân hỏi:

- Hiện tại phủ Trấn Giang giải bốn tên giặc, tôi hỏi cung họ, đại khái xem họ nói không thật. Thiếu đại nhân hổi bị đánh cướp ở Kim Sa Lãnh có còn nhớ hình dáng bọn giặc không?

La Thanh Viễn nói:

- Tôi cũng nhớ không rõ. Có một tên mặt đen mặc áo chẽn xanh đen, một tên mặt trắng mặc áo trắng, một tên mặt vàng, mấy tên kia tôi nhớ không rõ.

Lục đại nhân nghe xong, nói:

- Thế thì không đúng rồi! Bốn người này không có ai mặt đen cả. Tần Nguyên Lượng mặt đỏ, Mã Diêu Hùng mặt xanh, Lôi Minh mặt lam râu đỏ, Trần lượng mặt trắng. Ðại khái mấy người này chắc bị oan khuất.

La Thanh Viễn nói:

- Ai cần biết họ có oan khuất hay không? Bọn họ tình oan khuất mà mạng không oan khuất. Ðại nhân cứ theo luật xử nặnghọ đi cho bọn giặc thấy đó mà kinh hồn. Nếu không như vậy thì quan viên tử đệ ít có ai dám ra ngoài làm quan, mà có tiền cũng không dám đem về nhà!

Lục đại nhân nghe những lời nói không thuận tình lý đó không tiện tranh cãi, chỉ cáo từ ra về. Về lại thư phòng, Lục đại nhân nghĩ về việc này mãi. Nếu đem nghiêm hình tra khảo bắt họ cung khai thì còn gì tánh mạng bốn người này. Làm quan đâu có thể làm việc mất âm đức như vậy được? Còn thả cũng không thể vô cớ thả được, việc quan làm sao giải quyết xong?

Càng nghĩ càng rối, suy tới nghĩ lui, cuối cùng nảy ra một ý, bèn lập tức bảo gia nhân đi mời hai vị khán gia hộ viện đến. Gia nhân vâng dạ đi gọi ngay, một lát sau hai vị sư phó hộ viện đến thư phòng. Hai vị hộ viện này nguyên là người ở núi Hạ Lan tại Giang Bắc, trong nhóm cửu kiệt bát hùng, võ nghệ rất giỏi, theo Lục đại nhân đã nhiều năm. Một người tên là Hoa Nguyên Chí, trác hiệu là Yến tử phong phi thối, còn người kia là Lạc cửu chân thần Võ Ðịnh Phương. Hai người đến thư phòng hành lễ, hỏi:

- Ðại nhân cho gọi chúng tôi có việc chi?

- Hai vị giáo sư, ngày thường bổn bộ viện đối xử với hai vị như thế nào?

Hoa Nguyên Chí nói:

- Ðại nhân đối xử với chúng tôi rất hậu. Ðại nhân có việc gì cần dạy bảo, hai tôi muôn chết cũng không từ.

- Tức nhiên là như thế! Hiện giờ ta bắt được bốn tên sai sự, ở Kim Sa Lãnh đánh cướp hầu thiếp và vàng bạc của La công tử. Bọn giặc đó là Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, Lôi Minh và Trần Lượng. Bốn người này ta thấy thật là oan khuất. La thừa tướng muốn giết họ mơ mơ hồ hồ, bản bộ viện không thể làm việc thất nhân tâm như vậy, mà thả thì không thả được. Lúc này cũng không thể đưa văn thư trở lại Trấn Giang kêu họ biện án được, vì họ đã giao người lên đây rồi. Nha môn ta chuyên coi về hình sự mà thủ hạ không người quen biện án. Ta phái hai ngươi đến phủ Trấn Giang để tìm ra manh mối. Nếu như tìm được đúng kẻ phạm tội, ta sẽ cấp cho hai ngươi một tờ công văn, bất kỳ ở châu phủ quận huyện nào cũng có thể tập hợp các quan viên văn võ tại địa phương giúp các ngươi bắt được giặc. Nếu như biện được vụ án này thì thứ nhất là cứu được bốn mạng người đó, hai là bản bộ đường cũng được nổi tiếng. Ðó là một việc làm đức hạnh. Ta cấp cho hai ngươi 100 lượng bạc làm lộ phí, cảm phiền hai vị khổ nhọc một phen.

Hoa Nguyên Chí, Võ Ðịnh Phương nói:

- Ðại nhân đã sai bảo như thế, chúng tôi xin tuân lịnh, ngày mai sẽ khởi hành.

Lục đại nhân lập tức thảo một tờ công văn dán lại cẩn thận. Hôm sau hai vị anh hùng lãnh lấy 100 lượng bạc, thay đổi y phục, giắt binh khí ra đi. Hoa Nguyên Chí mặc áo chẽn tráng sĩ màu lam thúy, Võ Ðịnh Phương mặc áo đoạn trắng cùng đem theo y phục dạ hành. Sau khi từ biệt Lục đại nhân, hai người ra khỏi kinh đô đi về hướng phủ Trấn Giang để tìm tông tích bọn giặc. Cứ đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ. Hôm đó đã đến địa phận phủ Trấn Giang, lỡ qua trấn điếm mà trời đã tối, trước mặt không thôn xóm, gần đó cũng chẳng quán trọ nào. Hai người đi bừa tới trước, vào một tòa cửa núi, thấy xa xa có một đám rừng tòng hình như có nhà người ở. Khi đến gần xem lại thì là một tòa cổ miếu rất lớn. Hai người nghĩ thầm: “Am quán chùa viện là trà viên cho khách lỡ đường. Tìm không được trấn điếm, có thể vào trong miếu tá túc một đêm, xin nhờ một bữa cơm, lúc ra đi gởi hậu tiền hương khói, có gì không được?”. Võ Ðịnh Phương nói:

- Ðại ca, chúng mình vào trong miếu này xin tá túc một đêm đi!

- Cũng được! Hoa Nguyên Chí đáp.

Hai người mới tiến lại gõ cửa. Một lát sau, thấy từ bên trong đi ra một người trạc hơn 30 tuổi, hai đạo chân mày to trên đôi mắt tròn, chiếc mũi chim ưng cong quắp giữa hai má xương xẩu. Người này mặc quần áo trắng, vớ trắng giầy xanh, có vẻ như một tên hỏa công đạo. Hoa Nguyên Chí lật đật bước tới, ôm quyền nói:

- Xin chào, xin chào!

- Hai vị tìm ai? Người ấy hỏi.

- Hai tôi là người phương xa, hôm nay đi quá trấn điếm đến chỗ này, cũng không biết trong miếu chủ trì là hòa thượng hay lão đạo. Xin tôn giá vui lòng bẩm lại giùm. Hai tôi muốn xin nghỉ nhờ ở đây một tối, trong chùa có trai phạn xin cho chúng tôi một bữa đỡ dạ, ngày mai cúng hậu phần hương đèn.

- Thì ra hai vị là khách phương xa đến xin nghỉ nhờ. Việc này tôi không dám tự chủ, để tôi vào bên trong thưa lại với phương trượng đây.

- Ðược!

Người kia quay mình trở vào trong, một lát sau trở lại nói:

- Xin mời hai vị vào.

Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương đi theo vào trong. Dè đâu hôm nay hai người dấn thân vào đầm rồng hang cọp.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:28 PM | Message # 233
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 226


Nhân dò án đêm vào chùa Tàng Trân
Biết gian kế mạo hiểm bắt bọn giặc


Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương được người ấy đưa từ đại điện sang hướng Tây quẹo qua lại đến một viện chái ở phía Tây. Viện này là phòng tứ hợp: Bắc thượng phòng có ba gian, Nam phòng có ba gian, mỗi Ðông Tây phối phòng đều có ba gian. Hai vị anh hùng được đưa vào Bắc thượng phòng. Ðây là gian nhà một tối hai sáng nhưng rất sạch sẽ. Hai người bước vào phòng, người kia đốt đèn lên và đem bình trà lại. Hoa Nguyên Chí hỏi người kia:

- Tôn giá họ chi?

- Tôi họ Tôn, kêu là Tôn Cửu Như. Tôi chưa được lãnh giáo danh tánh của hai vị.

Hoa Nguyên Chí nói:

- Tôi họ Hoa. Trong chùa có mấy vị đương gia?

- Ðó là một vị lão phương trượng, nhưng có chút bệnh dây dưa nên không thể ra gặp hai vị được.

Hoa Chí Nguyên nói:

- Không dám quấy rầy lão phương trượng. Trong chùa này nếu có thức ăn, xin cho chúng tôi một ít, ngày mai xin hậu tạ.

- Thí chủ nói chi những lời đó? Ðây là đất của thập phương, thập phương đến, thập phương đi, tiền lương thập phương dùng vào việc của thập phương mà. Ðể tôi đi sửa soạn cho hai vị.

Nói rồi bỏ đi ra ngoài. Một lát lâu sau người ấy mới đem vào một mâm gồm bốn món ăn, một bầu rượu, một đĩa bún xào, một đĩa đậu hũ chiên, một đĩa cải xào, một đĩa đậu hũ chưng và đủ bộ chén muỗng, nói:

- Hai vị thí chủ chịu khó dùng tạm thứ này nhé! Trong chùa này không có thức ăn nào ngon hơn! Có bánh bao và cháo, hai vị muốn dùng thứ nào tùy ý.

Nói xong bỏ ra ngoài. Võ Ðịnh Phương cầm đũa lên định gắp, Hoa Nguyên Chí nói:

- Hiền đệ khoan ăn đã!

- Sao vậy? Võ Ðịnh Phương hỏi.

- Ta xem tên Tôn Cửu Như này vừa rồi nói chuyện mà tròng mắt cứ láo liêng, e trong này có điều gì dối trá đây. Hơn nữa, ngôi chùa này ở cheo leo không gần thôn xóm, cũng không gần đường cái. Những am miếu chùa viện như thế này có thể là hang ổ của bọn giặc cướp lắm. Mình đi ra chỗ lạ, không thể không lưu tâm. Ta xem hắn ăn nói lanh lợi, mắt cứ chớp lia, lòng không ngay mắt ngó không thẳng! Ta xem trong việc chắc có duyên cớ chi đây, hãy khoan ăn đã!

Nói xong câu đó không lâu thì Tôn Cửu Như từ bên ngoài đi vào, nói:

- Hai vị có cần rượu không?

Hoa Nguyên Chí rót rượu ra xem thì thấy rượu phát khói, sôi lên trong chén. Hoa Nguyên Chí càng thêm sanh nghi, nói:

- Tôn Cửu Như, chú uống một chén đi!

Tôn Cửu Như lắc đầu quầy quậy, nói:

- Tôi không biết uống.

Hoa Nguyên Chí thấy Tôn Cửu Như quay mình định đi ra, bèn bước tới thò tay ra níu lại, giống như chim ưng xớt mồi, bóp miệng Tôn Cửu Như đổ rượu vào, tức thì Tôn Cửu Như chân tay mềm nhũn, miệng há hốc, bất tỉnh nhân sự, té ngay xuống đất. Hoa Nguyên Chí nói:

- Hiền đệ, chú thấy thế nào?

Võ Ðịnh Phương nói:

- Nhờ có huynh trưởng cẩn thận mới được như vậy, hôm nay nếu là tôi chắc là bị trúng kế họ rồi. Huynh trưởng đã bắt giữ hắn rồi thì mình phải làm sao đây?

- Trước hết chúng ta hãy vào bên trong dò xét thử xem.

- Họ đã bầy độc kế hại chúng ta như thế, thì chùa này chắc là sào huyện của bọn giặc rồi. Chúng ta còn làm gì nữa mà không đi dò xét các nơi?

- Cũng được! Hoa Nguyên Chí Ðáp.

Hai người mới trói Tôn Cửu Như lại, nhét giẻ vào miệng, kéo bỏ dưới giường, đoạn thổi tắt đèn khép cửa lại, nhảy lên nóc nhà đi thám dọ. Ðến nhà phía Ðông, họ thấy ở Bắc thượng phòng có ánh đèn nhấp nháy, hai người đến sau cửa sổ thấm ướt giấy xoi lỗ nhìn vào. Bên trong ngồi day mặt về hướng Nam là hai ông hòa thượng đầu hói, nhìn không rõ mặt. Một người ngồi bên phía Ðông đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi màu xanh tía, mình mặc áo xanh, mặt đen, hung ác vô kể. Một người ngồi ngay ở phía Tây mặc áo chẽn thúy lam, mặt trắng, mày nhỏ, mắt tròn. Một người ngồi ở phía Nam quay mặt về Bắc đầu đội khăn tráng sĩ màu tía, mặt như ngọc tía, hai đạo chân mày tán mỏng với đôi mắt điếu khách hai tròng lộ ra bên ngoài. Bọn Hoa Nguyên Chí trong tối nhìn thấy họ đang uống rượu. Bỗng nghe người mặt đen ở phía Ðông nói:

- Hôm nay có hai thằng đến, chắc là con cháu “Ưng trảo” của tụi “Xí tử” đấy!

Người mặt trắng ngồi bên phía Tây nói:

- Bất kể tụi nó có phải hay không, cứ bắt chúng lại “hớt” trái “bầu” đi là xong, mặc kệ chúng oan ưng như thế nào!

Nghe tiếng hòa thượng nói:

- Sao Tôn Cửu Như đi lâu quá mà không trở lại? Chắc việc không thành rồi đa. Cao nhị đệ đi xem thử coi!

Người mặt đen đứng dậy đi ra ngoài. Hoa Nguyên Chí kéo Võ Ðịnh Phương cùng trổ thuật phi thiềm tẩu bích theo dõi phía sau. Hoa Nguyên chí nói;

- Hãy trước hết bắt tên giặc này điều tra đã.

Thấy tên giặc đi đến nhà chái phía Ðông, Hoa Nguyên Chí nhảy tới đá tên này một cước, tên giặc té xuống ngay. Hắn định la, Hoa Nguyên Chí thộp cổ tên giặc, rút dao kề lưng nói:

- Nếu mi la, ta sẽ giết tức thì! Nói thiệt ta sẽ tha cho. Tình hình trong chùa này ra sao?

Tên giặc sợ hồn bất phụ thể, nói:

- Xin đại thái gia đừng giết tôi, tôi xin nói thiệt.

Hoa Nguyên Chí nói:

- Mi hãy nói đi.

Tên giặc mới đem sự việc từ đầu tới đuôi thuật lại. Ngôi chùa này tên là tàng trân, lão phương trượng tên là Pháp Trường. Hai vị hòa thượng đó là đồ đệ của phương trượng, một vị tên là Nguyệt Minh, một vị tên là Nguyệt Lãng, là những người lọt lưới chùa Bạch Ngư. Trước đây do họ bắt hầu thiếp của Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên nên chùa bị sung công quỹ. Họ chạy về thưa lại với sư phó chuyện chùa bị mất, lão hòa thượng khuyên dạy họ cả buổi trời. Về sau lão hòa thượng lên Tam Canh Cương, để ngôi chùa đó lại cho đồ đệ. Trước khi đi, lão hòa thượng dặn dò cẩn thận, bảo hai người hãy lo bổn phận. Nhưng hai người này là đồ đệ của tửu sắc đâu có thể chừa bỏ được? Ở trong chùa họ sửa làm vách hai lớp, đem hai phụ nữ cướp được suốt ngày hành lạc. Hôm đó có mấy người lục lâm đến. Họ là HHắc mao sái Cao Thuên, Hồng mao hống Ngụy Anh, Bạch kiếm lang Giả Hổ, Hận địa vô hoàn Lý Mãnh, Ðê đầu khán tháp Trần Thanh, Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng. Những người này khi cùng Thiệu Hoa Phong chia tay ở Tàng Trân Ổ mạnh ai nấy chạy đi một ngả. Mấy người này chạy đến chùa Tàng Trân gặp Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng là chỗ bạn bè cũ. Nguyệt Minh hỏi:

- Mấy vị từ đâu tới vậy?

- Thôi đừng nhắc tới nữa! Chúng tôi ở Từ Vân quán giúp Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong cùng mưu đồ đại sự, không ngờ bị quan binh vây chặt miếu, rồi bị Tế Ðiên Hòa thượng rượt đuổi đến nỗi lên trời không nẻo, xuống đất không đường. Biết hai vị đương gia ở đây, chúng tôi ghé lại xin tá túc ít ngày rồi sau sẽ tính.

Nguyệt Minh nói:

- Cái đó có ngại chi? Các vị cứ ở đây, có gì ăn nấy mà!

Mọi người ở lại trong chùa nói chuyện mấy ngày. Hôm đó đang ngồi nói chuyện, Hắc mao sái Cao Thuận nói:

- Quan binh phủ Thường Châu tịch thu Từ Vân quán, Tế Ðiên giúp đỡ họ tôi không tức, đáng tức là bọn Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng, họ cũng là người lục lâm lại đi giúp đỡ quan binh chống lại bọn lục lâm ta. Anh tôi là Cao Trân bị chết về tay bốn người này, sớm muộn gì tôi cũng trả thù họ.

Bạch kiếm lang Giả Hổ nói:

- Cao nhị ca, anh định báo cừu hại bọn Lôi Minh, Trần Lượng bốn người đó thì dễ thôi. Tôi có chủ ý đây: Hiện giờ chúng ta đang ở trong chùa báo cơm đương gia, để tôi đi ra ngoài dọ thám thử xem có món hàng gì kha khá sẽ đưa tin cho các anh em hay. Chúng ta làm vụ án này xưng tên bốn người Lôi Minh, Trần Lượng để cho quan quân bắt họ. Chúng ta vừa có được của vừa báo được thù, các anh thấy được không nào?

Mọi người cùng tán thành, nói:

- Ðược lắm, Ý kiến của Giả hiền đệ cao minh thật.

Bạch kiếm lang Giả Hổ liền ra khỏi miếu đến bên ngoài dò xét. Hôm đó hắn nghe La Thanh Viễn đi trấn nhiệm ở phủ Chiêu Thông, Vân Nam, mang theo hai nàng thiếp rất đẹp, một người tên là Vô song nữ Ðỗ Thái Thu, một người là Trại dương phi Lý Lệ Nương, kiệu khiêng xe kéo, vàng bạc đồ tế nhuyễn rất nhiều với sáu tên phiêu đinh đi hộ tống về nhà, đang ở Vạn Thành điếm trên Kim Sa Lãnh.

Giả Hổ nghe tin này rõ ràng mới trở về chùa Tàng Trân học lại. Hai tên hòa thượng vốn là bọn háo sắc, nghe báo như thế liền nói:

- Các vị, chúng ta đồng đi nhé!

Tối hôm đó, bọn giặc đều mang theo binh khí, thay y phục dạ hành cùng tiến lên Vạn Thành điếm trên Kim Sa Lãnh. Mỗi người đều trổ thuật phi thiềm tẩu bích chia nhau đi thám dọ. Tới viện chái phía Ðông, họ thấy hai nàng thiếp đang cùng La Thanh Viễn uống rượu ở Bắc thượng phòng, quả nhiên sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, trăm thứ phong lưu. Lý Mãnh, Trần Thanh nhảy xuống trước, tiến vào phòng cướp người đẹp chạy đi. Cao Thuận dứ La Thanh Viễn một dao, nói:

- Ta là Phong lý vân yên Lôi Minh.

Lý Mãnh nói:

- Ta là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng.

Hoàng Khánh nói:

- Ta là Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng.

Tạ Quảng nói:

Ta là Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng. Tại vì mi là một tên tham quan bóc lột xương máu địa phương, bọn ta hành hiệp tác nghĩa, đến cướp lại của mi đây!

Tiêu đinh nhảy lại ngăn trở bị chém chết hai tên, cướp đi vàng bạc châu báu rất nhiều. Bọn giặc cõng đi hai người đẹp, ăn hàng no nê rồi trở về.

Vế đến chùa, thấy hai nàng đẹp quá, bọn giặc đều là đồ đệ tửu sắc nên giành nhau chí chóe. Người này cũng giành, người kia cũng giành. Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng nói:

- Các vị đều không thể giành được! Ở trong chùa ta làm việc phi pháp, ta lãnh hết trách nhiệm. Hai ta mỗi người lãnh một cô mới phải.

- Bọn giặc không bằng lòng nhưng không dám trở mặt, vì hai hòa thượng đều biết pháp thuật cả. Vàng bạc và đồ tế nhuyễn, hòa thượng lựa ra một nửa để lại, còn một nửa chia ra, mọi người đều không vui. Vì tang vật chia không đồng nên Lý Mãnh, Trần Thành, Giả Hổ, Ngụy Anh bốn người bỏ đi. Bọn Cao Thuận, Hoàng Khánh, Tạ Quảng vì không chỗ dung thân nên đành ở lại trong chùa, họ cũng không nghe nói bọn Lôi Minh, Trần Lượng chết sống ra sao, chỉ nghe nói bị quan quân bắt giữ.

Hôm nay Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương đến, bọn giặc nghi không phải quan quân mà là bè bạn của Lôi Minh, Trần Lượng ở huyện Ngọc Sơn. Họ sai Tôn Cửu Như đánh thuốc mê để hại hai người này, ngờ đâu bị Hoa Nguyên Chí biết được, bắt Tôn Cửu Như trước rồi lại bắt luôn Cao Thuận.

Cao Thuận nói hết sự thật, hai vị anh hùng định bắt bọn giặc, dè đâu mắc phải một trường đại họa.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:29 PM | Message # 234
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 227


Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng thi yêu pháp
Tế Công, Ban đầu bắt giặc hung


Hắc mao sái Cao Thuận bị hai anh hùng bắt, không thể không nói sự thật, bèn nói:

- Xin hai vị đại thái gia tha mạng, muốn hỏi về chùa này tôi xin nói. Chùa này tên là chùa Tàng Trân. Hai vị hòa thượng một người tên là Nguyệt Minh, một người tên là Nguyệt Lãng, còn tôi là Hắc mao sái Cao Thuận. Trong chùa còn có một người tên là Trại vân long Hoàng Khánh và một người tên là Tiểu táng môn Tạ Quảng. Bọn tôi từ Từ Vân quán trốn đến đây.

Hoa Nguyên Chí hỏi:

- Về việc ở Kim Sa Lãnh giết chết tiêu đinh, cướp lấy của cải, bắt hai hầu thiếp của quan La Thanh Viễn là Ðỗ Thái Thu và Lý Lệ Nương chắc bọn bây làm rồi mạo xưng là Lôi Minh, Trần Lượng phải không? Nói thiệt đi, ta tha cho khỏi chết.

Thưa vâng, chúng tôi kể luôn cả hòa thượng tất cả chín người làm. Hiện giờ bốn người bỏ đi rồi, do vì hai hòa thượng chiếm hầu thiếp đem giấu trong vách kẹp, còn vàng bạc họ lấy hết phân nửa. Phân chia không đồng đều như vậy làm cho bốn người tức giận: Một người tên là Hận địa vô hoàn Lý Mãnh, một người tên là Ðê đầu khán tháp Trần Thanh, lại còn Hồng mao hống Ngụy Anh và Bạch kiếm lang Giả Hổ nữa. Hai vị đại thái gia nếu là người lục lâm xin tha cho tánh mạng, từ nay về sau ắt có một phần nhân tâm.

Hoa Nguyên Chí nghe xong trói Cao Thuận lại, nhét giẻ vào miệng, bỏ trong Bắc thượng phòng, bước ra khép cửa phòng lại, nói:

- Võ hiền đệ, hãy theo ta lên Ðông viện bắt bốn người kia.

Võ Ðịnh Phương gật đầu đồng ý. Hai người cũng là hạng nghề cao mật lớn, lập tức rút vũ khí cầm tay thẳng lên Ðông viện, đứng trước Bắc thượng phòng kêu lớn:

- Hay cho bọn giặc! Bọn bây mau ra đây! Ðại thài gia của bọn bây là anh hùng đường đường, bọn bây thi triển quỷ kế làm sao gạt hai đại thái gia bọn bây được? Hôm nay bọn bây đừng hòng chạy trốn nhé!

Trong nhà, hai hòa thượng Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng cùng Hoàng Khánh, Tạ Quảng đang uống rượu. Bốn tên giặc nghe thấy, đồng chạy bổ ra, thấy giữa sân đứng sẵn hai người: một người mặc áo chẽn thúy lam, một người mặc áo trắng, đều cầm cương đao, oai phong lẫm lẫm, tuấn phẩm hơn người.

Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng nói:

- Hay cho bọn tiểu bối lớn mật! Dám đến chùa sái gia hò hét như thế hử? Mi không biết tải năng của sái gia mà! Hai đứa bây tên gì họ gì? Hãy nói nghe thử!

Hoa Nguyên Chí nói:

- Này tặc nhân! Mi muốn hỏi danh tánh đại thái gia ư? Ta họ Hoa tên là Hoa Nguyên Chí người ta gọi là Yến tử phong phi thối Hoa Nguyên Chí đây.

Võ Ðịnh Phương cũng xưng tên họ. Hai người định xốc tới. Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng lập tức niệm chú, dùng tay chỉ một cái, hô “Sắc lịnh!”, dùng định thân pháp trồng cứng Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương lại. Nguyệt Minh nói:

- Hai đứa bây tự tìm cái chết khác nào bướm đâm vào lửa. Bây đâu, trói hai đứa lại cho ta.

Trại vân long Hoàng Khánh nói:

- Ðương gia cần gì phải trói nó. Ðể tôi cho tụi nó mỗi đứa một dao đưa xuống âm phủ là xong!

Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng nói:

- Cũng được!

Trại vân long Hoàng Khánh lập tức rút dao ra định bước tới thì bên ngoài bốn phía có tiếng hô lớn:

- Bắt nó.

Bốn tên giặc cả kinh.

Tại sao lại có sự việc này? Phàm việc muốn người chẳng biết, trừ phi mình chẳng làm. Nhân vì Tế Công thấy bọn Lôi Minh bốn người bị áp giải trong tù xa thẳng đến Hình Bộ, bèn nghĩ: “Việc này đâu có thể xuôi tay làm ngơ?”. Nhưng lại nghĩ: “Muốn biện án việc này phải làm như vầy... như vầy... mới xong”. Nghĩ rồi Tế Ðiên đi thẳng tới trước, bỗng thấy một người dợm nhảy xuống sông tự tử. Người này chừng hơn 30 tuổi, gương mặt vàng nhạt, mặc áo chẹt màu trắng, vớ trắng giầy xanh, giống như người buôn bán. Anh ta sắp nhảy xuống sông. Tế Ðiên bước tới níu lại, hỏi:

- Này bạn, tại sao phải nhảy xuống sông như vậy? Nói cho ta nghe với nào!

Người kia đằng hắng một tiếng, nói:

- Ðại sư phó, ông xen vô duyên chuyện này không được đâu! Tôi xin nói cho ông rõ. Tôi vốn họ Dương tên Văn Bân, mở một tiệm bán đồ lặt vặt ở ngoài cửa Tiền Ðường hiệu là Xảo Nghệ Trai , chuyên cung cấp đồ dùng cho phủ Mạc Thừa tướng, tôi cũng phụ việc trong phủ nữa. Mạc Thừa tướng có một vị công tử tên là Mạc Văn Khôi rất khoái dế. Cậu ta có một con dế đá rất giỏi đặt là Trùng vương, phải bỏ ra 500 lượng mới mua được. Không may tôi lỡ tay làm ngã chum dế, dế nhảy ra chạy mất. Mạc công tử đánh tôi 40 côn rồi bắt tôi phải đền 1.000 lượng bạc, không đền không được. Ðại sư phó nghĩ coi, tôi bán cả gia tài sự nghiệp cũng không đủ 1.000 lượng để bồi thường, chi bằng chết cho xong.

- Việc này có gì đâu! Chú đừng có chết, cứ trở về tiệm đợi tin ta. Chắc chắn là ta cứu được chú mà. Chú nghĩ như vậy có được không nào?

- Hòa thượng nói có thiệt không?

