4:34 PM
atoanmt
11:46 AM
atoanmt

Cầu Dzừa Đủ Xài...
7:47 AM
atoanmt

7:30 AM
atoanmt
Điều mình cần thì không nhiều,
điều mình muốn thì quá nhiều.
需要的不多,想要的太多。

Our needs are few; our wants are many.
7:34 AM
atoanmt
Biết ơn đền ơn là hàng đầu,
giúp người chính là giúp mình.
知恩報恩為先,利人便是利己

To be grateful and repay kindness
—this is first;
to benefit others is to benefit ourselves.
7:36 AM
atoanmt
Tận tâm tận lực là trên hết,
không tranh người ít kẻ nhiều.
盡心盡力第一,不爭你我多少。

Devote wholehearted effort without calculating who does or gains more.
4:03 PM
kathy
chúc tất cả trang nhà Atoanmt cuối tuần dzui dzẽ an lành
11:13 AM
phongba
Con chúc Thầy và tất cả các thành viên trong trang nhà ngày cuối tuần thật là vui vẻ , và an lành
8:15 PM
atoanmt
7:51 AM
atoanmt
Đứa nhỏ mà địa vị cao
trí cạn mà mưu việc lớn
trước sau cũng gặp họa.


Khổng Tử
8:07 AM
atoanmt
Nghe thiên lệch thì sinh hoạ,
chuyên quyền độc đoán thì thành loạn.

故偏聽生姦, 獨任成亂。
Cố thiên thính sanh gian,
độc nhậm thành loạn.


Trâu Dương
8:32 AM
atoanmt
Một ngày không nghĩ đến điều thiện,
sự ác tự dấy lên.

一日不念善,諸惡自皆起。
Nhất nhật bất niệm thiện,
chư ác tự giai khởi.


Trang Tử
1:58 PM
atoanmt
Quân Tử luôn luôn thẳng thắn
ung dung vô tư,
Tiểu Nhân lúc nào cũng u sầu lo lắng.

君子坦荡荡,小人长戚戚。
Quân Tử thản đãng đãng,
Tiểu Nhân trường thích thích.


Khổng Tử
7:40 AM
atoanmt
Người bố thí có phước,
người hành thiện an lạc.
佈施的人有福,行善的人快樂。

Those who give selflessly are blessed;
those who do good deeds are happy.
8:22 AM
atoanmt
Biết ơn giúp chúng ta trưởng thành,
báo ơn có thể giúp chúng ta thành tựu.
感恩能使我們成長,
報恩能助我們成就。

Gratitude can make us grow,
and the resolve to return favors
can help us succeed.
4:58 PM
LongTracAn