- Làm sao mà giả được.

- Ðại sư phó quý danh thượng, hạ là gì? Hiện ở chùa nào?

- Ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn đây.

- À, té ra là Thánh tăng.

Dương Văn bân nghe nói, lật đật quỳ xuống cúi đầu hành lễ. Hắn ta biết Tế Công danh tiếng rất lớn, là vị Phật sống hiện đời, nói:

- Thánh tăng trưởng lão, xin Ngài cứu tôi với. Tôi còn một mẹ già vợ dại. Chỉ có một con đường đó thôi, tôi cũng không thể tìm cái chết!

- Thôi, chú hãy ở nhà chờ tin ta nhé!

Dương Văn Bân từ tạ trở về. Tế Ðiên đi đến một con đường lớn, bỏ ra 100 tiền mua ba con dế bỏ vào trong mũ đội lên đầu rồi thẳng đến một tửu quán lớn ở phía Bắc đường này. Tế Ðiên mạnh dạn bước vào quán rượu tìm một chiếc bàn ngồi xuống kêu cơm rược tự rót tự uống một mình.

Phía bên trong nhã tòa, Mạc công tử đang ăn uống ở đó, bên ngoài có mười mấy người chầu rìa đang săn sóc bầu dế. Họ định ăn cơm xong kéo lên Mạc tướng phủ cùng đá dế với nhị công tử Tần Hằng. Tế Ðiên đang uống rượu, dế trong mũ gáy ran. Mấy tên chầu rìa ở một bên hỏi:

- Hòa thượng, ông cũng mang dề theo à?

- Có chớ! Các ngươi đi đâu vậy?

- Chúng tôi ăn cơm xong, đi cùng mạc công tử lên Mạc tướng phủ đá dế.

- Mấy người có bao nhiêu dế?

- Có 49 con.

- Dế của các ngươi là dế đá hả? Ta nói điều này các ngươi đừng cho là lạ, dế của ta có thể đá với gà đấy.

- Có thiệt vậy à? Mọi người hỏi.

- Ta có ba con dế chúa, một tên là Kim đầu đại vương, một tên là Ngân đầu đại vương, một con tên là Ngũ thể đại tướng quân.

Mọi người trầm trồ nhao nhao lên. Bên trong, Mạc công tử đi ra, mấy người chầu rìa nói:

- Công tử, ông Hòa thượng này có ba con dế chúa. Ông ta bảo là có thể đấu với gà đấy.

Mạc công tử hỏi:

- Ðại sư phó nói thiệt không? Ông cho đấu thử chúng tôi coi đi!

- Ðược chớ! Tế Ðiên đáp.

Lập tức bắt con gà giò trong lồng của quán cơm đem lên. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái rồi lột mũ xuống. mạc công tử nhìn thấy quả nhiên có ba con dế to sồ, con nào cũng đáng gọi là dế chúa. Tế Ðiên thả con dế xuống đất, con gà nhỏ sẵn bụng đói meo, thấy dế lật đật chạy tới định mổ. Con dế đó búng một cái nhảy lên đầu con gà cắn. Gà đau quá kêu quát lên chạt tuốt. Tế Ðiên bắt con dế lại, nói:

- Ðừng làm thương hại bửu bối của ta!

Mạc công tử thấy vậy, nói:

- Hòa thượng, ông bán con dế này cho ta đi! Cần bao nhiêu ta sẽ trả bấy nhiêu.

- Không bán đâu! Ta đi các tỉnh phía Nam kiếm đỏ con mắt mới ra, ở đây làm gì có. Ta đâu có thể bán rẻ con dế này được.

- Ông bán cho ta hai con đi, còn không, bán cho một con cũng được.

- Một con cũng không bán.

- Ðại sư phó ở chùa nào thế?

- Ta là Tế Công ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đây.

- Á, thì ra không phải là người ngoài. Ngài là thế tăng của Tần tướng mà. Thánh tăng phải bán con dế cho ta mới được.

Tế Ðiên không chịu bán. Mạc công tử nhờ người đến nói với Hòa thượng, nhất định muốn mua. Tế Ðiên nói:

- Mạc công tử muốn, để ta điều đình với ông một việc: Tiệm Xảo Nghệ Trai bán đồ chơi ngoài cửa Tiền Ðường có tên Dương Văn Bân làm sẩy con dế của công tử, ta đền cho công tử một con, vì hắn cùng ta là chỗ bà con. Ba con dế này ta đưa công tử hết, công tử đưa ta một ngàn lượng bạc thôi, ít nữa ta không bán đâu.

- Thế thì, tôi không bắt đền Dương Văn Bân nữa. Ta sẽ đưa cho Thánh ttăng 1.000 lượng bạc.

Nói rồi lấy ngân phiếu 1.000 lượng bạc đưa cho Tế Ðiên. Tế Ðiên cầm lấy bước ra khỏi cửa tửu quán. Ðến Xảo Nghệ Trai gặp Dương Văn Bân, Tế Ðiên nói:

- Việc của chú xong rồi đấy! Mạc công tử không đòi nợ chú nữa đâu. Ta cho chú 500 lượng bạc để làm ăn sống qua ngày.

Dương Văn Bân dập đầu cảm tạ rối rít. Tế Ðiên cáo từ đi ra khỏi Xảo Nghệ Trai thì gặp ngay bốn vị Ban đầu: Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh, Lôi Trí Viễn, Mã An Kiệt. Gặp Tế Ðiên, bốn người bước tới hành lễ. Tế Ðiên hỏi:

- Bốn vị đi đâu vậy?

Sài đầu nói:

- Thôi đừng nhắc làm chi. Vị lão gia này đáo nhậm không lâu, tại địa phương này xảy ra mấy án trộm. Hôm qua trộm viếng phủ Kinh doanh điện soái lấy mũ Phụng quan của phu nhân đi, lại còn bê thêm một rương đồ trân châu, tế nhuyễn nữa. Hôm nay quan Kinh doanh điện soái hạ lịnh cho sáu ngày phải tìm ra vụ án. Nếu tìm không ra thì lão gia chúng tôi khó giữ chiếc mũ cánh chuồn nữa là. Thôi, đừng nhắc tới vẫn hơn!

- Không sao đâu! Ở đây ta có 500 lượng bạc, nhờ các vị đến Hình Bộ gởi gấm người giùm ta. Hiện bị giam ở đó có Lôi Minh, Trần Lượng, còn có Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng nữa. Ta nhờ các vị đến đó gởi gắm trong ngoài giùm, đừng để họ bị đối xử tệ bạc. Ta ở quán rượu này chờ các vị trở về rồi dẫn các vị đi biện án, bảo đảm chỉ thoáng một cái là xong ngay.

- Ðược! Sài Nguyên Lộc nói.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:29 PM | Message # 235
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 228


Viện Câu Lan, vào cợt đùa bắt giặc
Nha Thái thú, hai giặc khai thiệt tình


Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh về Túy Lộ Cư gặp Tế Ðiên. Tế Ðiên nói:

- Chà, cực khổ hai vị quá!

Sài Nguyên Lộc nói:

- Thánh tăng cứ yên tâm! Tôi đã gởi gấm hết ở Hình Bộ rồi.

- Vậy thì tốt quá! Hai vị ngồi xuống đây uống rượu đi!

Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh ngồi xuống, uống vài chén rượu bèn hỏi:

- Thánh tăng, chúng ta đi biện án ở đâu?

- Uống rượu đã, vội gì! Lát nữa đây ta có cách.

Sài, Ðỗ, Lôi, Mã bốn vị Ban đầu lòng gấp như lửa đốt, hận chẳng có thể đi bắt giặc ngay để hoàn thành vụ án. Tế Ðiên lại không có vẻ gì vội vã, cứ một lát một bầu rượu, cạn chén này rót tiếp chén khác. Bốn vị Ban đầu nói:

- Bạch Thánh tăng, xin lão nhân gia từ bi, từ bi cho.

- Có chuyện gì gấp đâu? Uống rượu xong rồi sẽ tính.

Bốn người muốn gấp cũng không được nào! Uống tới uống lui cho tới đỏ đèn, Tế Ðiên mới nói:

- Thôi chúng ta đi nè!

Bốn vị Ban đầu tính tiền xong, Sài đầu nói:

- Bạch Thánh tăng, hồi nãy đi gởi gấm các ban ở Hình Bộ hết 200 lượng bạc, để lại cho bốn anh em đó hết 100 lượng, còn lại 200 lượng xin gởi lại lão nhân gia đây.

- Ta không cần, bốn vị cứ chia nhau xài đi, tùy tiện mua sắm áo quần gì thì sắm.

Bốn vị Ban đầu không chịu lấy, Hòa thượng nhất định không nhận . Bốn người mới tạ ơn Tế Công rồi cùng kéo nhau ra khỏi quán rượu. Tế Ðiên nói:

- Bốn vị Ban đầu hãy đi theo ta.

Sài đầu hỏi:

- Ði đâu?

- Cứ đi, đừng hỏi. Hòa thượng ta có cách, bảo đảm là hễ đưa tay ra là chộp dính ngay mà.

Bốn vị Ban đầu biết Tế Công là người có tài tiên tri nên cứ lẳng lặng theo sau. Ðến một ngõ hẻm chính là ngõ hẻm và Câu Lan viện, thấy treo một đèn lớn. Tế Ðiên hỏi:

- Bốn vị ơi, đây là đâu vậy?

Sài đầu nói:

- Sư phó không phải biết mà cố hỏi à? Ðây là Ngự Câu Lan viện.

Tại sao có tên là Ngự Câu Lan viện? Nguyên vào triều Tống, các kỷ nữ ở Câu Lan viện này đều là con cái của đại thần, hoạn quan phạm tội, gia sản bị tịch biên, các cô nương tiểu thơ bị sung vào viện Câu Lan làm nghề ca hát. Cho nên gọi nơi ấy là Ngự Câu Lan viện, giống như Ngự Tiền Ðương Sai vậy.

Tế Ðiên đến trước viện Câu Lan cố ý hỏi bọn Sài Nguyên Lộc:

- Ðây là đâu?

Sài Nguyên Lộc nói:

- Ðây là Câu Lan viện.

- Bốn vị vào đây đi, Hòa thượng ta hôm nay muốn “mở mắt” chút xíu.

- Vô đó làm gì? Sài Nguyên Lộc hỏi.

- Ðừng có hỏi.

Bốn vị Ban đầu nghe nói thế mới rõ, bèn đi vào trong. Tế Ðiên trông thấy trên cửa lớn có gắn đôi liễn đề là:

Canh một vừa tàn, xô chén đổi ly bao khoái lạc,

Canh ba gà gáy, người lìa tiền hết vắng như không.

Ðôi liễn này nguyên của một vị ăn chơi phóng khoáng bỏ tiền ra thuê viết. Trên bức hoành ngang đề bốn chữ “Tình vàng ý bạc”. Tế Ðiên đi theo bốn vị Ban đầu vào cửa lớn thấy đối diện là bức tranh vẽ một bàn cờ, bên trên có người đề bốn câu thơ:

Hạ giới thần tiên, thượng giới không,

Người nghèo nhờ cậy quý nhơn đong,

Lan phòng tối tối thay người mới,

Chớp mắt sao di đổi khách phòng.

Trên đầu bức tranh vách lại để một chậu cá trồng hoa sen. Bốn vị Ban đầu cùng Tế Ðiên bước vào, mấy phổ ky gác cửa phòng thấy người quen mới nói:

- Các vị Ban đầu, hôm nay sao quý vị rảnh việc mà tới đây? Hay có việc gì thế?

Sài đầu nói:

- Không việc chi! Tới đây chơi thôi mà.

Nói rồi đi thẳng vào bên trong. Viện này là bốn hợp phòng. Bắc thượng phòng có năm gian, nhà Nam cũng năm gian, Ðông Tây phối phòng đều có ba gian. Vừa vào trong viện thì mụ tào kê từ trong đi ra. Tế Ðiên nhìn thấy người này trạc hơn 30 tuổi, ăn diện rất đẹp đẽ. Thiệt là:

Cánh phượng lung linh món tóc mai,

Tai ngọc đong đưa thêm hòa hà,i

Son phấn phớt hồng tăng nét đẹp,

Phong lư in đậm thiếu niên tài.

Mụ tào kê nói:

- Ái chà, các vị Ban đầu từ đâu đến đây? Xin rước lên thượng phòng.

Nói rồi vén rèm cùng vào nhà trong. Tế Ðiên để ý thấy ngay giữa phòng treo một bức họa thiếu nữ bán thân, bên trên có người đề thơ:

Trăm nét đan thanh vẻ mỹ miều,

Toàn thân chẳng họa, họa ngang eo,

Tiếc rằng màu sắc còn non vụng,

Không dục khách xuân đến lạc kiều.

Dưới ký tên: “Tích hoa chủ nhân đề”.

Trong phòng rất sạch sẽ, bàn ghế toàn loại danh mộc, chạm trổ rất công phu. Mọi người vừa ngồi xuống xong có vú em đưa nước trà tới. Mụ tài kê nói:

- Các vị Ban đầu này, hôm nay sao quý vị rảnh mà đến đây?

Sài đầu nói:

- Không có việc chi, tới đây ngồi quấy rầy chút vậy mà!

- Các vị Ban đầu sao nói như vậy? Chúng tôi mời các vị còn không tới nữa mà. Còn vị đại sư phó đây là người xuất gia, tại sao cũng đến chỗ của chúng tôi vậy?

Tế Ðiên nói:

- Người xuất gia nếu tính theo nồi gạo thì đâu có khác gì người tại gia đâu!

- Ðại sư phó ở chùa nào?

- Ta ở chùa Hoàng Liên, hẻm Thủ mã Thái, ta tên là Khổ Hạp.

Bọn Sài đầu cười hô hố. Ðang nói tới đó thì từ bên ngoài phòng có tiếng hô:

- Hai vị đại gia đã đến!

Mụ tào kê ứng tiếng đáp rồi chạy ra, nói:

- Hai vị thái gia đến thì rước vào Tây viện đi.

Mấy vị Ban đầu nhìn ra thấy người đi trước đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi bằng đoạn màu phấn lăng, bên trên gắn sáu miếng kiếng, phía trước gắn một trái cầu nhung trắng lắc lư, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu phấn lăng, trên áo thêu ba giỏ hoa mẫu đơn, chạy kim tuyến cùng khắp, lưng buộc dây loan đái năm màu, chiếc quần đơn phủ trên đôi giày đế mỏng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng anh hùng cùng màu phấn lăng thêu chi chít những hoa. Người này mặt như tờ giấy trắng, hai đạo chân mày trên đôi mắt ba góc, trán đầy vết nhăn với chiếc miệng hô. Người đi sau mình mặc áo chẽn thúy lam, dáng vẻ như tráng sĩ, mặt màu vàng nhạt, mày to mắt tròn, hai người này quần áo rất mới. Kế nghe hai người nói:

- Hồi nãy tôi ở quán rượu kêu người đến rước, sao không chịu đi?

Mụ tào kê nói:

- Hai vị thái gia đừng giận! Vừa rồi kiệu đến rước em nó không có ở nhà. Trên thuyền có một vị Kim công tử kêu đi rồi. Nếu có ở nhà đâu dám không đi? Hai vị đại thái gia không phải là người ngoài, xin thông cảm cho!

Hai người kia vừa muốn đi ra sau viện, Tế Ðiên nói:

- Bốn vị Ban đầu, đừng để cho hai tên giặc đó chạy!


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:30 PM | Message # 236
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 229


Thỉnh Thánh tăng bắt giặc chùa Tàng trân
Xong án lớn, ngầm cứu bốn đồ đệ


Bạch kiểm lang Giả Hổ, Hồng mao hống Ngụy Anh chịu đòn không thấu, mới nói:

- Lão gia đừng dụng hình nữa, tiểu nhân xin khai: Hai tôi gốc người ở lộ Tây Xuyên, đến lâm An này ở Vạn Long điếm đường Thiên Trúc. Tại địa phương này đã gây 13 vụ án, trộm lấy một số vàng bạc đồ trang sức áo quần và dĩ nhiên là tiêu pha hết. Hôm qua ở Kinh doanh soái phủ lấy được một phần phụng quan hà bội, một hộp vàng ngọc tế nhuyễn. Hiện tại chúng tôi có quen biết với hai kỷ nữ ở viện câu Lan, một người tên là Bích Ðào. Những thứ này do Bích Ðào cất giữ. Bọn họ không biết những thứ đó là do bọn tôi lấy trộm. Ðây là trình khai sự thật.

Quan Tri huyện nghe khai như thế, lập tức sai Sài Nguyên Lộc dẫn tên giặc đi thu hổi tang vật.

Tế Ðiên ở kế bên, nói:

- Lão gia đừng quá vội, hai tên giặc này ăn trộm tại địa phương là chuyện nhỏ, còn vụ lớn nữa là ở Kim Sa Lãnh tại phủ Trấn Giang cướp của công tử La Thanh Viễn con quan La Thừa tướng. bắt hai nàng hầu thiếp là Ðỗ Thái Thu và Lý Lệ Nương, chém chết tiêu đinh, lấy đi một số vàng bạc có hai người này. Bị họ mạo tên hành án mà bọn bốn người Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng bị tù tội oan uổng ở Hình Bộ. Việc này Hòa thượng ta được người uỷ thác nên mới đi bắt chúng, lão gia hãy hỏi hai người này để kết thúc vụ án kia luôn.

Quan Tri huyện nghe nói liền hỏi:

- Giả Hổ, Ngụy Anh! Ở Kim Sa lãnh đốt đèn cầm gậy cướp hầu thiếp của La Thanh Viễn, giết hại mạng người bọn bây tất cả có mấy người?

Giả Hổ, Ngụy Anh nghe nói sợ quá, mặt mày xanh mét, nói:

- Việc đó, tiểu nhân thật tình không biết.

Quan huyện liền hô:

- Ðánh nó cho ta!

Lập tức mỗi tên giặc bị lôi xuống đánh 40 bảng nữa, nhưng hai tên giặc ác quán dẫy đầy cắn răng chẳng khai. Quan Tri huyện truyền đem côn kẹp ra. Ba côn là tổ của năm hình, lòng người như sắt nào phải sắt, quan pháp tựa lò chính là lò. Hai tên giặc bị đưa vào kìm kẹp, siết đến tám thành. Giả Hổ và Ngụy Anh đau quá chịu không thấu, bèn nói:

- Xin lão gia nới lỏng cho, hai đứa tôi xin khai!

- Hãy nói thiệt đi! Quan huyện hét.

- Chúng tôi lúc trước ở chùa Tàng Trân phủ Trấn Giang. Nơi đó có hai ông hòa thượng Nguyệt Minh và Nguyệt Lãng cũng là người lục lâm. Chỉ nhân vì Hắc mao sái Cao Thuận có cừu thù với Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, nên hôm đi cướp hầu thiếp và tiền bạc của La Thanh Viễn tại Kim Sa Lãnh mạo xưng tên họ của bọn Lôi Minh để di họa. Trong vụ đánh cướp này ngoài hai đứa tôi còn có mấy người ở lộ Tây Xuyên như Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng, Hận địa vô hoàn Lý Mãnh, Ðê đầu khán tháp Trần Thanh, cả hai vị hòa thượng là chín ngưuời tất cả, kéo nhau cướp đi hai hầu thiếp và đồ tế nhuyễn vàng bạc. Hai vị hòa thượng cưỡng chiếm mỗi người một cô hầu thiếp, còn tang vật chia không đều nên chúng tôi tức giận bỏ đi. Lý Mãnh, Trần Thanh đi riêng, Hoàng Khánh, Tạ Quảng và Cao Thuận còn ở lại trong chùa.

Quan Tri huyện hỏi Tế Ðiên:

- Bạch Thánh tăng, vụ này mình giải quyết ra sao?

- Lão gia làm một văn thư, để Hòa thượng ta dẫn bốn vị Ban đầu Sài, Ðỗ, Lôi, Mã hiệp cùng quan binh ở phủ Trấn Giang đi bắt ngay bọn giặc ở chùa Tàng Trân là xong. Lão gia bây giờ thu hồi tang vật, tạm giam hai tên giặc vào ngục, chờ đến lúc bắt hết bọn giặc rồi định án luôn thể.

- Thánh tăng chịu khó ra sức như vậy thì không còn gì bằng!

Quan huyện sai bọn Sài Nguyên Lộc mang hai tên giặc` đi thu hồi tang vật và nhốt chúng vào ngục. Bốn vị Ban đầu vâng lời. Quan Tri huyện bãi hầu, mời Hòa thượng vào thư phòng trò chuyện dọn tiệc đãi đằng. Không bao lâu, bọn Sài Nguyên Lộc trở về đem tang vật giao cho quan Tri huyện. Tế Ðiên ăn uống xong nghỉ lại ở thư phòng. Sáng hôm sau, quan huyện thảo sẵn văn thư, Hòa thượng dẫn bốn vị Ban đầu, cáo từ ra cổng Tiền Ðường, thuận theo đường lớn thẳng đến phủ Trấn Giang. Hôm đó ở phủ Trấn Giang điều động 200 quan binh giữ thành ở địa phương mỗi người cầm binh khí đến vây chặt chùa Tàng Trân. Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh, Lôi Trí Viễn, Mã Anh Kiệt mỗi người cầm thước sắt tiến vào trước. Vừa đến viện phía Ðông, thấy Trại vân long Hoàng Khánh định rút dao chém Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương, bốn vị Ban đầu hét lên:

- Hay cho bọn giặc! Bây chạy đi đâu?

Quan binh bên ngoài nhất tề reo hò theo. Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng định rút dao cự địch. Nguyệt lãng, Nguyệt Minh cười hà hà, nói:

- Hai vị hiền đệ tránh ra đi, chẳng cần đến hai vị. Bất luận là bọn họ nhiều ít, sái gia chỉ thi triển chút thuật mọn là tóm cả bọn ngay. Sá gì bọn tiểu tốt này tự đâm vào chỗ chết như bướm nhảy vào đèn! Thiệt là thiên đường có nẻo không tìm đến, địa ngục kín bưng cứ lủi vào! Ðể hôm nay sái gia kết thúc tánh mạng cả tụi bây cho biết thân.

Bọn Sài Nguyên Lộc đều cầm thước sắt định nhảy xô tới. Nguyệt Minh miệng lâm râm niệm chú dùng tay chỉ một cái, hô “Sắc lịnh!”, dùng định thân pháp trồng cứng bốn vị Ban đầu lại. Nguyệt Minh đưa tay rút giới đao ra tính động thủ, thì bên ngoài cửa ngách có tiếng hét lớn:

- Hay cho nghiệt súc! thiệt là cả gan! Giữa ban ngày ban mặt mà dám hại người chớ! Ðể Hòa thượng ta đến bắt mi đây!

Bọn Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng nhìn thấy từ cửa ngách đi ra một ông thầy chùa kiếc, tóc dài hai ba phân, mặt mày bùn đất, tăng y rách nát, tay ngắn thiếu bâu, lưng cột dây nhung khật khà khật khưỡng, áo quần rách nát, dơ không thể tả. Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng làm sao thấy biết được, tự cho mình là người tài cao mật lớn, liền lớn tiếng hỏi:

- Tên thầy chùa kiếc này ở đâu, dám xiá vào chuyện của ta?

Tế Ðiên cười hà hà, nói:

- Ðại khái ngươi cũng không biết lão nhân gia là ai mà!

Nguyệt Minh lập tức niệm chú lâm râm, lấy tay chỉ một cái hô “Sắc lịnh”, tính dùng định thân pháp trồng cứng Tế Ðiên lại, nào ngờ Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái trồng cứng họ lại. Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng định co giò chạy trốn, Tế Ðiên lại chỉ một cái trồng cứng hai tên giặc lại. Tế Ðiên trước hết giải phép cho bốn vị Ban đầu, Hoa Nguyên Chi và Võ Ðịnh Phương. Bồn vị Ban đầu rút dây sắt trói cổ bốn tên giặc lại. Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương nói:

- May có đại sư phó đến cứu kịp, nếu không mạng hi tôi đi đứt về tay giặc rồi! Chưa lãnh giáo đại sư phó ở tại bảo sát nào, xưng gọi thượng hạ là gì?

- Ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đây.

Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương nghe xong bèn nói:

- Té ra là Thánh tăng trưởng lão, hai tôi ngưỡng mộ đã lâu!

Tế Ðiên hỏi:

- Hai vị đến đây làm gì?

- Hai tôi vâng lệnh dụ của Hình Bộ chánh đường Lục đại nhân, đến thám dọ vụ án ở Kim Sa Lãnh, không ngờ hôm nay bị hại ở đây. Hồi nãy hai đứa tôi bắt được một đứa tên là Tôn Cửu Như và một đứa tên là Hắc mao sái Cao Thuận, hiện đang trói bỏ chúng ở viện chái phía Tây.

- Ðược, Tế Ðiên nói, các vị Ban đầu hãy mang hai tên giặc về đây cùng giải đi luôn. Hãy lục soát trong chùa để tìm hai hầu thiếp của La Thanh Viễn là Ðỗ Thái Thu và Lý Lệ Nương, tìm thấy họ ở trong vách đôi và cùng đưa về Lâm An.

Các quan binh cũng đều tiến vào, ai nấy cùng lụa tìm hai người đàn bà ra và tìm thấy rất nhiều vàng bạc đồ tế nhuyễn, tất cả đều lập thành văn bản rõ ràng. Chùa tàng Trân giao cho quan địa phương coi giữ và tìm vị Trụ trì khác. Chờ đến trời sáng, Hòa thượng đái lãnh các vị Ban đầu áp giải sáu tên giặc đi, đến phủ Trấn Giang đóng tù xa bằng gỗ để bỏ mấy tên giặc vào, còn hai nàng hầu thiếp mướn hai cỗ kiệu đưa về kinh đô. Trên đường đi cứ đói ăn khát uống, ngày đi đêm n ghỉ. Một hôm đi sắp đến Lâm An, gặp mười mấy người cưỡi ngựa đi lại, đi đầu chính là Mạc công tử cùng đi với bọn tùng nhân. Vừa gặp Tế Ðiên, Mạc công tử lật đật nhảy xuống ngựa chạy đến, nói:

- Thánh tăng đi đâu vậy?

- Ta lên huyện Tiền Ðường.

- Thánh tăng còn con dế nào hay nữa không? Bán cho tôi ít con. Ba con hôm trước, một con tên Kim đầu đại vương, một con tên Ngân đầu đại vương, một con tên Trấn sơn ngũ thái đại tướng quân. Ba con này quả thực là hay thiệt. Tôi đem đến Tần tướng phủ, Trấn sơn ngũ đại tướng quân thắng lôn nên tôi ăn nhị công tử Tần Hằng 3.000 lượng bạc. Nào ngờ về tới nhà, khi giở nắp chum ra nó nhảy chạy thoát. Tôi đi tìm nghe nó gáy ở nhà trước. Tôi cho người đến ở nhà trước mà không gặp, lại nghe nó gáy ở trong thư phòng, tôi bảo người tìm ở thư phòng, tìm một mạch cả hơn 20 gian cũng không gặp. Thánh tăng còn có con dế nào hay bán cho tôi vài con.

- Ừ, chừng nào ta kiếm được con nào hay, ta sẽ đem đến cho công tử.

- Có thế chứ!

Nói xong Mạc công tử cáo từ lên ngựa ra đi.

Tế Ðiên áp giải sai sự đến huyện Tiền Ðường, trực nhật vào trong bẩm báo, quan huyện cho người mời Tế Ðiên vào thư phòng và nói:

- Thiệt cực nhọc cho Thánh tăng quá!

- Hiện tại ta đã bắt được sáu tên giặc, xin lão gia trước sai người đưa hai người hầu thiếp của công tử La Thanh Viễn về.

Quan huyện đồng ý cho đưa hai hầu thiếp của La Thanh Viễn về rồi mới thăng đường, ba ban Tráng, Tạo, Khoái thét gọi đường uy, rồi đem bọn Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng, Hoàng Khánh, Tạ Quảng, Cao Thuận, Tôn Cửu Như đến trước công đường. Quan huyện vỗ kỉnh đường, hỏi:

- Các ngươi tên họ là chi?

Sáu tên giặc mỗi người tự xưng tên họ. Quan Tri huyện hỏi:

- Các ngươi ở Kim Sa Lãnh mạo danh xưng Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng cướp hầu thiếp của La lão gia, đốt đèn cầm gậy, giết chết tiêu đinh, đồng bọn có bao nhiêu tên?

Sáu tên giặc tính rằng không khai cũng không được vì tang chứng đã rạch ròi, Nguyệt Minh mới nói:

- Lão gia muốn hỏi, tôi xin khai thiệt. Vụ án này bọn tôi có chín người không kể Tôn Cửu Như. Ngoài năm người có mặt, còn bốn người nữa là Lý Mãnh, Trần Thanh, Giả Hổ, Ngụy Anh. Giả, Ngụy bị bắt nhốt trong ngục rồi, còn Lý Mãnh, Trần Thanh không biết đi đâu.

Quan huyện nghe xong đã rõ, bèn bắt họ làm tờ cung khai, rồi chiếu theo đó làm công văn sai bọn thủ hạ cùng với nguyên biện, Hoa Nguyên Chí, Võ Ðịnh Phương đem sáu tên giặc luôn cả Giả Hổ, Ngụy Anh giải về Hình Bộ. Quan Tri huyện thối đường, mời Tế Ðiên về thư phòng bày tiệc rượu khoản đãi. Tế Ðiên tự rót tự uống, ăn gắp lớn miệng, miệng nhai nhồm nhoàm. Quan Tri huyện nói:

- Vụ án này nếu không có Thánh tăng thật là khó giải quyết.

- Ðây là do bọn giặc tội ác tầy trời xui nên thế.

- Nếu Thánh tăng không có việc gì hãy ở lại nha môn chơi ít hôm có được không?

- Ta còn có việc phải làm, chừng nào rảnh rang không việc gì ta sẽ đến.

Nói xong, Tế Ðiên cảm thấy bắt rùng mình, liền án linh quang biết mọi việc. Tế Ðiên nói:

- Ta phải đi gấp đây!

Nói xong lập tức cáo từ.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:30 PM | Message # 237
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 230


Nguyên Không tăng công viên về cõi tịnh
Ẩn Thiết Ngưu lo lót vào Linh Ẩn


Tế Ðiên đang ngồi uống rượu ở nha môn huyện Tiền Ðường bỗng nhớ lại, lập tức cáo từ.

Tri huyện hỏi:

- Thánh tăng sao mà vội thế?

- Ta còn có việc! Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện cùng nhau.

Nói rồi Tế Ðiên đứng dậy bước ra ngoài, quan huyện đích thân đưa ra cổng. Tế Ðiên ôm quyền từ biệt rồi thẳng ra cửa Tiền Ðường về chùa Linh Ẩn. Vừa vào đến chùa thì từ bên ngoài Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng bốn người cùng vừa tới. Nguyên quan huyện Tiền Ðường sai quan nhân áp giải bọn Bạch kiếm lang Giả Hổ, Hồng mao hống Ngụy Anh, Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng, Hắc mao sái Cao Thuận, Tôn Cửu Như, Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng đến Hình Bộ đính kèm theo văn thư hẳn hoi. Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương vào gặp Hình Bộ chánh đường Lục đại nhân, đem việc ở chùa Tàng Trân thuật lại. Lục đại nhân mới rõ, lập tức cùng tả đường, hữu đường đều thăng đường, sai đem bọn giặc vào. Bọn thủ hạ đưa bọn giặc vào đại đường, chúng đều quỳ xuống, tự xưng tên họ. Lục đại nhân vỗ kỉnh đường, hỏi:

- Các ngươi ở Kim Sa Lãnh, phủ Trấn Giang, cướp ái thiếp của La Thanh Viễn, giết chết tiêu đinh, cướp lấy tiền của, đồng bọn có tất cả bao nhiêu tên? Tại sao lại mạo tên bốn người Lôi Minh, Trần Lượng như thề? Hãy khai thiệt ra để khỏi bị đòn bộng khổ sở!

Bọn giặc đã khai hết ở huyện Tiền Ðường rồi, nghĩ rằng không khai cũng không được, mới thuật lại từ đầu đến cuối như trước. Lục đại nhân xem lại tờ khai ở huyện Tiền Ðường phù hợp với khẩu cung của bọn giặc, mới dạy đem bọn giặc đóng trăn bỏ vào ngục, chẳng luận thủ phạm tòng phạm, đều đề nghị xử trảm quyết, sau đó sẽ tìm bắt Lý Mãnh, Trần Thanh. Ðoạn rút tiêu giám bài kêu bọn Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng lên. Bốn người cúi chào Lụa đại nhân. Lục đại nhân nói:

- Này bốn người Lôi Minh, Trần Lượng ..., vụ án này các vị bị hàm oan, nếu không gặp bản bộ đường, tánh mạng các ngươi khó bảo đảm! Hiện nay ta đã bắt được nguyên án, chân phạm rồi, ta sẽ thả các ngươi ra. Các ngươi nên về nhà sống an phận qua ngày, không nên lân la dọc đường. Như còn vướng phải tai họa, bản bộ đường sẽ trọng phạt đấy!

Bọn Lôi Minh, Trần Lượng cúi đầu cảm tạ, nói:

- Cảm ơn ân điểm của đại nhân, chúng tôi ghi lòng tạc dạ ân đức! Cầu mong đại nhân công hầu vạn đại, lộc vị nâng cao!

Lục đại nhân dạy mở trói cho bốn người Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng. Bọn họ cảm tạ rồi đi ra. Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương lật đật bước tới đem sự việc vừa qua ở chùa Tàng Trân nói cho họ nghe. Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Ða tạ hai vị huynh đài đã cực khổ vì chúng tôi. Anh em chúng tôi mong có ngày đền đáp ơn này. Bọn tôi phải đến chùa Linh Ẩn cảm tạ Tế Công rồi mới trở về nhà.

- Xin quý vị tự nhiên. Hoa Nguyên chí nói.

Bốn người cùng cáo từ ra khỏi nha môn thẳng đến chùa Linh Ẩn. Ðến cổng chùa , hỏi thăm vị tăng giữ cửa:

- Tế Công có trong chùa không?

- Mới về đó, các vị hãy vào đi! Vị tăng giữ cửa đáp.

Bốn người cùng tiến vào trong gặp Tế Ðiên. Tế Ðiên hỏi:

- Sự việc của bốn người xong rồi phải không?

Bọn Lôi Minh lập tức bước tới hành lễ Tế Ðiên và nói:

- Nếu không nhờ Thánh tăng giúp đỡ bắt giặc thì tánh mạng chúng tôi chắc tiêu rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây đặc biệt cảm tạ sư phó.

- Bốn người không cần phải cám ơn, hãy mau trở về nhà. Ở trong nhà an phận qua ngày, ít xía vô chuyện không đâu là hay nhất.

Bọn Lôi Minh, Trần Lượng vâng lời cáo từ ra ngoài. Tế Ðiên bước về Viễn Hạt đường ở phía sau gặp Nguyên Không trưởng lão. Lão phương trượng vừa thấy, nói:

- Nam mô A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai! Ðạo Tế, ông về đấy à? Ta đang có ý trông ông, sốt ruột vì ông không về được. Ông phải đưa ta đi một phen nhé!

- Sư phó khỏi cần phải dặn dò. Ðệ tử có bổn phận phải đưa lão gia đi mà!

Lão phương trượng ngay lúc đó kêu đạo hầu đem y mão giày vớ mới ra, rồi tự mình đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục mới xong, giây lát hai mắt nhắm nghiền rồi viên tịch. Người hầu đưa tin cho chúng tăng bên ngoài hay, lập tức chúng tăng đều kéo vào nhà sau. Thấy lão phương trượng đã tắt nghỉ, mọi người đều cất tiếng khóc lớn. Tế Ðiên đang quỳ khóc, miệng gào lên:

- Lão hòa thượng chết đáng lắm!

Tri khách Ðức Huy ở Kế bên nói:

- Ðạo Tế, ông nói gì kỳ vậy? Lão hòa thượng đáng chết à? Như vậy chẳng phải ông muốn Hòa thượng chết sao?

Nói rồi lấy tay xô Tế Ðiên một cái. Tức thời Tế Ðiên ngã lăn kềnh ra, đứt hơi ngay đơ luôn. Mọi người nói:

- Chà, không xong rồi! Lại chết thêm một mạng nữa, chắc là phạm trùng tang!

Ðức Huy nói:

- Tôi chỉ xô nhẹ một cái mà ông ta ngã kăn quay ra!

Thấy vậy Ðức Huy cũng sợ hết hồn, lật đật bảo người kêu vực dậy:

- Ðạo Tế ơi, Ðạo tế!

Phải một hồi lâu mới thấy Tế Ðiên tỉnh lại, Ðức Huy nói:

- Ðạo tế, ông đỡ chưa?

- Không sao đâu, tôi khỏe rồi mà! Tế Ðiên đáp.

Nói xong kêu người đem cái chum lớn đến, đặt lão hòa thượng vào trong đó rồi khiêng ra sau hoa viên. Các tăng viên đều đắp cà sa, gõ pháp khí, niệm chú Ðại Bi và chbú Vãng Sanh cho lão hòa thượng. Mọi người tụng kinh siêu độ xong, mới đem tất cả di vật của Lão hòa thượng giao cho Tế Ðiên.

Qua hai hôm sau, đại chúng cùng thương lượng, trong chùa phải thỉnh vị Phương trượng mới. Giám tự Quảng Lượng đã có chủ ý sẵn, nên đề nghị mời vị đương gia Phương trượng của chùa Hải Ðường tên là Tông Ấn. Vị này họ Trịnh, tục danh là Thiết Ngưu, trước đó ông ta ngầm cho Quảng Lượng 500 lượng bạc, nên mới được Quảng Lượng đề nghị mời làm Phương trượng. Quảng Lượng bàn với chúng tăng nên mời ngài Tông Ấn ở chùa Hải Ðường. Tất cả sắp xếp do Quảng Lượng cả nên chúng tăng không ai dám cãi.

Quảng Lượng cho người đi mời, chọn ngày lành tháng tốt Tông Ấn mới đến Linh Ẩn. Chúng tăng đều đắp cà sa, trỗi pháp khí đón rước trọng thể, chỉ có Tế Ðiên tỉnh bơ, không đắp y cũng không đón rước gì hết. Có người ở kế bên hỏi:

- Ðạo Tế, sao ông không đi đón Lão hòa thượng?

Tế Ðiên nói:

Mũ thì đội ngay đừng đội lệch

Lượm chiếc dây gai gói giày rách

Quỷ lớn, quỷ nhỏ đứng chòm nhom

Ngoắc gọi Thiết Ngưu tiến vào chùa.

Mọi người quở:

- Ông đừng nói bậy, Lão hòa thượng nghe được bắt tội nặng đa!

Nói xong, rước Hòa thượng vào Ðại Hùng bảo điện. Trịnh Thiết Ngưu có mang theo hai đệ tử, trong đó có một đứa cháu tên Trịnh Hổ. Ðại chúng đến tham bái Lão phương trượng. Tế Ðiên ở một bên, nói:

- Thưa các vị, hôm nay có một số đồ vật của Lão phương trượng để lại cho tôi, trong đó có xâu chuỗi trân châu 108 hạt. Tôi không cần nó. Ðể giải buồn, tôi ra một câu đố, nếu ai đoán được, tôi sẽ cho người đó.

Người đọc sách gọi cách đố này là Ðăng mê.

Ðại chúng đều biết Ðạo Tế điên điên khùng khùng, có vật gì nói cho ai là cho người đó. Mọi người nói:

- Ông nói ra đi!

- Trịnh Thiết Ngưu giữ ý không lẽ đích thân đến dự, bèn sai hai tên đồ đệ đến nghe: “Nghe kỹ rồi về nói lại ta sẽ đoán cho”. Hai tiểu hòa thượng mới cũng có mặt.

Tế Ðiên nói:

Một vật sinh ra lớn thấy ghê,

Bốn chân tám móng rõ to bề,

Chiếc đuôi chẳng khác sợi dây luộc,

Di động cầm dàm nắm kéo lê.

Mọi người nghe xong đều muốn đoán, tiểu hòa thượng lật đật chạy vào báo với Thiết Ngưu. Trịnh Thiết Ngưu hỏi hai tiểu hòa thượng, bọn này học lại đúng như đã nghe. Trịnh Thiết Ngưu nhẩm tính: - “Bốn chân tám móng rõ to bề” chắc là con trâu (Ngưu) rồi. Tiểu hòa thượng chạy ra định nói thì ngoài kia Tế Ðiên bật mí:

- Các vị đoán không ra à? Nó là con trâu (Ngưu) đó. Ðể ta ra một câu nữa nhé:

Một cái bầu trong ngoài đều có lông.

Mọi người nghe xong đều nói:

- Ðó là vật gì vật kìa?

Hai tiểu hòa thượng chạy vào hỏi Phương trượng Tông Ấn. Tông Ấn nói:

- Cái này không phải dễ đoán đâu. Nếu con nói là vật sống, ông ta nói là vật chết. Không bằng không cứ không dễ đoán được. Hai con ra xem ông ta nói là gì?

Hai chú tiểu lại ra Tây viện, nghe Tế Ðiên nói:

- Ðó là “lỗ tai trâu”. Ðể ta nói một câu khác lý thú hơn cho quý vị đoán.

Mọi người nhao nhao lên:

- Tế Ðiên, ông nói câu lý thú đó đi! Mà ông đừng bật mí vội, để chừng nào chúng tôi đoán không được, ông mới nói ra là cái gì nhé! Câu vừa rồi chúng tôi định nói là lỗ tai trâu mà ông đã nói trước rồi.

- Lần này tôi không nói trước đâu, để cho mấy vị từ từ mà đoán.

- Vậy thì ông nói ra đi!

Các ông nghe đây:

Nữ tử sánh vai thật quá hay,

Lập tâm bên cấn quả vô nhai,

Phụng chui dưới lúa (hòa) chim bay mất,

Can mới ló đầu phết trúng tai.

Ðây là bốn chữ, các ông đoán thử coi!

Pháp Thông, Pháp Minh hai tiểu đồ đệ của Tông Ấn nhớ kỹ chạy vào nói với thầy. Tông Ấn cũng là người có học, do hai chữ trước, ông ta biết Tế Ðiên muốn cười ông ta, vì biết mình tên là Thiết Ngưu, Tế Ðiên mới nói: “Ngưu” và “Lỗ tai trâu”. Nay nghe đọc bốn câu thơ này, ông ta bèn đoán: - “Nữ tử sánh vai” chắc là chữ Hảo. “Lập tâm bên cấn quả vô nhai”, ông ta lấy bút viết ra một hồi lâu rồi “a” lên một tiếng, nói: Phải rồi! Lập tâm là tâm đứng, đặt kế bên chữ Cấn là chữ Hận. Câu ba: “Phụng chui dưới lúa chim bay mất”, nghĩa là chữ Phụng mất chữ Ðiểu còn lại bộ Nhân đem đặt dưới chữ Hòa thành chữ Thốc là trọc. Câu cuối: “Chữ can ló đầu phết trúng vai” là thêm dấu phẩy một bên là chữ Ngưu. Ráp bốn chữ lại là: Hảo Hận Thốc Ngưu – nghĩa là: Giận thằng Ngưu trọc lắm.

Tông Ấn trong lòng giận lắm nhưng không có cách nào bắt bẻ được, bèn kêu hai tiểu đi gặp Tế Ðiên, nói câu đó là: “Hảo Hận Thốc Ngưu” để Tế Ðiên phải tạ lễ. Hai tiểu hòa thượng đến Tây viện nói bốn chữ đó, ai nấy đều cười rộ. Tế Ðiên nói:

- Cũng được, để ta đưa xâu chuỗi cho hai ông cầm, rồi ta nói một câu hay lắm, để mấy ông đoán chơi.

Hai chú tiểu bước tới tiếp lấy xâu chuỗi trân châu, quả nhiên sáng ánh thật đẹp. Mọi người đều nói:

- Ðạo Tế thiệt là khùng! Ðáng tiếc vật quý như vậy mà nói đưa ai là đưa người đó.

Tế Ðiên cười ha hả, nói:

- Người xuất gia phải hoàn toàn một trần không nhiễm, bốn đại giai không. Các ông cho đó là vật báu, còn ta coi nó là đồ vô dụng, chỉ chác họa gây tai mà thôi, chẳng thể làm trường sanh bất lão được. Người xưa thường nói hai câu:

Không chứa của cải, không kết oán,

Ngủ được an nhiên, đi tự do.

Mọi người nghe rồi đều cười nói:

- Ông hãy nói đi! Bọn ta cũng đoán thắng một lần coi nào!

- Ðược, được.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:31 PM | Message # 238
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 231


Nói đăng mê cợt đùa Tông Ấn
Thánh La Hán lìa khỏi Linh Ẩn
Ðại chúng giục Tế Ðiên:

- Ông hãy nói đi!

Tế Ðiên nói:

- Các ông nghe đây:

Trùng vào ổ Phụng chim bay mất,

Trên bảy đầu người mọc cỏ cao,

Mưa to đổ xuống nghiêng triền núi,

Nửa tên bằng hữu biến đằng nao.

Ðây cũng là bốn chữ, ai mà đoán được ta sẽ đem tăng bào của Lão hòa thượng cho người đó.

Mọi người đều đoán:

- Trùng vào ổ phụng chim bay mất là chữ Phong. Trên bảy đầu người mọc cỏ cao là chữ Hoa. Mưa to đổ xuống nghiêng triền núi là chữ Tuyết. Nửa tên bằng hữu biến đằng nao là chữ Nguyệt.

Có mấy người đoán được, chỉ có Quảng lượng là mau miệng nói ngay:

- Ðó là Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt.

- Ðúng! Tế Ðiên nói.

Rồi đem tăng bào cho Quảng Lượng. Tế Ðiên lại nói:

Ngoài xóm cửa Ðông lửa cháy lan,

Bên trong đốt chết đến hai người,

Còn lại một trai và một gái,

Cháy từ giờ Dậu đến canh ba.

Bốn câu này đoán ra bốn chữ.

Ở bên ngoài đoán ra là: Lãn - nhục - hảo - tửu. Tế Ðiên lại lấy giường nệm mền gối của Lão hòa thượng đem cho. Tế Ðiên lại nói:

Ba người cùng ngày đi xem hoa,

Trăm vạn hóa ra người cùng nhà,

Hòa Hỏa hai bên cùng ngồi lại,

Tịch dương chìm xuống lộ hai ngà.

Ở bên trong cũng có người đoán được: Ðó là bốn chữ Xuân - Hạ - Thu – Ðông. Tế Ðiên lại đem những vật dụng để lại của Lão hòa thượng đem cho sạch, không để lại một thứ gì. Qua mấy hôm sau, Trịnh Thiết Ngưu nghe nói Tế Ðiên quen biết nhiều với các thân hào phú hộ, quan viên trưởng giả ở Lâm An. Tông Ấn vốn là một Hòa thượng ưu thế lợi, mới bàn với Quảng Lượng là mở một đàn chay, bảo Tế Ðiên mời họ đến dự. Quảng Lượng nói: - Ðược!

Biết chắc Tế Ðiên có quen rất nhiều đại tài chủ ở Lâm An, sau vụ làm chay này thế nào cũng dư được mấy vạn lượng, nên Quảng Lượng lật đật đi kiếm Tế Ðiên, nói:

- Hiền đệ, để ta bàn với hiền đệ một việc. Lão hòa thượng về chùa nhận chức phải làm kinh động mọi người mới phải. Ta định tổ chức một đám chay đàn, hiền đệ quen biết rất nhiều vị đại tài chủ, khi mở hội phát thiệp mời họ có được không?

- Ðược quá chớ! Nhưng với một điều kiện là người tôi quen đều là thân sĩ phú hộ, mình mở hội chay phải nấu nướng cho ngon, phải cỗ tám lượng một mâm, mỗi người mời một mâm mới được. Tiền hương đèn cúng thí cho lễ hội bao nhiêu không định nhiều ít, cũng có thể một người cúng vào cả mấy vạn lượng bạc. Tôi biết khi xưa đi hóa duyên lầu Ðại Bi, một người cúng thí cả vạn lượng. Trong hội chay này, có ai đến không luận cúng tiền hương đèn nhiều ít, cứ mỗi người đi theo cho họ một điếu tiền, còn người đi kiệu, cho kiệu phu mỗi người một điếu. Nếu chịu làm theo điều kiện này thì tôi mời cho, còn không nghe theo làm sao thì làm, đừng để tôi mất mặt với người ta.

Quảng Lượng nghĩ thầm: “Thâu vô gấp nhiều lần lo gì!”. Bèn nói:

- Tôi làm đúng như ý của sư đệ! Sư đệ hãy viết nhiều thiếp mời nhé!

- Tôi cần 100 thiếp thôi.

Quảng Lượng nghe nói rất khoái tỷ, bèn chọn ngày rằm tháng này mở hội. Ông ta trước hết xin Tông Ấn xuất cho 5.000 lượng để làm vốn. Xuất ra 2.000 lượng để mua sắm nấu nướng thức ăn, còn 1.000 lượng dùng để cất rạp chưng dọn, mua các thứ linh tinh. Tất cả đều sửa soạn chu đáo. Nào ngờ đâu 100 thiếp của Tế Ðiên yêu cầu, được dán lại không cho ai thấy, bên trong viết là: - Rằm tháng này, nhân dịp Lão hòa thượng Tông Ấn nhậm chức Phương trượng, mở hội chay đàn ăn mừng. Ngày đó cung thỉnh liệt quý vị hạ giá quang lâm, thắp hương khấn nguyện. Trụ trì tăng: Tông ấn, Quảng Lượng, Ðạo tế đồng bái. Tiệc chay dọn sẵn ở chùa Linh Ẩn, mỗi vị đến thiện hội không cần mang theo nhiều, chỉ đem theo 24 văn thôi. Nếu ai đem nhiều sẽ bị trừng phạt nặng.

Tế Ðiên đem thiếp cho mời khắp. Hôm đó xe ngựa, kiệu chật cả cổng chùa Linh Ẩn. Các đại tài chủ ở Lâm An như Châu Bán Thành, Tô Bắc Sơn, Triệu văn Hội... cũng đều có mặt, có người mang theo hai ban kiệu phu, đều là 6 người, 8 người, ít nhất cũng bốn người. Mỗi người đi theo đều được thưởng tiền cả. Các lễ vật phong bao đi cúng thiện hội đều giao cho ban sổ sách. Mở ra xem đều 24 văn cả. Mỗi vị được mời một bàn , tất cả hơn 200 bàn. Tối lại thí chủ về hết, ban thư ký kết toán sổ sách chỉ thâu vào hơn 20 đấu tiền! Cả những người quen với Quảng Lượng cũng cúng như vậy. Trong dịp này, bỏ ra 5.000 lượng coi như đi đứt. Tông Ấn, Quảng Lượng giận Tế Ðiên ghê lắm. Hôm sau Quảng Lượng kêu Tế Ðiên lại, hỏi:

- Ông thiệt là muốn hại chúng tôi mà. Trong chùa hết cần ông rồi. Ông mau kiếm chỗ khác ở đi. Từ đây không cho ông về chùa Linh Ẩn nữa.

- Ði thì đi, có gì quan trọng nào!

Ðương nói tới đó thì Dương Mãnh, Trần Hiếu từ ngoài đi vào. Hôm mở thiện hội chay, hai người này mắc đi bảo tiêu không có ở nhà. Hôm nay vừa về tới, nghe trong nhà nói:

- Chùa Linh Ẩn mở thiện hội chay, có gửi thiệp mời.

Hai người nghe nói lật đật đến chùa, muốn cúng tiền hương đèn. Gặp Tế Ðiên, Dương Mãnh nói:

- Sư phó, hôm mở thiện hội hai đứa tôi không có ở nhà, nên hôm nay đến cúng. Sư phó cần tiền, hai tôi có sẵn đây.

- Họ đã đuổi ta ra khỏi chùa, không cho ta ở nữa. Hai con cần thí xả làm chi!

Nói tới đó thì Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng cũng vừa tới. Hôm qua Trịnh Hùng đi dự thiện hội cũng gói 24 tiền cúng, đem theo 8 người khiêng kiệu, 8 người tùy tùng, tất cả là 16 người đều được thưởng mỗi người một điếu. Riêng Trịnh Hùng được mời một bàn mâm cỗ thật hậu, trong lòng cảm thấy không ổn, không biết trong chùa xẩy ra việc gì đây? Bèn đem 500 lượng bạc đến gặp Tế Ðiên để hỏi thăm. Ðến chùa, thấy tế Ðiên đang nói chuyện với Dương Mãnh, Trần Hiếu. Trịnh Hùng bảo gia nhân đem 500 lượng bạc đến nói:

- Sư phó, hôm qua tôi đến dự thiện hội, gói cúng có 24 tiền mà trong chùa lại cho mấy người đi theo mấy điếu, tôi nghĩ không có lẽ như vậy! Hôm nay tôi đem đến 500 lượng bạc để cúng vào đèn hương, sư phó cần dùng thêm, tôi sẽ cho người về lấy.

- Ông chẳng cần thí xả làm gì! Họ không cho ta ở chùa, ta phải đi đây!

Quảng Lượng thấy có tiền, lại không tiện trả lời. Trịnh Hùng nghe Tế Ðiên nói như vậy, bèn nói:

- Họ không cho Thánh tăng ở nữa, thì sư phó lên chùa ở nhà tôi. Ngôi Tam Giáo tự chưa có ai coi ngó, để tôi giao cho sư phó.

- Thế thì tốt lắm!

Nói rồi dẫn Chữ Ðạo Duyên, Tôn Ðạo Toàn cùng Trịnh Hùng thẳng lên Tam giáo tự. Dương Mãng, Trần Hiếu cũng cáo từ ra về. Một hôm có hai người ăn mặc theo lối tráng sĩ đến trước cửa chùa Linh Ẩn, một người mặc áo trắng, một người mặc áo lam, y phục rất mới. Ðến trước cổng chùa hỏi vị tăng gác cổng:

- Tế Ðiên tăng có trong chùa không?

Vị tăng gác cổng hỏi:

- Hai vị tìm Tế Công có việc chi? Hai vị ở đâu? Quý họ tên là gì?

- Chúng tôi là người phủ Quỳ Châu, sống nghề bảo tiêu, đã lâu ngưỡng mộ Thánh tăng nên đến đây bái phỏng. Tôi họ Vương, còn người này họ Lý.

- Hai vị ở đây chờ một lát, tôi vào trong xem lại, Tế Công có thể ở nhà, có thể không có.

Nói xong, thầy giữ cửa vào trong chùa thưa với Giám tự Quảng Lượng. Quảng Lượng đinh ninh là thí chủ nên bảo thầy giữ cửa nói Tế Ðiên bỏ đi rồi, mà chỉ nói Tế Ðiên đi ra ngoài có việc vài ba hôm trở về. Ðích thân Quảng Lượng ra đón tiếp, thấy hai người trước cổng chùa áo mũ rất mới, trạc trên 30 tuổi, ăn vận theo lối tráng sĩ, ngũ quan khác phàm, bèn bước tới hỏi:

- Xin mời hai thí chủ vào trong chùa dùng trà! Tế Công hôm nay có việc đi khỏi, đại khái sớm tối cũng về thôi. Quý tánh hai vị là gì?

Tráng sĩ áo lam nói:

- Tôi họ Vương, còn vị này là nghĩa đệ của tôi, họ Lý.

- Xin mời hai thí chủ vào trong.

Hai vị cùng vào trong chùa. Ðến khách sảnh, Tri khách tăng đãi trà. Hai người muốn bái phỏng Phương trượng, Tri khách tăng đưa họ vào thiền đường ở hậu viện để gặp Phương trượng Thiết Ngưu Tông Ấn. Gặp Phương trượng mời ngồi, hai người hỏi:

- Bạch Phương trượng, Tế Công có phải là đồ đệ của Phương trượng không?

Tông Ấn nghĩ thầm: “Hai người này ăn mặc sang trọng chắc là kiếm Tế Ðiên đưa lễ tặng đây. Chi bằng mình nói Tế Ðiên là sư đồ của mình thế nào họ cũng kính cho ít tiền bạc chớ chẳng không”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Phải đó, ông ấy là đồ đệ của tôi.

Hai người gật đầu rồi hỏi:

- Tế Công đi đâu vậy?

- Ông ấy đi không nhất định, có khi hôm nay về cũng nên. Hai vị có điều gì xin nhắn lại! Còn không việc, thì hôm nay ở lại chùa nghỉ qua đêm cũng được.

Vị họ Vương nói:

- Cũng được!

Thấy trên tay Phương trượng đang cầm xâu chuỗi trân châu 108 hạt, hai người ngồi nhìn chăm chăm. Bên ngoài tiến vào một người tuổi ngoài 20 , đầu đội khăn điều bốn góc màu lam, mình mặc áo choàng điều cùng màu, da mặt hơi đen, mày ngắn, mắt ba góc. Người này chính là cháu họ của Tông Ấn tên là Trịnh Hổ. Hắn ta là người gian trá, tham dâm hiếu sắc, ỷ chú mình làm Phương trượng rồi gạt gẫm người lấy tiền, tha hồ làm chuyện quấy. Gặp hai người khách, hắn hỏi:

- Các vị từ đâu đến?

Hai người đều nói:

- Tìm Tế Công!

Trịnh Hổ trong lòng không vui, vừa định nói, thì Quảng Lượng kéo hắn ra ngoài mớm ý cho ăn khớp. Hắn lại trở vào tiếp chuyện với hai người, có một vài câu cuồng ngạo vô tri, lại có rượu vào càng nói càng phét coi trời bằng vung. Ăn cơm xong, lưu họ ở lại nghỉ. Hôm sau Giám tự mới thức dậy, nghe bên trong có tiếng người huyên náo bước vào xem, sợ đến mất cả hồn vía.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:31 PM | Message # 239
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 232Hai tên giặc giết lầm Trịnh Hổ
Tế Thiền sư trị giếng hóa duyên
Quảng Lượng ra sau nhìn thấy Trịnh Hổ bị người ta giết chết rồi, hai người thí chủ đó không thấy tung tích đâu nữa. Lại nhìn lên bàn thấy có một tờ giấy trên viềt tám câu thơ:

Nhân khi rảnh việc đến thăm chơi,

Muốn kiếm Tế Ðiên tính nợ đời,

Tế Ðiên hôm nay nếu có mặt,

Một dao đưa hắn mạng lên trời,

Giết chết Trịnh Hổ cừu chưa báo,

Trộm chuỗi hạt châu dạ chửa nguôi,

Nếu hỏi bọn ta danh cùng tánh,

Tiêu Diêu, Tự Tại đúng hai người.

Hai người đến chùa kiếm Tế Ðiên chính là bọn giặc thuộc lộ Tây Xuyên, một người là Tiêu diêu cư sĩ Lương Ðống, một người là Tự tại tán tiên Lý Lương. Hai người này là anh em kết nghĩa với Tiểu táng môn Tạ Quảng và Trại vân long Hoàng Khánh. Họ đến đây chỉ vì muốn báo cừu cho bè bạn, tên tiểu tử Trịnh Hổ cũng là người chẳng ra gì nên bị báo ứng tuần hoàn, tình oan mà mạng chẳng oan. Nếu Tông Ấn không nói Tế Ðiên là đồ đệ, thì Vương Ðống, Lý Lương đâu có giết hắn làm chi! Buồn cười thật!

Quảng Lượng nhìn thấy rồi vào báo với Tông Ấn, Tông Ấn nghe báo, cất tiếng khóc lớn, nói:

- Ðây chắc là Tế Ðiên chủ trương giết cháu ta, phải tố cáo nó mới được.

Nói rồi sai Quảng Lượng lập tức lên huyện Tiền Ðường kêu oan. Trị nhật ban hỏi:

- Chuyện gì thế?

- Tôi là Giám tự ở chùa Linh Ẩn bên tay Hồ, tên là Quảng Lượng, hôm qua cháu của Lão phương trượng chùa tôi bị giết chết, bọn giặc chạy trốn trộm đi một xâu chuỗi trân châu 108 hạt, còn để lại tám câu thơ. Ðây là Tế Ðiên Hòa thượng chủ trương sai đến, cầu xin lão gia minh oan cho.

Trị nhật ban vào trong bẩm lại, lão gia lập tức thăng đường, kêu đem Hòa thượng cáo báo vào. Quảng Lượng vào trước công đường quỳ xuống. Lão gia hỏi:

- Ông tên chi? ở chùa nào?

- Tôi ở chùa Linh Ẩn, tên là Quảng Lượng. Hôm qua có hai thí chủ đến chùa tôi, miệng nói là kiếm Tế Ðiên. Mà Tế Ðiên đã bị đuổi khỏi chùa, gạch tên không tính là người trong chùa nữa. Ông ta hiện ở chùa Tam Giáo. Hai người này một vị họ Vương, một người họ Lỳ, ở lại qua đêm trong chùa chúng tôi. Tối lại giết chết Trịnh Hổ là cháu của Phương trượng, trộm lấy xâu chuỗi trân châu. Ðây chắc là Tế Ðiên sai họ đến vì ông ta còn hận trong lòng nên mới sai người đi giết người như vậy.

Quan Tri huyện xem tờ giấy viết để lại của giặc rồi nói:

- Ðâu rõ ràng là họ đến kiếm Tế Ðiên để báo thù, ai biểu các người mời họ ở lại chùa làm gì? Tế Ðiên là vị cao tăng đắc đạo, ông lại đi vu khống cho người tốt. Ông mau trở về tẩm liệm cho Trịnh Hổ đi, đợi bản huyện bắt được hung thủ rồi sẽ tính.

- Cầu xin lão gia ân điểm cho. Ðây là do Tế Ðiên sai người đến gây ác đó. Xin lão gia trị tội ông ta.

Quan Tri huyện vỗ kỉnh đường, nói:

- Ông chỉ nói bậy nói bạ thôi! Có mau ra khỏi đây không? Không nể mặt ông là người xuất gia, tôi xử nặng rồi đấy nhé!

Quan nhân lập tức kéo Quảng Lượng ra khỏi công đường. Quảng Lượng không còn cách nào hơn, đành trở về chùa. Quan huyện sai người đi mời Tế Ðiên. Thủ hạ đến chùa Tam Giáo gặp tế Ðiên, nói:

- Lão gia chúng tôi thỉnh thánh tăng đến nha môn để hỏi chuyện.

Tế Ðiên cùng gia nhân đến nha môn, quan huyện xuống thềm đón tiếp, nói:

- Lâu quá mới gặp thánh tăng!

- Mới đây mà!

Quan huyện mời vào thư phòng, gia nhân dâng trà.

Tế Ðiên hỏi:

- Lão nhân hẹn Hòa thượng ta đến có việc chi?

- Chỉ nhân vì cháu của Hòa thượng Tông Ấn là Trịnh OHổ ở chùa Linh Ẩn bị hai tên giặc giết chết, Quảng Lượng đến nha môn cáo báo, ông ta vu cho thánh tăng chủ mưu. Bản huyện mắng đuổi ông ta ra khỏi công đường rồi. Bọn giặc chắc là loại phi tặc, cầu xin Thánh tăng từ bi giúp bọn thủ hạ tôi biện vụ án này.

- Chuyện này họ đã vu khống cho ta, ta không thể xen vào được. Hơn nữa, ta còn có những việc cần thiết khác.

- Xin Thánh tăng vị tình tôi mà từ bi giúp cho.

Tế Ðiên nhất định không xen vào, quan huyện không còn cách nào hơn, bèn lưu Tế Ðiên ở lại ăn cơm chiều. Tế Ðiên cáo từ trở về chùa Tam Giáo. Hôm sau có chúng tăng ở chùa Tịnh Từ đến mời thỉnh Tế Công. Ngôi chùa Tịnh Từ này ở về phía Tây nam chùa Linh Ẩn trên núi Thiên Trúc. Ngôi chùa này từ đầu núi đến chân núi hơn 20 dặm đất, cũng là một đại tòng lâm. Dưới núi có một cái giếng, trên núi không có suối, nên trên núi muốn tưới cây hay dùng nước thì các tiểu hòa thượng phải xuống núi gánh nước lên, hao phí công sức rất nhiều. Trong chùa cũng có hơn 300 chúng tăng. Nge Tế Công bị đuổi ra khỏi chùa Linh Ẩn, biết Tế Công danh tiếng rất lớn, lại là một vị cao tăng đắc đạo, nên Lão phương trượng chùa Tịnh Từ là Thanh Sơn bàn với Giám tự là Ðức Huy mời Tế Công làm chức Trưởng đầu. Chức Trưởng đầu trong tăng là hễ có vị Hòa thượng nào đến quải đơn (xin trọ) đều thuộc quyền Trưởng đầu quản lý. Thương lượng xong, phái mấy người trong chùa đến chùa Tam giáo thỉnh Tế Ðiên. Tế Ðiên từ chối không nhận. Sau đó Giám tự Ðức Huy đích thân đến chùa Tam Giáo gặp Tế Ðiên. Ðức Huy nói:

- Tôi vâng lệnh Lão phương trượng đến thỉnh Tế sư huynh cùng tôi lên núi làm chức Trưởng đầu, ngàn muôn lần chớ nên thoái thác.

Nói hai ba lần, Tế Ðiên mới chịu nhận. Rồi đem việc ở chùa Tam Giáo giao cho Ngộ Chơn, Ngộ Duyên coi sóc. Tế Ðiên đến chùa Tịnh Từ gặp Phương trượng và nhận chức Trưởng đầu quản lý trong chùa. Nếu có vị nào quải đơn hay ở lại đều phải gặp Trưởng đầu.

Ngôi chùa này rất rộng rãi to lớn, các chức sự trong chùa đến 46 vị, dùng nước không phải dễ, nên nước là vấn đề hàng đầu của chùa này. Hằng ngày các tiểu hòa thượng phải xuống núi gánh nước lên, cực nhọc không thể tả xiết. Tế Ðiên thấy sau Ðại Hùng bửu điện có một cái giếng khô, hỏi thăm tăng nhân trong chùa, họ đều nói:

- Trước đây giếng có nước, nhưng đã khô hơn 20 năm rồi.

Tế Ðiên nói:

- Ðể tôi nay tôi cầu xin nước cho, chùa chúng ta được chuyển vận sẽ tự có nước trong thôi.

Mọi người đều nói:

- Nếu Tế Công cầu suối, thiệt có được nước, thì chúng tôi đỡ phải gánh nước nhọc nhằn khổ sở nữa.

Tế Ðiên cho người dự bị hương án. Chờ đến canh ba, Tế Ðiên đích thân đốt hương, trong lòng thầm đảo cáo cúi đầu, cầu thỉnh vua chín giang tám hà, thần năm hồ bốn biển. Tức thì nghe trong giếng có tiếng nước réo dâng, giây lát nước đến miệng giếng. Tế Ðiên trở lại vào thiền đường. Hôm sau dậy sớm, Lão phương trượng biết Tế Ðiên trị giếng có nước, trong lòng rất cảm niệm. Tăng chúng cả chùa đều biết Trưởng đầu tăng Ðạo Tế là người có đạo đức. Lão phương trượng hôm đó mời Tế Ðiên dùng cơm, rồi đề ra ngôi chùa này đã lâu không sửa sang, mà công trình quá lớn, muốn hóa duyên đủ số để tu dửa không dễ dàng gì. Tế Ðiên nói:

- Ðược rồi, Lão hòa thượng cứ yên tâm, tôi có cách hóa duyên.

- Việc của chúng ta là việc công, không nên nói đùa.

- Không cần nói nhiều, trong vòng một tháng sẽ thấy thôi.

Từ ngày Tế Ðiên nói chuyện hóa duyên ở phòng phương trượng, tăng chúng trong chùa đều biết Tế Ðiên muốn sửa chùa. Nhưng không thấy Tế Ðiên bước ra khỏi cửa, cứ ăn nhậu say sưa li bì, lại còn nói:

- Chỉ có say là thú. Nói chuyện tỉnh làm chi.

Mọi người đều không đoán ra cách hóa duyên của Tế Ðiên. Ngày tháng như thoi đưa, lật đật mà đã hết 27 ngày, còn ba ngày nữa là đúng một tháng, cũng không thấy Tế Ðiên ra khỏi chùa. Vậy mà hôm sau, cơm sáng vừa xong thì bỗng có quanh Kinh doanh điện soái Trương Sĩ Ðạt mang theo 500 lính luôn cả phủ huyện ở Lâm An cùng đến chùa, kêu Tri khách tăng và Phương trượng nói:

- Hôm nay thánh giá Thái hậu đến chùa dâng hương, phải quét dọn sạch sẽ để đón rước thánh giá.

Tăng chúng trong chùa nghe nói sợ quá, lật đật đi quét dọn đại điện phòng nhà các nơi với sự giúp đỡ của các binh lính. Quét dọn vừa xong thì bên ngoài phụng giá đã tới, theo hộ vệ có Tần tướng, Mạc tướng, Thái giám, cung nhân... tiền hô hậu ủng đến chùa Tịnh Từ. Lão hòa thượng dẫn tăng chúng ra quỳ tiếp phụng giá rước lên DDại Hùng bửu điện. Thái hậu dâng hương xong rồi đến ngồi nghỉ ở thiền đường, hỏi:

- Trong chùa có bao nhiêu tăng nhân?

Phương trượng đáp:

- Trong chùa có hơn 40 chúng thường trú, kể cả quải đơn, tăng số 100 người.

Thái hậu bảo đem sổ ghi danh tăng ra xem thử. Lão phương trượng lật đật lấy sổ ghi danh tăng chúng đưa cho Tần tướng. Tần tướng đệ lên cho Thái hậu. Thái hậu giở ra xem, xem tới xem lui, xem đến gần cuối thấy đề là Trưởng đầu Ðạo Tế. Thái hậu gật gật đầu, nói:

- Á, ra là ở đây!

Lập tức truyền chỉ bảo Lão phương trượng kêu Ðạo Tế lên. Lão phương trượng và mọi người nghe nói như thế, chẳng biết chuyện gì. Chỉ biết Tế Ðiên khùng khùng điên điên, e xúc phạm đến phụng giá rồi làm sao mà gỡ tội đây? Thái hậu truyền chỉ không dám không tuân theo, lật đật sai Giám tự Ðức Huy đi tìm Tế Ðiên.

Tại sao Thái hậu lại đến chùa Tịnh Từ dâng hương như thế? Trong đó cũng có một đoạn ẩn tình. Nguyên Thái hậu trước đây bị bệnh thế rất trầm trọng, biết bao danh y cắt thuốc trị bịnh đều không công hiệu. Một hôm Thái hậu đang ngủ mơ màng, thấy bên ngoài có một ông Hòa thượng kiếc, tóc dài hai tấc, mặt mày bùn đất tèm lem, tăng y rách nát, tay ngắn sứt bâu, lưng thắt dây nhung, khật khà khật khưỡng, hai chân trần xỏ trên đôi dép cỏ, nhìn Thái hậu nhăn răng cười. Thái hậu hỏi:

- Ông Hòa thượng kiếc này từ đâu đến đây?

Hòa thượng trả lời:

Tây Hồ có ngọn Thiên Trúc sơn,

Trưởng đầu Hòa thượng hiệu Tế Ðiên,

Ta nay đến đây không việc khác,

Ðặc biệt cùng người kết thiện duyên.

- Ông kết thiện duyên gì với ai gia?

- Ta có linh đơn diệu dược, Thái hậu uống vào bảo đảm bệnh thể sẽ lành ngay.

Thái hậu tiếp nhận thuốc uống vào, cảm nghe mùi hương lạ khác thường. Giật mình tỉnh dậy thì là giấc mộng. Trong miệng còn nghe mùi hương, thân thể nhẹ nhàng như trút đi hòn núi Thái Sơn, trong lòng cảm thấy rất lạ lùng. Vừa nhắm mắt lại, lại thấy Hòa thượng đó vẫn đứng trước mặt. Thái hậu hỏi:

- Này Hòa thượng, ông lại đến đây làm chi?

- Ta đến hóa duyên trùng tu chùa Tịnh Từ, mời Thái hậu đến núi Thiên trúc dâng hương.

- Bệnh mạnh rồi, ta nguyện chắc chắn sẽ tới đó dâng hương.

Như vậy ba lần, sáng sớm hôm sau, quả nhiên Thái hậu bệnh thể hoàn toàn hồi phục, bèn truyền chỉ cho quan Kinh doanh điện soái dẫn đường đến chùa Tịnh Từ núi Thiên Trúc dâng hương. Hôm nay nhìn vào sổ thấy có Trưởng đầu Ðạo Tế, Thái hậu truyền chỉ muốn gặp.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:31 PM | Message # 240
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 233Khâm ban nghạch, xuống chiếu chỉ gia phong
Hội quần ma, lần đầu đến Kim Sơn


Thái hậu truyền chỉ đưa Trưởng đầu Ðạo Tế đến gặp mặt. Giám tự Ðức Huy lật đật chạy kiếm các nơi, tìm đến sau chùa, thấy Tế Ðiên đang chơi với bọn con nít. Sau chùa có mấy nhà ở. Bọn con nít ở mấy nhà đó khoái nghe Tế Ðiên nói chuyện tếu. Ðức Huy đến gần, nói:

- Tế sư đệ, Thái hậu đến thắp hương rồi kìa.

- Thái hậu đến thắp hương thì có can gì tôi?

- Thái hậu truyền chỉ sư đệ đến gặp mặt đấy.

- Kêu tôi gặp mặt để làm chi?

- Tôi nào có biết.

- Ðã như vậy thì tôi đi xem thử.

- Sư đệ đừng để bộ dạng như vầy mà đi ra. Trước hết hãy vô chùa rửa sạch mặt mày đã, thay đổi y phục, đội mũ mới, lại phải hết sức cung kính, thảng như có điều gì xúc phạm đến thái hậu thì khó gỡ đó nghe.

- Không hề gì! Tôi cứ giữ như vầy thôi. Tôi cũng không rửa mặt, vì sợ gió lớn thổi hư mặt đi.

Ðức Huy nói gì thì nói, Tế Ðiên vẫn không nghe, đành dẫn Tế Ðiên ra gặp Tần tướng trước. Tế Ðiên vốn là Thế tăng của Tần tướng, ngày xưa Tần tướng biết rõ Tế Ðiên có tánh điên điên khùng khùng. Tần tướng đi đến trước Thái hậu hành lễ, nói:

- Khải bẩm Thái hậu, Trưởng đầu Ðạo Tế có hơi điên điên khùng khùng, áo quần rách rưới quá mức, e xúc phạm đến phụng giá.

- Không hề chi! Ta không lạ gì ông ấy! Chỉ cần dẫn ông ấy đến gặp ta là được.

Tần tướng trở vào nói:

- Thánh tăng nên cung kính một tí, ngàn muôn lần không nên dể duôi.

Tế Ðiên cười hề hề, cùng theo vào đến trước Thái hậu. Thái hậu nhìn thấy quả đúng là ông Hòa thượng trong mộng. Tế Ðiên bước tới chào hỏi. Thái hậu hỏi:

- Ông là Trưởng đầu Ðạo Tế phải không?

Tế Ðiên nói:

Tây Hồ có ngọn Thiên Trúc sơn,

Trưởng đầu Hòa thượng hiệu Tế Ðiên,

Ta nay đến đây không việc khác,

Ðặc biệt cùng người kết thiện duyên.

Thái hậu nghe nói đúng là những lời nói trong mộng nên gật đầu lia lịa, nói:

- Phải, phải! Ta đến cùng ngươi kết thiện duyên! Ta hãy hỏi ông, ai gia đời sau so với đời này như thế nào?

Tế Ðiên nghe hỏi, miệng nói lia lịa:

- Không biết, không biết.

Nói rồi đứng ngay trước Thái hậu, giở mũ ra, xé rách quần lòi cả hạ bộ. Mọi người nhìn thấy, sợ mất hồn vía! Trước mặt Thái hậu mà bầy chuyện lỗ mãng như vậy làm sao tha thứ được? Quan võ thị vệ muốn đánh, Thái hậu nhìn thấy, nói:

- Các ngươi đừng đánh, ai gia đã rõ biết rồi! Ðời sau chắc được chuyển nữ thành nam.

Lập tức nạt lui Kim côn võ sĩ và hỏi:

- Trưởng đầu Ðạo Tế, ông xuất gia ở chùa này mấy năm rồi?

- Tôi mới đến đây mấy ngày thôi, tôi thấy chùa này đã lâu không được tu sửa mà công trình quá lớn, cầu xin Thái hậu nương nương phát lòng từ bi trùng tu chùa này cho.

Thái hậu lập tức truyền chỉ, phái tần tướng, Mạc tướng làm giám công, đem tiền lương son phấn chi dùng phát ra 10 vạn lượng để trùng tu chùa Tịnh Từ. Tần tướng, Mạc tướng nói:

- Xin tuân chỉ!

Tế Ðiên cảm tạ Thái hậu. Thái hậu truyền chỉ hồi cung. về đến cung, Thái hậu đem chuyện này tâu cho Hoàng thượng rõ. Hoàng thượng biết Tế Ðiên là bậc cao tăng đắc đạo, sắc phong là “Hộ Quốc Tán Thiền Sư”, và truyền Thượng thư phòng viết lên 17 chữ của vua ban:

“Phung điên khuyến thiện, dĩ tửu độ nhân.

Phổ độ quần mê, giáo hóa chúng sanh”

( khùng điên khuyến thiện,lấy rượu độ người.

Khắp độ quần mê, giáo hóa chúng sanh)

Cùng với một số tiền bạc đưa đến chùaTịnh Từ. Chọn ngày hưng công, năm tầng đại điện, La hán đường, khách đường, thiền đường, lầu chuông trống, Tàng kinh lâu đều sửa lợp xong. Cho đến ngày nay cổ tích vẫn còn. Mỗi năm vào tháng tư, chùa Tịnh Từ ở núi Thiên Trúc mở hội, nhộn nhịp phi thường. Lão phương trượng rất cảm niệm lòng tốt của Tế Ðiên, tăng chúng trong chùa muốn mở hội ăn mừng cho Tế Ðiên, nhưng Tế Ðiên nói:

- Không cần nữa, ta phải lên chùa Kim Sơn ước hẹn đã.

Hôm đó Tế Ðiên xuống núi đến chùa Tam giáo. Chữ Ðạo Duyên, Tôn Ðạo Toàn hành lễ sư phó. Tế Ðiên nói:

- Hai con nên ráng trông nom chùa nhé! Thầy phải lên chùa Kim Sơn phó hội với bát ma đây!

Chữ Ðạo Duyên nói:

- Sư phó đi không nên đâu!

- Không đi cũng không được, Tế Ðiên nói, ta phải đi thôi. Ðây là do tiểu sư huynh con gây họa cho ta! Ta không đi, Bát ma cũng không để cho ta yên đâu. Ðây là thiên số đã định vậy mà!

Ngộ Chơn, Ngộ Nguyên cản không được. Tế Ðiên đi ra khỏi chùa Tam Giáo, thẳng đến chùa Kim Sơn.

Ðoạn trước nói Vạn Niên Vĩnh Thọ quậy phá chùa Kim Sơn, hắn ta vốn là Ðại nguyên soái trấn giữ một dãi trường giang ở Qua Châu theo lịnh của Ðông Hải Long Vương Ngao Quảng. Nhân vì Phương trượng chùa Kim Sơn sắm ra thuyền đánh cá để thu thuế, làm thương tổn đến con cháu của nó rất nhiều. Nó vốn là con đà long lớn có một vạn năm dạo hạnh, đến chùa Kim Sơn mỗi ngàt đánh Lão phương trượng. Hôm đó nó sắp đánh Lão phương trượng thì có một trận quái phong, từ bên ngoài tiến vào tám người, mặt chia làm xanh đỏ vàng đen trắng tía lục lam. Những người ấy chính là Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu, Lục hợp đồng tử Tủng Hải, Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong, Tiên vân cư sĩ Chu Trường Nguyên, Bạch vân cư sĩ Sính Tú, Ban đảo càn khôn Ðảng Yến, Ðăng viên vũ trụ Hồng Ðào. Bát ma đều mang theo Hỗn ngươn ma hỏa phan, Táng môn kiếm, Tử mẫu âm hồn điều, đến trước chờ Tế Ðiên. Vừa đến chùa Kim Sơn, thấy trên đại điện ngồi chễm chệ một ông hòa thượng mặt đen, Bát ma hỏi:

- Ông là ai dám đến đây quậy phá thế?

- Ta là Vạn Niên Vĩnh Thọ đây!

Bát ma muốn xổ Ma hỏa phan, Lục hợp đồng tử Tủng Hải móc Lục hợp châu ra vẫy tay một cái, chỉ nghe tiếng nổ long trời lở đất, ngay lúc đó Vạn Niên Vĩnh Thọ lăn xuống bàn cúng điện, hiện ra nguyên hình con đà long lớn. Bát ma cũng không sát hại nó, nó tự bò ra khỏi chùa lặn xuống sông đi mất. Bát ma tiến vào đại điện, các thần tượng đều dời ra hết, tám người thượng lên tám bàn thờ. Các hòa thượng trong chùa cũng không dám động đến, cũng không biết tám người rừng này là ai. Hôm đó Bát ma bấm tay tính lại, biết Tế Ðiên sẽ tới bèn xuống bàn cúng ra ngoài chùa đón. Họ thấy Tế Ðiên đi trên chiếc thuyền nhỏ đến chùa Kim Sơn. Tế Ðiên đưa một ít bạc trả tiền đò, rồi xuống thuyền. Lúc này Tế Ðiên không cần bế tam quang để Phật quang, kim quang, linh quang lộ ra bình thường nhưng Bát ma vẫn không để ý. Bát ma nói:

- Tế Ðiên, ông đến đây hay quá! Chúng tôi đợi ông ở đây hèn lâu!

- Tám vị tìm tôi chi vậy?

- Tại vì ông thi triển yêu thuật đốt cháy đồ đệ hàn Kỳ của chúng ta trong lò Bát quái, đùa cợt Ðặng Liên Phương, đó là chuyện nhỏ; ông lại sai đồ đệ Ngộ Thiền đại náo Vạn Hoa sơn, hỏa thiêu Thánh giáo đường. Thiệt là ông khi dễ bọn ta quá mức! Bọn ta chờ ông để báo thù cho Hàn kỳ đây.

- Ðược, chúng ta vào chùa rồi sẽ nói chuyện.

- Ði!

Họ cùng nhau vào chùa. Tế Ðiên nói;

- Mấy ông muốn so tải với ta đừng có vội. Phương trượng ở chùa này là chỗ quen biết, ta phải đi gặp Lão phương trượng đã.

- Ông cứ đi gặp Phương trượng đi, chúng ta không cản trở đâu.

Ðương nói tới đó nghe bên ngoài có tiếng: “Vô lượng Phật”. Mọi người ngoái đầu nhìn lại thì thấy đi vào hai lão đạo sĩ. Ðạo sĩ đi trước mặt như cổ nguyệt ba thu, râu tóc đều bạc, sau lưng mang càn khôn áo diệu đại hồ lô. Người này chính là Ðông Phương thái duyệt Lão tiên ông ở Thượng thanh cung trên núi Thiên Thai. Ði sau là Thần đồng tử Chữ Ðạo Duyên.

Số là sau khi Tế Ðiên từ chùa Tam Giáo ra đi. Chữ Ðạo Duyên không yên tâm mới vận chẩn cước phong chạy theo sau. Ði đến trấn Thạch Phật thì gặp Lão tiên ông. Lão tiên ông sau khi chia tay cùng Tế Ðiên, được quan Tri huyện địa phương mởi thỉnh các thân hào quý hộ đóng góp trùng tu chùa Thạch Phật. Công trình tuy to lớn nhưng cũng hoàn thành. Lão tiên ông thấy Chữ Ðạo Duyên vội vội vàng vàng mới hỏi:

- Chữ Ðạo Duyên, ông đi đâu đó?

Chữ Ðạo Duyên lật đật hành lễ Lão tiên ông và nói:

- Tôi đuổi theo sư phó Tế Công đến chùa Kim Sơn. Nhân vì tiểu sư huynh Ngộ Thiền của tôi gây họa, trước đây hỏa thiêu Thánh giáo đường, nên nay Bát ma hội lại chùa Kim Sơn muốn bầy ra Ma hỏa kim quang trận để đốt sư phó tôi. Tôi muốn chạy theo để giải hòa.

Lão tiên ông nghe xong bèn nói:

- Ðã như vậy ta cùng đi với ông để giải hòa.

- Vậy thì tốt quá!

Lập tức Lão tiên ông mang “Càn khôn áo diệu đại hồ lô” cùng Chữ Ðạo Duyên vận chẩn cước phong đuổi theo. Ði đến Qua Châu, thuê một chiếc thuyền thẳng đến chùa Kim Sơn. Vừa xuống thuyền thì thấy Tế Ðiên đang nói chuyện với Bát ma. Lão tiên ông miệng niệm “Vô lượng Phật”, nói:

- Xin chào các vị Ma sư gia.

Bát ma nhìn lại nhận ra Lão tiên ông là người cùng đi với Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh kiểm tra núi.

Bát ma ngước đầu lên xem rồi hỏi:

- Ðạo hữu, ông đến đây làm chi?

- Tôi nghe nói các ông có cừu thù với Tế Ðiên nên đến đây để giảng hòa. Các ông không nên như vậy, Tế Ðiên cũng có chút lai lịch, không dễ gì đụng đến đâu. Làm Tỳ kheo mười đời mới chuyển thành La Hán đấy. Các vị muốn bầy Ma hỏa kim quang trận hại ông ta à? Nể mặt tôi dẹp trận đó đi.

Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu nói:

- Ðạo hữu đừng xen vào làm chi! Chúng tôi với Tế Ðiên ngày xưa không oán, gần đây không thù, chỉ tại ông ta dùng lửa đốt chết Hàn Kỳ là đồ đệ của chúng tôi, đùa cợt Ðặng Liên Phương, cái đó cũng là chuyện nhỏ; ông ta lại chủ mưu sai đồ đệ hỏa thiêu Thánh giáo đường của chúng tôi, đại náo Vạn Hoa sơn, chúng tôi không kết thúc tánh mạng ông ta thì không được!

- Các vị nên n ghe lời tôi, oan gia nên mở không nên buộc.

- Ðạo hữu, ông nên đi mau khỏi nơi đây đi! Ðừng múa lưỡi khua môi với chúng tôi nữa. Ông còn nhiều lời, đừng trách chúng tôi trở mặt vô tình.

Lão tiên ông nghe vậy nổi giận phừng phừng, nói:

- Mấy người không biết nghĩa lý gì cả.

Lục hợp đồng tử Tủng hải nói:

- Lão đạo sĩ nhà ông cứ xía vào chuyện của người ta không thôi. Cái đó kêu là nhận đầu không chết hả? Có lẽ nào ông ta đốt chết đồ đệ chúng tôi, hỏa thiêu Thánh giáo đường chúng tôi, khi dể chúng tôi mà lại bảo chúng tôi đừng bầy Ma hỏa kim quang trận chớ. Cũng được! Ông kêu Tế Ðiên ra đây dập đầu lạy chúng tôi, nhận tội chịu thua thì chúng tôi sẽ tha cho ông ta.

Tế Ðiên nói:

- Ông cứ nói bậy nói bạ không thôi! Ông dập đầu lạy ta, ta cũng không tha cho ông thì có.

Lão tiên ông nói:

- Bọn nghiệt súc các ngươi có bao nhiêu tài năng mà dám vô lễ thế? Ðể sơn nhân lấy pháp bửu bắt ngươi, thâu hết các ngươi vào, để các ngươi biết ta lợi hại thế nào.

Nói rồi, Lão tiên ông lấy Càn khôn áo diệu đại hồ lô ra. Hồ lô này có đủ Thiên Ðịa Nhân Tam Muội chân hỏa, trải qua bốn giáp tý, bất luận yêu ma quỷ quái li mị vọng lượng sơn tinh hải quái gì, hễ bị lọt vào trong đó một giờ ba khắc sẽ hóa thành máu mủ hết. Hôm nay Lão tiên ông mở nắp hồ lô ra, miệng niệm chân ngôn, vẫy tay một cái định bắt Bát ma.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:32 PM | Message # 241
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 234Nhân giảng hòa, tiên ông đấu Bát ma
Lục hợp đồng tử nổ nát hồ lô


Lão tiên ông giở nắp hồ lô, miệng niệm chú lâm râm: “Ta phụng Thái Thượng Lã Quân, cấp cấp như luật lịnh”, rẹt rẹt, từ bên trong hồ lô tuôn ra năm sắc hoa quang phủ đến Lục hợp đồng tử Tủng Hải. Lục hợp đồng tử Tủng Hải bị hoa quang cuốn vào trong hồ lô ngay. Lão tiên ông liền đậy nắp hồ lô lại. Bọn Ngọa vân cư sĩ mới nói:

- Hay cho lão đạo, ông dám hại người anh em ta hả?

Mọi người định rút Hỗn ngươn ma hỏa phan thí mạng với Lão tiên ông. Lão tiên ông định thâu hết Bát ma vào trong hồ lô. Ngờ đâu Lục hợp đồng tử Tủng Hải có ý muốn phá hư bửu bối của Lão tiên ông chơi. Lục hợp đồng tử muốn biến mình nhỏ lớn tùy ý, muốn nhỏ có thể biến nhỏ thành con ruồi xanh, muốn lớn có thể lớn bằng gấp mấy người thường. Ông ta vào trong hồ lô thi triển pháp thuật biến mình càng ngày càng lớn ra. Bỗng nghe trong hồ lô có tiếng rồ rồ, rồi bốp một tiếng như pháo nổ, chiếc hồ lô bị tét thành ba bốn mảnh. Lão tiên ông sợ hãi rụng rời, lượm nửa trái bầu quay lưng bỏ chạy. Chữ Ðạo Duyên thấy vậy sợ quá cũng lật đật chạy theo. May mắn Bát ma không đuổi theo bọn họ! Lão tiên ông rời chùa Kim Sơn, tiếc bửu bối hùi hụi, không kìm lòng được cất tiếng khóc rống. Chữ Ðạo Duyên thấy tình cảnh thê thảm của lão tiên ông như vậy, lại sợ Tế Ðiên bị Bát ma hãm hại, cũng không tự chủ cất tiếng khóc theo. Ðang khóc bỗng nghe phía trước có tiếng:

- Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai! Ðạo hữu vì sao lại như thế?

Chữ Ðạo Duyên ngước đầu lên thấy hai vị đạo sĩ đang đi tới. Vị đi trước mặt như ngọc, mày rậm mắt to, râu tóc đều bạc, đầu đội khăn đạo sĩ bằng đoạn màu tía, mình mặc đạo bào cùng màu, lưng buộc dây tơ màu vàng hạnh, vớ trắng vân hài, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm phất sa. Lão đạo sĩ đi sau đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương bằng đoạn màu xanh, mình mặc đạo bào bằng đoạn màu lam, lưng buộc dây tơ vàng, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, bộ râu quai nón bạc trắng xòe ra trước ngực, tay cầm phất sa. Thật là tiên phong tiêu sái, khác nào Thái Bạch Lý Kim Tinh giáng trần. Vị đi trước chính là Bạch vân tiên trưởng Từ Trường tịnh, vị đi sau là Dã hạc chân nhân Lữ Ðổng Minh. Hai vị này nguyên từ Tiêu Sơn đến, muốn ngoạn cảnh chùa Kim Sơn, đi đến đây vừa gặp Lão tiên ông tay cầm mảnh hồ lô cùng Chữ Ðạo Duyên than khóc. Từ Trường Tịnh và Lữ Ðổng Minh vội bước tới, hỏi:

- Tiên ông, sao mà thê thảm thế này?

Lão tiên ông đằng hắng một tiếng, nói:

- Hai vị đạo hữu không biết đấy. Tại vì đồ đệ của Tế Công trưởg lão hỏa thiêu Vạn Hoa sơn gây họa với thiên ma ngoại đạo, họ bày Ma hỏa kim quang trận tại chùa Kim Sơn định đốt chết Tế Ðiên. Tôi cùng Tế Ðiên vốn là chỗ quen biết cũ. Hơn nũa, Tế Công là một vị cao tăng đắc đạo. Tôi đi giải hòa, Bát ma trở mặt với tôi. Tôi dùng Càn khôn áo diệu đại hồ lô định thâu Bát ma, nào ngờ Lục hợp đồng tử Tủng Hải nổ bể hồ lô của tôi.

Từ Trường Tịnh nói:

- Ðáng tiếc, đáng tiếc thật! cái hồ lô đó của Bồng Lai Tử cho ông làm bửu bối, chẳng dè hôm nay bị Bát ma làm hư, thiệt đáng giận!

Lão tiên ông nói:

- Hai vị đạo hữu đã đến đây, hãy giúp tôi báo cừu, bắt Bát ma có được không?

Từ Trường Tịnh nghe vậy liền lắc đầu lia lịa, nói:

- Ba người chúng ta đâu phải là đấu thủ của họ? Ông ngồi đây than khóc chỉ là uổng công thôi, bửu bối cũng đã hư rồi. Hai người sao không đi mời người bắt Bát ma?

- Ði thỉnh ai đây?

- Ðể tôi chỉ ông hai con đường chắc ăn, một người đi đến Vân Hà ở núi Vạn Tòng tìm Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh mượn “Trảm ma kiếm”, một người đi lên chùa Tòng Quyền ở núi Cửu Long tìm Trường Mi La Hán Linh Không trưởng lão mượn “Hàng ma sử”. Không có hai thứ này không bắt được Bát ma đâu, có như vậy mới cứu được Tế Công trưởng lão. Nghe nói Tế Công là vị chánh nhân, phổ độ quần mê, đến đâu cũng cứu khốn phò nguy cả. Người gặp đại nạn này làm sao chúng ta không cứu cho được? Làm như vậy cũng là để trả thù về cái hồ lô của ông đó.

Lão tiên ông nghe qua như chiêm bao chợt tỉnh, nói:

- Ða tạ hai vị đã chỉ giáo. Tôi người trong cuộc lú lẫn mất, quên hai vị ấy đi chứ!

Lão tiên ông lại nói:

- Chữ Ðạo Duyên, ông hãy vận chẩn cước phong càng nhanh càng tốt tìm về sư phụ ông là Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh mượn Trảm ma kiếm đi. Ông đi Vạn Tòng sơn, còn ta lên Cửu Long sơn tìm Linh Không đạo trưởng, ai đem về nhanh chừng nào thì bắt được Bát ma sớm chừng ấy. Như vậy ông cũng cứu được sư phó của ông.

Chữ Ðạo Duyên lập tức gật đầu, mọi người chia tay. Về phần Tế Ðiên thấy Lục hợp đồng tử Tủng Hải làm bể chiếc hồ lô của Lão tiên ông, bèn nói:

- Các ông không cần phải đối địch với Lão tiên ông làm gì. Oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta cùng vào trong chùa đi. Trước hết ta phải vào bên trong gặp Lão phương trượng nói vài câu đã, sau đó các ông sẽ cùng ta phân tài cao thấp nhé!

- Ông cứ đi đi, mà đừng có chạy trốn nhé!

Tế Ðiên bước vào bên trong, đến thiền đường hành lễ Phương trượng Nguyên Triệt trưởng lão. Nguyên Triệt nói:

- Này Ðạo Tế, ông đến đây hay quá! Hiện tại trong chùa ta bị quấy quá đi. Trước đây bị Vạn Niên Vĩnh Thọ quậy rồi, bây giờ tới tám người rừng này. Ông có biết tại sao mà có tình tiết này không?

- Lão phương trượng không biết đấy. Tám người này là thiên ma ngoại đạo không biết kính Phật. Chỉ tại đồ đệ của con hỏa thiêu Thánh giáo đường của họ nên tám người này kiếm con báo thù. Họ định lập Hỏa ma trận để đốt con đấy. Lão nhân gia cũng đừng để ý đến làm chi. Con đến thỉnh một người có tài để giúp con việc này.

- Ðâu có người nào!

- Trong chùa này có một người tài năng ghê gớm lắm.

- Không có, không có đâu!

- Có, phải đích thân con đi mời mới được. Con không đi thì không xong. Người này có lai lịch rất lớn.

Nói rồi Tế Ðiên bước ra hậu viện. Trong chùa này quải đơn (tạm ngụ) tăng và tăng chánh thức đến mấy trăm người. Tế Ðiên nhìn thấy có ông Hòa thượng mặt đen ngồi đó cúi đầu không nói. Tế Ðiên nói:

- Ông ở đây mà tôi cứ đi tìm mãi.

Chúng tăng nói:

- Ðạo Tế, ông tìm ông ấy làm chi vậy? Ông ta vừa câm lại vừa điếc. Ai nói gì ông ta cũng không nghe thấy cả. Ông ta đến chùa này quải đơn đã hai ba năm rồi mà không nói một câu nào hết.

- Ông ta không có câm điếc đâu.

- Ông ta ở trong chùa hai ba năm mà đâu có nói tiếng nào. Ông làm sao biết hơn chúng tôi được? Ông ta thiệt vừa câm lại vừa điếc nữa.

Tế Ðiên bước tới nhắm ngay thiên linh cái của Hòa thượng vỗ liền ba chưởng, nói:

- Tôi tới tìm ông đây.

Vị Hòa thượng đó ngước lên nói:

- Ðạo Tế, ông vô cớ gây ra một trường ma nạn, tìm ta để làm gì?

Mọi người thấy vậy, nói:

- Lạ thiệt, Hôm nay ông ta mới chịu nói. Hơn hai năm nay ở chùa này không bao giờ ông nói chuyện. Hôm nay thiệt lạ không chớ!

Có người nói:

- Cũng có thể Tế sư phó đánh ông ta ba cái, trị bệnh câm điếc rồi chăng?

Mọi người đều biết Tế Ðiên có thể trị bệnh, bàn tán lăng xăng.

Vị Hòa thượng này tên là Phổ Diệu, nguyên là Phục Hổ La Hán ở chùa Tây Phương giáng thế, vâng lệnh Phật Tổ độ chúng tăng. Phổ Diệu đến chỗ nào cũng giả như câm điếc, ai cũng cho rằng ông ta là Hòa thượng ngốc, chớ nào biết lý lịch của ông. Ông ta cũng không xen vào việc của ai. Mỗi khi đi quải đơn ở một đại tòng lâm, gặp vị hòa thượng nào chuyên lo chánh vụ tham tu thì ông ngầm độ thoát cho, chớ không nói cho ai biết. Hôm nay Tế Ðiên nài nỉ yêu cầu, Phục Hổ La Hán mới chịu nói:

- Ðạo Tế, ông vướng phải một trường ma nạn, đến tìm ta để làm gì?

- Tôi đến tìm ông để giúp đỡ việc này, nếu ông không chịu giúp chắc là không xong đa.

- Ðã như thế thì ta đi với ông. Ai bảo tôi với ông ở một chỗ nơi chùa Ðại Lôi Âm vâng lịnh Phật Tổ phổ độ quần mê làm chi? Ông đã bị như thế đến tìm ta thì ta đâu có thể giũ áo làm ngơ được?

Nói xong cùng Tế Ðiên đi ra phía trước. Bát ma bây giờ đều ngồi ở đại điện, thấy Tế Ðiên cùng đi ra với một ông Hòa thượng mặt đen, Linh Tiêu cư sĩ hỏi:

- Tế Ðiên, ông còn việc gì nữa không?

- Xong rồi, các ông muốn làm gì thì làm đi.

- Tế Ðiên, ông cũng đã biết, ông hết kiếp số rồi, đừng có mơ màng nữa.

- Ta không biết cái gì là “kiếp số” cả. Hôm nay các ông muốn phân tài mạnh được yếu thua, thiệt cỏn giả mất thì cứ giở ra đi! Ðể xem bọn nghiệt chướng các ông có bao nhiêu tài năng nào?

Nghe vậy rồi, Lục hợp đống tử Tủng Hải rút trong bọc Lục hợp châu ném ra luôn. Tế Ðiên cười hà hà, nói:

- Ðó cũng là pháp bửu ư?

Nói rồi đưa tay bắt lấy Lục hợp châu. Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu nhìn thấy tức giận tràn hông, đưa tay rút “Xung thiên thỉ” nhắm ngay Tế Ðiên bắn tới. Cung tên này là bửu bối do phù chú luyện thành, bất luận tinh linh nào bị bắn trúng đều phải hiện nguyên hình, còn người thường trúng phải thì mất đi ba hồn bẩy phách, lợi hại vô kể. Mũi tên bắn ra bị Phục Hổ La Hán bắt được. Bát ma nhìn thấy lập tức án theo phương vị, mỗi người đều rút Hỗn ngươn ma hỏa phan ra, miệng niệm chân ngôn, hô: “Cấp”, rồi “Mau lên”. Tức thì bốn phía Ma hỏa cất cao ngàn trượng, từ bên ngoài nhìn vào phưởng phất một đám sương mù. Tri Giác La Hán Ðạo Tế, Phục Hổ La Hán Phổ Diệu lật đật ngồi xếp bằng lại, trên đầu phóng ra ba trượng cao ba đạo Phật quang, kim quang, linh quang. Hai người miệng niệm chân ngôn hộ thể, chẳng dám nhắm mắt. Nếu nhắm mắt lại, pháp thuật của Bát ma sẽ có ảo cảnh, nhắm mắt lại tưởng gì sẽ thấy cảnh đó, ưa uống rượu thì có rượu, ưa hình tượng gì sẽ thấy hình tượng đó. Một khi nhập vào aỏ cảnh sẽ bị Ma hỏa đốt chết. Kể ra Tế Ðiên cùng Phục Hổ La Hán đạo đức rất sâu xa, nhưng không thể cự nổi với bọn họ. Chỉ thấy kim quang bị Ma hỏa đốt cho đi đảo lại, trong sáu tiếng đồng hồ kim quang co lại còn ba thước, một ngày một đêm mất đi sáu thước, nếu kéo dài năm ngày, kim quang La Hán sẽ bị đốt mất tiêu, sau khi chết sẽ không về được núi Già Lam. Liên tiếp ba ngày như vậy, kim quang của Ðạo Tế và Phổ Diệu còn lại hơn một trượng. Bỗng bên ngoài có tiếng “Vô lượng Phật”. Bát ma nhìn ra sợ mất cả hồn vía.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:32 PM | Message # 242
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 235


Quần ma giận bầy Kim quang trận
Ðạo Duyên trộm lấy Trảm ma kiếm
Bát ma đương bày Ma hỏa kim quang trận đốt hai vị La Hán, bỗng nghe bên ngoài có tiếng “Vô lượng Phật”. Người đến chính là Thần đồng tử Chữ Ðạo Duyên, trong lòng đang ôm Trảm ma kiếm. Bát ma nhìn thấy hồn bay ngàn dặm. Chữ Ðạo Duyên ở bờ sông chia tay cùng Lão tiên ông. Lão tiên ông lên núi Cửu Long chùa Tòng Tuyền để tìm Trường mi La Hán mượn Hàng ma sử. Còn Chữ Ðạo Duyên đi một mạch lên Vân Hà quán ở núi Vạn Tòng, trên đường đi gấp như tên bắn, hận chẳng mọc thêm hai cánh để đi nhanh hơn nữa, vận chẩn cước phong đi hết một ngày mới đến núi Vạn Tòng. Ngọn núi này rất cao, mỗi lần sau cơn mưa, từ trong hốc núi khói trắng tuôn ra như mây. Núi này nguyên là một tòa núi báu. Lúc trước Chữ Ðạo Duyên làm đạo đồng ở đây, ông ta cũng thông minh nên rất được Lý Hàm Linh cưng chiều. Hôm nay Chữ Ðạo Duyên đến trước cổng miếu, tự nghĩ thầm: “Mình khoan vào đã, mình đã bái Tế Công làm thầy rồi. Nếu nói rõ mình cần Trảm ma kiếm, chắc sư phụ gia sẽ không cho đâu. Thôi thì mình vào bên trong kiến cơ nhi tác vậy”. Nghĩ như vậy rồi liền đến bên cửa nghách vỗ lên hai tiếng, nghe bên trong có tiếng “Ðến à!”. Két một tiếng, cánh cửa mở ra. Chữ Ðạo Duyên nhìn xem, nhận ra Thanh Phong đồ đệ, đạo đồng của Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh. Trong miếu này có hai đạo đồng, một người tên Thanh Phong, một người tên Minh Nguyệt, kể là bạn đồng môn huynh đệ với Chữ Ðạo Duyên. Hôm nay gặp Chữ Ðạo Duyên, họ vội vàng thi lễ, hỏi:

- Sư huynh, anh từ đâu đến đây? Nghe nói anh đã quy y Tam bảo Phật môn rồi. Hôm nay còn đến đây làm gì?

Chữ Ðạo Duyên đem lý do tại sao mình bái Tế Ðiên làm thầy nói qua một lượt. Hai người bèn đi ra sau. Chữ Ðạo Duyên hỏi:

- Sư phụ lão nhân gia ở trong viện nào?

Thanh Phong nói:

- Chưa về miếu. Sư phụ đi đã hơn mười ngày rồi, đi chầu Bắc Hải, chỉ để hai đứa tôi ở lại coi miếu thôi. Sư huynh đến đây có việc chi?

- Vào trong nhà, từ từ ta nói cho chú rõ.

Vào Bắc thượng phòng ở Ðông viện, Minh Nguyệt đón tiếp, hành lễ xong ba người ngồi xuống. Thanh Phong bảo Minh Nguyệt đi châm trà. Chữ Ðạo Duyên trong lòng gấp như lửa đốt, nói:

- Này sư đệ, hôm nay ta đến đây là vì sư phụ Tế Công đó. Lão nhân gia vốn là Tây phương La Hán, nhân vì hay xen vào việc người quá. Ở Thường Châu có một tòa Từ Vân quán, vị quán chủ là Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong chiêu binh mãi mã, tích thảo đồn lương, hãm hại lê dân bá tánh. Tế Công giúp đỡ binh phủ Thường Châu công phá Từ Vân quán. Thiệu Hoa Phong trốn đến Thánh giáo đường ở Vạn Hoa sơn. Tôi có một tiểu sư huynh tên là Ngộ Thiền đến Thánh giáo đường ở Vạn Hoa sơn bắt Thiệu Hoa Phong, gặp Bát ma, Ngộ Thiền đốt Thánh giáo đường của Bát ma nên kết thành cừu oán với họ. Bát ma hiện giờ đang ở chùa Kim Sơn bày Ma hỏa kim quang trận để đốt Tế Công. Nếu qua bốn năm ngày mà kim quang của La Hán bị đốt cháy tan đi, Tế Công chắc phải chết. Lão nhân gia là một người chánh vụ tham tu, đáng tiếc bị hại về tay Bát ma. Ta nhờ Lão tiên ông khuyên giải, chẳng ngờ bị Bát ma trở mặt làm nổ bể Càn khôn áo diệu đại hồ lô của lão tiên ông đi. Hiện tại Lão tiên ông đã lên chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng tìm Linh Không trưởng lão để mượn Hàng ma bảo sử, còn ta đến sư phụ gia mượn Trảm ma kiếm. Không có hai thứ bảo bối này không thể bắt Bát ma được. Chân nhân đã không có ở nhà, hai vị sư đệ hãy từ bi từ bi lấy Trảm ma kiếm cho ta mượn một lát, ta đi cứu Tế Công trưởng lão rồi đưa về ngay. Ta cũng không cần bửu bối của Tổ sư gia đâu.

Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe xong, lắc đầu nói:

- Việc đó hai đứa tôi không dám lớn mật như vậy đâu. Tổ sư gia mà biết được, chúng tôi tránh không khỏi đòn. Trước đây nhân vì sư huynh trộm lấy Bát vân quang trang tiên đại mà Tổ sư gia đánh chúng tôi một trận, nói hai đứa tôi không để ý. Việc này hai đứa tôi càng không dám nữa!

- Hai vị sư đệ làm việc này là tốt thôi! Tế Công nguyên là một vị La Hán, nếu không có Trảm ma kiếm này sẽ phải chết trong tay Bát ma. Người xuất gia là chuyên lo tích công bồi đức, ta đi cứu Tế Công rồi đem về trả liền, quyết không để cho hai sư đệ bị quở trách đâu. Nếu mà Tổ sư gia có biết đi nữa, thì đó là một việc tốt. Tổ sư gia cũng không trách cứ đâu.

Thanh Phong, Minh Nguyệt nói:

- Sư huynh nói gì thì nói, hai đứa tôi không dám nghe theo đâu.

- Hai sư đệ biết Trảm ma kiếm để ở đâu không?

Thanh Phong nói:

- Biết thì có biết, mà hai đứa tôi không dám nói cho anh biết đâu.

- Khi xưa lảm đạo đồng trong miếu, ta thấy thanh kiếm đó treo trong khám thờ ở điện năm tầng, không biết bây giờ có dời đi chỗ khác không?

- Sư huynh đã biết chỗ rồi tự đi tìm lấy, hai đứa tôi không biết đâu đấy. Tổ sư gia nếu có hỏi, hai tôi nói là không biết. Hai tôi chắc không tránh khỏi đòn nặng vì tội mách lẻo nói cho anh biết.

- Ðã như thế, hai vị sư đệ cứ để mặc tôi tìm lấy. Hai vị sư đệ không cản ngăn là tôi cám ơn lắm rồi.

- Anh là đại sư huynh của chúng tôi, hai tôi cũng không dám cản ngăn anh! Anh mà trừng mắt thì hai tôi đâu dám chọc giận.

- Ta cũng không dám trừng mắt với hai sư đệ. Thôi ta đi tìm đây.

Nói rồi bước ra phía sau. Lên điện năm tầng kiếm ở khám thờ không thấy. Chữ Ðạo Duyên nghĩ thầm: “Lạ thiệt! Tại sao lại không có kìa?”. Ngạc nhiên hồi lâu, rồi nghĩ lại: “Chắc là còn ở trong miếu này, để tìm chầm chậm thử xem, không tìm thì không được”. Nghĩ rồi, Chữ Ðạo Duyên lục tìm khắp nơi suốt cả đêm, đến sáng hôm sau vào giờ ăn sáng, tìm đến điện sau cùng nhìn lên khám thờ thấy có bảng ngà đề là “Tảm ma kiếm”. Chữ Ðạo Duyên nhìn kỹ thấy đoạn vàng gói bao kiếm bằng da cá màu lục, nhung vàng quấn cán có những tua màu vàng. Chữ Ðạo Duyên hồi còn làm đạo đồng trong miếu đã thấy thanh kiếm này, quả nhiên không sai. Chữ Ðạo Duyên thấy rồi mừng quá, lạy tám lạy, trong miệng chúc cáo đã xong rồi mới đưa tay thỉnh kiếm xuống, ra nhà chái nói:

- Hai sư đệ, cám ơn sự giúp đỡ rất nhiều. Vài ba hôm ta sẽ đem kiếm về trả. Nếu Tổ sư gia chưa trở về thì càng hay.

- Hai đứa tôi không biết đâu à! Anh làm sao được thì làm. Anh lục tung khắp nơi trong miếu này, hai tôi có cản cũng không được. Chỉ mong anh về trước Tổ sư gia là được.

- Phải đó!

Chữ Ðạo Duyên nói rồi cáo từ ra khỏi Vân Hà quán, vận chẩn cước phong đi nhanh, lòng gấp như tên bắn, hận chẳng mọc thêm đôi cánh để sớm đến chùa Kim Sơn. Khi vừa đến bờ sông, nhìn xa xa chỉ thấy bên trong chùa Kim Sơn, ma hỏa cao ngàn trượng, cửa chùa đóng chặt, người dâng hương ngoạn cảnh vắng tanh. Nhìn vào chùa Kim Sơn như một đám mây mù, không biết việc gì xẩy ra trong đó! Chữ Ðạo Duyên đến trước chùa lấy tay chỉ một cái, cổng chùa mở bét, nhìn vào bên trong chẳng thấy kim quang đâu, bèn hét lớn:

- Hay cho nghiệt súc cả gan! Sơn nhân ta đến đây.

Trấn phía chánh Nam chính là Thiên hả điếu tẩu Dương Minh Viễn , Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong. Hai người ngước đầu nhìn lên, hồn bay ngàn dặm, vì họ biết Chữ Ðạo Duyên là đồ tôn của Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh, trong tay đang cầm thanh bửu kiếm giống như Trảm ma kiếm.

Dương Minh Viễn nói:

- Chúng ta ngày xưa không oán, gần đây không thù, vì sao hôm nay ngươi về phe Tế Ðiên mà đối địch với bọn ta?

Chữ Ðạo Duyên nói:

- Ngươi có biết Tế Ðiên là gì của ta không?

- Ngươi là đạo gia, ông ấy là hòa thượng, có là gì của ngươi đâu?

- Ông ấy là sư phó của ta, các ngươi là cửu thù của sư phó ta, tức là oan gia đối đầu của ta đó!

Dương Minh Viễn và Vương cửu Phong nghe xong bèn nói:

- Tế Ðiên là sư phó của ngươi, bọn ta nể mặt ngươi không đốt ông ấy nữa là được rồi! Thánh giáo đường ở Vạn Hoa sơn của chúng ta nể mặt ngươi coi như bị đốt không đi! Chúng ta trở về núi Vạn Hoa, ông ấy trở về núi Linh Ẩn, từ đây hai bên bãi chiến, ngươi thấy thế nào?

Lúc đó nếu Chữ Ðạo Duyên bằng lòng thì tốt biết bao! Ðằng này Chữ Ðạo Duyên đang hận trong lòng không giết được Bát ma thì không hả giận, liền nói:

- Không được! Hôm nay ta phải giết các ngươi mới được!

Nói rồi thò tay vào rút kiếm ra. Thanh kiếm này có gì đặc biệt? Nguyên thanh kiếm này khi rút ra khỏi vỏ có một làn bạch quang tỏa ra làm vẹt tan cả Ma hỏa, rất là lợi hại, nên mới có tên là “Trảm ma kiếm”. Khi Bát ma tôn Lục hợp đồng tử Tủng Hải làm đầu, chỉ nhân vì ông ta ra ngoài làm nhiều việc quấy, thường thường hại người. Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh tuần tra núi, dùng thanh kiếm này chém ông ta, chế phục Bát ma. Cho nên Bát ma rất sợ Lý Hàm Linh và Trường Mi La Hán một tăng một đạo này thôi, ngoài ra không sợ ai nữa cả. Nào ngờ đâu hôm nay Chữ Ðạo Duyên lấy trộm thanh kiếm này, nhưng chẳng phải là “Trảm ma kiếm” thiệt. Thanh kiếm thiệt làm sao ông ta lấy được? Tử hà chân nhân sợ e có linh tinh nào đó vào trong miếu trộm Trảm ma kiếm đi, cho nên mới dự bị thanh kiếm này. Hôm nay Chữ Ðạo Duyên tự cho là kiếm thật, thò tay rút kiếm ra, không thấy có bạch quang đâu cả. Chữ Ðạo Duyên còn đang ngạc nhiên thì Bát ma đã nhận ra không phải là Trảm ma kiếm rồi. Dương Minh Viễn nghĩ thầm: “Ra tay trước vẫn hơn”, liền rút Táng môn kiếm vẫy lên, tức thì thiên hỏa, địa hỏa, tam muội chân hỏa đồng loạt xô đến Chữ Ðạo Duyên. Chữ Ðạo Duyên muốn chạy cũng không kịp, cả người lẫn kiếm bị đốt cháy khét lẹt. Tế Ðiên lúc đó cứu cũng không kịp, chỉ miệng niệm:

- A Di Ðà Phật, thiện tai, thiện tai!

Vương Cửu Phong nói:

- Dương đại ca, anh gây rắc rối dữ rồi đó. Ông ấy là đồ tôn của Tử hà chân nhân, anh đốt chết rồi, thảng như Tử hà chân nhân đến báo cừu, mình phải làm sao đây?

- Ðã đốt chết rồi, dù cho Lý Hàm Linh có đến, chúng ta cũng quyết sống mái với ông ta một phen. Cứ sợ ông ta hoài làm sao nên đại cuộc?

Ðương nói tới đó thì bên ngoài có tiếng kêu lớn:

- Ðạo Duyên ơi! Sao mà chết khổ sở quá vậy!.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:33 PM | Message # 243
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 236


Thần đồng tử thân gặp ma hỏa kiếp
Thỉnh Phật Tiên sử kiếm trấn quân ma
Dương Minh Viễn vừa đốt chết Chữ Ðạo Duyên thì nghe bên ngoài có tiếng khóc lớn:

- Ðạo Duyên ơi, không ngờ ngươi bị chết thảm thiết như thế này! Hết rồi, hết rồi! Lão phu đi chuyến này kể như công cốc! Chưa thỉnh được bửu bối. Thôi rồi, xong hết! Kể cả Tế Công, Phục Hổ La Hán cũng tiêu luôn. Ðây chắc là điều khổ của người tu đạo chúng ta đây!

Dương Minh Viễn nhìn ra, thì người mới đến chính là Ðông phương thái duyệt Lão tiên ông, tay còn cầm nửa trái bầu chưa chịu liệng bỏ. Lão tiên ông sau khi chia tay cùng Chữ Ðạo Duyên, một mạch thẳng đến núi Cửu Tòng tìm Trường Mi La Hán mượn Hàng ma bảo sử để cứu Tế Công, sẵn báo cừu việc bể hồ lô luôn thể. Ngờ đâu đến núi Cửu Tòng chỉ gặp Ngộ Thiền. Ngộ Thiền lật đật hành lễ, nói:

- Tiên ông từ đâu đến đây?

- Ngộ Thiền ơi, không xong rồi! Chỉ tại ngươi hỏa thiêu Vạn Hoa sơn mà bây giờ Bát ma bày Ma hỏa kim quang trận ở chùa Kim Sơn để đốt sư phó ngươi. Ta đi khuyên giải họ, Bát ma chẳng chịu nghe, ta định dùng Càn khôn áo diệu đại hồ lô thâu họ vào đó, nào ngờ Lục hợp đồng tử Tủng Hải thần thông quảng đại, ông ta nổ nát hồ lô của ta. Ta cùng Ðạo Duyên đang than khóc, may gặp Bạch vân tiên trưởng Từ Trường Tịnh, Dã hạc chân nhân Lữ Ðổng Minh nói cho ta công việc nên làm, bảo Chữ Ðạo Duyên về Tổ sư gia Lý Hàm Linh mượn Trảm ma kiếm, còn ta thì đi tìm Trường Mi La Hán để mượn Hàng ma bảo sử cứu Tế Công. Nếu không có hai thứ ấy thì Bát ma sẽ đốt chết sư phó ngươi rồi cũng sẽ đến tìm ngươi thôi. Chẳng cần phải Bát ma đến cả, chỉ một người đến thôi, vẫy Ma hỏa phan là ngươi phải hiện nguyên hình. Năm ngàn năm đạo hạnh của ngươi kể như đi đứt, ngươi cũng không sống nổi.

Ngộ Thiền nghe rồi đằng hắng một tiếng, nói:

- Việc đến nước này, không còn cách nào khác, tôi phải đi gặp sư phó tôi mới được.

- Cái thằng nhỏ này nói bậy bạ không! Ngươi làm sao mà đi được? Ngươi là đầu mối họa, Bát ma muốn tìm ngươi mà tìm không được! Bây giờ ngươi đi há chẳng phải là chui vào rọ sao? Ngươi hãy cùng ta đi gặp Trường Mi La Hán, ngươi thay mặt sư phó ngươi dập đầu cầu xin, cả ta nữa cũng xin Ngài, mới có thể nhờ Ngài cứu mạng sư phó ngươi.

- Lão phương trượng không có ở chùa. Nếu có ở chùa tôi đã dẫn ông đi gặp người rồi.

- Ði đâu vậy?

- Ði đã mười mấy ngày rồi, hẹn với Tử hà chân nhân đi chầu Bắc Hải, chỉ để tôi và Thông tý viên hầu ở lại giữ chùa thôi.

Lão tiên ông nghe nói mấy câu đó, ngạc nhiên một hồi lâu, mới nói:

- Ta vào trong chùa đợi mấy ngày, biết chừng đâu lúc đó sư phó ngươi trở về. Nếu như không trở về, chắc là hết cách rồi đa!

- Cũng được!

Ngộ Thiền nói rồi cùng Lão tiên ông vào trong chùa Tòng Tuyền. Ngộ Thiền đưa vào Bắc thượng phòng ở viện chái Ðông mời ngồi rồi đun nước pha trà đãi tiên ông. Ðang nói chuyện, từ bên ngoài đi vào một con vượn lớn, cả người lông đều trắng cả, hai mắt đỏ long lanh, tay xách giỏ trái cây. Thấy tiên ông, con vượn bò xuống đất dập đầu vái lạy. Ngộ Thiền nói:

- Ðây là con Thông tý viên hầu, mỗi khi hái được trái cây ngon đều đem về cho Lão phương trượng.

Lão tiên ông gật đầu nói:

- Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai! Súc sanh cũng biết tu đạo. Hèn chi người ta nói:

Gõ cửa vượn hoang ngày cúng trái,

Giữ nhà lão hạc tối nghe kinh.

quả thật không sai!

Lão tiên ông ở lại trong chùa một ngày, lòng tựa dầu sôi. Hôm sau Trường Mi La Hán cũng chưa về. Ngộ Thiền nói:

- Thôi, tiên ông đừng đợi nữa! Xin tiên ông đến chùa Kim Sơn xem thử. Nếu sư phó Tế Công đã chết, xin tiên ông kiếm cho một cái lu liệm người vào đó. Tôi chờ tin tiên ông trở về. Tôi ở chùa này đại khái Bát ma chẳng dám đến tìm tôi đâu. Chừng nào Lão phương trượng trở về, tôi sẽ dập đầu van xin người trả thù cho sư phó tôi, đến núi Vạn Hoa bắt họ. Bát ma cũng không chạy thoát đâu. Xin lão nhân gia đi xem thử coi, tôi không an tâm chút nào!

Lão tiên ông không còn cách nào hơn, đành gật đầu lủi thủi ra khỏi chùa Tòng Tuyền, vận chẩn cước phong đi đến chùa Kim Sơn. Ðến nơi thấy một đám hỏa quang bừng lên đốt Chữ Ðạo Duyên thịt da cháy khét nghẹt. Lão tiên ông cất tiếng khóc lớn, nói:

- Ðạo Duyên, sao ngươi chết khổ sở quá vậy nè?

Dương Minh Viễn nghe tiên ông vừa khóc vừa nói như vậy, bèn nói:

- Cái lão đạo này hôm trước tha cho khỏi chết, trốn chạy xa bay, hôm nay còn tới đây nói láp giàp hử? Ông có chịu đi chưa, bọn ta sẽ lấy tánh mạng ông bây giờ đấy!

Lão tiên ông nghe nói, đáp:

- Ðược, được! Ta đang không muốn sống đây, chúng ta muốn chết, chết cùng một chỗ sướng hơn! Ngươi lấy Ma hỏa phan đốt chết ta đi, ta cam lòng đó!

- Ðốt ông có khó gì!

- Lại đây!

Lão tiên ông nói rồi nhắm mắt chờ chết. Dương Minh Viễn, Vương Cửu Phong vừa muốn rời phương vị xổ Ma hỏa phan ra, bỗng nghe phía chánh Ðông có tiếng: “A Di Ðà Phật”. Tiếp theo là một tăng nhân, một đạo nhân xuất hiện. Vị đạo nhân đi trước miệng xướng sơn ca:

Tham lợi mưu cầu khắp thế gian,

Chẳng bằng áo rách đạo nhân nhàn,

Gà lồng no đủ đang chờ luộc,

Hạc nội không lương mặc thênh thang,

Phú quý trăm năm không giữ được,

Luân hồi sáu nẻo mặc tuần hoàn,

Ðạp phá hồng trần toàn hư ảo,

Học đòi bất hủ chốn thâm san.

Vị hòa thượng đi sau miệng ngâm:

Làm người bất tất phải tranh phuông,

Muôn việc rồi ra nhất lý đồng,

Hổ báo thường lo cua biển kẹp,

Giao long lại sợ nạn ngô công,

Tiểu nhân hành hiểm rồi sa hiểm,

Quân tử cố cùng ắt sẽ thông,

Vạn hộc thuyền rồng chìm đáy nước,

Ðều do chống lại sức cuồng phong.

Lão tiên ông nhìn ra thấy vị đạo nhân đó mình cao tám thước, đầu đội khăn đạo sĩ liên hoa, mình mặc đạo bào bằng đoạn màu ngà hoàng, lưng buộc dây tơ, chân đi vân hài đế cao, sau lưng quải xiêng một thanh bảo kiếm vỏ da cá màu lục sa có tua nhung vàng đằng đầu, mặt như chậu bạc, mày như chữ Bát, mắt như sao sáng, mũi thẳng, bộ râu quai nón bạc phất phơ trước ngực, trong tay cầm một cây phất sa. Vị tăng nhân đi sau mình cao chín thước, đầu đội tăng mạo màu xanh, mình mặc tăng bào bằng đoạn màu vàng, vớ trắng vân hài, mặt đỏ, mi dài, mắt sáng, trong lòng ôm Hàng ma bảo sử, dánh điệu kinh người. Hai người mới đến không phải ai khác mà chính là Linh Không trưởng lão và Tử hà chân nhân. Hai vị này là thần tiên sống, chỉ nhân vì họ đang chầu Bắc Hải. Hôm đó đang du ngoạn các danh thắng ở Bắc Hải, bỗng thấy một cột sát khí từ Tây sang Ðông xông thẳng lên Ðẩu Ngưu, Linh Không trưởng lão nhìn thấy, nói:

- Thiện tai, thiện tai! Ðạo huynh xem kìa!

Tử hà chân nhân buộc miệng niệm:

- Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai! Té ra Hàn Long, Phục Hổ hai vị La Hán gặp nạn! Hay cho loài nghiệt súc! Cả gan dám hưng yêu tác quái thế ư? Trước sự kiện này lẽ nào ta chẳng để tâm, nếu không quan tâm đến e rằng Phật Như Lai ta sẽ quở trách!

Linh Không trưởng lão nói:

- Tôi sớm đã có ý trừ khử bọn thiên ma ngoại đạo ấy đi, nhưng tôi lại không nỡ. Bọn họ đang tu đạo tại Vạn Hoa sơn, tôi cũng không nỡ vô cớ mà sát hại sanh linh. Bây giờ họ đã hưng yêu tác quái như vậy, chúng ta phải mau về mới được.

- Chúng ta cần trở về cho mau!

Nói rồi hai vị tăng đạo mượn độn quang trở về. Khi còn chưa đến chùa Kim Sơn, Tử hà chân nhân bắt rùng mình, miệng niệm:

- Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai! Tên Ðạo Duyên nghiệt chướng đó bị kiếp số rồi! Ðáng tiếc, đáng tiếc!

Linh Không trưởng lão nói:

- Chúng ta phải đi mau! Nếu trễ một khắc thì e Ðông phương thái duyệt Lão tiên ông có thể nguy hiểm đến tánh mạng đấy!

Hai vị tăng, đạo lật đật đi riết đến chùa Kim Sơn, vừa gặp lúc Dương Minh Viễn, Vương Cửu Phong sắp dùng Ma hỏa phan sát thương Lão tiên ông. Tử hà chân nhân hét lên một tiếng:

- Hay cho nghiệt súc, cả gan thiệt!

Lão tiên ông mở mắt ra nhìn thấy, nói:

- Ðạo nhân, La Hán! Hai vị mau đến đây!

Bát ma thấy Tử hà chân nhân và Linh Khong trưởng lão cùng đến, mọi người đều ngạc nhiên. Tử hà chân nhân đưa tay rút Trảm ma kiếm ra chỉ một cái, một mảng kim quang tỏa ra, Ma hỏa bị dồn đè xuống. Linh Không trưởng lão rút Hàng ma bảo sử chỉ một cái, một luồng bạch quang tỏa ra, Ma hỏa bị hóa thành làn khói trắng bay tứ tán. Tế Công cùng Phổ Diệu lúc đó mới bước ra tạ ơn. Bát ma làm sao dám đấu pháp với hai vị tăng, đạo? Tám người sợ quá, đều quỳ xuống đất. Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu nói;

- Chân nhân, La Hán xin chớ giận! Chẳng phải chúng tôi vô cớ đối địch với Tế Ðiên, nhân vì ông ta đốt chết đồ đệ của tôi là Hàn Kỳ, đùa cợt Ðặng Liên Phương, rồi còn sai đồ đệ là Ngộ Thiền hỏa thiêu Thánh giáo đường, cho nên chúng tôi mới kiếm ông ta báo cừu rửa hận.

Tử hà chân nhân nói:

- Hay cho nghiệt chướng! Ngươi còn làm bộ nói lời tử tế nữa! Ðồ đệ ngươi là Hàn Kỳ cùng Ðặng Liên Phương đi Doanh Châu Ðông Hải hái linh chi thảo lại xen vào chuyện tào lao làm chi? Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đã là người tu đạo lại còn chiêu tập tặc nhân chốn lục lâm, buôn bán thuốc mê, mông hãn dược,, sai người trộm lấy thai nhi và tử hà sa để luyện Âm hồn trận, hại bao tánh mạng, giết hại sanh linh, lưu độc bách tính. Quan binh đến bắt, chống lại quan binh, tình đồng phản nghịch. Ðồ đệ ngươi giúp ông ta trợ Trụ vi ác, tức là chính mình làm ác rồi, chết đâu có oan uổng? Các ngươi ở núi Vạn Hoa sơn che giấu Thiệu Hoa Phong, Ngộ Thiền đi bắt, ngươi đáng lẽ giao Thiệu Hoa Phong ra, các ngươi chẳng những không giao mà còn thi triển Ma hỏa muốn hại mạng nó nữa. Nó cũng có 5.000 năm đạo hạnh chẳng dễ gì làm hại được. Hơn nữa, nó ở chùa Tòng Tuyền của Linh Không trưởng lão, các ngươi cũng thấy điều đó chớ? Các ngươi muốn hại mạng nó, làm sao nó không hận ngươi mà chẳng đốt Thánh giáo đường cho được? Cái này là các ngươi tự tìm lấy đó! Hiện tại hai vị La Hán ở chùa Ðại Lôi Âm bên Tây phương vâng sắc chỉ của Phật Như Lai giáng thế cứu người, các ngươi cả gan dám dùng Ma hỏa đốt hạo ông ấy, thiệt là cả gan làm bậy! Ðây là các ngươi tự làm tội nghiệt, chẳng thể sống được!

Linh Không trưởng lão nói:

- Các ngươi hãy đi cùng ta nhé! Chúng ta trở về chùa Tòng Tuyền sẽ nói chuyện sau.

Bát ma không dám chẳng đi theo.

Ba vị La Hán, hai vị đạo đái lãnh Bát ma thẳng đến chùa Tòng Tuyền.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:35 PM | Message # 244
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 237


Thâu Bát ma phù chú niêm cửa động
Mở thiện hội phước thiện tụ Kim Sơn


Trường Mi La Hán cùng Tử hà chân nhân, Ðông phương thái duyệt Lão tiên ông, Tế Công trưởng lão cùng Phục Hổ La Hán đái lãnh Bát ma về chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng. Trên núi này có một tòa “Tí Ngọ Phong Lôi Tàng Ma Ðộng”. Trường Mi La Hán dùng Hàng ma bảo sử mở động ra, miệng niệm chú lâm râm, dùng pháp thuật đặt Bát ma vào trong động. Lập tức cửa động đóng chặt, dùng chú phong tỏa lại. Linh Không trưởng lão nói:

- Bát ma bị nhốt vào đây, khỏi sanh mầm họa. Ðộng này đến giờ Tý có Phong lôi nổi lên rung chuyển cả Bát ma. E có người đến đây cứu họ ra rồi sanh thị phi, nên cửa động phải có người canh giữ mới được.

Ðương nói tới đó thì Tiểu Ngộ Thiền đến, hành lễ mọi người. Linh Không trưởng lão nói:

- Ngộ Thiền, ngươi mau đi tìm Linh Viên Hóa cho ta, bảo nó giữ động này.

Ngộ Thiền vâng lời, đi không bao lâu, cùng Mai hoa chân nhân Linh Viên Hóa đến. Linh Viên Hóa hành lễ mọi người xong và hỏi:

- La Hán cho tôi gọi có điều chi dạy bảo?

Linh Không trưởng lão nói:

- Bảo ngươi coi giữ động này. Ðem Hàng ma bảo sử và Trảm ma kiếm treo ở cửa động. Khi nào Bát ma ra, ngươi dùng Trảm ma kiếm chém chúng cho ta.

Linh Viên Hóa gật đầu ưng thuận, ở lại canh Bát ma và tự tu hành. Linh Không mời mọi người vào trong chùa, ngồi xuống. Tế Ðiên nói:

- Xin cảm tạ La Hán, Chân nhân đã tiếp cứu. Tôi phải mang Ngộ Thiền đi tổ chức thiện hội để trùng tu chùa Kim Sơn. Cũng vì tôi mà Bát ma phá hư chùa Kim Sơn, nếu không trùng tu bị tội nghiệt rất lớn.

Phục Hổ La Hán cũng cáo từ đi nơi khác độ người. Tế Ðiên cáo từ, dẫn Ngộ Thiền về chùa Kim Sơn, viết thiếp sai Ngộ Thiền đi mời. Tất cả những đồ đệ ở các địa phương Tế Ðiên đi qua đều được mời cả, như: phủ U Châu, huyện Long Du, huyện Hải Triều, huyện Dư Hàng, huyện Thạch Kháng, phủ Thường Châu, phủ Trấn Giang, huyện Ðơn Dương, huyện Khai Hóa, thành Lâm An, huyện Tiền Ðường, huyện Nhơn Hòa... Những chỗ Tế Ðiên quen biết đều không bỏ qua, trên từ Tần tướng, hoạn quan, thân hào, phú hộ, cử giám sinh viên, dưới đến thứ dân. Ngộ Thiền đưa thiếp đến: hẹn vào sáng ngày mùng một tháng tám dâng hương. Cả thành Lâm An đều náo nức trước tin này. Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên nghĩ: “Tế Ðiên được sắc phong Hộ Quốc Tán Thiền Sư, chính là vị tăng đạo cao, đang mở thiện hội tại chùa Kim Sơn, cả đến anh ta là Tần Thừa tướng cũng được mời, tại sao lại không mời ta kìa?”. Hôm đó có Phong nguyệt công tử Mã Minh đến thăm. Hai người mới đem chuyện này ra bàn. Vương Thắng Tiên nói:

- Hiện tại Tế Công mở thiện hội ở chùa Kim Sơn, có mời Tần Thừa tướng, sao không mời ta?

Mã Minh nói:

- Cũng không có mời tôi.

- Ông ấy không mời chúng ta, chúng ta lại muốn đến, mang theo một ngàn lượng bạc cúng tiền hương đèn, đến chùa Kim Sơn một phen nhé!

- Cũng được!

Bàn tính xong, họ lập tức thuê một chiếc thuyền lớn, đem theo 20 tên gia nhân, trên thuyền cắm một một lá cờ lớn, trên đề: “Dâng hương chùa Kim Sơn, cúng thí ngàn lượng bạc”. Họ bắt đầu từ thành Lâm An ra đi thẳng đến chùa Kim Sơn ở phủ Trấn Giang. Hôm đó thuyền đang đi, bỗng thấy trước mặt có một chiếc thuyền, trên cờ đề: Chánh đường huyện Hải Triều. Dựa bên cửa sổ thuyền nhìn ra ngoài là hai đứa a hoàn và một vị tiểu thơ. Vị tiểu thơ này thật là thiên kiều bá mị, muôn vẻ phong lưu, gương mặt trái lê với đôi má hạnh. Quả là Diêu Trì tiên tử, Nguyệt điện Hằng Nga khó tày, đáng gọi là tuyệt thế giai nhân. Vương Thắng Tiên và Mã Minh thấy vị tiểu thơ này nhìn muốn rớt con mắt. Hai người này vốn là ác bá ở thành Lâm An, tối ngày chỉ bàn mưu tính kế cướp người. Vương Thắng Tiên từ vụ chó trắng náo động phòng cắn sứt mũi đi, hắn cho người mời danh y chữa trị cho nhưng vẫn bị nói ngọng. Tuy nhiên thói ác vẫn không chừa, một khi thấy sắc đẹp vẫn động lòng, máu tham dâm háo sắc vẫn không bỏ. Thuyền của Vương Thắng Tiên đi đến cửa Trấn Giang còn cách chùa Kim Sơn 40 dặm. Thấy thuyền người ta đỗ lại, Vương Thắng Tiên cũng kêu thuyền mình đỗ lại. Hai thuyền đậu kế bên nhau. Vương Thắng Tiên đến gần xem, vị tiểu thơ đó quả là dung mạo quá mỹ miều. Tên tiểu tử này nhìn không chớp mắt, thấy cô nương này quả càng nhìn càng ưa. Vương Thắng Tiên thật là mật lớn bằng trời, bảo viên quản thuyền lấy đòn ván bắc qua bên thuyền kia. Phong nguyệt công tử Mã Minh hỏi:

- Ông làm gì vậy?

- Ta đi qua thuyền kia hội diện với người đẹp, hồi ta sanh ra tới giờ chưa gặp người nào đẹp tuyệt sắc như thế, không gặp mặt chịu không nổi.

- Làm vậy sao được? Ông có biết chắc cô nương ấy là con nhà ai không? Ông mà làm ngang như vậy, há không xảy ra chuyện rối rắm hay sao?

- Không sao đâu! Anh ta là Tể tướng đương triều, ta là Ðại lý tự chánh khanh, ai mà dám động đến ta? Cho dù bất kể con cái nhà ai, bữa nay ta phải ra tay mới thỏa được lòng.

Nói rồi Vương Thắng Tiên kêu quản thuyền lấy ván bắc qua rồi đủng đa đủng đỉnhbước qua thuyền đó. Vị tiểu thơ ngồi trên thuyền đó chính là em gái của Trương Văn Khôi, Chánh đường huyện Hải Triều, tên là Kim Nương. Nhân vì Tế Công mời thiện hội, Trương Văn Khôi thí trợ 500 lượng hương đèn, cô nương mang theo vú em và a hoàn, có Tam ban Ðô đầu Ðộc giác giao An Thiên Thọ, rất tinh thông võ nghệ trên cạn dưới nước, dắt theo mười mấy tên Ban đầu đi theo bảo hộ cô nương dâng hương. Từ huyện Hải Triều ngồi quan thuyền đi đến Giang khẩu này, cô nương kêu An Thiên Thọ mua một ít trái cây tươi mang đến cúng chùa Kim Sơn, cho nên thuyền mới dừng lại ở đây. An Thiên Thọ lên bờ mua đồ, vừa đúng lúc đó Vương Thắng Tiên từ bên thuyền này đủng đa đủng đỉnh muốn bước qua thuyền. Trên thuyền bấy giờ chỉ có mười mấy tên tráng dịch. Vương Thắng Tiên mình mặc đại hồng bào cổ rộng tay rộng, dưới chân mang hài đế trắng, tay cầm một chiếc quạt xếp, dáng điệu vai rút lưng cong, mặt vàng nhòn nhọn, thật là đầu thỏ mắt rắn, lưng rùa eo lừa, dợm muốn bước qua cửa thuyền. Ðương sai nhìn thấy lật đật cản lại, hỏi:

- Ông làm gì vậy?

- Thấy cô này đẹp quá, lão gia muốn vào bên trong chơi một lát.

- Ông là cái thá gì, ăn nói láo tóet thế! Ðây là tiểu thơ nhà ta, sao ông dám vô lễ như thế, bộ ông không sợ chết à?

- Mặc kệ tiểu thơ nhà quan nào, đại nhân ngươi muốn mua vui, tên nào dám không nghe chớ?

Vừa nói tới đó, An Thiên Thọ mua đồ cũng về tới, thấy các sai dịch đương cãi nhau với Vương Thắng Tiên, An Thiên Thọ hỏi:

- Cái gì thế?

Các sai nhân nói:

- Cái nhà ông này ngang bướng muốn bước lên thuyền. Chúng tôi hỏi ông ta làm cái gì vậy? Ông ta nói thấy tiểu thơ xinh đẹp quá, muốn đến chơi. An đô đầu, ông hãy xem trên thế gian này có người nào không thông tình đạt lý như vậy không? Chúng tôi nói cho ông ta biết đây là tiểu thơ, ông ta nói bất luận là tiểu thơ nhà ai, ông ta cũng vui đùa được cả.

An Thiên Thọ nghe nói cả ngực nóng ran, lập tức trợn mắt lên, nói:

- Ông có mau cút đi không? Nếu không nghe lời, tôi kết thúc tánh mạng ông đó!

Vương Thắng Tiên thấy An Thiên Thọ mình cao tám thước, mặt tía, trên đầu có cục bướu thịt, bộ râu quai nón màu đồng, đầu đội mũ lông két, mình mặc áo chẽn bằng vải xanh, lưng thắt dây da, mang giày đầu ưng đế mỏng, dáng dấp của một vị Ban đầu. Vương Thắng Tiên tự cho mình là em của Tể tướng đương triều, đang có lợi thế ai mà dám đụng tới? Bèn nói:

- Ai dám cản ta hả? Ta cho chúng mày đi đứt hết!

Nào ngờ An Thiên Thọ chẳng cần biết hắn là ai, đã ra tay trước, tống ngay hắn một bạt tai xiểng niểng, tiếp bồi thêm ngay bụng hắn một đá. Vương Thắng Tiên la “a ôi” một tiếng, té ngửa ra sau rồi lật người lọt tõm xuống nước. Nước trong đại giang sâu hàng mấy trăm trượng, bọn gia nhân thủ hạ của Vương Thắng Tiên thấy vậy, nói:

- Tụi bay thật là mật lớn bằng trời! Ðại nhân nhà ta là Vương Thắng Tiên, em của Tần tướng đương triều, mà ai dám đá lọt xuống sông hử?

- Vương Thắng Tiên mà làm như thế hử? Ðá xuống sông làm mồi cho Vương Bát cho rồi! Trước khi hắn chết, cho thi thể tả tơi ra, coi dám kiện tới Hoàng đế không?

Vừa nói tới đó trước mặt có tiếng đồng la vang dội, một chiếc thuyền to đi đến, trên thuyền có một cỗ kiệu lớn, trên cờ đề Chánh đường phủ Trấn Giang. Người đến chính là Triệu Hàn Chương đại lão gia, Tri phủ tại địa phương này. Nhân vì Tế Ðiên mở thiện hội tại chùa Kim Sơn, Triệu đại lão gia phải đích thân đái lãnh ba ban Tráng Tạo Khoái đến chùa Kim Sơn để coi sóc mọi việc. Lão gia mới từ chùa Kim Sơn cáo từ, Tế Công thân đưa ra khỏi chùa và kề tai quan Tri phủ nói mấy câu, quan phủ gật đầu. Thuyền đến sông sắp sửa lên bờ thì thủ hạ gia nhân của Vương Thắng Tiên nhìn thấy, biết là quan Tri phủ Trấn Giang, liền đến kêu oan. Quan Tri phủ bảo đưa đến tra hỏi:

- Chuyện gì thế?

Gia nhân thưa:

- Ðại nhân nhà tôi là Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên, em của Tần tướng đương triều, bị bọn họ đá lọt xuống sông.

Vừa nói tới đó thì Vương Thắng Tiên hình như từ dưới sông có ai đem bỏ lên bờ. Các gia nhân nhìn thấy cũng ngạc nhiên. Vương Thắng Tiên uống hết hai hớp nước cũng không hề chi, giây lát tỉnh lại ngay. Mọi người đều rất hoang mang, không biết tại sao có chuyện lạ đó. Thực ra, Tế Ðiên mở thiện hội đã dặn trước Vạn Niên Vĩnh Thọ rồi. Hễ có thuyền đến dâng hương, không được để cho ai bị hại dưới sông. Tế Ðiên nói:

- Nếu ai bị hại dưới sông này, ta sẽ báo với Long Vương chém đầu ngươi đấy. Ngươi làm sao thì làm!

Vạn Niên Vĩnh Thọ vâng dạ, truyền dặn bọn con con cháu cháu thủ hạ, binh tôm tướng trạch tuần tra các nơi cho nghiêm ngặt. Hôm nay thấy Vương Thắng Tiên bị rớt xuống sông, Tiểu Vương Bát này dùng đầu nâng Vương Thắng Tiên để lên bờ. Vương Thắng Tiên tỉnh lại nhìn thấy Tri phủ Trấn Giang bèn nói:

- Tri phủ, ông đến đây hay quá! Ta muốn tìm ông đây.

Quan Tri phủ hỏi trước:

- An Thiên Thọ, bên đó tại làm sao thế?

An Thiên Thọ thưa:

- Hạ dịch là đương sai ở huyện Hải Triều, tiểu thơ nhà tôi lên chùa Kim Sơn dâng hương, đậu thuyền lại đây để mua trái cây cúng Phật. Cái ông nhà kia ngang nhiên muốn bước qua thuyền, nói rằng tiểu thơ nhà tôi xinh đẹp quá, ông ta muốn qua vui chơi. Cản ông ta lại, ông ta không nghe, nhất định muốn bước vào.

Quan Tri phủ mới day qua hỏi:

- Ngươi là ai?

Vương Thắng Tiên hý hửng đáp:

- Ta là Ðại lý tự chánh khanh Vương Thắng Tiên, em của Thừa tướng đương triều.

Tri phủ nạt:

- Mi ăn nói tầm ruồng! Vương đại nhân đâu có làm chuyện bậy bạ được? Rõ ràng là mi mạo nhận quan trưởng mà! Bây đâu, đè nó xuống đánh một trận cho ta!

Lập tức quan nhân đè Vương Thắng tiên xuống đánh 40 hèo, da rách thịt lòi, máu tuôn xối xả.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:36 PM | Message # 245
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 238


Hoa thái tuế ham vui bị ác báo

Ðộc Giác Giao đêm thăm Quỳ hoa trang
Sau khi ra lệnh đánh Vương Thắng Tiên xong, quan Tri phủ nói:

- Ðáng lẽ ta phạt ngươi nặng hơn nữa, nhưng thương tình ta thả ngươi ra. Lần sau không chịu an phận, gặp phải bản phủ, quyết sẽ trị tội nặng không tha.

Nói xong truyền An Thiên Thọ nhổ neo đưa tiểu thơ đi. Quan Tri phủ cũng ngồi kiệu về dinh. Vương Thắng Tiên đau đớn nghiến răng ken két, nghĩ lại không ngờ hôm nay mình bị khổ như thế này, tức giận đến nước mắt chảy ròng ròng, nói:

- Hay cho tên Tri phủ Trấn Giang! Ta không lấy được mạng ngươi, ta chưa báo được thù này của ta!

Nghĩ rằng mình không thể đến được chùa Kim Sơn, Vương Thắng Tiên ra lệnh nhổ neo quay thuyền về. Cách đó 40 dặm là Quỳnh Hoa trang, chính là nhà cũ của Tần Thừa tướng. Tần Thừa tướng có một đứa con trai tên là Tần Khôi biệt hiệu là Lam diện thiên vương, cũng là tay không kiêng điều ác, hay cướp đoạt thiếu phụ trưởng nữ nhà người. Vương Thắng Tiên nhớ lại, mình phải tìm thằng cháu này để thương lượng, tìm cách báo thù rửa hận mới được. Phần An Thiên Thọ cùng cô nương đến chùa Kim Sơn dâng hương. Hôm mở thiện hội, người đến dâng hương rất nhiều. Trước đây Tế Ðiên ra ngoài trị bịnh cứu người mà không nhận tạ lễ, họ coi như là nợ ơn Tế Ðiên, hôm nay thiện hội trùng tu chùa Kim Sơn lại là một việc thiện nên mọi người rủ nhau tới, cúng vào ít nhất cũng 100 hay 50 lượng bạc. Những người quen thân với Tế Ðiên đều có mặt đủ cả. Cúng rồi họ chưa chịu về còn hỏi Tế Ðiên:

- Tiền cúng vào có đủ chi dùng không? Nếu chưa đủ, chúng tôi cúng thêm cho đủ.

- Các vị đừng lo, giàu có dư dả mà.

An Thiên Thọ cùng tiểu thơ giao 500 lượng bạc cúng, đốt hương xong, ăn một bữa cơm chay rồi mới cáo từ. Khi ngồi thuyền trở về đi ngang qua Quỳ Hoa trang, bỗng nhiên có một trận quái phong thổi mù mịt, đối mặt không thấy nhau, cơ hồ muốn lật thuyền, khi trận gió đi qua, nhìn lại thấy a hoàn vú em đều bị giết, tiểu thơ bị điệu lên bờ. An Thiên Thọ trong lòng gấp quá:

- Ở đây chắc có giang tặc, tại sao chẳng thấy bóng dáng ai cả. Việc này phải làm sao đây? Trở về gặp lão gia phải nói như thế nào?

Có một vị lão gia, cũng là người ở lâu năm trong nhà họ Trương tên là Trương Phước, nói:

- An đô đầu không nên nóng vội, hãy hỏi thăm các vùng phụ cận xem sao? Nếu dò được thì thôi, còn dò hỏi không được thì chúng ta trở lại chùa Kim Sơn kiếm Tế Công nhờ lão nhân gia tìm tiểu thơ giùm ta. Nếu tìm không được tiểu thơ thì chúng ta không thể trở về nhà được nữa.

An Thiên Thọ không còn cách nào hơn là đậu thuyền lại, bỏ thuyền lên bờ. Ði theo bờ sông không xa thấy có một chiếc thuyền câu nhỏ, An Thiên Thọ hỏi:

- Bác lái thuyền ơi, xin hỏi, thôn trang phía trước mặt tên là gì thế?

- Tên là Quỳ Hoa trang.

- Người ở trong đó thường làm gì?

- Chú không phải là người ở làng này nên không biết cũng phải. Ðó là nhà của đại thiếu gia Tần Khôi, con của Tần Thừa tướng đương triều đấy.

An Thiên Thọ nghe nói trong lòng bắt rúng động, bèn hỏi:

- Vị Tần Khôi này thường là người tốt hay người xấu?

- Thôi đừng nhắc tới, đừng nhắc tới! Chú là người làng khác nên không biết. Ðể ta nói cho chú nghe: Vị công tử Tần Khôi này ở địa phương chúng tôi ỷ vào quyền thế hiếp đáp người, thường hay cướp đoạt thiếu phụ trưởng nữ nhà lành mà cả địa phương này không ai dám động tới.

An Thiên Thọ tự nói:

- Sao ta không vào thôn trang thám dọ thử xem? Việc này xảy ra thật là kỳ quái, khiến người khó lường!

Nói xong An Thiên Thọ đi ngay vào thôn trang thám dọ. Thấy phía trước đường có một cổng lớn hình chữ Bát, bên ngoài đặt mấy con ngựa đá, có bốn cây hòe Long trảo với mấy con lừa ngựa cột ở đó. An Thiên Thọ nhìn thấy độ chừng đây là phủ Thừa tướng nên có nhà cửa phòng xá rất nhiều. Phía Nam đường có một tòa quán nhỏ, treo cái bầu rượu, trên viết: “Nghe hương xuống ngựa”, “Biết vị ngừng xe”. An Thiên Thọ lớn bước đi thẳng vào, bên trong cũng không có mấy bàn rượu. An Thiên Thọ tìm một chiếc bàn ngồi xuống, phổ ky chạy lại hỏi:

- Ðại gia cần mấy bầu rượu?

- Ðem cho ta hai bầu rượu và hai đĩa đồ nhắm.

Phổ ky lau dọn bàn ghế, đem rượu và đồ nhắm ra. Bên ngoài trời cũng đã tối, trong nhà đã lên đèn. An Thiên Thọ lòng bứt rứt như bị dao đâm, uống rượu cũng không vô. Ðang lúc trong lòng buồn bực bỗng thấy bên ngoài có hai người bước vào đều khoảng 30 tuổi, mặc áo hoa tía, quần chẽn, mặt có bướu thịt vằn vện, dáng điệu rất hung ác. Hai người ăn nói huyên thuyên, lưỡi muốn ríu lại vì quá chén. Một người nói:

- Này nhị ca, trang chủ chúng ta chẳng nói sao? Mỗi người được thưởng hai lượng bạc mà sao không thấy thưởng?

Người kia nói:

- Trang chủ nói không chắc đâu, nói rồi quên rồi! Cũng có thể ngày mai sẽ thưởng, hôm nay chỉ cho uống rượu mừng mà thôi.

Chưởng quỹ ở kế bên hỏi:

- Trang chủ của các anh có việc gì mà vui thế?

- Hôm nay chú của trang chủ chúng tôi là Vương Thắng Tiên đến, nhắc lại việc lên chùa Kim Sơn dâng hương, chỉ vì một người đẹp mà bị quan Tri phủ Trấn Giang đánh cho 40 hèo, ông ta đến tìm trang chủ chúng tôi, phái người đi bắt cô nương ấy về, hôm nay kể như là ngày vui.

- Lão nhị, người kia nói, chú đừng nói nữa! Việc này không thể nói ra được.

- Không hề gì, ở địa phương này ai dám phá việc của trang chủ chúng mình chứ?

Nào ngờ An Thiên Thọ ở kế bên nghe rõ cả, bèn nghĩ thầm: “Bọn họ dùng yêu thuật tà pháp gì mà bắt tiểu thơ nhà ta kìa? Ta phải đến nhà họ thám dọ rồi sẽ tính”. Nghĩ rồi, trả tiền cơm rượu ra đi, vòng lên phía Tây bắc, ngoái nhìn bốn phía không có ai bèn phóng mình nhảy lên tường, thấy bên trong tối om om, không cả tiếng người nói, chó sủa. An Thiên Thọ đập tường vượt nóc như đi trên đất bằng. Thám tới dọ lui một hồi ra tiền sảnh. Viện này là bốn đại hợp phòng, Bắc thượng phòng năm gian, Nam thượng phòng năm gian, Ðông Tây phối phòng đều ba gian. Nơi Bắc thượng phòng có ánh đèn lấp lánh. An Thiên Thọ ở trong tối nhìn ra thấy bên trong ngồi ngay ghế trên ở giữa là một người mặt vàng, đầu đội khăn bốn góc, mình mặc đại hồng bào tay rộng cổ trắng, chính là Vương Thắng Tiên. Bên tay phải, một vị công tử có vẻ lãng đãng, chính là Phong nguyệt công tử Mã Minh, lại có một vị mặt lam, hai đạo chân mày đỏ lòm, một đôi mắt tròng vàng lấp lánh, lòi ra ngoài khuôn mặt, đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc, thòng hai dãi thêu, mình mặc đại hồng bào tay rộng, người này chính là Lam diện thiên vương Tần Khôi. Bên dưới còn có một vị lão đạo sĩ đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương bằng đoạn màu xanh, mình mặc đạo bào bằng màu lam với cổ áo màu xanh, vớ trắng vân hài, mặt như gừng vàng, mày rậm mắt to, râu quai nón bạc trắng. Mọi người đang cùng nhau uống rượu. An Thiên Thọ đứng rình hồi lâu, kế nghe lão đạo sĩ nói:

- Vương đại nhân, theo tôi thấy, hôm nay ngài đừng động phòng với cô ta vội, hãy bảo vú em khuyên giải từ từ, để cô ấy ưng thuận mới tốt. Hơn nữa, việc này phải làm cho kín đáo, đừng để tiết lộ ra ngoài. Theo tôi nghĩ bọn họ thế nào cũng đi tìm kiếm Tế Ðiên. Gạt ai được chớ gạt Tế Ðiên không được đâu! Ðại khái họ không để yên vụ này đâu. Nhưng tôi cũng không sợ Tế Ðiên, chắc gì ông ta là đối thủ của sơn nhân. Chỉ sợ việc này đồn tùm lum ra mình khó giải quyết thôi. Trên thuyền của họ có một người có tài nghệ, nếu hắn đến đây dọ thám thì càng hay, tôi sẽ bắt hắn, trảm thảo trừ căn luôn.

Vương Thắng Tiên nói;

- Tế Ðiên có đến cũng hề chi! Ông ấy phải nói chuyện tử tế thôi. Ông ta là thế tăng của anh ta, đáng lẽ ông ta không nên xen vào chuyện của ta mà giúp đỡ người ngoài mới phải? Còn ông ấy không biết điều ư? Ðạo gia cứ bắt ông ấy lại giết quách đi, có chuyện gì ta sẽ gánh hết! Chỉ đáng giận là tên Triệu Hàng Chương, Tri phủ Trấn Giang, hắn dám sai người đánh ta 40 hèo, thù này không trả không được!

An Thiên Thọ trong tối nghe rõ hết, tự nghĩ thầm: “Mình cần phải giải cứu cho tiểu thơ nhà ta trước, thảng như tiểu thơ có điều gì thất thố, mình còn mặt mũi nào gặp lão gia nữa?”. Nghĩ rồi dùng thuật phi thiềm tẩu bích nhảy lên nóc nhà tìm kiếm khắp nơi. Tìm đến nhà chái phía Ðông, viện này Bắc thượng phòng ba gian, Nam phòng ba gian, Ðông Tây phối phòng đều ba gian. Gian phía Ðông của Bắc thượng phòng có ánh đèn sáng trưng, bóng người lay động. An Thiên Thọ nhảy xuống thấm nước miếng soi lỗ nhìn qua cửa sổ. Trong nhà sát vách tường trong kê một chiếc giường, phía trước có mấy cái ghế. Người ngồi trên giường chính là tiểu thơ Kim Nương. Dưới đất có bốn người vú em đều trên 30 tuổi, người nào cũng miệng lưỡi lanh lợi. Một người nói:

- Cô nương ơi, thôi đừng khóc nữa, cũng đừng nghĩ quẩn lôi thôi! Cô đã tới đây rồi, muốn đi cũng không được đâu! Ðây không phải là địa ngục mà kể như cô nương đã đến thiên đường đấy. Cô chỉ cần thuận theo ý đại nhân chúng tôi thì hưởng phú quý vinh hoa bất tận, nhất hô bá ứng ngay thôi. Còn cô không chịu nghe theo, chọc đại nhân chúng tôi giận, ngài sẽ lất dây trói cô lại đánh đòn, không đánh chết ngay đâu, đánh đến chừng nào cô chịu nghe theo ý ngài, ngài mới không đánh nữa. Chừng đó cô ăn năn thì đã muộn rồi.

Người vú em ấy nói xong, người kia lại tiếp tục:

- Cô nương đừng khóc nữa, tôi nói cho cô biết, trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng, sớm muộn gì cô cũng lấy chồng thôi, mà có chắc là lấy ai đâu, không biết chừng lại khổ vì chồng con cũng có. Cỏn như đại nhân của chúng tôi là em của Thừa tướng đương triều, đương giữ chức Ðại lý tự chánh khanh, cô ưng ngài sẽ làm phu nhân ngay. Ðàn bà con gái ai mà không nghĩ đến cái ăn cái mặc, được người chồng như vậy, tìm chũng không chắc được thì cô khóc làm gì? Thôi, nghe lời tôi, cô rửa mặt chải tóc trang điểm, thay đổi xiêm y, làm vừa lòng đại nhân đi thì muốn một có mười ngay.

Người này nói xong, người khác nói tiếp, đều là giọng lanh lợi. An Thiên Thọ bên ngoài nghe thấy, tức giận tràn hông, muốn vào giết quách họ cho rồi, nhưng lại sợ kinh động tiểu thơ. Chi bằng kêu họ ra giết êm hơn. Nghĩ rồi bèn nói:

- Các chị ra đây! Trang chủ kêu tôi đến hỏi, các chị khuyên dỗ thế nào rồi?

Các vú em hỏi:

- Ai đó?

- Tôi, An Thiên Thọ đáp.

Nói xong từ bên trong bước ra hai vú em, bị An Thiên Thọ mỗi người một dao chết tốt. Hai người vú em bên trong nghe tiếng lụi đụi, hỏi

- Chị Vương, chị làm sao té thế?

An Thiên Thọ nói:

- Các chị ra mà xem!

Hai người này bước ra cũng bị An Thiên Thọ giết nốt.

An Thiên Thọ bước vào phòng cứu tiểu thơ, nhưng nhìn lại tung tích tiểu thơ đâu không thấy. An Thiên Thọ sợ hết cả hồn vía.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:36 PM | Message # 246
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 239


Nhân cứu tiểu thơ, bị giặc bắt
Ðể dọa tặc nhân, giả quỷ thần


An Thiên Thọ giết bốn người vú em xong, bước vào trong định cứu tiểu thơ, ngờ đâu tiểu thơ không thấy tung tích đâu cả. Còn đứng ngơ ngẩn vì ngạc nhiên thì bên ngoài có tiếng hô:

- Bắt giặc!

Vương Thắng Tiên từ khi bị quan Tri phủ Trấn Giang đánh 40 hèo rồi ông ta mới đi kiếm Tần Khôi, bèn cùng Phong nguyệt công tử Mã Minh dẫn bọn gia nhân đến gọi cổng. Gia nhân vào trong thông báo, Tần Khôi nghe có chú mình đến lật đật bước ra nghinh tiếp. Tần Khôi ra cổng hành lễ chú xong, Vương Thắng Tiên mới giới thiệu Phong nguyệt công tử Mã Minh. Vào đến bên trong, Vương Thắng Tiên ngước đầu nhìn thấy vị lão đạo sĩ đang ngồi sẵn ở sảnh đường, bèn hỏi:

- Hiền điệt, vị đạo gia này là ai vậy?

- Ðây là Hỗn Thiên lão tổ, sư phó tôi dạy tôi luyện Kim chung chạo và Thiết bối san. Vị lão đạo sĩ này biết yêu thuật. Ông ta còn biết phối hợp các thứ thuốc thoa vào kim sang đâm không ngã, mỹ nữ tự thoát y nữa.

Tần Khôi dù thích luyện tập, nhưng hắn là phường tửu sắc, cho nên cần lão đạo sĩ kính như thượng khách. Gặp Vương Thắng Tiên, Tần Khôi liền giới thiệu ngay:

- Ðây là sư phó của tôi, lão nhân gia rành việc hô phong hoán vũ, sái đậu thành binh, dời núi lấp biển, biến hóa ngũ hành, rõ năm trăm trước, rành năm trăm năm sau, rành cả toán thuật, khéo biết việc quá khứ vị lai.

- Thế à! Vương Thắng Tiên nói.

- Thúc thúc, hôm nay từ đâu đến thế?

- Thôi, đừng nhắc tới nữa! Ta vốn có ý lên chùa Kim Sơn dự thiện hội. Ðang đi trên sông bỗng gặp một nàng con gái thật đẹp, ngồi trên thuyền cắm cờ Chánh đường huyện Hải Triều. Ta muốn đi qua thuyền của cô ta, không ngờ bị thủ hạ cô ta là người có tài, đá ta lọt xuống sông. May mắn mạng ta còn dài, cũng không biết tại sao mà lên được. Gặp Tri phủ Trấn Giang là Triệu Hàn Chương đi tới, ta nói tên họ ta cho hắn biết, hắn không tin lại còn đánh ta 40 hèo nữa. Ta đau đớn thở chẳng ra hơi mà người đẹp không rờ tới được. Người đẹp này, ta thiệt yêu không rứt được! Ta đến tìm cháu giúp ta một ý kiến xem sao.

Hỗn Thiên lão tổ ở kế bên cười hà hà, nói:

- Chuyện đó dễ ợt thôi! Ðại nhân muốn bắt người đẹp rất dễ, để tôi thi triển pháp thuật bắt cô ta về ngay, chẳng phải phí chút sức nào.

Vương Thắng Tiên nghe vậy vui mừng quá sức, nói:

- Tổ sư gia nếu bắt được cô ấy về cho ta, ta chắc chắn sẽ trọng thưởng.

- Ðã như thế thì đại nhân hãy chờ đi, tôi đi sẽ được ngay.

Lão đạo sĩ đi ra khỏi Quỳ Hoa trang, chờ đợi ở cửa sông. Không bao lâu, chiếc thuyền của huyện Hải Triều đi đến. Lão đạo sĩ miệng niệm chú lâm râm, lập tức một trận cuồng phong nổi dậy. Lão đạo sĩ lên thuyền giết chết a hoàn vú em và xáng một chưởng vào thiên linh cái của tiểu thơ, tức thì tiểu thơ cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Lão đạo sĩ thi triển pháp thuật mang tiểu thơ đi trong trận cuồng phong đó, trở về giao cho vú em, bảo họ đốt một đạo bùa rưới lên mặt, chờ cho tiểu thơ định tỉnh lại rồi từ từ khuyên giải. Lão đạo sĩ về đến đại sảnh, nói:

- Vương đại nhân, sơn nhân ta đã đem người đẹp về cho ngài rồi đấy.

Vương Thắng Tiên nói muôn lời cảm tạ. Tiệc rượu dọn lên ở đại sảnh, mọi người đều ăn uống vui vẻ. Theo ý lão đạo sĩ, hôm nay Vương Thắng Tiên không nên động phòng với tiểu thơ. Vương Thắng Tiên uống rượu say rồi lại muốn vào động phòng. Nếu như cô ta không chịu nghe theo, hôm nay ta sẽ cho người trói cô ta lại, cũng không kể là cô ta có chịu nghe lời hay không. Lão đạo sĩ nói:

- Vương đại nhân, hôm nay muốn vào động phòng, nếu cô không ưng thuận, tôi đưa đại nhân một viên thuốc cho cô ta uống vào, bảo đảo là cô ta sẽ tình nguyện hiến dâng thôi.

Vương Thắng Tiên vui như mở cờ trong bụng, lật đật kêu gia nhân đi xuống trước hỏi vú em xem khuyên giải như thế nào, nàng ta có đáp ứng hay không. Gia nhân vào trong viện dự định kêu thì thấy bốn vú em bị giết nằm trên đất. Gia nhân vội chạy vào trong đại sảnh nói lớn:

- Không xong rồi! Bốn người vú em trong viện đều bị giết hết. Có một người dang tiến vào trong viện.

Tần Khôi nghe nói liền hô:

- Mau lên hai vị hộ viện đi bắt giặc, đừng để nó chạy thoát.

Trong nhà này có hai người hộ viện nguyên là hai tên giặc ở lộ Tây Xuyên. Một người tên là Kê minh quỷ Toàn ÐắcLượng, một người tên là Tháo nguyệt bằng Trình Trí Viễn. Nghe gia nhân báo, hai người đều cắp binh khí đến kêu gióng thanh la nhóm chúng rồi kéo thẳng đến chái nhà Ðông. An Thiên Thọ giết bốn vú em xong, bước vào nhà tìm tiểu thơ không thấy, tìm một hồi lâu mới trở ra ngoài. Toàn Ðắc Lượng hô lên:

- Hay cho tên giặc, coi mi chạy đi đâu?

An Thiên Thọ nhìn lại thấy Toàn Ðắc Lượng đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi màu thúy lam, bên trên có gắn sáu miếng kiếng nhỏ, mình mặc tiễn tụ bào màu lam, lưng buộc dây loan đái, mặc quần chẽn, mang giày đề mỏng, mặt như gừng già, hai đạo chân mày ngắn trên đôi mắt ba góc, chiếc mũi chim ưng nằm giữa hai má xương xẩu, tay cầm một cây hoa thương. Ðứng sau là một người đội khăn tráng sĩ bằng đoạn màu tía, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, mang giày đế mỏng, tay cầm một khẩu cương đao, gương mặt màu tía đầy những nốt đỏ, mày hung mắt ác, những mụn thịt mọc đầy. An Thiên Thọ tìm không thấy tiểu thơ lòng gấp như lửa đốt, thuận tay rút dao ra, nói:

- Bớ bọn giặc, tụi bây thi triển yêu thuật tà pháp gì cướp mất tiểu thơ nhà ta thế? Hôm nay An đại thái gia sẽ cho tụi bây từng nhát phân thây, từng kiếm chém nát hết.

Toàn Ðắc Lượng bước lên huơi thương nhắm ngay tết hầu An Thiên Thọ điểm tới. An Thiên Thọ đưa dao ra đón đỡ, tên giặc quày thương lại nhắm ngay ngực đối phương điểm tới. Thương này có ba hoa chín móc, múa lên móc rung động như kim kê gật đầu lia lịa. An Thiên Thọ đao pháp thuần thục, môn hộ tinh thông, trả đòn nhanh chóng. Trình Trí Viễn xách dao nhảy vào đánh tiếp. Bọn thủ hạ ác nô đều cầm đèn cầu lửa sáng rực đứng bên ngoài hò hét. An thiên Thọ nhìn thấy họ người nhiều thế đông, dự định rút chạy, nào ngờ Tần Khôi và lão đạo sĩ cũng kéo đến. Thấy Toàn Ðắc Lượng và Trình Trí Viễn đánh lâu mà không bắt được An Thiên Thọ, lão đạo sĩ nói:

- Hai vị tránh ra đi! Cái tên tiểu bối này thiệt là: Thiên Ðường có nẻo không tìm tới, địa ngục kín bưng cứ lủi vào! Ðể sơn nhân bắt nó cho.

Bọn Toàn Ðắc Lượng đứng tránh một bên, lão đạo sĩ miệng niệm chú lâm râm, hô “Sắc lịnh”, rồi dùng tay chỉ một cái, trồng cứng Thiên Thọ lại. Trình Trí Viễn rút dao định chém, lão đạo sĩ nói:

- Ðừng giết! Trói nó lại đem ra phía trước hỏi trakỹ càng xem sao.

Gia nhân lập tức trói An Thiên Thọ lại, khiêng ra trước đại sảnh. Vương Thắng Tiên, Tần Khôi, Mã Minh cùng lão đạo sĩ ngồi ở bên trên. Lão đạo sĩ hỏi:

- Mi họ gì, tên gì? Ðến đây làm chi? Mau khai thiệt ra!

An Thiên Thọ trợn mắt nói:

- Ðại thái gia nhà ngươi đi không đổi tên, ở không đổi họ. Ta họ An, kêu là Thiên Thọ, trác hiệu là Ðộc giác giao, là Tam ban Ðô đầu của huyện Hải Triều. Cũng bởi tụi bây làm quá nhiều tội lỗi, thi triển yêu thuật tà pháp cướp đi tiểu thơ nhà ta. Ta vâng lịnh đường dụ lão gia chúng ta đến trước tìm kiếm tiểu thơ. Ðại thái gia đã bị bọn ngươi bắt rồi, muốn giết mổ gì ta thì cứ làm đi!

Tần Khôi nói với lão đạo sĩ:

- Tổ sư gia cần gì phải hỏi cho kỹ, cứ đem hắn giết quách là xong.

Ðang nói tới đó thì bỗng nghe từ nhà sau có tiếng thanh la cheng cheng nổi lên. Tần Khôi nghe thấy rất ngạc nhiên, vì mỗi khi trong nhà có việc khẩn cấp mới đánh thanh la lên. Còn đang ngạc nhiên thì có vú em đã chạy đến đại sảnh, hoảng hoảng hốt hốt nói:

- Trang chủ ơi, không xong rồi! Ðằng nhà sau có quỷ lộng, mợ cả, mợ hai sợ đến ngất đi cả. Trang chủ mau vào mà xem!

Tần khôi nói:

- Cái này lạ thiệt! Chúng ta cùng đi xem thử.

Toàn Ðắc Lượng, Trình Trí Viễn nói:

- Ðây chắc là người lục lâm giả thần giả quỷ mà!

Tần Khôi liền cắt hai tên gia nhân ở lại canh giữ An Thiên thọ, rồi cùng Vương Thắng Tiên, Phong nguyệt công tử Mã Minh, lão đạo Hỗn Thiên lão tổ dẫn Kê minh quỷ Toàn Ðắc Lượng, Tháo nguyệt bằng Trình Trí Viễn đi thẳng vào nhà trong. Tần khôi vừa đến nhà trong xem thấy các nàng hầu đều chết ngất, bất tỉnh nhân sự. Tần Khôi kêu mấy người vú em lớn mật đỡ mợ cả mợ hai dậy, rồi từ từ kêu tỉnh. Phải một lúc lâu họ mới mở mắt. Lão đạo sĩ đưa cho Tần khôi mấy viên thuốc định thần bảo hòa với nước âm dương cho họ uống. Sau khi họ định thần rồi, Tần khôi hỏi:

- Các vị nương, chuyện gì xẩy ra đến nỗi chết ngất hết cả vậy?

Mọ cả mới nói:

- Chúng tôi đang cùng vú em a hoàn nói chuyện phiếm dưới đèn, chờ công tử vào nghỉ ngơi. Bỗng từ bên ngoài tiến vào một con quỷ to lớn, mình cao hơn một trượng, mặt mày vằn vện, chiếc đầu to tổ bố, nhảy vồ chúng tôi. Sợ quá bọn tôi ngát đi cả. Cũng không biết con quỷ đã đi đâu?

Tần Khôi nghe thuật lại, tức giận la hét om sòm:

- Hay cho con quỷ! Cả gan dám đến đây phá nhà ta. Tụi bây đổ xô đi tìm nó thử xem. Tìm được nó ta bằm nó ra làm trăm mảnh.

Các gia nhân đốt đèn lên chia nhau đi tìm kiếm. Ðằng trước, đằng sau, nhà giữa, lục soát cùng khắp mà không tìm thấy tung tích của quỷ đâu cả. Họ mới trở lại nhà sau, thưa:

- Thưa trang chủ, chúng tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy quỷ đâu cả!

Kê minh quỷ Toàn Ðắc Lượng, Tháo nguyệt bằng Trình Trí Viễn vốn là người lục lâm, làm gì qua mắt được họ? Hai người này ở trong lục lâm việc gì cũng có làm qua, ngồi trong lu giả rồng, thoa lọ nghẹ giả ông táo, họ đều biết cả. Trình Trí Viễn nói:

- Thưa trang chủ, tại ngài không biết. Ðây quyết không phải quỷ đâu, chắc là dư đảng của An Thiên Thọ đấy.

Tần Khôi nói:

- Ta cũng biết chớ! Giữa ban ngày ban mặt làm gì có quỷ chớ? Ðây là kẻ vô danh tiểu tốt nào giả thần giả quỷ đây mà! Nếu là bạn tốt trhì đừng có chạy đi. Ðồ quỷ chó ở đâu đến làm kinh sợ ái thiếp của ta.

Tần Khôi ở trong viện cất tiếng chửi đổng, nào ngờ người anh hùng hiệp nghĩa đâu để cho người mắng chửi được. Bỗng nghe trên nóc nhà có tiếng rền vang đáp lại:

- Thằng tù này! Mi đừng mắng chửi nữa có được không? Ðại thái gia đây đâu phải là quỷ, tại vì thấy tụi bây làm quá nhiều điều ác, vô cớ cướp giựt phụ nữ nhà lành. Ðại thái gia là kẻ anh hùng hiệp nghĩa chuyên giết thổ hào ác bá, tặc quan nịnh đảng, cứu giúp nghĩa phu tiết phụ, hiếu tử hiền tôn. Hôm nay đặc biệt đến đây kết thức tánh mạng tụi bây đây!

Kê minh quỷ Toàn Ðắc Lượng, Tháo nguyệt bằng Trình Trí Viễn nói:

- Mi giỏi thì xuống đây!

Ngay lúc đó từ trên nóc nhà nhảy xuống hai vị đại anh hùng kinh thiên động địa.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 27 May 2012, 9:37 PM | Message # 247
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 240


Lôi, Trần vâng lệnh cứu người hiền
Tế Công xong việc về Tịnh Từ


Lam diện thiên vương cất tiếng chửi đổng, trên nóc nhà có tiếng đáp lại và nhảy xuống hai người, một người đầu đội khăn tráng sĩ màu tía, tiễn tụ bào cùng màu, lưng buộc dây loan đái, mặc quần chẽn, đi giầy đế mỏng, mặt như thoa chàm, tóc tợ chu sa, lông đỏ áp tai. Còn một người mặc áo thúy lam, dáng điệu tráng sĩ, mặt trắng đẹp đẽ khác người, đều cầm cương đao. Hai người này không phải ai khác mà là Phong lý vân yên Lôi Minh và Thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Hai người này từ khi được giải oan vụ án ở kinh đô, cùng Mã Diêu Hùng, Tần Nguyên Lượng ai về nhà nấy. Lôi Minh và Trần Lượng đóng cửa ở trong nhà, không chịu đi ra cửa, đoạn tuyệt với lục lâm. Mấy hôm trước tiếp được thiếp mời của Tế Công mở thiện hội ở chùa Kim Sơn, hai người không thể không đi, bèn chuẩn bị mang theo 200 lượng bạc tiền hương đèn, đến chùa Kim Sơn đón tiếp thí chủ giúp đỡ Tế Công. Tế Ðiên kêu Lôi Minh, Trần Lượng tới một bên, nói:

- Hai con làm giúp ta việc này.

Lôi Minh, Trần Lượng hỏi:

- Sư phó có điều chi dạy bảo?

- Hai con không cần ở đây giúp đỡ ta làm chi. Hai con hãy mau đến Quỳ Hoa trang đi. Hiện tại Tần Khôi là con của Tần tướng bắt Trương Kim Nương, em gái của quan huyện Hải Triều rồi. Có Tam ban đô đầu là An Thiên Thọ đi cứu tiểu thơ của anh ta. Hai con đi giúp đỡ cứu tiểu thơ ấy ra khỏi đầm rồng hang hổ, chỉ nên cứu người thôi. Ngàn muôn lần chớ vây vào bọn Tần Khôi ấy. Ở đó có một lão đạo sĩ, hai con không phải là đối thủ của ông ta, ngàn muôn lần chớ nên cùng ông ta giao chiến. Thảng như hai con bị tai họa đó, ta ở đây bận rộn lắm không thể cứu hai con được.

Lôi Minh, Trần Lượng gật đầu cùng bước ra khỏi chùa Kim Sơn, ngồi thuyền đến Quỳ Hoa trang thì sắc trời đã tối. Hai người lên bờ thi triển thuật phi thiềm tẩu bích, đến nhà Tần Khôi để dò xét. Ở đại sảnh, mọi người đang ăn uống nói cười, Lôi Minh, Trần Lượng đều thấy rõ cả. Hai người đi các nơi tìm kiếm tiểu thơ, tìm đến Bắc thượng phòng ở viện chái phía Ðông, trong phòng các vú em khuyên dỗ cô nương. Lôi Minh, Trần Lượng nằm trên mái nhà nhìn xuống thấy An Thiên Thọ đang sử dụng kế điệu hổ ly sơn kêu vú em ra ngoài rồi giết chết bốn người ấy đi. Lôi Minh, Trần Lượng dự tính nhảy xuống cứu tiểu thơ, nhưng nghĩ lại: “Nam nữ thọ thọ bất thân! Người ta là gái chưa chồng làm sao đụng chạm được?”.

Hai người còn đang trù trừ thì thấy An Thiên Thọ tiến vào phòng “a “ lên một tiếng, kêu:

- Tiểu thơ đâu rồi?

Lôi Minh, Trần Lượng nghĩ thầm: “Ai vậy kìa? Ði trước mình một bước thế?”. Hai người lật đật đuổi theo. Ðuổi ra khỏi gia trang cũng không thấy đâu. Bỗng nghe trong trang có tiếng hò hét om sòm, hai người quay trở lại thấy An Thiên Thọ đang đánh nhau với Toàn Ðắc Lượng và Trình Trí Viễn. Giây lát sau thấy An Thiên Thọ bị lão đạo sĩ bắt. Lôi Minh muốn nhảy xuống cứu, Trần Lượng nói:

- Nhị ca đừng có lỗ mãng. Sư phó dặn chúng ta không nên động thủ vì chẳng phải là đối thủ của lão đạo sĩ. Chúng ta đừng nên đâm đầu vào đinh mà mang họa.

Trần Lượng níu Lôi Minh lại. Thấy họ khiêng An Thiên Thọ lên đại sảnh, Lôi Minh nói:

- Nếu không cứu hắn chắc hắn chết về tay ác bá quá. Chúng ta dùng kế diệu hổ ly sơn cứu hắn mới được.

Nói xong đi vào nội trạch, lấy mặt nạ mang vào, nhát các nàng hầu đều sợ ngất đi hết. Hai người ở trên nóc nhà nhìn thấy vú em chạy ra phía trước đưa tin, giây lát Tần Khôi và bọn lão đạo sĩ đều có mặt ở nhà trong. Lôi Minh, Trần Lượng vội ra phía trước cứu An Thiên Thọ. Ðến chừng ra trước đại sảnh nhìn lại thấy hai tên gia nhânđã bị người giết rồi mà An Thiên Thọ không thấy ở đó nữa. Lôi Minh còn đương ngạc nhiên thì Trần Lượng nói:

- Thôi rồi! Thiệt là: Ðêm ngủ sáng mới thức. Trên đường lại có người đi sớm!

Hai người ngạc nhiên giây lát rồi ra nhà sau thám dọ. Nghe Tần Khôi chửi đổng, Lôi Minh tức quá, mở miệng đáp ngay và nhảy xuống đất. Trần Lượng cản không được, cũng nhảy xuống theo. Kê minh quỷ Toàn Ðắc Lượng bước tới nhắm ngay Lôi Minh đâm một thương. Lôi Minh vội rút dao đón trả. Trình Trí Viễn khoa dao nhắm ngay đầu Trần Lượng chém tới. Trần Lượng với con dao trong tay sử dụng thức “Ðáy bể mò trăng” bước tới đón đỡ. Kẻ địch nhắm ngay tim xả tới. Trần Lượng né mình dùng dao gạt qua. Hai bên đánh nhau năm sáu hiệp. Lôi Minh, Trần Lượng võ nghệ xuất chúng, bản lĩnh cao cường, đao pháp thuần thục. Toàn Ðắc Lượng và Trình Trí Viễn không phải là đối thủ của hai người, có bao nhiêu chiêu số đều giở ra hết nhưng không làm gì được đối phương, cuối cùng chỉ có nước chống đỡ. Lão đạo sĩ Hỗn Nguyên lão tổ miệng niệm “Vô lượng Phật”, nói:

- Bọn tiểu bối này thiên đường có nẻo không chịu đến, địa ngục kín bưng cứ lủi vào. Thiệt là bướm đâm vào đèn, tự tìm chỗ chết mà! Ðể sơn nhân kết thúc tánh mạng tụi bây cho rồi.

Nói rồi lấy tay chỉ một cái, miệng hô “Sắc lịnh!”, dùng định thân pháp trồng cứng Lôi Minh, Trần Lượng lại. Tần Khôi hét gia nhân trói lại và khiêng ra phía trước đại sảnh . Ra tới đại sảnh thấy hai tên gia nhân bị giết, mà An Thiên Thọ đâu mất tiêu, Tần Khôi nổi giận quá mặt mày xám xanh, bèn hỏi:

- Hai tên kia họ gì, tên gì? Tại sao đến quấy rối trong nhà ta?

Lôi Minh nói:

- Ðại thái gia đi không đổi tên, ở không đổi họ. Ta tên là Lôi Minh, người ta gọi Phong lý vân yên đây; còn người này là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Hai chúng ta từ chùa Kim Sơn vâng lệnh sư phó chúng ta là Tế Công trưởng lão đến đây trước. Nhân vì bọn bây cướp đoạt tiểu thơ đi dâng hương nên bọn ta đến đây để cứu người.

Tần Khôi nghe nói, nghĩ thầm: “Tế Công là thế tăng của cha ta. Việc này nếu lọt ra ngoài, phanh phui ra là ta đi cướp đoạt con gái nhà lành, bị cha ta biết được sẽ không dung thứ cho ta. Nếu không đưa hai người này tới quan thì tính làm sao ổn với sáu nhân mạng trong nhà này đây?”.

Nghĩ xong, Tần Khôi nói:

- Tế Công sai hai người tới đây à? Ta với Tế Ðiên ngày xưa không có oán, gần đây không thù. Các vú em gia nhân có phải bọn ngươi giết không?

Lôi Minh nói:

- Nếu ngươi hỏi ai giết họ, thật bọn ta không biết.

Tần Khôi nói:

- Ðại khái hỏi tụi bây điều gì, tụi bây cũng hkông chịu nói thiệt! Bây đâu, trói rút ngược hai tên này lại, đánh nó cho ta.

Bọn gia nhân thủ hạ dạ ran. Sắp sửa đánh Lôi Minh và Trần Lượng, bỗng nghe ở nhà sau nhốn nháo cả lên. Gia nhân la to:

- Không xong rồi, nhà sau phát hỏa!

Bọn Tần Khôi nghe báo, sợ mất cả vía! Mọi người lật đật đổ ra nhà sau. May mắn bọn gia nhân nhiều, dập tắt kịp thời. Tần Khôi tức giận la hét om sòm. Trở về nhà trước xem lại thì Lôi Minh, Trần Lượng đâu không thấy mà trời đã sáng rõ rồi. Tần Khôi nói:

- Tụi bây đi tìm kiếm kẻ đốt nhà cho ta!

Mọi người đuổi theo ra khỏi viện, kéo về phía đầu thôn. Vừa đến đầu thôn thì thấy từ đầu kia Tế Ðiên dẫn 20 vị Ban đầu của phủ Trấn Giang đến. Phong nguyệt công tử thấy bộ không xong bèn dẫn kẻ tùng nhân của mình lẩn trước. Lão đạo sĩ thấy Tế Ðiên, mặt đỏ hồng. Thực ra vị lão đạo sĩ này chính là phe giặc ở Từ Vân quán bị lọt lướt. Ông talà Hữu điện chân nhân Lý Hoa Sơn, trước đây chạy trốn ra khỏi Tàng Trân Ổ, mỗi người chạy một nơi, ông ta chạy đến đây nương náu với Tần Khôi, tự xưng là Hỗn Thiên lão tổ. Lẽ ra ông ta phải ăn năn sửa đổi, nhưng mà ác cũ không chừa nên hôm nay mới gặp quả báo như vậy. Nguyên hôm qua Tế Ðiên mắc bận rước các thí chủ đến dự cúng thiện hội không thể phân thân được, thâu vào bẩy tám muôn lượng bạc. Sáng sớm hôm sau dẫn 20 vị Ban đầu tại địa phương đặc biệt đến đây bắt lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ định chạy trốn mà làm sao trốn được? Bị Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm “Án ma ni bát mê hồng!”, lão đạo sỉ không cục cựa được. Tế Ðiên bảo các quan nhân trói ông ta lại. Tần Khôi thấy không xong vội chạy trước về nhà, đóng cửa chẳng ra. Vương Thắng Tiên vừa gấp vừa sợ, trốn chạy về nhà bị bệnh nằm liệt không dậy nổi, nhắm mắt lại thấy vô số oan quỷ kéo đến trước giường đòi mạng. Bệnh kéo dài hơn một tháng rồi chết luôn. Ở thành Lâm An ai cũng mắng nhiếc hắn cho là chết đáng đời. Ðó cũng là ác báo của một đời làm bậy của hắn. Bình thời hắn giết trai cướp gái, hiếp đáp người lương thiện, hôm nay phải chết như vậy cũng là ác báo nhãn tiền. Về phần Tế Ðiên bắt được yêu đạo và thấy Tần Khôi chạy trốn cũng không đuổi theo. Bỗng từ phía Nam có mấy người đi lại, trong đó có An Thiên Thọ, Lôi Minh và Trần Lượng. An Thiên Thọ ở đâu đi lại thế? Và được ai cứu? An Thiên Thọ bị bắt trói lại đem bỏ ở sảnh đường, Tần Khôi và bọn giặc, yêu đạo muốn giết đi, Lôi Minh, Trần Lượng sử dụng kế diệu hổ ly sơn giả quỷ ở nhà sau. Bọn Trần Khôi chạy ra sau xem thử, thì từ trên nóc nhà nhảy xuống một vị anh hùng, mình mặc áo dạ hành, mặt như bạch ngọc, da tực dồi phấn, mày dài mắt to, mũi thẳng môi son, độ ngoài 20 tuổi, tuấn phẩm hơn người, tay cầm cương đao. Người này cởi trói cho An Thiên Thọ trước, nói:

- Bạn ơi, hãy theo tôi. Tôi đến cứu bạn đây.

Nói rồi phi thân lên nóc nhà. An Thiên Thọ nói:

- Ân công khoan đi đã! Tôi còn phải đi cứu tiểu thơ nữa.

- Anh đừng lo, tôi đã cứu tiểu thơ lên thuyền rồi. Chúng ta ra bên ngoài trước đi. Anh hãy ở đây đợi tôi, tôi lộn lại Quỳ Hoa trang xem ai dùng kế diệu hổ ly sơn đó!

Hai người đi ra tới bên ngoài, người ấy nói:

- An đô đầu, anh hãy đợi tôi nhé!

Nói rồi người ấy phi thân vào trong trang, nhằm lúc Lôi Minh, Trần Lượng bị bắt. Người này qua bên Tây viện phóng hỏa, lửa cháy rần rần. Bọn Tần Khôi lật đật chạy đi cứu hỏa. Thừa cơ hội đó, người ấy cứu Lôi Minh, Trần Lượng ra luôn. Ra đến bên ngoài, gặp An Thiên Thọ ở một chỗ. An Thiên Thọ nói:

- Huỳnh đài đã cứu tánh mạng của tôi, chưa được lãnh giáo quý tanh phương danh của huynh đài là gì? Người thuộc địa phương nào?

Lôi Minh, Trần Lượng cũng bước tới hỏi thăm tên họ. Người ấy nói:

- Tôi họ Bành, tên Hằng, là người ở Bành Gia Tập tại Hắc Giang Sơn nơi Giang Bắc. Người trên giang hồ gọi tôi là Bát tí bàn phi hành thái bảo cửu kiệt Bành Hằng. Tôi đi tìm thăm sư phụ tôi là Tiết Ðức Phương, đi ngang qua đây nghe người ta đồn Quỳ Hoa trang hiểm ác vô cùng, không ai dám đụng đến, do đó trang chủ hiếp đáp người lành, không việc ác nào từ nan. Tôi muốn kết thúc tánh mạng bọn dâm ác chuyên môn khuấy phá nhà người, không dè tới đây gặp lúc An đô đẩu đang tìm cách cứu cô nương ở đó. Thấy vậy động lòng trắc ẩn, tôi cứu cô nương ra trước. Tôi không để ý đến tị hiềm, cõng tiểu thơ ra trước bên ngoài, hỏi ra mới biết là Trương tiểu thơ bèn đưa về thuyền luôn. Kế đó vào nhà họ Tần, định giết cả gia quyến họ, không ngờ đến đó thấy An đô đầu bị bắt, Lôi Minh và Trần Lượng hai vị dùng kế diệu hổ ly sơn, tôi bèn cứu An đô đầu ra. Lại vào trong xem, thấy hai vị Lôi Trần bị bắt, tôi đốt lửa dụ họ đi, bèn cứu vị ra.

Nói xong bốn người về đến thuyền, lúc đó Trương tiểu thơ đòi chết, a hoàn vú em đang khuyên giải, mỗi người cùng nói việc mình. Trời đã sáng rõ, thấy hướng chánh Bắc có tiếng la hét, Lôi Minh, Trần Lượng cả bọn cùng lên bờ, đến ngoài Quỳ Hoa trang nhìn xem, thấy Tế Công bắt được yêu đạo, Tần Khôi chạy trốn. Tế Ðiên bảo Lôi Minh, Trần Lượng về chùa Kim Sơn phụ giúp xử lý công việc. Am Thiên Thọ tạ ơn Tế Công, đưa tiểu thơ về. Bành Hằng cũng cáo từ ra đi. Tế Ðiên cùng các quan nhân giải yêu đạo về phủ Trấn Giang. Quan Tri phủ căn cứ theo luật trị tội, giải giao cho quan phủ Thường Châu hoàn án. Tế Ðiên về đến chùa Kim Sơn, cho người gọi các đồ đệ lại, trước hết cạo tóc cho Tôn Ðạo Toàn và cử làm tri khách tăng của Kim Sơn. Ngộ Thiền vẫn trở về chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng. Tế Công chọn ngày khai công trùng tu chùa Kim Sơn. Không đầy nửa năm, công trình hoàn thành, tô vẽ hoàn toàn mới. Mọi việc đã xong, Lôi, Trần xin trở về nhà. Tế Công trở về chùa Tịnh Từ. Chúng tăng ra đón trọng thể. Phương trượng Ðức Huy nói

- Tế Công, Ngài về đây hay quá! Lão tăng đang trông Ngài đây. Hiện tại chùa Báo Hoa, hạ viện của chúng ta lâu năm chưa tu sửa. Công trình trùng tu này quá lớn, nếu không phải Ngài thì không ai khuyến mộ được. Ðây là một việc tốt, công đức vô lượng.

Tế Công gật đầu, đáp ứng việc mộ hóa thập phương trùng tu chùa Báo Hoa. Các quan văn võ trong triều ngoài nội, các thân hào phú hộ tại kinh đô đều ghi vào sổ khuyến mộ của Tế Ðiên. Chưc được nửa năm mà số bạc khuyến hóa lên đến hơn hai vạn lượng. Từ đó hưng công khởi tạo, xây cất tô vẽ mới hẳn lên. Ðến ngày lạc thành, thiện nam tín nữ khắp nơi tề tựu đông vô số kể.

Về phần Tế Ðiên vẫn trang phục rách rưới đó, chu du khắp nơi, đến đâu cũng cho thuốc cứu giúp người nghèo, sống đời vô định như thuở nào.


Đại Bi Chú
 
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Tế Điên Hoà Thượng (240 Hồi) ("Đồ Khùng" dịch)
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO