Thứ Hai
21 Sep 2020
7:32 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Tế Điên Hoà Thượng (240 Hồi) ("Đồ Khùng" dịch)
Tế Điên Hoà Thượng (240 Hồi)
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Năm, 05 Apr 2012, 0:17 AM | Message # 51
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 48


Triệu Thái thú vâng lệnh bắt tặc nhân
Lên Côn Sơn mời thỉnh Tế Hòa thượng
Tần Thừa tướng nhìn lên vách, bài thơ của tặc nhân để lại ràng ràng. Thơ rằng:

Càn nguyên vũ trụ đáng anh hùng,

Khôn đao một lưỡi mặc hoành tung,

Ðạo lấy gia tài quan tà nịnh,

Thử chạy khắp nơi sướng vô cùng.

Hoa nhật trời quang ở chánh trung,

Vân du bốn biển tỏ hào hùng,

Long thiên thần thánh luôn phò hộ,

Trộm phá gian thần giận nổi khùng.

Bên cạnh còn có bốn câu thơ ngắn:

Ðan đao một ngọn dắt bên lưng,

Ðích thị Vân Long vượt núi rừng,

Thừa tướng muốn nom người hiệp nghĩa,

Lâm An thái thú cứ sai trưng.

Thừa tướng xem xong lập tức vào thư phòng sai người giả nhái theo chữ viết lại rồi mới phái người đến mời Thái thú Lâm An đến. Không bao lâu, Triệu Phụng Sơn đến thư phòng, thưa:

- Thừa tướng cho đòi ty chức có đều chi sai bảo?

- Ta mời Thái thú đến nhà ta để kiểm nghiệm. Tối vừa rồi có một tên giang dương đại đạo đến trộm lấy ngọc báu truyền gia của nhà ta gồm có một đôi vòng thấu thể Bạch ngọc, một chiếc phụng quan thùy châu đính 13 viên bửu bối. Khi đi còn để lại hai bài thơ.

Thái thú nghe như vậy hồn bay ngàn dặm, nói:

- Ty chức lập tức sẽ phái người tuần tra ngày đêm, chỗ đế đô dân cư đông đúc rất dễ cho kẻ gian ẩn nấp! Xin Thừa tướng gia ân, ty chức trở về sẽ phái sai nhân đi bắt giặc ngay.

- Ta hẹn cho ông ba ngày phải bắt cho được tên trộm ấy, thu hồi của báu truyền gia lại cho ta.

- Xin tuân lệnh dụ.

Quan Thái thú chẳng biết làm cách nào hơn đành phải nói thế rồi cầm bản sao bài thơ của tên trộm cáo từ về nha. Về đến nha môn cấp tốc sai người mời quan hai huyện Tiền Ðường, Nhơn Hòa và các quan viên sở thuộc trấn hổ sảnh đến. Trước mọi người, Triệu Phụng Sơn nói:

- Hiện giờ tướng phủ bị trộm mất đôi vòng ngọc và phụng quan, tướng gia truyền lệnh hẹn cho ta ba ngày phải bắt cho được kẻ trộm, các ông về nha của mình phải gấp rút phái người tầm nã. Nếu có ai bắt được trộm thì một phủ hai huyện thưởng chung số bạc là 1. 200 lượng. Các ông trở về làm gấp việc cho xong đi. Nếu để lâu, kể trộm trốn mất thì ta và các ông không có đất nẻ nào để chui xuống tránh trốn cơn thịnh nộ của Thừa tướng.

Mọi người trở về nhiệm sở sai ngay người đi bắt giặc. Ba ngày làm sao bắt được? Tri huyện Tiền Ðường nguyên là người lưỡng bảng xuất thân, tâm tình rất chánh trực. Khi trở về nha liền sai 8 tên sai dịch: Triệu Ðại, Vương Nhị… đi dò xét. Huyện Nhơn Hòa cũng phái bọn Ðiền Lai Báo, Vạn Hằng Sơn ra đi, phải hết lòng ra sức với phần hưởng rất hậu. Ba ngày chưa thấy tông tích giặc. Quan Thái thú phải đến phủ Thừa tướng xin gặp mặt để được gia hạn ba ngày nữa. Lại ba ngày nữa, bóng giặc biệt tung, huyện Nhơn Hòa lại nhờ Kinh doanh điện soái xin giùm Thừa tướng ba ngày nữa. Rồi phủ huyện cũng nhờ lục bộ, cửu khanh một khoa ba đạo đến gặp mặt Thừa tướng xin triển hạn ba ngày nữa. Lần lượt xin gia hạn như vậy hai tháng trôi qua mà giặc vẫn chưa bắt được. Một hôm, quan Thái thú đến xin với Thừa tướng gia hạn. Thừa tướng nói:

- Trước kia ta cho ông thời hạn ba ngày, nhưng vì mọi người theo năn nỉ, nể mặt nhau mà gia hạn mãi đến nay đã hơn hai tháng rồi mà giặc vẫn chưa bắt được. Ðó là do các thuộc hạ bỏ bê nhiệm vụ, ngày mai ta phải xử nặng ông mới được.

- Xin tướng gia đặc cách thi ân cho. Bọn ty chức đang phái người đi rước Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn về. Chỉ cần lão nhân gia trở về đây là việc bắt giặc dễ như trở bàn tay, không cần phải phí sức mất thì giờ nữa.

- Ông đề cử Tế Ðiên Hòa thượng chính là thế tăng của bản các đấy. Ta đang nghĩ đến người đây mà người hiện ở đâu?

- Hiện ở nhà em tôi để trị bệnh đau mắt cho bà thím. Tôi đã cử người đi thỉnh rồi.

- Thôi, ta nể mặt Tế Công gia hạn cho ông vài ngày nữa. Ông phải mau mau thỉnh Tế Công về đây cho ta.

Triệu Thái thú vâng dạ lãnh lệnh về nha môn sai phái Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh mang theo lộ phí đến Côn Sơn rước Tế Ðiên. Tế Ðiên đang ở trong thư phòng nói chuyện vớI Triệu Phụng Minh thì có gia nhân vào thưa:

- Bên ngoài có hai vị Ban đầu ở nha môn Thái thú Lâm An là Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh đến xin gặp mặt.

- Bảo họ vào đây.

Giây lát hai vị Ban đầu theo gia nhân vào phòng vái chào Tế Công trước rồi mới thi lễ nhị viên ngoại. Thi lễ xong mới đem việc ở Lâm An kể lại tỉ mỉ. Tế Ðiên nói:

- Việc này Hòa thượng ta phải quan tâm mới được. Thôi, đã đến lúc cáo từ nhị viên ngoại đây.

Triệu Phụng Minh nói:

- Thưa sư phó, để ngày mai hãy đi, có việc gì gấp đâu?

- Ta có việc không thể ở nán lâu được.

Triệu Phụng Minh kêu dọn tiệc rượu tiễn hành và tặng lộ phí hai vị Ban đầu. Tế Ðiên và hai vị Ban đầu từ biệt mọi người theo đường cái trở về Lâm An. Cứ ngày đi đêm nghỉ, đói ăn khát uống, chẳng mấy chốc còn cách Lâm An ba dặm. Tế Ðiên hỏi:

- Sài đầu, Ðỗ đầu này, hai ông có muốn bắt kẻ trộm vòng ngọc và phụng quan không?

- Khoái quá đi chứ!

- Hai ông muốn bắt tên giặc ăn trộm đó thì hãy mau mau chạy đến cửa Tiền Ðường, dòm vào đầu hẻm bên trong cửa có một người mặc áo xanh đang đứng. Hai ông hãy bắt người ấy lại, chính hắn đó! Các ông cứ đưa hắn về nha môn của huyện mà lãnh 1.200 lượng bạc thưởng.

Hai người nghe nói mừng quá, cho là vụ án hôm nay chắc xong bèn nói:

- Bọn tôi chạy trước nhé.

Cả hai người lật đật chạy đến trước cửa Tiền Ðường nhìn vào đầu đường hẻm, quả nhiên có thấy một người mặc áo xanh đang đứng đó. Người này hai mắt trợn trừng đang nhìn tới nhìn lui. Ðỗ Chấn Anh thấy vậy mừng quá, nói:

- Sài đại ca, phen này chắc bọn mình thành công, nhiệm vụ hoàng thành, về nha môn lãnh thưởng, bọn mình chia hai nhé!

Nói rồi đi đến gần, rút dây cầm tay trói nghiến người ấy lại. Ðỗ Chấn Anh nói:

- Này anh bạn, phen này đến trước huyện đường sẽ rõ. Bộ việc này anh làm mà anh không biết à?

Người kia thất kinh day lại hỏi:

- Hai vị sao lại trói tôi? Có ai tố cáo tôi làm điều gì à?

Ðỗ Chấn Anh, Sài Nguyên Lộc nhìn lại, té ra người ấy là chưởng quỹ của dựa than trong cửa Tiền Ðường. Sài đầu, Ðỗ đầu đều chưng hửng. Người ấy hỏi:

- Hai vị công sai, sao lại trói tôi?

Hai vị Sài, Ðỗ không biết phải trả lời sao, thời may Tế Ðiên cũng vừa tới kịp, hỏi:

- Hai vị bắt được rồi hả?

- Hòa thượng bảo tôi bắt người áo xanh đây nè!

Người kia hỏi:

- Tại sao Hòa thượng lại bắt tôi?

- Ta mua than ông không chịu bán than tốt, cứ bán than khói ung hè.

Sài đầu nghe nói biết là không phải, bèn hỏi:

- Sư phó, người này không phải là kẻ trộm vàng ngọc, phụng quan phải không?

- Không phải! Ta đùa một chút mà thôi!

Sài đầu lật đật mở dây trói ra, nói:

- Sư phó, đừng nên đùa cợt như thế, vô cớ trói người ta, may mắn gặp người hiền, nếu không họ chẳng để mình yên đâu?

- Ðâu phải ta xui các ông làm bậy, tại các ông chạy mau quá thành ra giặc trộm chưa kịp ra. Bây giờ các ông với ta phải đi nữa mới gặp.

Người kia cũng không dám nói gì. Tế Ðiên dẫn hai vị Ban đầu tiến vào thành. Ði một đỗi không xa, Tế Ðiên nói:

- Sài đầu ơi, ông dòm coi kẻ can phạm đến kia kìa!

Nói rồi lấy tay chỉ một cái. Sài đầu là người quen bắt trộm cướp, dòm thấy đàng kia có người đi lại, tay ôm gói đồ, cặp mắt láo liêng, Sài đầu thấy người này có dáng điệu khả nghi, bèn lướt tới nói:

- Này anh bạn! Ðừng có chạy, anh đã phạm tội rồi đây!

Người kia nghe nói quay mình bỏ chạy qua đường Nam. Sài, Ðỗ lật đật đuỗi theo miết qua phía Nam, Tế Ðiên cũng chạy rẽ theo. Người ấy đến đầu đường Nam quẹo ngoặc sang Ðông, rồi tiến qua hai con đường ở phía Bắc; Sài, Ðỗ hai vị rượt theo ra cửa Bắc, đáng lẽ chạy qua Ðông người ấy lại chạy qua Tây, đâu phải người ấy không biết tính toán lại chạy qua đầu ngõ khác, nào ngờ gặp Tế Ðiên chực sẵn ở đó lấy tay chỉ, nói:

- Hay a, chớ chạy.

Tế Ðiên dùng phép định thân giữ cứng tên giặc lại rồi la:

- Mau bắt nó, mau bắt tên giặc!

Quan chức tại chỗ nghe la chạy đến nói:

- Này Hòa thượng, tên này là giặc hả? Thôi, giao nó cho bọn tôi.

- Giao cho các ông, các ông an tâm chớ Hòa thượng ta chẳng an tâm.

Vừa nói tới đó thì Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh cũng chạy tới nói:

- Sư phụ, lão nhân gia thả ra đi, để bọn tôi trói nó lại.

Quan chức địa phương thấy vậy mới nói:

- Này Sài đầu, ông giao tên này cho tôi nhé!

Sài đầu thấy biết là quan chức địa phương nhưng không biết họ gì, mới hỏi:

- Ngươi họ gì?

- Tôi họ Hòe, còn phổ ky của tôi họ Ngại. Tôi là Hòe Ðiều, nó là Ngại Diệp.

- Hai người tiếp đưa tên giặc này đến tướng phủ được không? Ðem giao cho tướng phủ để chờ Thừa tướng xử lý.

Hai người gật đầu đồng ý, cùng Tế Ðiên áp giải tên giặc về tướng phủ. Ðến cổng tướng phủ, bọn gia nhân gác cổng nhìn biết Hòa thượng vội chạy ra mừng rồi vào báo với Thừa tướng. Thừa tướng lúc đó đang ở tại khách sảnh cùng với hai vị Tri huyện Tiền Ðường, Nhơn Hòa và Thái thú Triệu Phụng Sơn đang biện lý việc công. Gia nhân vào bẩm bảo:

- Dạ, bẩm tướng gia, hiện có Tế Công ở chùa Linh Ẩn cùng với hai vị sai nhân thuộc nha môn Thái thú áp tải tên giặc về, đang ở ngoài cổng chờ xin ra mắt.

Thừa tướng truyền thỉnh Tế Công vào. Gia nhân ra ngoài ra, nói:

- Tướng gia chúng tôi xin mời Thánh tăng vào và cung kính chờ đợi ở khách sảnh.

Tế Ðiên vào thẳng bên trong, Thừa tướng xuống thềm đón tiếp. Triệu Thái thú cung kính cảm tạ việc Tế Ðiên trị bệnh mắt cho bà thím mình rồi cùng vào bên trong ngồi an vị. Hai vị tri huyện Tiền Ðường, Nhơn Hòa không biết Tế Ðiên là ai, thấy một ông Hòa thượng kiếc tại sao Thừa tướng và Thái thú lại cung kính quá như vậy, trong bụng nghĩ: “Ông Hòa thượng kiếc này có tài năng chi vậy kìa?”.

Tế Công và Thừa tướng phân ngôi chủ khách, ngồi xong nói mấy lời khách sáo tỏ tình ly biệt. Thừa tướng hỏi:

- Sư phó, ta nghe nói lão nhân gia trên đường về bắt được tặn nhơn phải không?

- Phải đó, ta nghe nói Thừa tướng bị mất trộm, án tình khẩn cấp nên ta có bắt kẻ tặc mang về đây.

Thừa tướng nghe nói rất mừng, sai gia nhân đem kẻ tặc vào, bên dưới rân chạy ra ngoài hô:

- Tướng gia dạy đem kẻ tặc vào.

Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh kiểm soát bao đồ của tên tặc thấy có một thanh đơn đao, bèn bỏ lại bên ngoài rồi đưa hắn vào quỳ trước sảnh đường. Thừa tướng hỏi:

- Kẻ quỳ bên dưới là ai? Mau xưng tên họ ra. Ngươi trộm ngọc và phụng quan của ta đem bán ở đâu, hãy tình thật khai ra.
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 05 Apr 2012, 0:17 AM | Message # 52
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 49


Phủ Thừa tướng, Thái thú thẩm tra giặc
Hẻm Như Ý, thích khách bị bắt giam
Thừa tướng hỏi kẻ gian:

- Ngươi tên là gì? Bảo vật trộm của ta ngươi giấu ở đâu?

- Tiểu nhân họ Lưu tên Nhị, là người Tây Xuyên, làm nghề buôn bán lặt vặt. Hôm nay tôi định về nhà, đi đến đường cái không biết vì sao mà bị quan nhân bắt. Còn vòng ngọc, phụng quan gì đó tiểu nhân nào có biết chi.

Thừa tướng nghe vậy mới quay qua Tế Ðiên, nói:

- Bạch Thánh tăng, người này là kẻ buôn bán lặt vặt mà.

Tế Ðiên mỉm cười, nói:

- Thừa tướng không quen tra án đâu. Nên phái Triệu Thái thú tra hỏi việc này sẽ ra ngay thôi.

- Thế thì quan Thái thú hãy tra án đi.

Triệu Phụng Sơn vâng lệnh lui ra ngoài hiên kêu đặt một chiếc bàn rồi bảo đem tặc nhân đến hỏi:

- Ngươi làm nghề buôn bán lặt vặt hả? Bay đâu, đem đồ đạt trong đãy hắn ra xem!

Thuộc hạ dạ ran, chốc lát đưa vào vừa dao vừa bao đựng đầy đủ. Quan Thái thú hỏi:

- Con dao này ngươi đem theo dùng làm chi?

- Ðó là vật phòng thân trong lúc đi đường.

- Ngươi buôn bán lặt vặt là buôn bán thứ gì?

- Tôi hiện bán trái cây tươi để sống qua ngày.

Ðang hỏi tới đó, bỗng nghe Tế Ðiên nói:

- Ta hỏi ngươi nè, trong bao nhỏ đó ngươi đựng cái gì?

- Ðó là những vật tuỳ thân.

Tế Ðiên mở bao ra xem thấy có hai bộ quần áo, xốc dưới đáy lên thấy có đôi vớ mới, bèn hỏi:

- Ngươi buôn bán lặt vặt mà còn mang đôi vớ này à?

Quan Thái thú nghe nói, biết là có điều gì bất ổn nên cật vấn nữa. Lưu Nhị thưa:

- Dạ bẩm lão gia, tôi buốn bán lặt vặt, có tiền mua đôi vớ mới có gì là phạm pháp đâu?

Tế Ðiên bèn thò tay vào trong vớ lôi ra một gói nhỏ, mở ra xem thì là một hạt trân châu lớn. Tế Ðiên nói:

- Ngươi mang đôi vớ đó không phạm pháp, hạt châu này ở đâu ngươi có vậy?

Lưu Nhị sợ xanh mặt, nói:

- Dạ, bẩm lão gia, hạt châu này của tôi lượm được.

Tần Thừa tướng ở trong dòm ra thấy giống hạt châu đính trên phụng quan, bèn bảo gia nhân đem hạt châu vào xem lại, thì quả nhiên không sai, mới nói:

- Bạch Thánh tăng, hạt châu này chính là hạt châu đính trên phụng quan của tôi bị mất.

Triệu Thái thú nghe nói thế, đùng đùng nổi giận, nói:

- Hay cho bọn này không đánh không chịu khai thật.

Tần Tướng phủ sẵn có côn tre, bèn bảo thủ hạ lấy ra. Vừa mới đem côn tre ra Lưu Nhị sợ quá, kêu lên:

- Xin đại gia chớ nóng giận, tôi xin khai thiệt: Tiểu nhân họ Lưu tên Xương, trác hiệu là Dã kê lưu tử, nguyên là phổ ky châm trà cho giới lục lâm ở Tây Xuyên. Hạt châu này không phải do tiểu nhân trộm lấy, mà đầu đuôi như vầy: Sáng hôm nay có một vị đại đạo ở Tây Xuyên tên là Hoa Vân Long, ngoại hiệu là Càn khôn đạo thử, cùng với Thiết thối viên hầu Vương Thông, hai vị này trước đến hái hoa tại ni am, sau lại giết người ở tửu lâu, tối lại đến dinh Thừa tướng trộm vàng ngọc và phụng quan. Ngày trước tôi có hầu hạ họ, nên nay họ có cho tôi viên ngọc này bảo về Tây Xuyên. Họ bảo rằng viên ngọc này đáng giá bốn, năm trăm lạng bạc, đem bán làm vốn chút đỉnh cũng đủ sống. Hôm nay tôi mới vừa ra khỏi cửa Tiền Ðường thì bị hai vị công sai bắt giữ lại. Ðó là mọi sự việc đã qua, tôi thật thà trình báo không dám giấu giếm điều chi.

Thái thú hỏi:

- Hai tên Hoa Vân Long và Vương Thông hiện giờ ở đâu? Chắc chắc ngươi biết rõ!

- Hai vị ấy trước đây ngụ tại Hưng Long điếm, nay đã dọn đi đâu tiểu nhân không biết.

Tế Ðiên nói:

- Quan Thái thú nên giao hắn cho quan huyện Tiền Ðường đóng giam lại, chờ khi phá án xong, tướng gia sẽ thưởng như đã hứa.

Thừa tướng kêu gia nhân đem ra 50 lượng bạc thưởng cho Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh. Các quan chức địa phương ở Tiền Ðường phụ áp tải tên giặc về mỗi người hai lượng bạc. Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh cảm tạ, lãnh bạc và giải Lưu Xương đi. Thừa tướng nói:

- Tên Hoa Vân Long hiện giờ ở đâu? Cầu xin sư phó giúp đỡ bắt hắn giùm, bản các xin đa tạ!

- Ừ, để ta tính sổ nó cho Thừa tướng.

- Thế thì còn gì bằng.

- Thừa tướng đem 8 nén vàng ra đây, ta tính toán theo số vàng đó.

Thừa tướng lập tức bảo gia nhân vào phòng lấy 8 nén vàng ra, gia nhân liền vào trong phòng lấy ra 8 nén vàng, mỗi nén một lượng, đưa cho Tế Ðiên. Tế Ðiên để tất cả trên bàn miệng lô lô la la nho nhỏ không ai biết là đọc gì. Ðọc xong mới cầm lấy số vàng đó và hỏi:

- Tri huyện Nhơn Hòa đâu?

- Tri huyện Nhơn Hòa đang ở ngoài kia.

- Lập tức cho gọi Tri huyện Nhơn Hòa vào. Tế Ðiên hỏi:

- Thủ hạ của quý huyện có người Ban đầu tên là Ðiền Lai Báo, hãy gọi đến cho ta.

Quan huyện càng nghe càng đổi sắc, không biết đó là việc gì, nói:

- Phải, nha môn tôi có một người tên là Ðiền Lai Báo.

Lúc đó, Ðiền Lai Báo đang nói chuyện với Vạn Hằng Sơn tại phòng Ban đầu, bên ngoài có một người vào kêu:

- Ðiền đầu, chắc là không xong rồi! Hiện giờ vụ án trộm ngọc đã bị phá, bắt được một tên trộm tên là Lưu Xương, từ đó phăng ra tên của kẻ trộm ngọc: một đứa là Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long, một đứa tên là Thiết thối viên hầu Vương Thông. Thừa tướng lại nhờ Tế Công ở chùa Linh Ẩn chiếm cho một quẻ, xem hai tên giặc ấy ẩn trốn ở chỗ nào? Tế Công chiếm quẻ hồi lâu, miệng đọc cái gì đó không biết, rồi kêu lão gia của chúng ta đến bảo cho người kêu anh đến gặp mặt. Lão gia chúng mình hồi hộp quá, không biết xảy ra chuyện gì đây? Vội sai tôi về kêu anh đến gấp!

Ðiền Lai Báo nghe nói ngạc nhiên hồi lâu rồi thở dài một tiếng, nói:

- Thôi, tới đâu thì tới! Này, Vạn hiền đệ, chúng ta giao tình tri kỷ đã lâu, một khi ta đi rồi nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì nhờ chú coi giúp mẹ già và vợ dại của ta nhé!

Vạn Hằng Sơn nghe những lời khác thường đó đoán chắc là có việc gì lạ đây, bèn hỏi:

- Ðiền huynh trưởng, do đâu mà anh nói những điều kỳ lạ vậy?

- Chú không cần hỏi, lát nữa sẽ biết.

Nói rồi đi theo gia nhân vào Tần tướng phủ. Khi đến tướng phủ, sai nhân vào bẩm báo:

- Ðã đưa Ðiền Lai Báo tới.

Tế Ðiên bảo:

- Hãy dẫn anh ta vào đây.

Ðiền Lai Báo vào bên trong, trước lễ Thừa tướng và Tế Ðiên, sau đó vái chào mọi người khắp lượt rồi đứng chờ ở một bên. Tế Ðiên gọi:

- Ðiền Lai Báo, ngươi hãy lại đây!

Nói rồi lấy tay kéo Ðiền Lai Báo vào bên trong, nói:

- Ngươi cởi cái mũ lông đội mũ đầu cho ta.

Ðiền Lai Báo nghĩ: “Ông Hòa thượng này muốn lột da đầu mình đây!”.

- Mở dây thắt lưng ra, cái áo chẽn xanh nữa! Còn đôi giày, cái lót cởi nốt ra đây.

Ðiền Lai Báo nghe nói, hỏi:

- Sư phó bảo tôi cởi hết y phục ra để làm gì?

- Ta bảo cỡi ra hết cứ nghe lời rồi có lợi cho ngươi ngay mà! Ta bảo ngươi nè, cái khăn đội đầu này đáng giá bao nhiêu?

Ðáng giá chừng hai điếu tiền.

- Ối, có bao nhiêu tiền đâu!

- Còn cái áo chẽn xanh này?

- Cũng khoảng hai điếu 500 tiền, cả đến dây nịt, đôi giày và aó lót cũng khoảng hai điếu 500 tiền.

Tế Ðiên đầu gật bảo gia nhân vào bên trong cân 200 lượng bạc đem ra. Gia nhân biết Hòa thượng là thế tăng của Thừa tướng nên không dám trái lệnh, vào trong cân bạc đem ra ngay. Tế Ðiên cầm lấy, đưa cho Ðiền Lai Báo và nói:

- Ngươi cầm lấy bạc này về đi.

Ðiền Lại Báo chẳng biết nếp tẻ gì hết, cầm lấy 200 lượng bạc đi ra khỏi tướng phủ. Vừa bước ra thấy Vạn Hằng Sơn. Vạn Hằng Sơn nghe nói mới vỡ lẽ, và hai người cầm bạc đem về. Về phần Thừa tướng thấy Tế Ðiên bỏ ra 200 lượng bạc chỉ lấy có bộ đồ của Ðiền Lai Báo, không biết là nghĩa làm sao? Ðịnh đem ra hỏi, bỗng nghe Tế Ðiên hỏi:

- Thái thú ở đâu kìa?

- Hiện người ở ngoài kia.

- Mời ông ấy vào đây!

Triệu Thái thú đi vào, hỏi:

- Bạch sư phó, cho gọi bản chức có điều gì dạy bảo?

- Ông lột mũ sa đem ra, cởi mãng bào ra, cởi ngọc đái ra, giày cũng cởi ra tuốt.

Tần Thừa tướng nghĩ: “Cha chả, không xong! Bỏ ra 200 lượng mua một bộ đồ bây giờ tính mua bộ đồ này nữa, chi ra cầu 2.000 lượng chứ có ít đâu! Ðể coi Hòa thượng làm gì cho biết?”.

Triệu Thái thú nói:

- Bạch Thánh tăng, người chớ nên khôi hài, đừng đem đệ tử so với Ðiền Lai Báo, hắn ta là sai dịch mà!

- Ông cứ cởi ra đi, sẽ có nhiều điều hay lắm!

Triệu Thái thú không biết làm sao, đành phải cởi đồ ra. Tế Ðiên nói:

- Ông lấy mũ của Ðiền Lai Báo đội lên, quần áo của hắn mặc vào, đi giày của hắn xem nào!

Thái thú đội mũ, mặc quần áo của Ðiền Lai Báo, trông thật giống hệt người đầu dịch. Tế Ðiên nói:

- Này Thái thú, ta bảo ông mặc đồ này vào, ông có biết tại sao không?

- Ðệ tử thật không rõ.

- Ông nhớ tên trộm vòng ngọc trước khi đi có để lại một bài thơ mà câu chót là “Lâm An Thái thú cứ sai trưng” không? Hôm nay ta phái ông đi bắt giặc đó!

- Ðệ tử bắt giặc làm sao được? Việc đó phải để bọn sai dịch làm chứ!

- Ta giúp ông đi bắt giặc, ông cứ mang theo bốn người là Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh, Lôi Tú Viễn, Mã Anh Kiệt để từ canh ba đến canh năm đêm nay chặn bắt giặc trộm.

Ðoạn quay qua dặn:

- Tướng gia bữa nay đừng ngủ nhé! Thế nào đêm nay từ canh ba đến canh năm tôi cũng bắt giặc về để người thẩm vấn khẩu cung về tặc nhân trộm vòng ngọc.

Thừa tướng gật đầu. Tế Ðiên bèn dẫn Triệu Thái thú cùng bốn vị Ban đầu ra khỏi Tần tướng phủ, thẳng đến đường cái. Mọi người đến Thảng tứ thành, trời đã canh hai. Triệu Thái thú nói:

- Sư phó còn đi nữa thôi, tôi đi hết nổi rồi.

- Tới rồi kìa.

Nói rồi bước vào một con hẻm tên là Như Ý lộ. Phía Tây có một điếm canh, bên trong trên vách treo một cái đèn chai, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Canh phu đang gối đầu trên tấm bảng canh ngủ vùi. Tế Ðiên đến gần nhè nhẹ rút tấm bảng canh ra thế nửa cục gạch vào mà canh phu chẳng hề hay biết. Tế Ðiên mới bảo Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh đánh thức canh phu dậy nói là quan huyện đi tuần tra. Sài, Ðỗ hai vị tới gọi, canh phu mắt nhắm mắt mở lật đật xách cục gạch lên. Tế Ðiên hỏi:

- Bây giờ đã canh mấy rồi?

Canh phu lật đật đánh bảng, nào ngờ coi lại là cục gạch, sợ đến mất vía. Tế Ðiên nói:

- Ngươi đừng có sợ, ta bảo ngươi cái này nè.

Bèn kề tai nói nhỏ: “Như vầy, như vầy…”.

Canh phu gật đầu. Tế Ðiên đưa trả bảng canh lại rồi cùng năm người vào trước cửa một ngôi nhà. Tế Ðiên chỉ ngôi nhà ấy, nói:

- Muốn bắt kẻ trộm vòng ngọc phải ở trong cửa này.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Năm, 05 Apr 2012, 0:18 AM | Message # 53
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 50


Bắt tặc nhân, các Ban đầu đều ra sức
Lãnh hải bộ, Tế Công rời khỏi kinh đô
Tế Ðiên dẫn năm người đến hẻm Như Ý, trước một tòa cổng lớn, chỉ vào nói:

Muốn biện án phải vào trong này. Sài, Ðỗ hai vị đứng ở kẹt cửa bên này; Lôi, Mã hai vị đứng ở kẹt cửa bên kia.

- Thưa sư phó, đứng chi vậy?

- Các ngươi đứng ngoài thổi mạnh vào kẹt cửa, có giặc bên trong sẽ lòi ra.

Bốn vị Ban đầu không dám không tin, Hòa thượng bảo sao cứ việc làm vậy. Ðưa tay vỗ cửa gọi:

- Mở cửa, mở cửa mau!

Bên trong phòng gác cổng có hai ông già đang sửa soạn đi ngủ, nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa, một ông nói:

- Anh ra xem thử coi!

Ông thứ hai vốn là người nhát gan, bèn đốt cây đèn sáp cầm ra, vừa muốn kê vô kẹt cửa dòm ra, bỗng có một luồng gió mạnh ập tới, ngọn đèn sáp trên tay bị tắt ngấm, sợ quá quay đầu bỏ chạy. Ông già trong nhà hỏi:

- Cái gì thế?

- Ðêm tối hu hu, quỷ thổi pheo pheo, ghê quá!

Bên ngoài có tiếng gọi: Mở cửa, mở cửa mau!

Hai ông già nghe kêu sợ quá không dám ra mở cửa. Ngay lúc đó chủ nhà bên trong đi ra. Chủ nhà này họ Dương tên Tái Ðiền, nguyên giữ chức Chánh đường phủ Thành đô ở Tứ Xuyên, vì có tang mẹ nên cáo quan ở nhà như thế. Hôm nay đang ở trong thư phòng, nghe ngoài cổng có tiếng ồn ào, bèn bảo thằng bé hầu cầm đèn đi ra kêu thủ hạ mở cửa. Cửa mở ra thấy có vị quan nhân đứng sẵn ở đó, chỉ riêng lúc đó Tế Ðiên lại ngồi thụp xuống núp một bên. Triệu Thái thú dòm thấy bên trong đi ra một người đầu đội khăn vuông góc màu xanh, mình mặc áo màu lam, lưng thắt dây tơ, chân mang quan hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, ba chòm râu phất phơ trước ngực. Triệu Thái thú nhận ra người quen, liền bước lên nói:

- Té ra là đại ca, giờ này chưa ngủ sao?

Dương Tái Ðiền hừ một tiếng, nói:

- Ai mà dám xưng huynh, xưng đệ với ta vậy?

- Tiểu đệ là Triệu Phụng Sơn, bộ huynh trưởng không nhận ra em sao?

Hai người này vốn là bạn học từ nhỏ, cùng một tuổi, lại là bạn tri kỷ tương giao. Trông thấy Triệu Thái thú cải trang làm Ban đầu, lại đêm tối nhập nhoạng làm sao nhận ra được, cho nên mới hỏi như thế. Nghe Triệu Thái thú xưng tên, Dương Tái Ðiền nói:

- Hiền đệ đường đường là một quan chức lại ăn mặc lôi thôi như thế này, không sợ mất thể diện nhà quan hay sao, lại còn mang tiếng hạ lưu nữa! Nếu quan Ngự sử biết được, xử phạt giống như bọn xó chợ đầu đường thì còn gì!

- Tại huynh đài không biết đó thôi! Nhân vì Tần tướng phủ bị trộm mất vòng ngọc và phụng quan. Có Tế Công trưởng lão bắt được tặc nhân là Lưu Xương, thẩm vấn ra kẻ trộm vòng ngọc và phụng quan tên là Hoa Vân Long và Vương Thông nên bảo hiền đệ giả dạng ra đây để bắt giặc.

Dương Thái Ðiền nghe xong ho lên một tiếng, nói:

- Này hiền đệ, em là người có học mà sao hay tin theo dị đoan những việc quái lạ thần quyền quá vậy? Hoà thượng nói những lời yêu ma lừa gạt người ta đó!

- Huynh trưởng không nên nói như thế, Tế Công cùng bọn tiểu đệ đây biện án đó.

Tế Ðiên lúc đó mới đứng dậy nói:

- Triệu Thái thú, chúng ta vào đây nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp nữa nhé!

Triệu Thái thú day qua Dương Tái Ðiền, nói:

- Tiểu đệ muốn nghỉ ngơi ở đây một lát, để bảo những người đi theo vào phòng chờ đợi nghỉ.

- Xin mời.

Hai người cùng đi vào bên trong. Tế Ðiên cũng lót tót theo sau. Bên trong viện, thượng phòng phía Bắc tối lù mù, hai bên đều có phối phòng. Tế Ðiên đi vòng qua phía trước đến một ghế đầu bàn ngồi xuống. Dương Tái Ðiền thấy vậy rất bực mình, trong bụng nghĩ: “Từ bực thiên tử cho đến thứ dân đều lấy việc sửa mình làm gốc, mà ông này không kể gì đến thân thể hết!”. Trong bụng dầu không vui nhưng chẳng tiện trong lòng nói ra. Sau khi đã an tọa, Triệu Thái thú nói:

- Tôi quên mất! Ðể tôi giới thiệu cho hai bên biết nhau.

Dương Tái Tiền nói:

- Thôi khỏi giới thiệu, ta đã biết rồi!

Và kêu giai nhân rót trà mời khách. Tế Ðiên nói:

- Thôi khỏi rót trà, có rượu dọn ra đi!

Dương Tái Tiền giả bộ không nghe, hỏi Triệu Thái thú:

- Bắt được Lưu Xương, truy cứu ra tặc nhân, đó là ai vậy?

Tế Ðiên kêu:

- Dọn rượu đi!

Triệu Thái thú mới đem việc ở Tần tướng phủ thuật lại một lượt. Tế Ðiên lại kêu:

- Dọn rượu đi!

Hai người ngồi nói chuyện với nhau mà Tế Ðiên cứ kêu dọn rượu mười mấy lần, Triệu Thái thú không thể làm ngơ được, mới nói:

- Thưa huynh trưởng, tiểu đệ cũng đói đây, có thức gì cho xin điểm tâm với!

Dương Tái Ðiền nói:

- Hồi nãy Hòa thượng nói, ta cũng có nghe, chỉ vì nhà nghèo cơm rượu không ngon, nên không dám kính mời đó thôi! Nếu hiền đệ đói, thì có ngay. Bây đâu, dọn lên đi!

Một câu nói truyền ra thì cơm rượu dọn ra ngay, Tế Ðiên cũng không cần khiêm tốn, cầm bầu rượu rót ngay, nói:

- Chúng ta gặp mặt như người nhà, không nên câu nệ làm chi.

Nói rồi uống một hơi ba bốn chén, Dương Tái Ðiền định tâm thử Hòa thượng như thế nào, mới hỏi:

- Này Hòa thượng, ông là người kéo biết chuyện quá khứ vị lai, tiện đây tôi có một việc xin hỏi: Tôi quên mất ngày sinh của mình, kể cả năm tháng sinh cũng quên, xin Hòa thượng đoán giùm cho?

- Cái đó dễ ợt, năm nay ông 58 tuổi, sinh vào năm… tháng… giờ… đó.

Dương Tái Ðiền nghe nói đúng bon, lại hỏi:

- Này Hòa thượng, ông xem giùm tướng mặt tôi tốt xấu như thế nào?

- Nói ra, ông đừng giận!

- Người quân tử hỏi họa chẳng hỏi phước, chỉ cần nói đúng sự thật là được.

Tế Ðiên cười ha hả, nói:

- Ðại nhân, khí sắc của Ngài không tốt, hiện giờ ấn đường phát tối, ánh mắt đã mất thần, trên cần cổ hé ra một đường, canh ba đêm nay chắc chắn sẽ có cái họa mất đầu.

- Canh ba đêm nay tôi phải chết, Có gì làm bằng cớ?

- Hôm nay có gia nhân trong nhà dẫn dắt kẻ giặc bên ngoài vào giết đại nhân.

- Tên gia nhân nào vậy?

- Ðại nhân cho gọi hết gia nhân tụ lại đây, Hòa thượng ta thấy mặt là biết ngay.

Dương Tái Ðiền lập tức cho gọi tất cả gia nhân họp lại. Trong nhà hiện có 27 người gia nhân nam, 9 người vú em, a hoàn. Bấy giờ cánh gia nhân nam đều có mặt ở thư phòng. Tế Ðiên án theo tên gọi nhìn ra. Trong số có một gia nhân độ 35 tuổi, mặt mũi thanh tú. Tế Ðiên hỏi:

- Ngươi tên là gì?

- Tôi tên Dương Liên Ðệ.

- Ðó là con của gia nhân già Dương Thuận, người rất trung hậu.

Tế Ðiên hỏi:

- Ngươi dắt dẫn người ngoài tối nay đến giết chủ nhân phải không?

- Này Hòa thượng, ông đừng nói giả ngộ kiểu đó nghe. Tôi từ nhỏ đã thọ ân của chủ nhân lo báo đền không hết, có lẽ nào đi làm việc vô lễ như vậy? Ông đừng nói những lời vô bằng vô cớ như vậy, không nên đâu!

- Ngươi đừng có nóng! Hòa thượng ta hỏi ngươi nè: Sáng nay ngươi đang quét ngoài cổng thấy có một người đứng dòm vào nhà, ngươi hỏi: Ông tìm ai? Người ấy hỏi: Vị đại nhân của nhà này trước kia có làm Chánh đường ở phủ Thành Ðô phải không? Ngươi bảo rằng phải. Có đúng như vậy không?

Dương Liên Ðệ nghe Hòa thượng nói, mới nhớ lại, đáp:

- Phải, sáng nay tuy có việc đó, nhưng tôi nào có dẫn dắt kẻ giặc vào hại chủ nhân đâu?

- Mi đã bảo với hắn Dương lão gia trước đây là Chánh đường ở phủ Thành đô. Hắn ta là kẻ thù của chủ nhân ngươi, đêm nay chắc chắn sẽ đến. Ngươi không can hệ gì đâu!

Dương Tái Ðiền nửa tin nửa ngời, trong bụng bắt đầu hồi hộp. Chừng nghe Hòa thượng đối đáp với gia nhân, càng tin chắc hơn nữa, mới hỏi:

- Bạch Thánh tăng, chuyện xảy ra như thế này mình phải làm sao đây?

- Dương Thái thú cứ an tâm! Bọn tôi hôm nay đến đây là cốt để bắt giặc đấy! Hãy kêu bốn người đầu dịch đi theo ta vào đây để ta dặn họ!

Dương Tái Ðiền lập tức cho người ra kêu bốn vị Ban đầu vào. Tế Ðiên nói:

- Sài, Ðỗ hai vị mai phục ở hàng ba chái bên hông, Lôi, Mã hai vị hãy mai phục ở hàng ba chái phía Tây nhé, chờ đến sau canh ba sẽ có một tên giặc xuất hiện từ hướng Ðông, đợi hắn nhảy xuống đất xong, các người ráp lại, rút binh khí vây chặt, bắt sống. Dương Thái thú sẽ trọng thưởng cho!

Bốn người đi ra chia nhau mai phục ở hai bên. Lôi Trí Viễn nói:

- Này Mã nhị huynh, bọn ta cùng hai anh Sài, Ðỗ đồng là đương sai của nha môn. Hôm nay hai anh ấy được thưởng 50 lượng bạc đáng lẽ phải chia cho bọn mình mới phải. Vậy mà chẳng những họ không thèm chia mà cũng chả nói với mình một tiếng nào! Tối nay chừng có giặc đến, để bọn họ nhào ra trước đi, bọn mình cứ nín lại. Nếu họ bắt được giặc, bảo họ đi trước lãnh thưởng, còn nếu họ bắt không xong, chừng đó bọn ta nhảy ra vây bắt. Ðược tiền thưởng bọn mình chia hai, khỏi chia cho họ.

Mã Anh Kiệt nói: Có lý đa! Cứ thế mà làm!

Hai người đang mải tính toán thầm trong bụng mà chẳng hay biết đã đến canh ba. Ðằng kia Sài , Ðỗ hai vị cũng nói:

- Ðã đến giờ rồi mà sao không thấy tặc nhân đến kìa? Phải chẳng Tế Công đã tính lộn? Nếu đêm nay tặc nhân không đến, không biết Tế Công sẽ ăn nói làm sao!

Hai người suy nghĩ tới đó, bỗng nghe trên sân vang lên một tiếng cộp của cục đá dò đường. Tiếp theo sau có một người dạ hành, lưng giắt đơn đao, mình cao hơn 8 thước nhảy xuống. Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh tức thì phi thân đáp tới:

- Tặc nhân chớ chạy, bọn ta chờ sẵn mi đã lâu. Hôm nay mi đúng là: Thiên đường có nẻo không tìm tới, địa ngục kín bưng lại lủi vào.

Nói xong rút đao chém tới. Kẻ tặc cười ngất, nói:

- Hay cho Dương Tái Ðiền, mi có phòng bị à! Ta cho mi cứ phòng bị cả năm đi, sớm muộn gì nhị thái gia cũng đến lấy thủ cấp của mi.

Vừa nói vừa rút đao chống đỡ, cùng hai vị Ban đầu Sài, Ðỗ đánh nhau một trận. Hai vị Ban đầu thấy đao pháp của kẻ giặc rất thuần thục, võ nghệ tinh thông, khó có thể bắt hắn được. Cây thước sắt nhằm vào chỗ thí mạng của địch nhưng không dám dùng hết sức, sợ e đả thương tánh mạng của địch, nhưng ngược lại, đường đao của kẻ giặc cứ nhằm chỗ thí mạng của hai vị Ban đầu mà tấn công. Sài, Ðỗ gắng sức chống đỡ, né tránh mệt tháo mồ hôi, nhưng vẫn không thấy Lôi, Mã ra giúp sức. Sài Nguyên Lộc bí quá, buột miệng kêu:

- Tế Công, lão gia mau ra đây! Hai tôi mệt quá rồi.

Tế Ðiên ở trong phòng bước ra, kẻ giặc trông thấy qua bóng đèn nhập nhoàng, bèn nhảy qua một bên, nói:

- Hôm nay ta tạm tha chết cho hai đứa, bữa khác gặp lại sẽ biết!

Nói rồi phi thân lên mái nhà. Sài, Ðỗ lật đật kêu:

- Không xong, không xong! Kẻ giặc chạy trốn rồi. Tế Công ơi, Ngài niệm chú mau đi!

- Ðể ta giữ nó lại cho.

Nói rồi lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn: “Án ma ni bát mê hồng, án sắc lịnh hích!”. Tên giặc ấy từ trên mái nhà lăn tròn xuống đất. Hai vị Ban đầu Sài, Ðỗ lật đật chạy đến trói lại, tước đao đi, bỏ nằm trên đất rồi khiêng vào thượng phòng. Dương Tái Ðiền thấy tên giặc có vẻ hùng tráng bèn hỏi:

- Này, tặc nhân kia, ta với ngươi từ trước đến giờ không thù không oán, tại sao hôm nay ngươi lại tới đây muốn hành thích ta, tên ngươi là gì? Nói ta nghe thử!

Tặc nhân lẳng lặng giây lát rồI ngước mặt lên, nói:

- Tiếc thật, tiếc thật, đừng nói nhiều lời! Ta kể như đã hết số rồi!

- Ngươi có hận thù gì mà lại muốn giết ta như vậy? Hãy nói mau ra đi, nếu không ta xử ngươi bằng trọng hình đấy.
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 05 Apr 2012, 0:18 AM | Message # 54
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 51


Cứu nghĩa bộc cùng đến Thiên Gia Khâu
Gặp bái đệ bày tỏ nỗi biệt ly
Tặc nhân nói:

- Tôi họ Hoa, tên Vân Long, trác hiệu Càn khôn đạo thử, là người Tây Xuyên.

Triệu Thái thú nói:

- Thôi, huynh trưởng đừng hỏi nữa, tiểu đệ sẽ đưa hắn về phủ Thừa tướng, để tướng gia định liệu.

Dương Tái Ðiền bước tới cảm tạ Hòa thượng:

- Nếu không có Thánh tăng đến kịp, chắc hôm nay tôi đã tới suối vàng rồi. Từ nay tôi không dám coi thường tăng đạo nữa.

Nói xong rồi dọn tiệc mới, rót rượu kính đãi Hòa thượng. Ăn uống xong, phương Ðông đã rạng, gà gáy ba hiệp, màu trời sang sáng, ngoài đường tiếng người đi lác đác. Người gác cửa vào trình thưa:

- Hôm nay có kiệu nha môn Thái thú đến rước đại nhân, còn đợi ở ngoài cổng.

Không bao lâu, Triệu Phước, Triệu Lộc cầm mũ áo đi vào. Triệu Thái thú lập tức thay đổi y phục, và hỏi:

- Ai đưa tin mà các ngươi biết ta ở đây?

- Canh phu Lý Tam ở hẻm Như Ý vâng lệnh Tế Công đưa tin đến, bảo chúng tôi tới nhà họ Dương đây để rước đại nhân.

Triệu Thái thú nghe nói vỡ lẽ, hỏi Tế Công:

- Sư phó ngồi kiệu hay cưỡi ngựa?

- Thái thú cứ áp giải tặc nhân đi trước đi, ta sẽ tới sau.

Triệu Thái thú lập tức cáo từ lên kiệu, Dương Tái Ðiền đưa theo ra tận cổng. Sài, Ðỗ, Lôi, Mã bốn vị Ban đầu cùng áp giải tặc nhân về phủ Thừa tướng.

Về phần Thừa tướng, từ lúc Hòa thượng cùng Thái thú đi rồi, ở lại thư phòng chờ đến lúc điểm canh tư mà không thấy Hòa thượng trở về, mỏi mệt quá để nguyên cả áo quần nằm trên giường mà ngủ. Giây lát trời sáng, thức dậy rửa mặt uống trà, đang điểm tâm, thì bên ngoài kẻ hầu vào báo:

- Bẩm tướng gia, hiện có quan Thái thú dẫn các Ban đầu đưa kẻ tặc nhân về, còn ở ngoài phủ chờ lệnh!

- Mời Thái thú vào trước, sau đó dẫn tặc nhân vào trình với ta!

Gia nhân chạy ra ngoài, truyền: Tướng gia có lời thỉnh.

Triệu Thái thú vào bên trong thi lễ Thừa tướng rồi đem việc hồi hôm bắt giặc ở hẻm Như Ý thuật lại. Ðó đều nhờ sự giúp sức của Tế Công. Thừa tướng truyền đem tặc nhân vào. Thấy tặc nhân mặc đồ dạ hành với mắt lộ mày ngang, hùng tráng hơn Lưu Xương nhiều, hèn hỏi:

- Mi tên họ là chi, quên quán ở đâu? Mi trộm vòng ngọc và phụng quan của ta đem đi đâu? Cứ thiệt khai ra đi, khỏi bị nạn khổ sở vì thịt da rách nát!

- Tôi vốn là người Tây Xuyên, tên là Hoa Vân Long. Vòng ngọc và phụng quan chính do tôi trộm lấy.

- Mi bán ở đâu?

- Tôi bán cho người khách thương gặp bên đường, không biết họ tên. Bán được 1.300 lượng bạc, tiêu xài hết.

Thừa tướng nghe nói như vậy, nổi giận mắng lớn:

- Vật báu truyền gia của ta, bị mất về tay ngươi rồi.

Ðương lúc nổi giận muốn đánh tặc nhân thì có gia nhân vào báo:

- Bẩm tướng gia, có Tế Công thiền sư về đến!

- Hãy mời vào!

Tế Ðiên đến hơi trễ là vì khi từ nhà Dương Tái Ðiền đi ra khỏi hẻm Như Ý, vừa tới đường cái thì gặp một người đang xách một giỏ trái cây, quỳ xuống làm lễ: Bạch sư phó, lão nhân gia có mạnh giỏi không?

Người ấy chính là Thám nan thủ vật Triệu Bân. Tế Ðiên lấy tay kéo người ấy đứng dậy và nói:

- Ðồ đệ, ngươi đi với ta lại đằng này, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

- Con vừa mới đến chợ trái cây chọn mua một ít để bán lại. Sư phó định dạy bảo con điều gì?

- Ngươi đi với ta vào quán rượu uống vài chén đã!

Triệu Bân gật đầu đi theo vào quán rượu nhỏ, kêu hai bầu rượu. Tế Ðiên nói:

- Này Triệu Bân, ta thấy ngươi mấy hôm nay ấn đường tối thui, khí sắc không được tốt! Ta cho ngươi 8 nén vàng để ngươi về dọn nhà đi chỗ khác, lấy tiền này ở nhà ăn tiêu; quá 100 ngày hãy đi buôn bán nữa nhé!

Nói rồi lấy 8 nén vàng ra đưa cho Triệu Bân. Triệu Bân cầm lấy vàng, cảm tạ Thánh tăng, trả tiền rượu rồi cùng ra khỏi quán. Tế Ðiên ra khỏi quán rượu đi thẳng về phủ Thừa tướng. Tới cổng, gia nhân vào bẩm báo và được mời vào ngay. Vào đến bên trong thấy Thừa tướng đang đích thân thẩm vấn tặc nhân. Tế Ðiên hỏi:

- Ðại nhân đã hỏi khẩu cung hắn chưa?

- Ðã hỏi rồi. Hắn tên là Hoa Vân Long, đã lấy trộm vòng ngọc và phụng quan đem bán cho một tên lái vô danh nào đó không biết, thế là mất toi hai thứ bảo bối ấy rồi.

Tế Ðiên nói:

- Tên giặc tên là Hoa Vân Long kia, ngươi không biết xấu hổ à! Ngươi là nhân vật như thế nào mà tên họ thiệt không có nữa à? Tự xưng mình là họ Hoa để được phát tài sao?

Tặc nhân đảo mắt một vòng rồi nói:

- Hoà thượng ơi, ông thiệt là oan gia đối đầu với ta, ta định thay Hoa nhị đệ để gánh vác trách nhiệm của vụ án này, vì đàng nào ta cũng chết, không ngờ Hòa thượng lại biết ta!

Thừa tướng nói:

- Vậy mi tên họ là gì? Tại sao lại làm như thế? Hãy nói ra đi!

- Tôi họ Vương tên Thông, là người Tây Xuyên, nhà ở phủ Thành Ðô, gia huynh làm chức thư biện tại phủ Thành Ðô, vì tàng trữ 200 lượng bạc gian mà bị Dương Tái Ðiền bắt giam vào ngục, đến nỗi phải chết. Lúc ấy tôi lưu lạc phương xa, chừng trở về nhà mới hay gia huynh đã chết. Tôi tìm Dương Tái Ðiền để trả thù, nào ngờ y đã cáo quan về chịu tang mẹ, vì thế tôi mới lên Lâm An để tầm thù. Vào tửu quán bỗng gặp Hoa Vân Long, y cũng người Tây Xuyên, vốn là bạn hữu chốn lục lâm, hai tôi gặp nhau rồi cùng ngụ ở nhà Lưu Xuyên dưới núi Thành Hoàng. Trong khi chúng tôi đi chơi núi Thành Hoàng, bỗng gặp một thiếu phụ đi tu còn để tóc, sắc đẹp của nàng ta làm Hoa Vân Long nổi lòng tà. Tối hôm đó, y lẻm vào am Ô Trúc dự định hái hoa. Nhân vì gian ý không thành, y mới giết thiếu phụ đi, lại chém trọng thương bà ni cô già. Về chỗ trọ thuật lại, tôi nghe lại càng thêm kinh sợ giùm y. Hôm sau chúng tôi vào tửu lầu uống rượu, vì chuyện tranh cãi không đâu, y chém Tĩnh nhai thái tuế Tần Lộc một đao chết tuốt. Sau đó, Tôi cùng y sang một tửu lầu khác uống rượu. Tôi có khuyên y không nên làm những việc náo loạn như vậy, thảng như quan quân bắt được, phải có nỗi lo tính mạng không an toàn! Hoa Vân Long cười tôi nhát gan, y muốn làm một việc kinh thiên động địa là giết Thừa tướng. Tôi nói mấy lời khích y và tối hôm đó chúng tôi cùng đến phủ Thừa tướng. Y trộm lấy đôi vòng ngọc lunh linh kỳ xảo và chiếc phụng quan đính 13 hạt thùy châu xong lại viết lên tường bài thơ để lại. Những việc kể trên là do y làm hết.

Kế bên có vị chuyên việc nghi chép lời khai cung trình lên Thừa tướng xem qua. Thừa tướng xem quan rõ ràng mọi việc bèn hỏi:

- Vương Thông! Hiện giờ Hoa Vân Long ở đâu? Ta chắc là ngươi có biết, cứ nói thật ra ta sẽ lượng giảm cho ngươi, còn nếu giấu giếm, ta sẽ trừng phạt thẳng tay đấy nhé!

- Xin đại nhân chớ vội nóng, lúc trước tôi với Hoa Vân Long có ở chung mà không ở khách điếm, khi thì ở trốn trong lầu chuông trống của am miếu, khi thì náu mình nơi hoa đình vắng vẻ trong hoa viên của các phú hộ. Từ trưa hôm qua, nghe Lưu Xương bị bắt, y không dám ở Lâm An nữa. Bọn tôi cùng nhau thương lượng sẽ gặp nhau ở Thông Thuận điếm nơi Thiên Gia Khẩu. Sau khi gặp nhau rồi cùng về Tây Xuyên luôn.

Tần Thừa tướng nghe nói xong mới hỏi Hòa thượng:

- Bạch sư phụ, việc đã như thế, phải tính sao đây?

Ðại nhân phái người đi bắt là xong.

- Các quan nhân thủ hạ làm sao bắt được giặc như vậy? Cầu mong sư phó mở lòng từ bi giúp cho.

- Ta đi cũng được. Trong việc này có công phải thưởng, có lỗi phải phạt! Ðại nhân trước hết hãy đem 200 lượng bạc thưởng công cho Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh đi. Lại đưa them 200 lượng bạc cho họ đi đường. Kế đó đại nhân cho làm một pho Hải bộ công văn tướng vụ giao cho tôi đưa họ đi bắt giặc. Giao Vương Thông cho quan huyện Tiền Ðường đóng trăn giam trong ngục đừng cho ai làm khó dễ hắn. Chừng nào bắt được Hoa Vân Long sẽ đưa ra đối chất.

- Phải đó.

Thừa tướng lập tức bảo quan Thái thú trở về nha môn thảo một Hải bộ công văn rồi chính tay Thừa tướng bút phê tướng vụ vào đó. Tế Ðiên nói:

- Này Sài đầu, Ðô đầu, hai vị đi biện án với Hòa thượng ta chuyến này đừng mặc đồ quan binh nữa mà nên cải trang thành hai anh dân quê để che mắt mọi người mới được.

Hai vị Ban đầu gật đầu nghe theo rồi cùng quan Thái thú trở về nha môn. Quan Thái thú lo làm văn thư, còn Sài, Ðỗ ra tiệm mua mỗi người một bộ đồ bằng vải to nguyệt bạch, chiếc quần trắng lưng rút, hai đôi giày vớ thích hợp. Hai người cải trang xong gói kỹ quan phục lại cất vào bao rồi cầm văn thư đến tướng phủ. Tế Ðiên ăn sáng xong, hai vị Ban đầu cũng hoàn tất việc lãnh bạc làm lộ phí. Thừa tướng nói:

- Sư phó, chuyến này đi Thiên Gian Khẩu, nếu bắt được tặc nhơn, ra nha môn lãnh được 1.200 lượng bạc, cũng là việc đáng mừng.

Tế Ðiên cùng hai vị Ban đầu cáo từ ra cửa đi về phía trước. Hai bên đường cảnh vật xinh tươi, liễu xanh đào thắm khoe sắc dưới khí trời ấm áp. Trên cánh đồng cỏ mọc xanh rờn, Tế Ðiên chợt cất tiếng hát:

Than ôi năm tháng tiêu hoang

Bao giờ vượt thoát nhân hoàn trần ai?

Thong dong mặc sức vần xoay

Nhẫn thì trăm việc khỏi ngay não phiền.

Người bởi tham tiền thân cửa nát

Tằm khoái dâu non mạng sớm tàn

Dắt tay ngoảnh lại trần gian

Uyên nguyên tam giáo xét bàn cao sâu

An bang cái thế công hầu

Nửa đường xương trắng cỏ rầu gò hoang

Dù cho bá hộ xênh xang

Hai giường khó ghé một lần chiếc thân

Nửa đời vinh hiển công huân

Càng thêm oan nghiệt nghìn lần khổ đau

Chi bằng sớm ẩn non cao

Mặc cho trần thế bóng câu rộn ràng.

Hát xong, Tế Ðiên nói:

- Hai vị Ban đầu nè, hai vị chạy mau đi. Hoa Vân Long đang treo cổ trong rừng trước mặt kìa, nếu để hắn chết thì làm sao bắt, đi vô ích thôi.

Sài, Ðỗ nghe nói lật đật phi thân chạy nhanh tới trước. Qua 5, 6 dặm quả nhiên thấy ở một cây bên rừng có một người đang thắt thòng lọng. Sài Nguyên Lộc nói:

- Không xong, không xong, nếu để thằng giặc này treo cổ thì bọn mình mất toi 1.200 lượng bạc thưởng, công mình thành công cóc thôi.

Nói rồi dồn hết sức ráng chạy mau vào rừng. Người kia đã treo cổ mình rồi, Sài Nguyên Lộc lật đật chạy tới ôm chân người nọ đỡ nhổng lên.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Sáu, 06 Apr 2012, 5:35 PM | Message # 55
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 52


Mỹ nhiệm công bái thỉnh Tế Thiền sư
Hội Anh lầu khéo gặp bọn tặc khấu
Sài Nguyên Lộc ôm nâng người treo cổ ấy lên, Ðỗ Chấn Anh chạy tới thấy vậy, nói:

- Ðại ca đã bắt được Hoa Vân Long rồi hả? Thằng Hoa Vân Long này già quá!

- Cái gì? Chú coi, người này râu tóc bạc phơ, già cóp như vậy mà hái hoa nỗi gì.

Hai người đưa ông già xuống, một người vỗ lưng, một người lay gọi ông già tỉnh lại. Cứu cấp hồi lâu, ông già bắt đầu thở nhẹ. Vừa mở mắt ra, đột nhiên ông già mắng lớn:

- Hai thằng nhỏ này, tại sao ngoài đường chẳng chịu đi mà lại vào đây xía vô chuyện của người ta?

Sài Nguyên Lộc bị ông già mắng xong mới nói:

- Ông già này nói nghe không trúng gì hết! Giả thử như bọn tôi treo cổ ở đây, ông thấy có chạy lại cứu không? Có lý nào thấy người sắp chết mà không cứu được à? Ông đừng tưởng hai đứa tôi mặc đồ thường mà khi dễ. Ông nay tuổi tác đã dường ấy, vì cớ gì mà lại tính chuyện không hay như thế? Vì tiền ư? Hay ai khi dễ ông? Ông hãy nói cho chúng tôi biết. Nếu cứu ông được, chúng tôi sẽ giúp cho. Ông mắng chúng tôi, chúng tôi không giận ông đâu. Tôi hỏi thiệt, tại sao ông lại đâm đầu tìm cái chết như vậy?

Ông già thở dài, nói:

- Vừa rồi cạn nghĩ nên đắc tội nhiều với hai vị. Tôi không biết làm gì hơn là mắng hai vị cho đỡ khổ. Tôi nghĩ là việc của tôi nói rõ cho hai vị nghe cũng không giúp gì được, rồi tôi lại phải tìm cái chết thôi. Các vị lại làm cho tôi mắc phải hai lần tội.

Sài Nguyên Lộc nói:

- Ông cứ nói thiệt việc gì làm ông chán đời như vậy đi. Chúng tôi hứa giúp là có thể giúp được mà. Ông thấy bọn tôi mặc đồ nhà quê, trước mặt ông nói như vậy cho là khoe khoang khoác lác, chứ nói thiệt cho ông biết, bất cứ chuyện gì hai tôi đều có thể can thiệp được hết.

- Hai vị muốn hỏi thì xin ngồi xuống đây tôi sẽ từ từ trình thuật. Tôi là người thôn Tụ Hoa, huyện Phú Phong, họ Phó tê Hữu Ðức. Chủ tội họ Phùng tên Văn Thái, làm Tri huyện ở huyện Kính Huyện, tỉnh An Huy. Lão gia tôi là một vị quan thanh liêm, nghiêm nghị chính trực, thương dân như con bị bệnh mất tại chức, nhà cửa sạch không. Tôi cùng phu nhân, công tử và tiểu thư phò linh cữu trở về nguyên quán. Tiểu thư tôi hứa gả cho gia đình quan Lại bộ tả đường Chu đại nhân ở Lâm An. Hiện tại nhà trai đưa tin muốn rước dâu, phu nhân nhà tôi không có tiền sắm sửa cho con về nhà chồng. Phu nhân bảo tôi đến nhà em của phu nhân đang làm quan ở phủ Trấn Giang mượn 200 lượng bạc về sắm sửa cho tiểu thư. Ông cậu ở Trấn Giang nghe tin lão gia tôi mất tại chức bèn trách tôi tại sao không đưa gia đình phu nhân về nhà ông ấy, lại để cho phu nhân và gia quyến phải cực khổ trăm bề như vậy. Ông cậu giao cho tôi 600 lượng bạc và bảo: 500 lượng bạc đem về đưa phu nhân sắm sửa cho tiểu thư về nhà chồng, còn 100 lượng bạc cho tôi làm lộ phí vì thấy tôi đi đường cực khổ quá. Tôi sợ số bạc này rơi rớt dọc đường mới đem đổi thành 12 nén vàng để trong cái túi cột ở thắt lưng. Tôi đi đến rừng này nghe trong bụng quặn đau. Có lẽ do mấy ngày đi đường trúng nắng tôi lại bị cảm lạnh mà ra nông nỗi. Bụng mỗi lúc đau thêm không thể đi được, tôi bèn ngồi nghỉ ở gốc cây một lúc cho đỡ đau. Ðương lúc đó bỗng có một cậu trai chừng 20 tuổi đi đến, trong tay cầm một sợi dây, hỏi tôi tại sao ngồi dưới gốc cây mà không đi nữa. Tôi bảo: - Tôi đau bụng quá. Anh ta đưa cho tôi hai miếng thuốc vạn kim đơn. Tôi uống vào cảm thấy tay chân bủn rủn, thiếp đi lúc nào không biết. Chừng tỉnh dậy chỉ thấy sợ dây trước mặt, còn chàng trai kia đâu mất. Rờ vào thắt lưng, túi vàng cũng mất tiêu luôn. Hai vị nghĩ coi, mất tiền như vậy về gặp bà chủ, tôi biết nói sao bây giờ? Phu nhân nhà tôi đã nghèo lại cần tiền gấp để sắm sửa cho con gái! Trở về nhà ông cậu, tôi phải trả lời như thế nào với ông ấy? Mà nói ra chắc gì ông ấy đã tin tôi. Nghĩ cùng suy cạn, tính tới không xong, tính lui cũng chẳng được, chỉ còn có nước chết mà thôi. Chuyện ở nhà phu nhân tôi mặc cho nó ra sao thì ra. Hai vị dù có hảo ý cứu tôi, cũng không giải quyết gì được, tôi đành phải chết, có phải mắc hai lần tôi không?

Sài, Ðỗ nghe ông già nói mới biết là Tế Công khéo nói để họ kịp cứu người chớ ông già này có phải là Hoa Vân Long đâu! Hai vị bèn nghĩ: “Tại sao mình không chơi trát Hòa thượng một vố?”.

Nghĩ rồi bèn nói:

- Này Phó Hữu Ðức, ông đừng nên chết làm gì! Lát nữa đây sẽ có ông Hòa thượng kiếc từ đàng kia đi lại, ông cứ níu ông ấy lại đòi tiền. Nếu ông ấy không đưa, ông đừng cho ổng đi, bảo ông ấy tính giùm ông.

- Ừ vậy thì được.

Ðang nói tới đó thì từ đầu kia đi lại một Hòa thượng kiếc dáng đi ngã xiêu ngã tó, chân bước loạng choạng, vừa đi vừa hát lè nhè:

Người bảo ta điên, ừ cứ điên!

Ðiên khùng như ta có nét riêng

Nếu ai muốn học điên khùng ấy

Phải nộp bần tăng rượu mấy tiền.

Sài Nguyên Lộc kêu:

- Sư phó, lão nhân gia mau lại đây!

Phó Hữu Ðức dòm ra thấy một vị Hòa thượng kiếc, quần áo rách nát. Hòa thượng bước tới hỏi:

- Này hai vị, ông già này là ai vậy?

Sài, Ðỗ vị đem việc vừa rồi thuật lại. Tế Ðiên hỏi:

- Hai ông có 600 lượng bạc không?

- Không có.

- Hai ông không có 600 lượng bạc làm sao cứu được Phó Hữu Ðức? Có phải là vô cớ bới việc không? Hai ông hiện có bao nhiêu tiền?

- Hai tôi hiện giờ chỉ có 200 lượng bạc làm lộ phí thôi. Ngoài ra một trinh cũng không có!

Phó Hữu Ðức nghe ba người nói chuyện với nhau, tự nghĩ thầm: “Mình mất tiền là chuyện riêng của mình, tại sao phải làm phiền họ đến thế?”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Xin ba vị đừng lo cho tôi làm chi.

Tế Ðiên nói:

- Ðâu có lý nào chẳng can thiệp vào việc của ngươi. Ta vừa nghe hai người này nói rõ hết. Lại đây, ta sẽ cột dây giùm ngươi để ngươi treo cổ cho sướng!

Sài, Ðỗ nghe vậy, vội hỏi:

- Sư phụ, lão nhân gia nói gì kỳ vậy? Người bảo chúng tôi đi cứu ông ấy làm chi mà bây giờ bỏ mặc như vậy. Chúng tôi phải giúp ông ấy bằng cách nào đây?

- Việc đến nước này thì phải tính vậy. Này Phó Hữu Ðức, ông đi theo chúng ta nhé. Tới Thiên Gia Khẩu, hễ thấy ai đầu tiên la lên một tiếng chạy về phía ta thì người đó là tài chủ của ông đấy.

- Thế thì được.

Ba người cùng Tế Ðiên đồng ra khỏi rừng đi về phía Thiên Gia Khẩu. Còn cách Thiên Gia Khẩu 4 – 5 dặm, Tế Ðiên cất tiếng hát:

Anh muốn làm sai,

Ðừng tưởng người không hay.

Anh ăn xài huy hoác

Bởi do đời trước phát tâm lành.

Mạng số đã rành rành

Do tự mình sắp đặt

Thời vận đỏ rồi đừng thắc mắc

Tự nhiên nợ mắc trả liền tay

Ðến chừng vận xấu ai hay

Của tiền tiêu hết đọa đày tấm thân.

Thế nên:

Làm thiện bản thân tránh họa tai,

Sợ anh vô phước khó kề vai.

Cơ mưu tính quá tâm hư hỏng

Rốt cuộc bể dâu vẫn trắng tay.

Vừa dứt tiếng hát, bỗng nghe từ xóm Thiên Gia Khẩu có một người chạy ra la lớn:

- Bạch Thánh tăng trưởng lão, lão nhân gia đã đến đây rồi à? Ðệ tử tìm lão gia như thể tìm chim, như cát tìm dầu ấy!

Người ấy với người đi sau cùng quỳ xuống trước mặt Tế Ðiên. Hai vị Ban đầu nhìn lại thấy người đi trước thân cao 8 thước, vai rộng ba vần, đầu đội khăn màu đỏ thêu hoa ngũ sắc, thân mặc áo tiễn tụ bào màu hồng, lưng thắt dây tơ, chân đi khoái hài, mặt như tờ giấy trắng, đôi mắt to long lanh dưới đôi mày nhỏ. Người đi sau đội khăn đoạn màu lam, thân mặc tiễn tụ bào cùng màu, lưng thắt dây da, chân mang khoái hài, trên gương mặt màu vàng nhạt mi đôi vẽ trên đôi mắt rộng, tam sơn cân đối, ngũ nhạc điều hòa, dưới cằm một bộ râu đen che kín ngực. Ðó là Mỹ nhiệm công Trần Hiếu, còn người đi trước chẳng phải ai xa lạ chính là Dương Mãnh ngoại hiệu Bệnh phục thần. Hai người này chính là đạt tam quan bảo tiêu. Lần này nhân bảo hộ một chuyến hàng lên phủ Khúc Châu, đến ngụ tại Thông Thuận điếm ở Thiên Gia Khẩu, bỗng người khách là Vương Trung bị bệnh kiết lỵ cấm khẩu, vội vàng rước thầy điều trị, uống thuốc vào bệnh càng thêm nặng, Vương nằm bệnh khóc chảy nước mắt, nghĩ đến cha mẹ ở nhà, mình hiện mắc bệnh không người thân thích, mang theo 300.000 lượng bạc hàng hóa, thảng như mắt nhắm lìa đời đành làm ma nơi đất khách. Trần Hiếu, Dương Mãnh là người nhân hậu, thấy người khách mắc bệnh trầm trọng lại là người con hiếu, tính mời gắp thầy thuốc trị cho mau hết, nào ngờ ở Thiên Gia Khẩu lại không có thầy thuốc giỏi, hai người mới lên chùa Linh Ẩn tìm Tế Công nhưng không gặp. Dò hỏi kỹ mới biết Tế Công được người mời lên huyện Côn Sơn trị bệnh. Dương Mãnh, Trần Hiếu không biết phải làm sao phải đành nhắn lại trong chùa và ở lại Thiên Hưng điếm để chờ đợi. Qua hai ngày vẫn không thấy Tế Công đến, hai người trong lòng quá lo rầu. Hôm nay ra ngoài chơi cho khuây khỏa, bỗng nghe tiếng Tế Ðiên hát sơn ca, Dương Mãnh mừng quá hét lên một tiếng, chạy đến thi lễ. Tế Ðiên hỏi:

- Hai ngươi đi đâu vậy?

Trần Hiếu đem chuyện người khách bị bệnh thuật lại và nói:

- Hai con lên chùa Linh Ẩn tìm lão nhân gia mà không gặp, chúng con cũng không thể đi được. Cầu xin sư phụ thương tình cứu giúp cho.

- Thôi, hai ngươi đứng dậy đi.

Sài, Ðỗ hai vị Ban đầu cũng bước tới chào hỏi:

- Hai vị đạt quan đi đâu đây?

Trần Hiếu dòm lại thấy hai vị Ban đầu liền hỏi:

- Sao hai vị phải giả trang như vậy?

- Bọn tôi đến đây ngầm điều tra vụ án.

Mấy người đi cùng Tế Ðiên Hòa thượng đến đầu làng, đây là một ngã tư đường Nam Bắc. Hai bên đều có cửa tiệm. Mé Tây có một quán rượu. Tế Ðiên tới đó đứng lại không đi nữa. Lúc đó sáu người có bốn ý khác nhau: Sài, Ðỗ hai vị Ban đầu nghĩ rằng vào đây chắc là sẽ bắt được Hoa Vân Long. Phó Hữu Ðức nghĩ đã có người la lớn một tiếng chạy tới tìm, chắc 600 lượng bạc của mình sẽ được cho ở đây. Hai vị đạt quan chắc ý rằng Tế Công đã đến đây thế nào vị khách của mình cũng được hết bệnh có thể tiếp tục đi nữa. Còn Tế Ðiên thấy tửu lầu chỉ muốn uống rượu, nói:

- Các vị nè, mình vào đây uống ít chén đi.

Mọi người dù không muốn cũng không tiện chối từ, cùng bước vào quán rượu. Tế Ðiên dòm lại quán này tên là Hội Anh Hùng lâu, trong bụng nghĩ: “Muốn bắt tên dâm tặc hái hoa Hoa Vân Long phải chờ ở đây mới được”.
 
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 06 Apr 2012, 5:36 PM | Message # 56
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 53

Bợm lục lâm lại gặp giặc cướp đường
Bày mưu gian vẽ cọp không nên việc
Tế Ðiên bước vào Hội Anh lầu, chưởng quỹ thấy có ông Hòa thượng kiếc áo quần rách nát không thèm ngó ngàng tới. Chừng bọn Trần Hiếu năm người bước vào, họ chạy tới đon đả:

- Mời quý vị vào trong này.

Tế Ðiên đứng trước quầy, nói:

- Chưởng quỹ nè, ta cũng vào nữa chứ.

Chưởng quỹ đáp:

- À, Hòa thượng, cũng được, ông vào luôn bên trong đi!

Sáu người đi thẳng vào trong, người hầu bàn chạy tới hỏi:

- Quý vị muốn lên lầu hay thích ngồi dưới này?

Tế Ðiên hỏi:

- Ở đây có phòng thanh nhã không?

- Chỉ có một gian thôi, mà vừa rồi có ba người vào đó ăn uống rồi. Xin mời quý vị lên lầu nhé.

- Ta không lên lầu đâu, ta muốn đến phòng thanh nhã kia thôi. Bảo họ nhường chỗ cho bọn ta được không?

- Thế thì không được đâu.

- Có gì mà không được, ta đến phòng thanh nhã đấy.

Nói rồi vén rèm bước vào thấy có ba người đang ngồi ăn uống. Ðó là ba anh em bạn mới kết giao, đại ca mời hai em uống rượu. Họ đang nói chuyện với nhau thì thấy bên ngoài bước vào một ông Hòa thượng kiếc, nói:

- Ba vị cứ ngồi đây uống rượu, tiền rượu để tôi trả. Ðể tôi kêu cho ba vị mấy món ăn nữa nhé!

Ba người đều đứng cả dậy. Vị đại ca nghi Hòa thượng là người thân của hai em mới kết nghĩa, còn hai người kia lại tưởng Hòa thượng quen biết đại ca mình, lật đật vội nói:

- Hòa thượng trả tiền làm chi, xin mời vào ngồi uống rượu cho vui.

Tế Ðiên nói: Xin mời ba vị.

Nói rồi xoay mình đi ra ngoài, vị đại ca hỏi:

- Này hai em, ông Hòa thượng đó ở chùa nào vậy?

- Tụi em đâu có biết, tưởng là bạn của anh chớ!

- Ðâu có phải. Sao lại có chuyện vậy kìa? Thôi, ngồi xuống nhậu tiếp.

Ba người vừa đặt đít xuống, lật đật nhổm lên. Vị đại ca nói:

- Ta vừa ngồi xuống không biết cái gì đó đâm vào đít ta đau điếng.

Hai người kia nói:

- Thôi, kêu chú dọn bàn đem thức ăn sang phòng khác, chỗ này ngồi không khoái tí nào.

Người hầu bàn lật đật dọn mâm đi chỗ khác, Tế Ðiên và mấy người đi theo thấy họ đã đi ra bèn tiến vào, kêu dọn cơm rượu ra ăn uống. Uống được mấy chén rượu, nghe bên ngoài có người oang oang:

- Chữ Hợp với chữ Xích đừng hở ra nhé. Tụi bầy trẻ đang tìm hợp xích đấy.

Theo tiếng nói, bên ngoài tiến vào ba tên gian dương đại đạo, trong số có Hoa Vân Long. Hoa Vân Long từ khi chia tay với Vương Thông ở Lâm An, hẹn nhau ở quán Thông Thuận tại Thiên Gia Khẩu, nhưng đợi mãi chẳng thấy. Ở trong quán ai cũng tưởng hắn là một đạt quan bảo tiêu. Hắn mướn trọ một gian thượng phòng ở viện sau. Hôm qua hắn ăn cơm tối xong cảm thấy trong người uể oải không an, tóc giống như bị người nắm kéo, thịt đau như dần. Hắn bảo quán tính tiền rồi dặn phổ ky:

- Ta phải đi đây, nếu có người ở Tây Xuyên họ Vương tên Thông đến tìm ta, ngươi nói với anh ấy là ta đã đi rồi hẹn gặp nhau ở nhà anh ấy.

Hắn rời khỏi quán đi ra ngoài thôn. Ðã hết canh một, mặt trăng treo lơ lửng, sao sáng đầy trời. Ði ngược 5 – 6 dặm, đến một khu rừng nghe có tiếng ngâm thơ từ trong rừng đi ra. Thơ rằng:

Ðã quen từ bé tánh rừng xanh,

Sách đèn biếng nhác chỉ ưa tranh,

Bốn biển nổi trôi trừ dân nạn,

Giang hồ xuôi ngược đến am thanh,

Lương thiện gặp nàn ra tay cứu,

Tham quan ác bá tiễu trừ nhanh,

Ðất trời tạm bợ tùy duyên ở,

Nào có kể chi vương pháp hành.

Ngâm thơ xong, vị ấy rút dao hét lớn:

- Này, ai đi qua đường đó, hãy nộp tiền mãi lộ đi, ta sẽ tha chết cho.

Hoa Vân Long nghe nói, hỏi:

- Bạn có phải chữ hợp không?

Người cản đường kia cười hà hà, nói:

- Ta là chữ Hải đây!

- Anh không phải chữ Hợp trong chốn lục lâm sao?

- Ta chẳng biết gì hết!

Nói rồi huơi dao chém tới, Hoa Vân Long cũng rút dao cự địch. Nhìn thấy người ấy mình cao 8 thước, mặc áo thùy lam, mặt như chàm đổ, tóc tợ chu sa, một bộ râu đỏ phất phơ trước ngực, chẳng khác hung thần, mạnh như thái tuế. Người ấy thình lình nhảy trái, đút dao vào bao, nói:

- Ủa, Hoa nhị ca, anh đi đâu vậy? Tại sao phải đi lúc đêm tối như vầy?

Hoa Vân Long nhìn kỹ:

- Té ra Lôi nhị đệ, lại đây anh kể cho nghe, chuyện dài dòng lắm.

Hoa Vân Long bèn đem việc từ Giang Tây tới Lâm An mới kể lại hết, chỉ trừ việc hái hoa ở am Ô Trúc. Người họ Lôi, Hoa Vân Long vừa gặp chính là Lôi Minh, nguyên quán ở Long Tuyền, huyện Ðơn Dương, phủ Trấn Giang, cũng là một vị anh hùng lục lâm. Lôi Minh với Trần Lượng là hai anh em kết nghĩa. Họ chia tay đã hơn một năm mà chưa gặp mặt, Lôi Minh đến Trần Gia Bảo tìm Trần Lượng, người nhà cho biết Trần Lượng đã đi Lâm An rồi. Lôi Minh nghe nói không an tâm bèn đi Lâm An tìm Trần Lượng. Hôm nay trên đường vào kinh gặp một người đi ban đêm, Lôi Minh bèn cố ý từ trong rừng đi ra, rút dao chặn đường, nào dè xem lại là Hoa Vân Long, hai người nhận mặt cùng bày tỏ nỗi niềm xa cách. Hoa Vân Long hỏi:

- Lôi nhị đệ, 8 câu thơ hồi nãy là của em sáng tác, em vừa học phải không?

- Không phải đâu, mấy câu ấy là của Dương Minh đại ca đó. Hoa nhị ca, anh ở Lâm An có gặp Trần Lượng không? Tôi đang muốn tìm chú ấy đấy.

- Ta không có gặp Trần Lượng. Theo ý ta, chú không nên đến đó tìm kiếm làm gì. Vì lúc trước ta ở Lâm An giết người ở lầu Thái Sơn, trộm vòng ngọc và phụng quan của Tần tướng phủ. Bây giờ chú đến đó người ta thấy hành tích khả nghi của chú, sinh ra nhiều chuyện lôi thôi bất tiện lắm.

- Có hề chi, chuyến này tôi đến Lâm An chơi, nếu không có việc gì xảy ra thì tốt, còn có vướng bận lôi thôi thì tôi sẽ thế nhị ca nhận giùm bản án là xong. Này nhị ca, anh với tôi cùng lên Lâm An vui chơi một tháng rồi chúng ta cùng về Giang Tây cũng kịp chán mà.

Hoa Vân Long là người không chủ ý, nghe Lôi Minh nói thế cũng cao hứng, nói:

- Chú đã nói vậy, chả lẽ anh chẳng nghe theo. Thôi, chúng mình cùng đi nhé!

Hai người vừa đi chẳng bao xa, thấy trong rừng trước mặt xông ra một người cản đường. Hai người xem kỹ té ra Thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Nguyên khi Trần Lượng thấy Tế Ðiên kiếm nước sôi gội đầu rồi rút dao thái rau cạo tóc cho mình bèn sợ mất vía bỏ chạy tuốt. Sau đó Trần Lượng kiếm một quán trọ vắng vẻ trong thành Lâm An ngụ đỡ. Những sự việc của Hoa Vân Long đã làm ở Lâm An, Trần Lượng đều hay biết. Mấy hôm nay nghe Dã lưu kê tử Lưu Xương bị bắt, Tế Ðiên vâng lệnh ra khỏi Thành Ðô biện án, Trần Lượng bèn đuổi theo Hoa Vân Long báo tin, bảo hắn nên lánh đi xứ khác. Nào ngờ vừa đến đây gặp cả Lôi Minh và Hoa Vân Long. Ba người gặp nhau chào hỏi rồi cùng ngồi xuống đất tỏ bày những việc đã qua. Trời đã sáng bạch, Trần Lượng nói:

- Bọn ta trước hết hãy đến Thiên Gia Khẩu tắm rửa sạch sẽ, kiếm cái gì lót dạ rồi hãy tính đi nữa.

Hoa Vân Long gật đầu. Ba người cùng đến Thiên Gia Khẩu ăn điểm tâm, uống trà. Trời đã đứng bóng, ba người muốn đi uống rượu bèn rủ nhau đến Hội Anh lầu, Hoa Vân Long nói:

- Hãy dòm coi có tụi két giấu cánh không?

Tế Ðiên đang ở tại nhã lầu đã thấy biết hết, nhưng chưa vội ra mặt. Ba người lên đến tửu lầu, thấy cũng sạch sẽ bèn kêu mấy thức ăn nguội, một ít trái cây, hai bầu rượu nóng. Chỉ cốt uống ngon chứ không sợ tốn tiền. Phổ ky lập tức đến trước quầy kêu rượu và thức ăn. Không bao lâu, rượu và thức ăn dọn đủ. Ba người vừa ăn uống vừa chuyện trò thật là hào hứng. Thật là:

Rượu gặp tri kỷ ngàn ly ít,

Lời chẳng hợp tai nửa tiếng nhiều.

Lôi Minh nói với Hoa Vân Long:

- Anh cần gì phải đi đâu, Lâm An không có ai biện án thì thôi, còn nếu có người biện án thì để em tính cho. Bất cứ đến bao nhiêu cũng mặc, đến một tên ta tóm một tên, đến hai tên ta cũng tóm nốt.

Trần Lượng nghe nói, lật đật bảo:

- Này Lôi nhị ca, anh đừng có lớn lối. Hiện có Tế Công trưởng lão mang theo hai vị Ban đầu đi theo bắt Hoa nhị ca đó. Vị Tế Công này thông hiểu quá khứ vị lai đó nhe.

Lôi Minh cười ha hả, nói:

- Này Trần lão tam, chú sợ Hòa thượng chứ ta cóc sợ ổng đâu. Ba người họ kể số gì mà dám bắt Hoa nhị ca chứ? Chẳng phải ta nói phét chớ 200 binh vây chặt nơi đây cũng bắt không được ảnh nữa là cái chắc.

Trần Lượng nói:

- Tại anh không biết mới nói vậy, em xin nói cho anh rõ vị Tế Công trưởng lão này quả là thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên đấy. Chỉ cần Ngài nhấc ngón tay lên là đối phương hết cựa quậy.

Nghe nói tới đó, Lôi Minh vỗ bàn hét lớn:

- Trần lão tam, thực tức chết đi thôi, sao chú cứ tâng bốc oai phong của Hòa thượng mà lại mạt sát nhuệ khí của bọn ta quá vậy? Ông Hòa thượng đó không đến đây thì thôi, hễ đến đây thì ta giết ổng ngay. Còn ổng không đến hả, đợi bọn ta về Lâm An, hỏi thăm chùa Linh Ẩn tới làm thịt ổng mới hả cơn giận của ta.

- Ấy chết, này Lôi nhị ca, anh đừng nói câu đó phải hay hơn không? Anh không nói thì không có việc gì, chớ nói ra lời rồi thế nào cũng bị Tế Công biết được tới kiếm ngay đấy. Chừng đó mạng ba đứa kể như đi đứt.

Hoa Vân Long nói:

- Thôi, hai chú lo uống rượu đi, may mắn ở đây không có ai. Nếu có ai nghe được chuyện này càng thêm rắc rối. Mấy chú nói năng phải nên giữ ý một chút.

Lôi Minh nói:

- Hoa nhi ca, anh sợ Hòa thượng chớ tôi cóc sợ ổng đâu.

Mới nói tới đó bỗng nghe dưới lầu có người la lớn:

- Bớ bọn giặc, ta là Hòa thượng tới bắt Hoa Vân Long đây. Bữa nay ta tới tóm trọn ổ không chừa một mống.

Nguyên khi Tế Ðiên đang ngồi ở Nhã phòng uống rượu cùng bọn Dương Mãnh, Trần Hiếu, hai vị Ban đầu và Phó Hữu Ðức, nghe bên ngoài có người nói lóng giang hồ, biết bọ ba người kia đã tới. Ðể cho họ ngồi vào bàn ăn uống, Tế Ðiên mới đứng dậy nói với năm người kia:

- Ta đi tiểu một chút.

Nói rồi bước ra ngoài. Vừa nghe Lôi Minh đang giở giọng khoác lác, bèn hô lớn đáp lại và sửa soạn lên lầu bắt Hoa Vân Long.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Sáu, 06 Apr 2012, 5:36 PM | Message # 57
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 54Hiển thần thông đùa cợt Lôi Minh
Thí diệu dược nghĩa cứu Vương Trung
Khi Tế Ðiên dưới lầu hô bắt giặc, Hoa Vân Long ở trên lầu như chim sợ ná, vội đứng rột dậy lòn qua cửa sổ trốn mất. Trần Lượng nghe tiếng hô mới nói:

- Lôi nhị ca, anh thấy không. Hồi nãy tôi bảo anh đừng nói mà anh không nghe.

Lôi Minh đưa tay nắm dao, chạy tới cửa lầu nhìn xuống thấy một vị Hòa thượng áo quần rách nát, tóc tai bù xù dài hai tấc có dư, mặt mày bùn đất dính đầy đang dợm bước lên lầu. Lôi Minh rút dao giơ lên, định bụng chờ Hòa thượng lên tới, lấy dao gạt cho rớt xuống lầu. Tế Ðiên bước lên thấy bộ dạng Lôi Minh liền lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát mê hồng”, dùng định thân pháp giữ cứng cứng Lôi Minh lại. Tế Ðiện thong thả lên lầu, bước ra khỏi Lôi Minh, Trần Lượng ngó thấy, lật đật chạy đến thi lễ:

- Bạch sư phó, trước đến nay sư phó vẫn mạnh khỏe?

Tế Ðiên nhìn một lượt, hỏi:

- Lượng con, con ở đây à, vẫn mạnh khỏe hả?

- Ðệ tử đến đây đã lâu, kính mời sư phó vào uống rượu.

Tế Ðiên bước tới ngồi vào bàn. Trần Lượng rót rượu dâng lên. Tế Ðiên cầm lên uống cạn. Trần Lượng mới bước tới thưa:

- Bạch sư phó, xin sứ phó từ bi giải pháp định thân cho anh con, để như vậy thiên hạ thấy được kỳ lắm!

Tế Ðiên lắc đầu, đang lúc đó bỗng dưới lầu có tiếng la “Eo ôi!”, tiếp theo sau là tiếng loảng xoảng lon con của vật rơi đổ. Nguyên là phổ ky đang bưng mâm thức ăn lên lầu, trong bụng nghĩ thầm: “Ba vị đại gia ở trên lầu rất là hào phóng, ta hầu hạ cẩn thận chắc được tiền thưởng nhiều”. Vừa nghĩ vừa bước lên lầu, ngó trực lên thấy có một người mặt xanh râu đỏ cầm dao giơ lên như cố ý giết người, phổ ky sợ quá, tay chân mềm nhũn, mâm thức ăn tuột khỏi tay đánh xoảng văng tung tóe, chính hắn cũng ngã vật lăn long lóc xuống lầu. Trên lầu Trần Lượng nghe thế, lại ra sức năn nỉ tiếp:

- Bạch sư phó, xin người từ bi thâu phép định thân cho, để người ta nhìn thấy kỳ quá.

Tế Ðiên đáp: Ừ, được!

Lấy tay chỉ một cái, nói: Bảo nó lại đây.

Bấy giờ Lôi Minh mới cử động được, trong lòng nghĩ: “Cái ông Hòa thượng này dễ giận thiệt. Bây giờ đút dao vô bao đã rồi tính ổng sau. Mình sẽ tới nói giảng hòa với ổng rồi cùng uống rượu. Thừa cơ hội ổng không đề phòng, mình cho ổng một dao giết ổng báo thù cho Hoa nhị ca luôn thể, để cho ổng biết thế nào là “thương ngay dễ tránh, tên lé khó phòng” mới được.

Nghĩ rồi bèn bước tới quỳ xuống dập đầu, nói:

- Thưa sư phó, người vốn là sư phó của Trần Lượng bái đệ của tôi, kể cũng như sư phụ của tôi vậy. Hồi nãy tôi nhất thời lỗ mãng không biết, xin lão nhân gia từ bi xá tội cho.

Trần Lượng thấy vậy mừng quá, nghĩ bụng: “Nhị ca của mình biết lỗi ăn năn, coi vậy mà là người tốt”. Nghĩ rồi mới nói:

- Thưa sư phó, nhị ca của con đã biết nhận lỗi rồi, xin sư phó vị tình con mà tha thứ cho ảnh một phen.

Tế Ðiên nói: Thôi, đứng dậy đi.

Lôi Minh liền đứng dậy ngồi cùng trên một ghế dài với Hòa thượng. Tế Ðiên lật đật đứng dậy ngồi tránh qua phía bên kia bàn. Trần Lượng thấy vậy lật đật hỏi:

- Sư phó, ngồi tránh ra bên đó chi vậy?

- Thương ngay dễ né, tên lén khó phòng. Sơ ý bị một dao đâu có thể không sợ được.

Câu nói trúng tẩy làm Lôi Minh sợ mất hồn. Trần Lượng vội thưa:

- Thưa sư phó, người đừng bận tâm. Nhị ca của con tuy là người lỗ mãng chớ quyết không dám vô lễ với sư phụ như vậy đâu!

- Ta cũng biết vậy.

Bỗng có một phổ ky đến nói với Lôi Minh:

- Này đại gia, tôi có đắc tội gì với đại gia đâu mà hồi nãy đại gia cầm dao muốn chém tôi vậy? Báo hại tôi sợ quá té lăn xuống thang lầu làm bể hết mấy cái đĩa, thức ăn trên đó văng tung ráo trọi.

- Không hề chi, lát nữa ta sẽ đền cho đủ số mà, hồi nãy là tại ta nghe có tiếng kẻ thù, ta cầm dao định xuống lầu kiếm nó chứ không có ý giận ngươi đâu. Chuyện đó đã dàn xếp xong.

Lôi Minh nhìn sang thấy Tế Ðiên cứ mãi lo nói chuyện với Trần Lượng mà không để ý gì đến mình, bất thình lình rút dao định đâm Hòa thượng một phát. Tế Ðiên dùng ngón tay trỏ một cái, dùng phép định thân giữ cứng Lôi Minh lại, đoạn vỗ tay hô lớn:

- Hay cho thằng giặc, ngươi muốn hại Hòa thượng ta phải không? Hai vị Ban đầu đâu, mau lên bắt nó, giặc đang ở trên lầu đây nè.

Tại nhà phòng bên dưới, mọi người đều nghe thấy. Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh nói:

- Hai vị đạt quan, phiền hai vị giúp chúng tôi một tay, giặc đang ở trên lầu nè.

Hai vị Ban đầu vội cầm thước sắt chạy tuốt lên lầu. Trần Hiếu không có binh khí vội vớ ngay cái thang cửa bằng sắt chạy theo. Dương Mãnh là người hồn nhiên, trong tay không có chút khí giới nào cũng lật đật chạy đi tìm. Vừa hay gặp người chụm lò trong tay đang cầm cây sắt thông bếp, Dương Mãnh vội chạy tới cho một bạt tay xiểng niểng, rồi giật ngay lấy cây thông bếp chạy theo lên lầu. Các thực khách dưới lầu nghe chộn rộn, sợ hãi rủ nhau chạy tứ tán, Sài đầu nói:

- Bạch Thánh tăng, giặc chạy đâu rồi?

- Ta hô lên một tiếng nó chạy mất rồi, còn đây là hai độ đệ của ta. Hai vị Ban đầu lại đây ta giới thiệu cho biết.

Nói rồi Tế Ðiên lấy tay chỉ Trần Lượng, nói:

- Ðây là Lượng nhi, đồ đệ của ta.

Sài đầu nói: Chào Lượng gia!

Trần Lượng nói: Tôi họ Trần.

Sài đầu nói: Té ra là Trần Lượng gia.

Tế Ðiên lại chỉ Lôi Minh, nói:

- Ðây là Minh nhi, cũng là đồ đệ của ta.

Lôi Minh bấy giờ mới nhúc nhích được, sợ muốn đứng tim. Hai vị Ban đầu bước tới chào:

- Chào Minh gia.

- Tôi họ Lôi.

- Vậy kính chào Lôi Minh gia.

Tế Ðiên giới thiệu hai vị Ban đầu xong mới nói:

- Bây giờ bốn vị xuống nhã phòng đợi ta một lát.

Bốn người thấy không có việc gì bèn lục đục xuống lầu. Vừa xuống lầu người chụm lò chạy lại níu Dương Mãnh, nói:

- Vị đại gia này, tôi không để ông yên đâu. Ông muốn cướp cây thông lò của tôi thì cứ cướp, sao nhè miệng tôi mà tống vào, báo hại tôi bị rớt hết mấy cái răng rồi đây này.

Trần Hiếu lật đật chạy đến bồi thường cho người ta và nói mấy lời xin lỗi, rồi cả bọn kéo về nhà phòng tiếp tục ăn uống. Lôi Minh thấy bọn họ đi xuống lầu mới đút dao vào bao, trong bụng thầm nghĩ: “Cái ông Hòa thượng này thật là không thể tha thứ được. Hại ổng trước mặt không xong, mình tính lén rồi cũng được thôi”. Nghĩ rồi ngậm hực xuống lầu, bảo với phổ ky:

- Trên lầu bọn ta ăn uống hết bao nhiêu, cả cơm rượu của mấy người ở nhã phòng này, cứ tính gộp chung ta sẽ trả hết.

Lôi Minh đến trước quầy trả tiền cơm rượu xong, lại kêu lấy thêm một bầu rượu ngon, dặn phổ ky gói theo hai con gà và nói:

- Ðể lát nữa bọn ta mang theo nhắm.

Sau khi nhận gà và bình rượu, Lôi Minh bèn móc túi lấy ra hũ thuốc mê, bỏ một ít vào rượu. Thuốc mê này không phải của Lôi Minh chế mà là của Lưu Phụng. Câu chuyện là như vầy: Một hôm Lôi Minh trên đường đi Trấn Giang về, gặp một người họ Lưu tên Phụng, ngoại hiệu là Ðơn đao Lưu Phụng. Người này là phổ ky trong giới lục lâm, cũng có lúc hầu hạ Lôi Minh và Trần Lượng. Anh ta có tánh ưa bài bạc, không từ bất cứ việc xấu nào, bị chúng anh hùng từ bỏ. Bẵng đi hai năm hôm ấy mới gặp lại. Lưu Phụng mặc bộ đồ rất đắt tiền, đang cỡi ngựa, thấy Lôi Minh vội vàng xuống ngựa chạy đến chào hỏi. Lôi Minh hỏi:

- Lưu Phụng, bây giờ ngươi ở đâu, làm ăn có khá không?

- Tạ ơn đại gia, hiện giờ tôi đang làm một chủ hắc điếm. Gặp người lữ khách đơn độc căng phồng hầu bao, tôi cho họ sang kiếp khác. Huê lợi nhờ đó cũng khá. Hôm nay tôi đến Từ Vân quán mua 10 lượng thuốc mê đây.

- 10 lượng thuốc mê này ngươi hại được bao nhiêu người?

- Có thể hại được 100 người.

- Ðâu đưa ta xem thử nào!

Lưu Phụng mò trong túi lấy gói thuốc đưa ra cho Lôi Minh. Vừa cầm thuốc, Lôi Minh vội nói:

- Ngươi xem đàng kia có ai tới kìa.

Lưu Phụng vừa ngoái cổ nhìn bị Lôi Minh cho một dao chết tốt. Lôi Minh bỏ thuốc vào túi, đoạn kéo thây Lưu Phụng dúi vào khe núi rồi đi thẳng.

Sau khi bỏ thuốc mê vào rượu, Lôi Minh lên lầu nói với Tế Ðiên:

- Thưa sư phó, tôi có một việc chưa được rõ, nhờ sư phó chỉ giáo cho. Ở trên lầu này khách khứa đông đảo nói ra bất tiện, nhờ sư phó cùng tôi đến chỗ vắng người, tôi sẽ trình bày cặn kẽ. Trần Lượng kêu phổ ky tính tiền cơm rượu. Tế Ðiên nói:

- Khỏi cần tính, đã có người trả xong rồi. Bây giờ chúng ta cứ đi thôi.

Ba người đi xuống lầu, Tế Ðiên nói với Lôi Minh:

- Có cái gì cầm theo luôn đi.

Lôi Minh gật đầu, chạy vào mang ra bình rượu và gói gà quay. Ra khỏi Anh Hùng quán, họ đi thẳng về hướng Bắc. Cách cửa thôn chừng vài dặm, có một rừng tòng cảnh trí thật trang nhã. Trong rừng tòng có nổi lên một vồng đất, bên trên một tảng đá trắng giống hệt chiếc bàn ai để sẵn. Ba người đến ngồi bên bàn đá, rượu thịt bày sẵn. Lôi Minh nói:

- Thưa sư phó, việc tôi xin thỉnh giáo với sư phó cũng không có gì lạ. Tôi xin hỏi sư phó điều này: Sư phó là người xuất gia, lẽ ra không nên gánh vác vào việc đời mới phải. Hoa Vân Long dầu là một tên giặc trộm, hắn chỉ trộm ngọc và phụng quan của Tần tướng phủ thôi, chớ có đến chùa của sư phó trộm lấy tiền vàng, y hậu, đồ thờ cúng bao giờ đâu, mà sư phó dây vào chuyện tầm nã chi vậy?

- Nói vậy không đúng rồi đa. Nó không có tội, Hòa thượng ta theo bắt nó làm chi. Ðàng này nó vào chùa am của chúng ta tác tệ quá mức.

Trần Lượng nói:

- Thưa sư phó, nhị ca của chúng con chưa đến chùa mình lần nào mà.

- Nó không vào chùa chúng ta nhưng vào am ni cô, làm hủy hoại nơi sạch sẽ của Phật môn, vì vậy ta mới đuổi theo bắt nó.

Lôi Minh nói:

- Thưa sư phó, thôi gác chuyện đó lại đi. Hồi nãy tôi có đem rượu và đồ nhắm đây, kính mời sư phó.

Tế Ðiên cầm lên xem rồi để xuống. Lôi Minh xé con gà quay ra đưa tới mời nói:

- Mời sư phó làm thứ này trước.

Tế Ðiên nói:

Rượu này ta không uống được đâu. Chủ không uống, khách cũng không uống. Trần Lượng này, con uống trước đi. Trần Lượng cầm đưa lên sửa soạn uống, Lôi Minh giành lại, nói:

- Phần này ta dành cho sư phó mà, chú không nên làm hỗn như vậy.

Trần Lượng không biết trong đó có nguyên cớ chi, cũng nói:

- Thôi, sư phó uống đi.

Tế Ðiên tiếp lấy bình rượu rồi hỏi:

- Này, Trần Lượng, con có phải là đồ đệ của ta không? Tình thầy trò cũng như cha con, nếu ta bị người hại, con phải làm gì?

- Chắc chắn là con sẽ báo thù cho sư phó.

- Con nói như vậy có chắc không?

- Chắc chắn là phải như vậy.

Tế Ðiên hỏi đi hỏi lại hai ba lần. Trần Lượng nói:

- Sư phó khéo lo thì thôi. Lão nhân gia hãy an tâm. Nếu có ai hại sư phó, con sẽ báo thù ngay.

Tế Ðiên nói: Ừ, phải đó.

Nói xong cầm bình rượu lắc lắc mấy cái, đưa lên miệng tu luôn mười mấy ngụm, rồi nhắm mắt ngã gục xuống.
 
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 06 Apr 2012, 5:36 PM | Message # 58
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 55

Tiệm Thiên Hưng thi pháp gặp tặc nhân
Nơi tiểu trấn uống rượu nhìn bạn cũ
Lôi Minh thấy Tế Ðiên tợp mấy ngụm rượu vào liền ngã quay ra bèn cười ha hả, nói:

- Hòa thượng ơi, tôi tưởng ông là thần tiên tại thế, làu thông quá khứ vị lai, dè đâu mắc lỡm thằng này.

Trần Lượng nói:

- Nhị ca, việc này là thế nào?

- Này tam đệ, có gì đâu, ta bỏ thuốc mê vô rượu cho ổng lật gù đó! Lát nữa ta trói ổng bỏ bên đường, đợi ổng tỉnh rượu ta cho ổng một trận cho hết làm phách.

Trần Lượng nghe nói, lật đật phản đối:

- Nhị ca, anh làm như vậy không được đâu. Ổng là sư phó của sư đệ, anh không nên làm như thế.

Lôi Minh chẳng nói chẳng rằng, vác Hòa thượng chạy về phía Ðông, Trần Lượng tưởng Lôi Minh đem Hòa thượng để bên vệ đường, nào ngờ đến bờ sông Lôi Minh nén tọt Hòa thượng xuống dòng nước rồi quay đầu chạy về hướng Tây. Trần Lượng đuổi gấp tới nơi thì Lôi Minh đã nén Hòa thượng xuống nước rồi. Dòm xuống chỉ thấy lờ mờ chiếc mũ của Hòa thượng. Bỗng từ dưới vọt lên khỏi mặt nước nửa người, ngả ngang lộ khuôn mặt cười, nhăn hàm răng trắng hếu. Trần Lượng thấy vậy sợ quá, co giò chạy tuốt. Trần Lượng chạy theo kịp Lôi Minh, nói:

- Nhị ca, anh thiệt không phải chút nào. Anh mắc tội lớn lắm nhé. Tế Công là người thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, anh sẽ bị báo ứng cho mà coi.

- Tam đệ, em đừng nói bậy bạ, ổng đã bị ta đánh thuốc mê say như chết và bị liệng xuống nước rồi, còn pháp với thuật gì nữa? Thôi, đi với ta cho rồi.

Trần Lượng không biết nói sao đành cùng với Lôi Minh đi về phía trước. Ði xa khoảng hai dặm, trước mắt là một giồng đất chắn ngang. Hai người vừa đặt chân lên giồng đất thì nghe có tiếng nói:

- Ta bị chết oan uổng quá! Người ta không cho ta gặp Diêm La thiên tử, bảo ta ra mắt Tử Hải Long Vương, Long Vương chẳng may đi vắng, Tuần tra Dạ xoa ghét thây ta hôi quá lại nén tuột ra bên ngoài. Chùa lớn không thâu, miễu nhỏ chẳng chứa, chết đi mà khổ quá vầy nè. Ta ngồi ở đây chờ kẻ hại ta đi đến, gặp kẻ oan gia đối đầu, ta sẽ bóp cổ cho nó chết mới nghe.

Lôi Minh, Trần Lượng ngước đầu lên xem, quả đúng là Tế Ðiên. Hai người hồn bất phụ thể, quay đầu bỏ chạy về hướng Nam. Phía sau tiếng dép lẹp xẹp, lẹp xẹp của Hòa thượng đuổi theo rõ mồn một. Hễ chạy nhanh tiếng dép đuổi theo nhanh, chạy chậm đuổi theo chậm. Hai người càng gia tăng cước lực cố sức chạy nhanh hơn. Chạy đến ngoài năm dặm, không còn nghe phía sau có tiếng dép cỏ đuổi theo nữa mới tạm dừng. Hai người mệt muốn đứt hơi, mồi hôi ra ướt đẫm. Lôi Minh nói:

- Lão tam, bọn mình tới khu rừng trước mặt kia nghỉ ngơi giây lát đã.

Hai người vừa mới tới cánh rừng, bỗng nghe có tiếng hỏi:

- Hai người mới tới à?

Dòm lên lại quả đúng Tế Ðiên, hai người sợ quá quay đầu chạy tuốt. Ðằng sau Hòa thượng vẫn đuổi theo. Lần này may mắn chạy thoát. Vừa đến giồng đất ban nãy đã thấy Hòa thượng đứng sẵn đó, hỏi:

- Tới rồi à?

Lôi Minh, Trần Lượng lại quay đầu chạy nữa, trong bụng nghĩ thầm: “Quái, sao Hòa thượng đến trước chặn đầu mình được cà?”.

Hai người lại chạy đến rừng cây, cũng thấy Hòa thượng đứng sẵn đó tự lúc nào, hỏi: - Mới tới à?

Sợ ba hồn chín vía, hai người tiếp tục chạy nữa, Lôi Minh nói:

- Thôi đừng chạy theo đường cũ nữa, chúng mình chạy sang hướng Tây nam đi.

Hai người rẽ sang hướng Tây nam chạy một đỗi không còn nghe tiếng dép đuổn theo nữa. Lúc này hai người giở chân hết muốn nổi. Thấy trước mặt có đám rừng, Lôi Minh nói:

- Lão tam, bọn mình trèo lên cây trốn, luôn tiện nghỉ ngơi tạm giây lát.

Nói rồi trèo tót lên cây ngay. Mới leo được nữa chừng thấy Tế Ðiên đã ngồi sẵn trên đó, nói:

- Phen này cho ngươi chạy trốn ở đâu cho khỏi?

Nói rồi lấy tay chỉ một cái, dùng định thân pháp trồng cứng Lôi Minh lại. Tế Ðiên từ trên cây tuột xuống đất, nói:

- Thằng chết tiệt này, ta chẳng thèm đánh ngươi, cũng chẳng mắng ngươi làm chi. Ðể ta cho bò cạp cắn ngươi một trận cho biết thân.

Nói rồi niệm chú, tức thời dưới đất vô số con bò cạp xanh to bò lổm ngổm. Tế Ðiên lột mũ xuống, nói:

- Ðể ta đi kiếm con bò cạp bự cái đã. Lượng con, coi chừng giúp thầy nhé!

Nói xong đi về hướng Ðông mất dạng. Nãy giờ Dương Mãnh, Trần Hiếu, hai vị Ban đầu và Phó Hữu Ðức ngồi ở nhã phòng chờ lâu quá không thấy Tế Ðiên xuống, bèn kéo nhau lên lầu kiếm, thấy trên đó không còn ai nữa. Sài Nguyên Lộc hỏi:

- Này phổ ky, vị Hòa thượng đi với chúng ta đâu rồi?

- Ðã đi từ lâu. Hồi nãy vị Lôi gia đã trả tiền cơm rượu cho quý vị ở nhã phòng xong rồi.

Sài Nguyên Lộc nghe trả lời xong mới nói:

- Thưa hai vị đạt quan, xin mời hai vị đi cùng chúng tôi đến tiệm Thông Thuận biện án luôn thể.

Dương Mãnh, Trần Hiếu gật đầu, nói: Cũng được. Năm người kéo nhau ra khỏi quán rượu, thẳng đến tiệm Thông Thuận. Ðến cửa tiệm, Sài Nguyên Lộc đến bàn chưởng quỹ, hỏi:

- Này chưởng quỹ, tiệm này có vị khách nào họ Hoa đến trọ không?

- Có, mà mới vừa đi hồi hôm nay.

Sài Nguyên Lộc nói:

- Thôi không xong rồi, giặc chạy mất tiêu!

Trần Hiếu nói:

- Không hề chi, Tế Công thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, tên giặc này người bắt lúc nào cũng được, dễ như trở bàn tay thôi. Hai vị Ban đầu nè, bây giờ mời quí vị cùng tôi đi với tiệm Thiên Hưng xem thử rồi sẽ liệu.

Hai vị Ban đầu không biết làm sao nữa, bèn cùng Phó Hữu Ðức đồng đến tiệm Thiên Hưng. Về đến nơi, thấy người khách là Vương Trung đang nằm trên giường rên rỉ không ngớt. Trần Hiếu nói:

- Ông khách ơi, tôi chúc mừng cho ông.

Vương Trung nói:

- Ôi, trên đời này đau khổ nhất không gì bằng phải chết, tôi sẽ phải làm quỷ oan nơi xứ khác, cô hồn nơi tha hương thì có vui sướng gì đâu mà chúc.

- Tôi đã thỉnh Tế Công Hòa thượng ở chùa Linh Ẩn đến trị bệnh cho ông. Lão nhân gia thần thông quảng đại, trị đâu hết đó. Lát nữa người đến trị bệnh rồi ông sẽ biết.

Mấy lời của Trần Hiếu vừa rồi lại lọt vào tai của phổ ky trong quán. Nguyên chưởng quỹ của quán này trên lưng mọc một mụt ghẻ to, miệng lớn bằng cái chén, đau nhức muốn chết. Phổ ky vào nói với chưởng quỹ:

- Ông ra ngoài cửa ngồi chờ, lát nữa gặp Hòa thượng đi ngang, ông dập đầu năn nỉ xin trị bệnh. Ông ấy chính là Tế Công Phật sống, trị hết như thần, trị đâu hết tức khắc đấy.

Chưởng quỹ nghe nói lật đật ra cửa bắc ghế ngồi chờ. Quả nhiên lát sau có một vị Hòa thượng đằng kia lon ton đi lại. Chưởng quỹ lật đật bò càng xuống đất dập đầu lia lịa, kêu:

- Xin Thánh tăng cứu mạng.

Dập đầu một lát xem lại té ra ông Hòa thượng ở chùa Tam Quan sát vách quán. Chưởng quỹ nói:

- Ủa, tại sao tôi đi lạy ông?

- Ừ, tôi cũng ngạc nhiên, tại sao hôm nay ông lại nhè tôi mà lạy lia lịa như vậy?

- Tôi tưởng thầy là Tế Công Hòa thượng.

- Không phải tôi đâu.

Nói rồi bỏ đi một mạch. Một lát sau từ đằng kia có một Hòa thượng kiếc từ từ đi lại. Tới trước tiệm hỏi:

- Ái chà chà, trong tiệm ông còn phòng nào trống không, ta muốn ở một phòng.

Chưởng quỹ nhìn lên thấy một vị Hòa thượng rách rưới không tả nổi, mới nói:

- Tiệm của chúng tôi là một khách điếm lớn đấy Hòa thượng.

- Lớn gì? Hồi nãy đứng tại khúc quanh đằng kia ta dòm lại thấy nó nhỏ xíu.

Chưởng quỹ nghe nói tức giận, quay mặt chỗ khác không thèm nói chuyện với Hòa thượng nữa. Nào ngờ Hòa thượng cung tay tống một quả ngay mụt ghẻ của chưởng quỹ, máu mủ tuôn ra như xối. Phổ ky trong quán thấy vậy xách cây ra tính nện Hòa thượng. Dương Mãnh, Trần Hiếu từ trong tiệm chạy ra can:

- Ấy đừng đánh, đừng đánh, tại sao vậy?

Nhìn thấy chưởng quỹ đang nằm lăn ra đất, miệng không ngớt kêu:

- Ui da, ui da, đau quá, đau quá!

Thấy mọi người tới, chưởng quỹ mới nói:

- Ông Hòa thượng bất nhân muốn giết tôi mà. Hai vị đạt quan đừng có can ngăn, ông Hòa thượng này không trị tội không được mà.

Trần Hiếu nói:

- Sự việc là sao, anh nói cho tôi nghe.

Chưởng quỹ mới thuật lại chuyện vừa rồi. Trần Hiếu nói:

- Vị Hòa thượng này là Tế Công đó!

- Ðã là Tế Công, xin lão nhân gia trị bệnh cho tôi với, chuyện vừa rồi kể như đánh nhầm.

- Không đánh nhầm mà ông được như vậy à?

Nói rồi rút trong bọc ra một viên thuốc bỏ vào miệng nhai tóp tép, đoạn nhổ ra thoa lên miệng mụt ghẻ đó. Thịt hư theo nước vàng chảy ra xông lên mùi khó chịu. Tế Ðiên miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma mi bát mê hồng”. Ðoạn lấy tay sờ lên mụt ghẻ một cái tức thì chỗ đau lành lại như xưa. Ai nấy gật đầu bái phục, rước Tế Ðiên vào thẳng trong tiệm. Ở thượng phòng phía Ðông, Vương Trung đang nằm rên rỉ không ngớt. Thấy Tế Ðiên vào, Vương Trung nói:

- Bạch Thánh tăng, tôi hiện đang mắc bệnh trầm trọng, không ngồi dậy để hành lễ lão nhân gia được. Xin Thánh tăng từ bi cứu giúp tôi.

- Xong ngay thôi!

Nói rồi kêu phổ ky lấy nửa chén nước mát, nửa chén nước sôi, Tế Ðiên móc ra một viên thuốc hòa tan cho Vương Trung uống. Thuốc vào thẳng bao lâu trong bụng sôi lụp bụp, khí dẫn máu đi, máu dẫn thuốc chạy, mồ hôi toát ra như tắm, ngũ tạng lục phủ bỗng cảm thấy nhẹ nhàng, người như cất được gánh nặng ngàn cân, không còn thấy bệnh tật gì cả. Tế Ðiên bỏ ra phòng ngoài ngồi, Phó Hữu Ðức ở sẵn đó chờ đợi Tế Ðiên tìm giùm số bạc bị mất, Tế Ðiên hỏi:

- Này Sài đầu, Ðỗ đầu! Hai ông cứu người ta không để cho ổng treo cổ, lại không có 600 lượng bạc cho ổng đem về, bây giờ có phải để khó cho Hòa thượng ta không?

Phó Hữu Ðức nói:

- Thưa sư phó, bất tất phải lo lắng như vậy. Ba vị cứ lo việc biện án của ba vị đi, phần tôi để tôi tự lo lấy.

Bên phòng trong, Vương Trung nghe thấy, nhờ Trần Hiếu đi ra hỏi tình tiết. Sài đầu mới đem việc vừa rồi thuật lại một lượt. Vương Trung nói:

- Kêu Phó Hữu Ðức vào đây, cầm lấy 600 lượng bạc của tôi đây này, chớ đừng tính đến chết nữa. Số bạc này kể như tôi thay mặt Tế Công tặng cho ông ấy.

Trần Hiếu nghe nói rất mừng, nghĩ thầm: “Việc này rốt cuộc được vẹn toàn”, bèn cầm 600 lượng bạc đưa cho Phó Hữu Ðức. Phó Hữu Ðức nhận bạc tạ ơn xong bước ra nói với Tế Ðiên:

- Thưa sư phó, lão nhân gia khỏi phải quan tâm nữa, có vị khách quan họ Vương chu cấp cho tôi 600 lượng rồi.

Tế Ðiên nghe nói nhìn chăm bẳm vào mặt Phó Hữu Ðức rồi nói một tiếng:

- Ông thiệt là người bộp chộp quá! Ta tìm giùm ông chưa được 12 nén vàng, ông lại lật đật lấy bạc của người khác. Ông có quen biết với người ta không mà lấy chứ?

Mấy câu nói ấy làm mặt Phó Hữu Ðức hết đỏ rồi lại trắng, vội đem bạc trả vào phòng trong, tự nghĩ: “Chi bằng phen này ta chết quách cho xong”.

Tế Ðiên hỏi:

- Phó Hữu Ðức, 12 nén vàng của ông bị ai lấy trộm ông có biết không?

- Tôi nhớ bị một người trẻ tuổi cầm sợi dây thừng lấy đi.

Tế Ðiên vén vạt áo lên nói:

- Ông lại coi thử nào.

Cả Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh đều ngạc nhiên: Hòa thượng dắt bên mình một bó bạc, lộ ra 12 nén vàng y. Hai vị Ban đầu cũng không biết Tế Ðiên tìm đâu ra số bạc lớn ấy. Tế Ðiên bảo Phó Hữu Ðức:

- Ông dòm kỹ xem phải bó bạc này của ông không?

- Phải.

- Còn 12 nén vàng cũng của ông phải không?

- Vâng, chính nó.

- Vậy Hòa thượng ta lấy trộm của ngươi chứ gì?

- Tôi đâu dám nói lão nhân gia lấy trộm của tôi.

Tế Ðiên lấy tay chỉ ra trước, nói:

- Ông xem kìa, người trộm vàng của ông đến rồi đó.

Phó Hữu Ðức nhìn ra thấy một người thanh niên ăn mặc rất bình thường, đằng sau có một người phụ nữ chạy theo níu lại. Phó Hữu Ðức nói:

- Ðúng là người cho tôi uống viên thuốc mê trong rừng cây đấy.

Người kia hai mắt trợn trừng, nhắm quán Thiên Hưng chạy thẳng tới.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Sáu, 06 Apr 2012, 5:37 PM | Message # 59
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Tập Hai

Hồi thứ 56Trịnh Hùng giữa đường gặp Tế Công
Vương Quý trong rừng cướp khách lẻ
Người trợn ngược mắt chạy đến tiệm Thiên Hưng tên là Mã Mậu, ở bên đường Ðông nơi Thiên Gia Khẩu. Cha hắn là Mã Chấn Cương, hắn có hai người anh đều là chí thú làm ăn, làm nông, đọc sách nối nghiệp tổ tiên. Chỉ có một mình Mã Mậu là đứa nghịch tử, rượu chè bài bạc, tệ ác đủ thứ. Một hôm đi chợ, có bao nhiêu tiền bạc áo quần hắn đều nướng sạch trong sòng đổ bác. Hết tiền hắn không mặt mũi nào về gặp gia đình, mới mua một sợi dây thừng, dự định ra ngoài Thiên Gia Khẩu, tìm chổ vắng vẻ tự ải cho xong. Vừa hay gặp lúc Phó Hữu Ðức bị chứng đau bụng hành hạ, hắn đưa ra thuốc thổ tả mang theo cho Phó Hữu Ðức và bảo:

- Tôi cho ông một ít thuốc đây, uống vô đi!

Phó Hữu Ðức uống xong, dựa gốc cây ngủ như chết. Mã Mậu thấy ông ta là một hành khách cô đơn bèn nghĩ thầm: “Trong người ông khách này chắc hẳn có vàng bạc, để mò vào bụng ổng thử xem. Nếu mò vào mà ông ta thức dậy, mình sẽ nói: Tôi mò vào bụng ông xem ông còn đau đớn không? Còn nếu ông không tỉnh dậy thì có cái gì, mình cầm lấy đi luôn”.

Hắn lấy tay sờ vào bụng Phó Hữu Ðức, đụng ngay bó bạc rút ra xem, trong đó có 12 nén vàng. Hắn vội bỏ dây thừng lại, cầm vàng đi thẳng. Vừa đi vừa nghĩ bụng: “Chuyến này mình rước vợ con theo, tìm mướn hai gian phòng, đem một nén vàng đổi ra sống qua ngày, kể cũng sướng chán”. Nghĩ rồi tiếp tục đi tới trước. Gặp một đám lau um tùm trước mặt, hắn nhìn trước sau không thấy có ai, bèn chui vào chôn ngay bó bạc và số vàng ấy xuống đất, đoạn đánh dấu để dể nhớ rồi đi tiếp về nhà ở Thiên Gia Khẩu. Về đến hà thấy cha hắn là Mã Chấn Cương đang đứng ở trước cửa. Vừa thấy mặt hắn, cha hắn nổi giận mắng lớn:

- Ðồ súc sanh, mầy đi ra làm không biết bao nhiêu điều tồi tệ, không việc xấu nào mầy từ nan, thì còn trở về đây làm gì?

- Tôi trở về đây rước vợ con theo. Kể từ nay tôi không ăn cơm nhà ông nữa đâu! Trong nhà kể như không có tôi là được rồi, từ nay về sau ông khỏi phải lo lắng cho tôi nữa!

- Thế thì tốt quá, mầy rước con vợ mầy đi chỗ khác lẹ lẹ lên, để ở đây thấy mặt mầy tao ứa gan thêm!

Mã Mậu bèn vào nhà trong kêu vợ đi theo hắn. Cô vợ hắn không dám đi theo vì biết rằng hắn là người bất kể phải quấy, chuyện gì cũng làm được. Sợ rủi ro hắn sanh tâm quấy bán mình đi bất tử thì khổ. Vợ hắn là Tôn thị vốn là người hiền đức, nói với mẹ chồng:

- Con không muốn đi với ảnh.

- Không hề chi, con cứ đi với nó. Có việc gì mẹ sẽ tính cho con.

Tôn thị không cách nào khác, bèn bắt buộc phải đi theo Mã Mậu. Ði được nữa đường, Mã Mậu nói:

- Ta nói cho cô hay! Hôm nay nếu không phát tài, ta không rước cô đi theo đâu!

Hắn nói gì, Tôn thị cũng không thèm để ý nghe, cùng hắn đi về phía cửa thôn Thiên Gia Khẩu. Ðến đám lau, hắn theo dấu tìm đến chỗ chôn vàng. Mười hai nén vàng đâu không thấy mà chỗ ấy là một bãi phân tổ bố.

Người lấy vàng của Mã Mậu giấu chính là Tế Ðiên. Khi Tế Ðiên gạt Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh chạy mau đến bắt tên giặc đang treo cổ để cứu Phó Hữu Ðức, rồi chính mình đi về hướng Bắc, ấy là lúc Tế Ðiên đi vào đám lau lấy bó bạc và vàng rồi trút vào đó một bãi “của quý”, đoạn lấp đất lại như cũ.

Mã mậu bới vàng y chẳng thấy chỉ thấy vàng khè, ngây người như kẻ mất hồn: “Hồi nãy mình nói phách để dắt vợ con đi là ỷ có vàng. Bây giờ không có vàng nữa làm sao đưa vợ con về đây? Thiệt là lời nói như tên bay, đâu có thể phát ra bậy bạ! Một khi vào tai người, sức nào nhổ ra được!”.

Nghĩ mãi không ra, nói chẳng nên lời, dẫn vợ nhắm hướng quán Thiên Hưng đi tới. Tế Ðiên ở trong quán nhìn ra, lấy tay chỉ, nói với Phó Hữu Ðức, ông coi kìa, kẻ trộm vàng của ông tới đó.

Phó Hữu Ðức dòm ra, quả nhiên đích thị. Mã Mậu hai mắt trợn ngược, tự vả vào miệng liên hồi nói:

- Các vị ơi, bữa nay trời trả báo tôi đây nè!

Vừa nói vừa chạy càn tới trước. Chạy tới một hồ nước, nhảy ùm xuống, ngóp lên hụp xuống vài lần rồi mất dạng. Vợ hắn là Tôn thị chạy tới thấy vậy, dậm chân khóc ròng. Trong nhà hắn sợ hắn bán vợ đi cũng chạy theo ra tới bèn ráng khuyên dỗ Tôn thị, rồi về báo lại với cha mẹ và hai anh em của hắn rằng Mã Mậu đã chết. Sau khi vớt thi hài Mã Mậu chôn cất xong, họ đưa Tôn thị về nhà cha mẹ ruột.

Mã Mậu chạy đi rồi, Tế Ðiên cầm 12 nén vàng đưa cho Phó Hữu Ðức, lại bảo Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh lấy 200 lượng bạc lộ phí đưa ra hết cho Phó Hữu Ðức và nói:

Hòa thượng ta nghĩ ông là một nghĩa bộc, nên ta thưởng cho ông 200 lượng bạc đây.

Phó Hữu Ðức muôn vàn cảm tạ, nhận vàng bạc rồi trở về. Sài Nguyên Lộc lúc ấy mới nói:

Thưa sư phó, chúng tôi đã tới tiệm Thông Thuận rồi, Hoa Vân Long đã bỏ đi từ chiều hôm trước, sư phó đem tiền lộ phí cho Phó Hữu Ðức hết thì bọn ta phải làm sao đây? Ở đây chớ đâu phải như ở Lâm An! Hễ bước ra là phải có tiền, ăn phải trả tiền cơm, ở phải tốn tiền phòng. Tất cả lấy đâu chi dụng?

Không hề chi, bất kỳ tiệm cơm lớn nhỏ, hễ vào ăn cơm ở trọ xong, cứ chỉ chót mũi của Hòa thượng ta là xuôi ngay.

- Ðỗ Chấn Anh nói: Ðúng, không chỉ chót mũi cũng chạy tuốt!

Nghe ba người nói chuyện như vậy, vị quan khách Vương Trung nghĩ thầm: “Tế Công đã trị mình hết bệnh, mình phải nên tạ ơn người mới phải lẽ”. Tiện tay lấy ra 100 lượng bạc nói:

Xin biếu sư phụ 100 lượng bạc làm lộ phí.

Tế Ðiên trợn mắt, nói:

- Ông cầm 100 lượng bạc này tính đền ơn ta hả? Công ta đáng giá vạn quan mà ông tính đền ơn bao nhiêu đó à? Thôi cất đi, ta không nhận đâu!

Vương Trung nghe nói như thế cũng không dám đưa nữa. Tế Ðiên nói:

- Hai vị Ban đầu nè! Theo ta bắt Hoa Vân Long đây!

Sài, Ðỗ hai người không biết làm sao, cùng với Tế Ðiên ra khỏi tiệm Thiên Hưng. Bọn Trần Hiếu theo đưa ra khỏi cửa.

Tế Ðiên dẫn hai người đi được mấy mươi dặm, đến một trấn nhỏ, vào một điếm ngồi nghỉ. Ba người đều cảm thấy bụng đói cồn cào. Sài Nguyên Lộc nghĩ bụng: “Hòa thượng thật là đại từ bi! Có bao nhiêu tiền dốc hết cho sạch ráo, hiện trong túi không còn một văn! Bây giờ phải làm sao đây? Ăn cơm phải trả tiền cơm, ở phải trả tiền trọ. Bây giờ chỉ có nước đem chiếc áo kép này cầm đỡ dược một điếu hoặc 800 gì đó rồi mới có thể ăn và ở trọ được”. Chủ ý đã định, bèn nói:

- Thưa sư phụ, lão nhân gia chỉ lo làm phước thôi. Có bao nhiêu tiền đem theo đều cho hết không chừa lại lượng nào; chừng ăn cơm không có tiền phải làm sao đây?

- Không hề chi, ta đã có cách. Mấy ông đừng lo, cứ đi theo ta!

Hai vị Ban đầu không còn cách nào khác hơn phải đi theo Hòa thượng. Ba người cùng đi về hướng Tây, thấy một tòa đại tửu điếm, bên trong tiếng dao thớt râm ran, bên ngoài thực khách ngồi đầy phòng. Tế Ðiên đi thẳng vào bên trong, hai vị Ban đầu bắt buộc phải đi theo. Phổ ky dòm ra thấy một Hòa thượng kiếc xăm xăm đi vào, cùng đi theo có hia người mặc quần áo trắng, giầy vớ trắng nốt, bèn nghĩ thầm: “Bộ dạng mấy người này không dám ngồi bàn ghế tất ở phía trước mới chiu vào đây kiếm chỗ ngồi chớ gì!”.

Hậu đường toàn những bàn ghế sơn son thếp vàng rất lộng lẫy. Tế Ðiên chọn một bàn giữa phòng đến ngồi vào giữa, hai vị Ban đầu ngồi hai bên. Phổ ky hỏi:

- Ba vị mới đến hả?

Tế Ðiên đáp: Bộ ngươi tưởng ta không đến được à?

- Bây giờ ba vị cần kêu món chi?

- Trong tiệm này có món nào ngon không nhỉ?

- Tiệm của chúng tôi, nướng ram sống chín, chiên xào, hầm nấu, đủ thứ thơm ngon, dĩa lớn dĩa vừa dĩa nhỏ, tùy lòng khách muốn, kêu liền có ngay. Trái cây trân quý, tươi khô khắp miền, sơn hào hải vị, tiệc vừa sang đều đáp ứng được.

- Hải vị thượng đẳng, mỗi tiệc giá bao nhiêu?

- Mỗi tiệc chỉ 8 lượng thôi.

- Vậy thì dọn cho ta một bàn, rượu Thiệu Hưng lâu năm một hũ.

Phổ ky vâng dạ trở vào, bụng nghĩ thầm: “Cái ông Hòa thượng kiếc này, ăn bữa cơm sang trọng như thế biết bao nhiêu tiền, sao không thay bộ y phục lành lặn khác có phải dễ coi hơn không? Ðể coi một lát họ ăn rồi lấy tiền ở đâu trả cho biết”. Bụng nghĩ như vậy, một mặt cứ thoăn thoắt quét bàn cùi ghế, lau chén bát dọn lên. Trước hết đem các trái cây tươi, khô ra ăn chơi, kế đem thịt ướp chiên xào, thịt gà vịt cá, dọn lên đầy bàn. Tế Ðiên mời:

- Hai vị ăn đi!

- Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh biết trong túi không có tiền, nói:

- Sư phụ ăn đi! Ăn cơm rồi không có tiền trả người ta, chúng tôi không dám đụng đũa đến!

Không tiền cũng chẳng hề chi mà!

- Không tiền, sư phụ nói làm sao với họ?

- Ối, hơi đâu mà lo! Ăn rồi không có tiền thì thôi, họ đâu có làm chi nào? Còn họ muốn đánh hả? Cứ để cho họ đánh! Ðánh nhè nhẹ kể như huề nợ, còn đánh nặng họ phải trả thêm mình tiền thang thuốc. Chừng đó mình lại có tiền chén nữa.

Sài, Ðỗ hai người cũng không dám ăn, nằm gục trên bàn mà chờ. Tế Ðiên vừa ăn nhậu vừa chê:

- Vịt này chưa mềm, hải sâm còn cứng quá, món hầm này quá mặn, làm chưa đúng cách. Này Phổ ky, lại đây!

- Ðại sư phụ còn cần thêm gì nữa?

Những thức ăn này đều chẳng vừa miệng tí nào. Ngươi hãy đem cho ta một con cá giếc sống, đầu đuôi nhúng nước sôi, đoạn giữa tẩm rượu còn vảy, đem trụng dấm.

Phổ ky lật đật gọi đem lên. Tế Ðiên lựa chỗ nào ngon ăn trước, càng ăn sang lại càng khoái trá. Ăn nhậu một trận làm Phổ ky cũng phải thất kinh. Ăn xong, gọi phổ ky lại tính tiền. Tài phú tính toán một hồi nói:

- Cộng chung tất cả là 24 lượng 4 tiền.

- Có nhiều nhỏ gì. Kệ, bao nhiêu thì bao, ta cho thêm hai lượng nữa.

- Cám ơn sư phụ!

- Khỏi phải cám ơn! Duy có điều tiểu Tăng ra đi vội quá không kịp mang theo tiền.

- Không tiền thì phải làm sao đây?

- Ngươi bảo với chưởng quỹ để ta viết một tờ giấy nợ.

- Tiểu quán không có giấy nợ.

- Không có giấy nợ thì viết đại lên tấm bảng cũng được mà!

- Viết trên bảng cũng là giấy nợ rồi ! Ðại khái là chúng tôi không bán chịu. Ông phải trả tiền mới được.

- Ta hiện giờ không có tiền, ngươi tính sao thì tính.

Phổ ky nghe nói, đến báo với chưởng quỹ:

- Hòa thượng ăn hết 24 lượng 4 tiền, ông ấy không có tiền.

Chưởng quỹ nghe báo, nổi giận nói:

- Miệng hồng răng trắng, ăn nhậu bất kể, ưa ngọt không ưa mặn, đòi cay chẳng muốn chua; ăn xong chẳng trả tiền, đánh họ cũng chẳng xong! Nhưng việc này không muốn đánh cũng bắt phải đánh mới được. Tụi bây đâu, ráp lại đánh ổng cho ta.

Tế Ðiên nghe nói như vậy mới hỏi: Này lão Sài, lão Ðỗ, hai ông thấy làm sao đây?

- Bọn tôi không biết phải làm sao nữa.

Tế Ðiên nói: Này chưởng quỹ, ông đừng nóng vội. Ta sẽ biến tiền trả cho ông.

- Ừ, Hòa thượng biến đi! Bữa nay không có tiền trả thì không được đâu nhé!

Tế Ðiên đứng làm thinh một hồi lâu mới nói:

- Chưởng quỹ nè! Ðể chúng ta thương lượng với ông một việc: Ta ăn của ông cái gì, sẽ mữa trả cho ông cái đó nhé!

- Ông nói bậy bạ hoài! Mửa ra rồi tôi bán cho ai?

Tế Ðiên vỗ bàn la lớn:

- Eo ơi! 24 lượng 4 tiền ư!

Phổ ky thấy vậy nói:

- Khóc cũng phải trả tiền mà!

Chưởng quỹ đang sửa soạn muốn đánh Tế Ðiên thì nghe bên ngoài có tiếng người nói lớn:

- Này hiền đệ, chúng ta vào trong này uống ít chén rượu đã!

Sau tiếng nói, thấy hai người vén rèm bước vào, theo sau mười mấy kẻ tùy tùng. Vừa thấy Tế Ðiên, hai người ấy lật đật tới vái chào.
 
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 06 Apr 2012, 5:41 PM | Message # 60
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 57Tỵ nạn lại cứu người bị nạn
Lôi, Trần nhầm sa vào hắc điếm
Hai người vừa vén rèm bước vào, người đi đầu mình cao 9 thước, tam đình mở rộng, đầu đội khăn tráng sĩ màu xanh, mình mặc tiễn tụ bào bằng đoạn màu đen, lưng thắt dây tơ, chân mang giày xanh đế mỏng, mặt giống như vàng đen, mày đôi mắt lộ, mũi cao, miệng rộng. Vị này chính là Thiên vương Trịnh Hùng ở đường Phụng Sơn thành Lâm An, dắt theo mấy người tùy tùng. Đi sau Trịnh Hùng là một vị dáng vẻ võ sinh công tử, tuấn mã hơn người, họ Mã tên Tuấn, trác hiệu là Bạch kiểm chuyên chư, nguyên quán huyện Thường Sơn, rất có hiếu với mẹ già cũng như Trịnh Hùng. Mã Tuấn từ Trường Sơn đến Lâm An thăm Trịnh Hùng, thấy mẹ Trịnh Hùng đôi mắt sáng tỏ lại mới hỏi Trịnh Hùng:

- Mắt lão thái thái, nhờ trị ở đâu mà lành mạnh như vậy?

Trịnh Hùng mới đem việc lễ chúc thọ tế Ðiên đến trị bệnh, mỗi mỗi kể lại tận tường. Mã Tuấn nghe rồi liền nói:

- Tế Công ở chùa Linh Ẩn có trị được bệnh mắt à? Hiện nay mắt mẹ tôi không còn thấy nữa, vậy cảm phiền huynh trưởng dẫn tôi đi tìm thỉnh Tế Công.

Trinh Hùng bằng lòng và hai người cùng đến chùa Linh Ẩn tìm hỏi thăm. Ðược trả lời là Tế Công đi khỏi, nghe đâu Thái thú Lâm An là Triệu Phụng Sơn thỉnh về Côn sơn trị bệnh rồi. Hai người nghe nói đành trở về không. Mấy lần trở lại đều không gặp Tế Ðiên. Mã Tuấn cáo từ về nhà, Trịnh Hùng nói:

- Ta muốn đi theo hiền đệ một chuyến.

Cả hai bèn thu thập hành lý, mua một ít đồ dùng, dắt theo mấy tên gia nhân rồi cùng khởi hành. Một hôm trên đường đi, trời đổ mưa lất phất, gặp một thị trấn, bên đường có một tửu quán. Trịnh Hùng nói:

- Này hiền đệ, bọn mình vào đây uống rượu đã.

Hai người tiến vào tửu quán, thẳng ra hậu đường. Nghe phía sau có tiếng la lớn, Trịnh Hùng ngó đầu vào xem, thì ra là Tế Ðiên. Thấy Tế Ðiên, Trịnh Hùng chạy tới cúi đầu thi lễ, hỏi:

- Thưa sư phụ, mấy lúc này sư phụ có mạnh dõi không ?

Sài , Ðỗ cũng nhận ra nói:

- Trịnh đại quan nhân, hai vị từ đâu đến đây thế?

Trịnh Hùng lúc đó mới nhận ra, hỏi:

- Hai vị đầu mục, tại sao lại giả dạng như thế này?

- Chúng tôi theo dõi việc cơ mật.

Trịnh Hùng hỏi:

- Sư phụ vừa la gì thế?

- Eo ơi, họ khi dễ tức chết ta đi thôi!

- Ðứa nào dám khi dễ sư phụ vậy?

Tế Ðiên lấy tay chỉ Phổ ky nói: “Ðó, nó đó”, làm phổ ky sợ xanh mặt. Sài đầu nói:

- Trịnh đại quan nhân, ông đừng vội nóng, nên hỏi xem tại sao họ dám khi dễ lão nhân gia rồi ông sẽ biết.

Trịnh Hùng hỏi: Thưa sư phụ, tại sao họ lại dám khi dễ lão nhân gia như thế?

- Ăn cơm rồi họ không cho ta đi, chỉ lo đòi tiền thôi!

Trịnh Hùng nghe trả lời cũng bắt tức cười, nói:

- Ăn cơm của người ta đâu có lý không trả tiền cho họ. Ðó không phải là họ khi dễ sư phụ đâu! Thôi ăn hết bao nhiêu, đệ tử trả cho. Mà sư phụ nè, sao sư phụ đi xa mà không mang tiền theo?

- Sao lại không mang tiền? Mang đến 200 lượng đó chớ!

Sài đầu nói: Mang theo 200 lượng bạc mà sư phụ cho người ta hết rồi. Không còn để lại một văn nào cả!

Trịnh Hùng nói: Sư phụ nè, đã không có tiền thì đừng ngồi ăn, may mà có đệ tử tới, nếu không có đệ tử tới thì sao?

- Nếu ông không tới thì ta đâu có ăn.

Trịnh Hùng nghĩ: “À, té ra sư phụ ăn để mình trả đây mà”. Nghĩ rồi lật đật kêu Mã Tuấn lại giới thiệu và sai phổ ky sắp dọn tiệc mới, gọi Sài, Ðỗ cùng dự. Vừa mới ngồi vào bàn xong thì có hai người vén rèm bước vào. Người đi đầu dáng vẻ một văn sinh công tử, tướng mạo đẹp đẽ, đầu đội khăn lam, mình mặc áo bào thúy lam, đi vớ trắng vân hài rất là nho nhã. Người đi sau đầu đội khăn đoạn màu xanh, mình mặc áo nẹp nhỏ màu xanh, lưng thắt dây lụa, quần chẹt xanh, vớ trắng giày cao cổ, bên ngoài phủ một áo cừu mỏng màu xanh. Gương mặt người xanh trắng, đôi chân mày dính lại trên đôi mắt diều hâu, chiếc mũi quặp giữa hai gò má hóp, đầu thỏ mắt rắn, lưng rùa, eo rắn.

Tế Ðiên dòm thấy biết ngay là kẻ bất lương.

Nguyên người có dáng công tử ở huyện Long Du, họ Cao tên Quảng Thụy. Gia đình họ Cao là một tài chủ chuyên đổi bạc ở dưới cửa thành Long Du.Gia đình ấy có ba anh em mà chỉ có đứa con duy nhất là Cao Quảng Thụy. Chú, bác và cha của Thụy cưới cho anh ta ba người vợ, ai đẻ được con trai kể như là người nối nghiệp. Cậu của Cao Quảng Thụy có tiệm bán vải ở Lâm An, Thụy lên đó để học nghề buôn bán. Một ngày kia, Thụy xin với cậu về thăm nhà, cậu Thụy nói:

- Cháu rời khỏi nhà không được, thôi thì khỏi phải trở lại học nữa!

- Không phải cháu tơ tưởng việc nhà đâu, mà vì hôm qua cháu nằm mộng thấy dễ sợ lắm. Cháu thấy bà nội cháu mất, cháu không an tâm chút nào. Muốn xin về nhà để xem rõ thực hư đó thôi.

Cậu Thụy nghe nói mới cho 10 lượng vàng đi đường. chính Thụy cũng có riêng hơn 20 lượng nữa đem theo. Khi đến Thiên Gia Khẩu vào quán ăn cơm, có ông già đến nói:

- Xin đại gia thương tình cho ít đồng, để già này ăn cho đỡ đói!

Cao Quảng Thụy nhìn lại thấy ông già râu tóc đều bạc phơ, lam lũ đáng thương quá, mới nói:

- Thưa cụ, cụ cứ đến ăn cơm đi, Cao Quảng Thụy mới mở gói bạc, lấy ra một ít bạc cho ông cụ rồi mới trả tiền cơm. Khi vừa ra khỏi quán, có một người mặc áo xanh chạy tới hỏi:

- Quý khách họ chi?

Cao Quảng Thụy thực thà đáp: Tôi người huyện Long Du, họ Cao.

Tôi họ Vương tên Quý, cũng là người huyện Long Du đây. Vậy thì chúng ta là người đồng hương rồi. Ông già hồi nãy tôi thấy bộ dạng không phải là người tốt, ông ta là sơn tặc cướp đường đấy. Thấy bạn có nhiều tiền, thế nào lát nữa ông ấy cũng đợi bạn dọc đường cho coi. Chừng đó chẳng những bạn mất hết tiền mà tánh mạng cũng khó giữ nữa là đằng khác. Vậy chúng ta cùng đi chung để giúp đỡ nhau nhé!

Cao Quảng Thụy xưa nay chưa từng đi xa, nghe nói như vậy sợ quá, bèn đồng ý cho Vương Quý đi cùng. Ði đến một thị trấn, trời đổ mưa lâm râm, Vương Quý nói:

- Này hiền đệ, chúng mình hãy uống chút rượu rồi đi nữa!

Hai người bước vào tửu quán. Tế Ðiên dòm ra biết là kẻ bất lương, bèn nhìn y chằm chằm, mắt không nháy, làm bọn Trịnh Hùng lấy làm lạ cũng đều quay đầu lại nhìn y. Vương Quý nói:

- Này hiền đệ, thôi chúng ta tìm chỗ khác uống rượu đi!

Hai người bước ra khỏi quán, đi tới trước gặp một rừng cây, bốn phía không có ai. Vương Quý nói:

- Ðứng lại coi!

- Ðứng lại chi vậy?

- Ðã tới nhà ông nội mi rồi. Mi không nghe nói đến đại thái gia đây làm gì à? Ta họ Vương tên Quý, trác hiệu là Thanh miêu thần. Thanh miêu không lớn được là tại không có đường làm ăn; Thanh miêu lớn được là nhờ có cái ăn nhậu đó. Ta lâu nay làm nghề không vốn bên đường, mi mau đem tiền bạc quần áo nộp ngay cho ta, để ta đưa mi về chầu Diêm chúa sớm!

Cao Quảng Thụy nghe nói sợ quá, sắc mặt tái xanh, nói:

- Vương nhị ca, chúng ta là người đồng hương mà! Tôi xin đưa tiền hết cho anh, xin anh tha cho tôi được sống.

Thanh miêu thần Vương Quý cười ha hả, nói:

- Mi đừng có vọng tưởng! Ðại thái gia làm nghề không vốn này bao nhiêu năm đâu có để sổng một ai. Bây giờ ta thả cho mi hả, ngày mai chỉ cần mi cất tay một cái là tiêu mạng ta rồi. Mi lấy tay chỉ một cái nói: “Ðây là tên cướp đường nè” thì mạng ta kể như đứt luôn. Bây giờ mau mau cởi quần áo ra đưa cho ta. Nếu không chịu, ta lấy dao rạch lấy, bán ra ít tiền, mi còn bị ta mắng chửi nữa. Xong việc mi đưa gáo dừa ra ta đưa về chầu Diêm tổ sớm. Nếu không nghe lời thì đừng trách ta bằm ngươi như cám.

Cao Quảng Thụy nghe nói sợ quá, run lập cập, miệng nói chẳng thành lời, cũng cố sức năn nỉ:

- Hảo gia gia, tôi xin đưa bạc cho gia gia đây.

Vừa nói vừa móc bạc ra đưa, và nói tiếp:

- Quần áo tôi cũng đưa ra hết, chỉ xin lại một cái quần lót. Chỉ cần gia gia cho tôi được sống, thì ơn này tôi không bao giờ dám quên.

Vương Quý cười nhạt, đáp:

- Tiểu tử, đừng nói nhiều lời. Từ trước tới nay ta chưa quá lệ đó bao giờ!

Cao Quảng Thụy thấy năn nỉ mãi không được, bèn nổi xung thiên, thò tay lượm hòn đá, nhắm ngay mặt Vương Quý ném thẳng cánh. Vương Quý cười ha hả, nói:

- Mi thiệt là kẻ gan lớn bằng trời, nhè cọp mà dám vuốt râu chớ!

Nói rồi rút dao định chém. Bỗng nghe ở phía Tây khu rừng có tiếng la: - Hãy khoan, chữ Hợp!

Vương Quý ngoái đầu nhìn lại thấy từ bên đó có hai người bước ra. Người thi đầu có thi rằng:

Ðầu to cổ ngắn dáng anh hào

Mặt xanh râu đỏ lông tai bao,

Bất bình nhân sự chuyên vai gánh,

trừ ác giúp dân chí thích nào!

Người đi sau mặc áo bào thúy lam, đẹp đẽ khác thường. Hai người này chẳng phải ai khác mà chính là Lôi Minh và Trần Lượng.

Hai người này khi bị Tế Ðiên dùng phép định thân chế ngự và bảo rằng cho bò cạp đốt, sợ hết nổi run bẩy bẩy. Khi Tế Ðiên đi khỏi họ mới cử động được và lật đật giở chân chạy trốn. Khi chạy đến cánh rừng này, trời bắt đầu nhểu hột, hai người chạy nấp dưới cây liễu tránh mưa. Lúc này tâm hồn họ bất định, bàn luận cùng nhau lát nữa không biết nên đi về đâu. Ðương bàn luận tới đó thì thấy có hai người từ ngoài rừng đi vào. Trần Lượng nhìn thấy nói:

- Nhị ca, anh có thấy hai người mới đi vào đó không? Một người có vẻ nho nhã thật thà, còn người kia coi bộ có vẻ đầu trộm đuôi cướp gian manh quá! E có chuyện gì xảy ra đây?

Ðang lúc nghi đoán như vậy thì hai người đã vào rừng rồi và nghe Vương Quý kêu Cao Quảng Thụy lại, nạt nộ không ngớt. Lời hai người ấy noí, Lôi Minh và Trần Lượng đều nghe rõ mồn một.

Thấy bộ tướng của Lôi Minh, Trần Lượng, Vương Quý sợ dựng tóc gáy, hỏi:

- Xin hỏi quý danh của nhị vị?

- Tôi họ Lôi tên Minh.

- Tôi họ Trần tên Lượng.

Vương Quý nói:

- Cao danh của hai vị tôi đã nghe qua. Vị này có phải là Phong lý vân yên Lôi Minh, Lôi đại thúc chăng? Còn vị này có phải Thánh thủ bạch viên Trần Lượng, Trần tam gia không?

Lôi Minh nghe hỏi trợn mắt đáp:

- Ta đập bể cái mặt mầy nghe chưa, ta vầy mà đại thúc, còn chú này là gia gia của mầy à?

- Vậy thì là ông nội.

Trần Lượng rút dao ra, Vương Quý sợ quá lắp bắp:

- Vậy thì là ông cố nội.

Lôi Minh nói:

- Những gì mày nói hồi nãy, ta đều nghe ráo, mầy hãy đem tiền đưa hết cho ta!

Vương Quý lấy bạc đưa ra cho Lôi Minh. Lôi Minh lại ra lịnh:

- Còn bạc trong lưng mày nữa, cũng đưa ta nốt.

Vương Quý cũng móc bạc đưa ra hết. Lôi minh nói:

- Còn quần áo của mầy nữa cũng cỡi ra luôn!

Vương Quý năn nỉ:

- Xin đại gia đừng làm như vậy! Chúng ta đều là dân chữ Hợp mà!

- Dẹp cái giọng cứt chó của con mẹ mầy đi!

Nói rồi lia một đao, tai của Vương Quý bị đứt nghiến. Vương Quý nói:

- Kìa đại gia, người mang bầu của chúng ta đã tới đó.

Lôi Minh và trần Lượng cùng ngoái nhìn, thừa cơ hội Vương Quý bỏ chạy.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Sáu, 06 Apr 2012, 5:41 PM | Message # 61
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 58Ðổng gia điếm, hai anh hùng bị hại
Tế Thiền sư báo ứng kẻ tặc nhân
Vương Quý nói gạt cho Lôi Minh và Trần Lượng tâm thừa cơ bỏ chạy. Trần Lượng tức tốc đuổi theo sau, nói:

- Hay cho thằng giặc này, ta để mi chạy thoát, đừng kể ta là anh hùng!

Vương Quý cứ cắm đầu chạy thục mạng, như cá vừa thoát lưới, ước gì có thêm đôi cánh để chạy nhanh hơn nữa. Chạy ra khỏi khu rừng, gặp con rạch chắn ngang rộng hơn 3 trượng, Vương Quý nhảy ùm xuống nước lội qua chạy trốn. Trần Lượng thấy nếu chạy vòng kiếm chỗ vượt qua, Vương Quý cũng chạy xa rồi, nên không đuổi theo nữa. Cao Quảng Thụy đi đến nói:

- Nhờ có hai vị đại gia cứu giúp. Nếu không, tánh mạng tôi kể như đi đứt về tay tên độc ác đó rồi.

Trần Lượng hỏi:

- Chú họ tên là gì? Quê quán ở đâu mà lại đi chung với tên cướp như vậy?

- Tôi họ Cao, tên Quảng Thụy.

Nói rồi bèn việc ăn cơm ở Thiên Gia Khẩu thuật lại. Lôi Minh nói:

- Chúng tôi cũng không phải là người lục lâm đâu. Ðây, tôi trả bạc lại cho chú nè!

Nói rồi lấy 30 lượng bạc đưa ra. Quảng Thụy cám ơn rối rít và nói:

- Hai vị cứu mạng tôi thật là tích đức vô lượng! Gia đình chúng tôi mở tiệm đổi bạc ở ngoài cửa Bắc thành Long Du. Hai vị có dịp nào ngang qua Long Du, xin ghé qua tệ xá để gia đình chúng tôi được ngàn muôn lần tiếp đón hai vị.

Trần Lượng nói: Vâng, thôi chú về đi!

Cao Quảng Thụy bèn cáo từ về nhà. Trần Lượng có tâm thương người, mới nói với Lôi Minh:

- Này nhị ca, Cao quảng Thụy thiệt thà quá mà đi đường có một mình. Thảng như gặp trường hợp vừa rồi chỉ có khổ thôi. Bây giờ bọn mình không có việc chi, ngại gì mà không ngầm đưa anh ta một đoạn đường?

- Cũng được.

Hai người bèn thủng thỉnh đi cách Quảng Thụy một đoạn xa xa để bảo hộ. Tới một quảng đường, Lôi Minh và Trần Lượng cảm thấy đói bụng, bên ngoài trời mưa lất phất. Trần Lượng nói:

- Nhị ca, bọn mình tới đầu kia tìm một quán trọ ăn cơm. Bây giờ cũng đã chiều tối rồi đấy.

Lôi Minh nói:

- Phía trước có một tòa Ðổng gia điếm cách đây không xa. Nơi này tiếp đãi rất lịch sự, hồi trước ta đã từng trọ ở đó. Cách đây hai năm, ta có trọ ở điếm này dưỡng bệnh. Trong điếm có vị Ðổng lão chưởng quỹ tánh tình rất khẳng khái, không biết bây giờ còn ở đó hay không? Hay là đã thay người khác rồi?

- Vậy thì chúng ta cùng đến Ðổng Gia điếm sẽ biết.

Ðến một tòa thôn trang, trên đường Nam Bắc có một cái điếm day mặt về hướng Ðông. Hai người bước tới kêu cửa. Bên trong có một người đi ra mở cửa. Người này độ khoảng 30 tuổi, gương mặt vàng ệch, mặc áo cánh lam, chiếc quần xanh để lộ đôi vớ trắng trên đôi giày xanh, có dáng vẻ là một phổ ky. Người ấy thấy Lôi Minh và Trần Lượng bèn hỏi:

- Hai vị đến mướn phòng trọ phải không?

- Vâng, chúng tôi đến trọ.

Nói rồi hai người từ từ tiến vào. Vào thẳng bên trong đụng ngay tấm vách ngăn. Qua khỏi vách ngăn là Bắc thượng phòng, hai dãy hai bên là những thượng phòng chiếc. Ở nơi hành lang có đặt một chếc bàn với ngọn đèn nhỏ, một người đang ngồi nơi bàn uống rượu. Thấy Lôi Minh, Trần Lượng bước vào, người ấy đưa tay tắt ngọn đèn đi. Hai người cũng không để ý, vả lại cũng không thất rõ người ấy là ai. Phổ ky mời hai người lên thẳng Ðông phối phòng.

Tòa Ðổng gia điếm này bây giờ không còn thuộc Ðổng gia nữa. Khi vị lão chưởng quỹ chết đi, hai vị thiếu chưởng quỹ không lo việc buôn bán, chỉ cặp kè

với Thanh miêu thần Vương Quý uống rượu đánh bạc. Một hôm Vương Quý nói:

- Hai vị thiếu chưởng quỹ nè, hai vị nhường điếm này lại cho tôi, mỗi năm tôi sẽ chu cấp cho hai vị mấy trăm điếu tiền!

Hai vị tiểu chưởng quỹ bèn đem điếm ấy giao cho Vương Quý. Vương quý vốn xuất th ân từ phái mãi võ, bèn đi tìm mấy tên phổ ky trong giới lục lâm, dạy họ quen việc buôn bán. Gặp khách thương nào đi lẻ loi mà hành lý dầy cộm, bọn họ bèn mưu hại rồi chia chác. Vương Quý bình thường nói phách với các phổ ky, tự xưng mình là người nổi tiếng trong giới lục lâm. Tất cả thuộc h àng em cháu, đều gọi y là đại thúc cả. Bọn phổ ky cũng không biết Vương Quý tài năng đến bực nào. Hôm nay, Vương Quý từ bên ngoài trở về, áo quần trên người ướt mem, tai lại thiếu mất một cái, máu còn rỉ rỉ chảy. Có một phổ ky họ Ngô tên Kỷ Phương, tánh hay đùa cợt, hỏi:

- Trại chủ hôm nay đi đâu mà tai rớt mất một chiếc? Áo quần lại ướt mem thế?

- Ôi, không nói thì thôi, nói ra thêm tức! Ta đang ăn cơm ở trong tiệm ở tiểu trấn kia, gặp lúc bọn họ đang đánh nhau, hai phe chơi toàn đao cả, không ai dám can hết, ta mới nhảy vào can ra, bị hớt nhằm một đao đứt nghiến cái tai đó. Ta đâu có để yên! Tên ấy xách đao chạy trốn, ta quyết rượt tới cùng. Tên ấy nhảy xuống nước lội qua sông, ta cũng nhảy xuống rượt theo mới ướt nhem như vậy. Biết bao nhiêu người quỳ xuống năn nỉ ta xin tha cho hắn, đâu lẽ ta chấp nhất mà không nể tình. Mọi người khuyên ta trở về, thế nào ngày mai tên ấy cũng đến rập đầu xin tội. Thôi, ngươi hãy vào lấy quần áo khô để ta thay nhanh lên!

- Phổ ky nghe nói tin là chuyện thật nên không hỏi thêm nữa, vội lấy quần áo khô đem ra. Vương Quý thay đồ xong rồi bảo:

- Ðem cho ta ít rượu và tí đồ nhắm.

Phổ ky đem ra hai bầu rượu và hai đĩa thức ăn. Vương Quý ngồi ngay ở hàng lang uống rượu, vừa uống vừa nghĩ bụng: “May nhờ cặp giò của mình khá tốt, nếu không chắc phải chết về tay Lôi Minh, Trần Lượng rồi!”. Ðang nghĩ tới đó, bỗng nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa. Vương Quý định bảo phổ ky đừng mở cửa mà phổ ky đã ra mở rồi và mời hai người khách vào trong. Vương Quý thấy mặt hai người khách hồn phi phách tán, vội tắt ngay ngọn đèn, chuồi vào một thượng phòng khác, tim đập thình thình. Thấy phổ ky đưa hai người khách vào thượng phòng Ðông xong trở ra, Vương Quý kêu Kỷ Phương lại hỏi:

- Hai người khách mới vừa vào đó, ngươi có biết họ là ai không?

- Không, tôi không biết.

- Một người là Phong lý vân yên Lôi Minh, còn người mặt trắng kia là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng.

- Hai vị ấy là người có tiếng tăm, chúng ta phải tiếp đãi họ tử tế, thế nào cũng được họ thưởng tiền hậu hĩ.

- Ta nói cho ngươi biết, hai người ấy là kẻ thù của ta đó!

- Tại sao lại có thù với ông?

- Hôm nay ta dụ con mồi từ Thiên Gia Khẩu vào trong cánh rừng, sửa soạn làm thịt thì Lôi Minh, Trần Lượng chạy tới làm bộ vấn an ta: - Vương đại thúc, lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ? Ta trừng mắt hỏi: - Hai thằng nhỏ này, tụi bay muốn gì đây? Có mặt xin chia một nửa . Ta đâu có chịu. Bọn họ ỷ đông gây sự động thủ với ta, bị ta cho mấy nhát. Rủi ro ta bị rớt gói bạc, ta mắc lo lượm lại, thừa cơ đó nó hớt của ta một cái tai. Bữa nay tụi nó tới số rồi. Lát nữa tụi bây phải hại cho được nó để trả thù cho ta. Có bao nhiêu tiền tụi bây chia nhau đi, ta không cần đâu.

- Thế thì được.

Vương Quý kề tai phổ ky nói nhỏ: “Ngươi phải làm như vầy. . như vầy. . .”.

- Phổ ky gật đầu lia lịa rồi lên Ðông phối phòng hỏi:

- Hai vị cần ăn uống món gì không?

Trần Lượng hỏi: Ở đây có món gì nào?

- Có đậu hủ xào, đậu hủ ram, đậu hủ khô, đậu hủ sợi.

- Còn có món nào khác nữa không?

- Không có; đầu bếp của tiệm chúng tôi bữa nay đi nấu đám cho người ta rồi. Hiện có gà xé phay, thịt trắng mà ăn với nước chấm thật tuyệt. Còn rượu thì không có bầu sẵn, muốn uống thì lấy bình chiếc ra hai cân một mà thôi.

- Thôi cũng được, lấy bình hai cân, cân cho hai cân rượu rồi đem hai con gà quay lên đây.

Lát sau rượu thịt đem lên đầy đủ. Lôi Minh, Trần Lượng uống vào mấy hớp rượu. Trần Lượng nói:

Không xong rồi, nhị ca ơi! Sao tôi cảm thấy ngầy ngật khó chịu quá!

- Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy.

- Ái chà chà, chữ Hợp bỏ cái gì trong đây vậy kìa?

Mới nói tới đó thì Lôi Minh đã ngã vật xuống. - Phổ ky thấy vậy kêu:

- Trại chủ ơi, hai người này sụm rồi!

Vương Quý đáp: Ðược.

Trần Lượng lúc ấy còn bình tĩnh, nghe Thanh miêu thần Vương Quý nói như vậy, chắc mẻm phen này đi đứt rồi.

Phổ ky thấy lát sau Trần Lượng cũng gục luôn liền đi gọi Vương Quý, Vương Quý bảo:

- Trong mình của bọn họ có gói bạc 30 lượng là của ta lấy của con mồi, còn một bao 5 lượng nữa, đó là của ta. Trong mình họ có bao nhiêu tiền bạc, ta không cầu đâu, tụi bây cứ chia nhau xài.

Phổ ky nghe nói, lòng rất bất mãn. Giấu của thì không, chia phòng thì có! Lúc trước chỉ nói đến việc báo thù thôi, bây giờ lại đòi chia tiền bạc. Phổ ky không có cách gì chống lại, cũng không dám nói.

Vương Quý cầm đao đi ra khỏi thượng phòng muốn đến giết Lôi Minh và Trần lượng. Vừa đến thềm của phòng Ðông bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa kêu:

- Mở cửa, mở cửa, khách đến ngủ trọ đây!

Vương Quý nghe nói, bảo:

- Kỷ phương, mi ra trước bảo cho người bên ngoài đó đi đi, đừng để họ quấy rầy ta!

Phổ ky ra đến cửa, hỏi:

- Ai đó?

- Ta đến ngủ trọ đây!

- Trong điếm không có phòng trống.

- Thượng phòng không có thì phối phòng cũng được mà!

- Phối phòng cũng không có nốt.

- Phối phòng không có thì nhà bếp!

Phổ ky dòm qua khe cửa thấy bên ngoài là một ông Hòa thượng. Hòa thượng ấy chính là Tế Ðiên! Nguyên lúc ban ngày, trong tiệm cơm nơi tiểu trấn,Tế Ðiên cùng Trịnh Hùng, Mã Tuấn, hai vị Ban đầu vầy tiệc mới, ăn uống tới tiệc tan mà mưa vẫn chưa tạnh. Trịnh Hùng nói:

- Thưa Sư phụ, hôm nay chúng ta dừng lại quán này nghỉ qua đêm rồi tính nữa.

- Ừ!

Mọi người cùng kéo vào sau quán, nói chuyện một hồi rồi chia nhau đi ngủ. Ngủ đến canh hai, Tế Ðiên thức dậy gọi:

- Này Sài đầu, Ðỗ đầu! hai vị mau theo tôi bắt Hoa Vân Long, nó đang treo trên cây đàng kia kìa.

- Có thiệt không?

- Thiệt mà!

Hai người lật đật choàng dậy, cùng Tế Ðiên đi ra khỏi điếm. Trời hãy còn mưa lác đác. Sài đầu hỏi:

- Thưa sư phó, Hoa Vân Long treo ở đâu?

- Ta cũng chả biết!

- Chớ không phải là sư phó vừa nói đó sao?

- Ta kêu các ông thức dậy đi dạo cảnh mưa với ta, Trên đầu mưa rơi lác đác, dưới chân bùn đất lép nhép kêu vang, há chẳng khoái hơn là nằm ngủ trong quán hay sao?

Sài, Ðỗ tức giận cành hông, nhưng không tiện nói ra. Tế Ðiên đến cổng Ðổng gia điếm, sửa sang lại túi đựng, làm cho bao gồ lên, có vẻ nặng thêm ra, rồi mới đến ngõ cửa.

Phổ ky nói: Không có phòng.

Tế Ðiên nói: Phòng chật cũng không ngại, miễn là ngủ trọ được thôi. Tôi đang làm bảo tiêu, sợ mất của người ta ngoài đường đền không nổi, mới năn nỉ xin ngủ đỡ đấy mà.

Phổ ky dòm qua kẹt cửa nói:

- Ông là Hòa thượng, Làm sao nói là đi bảo tiêu?

- Ta bảo tiêu hàng ngầm mà.

- Ông bảo tiêu vật gì thế?

- Thủy tinh mắt mèo, cây san hô hoàn chỉnh và đồ cổ ngoạn. Phổ ky nghe nói, Chạy vào bảo với Vương Quý:

- Ngoài trước có ông Hòa thượng đi bảo tiêu hàng ngầm. Toàn là thứ hàng quý giá đắt tiền không. Chúng ta lo “tính” món này có được không? Lần này nếu trót lọt có tới mấy vạn, Mỗi người có thể chia được 7, 8 ngàn lượng.

Vương Quý nói:

- Cũng được! nhưng phải khóa Ðông phòng lại đã rồi rước ông ấy lên thượng phòng!

Phổ ky ra ngoài mở cửa mời vào. . . Tế Ðiên thi triển Phật Pháp, đại hiển thần thông, báo ứng kẻ tặc nhân, cứu thoát Lôi Minh và Trần Lượng.
 
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 06 Apr 2012, 5:41 PM | Message # 62
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 59Tế Công hỏa thiêu Ðổng gia điếm
Trần, Lôi đưa tin tìm Vân Long
Phổ ky ra mở của thấy một Hòa thượng đi cùng với hai người nữa, đem theo một bao tổ bố, Hòa thượng nói với phổ ky:

- Ngươi tiếp một tay đem bao đồ này vô giùm.

Phổ ky bước tới giở lên không nhúc nhích. Tế Ðiên mới nói với hai vị Ban đầu:

- Hai ông tiếp khiêng vô với.

Sài, Ðỗ hai người cùng ráp lại khiêng. Bốn người rinh bao đồ đi thẳng lên thượng phòng. Phổ ky nghĩ thầm: “Ðồ quý trong bao chắc nhiều lắm, bốn người ra sức khiêng còn cóng róng mà làm sao ba người họ lại đem đi được kìa?”

Tế Ðiên lên thượng phòng xong hỏi phổ ky:

- Này Kỷ phổ ky, chú họ gì?

- Hòa thượng đã biết tôi họ Kỷ rồi sao lại còn hỏi?

- Ta thấy chú hình như họ Kỷ, vậy ta đoán ngay chóc!

- Thưa đại sư phó, người có cần ăn uống thức gì không?

- Tiệm của mấy chú có món gì nào?

- Sư phó cần món gì cũng có.

- Ðậu hủ xào, đậu hủ ram, đậu hủ khô, đậu hủ sợi. Ngoài ra không có thứ nào khác, vì đầu bếp của tiệm chúng tôi người ta mời đi nấu cổ rồi, cả phụ bếp cũng theo nốt. Hiện chỉ còn hai con gà nhỏ chưa xào ướp gì. Có đúng không nào?

Phổ ky nghe nói hết hồn, nghĩ bụng: “Quái lạ thiệt! Mấy câu này mình nói với hai thằng cha kia mà sao bây giờ Hòa thượng lại nói đúng y như vậy kìa?”

Tế Ðiên nói:

- Ta nói hớt giùm chú đó mà!

- Không phải vậy đâu! Hòa thượng cần món chi cũng có hết.

- Ta cần ba hồ rượu, hai đĩa thức ăn làm sẵn.

Phổ ky đến phòng chưởng quỹ hô:

- Rượu trắng ba bầu, kha khá chữ mê vào!

Tế Ðiên nói:

- Ừ! Phải đó, ba bầu rượu trắng, kha khá chữ mê vào.

Phổ ky nghe nói giựt mình, nghĩ thầm: “Không xong rồi; Hòa thượn gnày cái gì cũng biết ráo!”

Nghĩ rồi bèn hỏi:

- Này Hòa thượng, ông nói cái gì là kha khá chữ mê?

- Chú nói thiệt hay nói chơi đấy hả? Chú nói câu đó mà lại hỏi ta! Ta bây giờ muốn hỏi chú nè, cái gì là kha khá chữ mê?

Phổ ky ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Không có gì đâu, đó là tôi kêu rượu ngon đấy.

- Ừ, thì ta cũng kêu rượu ngon.

Một lát sau, phổ ky đem rượu và thức ăn đến. Tế Ðiên cầm bầu rượu nhìn một hồi lâu rồi nói:

- Phổ ky nè, chú uống rượu đi!

- Tôi không uống rượu .

Tế Ðiên bảo:

- Lão Ðỗ, lão Sài uống đi.

Sài, Ðỗ mỗi người đều cầm một hồ rượu. Ba người uống ba hồ rượu và đều mê gục xuống. Phổ ky vào nói với Vương Quý là ba người ở thượng phòng đều đã gục hết.

Vương Quý nói:

- Ðược, Trước hãy báo cừu, giết hai thằng cha ở phòng Ðông đã rồi sẽ tính chuyện phát tài sau.

Nói rồi dẫn bọn thủ hạ cầm gươm đao xông lên Ðông phối phòng. Bọn họ lật đật đi đến bên ngoài cửa sổ phòng Ðông, nhưng tìm hoài không thấy cửa vào. Vương Quý hỏi:

- Phổ ky, cửa phòng Ðông ở đâu mà ta tìm hoài chẳng thấy?

- Tôi cũng tìm mãi mà chẳng ra cửa phòng đây? Cái này mới lạ thiệt!

Vương Quý liền ra lệnh:

- Thôi chúng ta lên thượng phòng giết Hòa thượng trước, rồi sẽ báo thù sau!

Lúc đó mọi người lại kéo thẳng lên thượng phòng. Kỷ Phương nói:

- Ðể tôi giết nó cho!

Nói rồi tiến vào phòng, vừa mới đưa dao lên, thấy Hòa thượng nhăn răng một cái, Kỷ Phương hết hồn sợ muốn đứng tim, đứng im không nhúc nhích. Vương Quý đứng bên ngoài dòm thấy Kỷ Phương cứ đưa đao mãi mà không hạ thủ, tức giận nói:

- Ta bảo mi giết ổng mà sao cứ đưa đao lên hoài. Mi sợ cái gì chứ?

Vương Quý đích thân cầm đao nhảy vào muốn giết Hòa thượng. Hắn vừa đưa đao lên bị Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, dùng định thân pháp giữ cứng hắn lại và nói:

- Ðồ chết bầm này, mi muốn hại Hòa thượng ta hử? Ðể ta cho mi biết Hòa thượng ta lợi hại đến mực nào.

Nói rồi lấy tay chỉ một cái, dùng pháp định thân giữ cứng những tên phổ ky kia, rồi chạy thẳng sang phòng Ðông, xô cửa bước vào, móc túi lấy ra viên thuốc hòa tan trong nước đổ vào miệng Lôi Minh, Trần Lượng. Giây lát hai người tỉnh lại, mở mắt ra thấy Tế Ðiên đang đứng trước mặt. Lôi Minh lật đật quỳ xuống, dập đầu như tế sao, nói:

- Ðệ tử ngu muội không biết, toan tính hại lão nhân gia! Lão nhân gia chẳng những không giận mà còn cứu mạng cho đệ tử, thật là lượng cả bao dung! Xin lão nhân gia xá tội cho đệ tử!

- Ta không bắt tội ngươi đâu! Hai vị Ban đầu đi theo ta bị bọn chúng bỏ thuốc mê nằm gục ở thượng phòng kia. Ta cho ngươi hai viên thuốc này, bọn ngươi nên lên đó cứu họ tỉnh lại. Như bọn họ có hỏi thì ngươi nên làm như vầy, như vầy…

Lôi Minh, Trần Lượng gật đầu. Tế Ðiên trở lộn về phòng, nằm xuống giả ngủ say như chết. Bọn Lôi Minh đến thượng phòng cứu tỉnh Sài đầu dậy. Hai vị Ban đầu mở mắt ra nói:

- Té ra là Lôi gia và Trần gia. Hai vị từ đâu đến?

Bọn tôi đi từ Thiên Gia Khẩu đến tại điếm này, kêu cửa mãi không mở, bọn tôi bắt buộc phải nhảy tường mà vào. Thấy bọn trong điếm sửa soạn hại hai ông, bọn chúng tôi bắt trói chúng lại và cứu hai ông đây.

- Dòm qua thấy Tế Ðiên đang ngủ say, hai vị Ban đầu nổi giận. Sài đầu nói:

- Hay dữ a! Hòa thượng giỏi tính quá mới đưa chúng tôi vào hắc điếm. Nếu không nhờ hai vị chắc mạng chúng tôi kể như tiêu rồi! Hai vị lấy thuốc cứu tỉnh Hòa thượng để chúng tôi hỏi ổng thử cho biết!

Trần Lượng nói: Hết thuốc rồi!

Tế Ðiên nói: Dốt quá, con lục lưng ta lấy thuốc đem bỏ vô miệng ta, không được sao?

Cả bọn Lôi Minh cười ngặt nghẽo. Tế Ðiên nói:

- Thôi, bốn ngươi hãy ra ngoài trước đi, để ta báo ứng Thanh miêu thần cái đã.

Bốn người đi ra bên ngoài dòm lại thấy Hòa thượng ôm củi khô chất đống lại rưới thêm dầu rồi châm lửa đốt. Trong giây lát, ngọn lửa bốc cao. Có Thơ làm chứng:

Phương Nam chánh vị hỗn ly

Hôm nay giáng trị vì thế gian

Vô tình lửa dữ cháy lan,

Lầu son gác tía, cung vàng nào tha

Ào ào lưỡi lửa liếm qua

Ðất trời rung động xảy ra tức thì.

Khác nào núi lửa khói phì

Chúng dân nhốn nháo kể gì hèn sang!

Mọi người ngoái lại xem thấy bốn bề lửa cháy cuồn cuộn, kế nghe tiếng Hòa thượng kêu réo:

- Không xong, không xong rồi! Mau cứu ta với! Ta không chịu được, chắc bị chết cháy quá!

Mọi người bên ngoài nghe kêu, nói:

- Chà, không xong rồi, Tế Công bị mắc kẹt trong đám lửa rồi!

Lôi Minh là người có lòng mau mắn, nghe tiếng kêu Tế Ðiên gọi mới nghĩ rằng: “Ta dùng thuốc hại Hòa thượng mà Hòa thượng chẳng oán giận ta, lại vào trong hắc điếm bắt giặc cứu ta nữa. Hòa thượng thiệt là người khoan dung đại lượng. Bây giờ ta để Tế Công chết cháy trong đó, thật là ăn ở không phải chút nào! Ta phải liều mình nhảy vào đám lửa cứu Tế Công ra mới xứng đáng là người tri ân báo đức chớ!”.

Nghĩ rồi Lôi Minh bèn phóng mình vào trong đám cháy, phóng nhảy mấy lần mới vào tới được bên trong. Thấy Tế Ðiên đang đứng trong đó, Lôi Minh lật đật nói:

Sư phó đừng quá lo, cứ đeo lên lưng đệ tử để đệ tử cõng ra nhảy ra.

- Ừ, đưa lưng ra đây.

Lôi Minh bèn ngồi xổm xuống, Tế Ðiên cỡi ngay lên lưng. Lôi Minh nhắm phía đầu tường nhảy tới. Tế Ðiên dùng phép Thiên cân trụy, nặng quá hai thầy trò rớt lại trong lửa. Lôi Minh sợ quá nhảy liên tiếp mấy cái để vọt qua. Tế Ðiên nói:

- Lưng ngươi êm quá!

- Sư phó cứ đeo chắc, đừng rơi xuống là được.

- Ừ, đừng rớt xuống là được.

Lôi Minh lại cõng Tế Ðiên nhảy vọt lên. Vừa mới nhảy lên, Tế Ðiên niệm “Án sắc lịnh hích”, tức thì cái nhảy của Lôi Minh bốc lên vo vo đến nửa từng không. Dưới đất, Trần Lượng, Sài đầu, Ðỗ đầu thấy Lôi Minh cõng Tế Ðiên nhảy bốc lên thẳng mãi. Lôi Minh sợ quá, hồn bất phụ thể, kêu lên:

- Sư phụ ơi, phải cho hạ xuống chớ! Cao quá như vầy,chừng rớt xuống, thịt nát xương tan chắc chết quá!

- Không hề chi mà! Không rớt đâu!

Nói rồi niệm “Án sắc lịnh hích”. Tức thì hai thầy trò vo vo rớt xuống. Giây lát chân chạm đất, bình an vô sự. Báo hại Lôi Minh sợ tháo mồ hôi hột, trống ngực đập liên hồi. Lôi Minh thả Tế Ðiên ra, nói:

- Sư phó làm đệ tử sợ hết hồn.

Ta muốn đưa ngươi lên trời, thăm viếng Ngọc Hoàng một chuyến cho biết mà ngươi không chịu nên thôi đấy chứ! Thôi, bây giờ nên rời khỏi chỗ này mau, lát nữa có người ta tới thấy nhà cháy cho rằng bọn ta đốt thì lôi thôi lắm!

Trần Lượng nói:

- Phải đó, chúng ta đi khỏi đây cho mau mới được.

Bốn người cùng Tế Ðiên kéo nhau đi về phía đầu thôn. Trần Lượng nói:

- Này nhị ca, chúng ta đứng lại nói chuyện một chút, để ba vị đi trước đi.

Tế Ðiên nói:

- Hai vị Ban đầu nè, chúng ta đi trước đi. Họ nán lại đi cầu đó.

Lôi Minh dừng bước, hỏi:

- Tam đệ kêu ta đứng lại để nói gì?

- Nhị ca tính xem chúng ta cùng đi chung với sư phụ hay nên tách ra đi riêng hay hơn?

Lôi Minh là người lòng thẳng như ruột ngựa, nói:

- Ði riêng cũng được, đi chung với sư phụ càng hay đâu có sao nào?

- Nhị ca, anh thiệt không có ý tứ chút nào! Nếu luận về thuật nhảy tường vượt vách, đao thương côn bổng, cước dài quyền ngắn, võ nghệ tài năng, tôi xin kém anh một bực. Còn luận về linh cơ xảo diệu, kiến thức nhạy bén, túc trí đa mưu, ứng cảnh sanh tình thì anh phải nhường phần trội cho tôi! Anh tính xem, sư phụ đem hai vị Ban đầu kiếm bắt Hoa Vân Long, chúng ta tiếp sư phụ bắt Hoa nhị ca à? Hay là tiếp nhị ca đánh lại sư phụ?

- À há, vậy phải làm sao bây giờ?

- Tôi có chủ ý nầy, nếu thi hành thì nhất cử lưỡng tiện tam toàn kỳ mỹ, chẳng mất lòng bên nào hết! Mình nói với sư phụ là mình đi kiếm Hoa Vân Long tiếp sư phụ. Chừng gặp Hoa nhị ca, mình báo cho ảnh biết là sư phụ dẫn hai vị Ban đầu kiếm bắt ảnh để ảnh trốn mau. Hai bên chúng ta không làm thương tổn bên nào hết, anh thấy có được không?

- Ðược, chủ ý của hiền đệ hơn ta nhiều!

Thương lượng xong, hai người đuổi theo gặp Tế Ðiên. Tế Ðiên hỏi:

- Hai con thương lượng đã xong chưa?

- Hai con định tìm Hoa Vân Long sẽ bảo nó rằng ta định bắt nó chạy mau đi. Các người làm như vậy để khỏi mắc tội với cả hai bên, có đúng không nào?

- Không phải đâu, khi hỏi thăm được hắn, tụi con đưa tin cho sư phó biết liền.

- Nói rồi Lôi Minh, Trần Lượng dợm tách ra. Tế Ðiên hỏi:

- Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu nè?

- Thì sư phó nói đi.

- Sẽ gặp nhau ở Tiểu Nguyệt Ðồn nơi huyện Long Du nhé!

Nói rồi, Tế Ðiên cùng với hai vị Ban đầu rẽ ra đi thẳng. Trần Lượng nghe nói gặp nhau ở Tiểu Nguyệt Ðồn có bạn bè lục lâm, thế nào Hoa Vân Long cũng đến đó chớ chẳng không.

Nghĩ rồi, bàn tính với Lôi Minh rủ nhau đi thẳng tới Tiểu Nguyệt Ðồn. Ði suốt ngày cách Tiểu Nguyệt Ðồn khoảng 30 dặm trời đã tối, hai người ngủ trọ ở một điếm nhỏ dọc đường. Hôm nay trả tiền trọ và cơm nước xong, hai người lại đi thẳng đến Tiểu Nguyệt Ðồn. Vừa vào trong thôn, họ thấy đằng trước một người đi lại. Người này đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi màu nâu nhạt, có dính sáu hạt minh châu, trên khăn thêu hoa màu sắc sặc sỡ. Mình mặc một chiếc áo đoạn tiễn tụ bào tay hẹp màu nâu nhạt, lưng cột dây loan đái, đi đôi giày đế mỏng. Mặt trắng, trên tay xách một giỏ đựng mấy trái cây, còn tay mặt xách con cá chép còn sống. Lôi Minh, Trần Lượng nhìn kỹ, té ra là Hoa Vân Long.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Sáu, 06 Apr 2012, 5:42 PM | Message # 63
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 60

Các phỉ đồ luyện võ thỉnh anh hùng
Ðăng Sơn Báo tức khí mời bái huynh
Tại sao Hoa Vân Long đến Tiểu Nguyệt Ðồn?

Nguyên do ở Tiểu Nguyệt Ðồn này có một lão hiệp nghĩa sĩ họ Mã tên Nguyên Chương, trác hiệu Thiên lý độc hành. Vị này võ nghệ xuất chúng, bản lãnh rất cao cường, bình sanh chẳng thâu đồ đệ, chỉ truyền cho hai đứa cháu. Một người tên là Mã Tịnh, ngoại hiệu Thiết diện dọa xoa, còn có tên là Hắc hổ quái hải. Vì Mã Tịnh mặt đen nên có ngoại hiệu như thế. Một người nữa tên là Mã Thành, ngoại hiệu Thám hải long. Học nghề của hai anh em họ đều là võ nghệ gia truyền. Lão anh hùng Mã Nguyên Chương mấy mươi năm hoạt động độc lập trong chốn giang hồ không kết bạn vào phe với nhóm lục lâm nào hết. Ông chỉ có hai thủ hạ, một người tên Thám hoa lang Cao Khánh, một người tên Tiểu bạch hổ Châu Lan. Hai người này đã thành gia lập nghiệp, chính người địa phương cũng không biết họ là người của giới lục lâm, chỉ biết rằng họ là tài chủ có sản nghiệp hẳn hoi.

Lão anh hùng đã chán ngán hồng trần, tự cất một ngôi Tỳ Lô tự để xuất gia tu hành. Tuy đã xuất gia nhưng không thọ giới, không biết trong tăng môn có sự ảo diệu như thế nào! Chính mình dù sùng đạo, thường đọc tụng kinh sách, nhưng chưa hiểu chính xác. Lão anh hùng giao chùa cho Cao Khánh, Châu Lan coi sóc rồi đi du phương. Từ khi lão anh hùng ra đi, tất cả công việc trong nhà đều do một tay Mã Tịnh liệu lý. Mỗi năm Mã Tịnh đi xa một chuyến hoặc 1.000 hay 800 dặm, tìm một nơi nào đó để hành nghề. Ðối tượng hành nghề là các quan trưởng, phú hộ hay những nhà buôn bán lớn. Tiền của lấy được đem chất lên lưng lừa chở về nhà. Hàng xóm có hỏi thì Mã Tịnh bảo là đi thâu thuế tô đem về.

Mã Tịnh võ nghệ giỏi như vậy mà chỉ kết giao với một người, cũng là dân địa phương tên là Lý Bình. So với Mã Tịnh, Lý Bình võ nghệ chỉ có năm phần thôi, nhưng cũng được tặng ngoại hiệu là Ðăng sơn báo tử Lý Bình. Lý Bình có một người em là Lý An Ca, sống nhờ nghế bán rượu ở ngoài thôn Tiểu Nguyệt Ðồn. Thường mấy đứa du thủ du thực hay tụ tập ở trong quán anh ta uống rượu. Ban đầu năm ba đứa, sau lần thành mười mấy đứa tụ tập, chúng muốn xin học võ nghệ với Lý Bình. Những bọn này đều là phỉ đồ vô loạn du thủ du thực, xu quyền phụ thế, không từ nan bất cứ tội ác nào! Chúng đều có ngoại hiệu như là: Thiên bình chuyển, Mãn thiên phi, Chuyển tâm lang, Hoa vĩ lang… tất cả hơn mười người.

Trong thôn Tiểu Nguyệt Ðồn có ngôi miếu Tam Lý Bình làm thầy dạy chúng. Người ta luyện tập võ nghệ cốt để thân thể cường tráng, còn bọn chúng đến đó luyện tập cốt để giỏi côn quyền. Lý Bình giao tiếp với bọn họ, có thêm được chút ít tiền uống rượu. Bọn họ dám ăn quỵt ở chỗ khác chớ ăn uống ở tiệm Lý Bình đâu dám không trả. Bình thường Lý Bình dạy võ nghệ cho họ, người này luyện cương đao, người nọ luyện thương pháp… Về sau, trong đó có một người gọi là quân sư nói:

- Mấy anh không cần luyện nữa!

Mọi người hỏi:

- Tại sao không luyện nữa?

- Sư phó bất tài, đệ tử dốt! Lý Bình xưa nay là người hữu danh vô thực, học với ông ta chẳng ra chi đâu!

- Không học với ông ta thì học ai đây!

- Ở địa phương chúng ta có ai là người nổi tiếng không?

- Người thực sự nổi tiếng ở đây chỉ có dạ xoa Mã Tịnh thôi.

- Vậy tại sao chúng ta không mời Mã đại gia đến dạy chúng ta luyện võ?

- Ừ phải đấy!

Mọi người bàn tính xong xuôi, sáng sớm hôm sau kéo tới trước cửa nhà Mã Tịnh, đưa vào danh thiếp xin ra mắt. Có gia nhân vào bẩm báo, Mã Tịnh đi ra tiếp. Gặp Mã Tịnh, ai nấy cùng nói:

- Mã đại gia chịu khó ra sớm thế ư?

- Các vị tìm tôi có việc chi?

- Chúng tôi lâu nay biết Mã đại gia oai danh vang dậy, hôm nay đặc biệt đến thỉnh cầu đại gia. Số là chúng tôi có lập một thí trường ở miếu Tam Hoàng muốn xin được lão nhân gia chỉ dạy cho võ nghệ. Nếu Mã đại gia bằng lòng, bọn tôi xin hết lòng quy phục.

Mã Tịnh nghe nói, nghĩ thầm: “Giao tiếp với bọn phỉ đồ này, không khéo rồi mình nhiễm theo thói hư tật xấu của chúng mất! Từ chối thẳng thừng thì không phải, vì họ đều là những người chòm xóm láng giềng cả”. Mã Tịnh mới nói:

- Các vị đã có lòng mời tôi, đúng ra tôi không nên chối từ, ngặt vì hiện nay mẫu thân tôi bị bệnh, cho nên tôi không thể vâng theo ý các vị được. Ðợi lúc mẹ tôi bình phục, tôi sẽ đến hầu các vị.

Ai nấy bị từ chối tiu nghỉu trở về, và đều có ý trách quân sư bày lắm việc để cho bị từ chối! Quân sư nói:

- Mấy anh đừng có trách tôi, nếu tôi không kêu Lý Bình mời được Mã Tịnh ra thì đừng gọi tôi là quân sư chỉ gọi tôi là tiểu tốt thôi, được chưa nào?

Ai nấy đồng thanh đáp:

- Chịu quá đi chớ!

Vừa nói tới đó thì Lý Bình vào tới, quân sư nói:

- Lý đại gia, có người muốn biết tài nghệ của ông.

- Ai vậy?

- Mã Tịnh.

- Nói bậy bạ hoài! Ta với Mã Tịnh là bạn bè tri kỷ tình như tay chân, lại gặp nhau hoài, có gì của nhau chẳng rõ?

- Lý đại gia đừng nói vậy! Ông suốt này cứ nói rất thân thiết với Mã đại gia, mà hôm nay tôi đến gặp Mã đại gia và nói: Tôi xin đề cử với Mã đại gia một người rất thân với ông, nói ra chắc ông biết ngay. Mã đại gia hỏi: Ai vậy? Tôi nói: Ðặng sơn báo tử Lý Bình. Ông ta ngồi lặng yên một hồi lâu mới nói: Ta ở đây hơn 30 năm, không ai mà ta chẳng biết, có lẽ người này không thân thiết với ta lắm chăng?

Lý Bình nghe nói thế tức giận tràn hông, nói:

- Ta bảo cho ngươi biết, hồi nào tới giờ ta chưa từng mượn oai Mã Tịnh để đề cao mình. Chuyện giao tình của chúng tôi là có thật đấy.

Quân sư nói:

- Lý đại gia nè, nếu ông quả có giao tình với Mã gia thì ông hãy mời Mã gia đến đây, biểu diễn cho bọn tôi xem một đường quyền, một ngọn cước, thì bọn tôi mới tin là thật.

- Có gì khó đâu, hễ ta mời là anh ấy tới ngay thôi.

- Ðể rồi coi.

Lý Bình tức giận đi tới nhà Mã Tịnh, chẳng cần kêu cửa, cứ đi thẳng vào. Mã Tịnh thấy vậy, hỏi:

- Hiền đệ ở đâu lại đây vậy?

- Này huynh trưởng, tiểu đệ đối với anh tình cảm như thế nào, mà hôm nay anh nói với tụi quân sư muốn thử tài tôi?

- Ai nói với hiền đệ như vậy?

Lý Bình bèn đem chuyện ở miếu Tam Hoàng thuật lại. Mã Tịnh nói:

- Này hiền đệ, đó là tụi nó khích chú đó, chú đừng có tin làm gì!

- Bất luận là tụi nó có khích tôi hay không, ngày mai xin mời huynh trưởng cùng đi với tôi đến đó một chuyến, để tôi khỏi mất mặt với chúng.

- Ðược, ngày mai ta sẽ đi.

- Thôi, tiểu đệ về đây, ngày mai mình gặp lại!

Hôm sau Lý Bình đưa Mã Tịnh đến miếu Tam Hoàng. Mọi người thấy Mã Tịnh đến đều vui vẻ phi thường, cùng đứng lên vái chào và nói:

- Có Mã đại gia đến, chúng tôi đang trông đợi lão nhân gia đây!

Nói rồi, kẻ rót nước, kẻ mua bánh điểm tâm, mọi người xúm xít vây quanh phục vụ. Họ mời Mã Tịnh ngồi ở bàn trước đại điện, phía trước có giá để 18 món binh khí. Trong bọn có một người họ Hồ tên Ðắc Nghi, ngoại hiệu Hắc tâm lang, bước ra nói:

- Thưa Mã đại gia, tôi xin luyện một đường quyền để ngài xem.

Nói rồi Hồ Ðắc Nghi đi ngay một đường quyền. Tiếp đến Thiên bình chuyển múa một bài đơn đao, Mãn thiên vũ Nhâm Thuận múa một pho đại đao. Múa xong, Nhân Thuận hỏi:

- Mã đại gia, ngài xem bài đao tôi múa có trúng cách không?

- Hay lắm, đại đao là nguyên soái trong các binh khí bén, từ xưa những người sử dụng đại đao như Liêm Pha, Hoàng Trung, e đao pháp chưa thuần thục bằng chú.

Nhâm Thuận nghe nói khoái tỉ, nghĩ bụng: “Tài mình đâu kém ai!”.

Ðến lượt Bạch hoa xà Cổ Hữu Lễ nói:

- Mã đại gia, ngài thấy thương pháp của tôi như thế nào?

- Tài lắm, hoa thương đứng đầu của mọi binh khí, những người ngày trước như Tử Tế, Tử Long còn phải kém chú một bậc.

Cổ Hữu Lễ nghe nói trong lòng mừng rơn, cho rằng tài mình đã xuất chúng. Hắn múa xong, đến lượt Châu Sĩ Nguyên, ngoại hiệu Lan bối nói:

- Mã đại gia, tôi xin trình đại gia một bài kiếm!

Nói rồi cầm kiếm múa một hồi lâu, lại hỏi, và Mã Tịnh đáp:

- Thật hay, múa kiếm như vậy có thể đi phó hội Hồng môn được.

Châu Sĩ Nguyên nghe bảo thế cũng rất mừng. Mọi người biểu diễn xong. Mã tịnh trong lòng tự bảo: “Thiệt là đao chẳng ra đao, thương chẳng ra thương gì cả!”.

Nghĩ rồi bèn bảo Lý Bình:

- Này Lý hiền đệ, ta có dạy hiền đệ một đường quyền, hiền đệ biểu diễn cho mọi người xem chơi.

- Vâng!

Lý Bình vâng lời xắn áo đi ngay bài quyền. Thật chẳng khác nào:

Thái tổ thần quyền trấn bát phương

Nghiêng mình thối bộ vẻ đường đường

Bước lên công thẳng dường chớp giật

Lui về cố thủ lẹ phi thường

Hạ trung bình tấn, quét truy phong

Mười hai liêm đấm chiếm đầu công

Quyền đánh nát thây Nam san hổ

Cước đá lăn quay Bắc hải long.

Múa xong hơi thở vẫn điều hòa, mặt không đổi sắc tinh thần vẫn sung mãn. Tinh thần vẫn sung mãn. Mọi người đều nhất tề khen ngợi:

- Thiệt là tướng tài không có binh tệ.

Nói xong, mọi người day qua Mã Tịnh khẩn khoản:

- Mã đại gia, trong dịp này xin Mã đại gia cho chúng tôi được chứng kiến pho song giản gia truyền nổi tiếng của lão gia nhân, để rộng tầm mắt. Mã Tịnh cũng nghĩ: “Ừ, để cho chúng mở rộng tầm mắt!”. Nghĩ rồi bèn đứng dậy cầm cặp giản, nói:

- Các vị đứng bao quanh lại đi. Dang xa quá, làm sao thấy rõ được?

Có thơ rằng:

Song giản nào khác cây khô

Xuất thủ tựa rồng quẫy khúc

Thành roi múa lộng kinh hồn

Vù vù độc long nhả khí

Tới lui hiến quả đào viên

Thoắt nhanh giản thành thức kiếm

Âm dương đúng phép giữ gìn

Dưới trên toàn thân che kín

Dạ xoa thám hải nào tày

Chớp giật sao băng trí mạng.

Mã Tịnh múa xong, mọi người vẫn còn ngẩn ngơ theo dõi. Bỗng nghe ngoài vách có tiếng:

- Múa giỏi dữ ha!

Mã Tịnh dòm ra, mặt tái xanh không còn chút máu.
 
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 06 Apr 2012, 5:42 PM | Message # 64
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 61

Gởi vợ con, anh hùng rời bản xứ
Thấy khác thường, Lý Bình nổi tâm nghi
Mã Tịnh vừa múa bài giản xong, bên ngoài có tiếng khen:

- Giỏi quá!

Mã Tịnh ngó thấy một vị Hòa thượng già, mặt như trăng rằm, mình mặt tăng y màu thẫm, cầm xâu chuỗi 108 hạt. Mã Tịnh vừa thấy người này, mặt mày biến sắc, vội quăng cặp giản, chạy ra quỳ xuống, thưa:

- Tại mấy vị ấy năn nỉ quá!

Trong lúc đó, mọi người nhốn nháo hỏi:

- Ủa, Mã đại gia chạy đi đâu kìa?

Lý Bình thấy vậy nói:

- Chà không xong rồi, thúc phụ của anh Mã Tịnh đã về rồi đấy!

Hòa thượng vừa mới tới chính là Thiên lý độc hành Mã Nguyên Chương. Ông ấy đi du phương mới về, vào nhà hỏi chị dâu:

- Mã Tịnh đi đâu rồi?

Vợ Mã Tịnh là Hà thị nói:

- Có người mời đi luyện võ rồi.

Mã Nguyên Chương nghe đáp, đùng đùng nổi giận nói:

- Cha chả, cái thằng này! Họ Mã nhà ta ở đây bao nhiêu năm không ai biết nhà ta là giặc; bộ nó sợ người ta không biết hay sao mà đi rêu rao vậy kìa? Ta phải đi kiếm nói mới được.

Dự định đến miếu Tam Hoàng kêu Mã Tịnh về, ngặt trước mặt mọi người kêu gọi e sợ bất tiện Mã Nguyên Chương bèn cất tiếng cười nhạt. Mã Tịnh nghe thấy vội vàng chạy ra, đến trước thúc phụ, dập đầu thi lễ. Mã Nguyên Chương chẳng nói chẳng rằng quay gót trở về nhà. Về đến trong nhà mới nói:

- Này Mã Tịnh! Ngươi không biết giữ gìn chút nào hết! Họ Mã nhà ta ở tại Tiểu Nguyệt Ðồn bao nhiêu năm mà có ai biết chúng ta thuộc giới lục lâm bao giờ đâu? Sao ngươi lại luyện võ khoe khoang trước mọi người như thế?

Mã Tịnh thưa:

- Thưa thúc phụ, tại lão nhân gia chưa rõ, việc này là do nghĩa đệ của con là Lý Bình năn nỉ thỉnh mời để khỏi mất sĩ diện của chú ấy.

Nói rồi bèn đem sự việc vừa rồi thuật lại. Mã Nguyên Chương nghe qua mới vỡ lẽ, bèn nói:

- Từ nay về sau không nên đi luyện tập với bọn ấy nữa!

Mã Tịnh vâng dạ. Hai chú cháu cùng vầy tiệc rượu. Mã Nguyên Chương nói:

- Ngày mai ta phải đi phỏng đạo du phương, việc chùa Tỳ Lô sẽ giao cho hai sư đệ con là Cao Khánh và Châu Lan. Nếu họ không có tiền chi dụng hàng ngày thì con chu cấp cho họ nhé.

Hôm sau, Mã Nguyên Chương lại đi du phương, Mã Tịnh ở nhà hầu hạ mẹ già. Thấy mẹ bệnh mỗi ngày một nặng thêm, Mã Tịnh bèn nghĩ: “Năm nay trong nhà không có tiền dư, rủi ro mẹ có mệnh hệ nào, mình phải làm sao đây? Lại còn phải chu cấp cho chùa Tỳ Lô nữa? Ðịnh đi làm ăn xa một chuyến, ngặt nỗi trong nhà chẳng có ai coi sóc đây. Muốn kiếm một số tiền kha khá để phòng việc cần thiết thì việc nhà phải nhờ Lý Bình coi sóc giùm mới được”.

Nghĩ rồi, hôm sau Mã Tịnh đi thẳng đến quán rượu của Lý Bình. Vừa đến cửa ngõ, Lý Bình ở trong nhà chạy ra rước vào phòng chưởng quỹ. Mã Tịnh nhìn thấy Lý An nằm trên giường ho sù sụ không thôi. Mã Tịnh hỏi:

- Nhị đệ chưa khá à?

- Bệnh của chú ấy trầm trọng lắm. Ðã mời nhiều thầy thuốc rồi mà cũng không thấy bớt.

- Phải rước thầy thuốc cao minh điều trị gấp cho chú ấy mới được! Hôm nay ta đến tìm hiền đệ là vì một việc này. Ta muốn nhờ hiền đệ một việc. Ta định đi xa một chuyến mà trong nhà mẹ già bệnh hoạn, chị dâu hiền đệ yếu không coi xuể việc nhà. Sau khi ta đi rồi, mai chiều rảnh việc hiền đệ ghé qua coi việc nhà giùm ta. Gặp lúc thiếu tiền chi dụng thì hiền đệ cứng tạm cho ta, lúc về bao nhiêu xin hoàn lại cho hiền đệ.

- Anh đã xem tôi như là em út, cần gì phải nói đến chuyện hoàn lại. Huynh trưởng không phải dặn dò, tiểu đệ cũng phải cố gắng làm tròn bổn phận. Anh định chừng nào đi?

- Ta định ngày mai khởi hành.

- Nếu ngày mai anh đi thì ngày mốt tôi sẽ đến nhà anh. Mỗi ngày tôi sẽ đem cho lão thái thái hai điếu tiền chi dụng; nếu có việc gì cần thêm, chỉ cần tẩu tẩu bảo cho biết, tôi sẽ đem tới ngay. Thời gian lâu quá tôi không hứa chắc, chớ năm, ba tháng tôi có thể tạm ứng được.

- Thế thì tốt quá! Ta xin kiếu về để sửa soạn khởi hành.

Mã Tịnh về nhà thu thập hành lý, bảo với Hà thị:

- Sau khi ta đi rồi, chú Lý Bình có đến đưa tiền, nàng cứ nhận lấy. Ta đã có dặn kỹ chú ấy rồi. Nếu có cần thêm điều chi cứ hỏi mượn Lý Bình, ta về sẽ trả lại cho chú ấy. Ta đi chuyến này lâu lắm khoảng hai tháng, ít nhất là 40 ngày ta sẽ trở về. Hàng xóm có hỏi thăm ta, bảo với họ là ta đi thu thuến nhé!

Dặn dò xong, hôm sau Mã Tịnh khở hành.

Qua hôm sau, Lý Bình nghĩ rằng: “Mã đại ca phó thác việc nhà cho ta, ta phải qua coi ngó mới được”. Nghĩ rồi bèn giao việc quán cho phổ ky, cầm theo 2 điếu tiền đi sang nhà Mã Tịnh. Còn cách không xa, Lý Bình thấy có một người đàn bà từ trong nhà Mã Tịnh đi ra, nhìn kỹ chính là Hà thị. Hà thị hôm ấy ăn mặc rất sang trọng, sửa soạn rất đẹp đẽ. Lý Bình nghĩ thầm: “Mã đại ca ta ở nhà, gia pháp rất nghiêm, bình thường đàn bà con gái không bao giờ ra cửa lớn; hôm nay đại ca ta mới vừa đi khỏi lại xảy ra có chuyện lộn xộn như thế này? E có duyên cớ chi đây? Ta phải vào gặp lão thái thái để hỏi thăm việc này mới được”.

Nghĩ rồi, Lý Bình sửa soạn đi tới trước, kế nghe sau lưng có người gọi:

- Lý đại gia!

Lý Bình ngó lại thì là một tên phổ ky trong quán. Lý Bình hỏi:

- Có việc gì thế?

- Trong phố có người tìm ông.

Lý Bình phải quay về. Người đến tìm là Dương Vạn Niên ở tiệm bán áo quan. Gặp Lý Bình, Dương Vạn Niên nói:

- Lý đại gia, tôi đợi ông cả buổi này. Hồi lúc đầu mướn nhà có ông là người đứng làm chứng, khi làm giấy tờ có điều khoản được quyền lấy lại chớ không trừ tiền thế chân. Bây giờ chủ nhà lấy nhà lại cho người khác mướn, lờ luôn tiền thế chân của tôi nữa. Họ lấy lại cũng không được, vì tôi mở tiệm, họ phải đền tiền tổn thất cho tôi. Nếu không, nội vụ phải đưa lên quan thôi!

- Dương đại ca, anh đừng nóng nảy vội, hãy về lo việc buôn bán đi. Ðể tôi tìm chủ nhà thương lượng với họ. Phàm việc gì cũng phải có tình có lý mới được.

Lý Bình lập tức tìm chủ nhà phân giải. Công việc ổn thỏa thì trời đã sụp tối. Lý Bình nghĩ: “Thôi, ngày mai mình hãy đến nhà anh Mã Tịnh vậy!”.

Hôm sau Lý Bình giắt mấy điếu tiền theo, trước khi đi dặn dò phổ ky:

- Mi ở nhà coi chừng tửu quán cho cẩn thận, ta đi lại nhà Mã đại gia một chút.

Lý Bình vừa đến ngã tư, dòm sang thấy đôi cánh cửa cổng nhà Mã Tịnh mở ra, Hà thị áo quần lòe loẹt lại đi về hướng thôn Ðông. Lý Bình bước nhanh lên mấy bước, dự tính đón đầu Hà thị để hỏi mà thấy Hà thị đi mau quá đã đến khúc quanh rồi. Lý Bình nghĩ lại: “Ta đến hỏi lão thái thái xem chị ấy đi đâu cho biết?”.

Ðến trước cổng nhà Mã Tịnh, Lý Bình định đưa tay gõ cửa thì đằng kia một phổ ky nhỏ chạy tới thở hổn hển:

- Lý đại gia, Lý đại gia! Không xong rồi! Ông hãy về quán ngay mới được! Có một thằng cha bợm rượu vào trong quán ăn uống rồi gây sự đánh nhau với người bàn gần. Cha đó cầu bầu rượu đập lỗ đầu người kia, không biết chết sống ra sao nữa! Quan địa phương đi vắng, ông phải về gấp mà coi.

Lý Bình không còn cách nào hơn là phải về quán rượu. Quả nhiên có hai tên bợm rượu, nhân nói chuyện mích lòng rồi đánh nhau, trong đó có một người cùng phố. Mọi người cùng xúm lại khuyên can, lộn xộn hết cả buổi mới êm, khỏi phải đưa tới quan. Xong việc thì trời đã chiều tối. Lý Bình tự nhủ: “Ngày nay cũng lại không đi được, thôi thì ngày mai vậy!”.

Ngày hôm sau, việc của quán xong thì đã đứng bóng, Lý Bình bèn bỏ theo mấy điếu tiền đi ra khỏi quán. Vừa đến ngã tư, Lý Bình thấy Hà thị đã tới đầu thôn Ðông rồi. Lý Bình nghĩ thầm: “Lạ này! Mã đại ca của mình không có ở nhà, vợ ảnh ba ngày liên tiếp chưng dọn se sua đi ra cửa, e rằng trong đó có tình tiếp chi đây”.

Rồi lại nghĩ: “Không xong rồi! Ðiệu này chồng vừa đi khỏi, vợ sanh lang, con bất hiếu! Ta không nên đến đó thì hơn! Thảng như vợ ảnh gặp mình nói ra những lời trây trúa vô liêm sỉ, mình làm sao thuận tình làm chuyện thương thiên bại lý được? Mình cùng với Mã đại ca là bạn bè tri kỷ, mình quyết không thể làm việc vô lễ ấy được! Còn như mình không thuận tình, vợ ảnh xấu hổ quá thành giận. Chừng Mã đại ca trở về, vợ ảnh nói mình tới nhà dắt bầy dê theo. Mã đại ca thế nào lại không nghe theo lời ỏn thót đó!”.

Ngẩn ngơ một hồi rồi thở dài một tiếng: “Ðáng tiếc, Mã đại ca của ta là một vị anh hùng lại gặp nhằm người vợ trắc nết như thế!”. Rồi Lý Bình tự bảo: “Tại sao mình không đến chờ ở đầu thôn Ðông xem chị ấy chừng nào về?”. Nghĩ rồi bèn đi thẳng đến đầu thôn Ðông, chờ đến quá canh hai mà chẳng thấy Hà thị trở về, Lý Bình bèn quay về quán rượu. Từ đó, để tránh sự hiềm nghi, Lý Bình không đến nhà Mã Tịnh nữa.

Thì giờ thấm thoát, ngày tháng như thoi đưa, không mấy chốc mà đã hai tháng. Mã Tịnh ra đi chuyến này trúng lớn, gặp phải cháu của La tướng đi trấn nhiệm Thái thú bên ngoài, đồ đạc đem theo lỉnh kỉnh. Mã Tịnh đón đường lột sạch chất đầy túi đem đi. Trên đường về, Mã Tịnh lấy ra một số vàng bạc tế nhuyễn bán đổi một số thổ sản chất lên lưng lừa trở về. Ðến Tiểu Nguyệt Ðồn, Mã Tịnh cho chất hàng hóa vào kho rồi vào thăm lão thái thái, thấy bệnh mẹ vẫn trầm trọng như cũ. Hà thị thấy chồng trở về nhà lật đật lo chuẩn bị trà nước cơm rượu điểm tâm. Mã Tịnh hỏi:

- Nương tử, từ hôm ta đi đến nay, Lý Bình hiền đệ có đưa tiền đến nhà cho ta xài không? Có đến nhà ta không và đến trước sau mấy lần?

Hà thị nghe nói, đáp:

- Ông bạn của anh tốt quá! Từ hôm anh ta đi tới giờ chưa tới đây lần nào hết, cũng không có đưa một đồng nào cả. Tôi may có mấy lượng bạc để dành đem ra sử dụng. Anh ta chỉ ở nhà uống rượu tì tì thôi! Thật là người vô ơn phụ nghĩa chẳng ai bằng! Mã Tịnh nghe nói, trong lòng rất là bất bình. Ăn cơm xong, Mã Tịnh lựa ra ít món lễ vật, nói:

- Ðể ta đem lễ vật này tặng Lý Bình, xem khi gặp ta, Lý Bình nói sao cho biết?

Nói rồi ra cửa đến thẳng quán rượu của Lý Bình. Tới nới, Mã Tịnh hỏi:

- Này phổ ky, chưởng quỹ của chú có ở nhà không?

- Dạ có đang ở nhà trong.

Mã Tịnh bèn đi thẳng vào trong. Lý Bình thấy Mã Tịnh đến, lật đật ra nghênh tiếp. Mã Tịnh vốn là người đại trượng phu, mặt không đổi sắc, cười hề hề nói:

- Này hiền đệ, ta đem đến biếu hiền đệ ít món ăn chơi, toàn là mấy thứ hiền đệ ưa thích đó.

- Huynh trưởng tối với em quá, xin mời vào bên trong ngồi.

Sau khi nhận lễ vật xong, hai người vào bên trong ngồi. Ngồi một ngồi lâu mà Lý Bình chẳng mở lời nào. Mã Tịnh hỏi:

- Hiền đệ lúc này buôn bán có khá không?

- Ế ẩm quá, chắc là phải đóng cửa thôi!

- Còn nhị đệ có khá không?

- Sắp chết đến nơi rồi.

Ðáp xong, Lý Bình lặng thinh hồi lâu mới nói:

- Này Mã đại ca! Tôi có một câu chuyện muốn nói với anh, mà nói ra sợ mất tình anh em giữa chúng ta. Có ý muốn nói với anh mà khó mở miệng ra lời!

- Hiền đệ có việc gì khó nói dữ vậy? Cứ nói cho ta nghe đi!

Lý Bình bèn thong thả thuật lại những việc mình chứng kiến đã qua. Mã Tịnh nghe nói đùng đùng nổi giận, khí tức cành hông, muốn trở về nhà hỏi cho ra lẽ.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2012, 4:11 PM | Message # 65
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 62

Dò xét gia thế, giữa đường gặp Càn khôn thử
Bắt được tin riêng, Lôi Trần hội ngộ bái huynh
Mã Tịnh nghe Lý Bình kể xong, cười hà hà nói:

- Này hiền đệ, ta nói cho hiền đệ biết, hôm nay ta tính đến nói lời tuyệt giao với hiền đệ đó chớ, nào ngờ có cớ sự xảy ra như thế. Thôi thì khỏi phải nói chi nhiều lời, “đường dài hay sức ngựa, lâu ngày biết tánh người”. Hôm nay ta biết rõ hiền đệ thật là tri kỷ của ta, hiền đệ đừng phân tâm mà nói lời như thế. Ta xin kiếu về đây!

Nói rồi đứng dậy ra về. Tới nhà, Mã Tịnh nói với Hà thị:

- Có một nhà tài chủ ở huyện Long Du mời ta đến đó chơi. Ta đi độ hai tháng mới về, nương tử ở nhà thay ta săn sóc việc nhà cho cẩn thận!

Nói rồi vào từ biệt mẹ già, cắp đơn đao ra đi về hướng Nam. Cách Tiểu Nguyệt Ðồn hai dặm, có Khánh Phong Ðồn là một trấn nhỏ, ở đó cũng có phố xá bán buôn tấp nập. Mã Tịnh bước vào một khách xá tên Vạn Thanh, phổ ky chưởng quỹ đều là chỗ quen biết. Thấy Mã Tịnh, mọi người đều hỏi:

- Mã gia hôm nay làm sao rảnh được mà đến đây?

- Cho ta một gian phòng, nhà ta hôm nay có mấy người bạn đến chơi, đông người chật chội quá!

- Vâng ạ!

Phổ ky lật đật dắt Mã Tịnh lên một thượng phòng Mã Tịnh bảo đem rượu thịt lên, ăn uống mà trong lòng buồn bực không vui. Thật là:

Gặp việc mừng vui thức hoài không thấy mệt

Vớ phải chuyện buồn ruột rối ngủ liên miên!

Mã Tịnh nhâm nhi mấy bầu rượu rồi kêu phổ ky dẹp mâm đoạn nằm xuống ngủ vùi. Thức dậy lại kêu cái gì đó ăn đỡ đói. Vừa ăn vừa nghĩ: “Bọn gian loạn tình nồng, quấn quit khó lìa. Gian phu thế nào cũng tìm đến dâm phụ, dâm phụ chắc chắn sẽ tìm đến dâm phu! Chúng biết ta không có ở nhà thế nào cũng tìm đến với nhau mà! Tối nay ta cắp cương đao đến đầu thôn Tiểu Nguyệt Ðồn chờ đợi. Nếu gặp con tiện tì ấy, ta sẽ cho một đao giết phứt cho xong”.

Nghĩ rồi bèn cắp đao đến đầu thôn Tiểu Nguyệt Ðồn, chờ mãi đến quá canh ba mà chẳng thấy bóng một ai. Trở lại nhà của mình thì thấy cửa đóng chặt. Phi thân lên mái nhà dòm xét các nơi cũng chẳng thấy có động tịnh nào khả nghi. Bèn trở về tửu quán gọi cửa và vào ngủ vùi. Cả ngày hôm sau chỉ uống rượu rồi ngủ vùi chớ không ăn chi hết. Tối lại, Mã Tịnh cắp đao ra cửa, thẳng đến đầu thôn Tiểu Nguyệt Ðồn chờ đợi. Lúc sang canh hai, Mã Tịnh nghe có tiếng trai gái nói cười rúc rích ở phía Ðông, bèn đến gần nghe có tiếng nói:

- Anh đi cho mau! Hôm qua muốn kêu anh đi, cả ngày đi rước mấy bà mụ đều không được ai hết!

Mã Tịnh nghe ra biết là mấy người đi rước mụ, liền vội lánh ra sau gốc cây. Vừa nấp xong, Mã Tịnh thấy một bóng người từ phía Ðông vùn vụt đi tới mau như điện xẹt. Người này ước chừng hơn 30 tuổi, mặt trắng, nhìn không rõ là ai. Mã Tịnh để ý thấy người này đi về hướng nhà mình. Ðến trước nhà, người ấy đứng trù trừ hồi lâu, bộ dạng nửa muốn kêu cửa, nửa lại không. Rồi lại đi quanh nhà mấy lượt và than thở:

- Chao ôi, muốn kêu cửa mà sợ đại ca không có ở nhà! Mà không kêu cửa thì đêm nay mình ngủ ở đâu đây!

Mã Tịnh nghe tiếng nói quen, liền đến gần nhìn kỹ: Té ra là Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long, bèn hỏi:

- Nhị đệ, em ở đâu lại đây?

Hoa Vân Long vội vàng chạy đến thi lễ, bày tỏ tình xa cách và hỏi:

- Huynh trưởng, đêm hôm khuya khoắt như vầy sao lại ở đây?

- Ta ở đây chờ đợi một người. Thôi, chúng ta vào nhà đàm đạo!

Hai người nhảy vào tường vào bên trong, mở cửa Ðông phối phòng. Hà thị nghe động thức dậy lo trà nước thiết đãi. Mã Tịnh mới hỏi Hoa Vân Long từ đâu đến. Hoa Vân Long đem những việc vừa qua ở Lâm An thuật lại, chỉ trừ việc hái hoa ở am ni cô. Mã Tịnh nói:

- Hoa nhị đệ, em hãy an tâm cứ ở đây đi, không có ai đến đây điều tra đâu. Giả sử có người đến tìm thì nhà ta có vách ngăn hai lớp, em trốn vào đó là xong ngay. Nói cho em biết, ta ở đây thuộc địa hạt của huyện Long Du, quan địa phương không bao giờ tới đây đâu, vì họ không biết nhà ta trong giới lục lâm.

- Thế thì tốt quá. Mọi việc nhờ đại ca giúp đỡ!

Nói chuyện một lát, trời đã sáng bạch, hai người cùng đi rửa mặt, uống trà, bỗng nghe ngoài cửa tiếng người ồn ào huyên náo, làm Hoa Vân Long sợ xang cả mặt.

Mã Tịnh nói:

- Không có gì đâu! Ðể ta ra xem thử.

Ðến phía trước, mở cửa nhìn ra thì thấy 50-60 người đứng chật ở đó. Những người này đều là thân sĩ phú hộ cử giám sinh viên tại Tiểu Nguyệt Ðồn. Thấy Mã Tịnh, mọi người đều nói:

- Có Mã đại gia ở nhà thì hay quá! Việc này không có Mã đại gia nhúng tay vào là không xong được. Việc này là do tranh giành đấu giá chợ lừa ngựa ở trước Khánh Phong Ðồn mà sanh ra. Chủ đấu giá cũ là Phương Ðại Thành cùng với họ Liễu tranh nhau đấu giá thuế. Việc xích mích đưa ra đến cửa quan, bây giờ lại muốn đánh nhau nữa. Lực lượng hai bên ước chừng mấy trăm người, nếu xếp vào đánh nhau, ít nhất cũng phải hao vài chục mạng. Nghe nói hai nhà này đều thân thiết với Mã đại gia, chúng tôi giảng hòa mấy ngày không có kết quả, mời lão nhân gia đi nói giúp một phen, chắc được.

- Thế này nhé, tôi định mời quý vị vào trong nhà uống trà, ngặt vì chỗ nơi quá chật hẹp, sợ e bất tiện! Quý vị cảm phiền chờ một lát, tôi vào trong bảo người nhà một tiếng rồi sẽ đi ngay.

- Xin Mã đại gia cứ tự nhiên.

Mã Tịnh vào bên trong cầm 2 điếu tiền và chiếc giỏ đựng rau, nói với Hoa Vân Long:

- Hiền đệ người ta mời anh đi giảng hòa, trong nhà không có người đi chợ, lát nữa cảm phiền hiền đệ làm ơn ra Khánh Phong Ðồn mua hai con cá sống, hai con gà giò, một ít rau cải tươi đem về giao cho chị làm thức ăn. Anh đi một lát sẽ trở về rồi chúng ta cùng đánh chén.

- Ðược mà!

Sau khi Mã Tịnh đi rồi, Hoa Vân Long xách giỏ đi chợ. Mua xong thức ăn trở về thì gặp Lôi, Trần hai người lăng xăng chạy tới. Vừa thấy Hoa Vân Long, Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Hoa nhị ca, té ra anh ở đây! Sao anh không lo chạy trốn đi? Lát nữa Tế Công trưởng lão mang theo hai vị Ban đầu tới đây bắt anh đó!

- Này hai hiền đệ, từ lúc chúng ta chia tay ở Thiên Gia Khẩu, hai hiền đệ đi đâu? Hai em làm sao biết được Tế Công sẽ đến bắt ta?

Lôi Minh, Trần Lượng bèn đem những việc vừa qua tỉ mỉ thuật lại và nói:

- Hiện Tế Công đang dẫn hai vị Ban đầu sắp sửa đến đây. Người hẹn chúng tôi là sẽ gặp ở Tiểu Vân Ðồn, chắc chắn thế nào người cũng biết trước là có anh ở đây rồi đó!

Hoa Vân Long nghe mấy lời đó, trong bụng còn hồ nghi, sắp sửa bỏ giỏ rau chạy trốn thì từ đầu kia Mã Tịnh đi lại. Ba người bước tới đón chào. Mã Tịnh nói:

- Hai hiền đệ Lôi, Trần này, đã tới đây rồi, sao chưa chịu vào nhà anh, lại đứng giữa đường nói chuyện vậy kìa?

Lôi Minh và Trần Lượng đem chuyện vừa qua nói lại một lần nữa. Mã Tịnh nói:

- Không hề chi đâu! Thôi, mấy em về nhà anh đi.

Bốn người cùng trở về nhà Mã Tịnh. Mã Tịnh đem thức ăn mua về vào nhà trong rồi bốn người cùng vào Ðông phối phòng. Hoa Vân Long nói:

- Mã đại ca, từ hôm đến đây em chưa vào thăm bá mẫu, hôm nay anh đưa em vào thăm bá mẫu đi!

Lôi Minh và Trần Lượng nghe thế cũng nói:

- Có như vậy à!

Mã Tịnh nói:

- Lão mẫu trong mình không được khoẻ, không nên thăm viếng làm kinh động đến người, mời ba vị hiền đệ cứ ngồi đây nói chuyện là được rồi!

Giây lát, cơm rượu đã dọn lên, bốn người vào tiệc, nói cười vui vẻ. Mã Tịnh lại hỏi kỹ Lôi Minh, Trần Lượng về hành tung của Tế Ðiên. Trần Lượng bèn từ đầu đến cuối thuật lại một lượt. Mã Tịnh nghe xong, cười hà hà nói:

- Sá gì một ông Hòa thượng đem theo hai vị Ban đầu đi bắt Hoa nhị đệ. Giả sử có 200 quan binh vây kín mít cũng chưa chắc gì bắt được chú ấy, ta sẽ cho họ đi chầu Diêm chúa hết!

Lôi Minh, Trần Lượng lật đật cản lại:

- Này Mã đại ca, anh đừng nói vậy chớ! Anh không biết tài nghệ của Tế Công đến bực nào sao? Hễ anh nghĩ tới ngài là có ngài tới ngay. Ngài toán biết tất cả! Anh tính chạy ra cửa trước, ngài đón anh ở cửa trước; anh lẻn ra cửa sau, ngài đón anh ở cửa sau; anh chạy bên Ðông, ngài chực ở bên Ðông; anh chạy sang bên Tây, ngài chực anh ở đó tự bao giờ. Dù anh có chạy đủ bốn phương tám hướng cũng không thoát khỏi, đành bó tay chịu bắt mà thôi.

Mã Tịnh nghe nói mấy câu đó, tức giận vỗ bàn hét lớn:

- Thôi thôi, mấy chú đừng đề cao oai phong của người, làm nhụt nhuệ khí của ta! Nếu ông ấy có đến, thì các em coi đây-Nói rồi lấy tay chỉ bức họa Phú quý mẫu đơn treo trên vách-cứ giở bức họa này lên, bên trong là một cánh cửa gỗ đặt sát vách, tiến vào địa đạo này, mấy chú có thể ẩn thân an toàn.

Nói câu đó chưa xong, thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa nói vọng vào:

- Hoa Vân Long có ở trong đó không? Bảo nó ra gặp Hòa thượng ta xem nào!

Lôi Minh, Trần Lượng sợ xanh cả mặt, nói:

- Mã đại ca, anh thấy chưa? Hòa thượng đến rồi đó!

Mã Tịnh vén bức tranh lên, bảo:

- Ba em cứ bước vào trong này đi, để bên ngoài ta lo.

Ba người không còn cách nào khác, phải bắt buộc chui vào vách kép. Mã Tịnh thả bức tranh xuống rồi đi thẳng ra trước thấy một ông Hòa thượng kiếc đang đứng một bên Lý Bình.

Sau khi chia tay với Lôi Minh và Trần Lượng, Tế Ðiên dẫn hai vị Ban đầu thong thả đi về phía trước. Ði mãi đến trưa, bụng đói cồn cào, thấy trước mặt có quán rượu, Tế Ðiên bèn bước vào. Sài đầu nghĩ bụng: “Ðợi khi Hòa thượng ăn mình mới ăn, để khỏi phải trả tiền!”.

Ba người kiếm bàn ngồi xong, Tế Ðiên kêu mấy hồ rượu và mấy món ăn. Uống rượu ăn cơm xong, Tế Ðiên kêu:

- Ðem cho ta một bầu đựng nước tiểu, ta mắc tiểu quá!

- Quán chúng tôi chỉ có bầu đựng rượu thôi chớ không có bầu đựng nước tiểu. Ông mắc tiểu thì cứ ra ngoài ấy.

Tế Ðiên đứng dậy nói:

- Vậy thì đem cho hai bầu rượu nữa, một lát trở vào ta uống tiếp.

Nói rồi bước ra ngoài đi thẳng. Sài đầu, Ðỗ đầu đợi mãi, biết chắc Tế Ðiên không trở lại rồi, Sài đầu nói:

- Lão Ðỗ ơi, điệu này không xong rồi! Ăn cơm không có tiền trả, Hòa thượng đi mất rồi, bắt hai ta ở lại thế tiền đó!

- Hai đứa mình cũng phải lẻn đi chớ.

Thừa lúc phổ ky mắc lo dọn bàn cho khách không để ý, Sài, Ðỗ bèn lẻn ta ngoài. Ra đến bên ngoài, hai người gặp ngay Tế Ðiên, Sài đầu nói:

- Hay dữ a! Hòa thượng ăn rồi bỏ đi, để bọn tôi ở lại thế chấp hả!

- Hai vị hãy đi theo ta, tối nay thế nào cũng có tiền mà!

Sài, Ðỗ hai vị Ban đầu đi theo Tế Ðiên mà trong bụng tính: “Tối nay hai đứa mình ăn rồi đi trước, để Hòa thượng ở lại thế chấp mới được”. Quả nhiên, tối lại ba người vào quán ăn cơm. Sài đầu, Ðỗ đầu ăn vội ăn vàng cho xong bữa, lất đật đứng dậy đi ra. Tế Ðiên nói:

- Hai vị đi hả?

- Hồi sáng Hòa thượng bắt bọn tôi thế chấp, bây giờ tới phiên Hòa thượng chớ! Bọn tôi không đi sao được?

Nói rồi hai người bước ra cửa. Phổ ky nghe hai bên đối đáp bèn để ý canh riết Tế Ðiên.
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2012, 4:11 PM | Message # 66
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 63

Bốn anh hùng vui chuyện nhà họ Mã
Tế Thiền sư quán rượu trổ thần y
Nhắc lại Tế Ðiên và hai vị Ban đầu vào quán rượu ăn cơm. Sài, Ðỗ vội vã ăn húp lia lịa cho no bụng, đoạn Ðỗ đầu đứng dậy nói:

- Tôi phải đi cầu một lát.

Sài đầu cũng đứng dậy theo nói:

- Tôi cũng đi tiểu đây.

Tế Ðiên nói:

- Ừ, phải rồi, hai người ăn uống no say rồi bỏ ta lại để thế chấp đây mà!

- Chớ không phải lần trước Hòa thượng bỏ đi, bắt chúng tôi ở lại là gì? Lần này tính kỹ lại không có một đồng ten, bọn tôi phải đi trước mới được.

Nói rồi bỏ đi luôn ra ngoài. Hai bên đối đáp nhau, phổ ky đều nghe rõ hết. Biết rằng mấy người này tính ăn chực uống quỵt đây, bèn để ý canh chừng riết Tế Ðiên. Tế Ðiên cứ ngồi đó không nói không rằng. Vừa hay có một người bưng tô canh nóng hôi hổi từ trong đi ra, gặp phải một người từ bên ngoài xăng xái đi vào, loay hoay thế nào mà hai bên lại đụng nhau, tô canh nóng đổ ụp lên người kia. Người nọ bắt đền tô canh, còn người kia lại bắt thường bộ áo. Hai bên lớn tiếng cãi vã nhau làm thực khách trong quán nhốn nháo cả lên. Phổ ky mắc lo chạy lại khuyên can không còn để ý theo dõi nữa. Tế Ðiên thừa cơ hội bước trái ra ngoài. Ra đến đầu thôn gặp Sài, Ðỗ đang ngồi chờ ở đó, Tế Ðiên nói:

- Phải rồi, hai vị cứ lo ăn no phần mình, phần ai thây kệ phải không?

Sài đầu nói:

- Vậy chớ hồi sang Hòa thượng chẳng bỏ đi trước sao?

- Ừ phải, ông nói cũng có lý.

- Làm sao sư phó lại ra được?

- Ta bảo chưởng quỹ ghi sổ thiếu.

- Người ta có quen sư phó hay sao mà chịu ghi sổ thiếu?

- Thôi, mấy ông để ý đến việc đó làm gì? Bây giờ ta có ý kiến như vầy: Ba chúng ta chơi trò trốn kiếm nè. Ta giao hẹn, nếu ta trốn mà mấy ông kiếm được thì sáng mai ta trả tiền cơm cho mấy ông; còn mấy ông kiếm không được ta thì ngày mai ta ăn cơm mấy ông phải trả tiền, chịu không nào?

Sài đầu nghe nói chịu ngay:

- Thế thì còn gì bằng!

Tế Ðiên bèn đi trốn, hai người tìm khắp nơi mà không gặp, đâu dè suốt đêm đó Tế Ðiên đi thẳng tới Tiểu Nguyệt Ðồn. Sáng ra, Tế Ðiên đã đến trước cửa quán Lý Bình rồi. Phổ ky vừa định treo bảng lên thì Tế Ðiên ở ngoài xăng xái bước vào. Trong quán đặt 6 chiếc bàn, mỗi bàn đều có 4 dĩa thức ăn: một dĩa gà hầm, một dĩa đậu hủ khô, một dĩa đậu hủ dầm muối, một dĩa kẹo mè. Tế Ðiên vào quán tìm một bàn ngồi xuống rồi cầm con gà lên đập xuống bàn một cái, kêu:

- Chưởng quỹ.

Cứ đập con gà xuống bàn một cái kêu chưởng quỹ một tiếng. Kêu liên tiếp mấy lượt, phổ ky thấy vậy mới nói:

- Mới sáng sớm mà Hòa thượng phá chúng tôi chi vậy? Ðập con gà sao lại gọi chưởng quỹ?

Tế Ðiên hỏi:

- Chú bán cái này mấy đồng tiền?

- Hễ gà bao lớn bán tiền bao lớn.

- Ta chỉ hỏi con gà này thôi mà.

- Con gà này bán 6 tiền.

- Còn đậu hủ khô bán bao nhiêu tiền?

- Ba tiền một miếng.

- Còn dĩa đậu này bán mấy điếu?

- Cả dĩa đậu làm sao bán có mấy điếu được!

- Thế thì không được rồi, ta thấy da miếng đậu tróc ra chắc là chú tự động gấp lại chớ gì. Mấy công quá hỉ!

- Ông Hòa thượng này thiệt để ý dữ quá! Miếng đậu hủ này tự nó gấp lại khi nó phồng lên đấy.

- Chớ không phải là tại chú gấp lại sao?

- Ông Hòa thượng ơi, ông nói giỡn, tôi gấp lại làm gì?

- Không phải à, vậy ta không nói đến đậu nữa. Chú đem cho ta hai hồ rượu đi!

Phổ ky mang hai hồ rượu ra, Tế Ðiên uống xong kêu them mấy hồ rượu nữa, cộng tất cả là 6 hồ rượu. Tế Ðiên bảo tính tiền, phổ ky tính tất cả là 256 văn. Tế Ðiên bảo:

- Chú ghi sổ thiếu cho ta nhé!

- Mới sáng ra, ông quậy hết cả buổi, uống hết bao nhiêu là rượu, rồi không chịu trả tiền. Cái đó không được đâu!

- Chú cứ viết lên, có gì không được?

Hai người đang cãi, nhau, Lý Bình từ trong nhà đi ra hỏi:

- Phổ ky, chuyện gì thế?

- Ông này uống rượu rồi không chịu trả tiền.

Lý Bình nói:

- Này Hòa thượng, ông không có tiền mà dám đến ngồi uống rượu à?

- Ta đang đợi người ở quán rượu ông đấy chớ. Ông ấy là người quen của các ông ở địa phương này. Ông ấy bảo ta đến đây uống rượu ngồi chờ ông ấy! Nếu không có vậy, ta đâu có uống rượu làm chi. Ta đợi ông ấy cả buổi mà không gặp mới không có bạc để trả tiền rượu đấy chứ.

- Ông hẹn với ông ấy hồi nào vậy?

- Gặp ở giữa đường thôi!

- Người hẹn với Hòa thượng tên là gì?

- Ta quên mất rồi!

Lý Bình tính hỏi cho qua chuyện, chỉ cần Hòa thượng nói ra tên người quen thì không đòi tiền rượu nữa và bảo ổng đi cho rồi. Nào ngờ nghe trả lời như vậy, mới nói:

- Này Hòa thượng, ông đừng nói quàng xiên chớ!

- Ta không nói quàng nói xiên đâu, bởi vì Hòa thượng ta thông hiểu cả nội ngoại khoa, bất luận bệnh chứng nào của nam phụ lão ấu, ta đều trị được tuốt! Người đó hẹn ta tới đây để mời đi xem bệnh mà ta lại quên mất tên họ người ấy, bậy bạ thiệt!

Lý Bình nghe Hòa thượng nói biết trị bệnh, bèn nhớ lại em mình là Lý An bệnh đã đến hồi nguy kịch. Thảng như Hòa thượng này có thể trị được bệnh của em mình, há không phải là một điều quá tốt đẹp hay sao?

Lý Bình nghĩ xong liền hỏi:

- Này Hòa thượng, ông khoe có tài trị bệnh. Vậy hiện em tôi mắc bệnh phòng sự, ông có thể trị được hay không?

- Cái đó dễ ợt! Hòa thượng ta đưa tay tới đâu, bệnh nhân sẽ hết ngay tức khắc tới đó.

- Nếu thiệt Hòa thượng trị được bệnh, chẳng những tôi không lấy tiền rượu của Hòa thượng, mà còn cám ơn nhiều nữa. Tôi sẽ mua một bộ đồ thật đẹp để thay bộ đồ rách này cho Hòa thượng.

- Cám ơn!

Lý Bình bèn đưa Tế Ðiên vào phía sau, chỉ thấy Lý An đang nằm trên giường ho khù khụ không dứt. Mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu nào. Tròng mắt cũng mở ra, cánh mũi phập phồng, vành tai khô đét. Lý An vốn lao từ nhỏ, Lý Bình bảo em hãy dưỡng bệnh phía sau quán, không phải làm gì cả, nào ngờ bệnh thế mỗi lúc nặng thêm. Khi Tế Ðiên vào phòng thăm bệnh, Lý Bình hỏi:

- Hòa thượng có thể trị bệnh này được không?

- Có khó gì đâu, ta có đem thuốc theo đây nè.

Tế Ðiên móc trong lưng ra một cục thuốc, Lý Bình hỏi:

- Thưa Hòa thượng, thuốc gì vậy?

- Ðây là thuốc: “Thân thối trừng nhãn hoàn”.

- Tên gì nghe kỳ quá!

- Thuốc của ta đây, khi uống vào rồi, cựa chân một phát, trợn mắt một cái là hết bệnh ngay! Ta nói cho ngươi biết, thuốc của ta đây là:

Thuốc này, tùy thân quý hơn vàng

Chẳng phải hoàn tán với cao đan

Chuyên trị nhân gian trăm chứng bệnh

Bát bửu thân thối trừng nhãn hoàn.

Nói rồi bỏ viên thuốc vô miệng nhai, Lý An thấy ghê quá, nói:

- Ối dào, tôi không uống đâu!

Tế Ðiên nhai thuốc cho tan xong, lấy tay chỉ một cái, Lý An tự động há miệng ra, Tế Ðiên bèn nhổ toẹt một cái, bao nhiêu đờm dãi, nước miếng lẫn lộn với thuốc tuôn vào đầy mồm Lý An, Lý An không dừng được, bắt buộc nuốt xuống. Thuốc vừa qua khỏi cổ chẳng bao lâu, Lý An cảm thấy bụng sôi lụp bụp: khí dẫn huyết đi, huyết dẫn khí chạy, ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy thơ thới, tay chân bắt đầu có sức, trên người như trúc bỏ được gánh nặng ngàn cân! Lý An lập tức ngồi dậy nói:

- Thuốc hay quá! thuốc hay quá! Không khác gì thuốc tiên.

Nói xong đòi uống nước, uống nước xong lại cảm thấy đói bụng, đòi ăn.

Lý Bình thấy vậy lòng rất vui mừng, nói:

- Sư phó, thuốc này hay thiệt, nhưng tên nó lại chẳng hay tí nào.

Tế Ðiên nói:

- Thuốc của ta đây còn có một tên nữa.

- Tên gì vậy, thưa sư phó?

- Tên là “Yếu mạng đơn”. Em của chú sắp chết đến nơi, không còn mạng sống nữa, uống thuốc của ta vào thì mạng sống của nó được kéo lại nên mới có tên “Yếu mạng đơn” như thế.

- Vâng, tên này còn nghe được một chút. Có một bà lão thái thái bị ho, trong đàm lẫn máu, sư phó có trị được không?

- Ðược tất, bệnh đó có khó gì!

- Sư phó nếu trị được thì hay quá! Mẹ của người anh kết nghĩa của tôi mắc bệnh đã lâu, trong đàm lẫn máu rất là trầm trọng! Ðể tôi đưa lão nhân gia đến đó trị bệnh nhé!

- Ði trị bệnh cũng được thôi, chỉ sợ tới đó người ta không có lời mời, tới tận cửa mà người ta không cho vào thì kỳ cục lắm!

- Nhà đó với nhà này coi như một. Nếu không thân, tôi đâu có để ý lo làm chi! Sư phó cứ yên tâm cùng tôi đi đến đó đi.

Tế Ðiên và Lý Bình cùng ra khỏi tửu điếm. Lý Bình hỏi:

- Sư phó xuất gia ở chùa nào?

- Ta xuất gia ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ, có pháp danh là thượng Ðạo hạ Tế, nhưng thường người ta cứ gọi là Tế Ðiên thôi!

Nói tới đó hai người đã đến trước cổng nhà Mã Tịnh. Lý bình sửa soạn kêu cửa, Tế Ðiên bảo:

- Ðể ta kêu cho.

Nói rồi kêu lớn:

- Có Hoa Vân Long ở trong nhà không?

Lý Bình hỏi:

- Sư phó vừa nói cái gì vậy?

- Chú chẳng cần để ý làm chi.

Giây lát Mã Tịnh ra mở cửa hỏi:

- Hiền đệ mới vừa kêu cửa đó phải không?

Lý Bình đáp:

- Không phải tôi kêu cửa mà là vị đại sư phó cùng đi với tôi đây. Vị Hòa thượng này là Tế Thiền sư ở chùa Linh Ẩn đấy. Ngài đã trị cho Lý An hết bệnh, nay tôi mời lão nhân gia đến trị bệnh cho lão thái thái.

Mã Tịnh ngạc nhiên giây lát rồi nói:

- Hiền đệ đến thật không đúng lúc. Hiện ta có mấy người bạn đến chơi, hiền đệ đưa Hòa thượng về nhà đi, đợi ta mời sẽ đến sau.

Tế Ðiên đứng kế bên vọt miệng nói:

- Có đúng không nào? Ta đoán ngay mà! Có phải người ta không cho vào phải không!

Lý Bình nói:

- Ðại ca, sao anh nói kỳ vậy! Có bạn bè nào ở trong ấy mà tôi không gặp được? Trị bệnh cho lão thái thái mà có gì phải giấu giếm? Bệnh của lão thái thái không thể lâu được! Nếu em tôi không được chữa trị hết, tôi cũng không đưa Tế Công đến đây đâu.

- Ngày mai sẽ thăm bệnh.

Lý Bình bực quá, kéo ngay Tế Ðiên vào nhà trong. Lý Bình và Mã Tịnh vốn là bạn tri kỷ, hoạn nạn có nhau, trước việc đó Mã Tịnh không biết làm sao, đành theo họ vào nốt. Tế Ðiên cứ nhắm hướng Ðông phối phòng đi thẳng tới, Mã Tịnh lật đật chạy theo níu lại nói:

- Thưa đại sư phó, xin mời lên thượng phòng uống trà.

Tế Ðiên hỏi:

- Làm sao lại không mời lên Ðông nhỉ?

- Có khách.

- Có ba người khách quen, có một người chạy không được!

Lý Bình cũng không biết đầu đuôi ra sao, trong bụng nghĩ: “Ðây là thư phòng, lý ra mời khách mới phải, tại sao Mã đại ca không mời Hòa thượng vào đó kìa?”.

Ghé cửa sổ nhìn vào không thấy có ai, Lý Bình cảm thấy buồn buồn! Ba người vào đến thượng phòng, Lý Bình nói:

- Sư phó ở đây trị bệnh nhé, để tôi trở về quán sửa soạn đồ nhắm, một lát sư phó về quán uống rượu, chúng ta cùng nhậu một trận.

- Chú cứ về đi!

Sau khi Lý Bình về rồi, Tế Ðiên móc trong lưng ra một cục thuốc bảo đem nước âm dương đến hòa tan vào, rồi cho lão thái thái uống. Trong giây lát, lão thái thái cảm thấy tinh thần sảng khoái, bèn ngồi dậy nói:

- Con ơi, mấy tháng nay mẹ bệnh không thể trở mình được, làm sao bữa nay lại khỏe khoắn thế này?

Mã Tịnh nói:

- Tại mẹ không biết đấy thôi, hiện có Tế Công ở chùa Linh Ẩn cho mẹ uống thuốc linh đơn diệu dược đấy.

Lão thái thái nghe nói Tế Công ở chùa Linh Ẩn đến trị bệnh cho mình, biết Tế Công là người khoái rượu, bèn dặn:

- Con ơi, con hãy dập đầu cảm tạ Tế Công đi và dọn rượu thịt đãi người nhé!

Mã Tịnh vâng lời, đi ra nói:

- Mẹ tôi dạy phải ra dập đầu lễ tạ sư phó và mời sư phó ra phía trước uống rượu.

Tế Ðiên nói: Ðược!

Rồi đứng dậy đi thẳng đến Ðông phối phòng…


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2012, 4:12 PM | Message # 67
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 64

Lý Bình thương bạn thỉnh Tế Công
Mã Tịnh bắt gian chùa Tỳ Lô
Sau khi mẹ được Tế Ðiên chữa hết bệnh, Mã Tịnh rất mừng và vâng lời mẹ cảm tạ Tế Ðiên rồi mời ra nhà trước đãi rượu. Tế Ðiên đi với Mã Tịnh ra Ðông phối phòng, thấy ở đó một mâm rượu thịt ăn dở với bốn bộ chén đũa, Tế Ðiên hỏi:

- Ai vừa ăn uống ở đây nhỉ?

Mã Tịnh đáp: Tôi đấy.

- Chú uống một mình sao đến 4 phần ly đũa vậy kìa?

- Tôi uống vòng vòng, hết cái này tới cái kia.

Lập tức kêu dẹp mâm cũ, dọn mâm mới lên và cùng Tế Ðiên ngồi uống rượu. Tế Ðiên hỏi:

- Quý danh của chú là chi?

- Tôi tên là Mã Tịnh.

- Ta muốn hỏi thăm chú một người mà không biết chú có quen không?

- Ai vậy?

- Ta có một đứa đồ tôn tên là Mã Nguyên Chương không biết chú có quen nó không?

Mã Tịnh nghĩ bụng: “Cái ông Hòa thượng này thật dễ giận! Nhè chú mình mà ổng kêu là đồ tôn”. Trợn mắt ngó Tế Ðiên một cái rồi nói:

- Tôi không có quen với ông Mã Nguyên Chương đó.

Tế Ðiên hỏi:

- Ta trị cho mẹ chú hết bệnh, chú cám ơn ta cái gì nào?

- Thưa sư phó, ngài muốn bao nhiêu tiền thuốc, bao nhiêu vàng bạc xin cứ nói, tôi sẽ vâng theo ý ngài.

- Ta lại chẳng cần tiền, ta rất khoái những bức tự họa.

- Sư phó khoái bức tự họa nào, nếu tôi có thì sư phó cứ cầm lấy.

- Những bức khác ta lại không thích, ta chỉ khoái bức Phú quý mẫu đơn này thôi.

- Cũng được, lát nữa chừng sư phó về cứ mang nó đi.

- Ta nói khoái thì lấy liền hà!

Nói rồi đứng dậy định lấy bức tranh xuống. Mã Tịnh lật đật cản lại:

- Sư phó đừng động đến! Bức tranh có quá nhiều bụi rớt tùm lum thì ăn uống sao ngon? Hãy đợi ăn uống xong rồi lấy xuống cũng được mà.

Tế Ðiên nói:

- Như vậy cũng được, để hôm nay ta không ra khỏi phòng, coi mi chạy đàng nào cho biết.

Lúc đó, Lôi Minh, Trần Lượng cùng Hoa Vân Long đang trốn ở trong vách đôi, nghe không sót một tiếng, sợ đến nổi run lẩy bẩy. Mã Tịnh nghĩ bụng: “Cái ông Hòa thượng này, để lại không được mà! Chi bằng mình cho ổng một nhát về Tây phương. Sau khi ổng chết rồi, mình xây cho ổng một cái tháp để đền đáp công ơn chữa bệnh cho mẹ! Hàng năm đúng ngày giỗ Tết, mình đốt cho ổng một mớ giấy tiền là xong”. Nghĩ xong, bèn vào trong giắt ngầm một ngọn đơn đao rồi trở ra tiếp rượu Hòa thượng. Rót rượu đãi Tế Ðiên tính mượn rượu phục cho say, cứ rót chén nào Tế Ðiên uống hết chén ấy, uống cho tới đỏ đèn, Tế Ðiên tự nói một mình:

- Rượu này uống mãi chẳng hề say, mà say cũng tốt, khỏi phải uống nữa.

Tế Ðiên ngồi ở bàn tiệc rên hì hì, Mã Tịnh hỏi:

- Sao sư phó lại rên hì hì, bộ say rồi hả?

- Ta muốn ra ngoài.

- Sư phó muốn đi ra ngoài thì cứ đi.

Tế Ðiên bèn đứng dậy, Mã Tịnh đi theo ra, Tế Ðiên vừa đi vừa nói:

- Mã Tịnh nè, chú thấy thuốc của ta có hay không?

- Hay lắm.

- Mã Tịnh nè, chú đoán thử thuốc ta đáng bao nhiêu tiền?

- Bao nhiêu tiền hả?

- Thuốc của ta cứ mỗi văn tiền là một hoàn thuốc đấy.

- Thuốc đó rẻ quá!

- Rẻ thì rẻ thiệt, từ nay về sau ta tính không làm nữa! Bữa nay có người không có lương tâm chút nào, Hòa thượng ta trị hết bệnh cho họ, trái lại họ muốn nhẫn tâm giết chết Hòa thượng ta! Ta chết đi rồi, họ muốn xây cho ta một ngọn tháp, hằng năm đến ngày giỗ Tết họ sẽ đốt cho ta một ít giấy tiền để đền ơn tạ đó.

Mã Tịnh nghe nói như vậy, trong bụng nghĩ thầm: “Ông Hòa thượng này lạ thiệt!”. Hai người vừa đến đầu thôn Ðông, Tế Ðiên bèn ngồi xổm xuống, Mã Tịnh đi vòng lại đến sau lưng Tế Ðiên liền rút dao nhắm Tế Ðiên chém xuống. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, dùng pháp định thân giữ chặt Mã Tịnh lại. Mã Tịnh bị ở trong tư thế đứng yên dơ dao lên mãi. Tế Ðiên bỗng hô lớn:

- Không xong! Bớ người ta nó muốn giết Hòa thượng ta đó.

Dân chúng ở thôn trang tại Tiểu Nguyệt Ðồn rất nhiều, nghe tiếng kêu cứu, lật đật đốt đèn chạy ra xem. Mã Tịnh sợ hết hồn, trong bụng nghĩ: “Mình cầm dao chết trân như vầy, người ta hỏi tới rồi mình trả lời làm sao đây?”. Nào ngờ Tế Ðiên lại làm phép cho mọi người không thấy Mã Tịnh, chạy lướt qua hết. Mã Tịnh năn nỉ:

- Bạch sư phó, tôi thiệt bậy bạ quá! Xin sư phó từ bi tha thứ cho!

- Chú cầm dao muốn giết ta sao không đi kiếm kẻ tình nhân của vợ chú mà giết?

- Tôi không biết bọn nó ở đâu!

- Vậy thì đi theo ta mà bắt kẻ gian.

Mã Tịnh liền đi theo Tế Ðiên đến chùa Tỳ Lô. Tế Ðiên nói:

- Bọn nó ở trong chùa này nè.

Mã Tịnh nói:

- Ðể tôi đi kêu cửa.

- Chú sao khờ quá! Ði bắt gian mà lại kêu cửa à?

- Bắt gian còn có cách nữa à, từ hồi nào tới giờ tôi chưa đi bắt gian đâu có biết. Vậy chớ không kêu cửa làm sao bắt?

- Thì chú cứ nhảy tường vào.

- Tôi nhảy vào thì được, còn phần sư phụ thì sao?

- Ta cũng có thể qua được.

Mã Tịnh bèn phóng mình nhảy lên tường, dòm lại, Thấy Tế Ðiên đã ngồi xổm phía bên trong tường rồi. Mã Tịnh hỏi:

- Sư phó làm sao qua được?

- Ta chui qua đấy.

- Sư phó chui qua ngả nào vậy?

- Ta chui đại qua tường.

- Sư phó chui qua cho tôi xem thử.

Tế Ðiên bèn đứng trước tường, miệng niệm chân ngôn “Án sắc lịnh hích”. Mã Tịnh dòm lại không thấy Tế Ðiên ở đó. Tế Ðiên lại niệm “Án sắc lịnh hích”. Mã Tịnh dòm lại thấy Tế Ðiên vẫn đứng ở chỗ cũ. Mã Tịnh khen:

- Phương pháp chun qua vách này hay quá, ngày mai tôi sẽ xin học mới được.

Tế Ðiên nói:

- Thôi chúng ta đi nào!

Tế Ðiên dẫn Mã Tịnh đi thẳng ra sau. Ngôi chùa này nguyên có ba tầng điện, vượt qua đại điện phía trước lại đến đại điện ở tầng hai. Từ cửa ở góc Ðông đi qua thì đến Ðông phối viện. Ở trong ngôi viện này trồng các thứ tòng, trúc rất là thanh nhã. Thượng phòng ở phía Bắc đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động. Mã Tịnh đến ngoài cửa sổ, lấy nước miếng thấm ướt giấy, xoi một lỗ nhỏ nhìn vào. Thượng phòng này mặt trước là hành lang, mặt sau thông với nhà lớn, bên trong một cái giường lớn kê sát vách tường phía Bắc, dưới đất có mấy cái bàn và mấy cái ghế. Trên giường kê một cái bàn nhỏ, bên trên cháy lung linh một cây bạch lạp. Ngồi ngay chính giữa là một người đàn bà ăn mặc rất đẹp, dồi phấn thoa son rất tươi tắn. Mã Tịnh xem ra chẳng phải ai xa lạ mà là Hà thị vợ mình. Ngồi hai bên là hai vị hòa thượng. Vị ngồi phía trên mập béo, mặc áo cánh hở lưng đỏ thẫm, chân đi vớ trắng hài xanh, da mặt hơi đen, mày rô mắt lộ, không ai khác là Thái hoa lang Cao Khánh. Vị ngồi phía dưới là một hòa thượng mặt vàng ệch, thân hình gầy đét, mặc tăng bào màu xám tro, đi vớ trắng giày xanh, chính là Tiểu bạch hổ Châu Lan. Lại nghe Cao Khánh và Châu Lan hỏi:

- Hôm nay tẩu tẩu làm sao được rảnh? Bọn tôi nghe nói Mã đại ca đã về rồi, tẩu tẩu không ra đây được, báo hại bọn tôi đêm nhớ ngày mong! Chẳng dè hôm nay tẩu tẩu lại đến được!

Hà thị đáp:

- Chẳng phải như vậy đâu, tôi cũng không thể đến được; nhân vì hôm nay trong nhà tôi có vị Tế Ðiên Hòa thượng đến trị bệnh cho lão thái thái, anh Mã Tịnh mắc lo đãi cơm rượu cho Hòa thượng. Tôi bảo mấy người trong nhà là về nhà thăm mẹ mới đến được đây đó. Ðến để hai vị hết nhớ mong! Bữa nay tôi không về nhà, vì có nói về nhà thăm mẹ sáng ra mới về. Hai vị có cái gì dọn lên cho ăn đi. Tôi chưa ăn gì cả.

Mã Tịnh nghe nói tức giận tràn hông, tự nghĩ: “Thiệt là đại trượng phu khó tránh khỏi việc vợ chẳng hiền, con bất hiếu. Hay cho con tiện tì! Mi dám làm những việc mặt dày mày dạn như thế ư?”. Tức thì nhảy vào trong nhà rút dao ra, phụp một cái, Thái hoa lang Cao Khánh chết ngay tức khắc. Tiểu bạch hổ Châu Lan lật đật thối lui vọt qua cửa sổ chạy mất. Hà thị đứng dậy chạy ra ngoài. Mã Tịnh rượt theo bén gót. Chạy vào trong viện, Hà thị đứng lại đưa tay vuốt mặt một cái, hai tròng mắt ló dài ra đến cả thước. Mã Tịnh sợ điếng cả hồn! Người đàn bà ấy nói:

- Hà hà, sao mi dám xen vào việc của ta?

Nói rồi há miệng phun ra một luồng khí đen. Tức thì Mã Tịnh ngã lăn xuống đất. Hà thị vợ Mã Tịnh sao lại phun khí đen? Việc ấy có một đoạn sự tình. Thực ra Hà thị là người rành rẽ tam tùng tức đức, hiểu thấu thất tinh cửu liệt, luôn giữ phận con nhà. Nàng có người anh tên là Luận lịnh quỷ Hà Thanh, chính là một anh hùng hiệp nghĩa trong 36 anh em kết bái ở huyện Ngọc Sơn. Lúc đầu Mã Tịnh và Hà Thanh là anh em kết nghĩa, trước là bằng hữu, sau đi đến kết thân. Một hôm Hà Thanh đến thăm Mã Tịnh, hai người đang ngồi trong thư phòng nói chuyện, bỗng Hà Thanh nói:

- Này dượng nó, trong 36 anh em chúng ta có một người xuất gia tu Tiên, dượng có biết không?

Mã Tịnh hỏi:

- Ai xuất gia vậy?

Ðó là Dạ hành quỷ Tiểu Côn lôn Quách Thuận ở Hắc Sa Lãnh, anh ta xuất gia rồi. Một hôm ta gặp hắn, thấy hắn đội mũ đạo sĩ, mặc đạo bào, ta mới nói: Bộ anh điên hả? Hắn trả lời; Có điên đâu!-Tại sao anh lại mặc y phục của lão đạo thế?-Tôi chán cõi hồng trần, con người ta ở đời giống như một giấc mộng dài mà thôi. Hắn đã xuất gia rồi. Thầy hắn là một vị đạo trưởng ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên Thai có họ kép là Ðông Phương, tên đôi là Thái Duyệt, người ta gọi ông là Lão tiên ông với ngoại hiệu là Côn lôn tử. Ông ấy có một món bửu bối tên là Càn khôn áo diệu đại hồ lô. Chiếu hồ lô này có thể thâu cả tam sơn, ngũ nhạc, bất luận là một sinh linh nào, bị thâu tóm giờ ba khắc, sẽ hóa làm máu mủ hết. Tương lai lão tiên ông ấy chết đi rồi thì hồ lô sẽ thuộc về tay hắn. Sư phó hắn có cho ba đạo bùa: một đạo bắt yêu an trạch, một đạo tịch trừ ủy mị, một đạo có thể bảo hộ thân thể khỏi sợ cọp beo lang sói làm hại. Ta đã lấy trộm của hắn một đạo bùa bắt yêu đây.

Nói rồi lấy đạo bùa đưa cho Mã Tịnh xem và nói:

- Ta không biết đạo bùa này có linh nghiệm không?

Mã Tịnh nói:

- Ðể chúng ta thí nghiệm xem.

- Thí nghiệm ở đâu?

- Hiện nhà Vương viên ngoại ở Khánh Phong Ðồn có người con trai bị yêu tinh mê hoặc. Ông ấy dán bố cáo: Nếu ai trị hết bệnh cho con ông sẽ đền ơn 200 lạng bạc. Ðể tôi tiến cử anh, anh sẽ đóng vai thầy pháp làm việc đó.

- Cũng được, nếu chuyện thành công có được 200 lạng bạc cũng đỡ.

Mã Tịnh bèn đến nhà Vương viên ngoại ở Khánh Phong Ðồn tiến cử người bắt yêu. Vương viên ngoại mừng như người bắt được vàng, vội mời Hà Thanh đến. Vương viên ngoại hỏi:

Thầy bắt yêu bằng cách nào? Cần những vật dụng chi?

- Theo cách của tôi thì không cần thứ chi cả.

- Sao lạ vậy? Người ta bắt yêu đều dùng giấy vàng chu sa đủ thứ, sao pháp sư không dùng thứ gì cả?

- Viên ngoại hãy cho người đưa công tử sang chỗ khác, tôi sẽ vào phòng ngủ của công tử bắt yêu ở đó.

Viên ngoại lập tức sai bảo gia nhân đưa công tử sang phòng khác. Sau khi cơm tối xong, có người đưa Hà Thanh đến phòng ngủ của công tử ở hậu viên. Hà Thanh bèn lấy đạo bùa dán phía trong cửa rồi lên nằm trên giường của công tử chờ yêu quái tới. Chờ đến trống đổ canh hai, bên ngoài bỗng nhiên cuồng phong nổi dậy, Hà Thanh căng mắt ra nhìn, sợ đến dựng tóc gáy…
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2012, 4:12 PM | Message # 68
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 65

Luật lịnh quỷ bắt yêu nhà Vương viên ngoại
Tế Thiền sư trị cáo ở chùa Tỳ Lô
Nguyên Hà Thanh đâu có biết bắt yêu, khi nghe bên ngoài phong nổi dậy, trong bụng đã bắt đầu đánh lô tô, nghĩ thầm: “Chắc là yêu tinh đến rồi. Nếu đạo bùa này không linh nghiệm thì mình liệu lòn qua cửa sổ trốn trước cho rồi”. Ðang lúc nghĩ như vậy thì nghe bên ngoài có tiếng guốc lóc cóc gõ trên mặt đất và từ bên ngoài đi vào một người đàn bà thật là thiên kiều bá mị, rất mực phong lưu. Ðẹp đẽ như thế nào có thơ làm chứng:

Theo gió hương đưa ngào ngạt

Dịu dàng tiếng yến lời oanh

Mày liễu đẹp thêm mắt hạnh

Mặt hoa da phấn nõn nà

Môi đào chún chím khoe răng ngọc

Má phấn hương đưa thật đáng nhìn

Mình mặc áo lam vừa vặn khít

Quần hương thêu đẹp vẻ càng tôn

Có phải Hằng Nga chơi lạc lối,

Hay là tiên nữ giáng trần gian?

Hà Thanh dòm thấy, nghĩ thầm: “Có phải là yêu tinh đấy không?”. Thì nghe người đàn bà ấy nói:

- Ai dám cả gan vào phòng tiên cô vậy?

Nói rồi xăm xăm đi vào. Vừa đi ngang qua cửa thì trên đạo bùa xẹt ra một đạo kim quang phóng thẳng đến người đàn bà. Người đàn bà ấy hét lên một tiếng “Chao ôi!” rồi quay đầu bỏ chạy. Hà Thanh vội lướt tới vớt một dao, văng lại chiếc hài thêu, máu tươi còn chảy ràng ràng. Hà Thanh hô lên:

- Bắt được yêu tinh rồi!

Gia nhân nhà viên ngoại túc trực ở phòng gần đó đốt đèn chờ sẵn. Chừng nghe Hà Thanh hô “Bắt được rồi!” thì ai nấy xách đèn chạy tới, hỏi:

- Hà pháp sư bắt được yêu tinh rồi phải không?

Hà Thanh đáp:

- Các người xem chiếc giày thêu đỏ này thành tinh bị ta giết đó!

Mọi người xem lại quả nhiên chiếc giày thêu màu đỏ còn dấu máu rành rành. Vương viên ngoại tạ ơn Hà Thanh 200 lượng bạc và xin đạo bùa dán lại nhà. Sau khi Hà Thanh về rồi, yêu tinh không còn khuấy rối nữa. Nào ngờ nhà họ Vương không bị quấy lại quấy sang nhà Mã Tịnh. Giữa ban ngày ban mặc, bộ ấm tách trà trên bàn không ai động đến tự nhiên lăn long lóc dưới đất. Mã Tịnh là người lớn mật, rút đao chạy tới dằn trên bàn, hét:

- Cái thứ quái quỷ gì, dám đến quấy nhà tao chớ?

La hét mặc la hét, phá vẫn cứ phá. Mã Tịnh mới nhớ tới đạo bùa xua tà của Hà Thanh, bèn sai người sang nhà họ Vương mượn đạo bùa đem về dán trong nhà. Quả nhiên nhà Mã Tịnh được im lắng, trái lại nhà họ Vương bị yêu tinh khuấy động. Vương viên ngoại lại sai người đến lấy đạo bùa dán trong nhà thì được im lắng như cũ, ngược lại nhà của Mã Tịnh bị khuấy động. Cứ thế, đạo bùa cứ đưa qua đưa lại hai nhà và sự khuấy động cũng kéo dài đến nửa năm. Mã Tịnh đang hồi vận đỏ cũng không để ý tới nữa. Nào ngờ yêu tinh lại kết thù với Mã Tịnh, đến phá ở chùa Tỳ Lô. Hễ tà ý dẫn thành tà sự, họa không căn cớ đâu có sanh. Thái hoa lang Cao Khánh và Tiểu bạch hổ Châu Lan vốn là hai tên dâm tặc xuất gia theo Mã Nguyên Chương. Có mặt Mã Nguyên Chương, hai người đâu dám làm chuyện sai quấy. Hai người thường đến nhà Mã Tịnh khi thì xin tiền, khi thì đưa biếu quà cáp. Cao Khánh thấy vợ Mã Tịnh là Hà thị xinh đẹp bèn về chùa nói với Châu Lan:

- Chú thấy vợ anh Mã Tịnh đẹp người đẹp nết làm sao!

Sau đó, Hà thị mới nói với Mã Tịnh:

- Ðừng cho Cao Khánh với Châu Lan đến nhà mình nữa. Cà rà rau muống đúng là mùi dê! Hòa thượng cà rà ở nhà thí chủ không phải phép. Ở chùa nếu thiếu tiền xài anh đem đến cung cấp cho họ thì hay hơn.

Mã Tịnh nghe vợ nói như vậy cũng phải.

Một hôm, đến chùa nói với Cao Khánh và Châu Lan:

- Từ nay hai chú khỏi phải lại nhà tôi làm chi, nếu không tiền tôi sẽ đưa đến cho mấy chú tiêu.

Từ đó hai người không đến nhà Mã Tịnh, cũng không gặp Hà thị nữa. Cao Khánh và Châu Lan ở trong chùa ngày ngày cứ ao ước: “Phải chi gặp lại Hà thị một lần thì sướng biết mấy!”. Ngày kia bỗng nhiên nghe có tiếng gõ cửa, Cao, Châu vội chạy ra mở cửa xem, té ra là Hà thị, vợ của Mã Tịnh. Thật ra đó không phải là Hà thị thiệt mà là yêu tinh biến dạng ra. Hai người thấy Hà thị liền hỏi:

- Tẩu tẩu ở đâu đến đây, làm sao hôm nay rảnh rang mà đến thăm chúng tôi vậy?

Yêu tinh nói:

- Mấy lúc hai vị hiền đệ đến nhà tôi, tôi đã biết tình ý của hai vị rồi, hôm nay Mã đại ca của hai vị đi vắng nên tôi tới thăm hai vị đây.

Cao Khánh và Châu Lan nghe những lời này, mừng hơn được vàng, lật đật nói:

- Vậy thì mời tẩu tẩu vào ngồi trong này.

Nói rồi hai người đưa Hà thị giả vào trong, Cao Khánh, Châu Lan giành nhau hưởng lạc. Hà thị giả cũng không cự tuyệt. Cao, Châu hai người như được của báu. Về phần yêu tinh đến đó vì hai mục đích: một là trộm lấy chơn dương của hai vị dâm đãng, hai là sẵn có mối thù với Mã Tịnh, nó biến ra hình của Hà thị từ trong nhà của Mã Tịnh đi đến chùa cho Cao, Châu khỏi nghi ngờ; cho Lý Bình ngó thấy để nói lại với Mã Tịnh, Mã Tịnh sẽ nổi giận mà giết chết Hà thị đi cho gia đình tan nát. Yêu tinh mỗi ngày đều đến chùa vầy vui với hai tên dâm đãng. Bỗng nhiên không thấy đến chùa nữa, Cao Khánh dò hỏi mới biết là Mã Tịnh đã về rồi. Hai người cứ đêm nhớ ngày mong! Hôm nay bỗng nhiên thấy Hà thị lại đến. Yêu tinh nói:

- Mã Tịnh mắc lo tiếp Hòa thượng trị bệnh cho lão thái thái, tôi thừa cơ rảnh việc mà tới đây.

Cao, Châu hai người nghe nói như thế, vui vẻ phi thường. Ngay Mã Tịnh cũng cho đúng là Hà thị bèn giết chết Cao Khánh đi rồi rượt theo Hà thị. Yêu tinh sau khi phun té Mã Tịnh rồi, nói:

- Hay cho Mã Tịnh, tiên cô từ trước tới giờ chưa ăn thịt người, hôm nay nhai sống người cho khoái khẩu mới được.

Yêu tinh đương muốn bước tới nhai sống Mã Tịnh thì Tế Ðiên bước tới nói:

- Ngươi đừng ăn thịt người vội, hãy dòm xem ta đây này, xem ta có đẹp không? Rồi hai ta sẽ tính chuyện với nhau và ngươi đi với ta nhé!

Yêu tinh nghe nói trợn mắt la lên:

- Ái chà, hay cho Hòa thượng này, thiệt hổng biết xấu hổ chút nào! Dám nói chuyện tray trúa với ta chứ! Ta sẽ bắt ngươi đây.

Nói rồi nhắm ngay Tế Ðiên phun ra một luồng hắc khí. Tế Ðiên cười hà hà, nói:

- Này yêu tinh, ngươi yêu Hòa thượng, nhưng có biết một câu chuyện đời xưa này không? Vào triều Tấn có quan Liễu Thái sư biết ở trong núi sâu kia có một vị cao tăng tên là Hồng Liên Hòa thượng. Ông ta mến đức bèn cho người đi mời thỉnh đến ba lần mà Hòa thượng không chịu xuống núi. Liễu Thái sư giận quá bèn cho người kêu một kỹ nữ ở xóm lầu xanh tên là Hà Hoa đến và bảo với cô ta:

- Nàng hãy vào trong núi sâu kia mê hoặc Hòa thượng Hồng Liên làm cho ông mất cả chơn đạo tu hành đi, ta sẽ thưởng nàng 200 lượng bạc.

Hà Hoa nói:

- Xin đại nhân cho tôi một cổ kiệu, hai người hầu, tôi sẽ giả làm tiểu thơ con nhà quan lại, để cho ông ấy đừng coi thường tôi.

Liễu Thái sư y lời. Hà Hoa bèn ngồi kiệu lên chùa cổ trên núi Vân Hương xin lạy ra mắt Lão Hòa thượng. Vào đến trong phương trượng, thấy Hòa thượng đương ngồi một mình nghiêm chỉnh nhắm mắt dưỡng thần, Hà Hoa cố giả tiếng õng ẹo nói:

- Xin Hòa thượng từ bi giùm cho, bụng tôi đương đau quá. Bệnh của tôi nếu không có đàn ông dằn lên bụng thì không hết được! Ðương lúc này bụng tôi đau đến chịu không nổi nữa!

Hòa thượng nghe nói như vậy miệng niệm “A Di Ðà Phật” và nói:

- Tiểu thơ đừng nói bậy bạ như vậy không nên. Trai gái nhơn vì thú vui chốc lát mà làm hư mất danh tiết một đời. Hòa thượng ta là người xuất gia ẩn tu ở núi sâu, cần phải nghiêm giữ các giới sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói láo, uống rượu mới được. Tiểu thơ là hạng tú nữ khuê môn, tôi đâu dám làm chuyện thương thiên bại lý như vậy được? Còn về tiểu thư chắc là con gái nhà quan, lâu nay chưa ra khỏi nhà, lại vướng phải chuyện thị phi như thế này, há chẳng làm nhơ nhuốc danh giá của thượng nhơn chăng? Tiểu thơ nên suy xét lại cho kỹ càng.

Hà Hoa vốn là kỹ nữ thập thành, lại nhận trách nhiệm ủy thác của Liễu Thái sư, hôm nay thấy lời của Hòa thượng nói có vẻ không quyết liệt lắm như vậy bèn mỉm cười nhảy tót vào lòng Hòa thượng ôm chặt cứng nói:

- Xin lão hòa thượng từ bi thương giùm cho! Trong lòng hôm nay khó chịu quá.

Hòa thượng nghe mùi son phấn và da thịt đập vào mũi, lại bị Hà Hoa trăm cách gọi mời. Lời tục nói không sai: “Mắt không thấy thì miệng không thèm, tai không nghe thì lòng nào rộn”. Người ta chứ đâu phải gỗ đá, ai có thể vô tình được? Lão Hòa thượng mất cảnh giác, tâm thần phiêu đãng bị Hà Hoa quấn quýt không buông, rốt cuộc không dằn được dục vọng cùng Hà Hoa làm công việc tầm thường như những người đàn ông khác.

Hà Hoa trở về phủ Liễu Thái sư đem việc dụ dỗ Hòa thượng và việc Hòa thượng bị mê hoặc thuật lại đầy đủ. Thái sư thưởng cho Hà Hoa 200 lượng bạc như đã hứa rồi làm một bài thơ cho người nhà đem lên chùa gửi cho Hòa thượng. Hòa thượng mở ra xem thấy thơ rằng:

Hồng Liên Hòa thượng tu hành khá

Mấy năm khổ hạnh chốn rừng già

Ðáng tiếc bao năm cam lồ thủy

Rót vào cái hẻm của Hà Hoa.

Ðọc xong, Hòa thượng biết ẩn tình của mình đã bị lộ, cảm thấy xấu hổ quá bèn treo cổ tự ải. Sau khi chết oan hồn không tan, chuyển kiếp đầu thai làm con gái của Liễu Thái sư. Cô nương này tên là Liễu Túy Vân, lớn lên chuyên môn đi dụ hoặc các Hòa thượng, đó là Hồng Liên Hòa thượng trở lại báo ứng gia đình Liễu Thái sư. Câu chuyện yêu Hòa thượng là thế đấy.

Tế Ðiên kể chuyện này để đùa cợt yêu tinh chơi. Yêu tinh đâu biết Tế Ðiên là ai, bèn muốn thi triển yêu thuật để đàn áp. Tế Ðiên cười cười nói:

- Nào, có bao nhiêu tài năng cứ giở hết ra đi.

Yêu tinh lấy Hỗn ngươn thạch nhằm Tế Ðiên liệng tới. Tế Ðiên nói:

- Con nghiệt súc này lớn mật thiệt.

Nói xong đưa tay bắt lấy cục đá ấy và lột chiếc giày cỏ ra nhằm ngay mặt yêu tinh ném tới. Yêu tinh vội tràn mình né tránh. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, hô:

- Chạy vòng, chạy vòng!

Chiếc dép chạy vòng vòng nhằm mặt yêu tinh vả lia lịa. Yêu tinh tức giận quá hét lên:

- Hay cho thằng thầy chùa điên này, tiên cô với mi ngày xưa không oán, gần đây không thù, sao mi lại đối đầu với ta chớ?

- Ngươi vô cớ quấy nhiễu sự an lành của nhà người ta, hại con Vương viên ngoại, lại quấy rối nhà Mã Tịnh cho xào xáo không an, còn giả dạng hình người làm bại hoại Phật môn nữa.

Nói rồi, Tế Ðiên lột mũ trên đầu xuống, hô:

- Hãy xem pháp bửu của ta đến bắt ngươi đây!

Hô rồi ném mũ về phía yêu tinh, tức thì một đạo hồng quang sáng rực, tóm lấy yêu tinh nhốt vào trong đó. Nhốt yêu tinh xong, Tế Ðiên tức tốc chạy vào phòng trong lấy một chén nước, móc cục thuốc trong lưng ra, hòa tan chế vào miệng Mã Tịnh. Thuốc vào trong bụng sôi lụp bụp, Mã Tịnh “ụa” lên một tiếng, mửa ra mấy búng nước đen, lật mình ngồi dậy hét to:

- Hay cho con tiện tì, mi hại ta khổ đến bực nào.

Tế Ðiên nói:

- Chú đừng vội nóng, hãy lại xem vợ chú hiện nguyên hình đàng kia kìa.

Mã Tịnh chạy lại xem, “á” lên một tiếng ngạc nhiên…


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2012, 4:13 PM | Message # 69
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
HỒI THỨ 66


Cầu Ngọa Hồ, dâm tặc giết Hòa thượng
Khánh Phong Ðồn, Tế Diên cứu văn sinh
Mã Tịnh nhướng mắt nhìn kỹ, thấy một con hồ ly lớn bằng con chó nằm dưới chiếc mũ của Tề Ðiên. Tế Ðiên nói:

- Chú xem, đó có phải là vợ của chú không?

- Vợ của tôi là hồ ly à?

- Vợ của chú không phải là hồ ly đâu. Con hồ ly này có mối thù với chú, nó hóa ra hình vợ chú để khuấy rối gia cang làm hại chú đó! Vợ của chú hiện đang ở nhà, nàng là người tốt, chú không nên nghe lời Lý Bình, phải cho Lý Bình thấy đây là do yêu tinh biến hóa ra mới được. Chú đi kiếm Lý Bình đến để cho hắn ta thấy mà xóa đi hết mọi hiềm nghi từ trước.Mã Tịnh lật đật chạy ra quán rượu tìm Lý Bình kêu vào. Lý Bình vào đến chùa thấy con hồ ly to tổ bố liền ngạc nhiên hỏi:

- Ðây là chuyện gì vậy?

Mã Tịnh mới đem mọi việc thuật lại từ đầu tới cuối. Chừng đó Lý Bình mới biết Hà thị vốn là người tốt.

Tế Ðiên nói:

- Mã Tịnh, chú tính con hồ ly này đi.

Mã Tịnh cầm dao nhắm ngay hồ ly chém xuống. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, đầu hồ ly vỡ làm hai mảnh. Tế Ðiên bảo:

- Chú gom củi cỏ chất thành một đống thiêu cả hai xác của Cao Khánh và hồ ly đi.

Mã Tịnh bèn kiếm củi cỏ chất đống lại thiêu luôn cả xác Cao Khánh và hồ ly. Tế Ðiên nói:

- Này Mã Tịnh, chú nên về thả Hoa Vân Long ra, hay la đợi Hòa thượng ta tới bắt nó?

- Xin sư phụ từ bi, từ bi! Nên nể mặt tôi một phen mà tha thứ cho hắn.

- Ðâu có được, Hoa Vân Long tội nghiệp quá nặng. Chú nếu không thả nó ra ta sẽ đến nhà chú bắt nó, báo hại chú phải lên quan lôi thôi đấy.

- Ðể tôi thả nó ra rồi sư phụ sẽ bắt nó nhé?

- Cũng được, chú hãy về thả nó đi.

- Mã Tịnh cám ơn Tế Ðiên rồi trở về nhà mình, quả nhiên thấy vợ về nhà thăm mẹ mới qua. Mã Tịnh rất cảm kích tấm lòng tốt của Tế Ðiên. Chính mình đến Ðông phối phòng mở vách đôi ra kêu:

- Ba vị hiền đệ ra mau.

Hoa Vân Long, Lôi Minh, Trần Lượng ba người chui ra, hỏi:

- Mã đại ca, Hòa thượng đi đâu rồi.

- Hoa nhị đệ, chú chạy trốn mau đi! Tế Công đoán biết chú ở trong vách đôi này, ta thật không giấu chú ở đây được. Ta giả thác nói chú là bạn bè của ta để cầm chân Hoòa thượng giây lát, chốc nữa ông sẽ tới đây bắt chú đó. Chú mau chạy đi. Ra cửa rồi chú cứ chạy thật mau, ta cũng không kể là chú chạy Ðông Tây Nam Bắc phía nào, chú ráng mà giữ lấy mình đấy, Hòa thượng cũng không biết đợi chú ở đâu để bắt đấy nhé!

Hoa Vân Long nghe nói sợ xanh cả mặt. Tới nước này chẳng lẽ không đi, bèn cám ơn Mã Tịnh rồi ra cửa. Mã Tịnh theo đưa ra cửa lớn, Hoa Vân Long sợ quá không theo đừơng lớn, chạy thẳng về hướng chánh Nam, chạy được ba dặm, trước mặt có một chiếc cầu tên là Ngọa Hổ kiều. Hoa Vân Long nhìn kỹ thấy dưới cầu có một Hòa thượng đang thò đầu ra ngoài dòm quanh quất. Hoa Vân Long sợ quá muốn chạy đi nhưng lại nghĩ: “Ðừng chạy có sao đâu. Chi bằng ta móc cây phiêu ra cho ông Hòa thượng này một nhát, để cho ông biết thế nào là “thương ngay dễ tránh, tên lén khó phòng”. Nếu đánh không trúng ổng thì Hoa Vân Long ta đã tới bước cùng đành thí mạng với ổng mới xong”. Nghĩ rồi bèn móc ra một cây phiêu, nhằm lúc Hòa thượng vừa thò đầu ra, Hoa Vân Long phất tay một cái, mũi phiêu đánh trúng ngay yết hầu của Hòa thượng, Hoa Vân Long bồi thêm một dao, đầu Hòa thượng rơi tõm xuống, trôi theo dòng nước. Hoa Vân Long chùi dao và giắt vào vỏ xong, lại nổi lên một trận cười khan, nói:

Ta tưởng Tế Ðiên Hòa thượng là thế nào? Cổ có ba đầu, lưng mọc sáu tay! Nào ngờ là phường bất tài, chỉ là xác phàm bị thịt. Ta nghe Lôi Minh, Trần Lượng khen nức nở là Tế Ðiên chẳng khác thần tiên, nhưng xem kỹ chỉ là tiếng hão. Hoa Vân long ta lại muốn đến lâm An, quấy chơi một lần nữa cho bọn nó biết mặt.

Ðang dương dương đắc ý, Hoa Vân Long nghe phía sau có người nói:

- Hay cho Hoa Vân Long, ta xem mi chạy đằng nào cho biết?

Hoa Vân Long ngoái đầu ngó lại, người nói chính là Tế Ðiên Hòa thượng, hắn sợ đến nỗi hồn phi phách tán, co giò chạy bất kể phương hướng.

Hoa Vân Long vừa giết xong một Hòa thượng, ngỡ đó là Tế Ðiên, thực ra đó là Tiểubạch hổ Châu Lan vừa chạy trốn khỏi chùa Tỳ Lô ra ẩn ở đó. Hắn nấp dưới gầm cầu tưởng là Mã Minh đuổi theo giết hắn. Chừng nhìn kỹ lại không phải Mã Minh, mới yên tâm không phòng bị, nào dè bị Hoa Vân Long tưởng lầm là Tế Ðiên phóng tiêu giết chết. Hơn nữa, tên này cũng tới ngày tận số. Tên Tiểu bạch hổ lại chui nằm dưới Ngọa Hổ kiều, chỗ phạm húy như vậy mà không chết sao được. Hoa Vân Long cho rằng mình đã giết chết Tế Ðiên, còn đương đắc ý, bỗng nghe tiếng Tế Ðiên nói sau lưng, không hết hồn bỏ chạy sao được. Hắn cắm đầu chạy thục mạng, Tế Ðiên cũng lẹp kẹp đuổi riết sau lưng.

Hoa Vân Long chạy vòng qua Khánh Phong Ðồn. Tế Ðiên cũng đuổi theo suốt đêm. Sáng ra mới bỏ Hoa Vân Long, không đuổi theo nữa và đi chậm chậm về phía đám đông đang đứng chật phía trước. Tế Ðiên lại gần thấy vòng người vây chặt một người ở giữa, bèn nói:

- Ðể ta vào xem thử nào.

Mọi người đứng ken nhau khít rịt, Tế Ðiên nói:

- Tránh ra giùm chút!

Có người nói:

- Tránh ra phải chịu tiền mới được.

- Muốn chịu tiền bao nhiêu cũng được mà.

- Tôi còn chen vào không được thì Hòa thượng làm sao chen được?

Tế Ðiên bèn nhắm ngay ót người đứng trước thổi phù một cái, người này nghe ót mình lạnh toát bèn ngoái đầu lại, Tế Ðiên thừa kẽ hở lại chen lên trước. Người này quay lại cự nự:

- Hòa thượng, sao nhè ót tôi mà thổi lạnh toát vậy?

- Có con muỗi đậu trên cổ anh, ta sợ nó đốt anh, ta thổi cho nó bay đi ấy mà.

Tế Ðiên lại nhắm cổ người trước mặt thổi một phát, người này vừa quay lại, Tế Ðiên chen lên phía trước. Người ấy quay lại cự nự:

- Ông Hòa thượng này, thổi vô ót tôi chi vậy?

- Con muỗi trên cổ anh kia bay sang đậu trên cổ anh, ta thổi để đuổi nó giùm anh đó.

Tế Ðiên vào tới bên trong thấy một chàng trai chừng 20 tuổi đang nằm trên đất, không một mảnh vải che thân, đầu óc rối bù, nhưng dáng vẻ là người nho nhã. Có người hỏi:

- Vì sao chú phải ra nông nỗi này?

Chỉ nghe người ấy trả lời độc một câu: Khát quá!

Có người hỏi: Chú quê quán ở đâu?

- Khát quá!

- Tên họ chú là gì?

- Khát quá!

- Tại sao không mặc áo quần gì hết vậy?

- Khát quá!

Tế Ðiên nói:

- Chú này chắc tên là Khả Ô, người ở huyện Khổ A đây.

Mọi người nói:

- Hòa thượng đừng bậy bạ chớ!

Tế Ðiên bèn chạy qua một tiệm kế bên kêu:

- Này chưởng quỹ, ông cho ta mượn cái chén lấy nước cho anh chàng trần truồng này uống. Anh ta kêu khát dữ quá kìa.

Chưởng quỹ kêu:

- Chúng tôi không cho mượn đâu, khát quá mà uống nước vào có là tự tử, chúng tôi không muốn vạ lây đâu.

Tế Ðiên thấy bên vườn rau kia có người đang kéo nước bèn đi đến, hỏi:

- Này chú, ở đây có giếng không?

Người kéo nước kia hỏi:

- Hỏi chi vậy?

- Ðể nhảy xuống giếng.

-Muốn nhảy xuống giếng thì đi chỗ khác mà nhảy, chúng tôi không cho nhảy ở đây đâu.

- Mấy chú có thùng không? Cho ta mượn thùng múc một ít nước.

- Ông vừa nói gì đó rồi lại đòi mượn thùng của tôi, ông nói nhảy xuống giếng tôi có thùng cũng không cho ông mượn đâu!

- Chú không cho ta mượn thùng, ta sẽ nhảy xuống giếng để cho chú bị vu án mạng lên quan chơi.

- Nếu ông muốn chết thì cứ nhảy xuống giếng, tôi cũng liều lên quan cho, chỉ sợ ông không dám chết thôi.

- Chú coi ta dám chết không nào?

Nói rồi Tế Ðiên nhảy ngay xuống giếng. Người kia sợ quá lật đật chạy lại xem, thấy Hòa thượng không nhảy xuống giếng mà quéo chân vào miệng giếng thả mình xuống như ngọn đèn cầy cắm ngược. Tế Ðiên lấy mũ của mình múc nước, may mà mực nước không sâu lắm. Người kia thấy vậy, bèn nói:

- Hòa thượng, ông làm tôi sợ hết vía. Ðể coi bây giờ ông làm sao lên được cho biết?

Tế Ðiên sử dụng thức Lý ngư phiên thân lộn mình nhẩy vọt lên, nói:

- Ta không cần mượn thùng của chú, chú thấy ta lấy cái mũ náy múc nước được không nào?

Nguyên chiếc mũ này bị bùn ghét dính đầy nên đựng nước không rịn chảy. Tế Ðiên cầm chiếc mũ đựng nước đến trước anh chàng lõa thể cho anh ta uống rồi cởi tăng bào ra đắp trên mình anh ấy. Chẳng bao lâu, mình anh ta rịn mồ hôi cùng khắp. Mọi người thấy vậy nói:

- Khá rồi đó.

Kế nghe anh ta kêu “trời ơi” một tiếng rồi mắng lớn:

- Hay cho ông Hòa thượng, ông làm cho tôi khổ đến bực nào.

Mọi người thấy anh ta mắng vãi như vậy, bất bình nói:

- Cái anh này thiệt chẳng biết điều gì hết! Hòa thượng đã kiếm nước cho anh uống; lấy tăng y đắp cho anh, anh mới ra được mồ hôi khỏe khoắn như vậy mà lại chẳng thèm cám ơn, còn đi mắng ngược lại Hòa thượng, thiệt là lấy oán báo đức, vô lễ hết chỗ nói!

Anh ta ho lên một tiếng rồi nói:

- Các vị không biết nên rầy đó thôi. Người tôi mắng không phải là ông Hòa thượng này. Tôi họ Trương, tên là Văn Khôi, là một văn sinh tú tài, nhà ở Trương gia trang phía ngoài cửa Bắc huyện Long Du. Nhân vì mấy năm nay gia đình sa sút, sống qua ngày rất khó khăn, tôi mới đến thành Lâm An tìm cậu mợ tôi mượn đỡ 200 lượng bạc đem về nhà tìm cách làm ăn sống qua ngày. Không ngờ đi về đến giữa đường, tôi nghe đau bụng quá bèn ngồi nghỉ dưới gốc cây. Bỗng đằng kia đi lại một vị Hòa thượng hói đầu , mặt mày đỏ lưỡng có đầy chấm đỏ. Ông ta hỏi tôi tại sao lại ngồi đây. Tôi trả lời là bị đau bụng quá. Ông ấy móc cho tôi một viên thuốc đen, uống vào rồi tôi mụ đi không biết trời đất là gì nữa. Ông ấy lục lấy sạch tiền bạc trong túi tôi rồi đi mất. Tôi bị mê luôn cho tới bây giờ, tôi không biết mình làm gì và ra sao nữa! Tôi mắng là mắng ông Hòa thượng kia đó.

Mọi người cùng nói:

- À ra thế!

Tế Ðiên nói:

- Chú mặc tăng bào này vào rồi đi với ta nhé!

Tế Ðiên đi trước, Trương Văn Khôi xúng xính trong tăng y đi theo sau. Tới một tòa tửu lầu, Tế Ðiên đi thẳng vào. Phổ ky dòm ra thấy một ông Hòa thượng mặc cái áo rách hở cả lưng trần, chân mang dép cỏ, cùng đi với một người mặc chiếc áo tăng bào rách tả tơi. Phổ ky định bụng là ăn mày nên nói:

- A, này Hòa thượng, không có cơm thừa đâu.

- Nói bậy đi! Ðồ mới ngon không biết ta ăn chưa, nói gì đến đồ thừa.

Tế Ðiên nói rồi dẫn Trương Văn Khôi thẳng ra hậu đường tìm một bàn ngồi xuống. Tế Ðiên kêu:

- Này chưởng quỹ, ông đừng thấy bọn ta ăn mặc áo rách để hở lưng lòi da rồi coi thường. Tài chủ đến viếng chủ quán mà không hay đấy!

Phổ ky nói: Phải đa!

Tế Ðiên kêu:

- Ðem cho ta các loại chiên xào hầm nấu tổng kê 16 món thức ăn, hai bầu rượu Nhân Sâm Quế lộ.

Phổ ky nói:

- Nhân Sâm Quế Lộ tửu gia 1 điếu 200 tiền mỗi bầu.

- Nhiều nhỏ gì! Bọn ta là người của xứ sâm lộ đây. Ở đó họ bán mỗi bầu đến hai điếu bốn trăm văn đấy. Ở đây bán rẻ phân nửa giá ở đấy thôi.

- Phổ ky cũng không dám nói là không bán cho ông ta mà quán rượu cũng không có lệ ăn cơm phải trả tiền trước, nên đành phải lui cui lau bàn ghế, bưng dọn thức ăn và rượu thịt theo lời gọi. Tế Ðiến bảo trương Văn khôi ăn. Trương văn khôi nói:

- Tôi không ăn đâu!

- Tại sao lại không ăn?

- Ăn rồi tiền đâu trả cho người ta.

- Không tiền cũng chả có sao! Cứ ăn rồi hãy tính. Họ muốn đánh thì cứ tuột quần ra. Họ đánh nhẹ thì sợ cóc gì, còn họ đánh nặng thì mình được thêm tiền thuốc, có gì đâu mà sợ?

Phổ ky ở một bên nghe không sót, biết rằng Hòa thượng “chịu đấm ăn sôi” đây.

Tế Ðiên đang nói chuyện với Trương văn Khôi, bỗng từ bên ngoài có hai người tiến vào, một người la lên:

- Hay cho Hòa thượng, ông trốn ở đây à?

Nói rồi bước thẳng tới chỗ Tế Ðiên.
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2012, 4:13 PM | Message # 70
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
HỒI THỨ 67

Hai Ban đầu đói khát đi tìm Hòa thượng
Hai hào kiệt quán rượu năn nỉ Tế Công
Nghe tiếng nói, phổ ky nhìn ra thấy hai người mặc áo quần nguyệt bạch, tay trái cầm cái trăn, từ bên ngoài đi vào. Ðó chính là hai vị Ban đầu Sài nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh. Sau khi giao kết nhau trong trò chơi trốn kiếm (ú tim), hai vị này kiếm Tế Ðiên mãi không ra mà trong lưng không có một đồng nào cả, đành nhịn đói đi kiếm suốt đêm đến Tiểu Nguyệt Ðồn. Suốt cả ngày hôm sau nhịn đói đi vòng Tiểu Nguyệt Ðồn mấy lượt cũng không tìm thấy Tế Ðiên ở đâu cả.

Hai người vừa đói vừa giận, đang đi thơ thẩn trên đường bỗng thấy Tế Ðiên với chiếc lưng trắng hếu sau lần áo rách cùng đi với một người mặc tăng y của Hòa thượng, đang tiến vào trong quán. Hai người vào quán. Gặp Tế Ðiên, Sài Ðầu nói:

- Hay cho ông Hòa thượng, ông trốn ở đây ăn sướng há, báo hại bọn tôi mang bụng đói suốt từ hôm qua.

Tế Ðiên nói:

- Tại miệng của hai vị lười biếng đó chớ. Tại sao lại không chịu ăn?

- Không tiền thì lấy gì mà ăn!

Phổ ky nghe họ đối đáp, nói:

- Rồi, lại tới thêm hai thằng cha ăn quỵt.

Sài, Ðỗ hai người đói quá, ngồi xuống là ăn liền. Phổ ky lén vào báo với chưởng quỹ:

- Ngoài trước có ông Hòa thượng kiếc đến trước với anh chàng mặt mày sáng sủa, tiếp đó lại có hai người xác xơ, đại khái đều là bọn không tiền cả.

Chưởng quỹ nghe nói, dặn:

- Ðợi họ ăn xong sẽ tính!

Ngay lúc đó, bên ngoài bỗng có tiếng nói rổn rảng:

- Này lão tam, chúng ta hãy vào đây uống chén rượu đã. Tòa Khánh Phong lầu này coi cũng đẹp đấy!

Tiếng nói vừa dứt, từ bên ngoài tiến vào hai người. Người đi đâu mặt xanh, tóc râu đều đỏ, đội mũ tráng sĩ màu tía, tiền tụ bào cũng màu tía, lưng thắt dây da, chân đi vớ anh hùng bằng đoạn màu xanh; người đi sau mặt mày tuấn tú, phẩm mạo hơn người. Bọn họ chính là Phong lý vân yên Lôi Minh và thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Hai người này đang ở nhà Mã Tịnh, sau khi Hoa Vân Long đi rồi, Mã Tịnh nói:

- Lôi, Trần hai vị hiền đệ, hãy ở lại chơi với anh vài ngày.

Lôi Minh, Trần Lượng đáp:

- Huynh đài đừng lưu tụi tôi làm chi, chúng tôi có việc phải đi đây. Ngày mai chúng tôi xin cáo từ.

Sáng hôm sau, Lôi, Trần xin cáo biệt. Mã tịnh nói:

- Hai vị hiền đệ ăn cơm rồi hãy đi.

Trần Lượng đáp:

- Chúng tôi thiệt có việc gấp không thể nán lại được. Chúng ta là bạn giao tri, kể gì một bữa ăn?

Liền đó hai người từ nhà Mã Tịnh hướng về phía Nam. Ðến Khánh Phong lầu định uống tí rượu rồi đi tiếp. Bước vào tửu lầu, hai người đi thẳng ra sau hậu đường. Ngước đầu dòm lên họ thấy Tế Ðiên cùng hai vị Ban đầu đang ngồi uống rượu. Lôi Minh, Trần Lượng lật đật đến trước Tế Ðiên thi lễ. Chưởng quỹ thấy hai người ăn mặc chỉnh tề lại đến vái chào Hòa thượng kiếc, trong lòng cảm thấy rất lạ lùng.

Lôi Minh hỏi:

- Thưa sư phó, lão nhân gia từ đâu đến đây? Tại sao không mặc tăng y mà để lưng trần ra vậy? Còn vị này là ai?

Tế Ðiên bèn đem việc cứu Trương Văn Khôi thuật lại một lượt. Lôi, Trần bấy giờ mới vỡ lẽ. Tế Ðiên bảo:

- Này Trần Lượng, con hãy dẫn Trương Văn Khôi ra tiệm sắm cho anh ta một bộ áo quần giầy vớ nhé!

Trần Lượng vâng lời dẫn Trương Văn Khôi ra tiệm mua khăn áo văn sinh quần áo lót giầy vớ đủ cả. Về đến tửu quán đem tăng y trả lại cho Tế Ðiên, rồi mọi người cùng vui vầy ăn uống.

Tế Ðiên hỏi:

- Lôi Minh, Trần Lượng, hai con có đem tiền theo không? Giúp đỡ cho Trương Văn Khôi với!

Trần Lượng nói:

- Con có bốn nén vàng, để lại hai nén, cho chú ấy hai nén. Mỗi nén đổi ra được 50 lạng bạc.

Lôi Minh nói:

- Con có 50 lạng bạc, đem cho chú ấy hết.

Nói rồi hai người móc ra đưa cho Trương Văn Khôi.

Trương Văn Khôi nói:

- Tôi cùng hai vị bèo nước gặp nhau. Hai vị cho nhiều quá như vậy càng làm cho tôi thêm hổ thẹn.

Lôi Minh nói:

Bốn biển đều là anh em, mấy lượng bạc nhỏ này không đủ nhét kẽ răng mà kể số gì!

- Bốn người cùng nhau ăn uống xong, Lôi Minh và Trần Lượng mời Tế Ðiên đến một cái bàn vắng vẻ không người. Tế Ðiên hỏi:

- Hai đứa nhỏ này, bữa nay tụi bây làm cái gì có vẻ quỷ quỷ yêu yêu kỳ lạ thế?

Trần Lượng nói:

- Thưa sư phó, xin lão nhân gia từ bi, từ bi cho! Xin nể mặt hai đứa con mà trở về Lâm An, đừng theo bắt Hoa Vân Long nữa. Chúng con xin dập đầu năn nỉ người.

Tế Ðiên nói:

- Hai con đừng kêu ta thôi bắt Hoa Vân Long thì tốt hơn. Trần Lượng con đi mua cho ta một tờ giấy, một cái phong bì rồi tới chưởng quỹ mượn một cây bút đem đến cho ta.

Trần Lượng không biết Tế Ðiên định viết những gì, nhưng cứ ra ngoài mua giấy, phong bì và mượn bút của chưởng quỹ lại. Tế Ðiên bèn xoay lưng lại phía Lôi Minh, Trần Lượng viết một hồi rồi bỏ vào phong bì dán lại, ngoài bì thư vẽ hình cái bầu rượu là biểu hiệu của mình.

Trần Lượng hỏi:

- Sư phó viết thư chi vậy?

- Ta đưa cho hai ngươi phong thư này mang đi. Lát nữa hai ngươi đưa Trương Văn Khôi về Trương gia trang ở ngoài cửa Bắc huyện Long Du xong, hai ngươi hãy tiến sang đường phía Tây ở cửa Bắc, nơi đó có một tòa tửu lầu tên là Hội Tiên lầu. Hai người hãy vào đó và lên lầu tìm một chiếc bàn sát bên cửa ngồi xuống giở lá thư này ra xem. Nếu tối hôm nay Hoa Vân Long không làm việc đó thì Hòa thượng ta không theo bắt nó nữa.

Lôi Minh, Trần Lượng cũng không biết Tế Ðiên viết những gì trong thơ, hai người chỉ biết gật đầu nghe theo. Tế Ðiên nói:

- Này ta nói cho biết, ta bảo các ngươi đưa Trương Văn Khôi về nhà mà các ngươi không chịu đưa tới nơi, Hòa thượng ta biết được là chết với ta đấy nhé!

Lôi Minh, Trần Lượng đáp: Xin vâng.

Sau khi đưa Trương Văn Khôi về nhà hai người nếu không vào cửa Bắc, không lên Hội Tiên lầu, Hòa thượng ta biết là chết với ta đấy nhé! Sau khi vào Hội Tiên lầu, không chịu lên lầu, không tìm một chiếc bàn sát cửa ngồi xuống, Hòa thượng ta biết được là hai ngươi chết với ta đấy nhé! Sau khi hai người vào ngồi ngay bàn sát cửa trên lầu mà không dở thư ra xem, Hòa thượng ta biết được là chết với ta đấy nhé!

Lôi Minh, Trần Lượng nghe nói, lấy tính mạng cam đoan nhất nhất làm y theo lời dặn.Cất kỹ bao thư vào áo rồi tiếp tục ăn uống. Ăn uống xong, tính tiền cơm rượu rồi, Tế Ðiên nói:

- Trương Văn Khôi, ta bảo hai người này đưa chú về nhà, chú theo hai người này về nhé.

Trương Văn Khôi dập đầu cảm tạ Tế Ðiên và cùng Lôi Minh, TGrần Lượng cáo từ ra đi khỏi quán rượu. Cứ theo đường lớn đi về phía huyện Long Du. Khoảng chừng 30 dặm không lấy gì làm xa, ba người thong thả đi tới cửa Bắc huyện mà không hay.

Trương Văn Khôi nói:

- Từ đây về nhà tôi không còn mấy bước nữa, xin mời hai vị ân công ghé nhà tôi nghỉ ngơi giây lát.

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Nếu về gần tới nhà thì chú cứ về đi, bọn tôi có việc phải đi tiếp

Trương Văn Khôi hai ba lần thỉnh mời mà Lôi Minh và Trần Lượng không nhận, bèn không cách nào hơn là cảm tạ hai người rồi từ biệt trở về nhà.

Lôi Minh nói:

- Tam đệ này, chúng ta đi đến cửa Bắc xem sao!

Hai người tiến về cửa Bắc, đi qua phía Nam ngước mắt nhìn lên, quả nhiên bên đường phía Tây có một tòa nhà tên là Hội Tiên lầu. Trước cửa treo bảng chữ tửu rất lớn với mấy câu thơ:

Lý Bạch rượu vào thơ trăm thiên

Tràng An quán rượu ngủ liên miên

Thuyền rồng thiên tử cho vời gọi

Tạ từ: Thần hạ Tửu trung tiên.

Và:

Sáng ra uống chút đỉnh

Trưa lại nhắm lai rai

Hương nồng thêm quyến khách

Sành điệu phải dừng xe.

Bên trong vang ra tiếng dao thớt râm ran. Hai người thẳng vào bên trong, phía Nam là quầy hàng, phía Bắc là bếp lò. Hai người thẳng ra phía sau, nơi đó rất rộng rãi, dưới lầu bàn ăn kê đầy khắp, dựa vách tường phía Bắc là thang lầu. Vừa lên thang lầu, thấy có một cái bàn kê sát cửa.

Lôi Minh, Trần Lượng vừa ngồi vào bàn thì nghe dưới lầu có tiếng người giành nhau trả tiền:

- Hoa nhị ca không nên làm thế, khoản tiền ấy bọn tôi trả rồi.

Trần Lượng nghe nói thế rất ngạc nhiên! Nhìn xuống dưới lầu quả nhiên là Hoa Vân long cùng hai người nữa đang dành nhau trả tiền ở dưới lầu. Một người có vẻ là tráng sĩ, đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi mầu xanh, trên gắn 6 miếng kiếng nhỏ, mình mặc tiễn tụ bào màu xanh, lưng buộc dây loan đái bằng tơ, đi giầy đế mỏng, ngoài choàng áo cừu anh hùng màu lam, tuổi trạc ngoài 30 mươi, mặt vàng, mày nhỏ mắt to. Người kia có dáng võ sinh, tuổi ngoài 20, gương mặt trắng xanh. Trần Lượng dòm xong nói:

- Lôi nhị ca này, anh xem hai người đi với Hoa nhị ca kìa, bộ dáng không phải là người lương thiện.

- Này tam đệ, chú đừng thèm để ý đến họ, chú mở phong thư của sư phụ ra xem trong đó nói gì!

Trần Lượng lấy phong thư dán kín mở ra xem, lặng yên giây lát, nói:

- Lôi nhị ca, anh xem đây, chuyện không xong rồi đấy!

- Ta xem làm sao được? Ta có biết chữ nào đâu. Chú đọc cho ta nghe đi!

- Sư phó viết tám câu thơ đây, để tôi đọc cho anh nghe:

Hiệp tâm nghĩa khí rạng thiên thâu

Thương cứu Vân Long phải lụy cầu

Chờ đến canh ba Long Du huyện

Nấp rình cửa bắc Triệu gia lầu

Rắp phạm gái yơ ra sức cứu

Trừ ác ra tay chém giặc đầu

Long tặc đêm nay chừa tật cũ

Bần tăng quay gót tếch Hàng Châu

- Này nhị ca, ý của sư phó nói trong tám câu thơ này là Hoa Vân Long thế nào đêm nay cũng hái hoa ở Triệu Gia lầu. Sư phó lại nói: Nếu Hoa nhị ca tối nay không làm việc đó thì lão nhân gia sẽ không theo bắt ảnh nữa. Việc này thật là thiệt giả khó phân. Sư phụ bảo hai ta ngầm theo dõi để bảo hộ người liệt nữ trinh tiết đó. Chúng ta phải đi dò xem Triệu Gia lầu ở về hướng nào mới được.

Lôi Minh nói: Phải đó.

Hai người bèn kêu rượu, 4 đĩa thức nhắm. Ăn uống xong trả tiền cơm rượu rồi xuống lầu. Ra khỏi quán rượu, hai người đi về phía Bắc, thấy trước mặt có một ông già đầu tóc bạc phơ. Trần Lượng vội đến thi lễ, hỏi:

- Xin hỏi lão trượng, ở đây Triệu Gia lầu ở chỗ nào? Xin lão trượng vui lòng chỉ giúp.

Ông già ấy nghe hỏi thế bèn đáp:

- Tôn giả hỏi thăm triệu Gia lầu ư? Tiểu lão năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, sanh đẻ tại đây, ngõ nghách lớn nhỏ tôi đều thông hiểu cả, nhưng mà không có địa phương nào tên triệu Gia lầu cả. À à, địa phương chúng tôi có một tài chủ họ triệu, người ta gọi là triệu thọ nhân. Nhà ông ấy có rất nhiều lầu, phòng.

Trần Lượng nghe ông lão nói như vậy, lật đật nói trớ:

- Phải rồi, người nhà chúng tôi bảo đưa đến đó một phong thư, dặn rằng ở cửa Bắc huyện Long Du có một người tài chủ họ Triệu nhà có nhiều lầu. Vừa rồi tôi nói không rõ ràng.

- Mấy ông muốn kiếm nhà Triệu thiện nhân thì hãy đi về hướng Bắc, thấy bên Ðông đường có tiệm gạo Ðức Thái Dũ, phía Bắc ngõ ấy có con đường nhỏ tên là Hưng Long. Mấy ông theo con đường đó đi về hướng Ðông, đến một cổng lớn ở phía Bắc đầu con đường Ðông ấy thấy có một tấm biển lớn đề: “lạc thiện hiếu thi”, kế bên cây hòe lớn là nhà họ Triệu đấy.

Lôi Minh, Trần Lượng hỏi thăm rõ ràng, hai vị anh hùng dự định tối nay đến thám họ Triệu Gia lầu, bảo hộ liệt nữ trinh tiết, bắt dâm tặc Hoa Vân Long.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2012, 4:14 PM | Message # 71
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
HỒI THỨ 68

Xem thơ dặn, thám dọ Triệu Gia lầu
Gặp nạn phụ, anh hùng tâm trắc ẩn
Sau khi được vị lão trượng chỉ đường, Lôi Minh, Trần Lượng đi thẳng về hướng Bắc. Không xa đó quả nhiên có tiệm gạo Ðức Thái Dũ ở phía Ðông đường. Cách vách tường của tiệm về hướng Bắc có một con đường khá lớn. Theo con đường Hưng Long ấy đi một đỗi thấy bên đường trước mặt có một cái cổng to với hai cây hòe lớn bên ngoài. Trên cổng có một biển đề: “Lạc thiện hiếu thi”. Trần Lượng xem kỹ biết bên trong thế nào cũng có nội quái. Nội quái là gì? Ðó là tiếng lóng của giới giang hồ lục lâm, gọi những người mhận công việc bảo tiêu là nội quái, những người múa võ kiếm ăn trên đường là tinh quái. Trần Lượng quan sát rồi cùng với Lôi Minh đi qua phía Ðông, thấy bên Ðông của cửa lớn có một đường hẻm nhỏ ở bên chạy về hướng Bắc. Lôi Minh, Trần Lượng cùng bước vào con đường hẻm nhỏ ấy. Con đường này rất hẹp, rộng ước chừng hai thước (60m). Trần Lượng nói:

- Nhị ca, anh coi con đường hẻm nhỏ này, nếu đằng kia có ai mập mạp một chút đi lại thì hai bên chen nhau có thể không lọt lắm đấy.

Hai người đi thẳng vào con đường hẻm xem thử. Bên trong vách tường phía Tây là hoa viên của nhà họ Triệu. Lôi Minh, Trần Lượng đứng trên gò cao nhìn qua một lượt. Bên trong hoa viên bài trí rất lớp lang với những giá sơn đá đâm tua tủa, nguyệt nha hà, mẫu đơn đình, đậu tường vi, chiếc thuyền con, lưu phong các, đình đụt nắng, đình thưởng tuyết. Thật là hoa nở bốn mùa không ngớt, cỏ thơm tám tiết xanh rờn. Chính giữa vườn hoa có một nhà lầu ba gian. Trước những cửa sổ đều có treo màn. Mấy đứa a hoàn bộc phụ đang cầm giỏ nhỏ xuống lầu hái hoa, hái xong đem trở lên lầu. Trần Lượng nói:

- Nhị ca này, anh xem trên lầu chắc là có phụ nữ ở, nhưng vì mắc tấm rèm che chắn nên không nhìn rõ được bên trong là cô nương hay thiếu phụ.

Hai người cũng không dám nhìn lâu vì sợ e người mhà họ Triệu trông thấy. Trần Lượng nói:

- Nhị ca, tối nay bọn mình sẽ do con đường này vào dọ thám nhé.

Nói rồi hai người cùng trở ra ngõ hẻm. Vừa đến đầu hẻm thấy ở cổng nhà Triệu thiện nhân người vây đông nghịt. Trần Lượng ngạc nhiên nói:

- Hồi nãy mình mới vào đường hẻm này đâu có ai, sao bây giờ đông nghịt vậy kìa?

Nói rồi bèn vẹt mọi người tiến vào xem. Bên trong là một thiếu phụ còn nhỏ tuổi, đầu chít khăn tang, mình mặc hiếu phục, lưng thắt dây gai. Một ông lão đứng kế bên cầm tờ giấy trải trên đất. Trên tờ giấy viết sẵn tờ cáo bạch: Kính cùng chư vị tứ phương: Tiểu phụ nhân họ Lưu, nhà ở cuối đường phía Bắc ngõ Hưng Long này. Chỉ vì gia đình quá nghèo túng, bà gia tôi lo lắng lâu ngày, bệnh cũ nhân đó tái phát, thuốc thang vô hiệu, vừa tạ thế vào giờ Thân ngày hôm qua. Chồng của tiểu phụ nhân vốn sống bằng nghề buôn bán lặt vặt, mấy lúc nay bị ghẻ độc hành hạ không thể day trở được, bà già tôi vừa qua đời, áo mền quan quách đều không có, nhà đang chạy ăn từng bữa, không còn gì để bán được. Gặp cảnh khốn khó này chẳng biết phải làm sao! Cùng kế khả thi, chỉ trông cậy vào lòng trắc ẩn của chư vị bốn phương. Ngày xưa nhờ có thuyền thóc hỗ trợ mà khỏi được ốm o của ngựa kém. Xưa nay đều như thế. Thảng như nhờ lòng thương của chư vị ra sức giúp vun, góp ít thành nhiều, trọn nên nghĩa cử. Bà gia của tiểu phụ nhân được cất chôn kín đáo, thật là một ân đức không gì sánh kịp!

Nói xong, Lưu thị dập đầu bái tạ.

Trần Lượng xem thấy hoàn cảnh thật đáng thương tâm. Lại nghe ông lão đứng kế bên nói;

- Thưa các vị đại gia, người phụ nữ này là hàng xóm của lão hán. Nhân vì bà già chồng của cô ta vừa mới mất, chồng cô ta lại bị ghẻ dữ không thể tống táng được. Tôi đi với cô ta đến đây, cầu xin bốn phương quân tử mở lòng nhân từ, ra tay làm phước, mỗi người một ít giúp qua cơn nghèo ngặt.

Có người ưa làm việc bố thí, nghe thấy hoàn cảnh đáng thương vừa mới rút tiền ra, thì có người khác đứng kế bên nói:

- Lão huynh, anh đừng vội tin! chuyện này biết thiệt hay giả đấy? Coi chừng họ kiếm chuyện làm tiền anh đấy!

Vì câu nói ấy mà người nọ rút tay ra không! Thật là: “Một câu nói nên nhà, cũng một câu nói mà nát cửa” . Người vừa nói câu phá bình ấy họ Trần, tên là Sự Bất Túc, ngoại hiệu là Hoại sự hữu dư “rớ đâu hư đó” . Trần Lượng nói

- Nhị ca này, đây là việc tốt, chúng ta nên giúp đỡ cô ta.

Lôi Minh đáp: Phải đó!

Nói rồi rút ra một nắm bạc có hơn 10 lượng đưa cho người thiếu phụ ấy. Trần Lượng cũng móc bạc đưa thêm và nói:

- Khoản bạc này tính chung ước 40 lượng, cô hãy đem về nhà lo mua sắm quan tài và các vật dụng tang ma, khỏi phải trước mọi người kêu cầu nài nỉ.

Người thiếu phụ thấy Trần Lượng đưa cho số tiền lớn như vậy, lật đật hỏi:

- Xin hỏi nhị vị ân công quý tánh đại danh là gì?

Trần Lượng đáp:

- Cô khỏi cần hỏi tên họ tôi làm chi, chúng tôi không phải là người ở vùng này, đừng tính chuyện đền đáp làm chi, hãy trở về nhà lo việc thì hơn!

Người phụ nữ không ngờ gặp người qua đường có lòng tốt như vậy. Cô ta cốt đến đây để xin Triệu thiện nhân giúp đỡ mà thôi. Trước kia, Triệu thiện nhân thường hay thí xả quan tài cho người nghèo khó. Cũng bởi bọn vô sỉ lợi dụng lòng tốt của người, nhà không có người chết, cũng mặc áo sô đến nhà họ Triệu dập đầu xin quan tài, gạt lấy áo quan tài đem ra trại hòm bán lại. Vì thế hiện tại nhà họ Triệu không phát tâm thí áo quan nữa, trừ khi thấy đúng nhà có người chết mới cho. Người phụ nữ này định đến cửa nhà họ Triệu để xin Triệu thiện nhân. Nào ngờ được Lôi Minh, Trần Lượng giúp đỡ cho một số bạc, người ấy hết lòng cảm tạ rồi trở về nhà.

Lôi Minh, Trần Lượng làm nghĩa cử ấy xong bèn về hướng Tây, ngõ Hưng Long, tìm một quán rượu vào ăn uống. Nhâm nhi mãi cho đến trống đổ canh hai, hai người tính tiền rượu rồi bước ra khỏi quán. Tìm chỗ vắng lấy bao đồ dạ hành lôi ra quần áo đen khăn đen để thay đổi. Trên đầu cột chiếc khăn đoạn màu đen, bên trên đội một cái mũ xẻ ba, khắp người quấn dây La hán đầu gút mối, trước ngực đính hình con bướm, hai cánh phủ đến cạnh sườn; trước đầu bướm là túi bát bửu, bên trong đầy đủ những vật dụng cần thiết như: thiên lý hỏa, đèn tự minh, nạy cửa khoét song... khố đen vớ xanh với đôi giầy đế cao. Ðơn dao đút vào bao da cất kỹ, quần áo mặc ban ngày bỏ hết vào bao cột kỹ bên mình. Sửa soạn xong, hai người cất mình nhảy lên nóc nhà, dùng thuật phi thiềm tẩu bích lướt đi vùn vụt.

Hai người đi đến một ngôi nhà gồm có ba gian. Trong gian phía Ðông có ánh đèn thấp thoáng, bóng người lung linh. Bỗng nghe có tiếng người nói:

- Nương tử cúng hai vị ân công chưa? Ðốt hương chưa?

Có tiếng đàn bà đáp lại:

- Ðã cúng rồi!

- Nương tử đi nghỉ chút đi! Ngày mai hãy đi mua quan tài. Thật tội cho nàng, hôm nay phải cực khổ quá! Nàng hãy nằm ngủ một chút. Kể ra ông trời cũng không nỡ đẩy người đến bước đường cùng, mới khiến cho gặp được người xem tiền như rác thế ấy.

Trần Lượng nằm trên nóc nhà nghe tiếng nói hơi quen, bèn kéo Lôi Minh nhảy xuống, đến bên cửa sổ lấy nước miếng thấm ướt dùi một lỗ nhìn vào: Trên đất nằm ngay ngắn một người đã chết, ấy là lão thái thái. Ngay phía trước là một cái giường tre, trên giường một người đàn ông chừng 30 tuổi, trên bắp vế mọc mụn ghẻ to bằng cái chén. Dựa vách phía Ðông có đặt một chiếc bàn. Trên bàn thờ, một bài vị trên viết: - Nhị vị ân công thần vị. Trước bài vị, ba nén hương còn cháy dở. Một người phụ nữ đứng dưới đất chính là thiếu phụ chít khăn sô xin tiền quan tài lúc ban chiều. Người thiếu phụ sau khi thổi tắt đèn bèn đến bên giường, vẫn để nguyên áo, nằm xuống ngủ.

Trần Lượng kéo Lôi Minh ra góc tường Ðông thì thầm:

- Nhị ca ơi, không xong rồi! Bài vị thờ trên bàn là người thiếu phụ ấy viết tên chúng ta đó.

- Thờ thì thờ, có sợ gì?

- Tại nhị ca không đọc sách nên không biết đó chớ. Hồi xưa vào thời Tùy Ðường có vị tên Tần Quỳnh tự Phúc Bảo, ông ta cứu mạng Ðường Vương Lý Uyên ở núi Lâm Ðồng, Ðường Vương hỏi họ tên ông là gì? Tần Quỳnh chạy xa nói với lại: Tôi tên là Tần Quỳnh. Vừa nói vừa đưa tay khoát. Ðường Vương Lý Uyên nghe không rõ, tưởng là Quỳnh Ngũ. Trở về bèn thờ bài vị Quỳnh Ngũ đại tướng quân. Báo hại Tần Quỳnh sa sút đến nỗi phải cầm cây giản và bán con ngựa quý của mình ở thành Lộ Châu đấy. Bọn mình là bọn phàm phu tực tử mà bị thờ như vậy, há không tổn phước mà tàn mạt hay sao?

- Vậy để ta trộm quách bài vị cho xong.

- Anh lấy cắp rồi ngày mai họ lại viết bài vị khác.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Hai người nói chuyện tới đó bỗng nghe từ bên ngoài có cục đất ai ném vào. Lôi Minh, Trần Lượng đoán chừng Hoa vân long đi hái hoa ngang qua đây. Hai người lật đật đứng nấp vào góc tường nhìn ra. Từ bên ngoài vách nhô lên một cây sào dài, bên trên cột cây ngang, đó gọi là cái thang rết. Một tên trộm vặt từ bên ngoài leo vào, mắt nhìn quanh bốn phía. Tên trộm vặt vừa mới đến họ Tiền, tên là Tâm Thắng. Tên này vốn là người ở đường hẻm Hưng Long, thường ngày chẳng làm chi cả trừ việc ăn nhậu và đánh bạc. Bao nhiêu sản nghiệp tiêu ma hết, vợ con cũng buồn tình bỏ đi nốt. Trưa hôm đó hắn thấy bọn Lôi, trần giúp đỡ Lưu Vương thị một gói bạc độ 40 lượng, Tiền Tâm Thắng hận không được số tiền ấy. Tối lại hắn mới nảy ra ý gian, bèn làm một cái thang rết, đem đền nhà họ Lưu, leo lên tường dò thử rồi theo thang tuột xuống. Hắn rút ra một con dao nhỏ, đi đến cửa nhà trên cạy cửa một cái rồi nghe thử, cạy đôi ba lượt cửa mới bật mở. Tên trộm bước vào dòm thử, trong nhà chẳng có tủ rương chi, vợ chồng Lưu, Vương ngủ say như chết. Vì không có chỗ cất tiền, Lưu Vương thị bèn nhét tiền dưới mép chiếu. Tên trộm mò mẫm một lát liền vớ phải, lòng mừng khấp khởi, lật đật bước ra khỏi nhà, theo thang trèo lên tường. Ðứng trên tường bỏ thang ra ngoài rồi trèo xuống. Lôi, Trần hai người đứng rình thấy rõ tất cả, bụng mắng thầm: “Hay cho tên trộm này! Thật là lòng lang dạ sói! Nhà người ta có người chết không tiền mua quan tài, phải dập đầu năn nỉ mọi người làm phước. Vậy mà nó nỡ lấy trộm của người ta chớ!”. Trần Lượng tức giận phừng phừng nói:

- Nhị ca, anh đứng đây đợi tôi một lát nhé. Ðể tôi chạy theo nó.

- Phải đó!

Trần Lượng rút dao, nhảy khỏi tường chạy theo tên trộm.
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2012, 4:14 PM | Message # 72
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
HỒI THỨ 69


Tiền Tâm Thắng đêm tối trộm bạc tang
Thánh thủ viên ngầm dọ Triệu Gia lầu
Trần Lượng rút dao chạy theo tên trộm, thấy hắn ngoặt qua tiến về phía nhà lầu ở phía Bắc. Trần Lượng chạy theo đến dòm qua kẹt cửa, thấy tên trộm đang ở trong nhà lui cui tháo cái thang rết đem lên phòng trên. Trần Lượng nhún mình nhảy vào trong nhà. Nhà này gồm có ba gian Bắc phòng, tên trộm đang ở gian phòng phía Ðông đốt đèn. Trần Lượng đến bên cửa sổ xoi lỗ nhìn vào. Một cái lò sưởi ở cuối phòng trên đó kê một cái giường với mền gối đầy đủ. Dưới đất là cái bàn bát tiên và tủ tiền với mấy chiếc ghế. Một chiếc đèn đang tỏa ánh sáng trên giường. Tên trộm ngồi trên lò sưởi móc tiền ra đếm, gương mặt rạng rỡ! Hắn mở gói tiền ra, miệng nói lảm nhảm:

- Phần tiền này cất ở nhà, phần này mua đất, phần này để buôn bán.

Lẩm nhẩm một hồi rồi đem cất vào tủ. Lại lấy trong tủ ra 100 văn, xách bầu đi mua rượu. Trần Lượng lật đật náu mình trên nóc nhà. Tiền Tâm Thắng bước ra gài cửa lại, miệng cười ha hả vừa đi vừa hát, khi thì hát khúc nhị hoàng, lúc thì hát theo điệu xàng xê mới, lòng vui không bút mực nào tả hết. Khi đến quán rượu, hắn nói:

- Vương chưởng quỹ! Ðong cho tôi một bầu rượu đi!

Vị chưởng quỹ của quán rượu này là người Sơn Tây, người ta cứ gọi là lão Tây. Trước kia Tiền Tâm Thắng thường uống rượu lận của lão Tây, đến chiều tối đi mua rượu, lão Tây đến bên cửa, đứng cách vách bán rượu qua lỗ nhỏ. Tiền Tâm Thắng mang theo hai bầu rượu giống nhau, trong đó có một bầu nước lạnh, và đưa cái bầu không cho lão Tây đong rượu. Lão Tây đong đầy rượu xong đưa cho Tiền Tâm Thắng. Tiền Tâm Thắng nói:

- Chưởng quỹ ghi sổ cho tôi thiếu nghe!

Lão Tây nói:

- Tôi không bán thiếu đâu!

- Ông không chịu bán tôi trả lại rượu cho ông nè!

Hắn lấy bầu nước lạnh đưa cho lão Tây. Lão Tây lấy bầu nước ấy trút vào trong hũ rượu. Tiền Tâm Thắng đổi không mất tiền được bầu rượu đem về. Lâu ngày chầy tháng, kiểu cũ làm hoài, lão Tây sinh nghi, vì mấy lúc sau này khách đều cho rằng rượu dở quá. Hôm đó, Tiền Tâm Thắng lại đến mua rượu, đong rượu xong, Tiền tâm Thắng lại xin thiếu. Lão Tây không chịu bán thiếu. Tiền Tâm Thắng nói:

- Ông không bán thiếu, tôi trả lại rượu cho ông nè!

Nói xong lại đem bầu nước đưa cho lão Tây. Lão Tây nếm thử: đúng là nước lạnh, bèn bước ra níu Tiền Tâm Thắng lại, xem kỹ thì ra hắn có tới hai cái bầu, lão Tây và Tiền Tâm Thắng gây gổ sanh ra ẩu đả. May có người can mới thôi. Hôm nay Tiền Tâm Thắng lại xin mua rượu, lão Tây nói:

- Tiền tiên sinh, hôm nay lại đến mua rượu lận nữa phải không?

- Tôi đưa tiền trước cho ông đây! Ông đong cho tôi 100 tiền rượu.

Ðong rượu xong, Tiền Tâm Thắng hớn hở quay về nhà. Hắn vừa về đến cửa, Trần Lượng ở phía sau đưa tay thộp ngực kéo hắn lại. Lúc Tiền Tâm Thắng vừa ra khỏi cửa, Trần Lượng vào nhà hắn, mở tủ lấy hết số bạc vừa cất, lại lấy sạch 900 tiền còn lại trong tủ. Xong lại kéo chiếc mền bông, trên giường châm lửa đốt, rồi lấy chiếc bàn dằn lên, đoạn ra ngoài chờ hắn. Tiền Tâm Thắng vừa về đến cửa bị Trần lượng thộp ngực kề dao hăm:

- Mày la tao giết chết!

Tên trộm sợ quá không dám hé răng. Trần Lượng trói nghiến hắn lại, nhét dẻ vào mồm, kéo ra ngoài cửa, bảo:

- Ta là Dạ du thần, chuyên xét việc họa phước chốn nhân gian đây! Ngươi trộm bạc nhà người ta, phải cho ngươi biết mùi báo ứng mới được.

Nói rồi bèn bỏ đi. Tiền Tâm Thắng chạy vào nhà xem: trong nhà khói bay mù mịt. Tiền Tâm Thắng sợ quá mà không làm gì được, miệng bị nhét đầy không thể phát ra lời, muốn tri hô mà không hô được. Từ phía Ðông đi lại hai người tuần canh, một người cầm dùi, một người cầm thanh la. người nọ nói:

- Ngõ hẻm này dễ sợ thiệt!

- Ðừng hù tôi, tôi nhát gan lắm à!

Nói tới đó bỗng nghe tiếng “ớ”. Hai tuần canh sợ quá, quay lưng định chạy. Một người nói:

- Chắc là ma đó!

Người kia gắt: Sợ cái gì?

Nói tới đó, bỗng nghe “ớ” một tiếng nữa. Người tuần canh bạo dạn chạy lạy xem: thì ra là Tiền Tâm Thắng, chỉ phát ra bằng mũi, vì miệng bị nhét cứng. Hắn kêu lên để người ta đến mở giùm hắn. Hai người tuần canh lúc đó mới mở trói cho hắn, móc dẻ trong miệng hắn ra và hỏi:

- Tiền tiên sinh, ông bị ai trám miệng thế? Làm chúng tôi sợ hết hồn!

- Tôi gặp Dạ du thần rồi. Mời hai chú vào nhà tiếp tôi với.

Bọn họ vào trong nhà xem. Mền nệm đều bị ngún cháy. Họ lật đật dập tắt ngọn lửa sắp sửa bốc cao. Tiền Tâm Thắng mở tủ ra xem. Số bạc để vào hồi nãy không còn mà tiền có trước cũng bị mất sạch.

Sau khi lấy bạc ở nhà Tiền Tâm Thắng, Trần Lượng trở về chỗ Lưu Vương thị, lén vào trong nhà, banh tay tử thi của bà cụ để tiền vào hai tay cho nắm lại, rồi đến bên bàn thờ gỡ bài vị ân công đi. Lại đến nhà trong kiếm cái bồn bể ném xuống đất kêu loảng xoảng. Hai vợ chồng Lưu Vương thị nghe động giật mình thức dậy đốt đèn lên xem thấy bà cụ hai tay đều cầm tiền. Vợ chồng họ đang ngơ ngác bỗng nghe bên ngoài có tiếng nói lớn:

- Gia chủ hãy nghe đây! Ngày mai không được cúng bài vị của ân công nữa. Cúng nữa có đại họa đấy! Ta đi đây!

Nói xong câu đó, Lôi Minh, Trần Lượng phi thân lên nóc nhà thẳng đến Triệu gia lầu. Vào đến hoa viên của Triệu gia lầu, ngấm ngầm thám dọ. Trong viện lặng trang, không cả tiếng người nói, chó sủa. Hai người nhảy vào bên trong, thẳng đến dưới lầu, phi thân lên lầu hướng về căn phòng có ánh đèn. Ðến bên cửa sổ, hai người thấm nước miếng xoi lỗ nhìn vào. Phòng này trang trí thật là u nhã. Tựa vách tường phía Bắc một chiếc giường tre sương phi điểm bông, trên giường mắc những màn lụa đắt tiền. Ngay giữa phòng treo những giỏ hoa, trên đó trồng hoa lài, hoa dạ lý hương thơm ngát. Trên giường mền chiếu rất sang trọng, hai bên hai cái móc vàng chóe móc hai mí màn bằng đoạn màu xanh nhạt. Dựa tường bên Ðông một cái bàn chân nhỏ, trên đó để một chậu pha lê trong đó có hai chú cá vàng nhạt mắt rồng đuôi phượng đang tung tang bơi lội. Trên bàn hai cái chuông vàng khánh ngọc đặt hai bên cây san hô cành xanh biếc lá trắng phau. Góp phần sang trọng còn có mấy lọ đồ sứ đắt tiền. Dựa tường phía Tây có chiếc bàn hình bán nguyệt, trên bàn đựng một tấm gương lớn, phía trước bày những lọ phấn, dầu xức tóc, lược chải đầu đầy đủ mọi thứ điểm trang của phụ nữ. Sát bên cửa sổ kê một chiếc bàn bát tiên. Trên khảm một bàn cờ ngọc đen, hai bên có hai ghế dựa thái sư. Trên bàn để đầy sách vở và để sẵn văn phòng tứ bửu: bút, nghiên, giấy, mực. Trên vách tường đông treo một bức họa vẽ hình Phú quý mẫu đơn. Hai bên có hai hàng liễn đối:

Gió trăng mỗi tháng bốn mươi lăm bữa mặc tình,

Rượu uống trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày say khướt.

Trần Lượng quan sát hồi lâu thấy trong nhà chỉ có một người hầu, bèn trở lại cùng Lôi Minh xuống lầu, nói:

- Nhị ca, trên lầu này không có ai, bọn mình đi tới trước dọ xem sao!

Hai người dở thuật phi thiềm tẩu bích, cưỡng tường vượt mái như đi trên đất bằng, đi thẳng về phía trước. Viện phía này là nhà ba tầng, đầu tầng một là khách sảnh với thư viện. Hai người lại lên tầng hai, bò trên mái nhà sau nhìn xuống, thấy trước thềm treo đầy đèn bát giác, ở Bắc thượng phòng ánh đèn sáng rỡ, nơi đó hai người trai đánh đàn hồ cầm, hai người gái gảy đàn tỳ bà, vừa đàn vừa hát. Hôm nay là ngày lễ khánh thọ của Triệu viên ngoại, ai nấy đều tất bật suốt ngày vì khách khứa đến chúc mừng. Chiều tối, khách khứa lần lượt cáo từ. Lôi Minh, Trần Lượng quan sát hồi lâu, Trần Lượng đề nghị:

- Nhị ca này, mình ra sau đợi họ đi. Nhà này hôm nay có tiệc mừng, phải chờ thân hữu về hết, cả nhà mới nghỉ ngơi được.

Hai người lại vượt tường chạy ra phía sau, ở trong bóng tối chờ đợi. Trống điểm canh hai, bỗng từ phía trước ánh vạn đèn chói sáng, hai con a hoàn tay xách đèn lồng, hai nàng hầu dìu một cô thiếu nữ. Lôi Minh, Trần Lượng nhờ ánh đèn nhìn thấy rất rõ. Người thiếu nữ này thật là thiên kiều bá mị, vẻ phong lưu. Có thơ khen rằng:

Theo gió hương bay ngào ngạt,

Dáng đi bách mị thiên kiều

Nét đẹp đan thanh khó vẽ

Vóc người trên dưới cân phân

Khoác ngoài aó lam vừa vặn

Thoa vàng cài lỏng tóc mai

Chiếc quạt cầm tay hờ hững

Môi son hé nở duyên cười.

Trần Lượng khen thầm: “Thật là tuyệt thế vô song. Từ đầu tới chân không chỗ nào chê được”. Phía sau cô này lại có hai đứa a hoàn dìu một thiếu nữ, tuổi độ 18, 19 lại càng mỹ miều hơn. Trang sức như thế nào, có lời khen rằng:

Tóc mây đen thắm

Khéo vấn quanh đầu

Ðũa ngọc đính cài búi tóc

Phụng bay trâm giắt tóc mai

Tươi tắn phù dung mặt đẹp

Má hồng mày liễu cong cong

Mắt hạnh thu ba lấp lánh

Mũi mật hài hòa má phính

Môi son hé lộ ngọc cười

Thân áo trăm hoa thêu nở rộ

Cánh sen lá tọa đoạn cung quần

Thắt lưng lồ lộ uyên ương đái

Xuyến đưa hương quyện nét cành tôn

Có phải hậu hoàng trong phái đẹp

Hay là tiên nữ lạc trần gian?

Trần Lượng xem thấy khen thầm là quá đẹp. Lại nhìn về phía sau cô nàng thấy có hai đứa a hoàn dìu một cô nương khoảng 16, 17 tuổi. Trần Lượng nhìn kỹ nàng này, quả thật:

Thiên nhiên rành rành sẵn đúc

Vượt xa thiếu nữ tầm thường

Mày nhỏ vút cong như xuân liễu

Mắt cong chứa đựng cả trời thu

Sóng mũi thẳng ngay trên miệng thắm

Hai tai lấp lánh ngọc làm hoa

Mặc áo lụa lam tay phỉ thúy

Bên trong lồ lộ áo hương xanh

Cung quần trăm nét thêu sen thắm

Bước đi đủng đỉnh dáng hao gầy

Mắt nhìn thu hút khôn dời bước

Tinh linh anh tú hội về đây!

Nét ngọc thiên tiên khôn sánh ví

Hằng Nga nguyệt điện kém vài phân.

Ba cô gái đang đi, một cô nói: Sao chị đụng em?

Cô kia nói: Tại chân em đạp chân chi đó mà.

Họ vừa nói vừa bước lên lầu cười khúc khích. Trần Lượng và Lôi Minh đến bên cửa sổ ghé nhìn vào. Ba cô nương đều trút bỏ áo xiêm bên ngoài. Một cô nói:

- Chị ơi, chắc chị mệt lắm! Hôm nay là ngày sinh nhật của viên ngoại, khách khứa tới đông vầy làm sao rảnh tay được. Bây giờ bọn mình phải nghỉ ngơi cho lại sức mới được.

Ba cô nương uống một chum trà xong để nguyên áo lên giường thả màn xuống nằm ngủ. A hoàn cũng thổi tắt đèn lớn, rút sang phòng phía Tây ngơi nghỉ. Trần Lượng và Lôi Minh vẫn ở trong bóng tối đợi chờ. Trống điểm canh ba, bỗng từ xa ba bóng đen xuất hiện.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2012, 4:14 PM | Message # 73
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 70


Thấy gái đẹp, dâm tặc mời tri kỷ
Gặp cố tri, ba tên giặc hái hoa
Thấy ba cô đi ngủ, Trần Lượng và Lôi Minh theo lời dặn của Tế Ðiên vẫn ở trong tối ngầm bảo vệ và chờ bắt dâm tặc. Trần Lượng nói:

- Nhị ca, anh xem ba cô này sắc đẹp mỹ miều, giai nhân bậc nhất trên đời như thế, thảo nào Hoa Vân Long không đến hái hoa sao được.

- Nói tới đó, bỗng nghecó cục đá dò đường rớt đánh cảng trước mặt. Giây lát trên tường phía Ðông xuất hiện ba bóng đen, đều mặc đồ dạ hành lướt như bay.

Trần Lượng nói:

- Nhị ca coi đó, sư phụ nói có sai đâu. Lão nhân gia là bậc vị bốc tiên tri, cái gì cũng biết trước hết. Anh xem người đi giữa trong ba người đi tới là Hoa Vân Long đó. Tên đi đầu tôi có biết hắn là người Tây Xuyên, anh em kết nghĩa với Hoa Vân Long, cũng là tên dâm tặc hái hoa nổi tiếng. Tên hắn là Ðào hoa lãng tử Hàn Tú; người đi phía sau là ai tôi không quen.

Lôi Minh nói:

- Ta biết người đi sau, hắn là Bạch liên tú sĩ Hồn Phi.

Vừa nói xong, hai người thấy ba tên giặc đã vào đến lầu nhà bên Ðông. Có việc hái hoa đêm nay là như thế này: Hoa Vân Long vừa ra khỏi nhà Mã Tịnh không xa bị Tế Ðiên đuổi theo, chạy suốt cả đêm mới trốn thoát. Thoát nạn, hắn bèn lò dò đến huyện Long Du. Vừa đến cửa Bắc, hắn gặp ngay hai người. Một người mặc áo màu thúy lam, phục sức ra vẻ một tráng sĩ, đó là Ðào hoa lãng tử Hàn Tú; còn người kia có dáng một công tử võ sĩ chính là Bạch liên tú sĩ Hồn Phi. Hai tên này cũng là giang dương đại đạo nổi tiếng ở lộ Tây Xuyên, vốn là bạn tương giao đồng nhóm với Hoa Vân Long. Gặp Hoa Vân Long, hai người lật đật chạy đến chào và nói:

- Hoa nhị ca, lâu nay anh vẫn mạnh chứ? Làm sao hôm nay anh lại đến đây?

- Té ra là hai hiền đệ! Chao ôi thật là xúi quẩy, tưởng rằng bọn mình hết gặp nhau rồi chớ!

Hàn Tú và Hồn Phi đều nói:

- Huynh trưởng nói gì mà nghe thảm thế?

- Anh em ta từ ngày chia tay nhau ở Tây Xuyên, ta ra đi gặp biết bao nhiêu việc!

Hoa Vân Long nói thế rồi đem việc ba lần tới Phụng Hoàng Lãng, may mắn gặp được Oai trấn bát phương, sau lại đến am Ô Trúc hái hoa giết người, tại Thái Sơn lầu giết chết chưởng quỹ Tần lộc, vào Tần tướng phủ lấy trộm Phụng quan ngọc chúc, nhất nhất kể lại.

Hàn Tú và Hồn Phi nói:

- Hay quá, huynh trưởng ở kinh đô làm những chuyện kinh thiên động địa như thế, kể ra cũng thuộc vào hạng siêu quần bạt tụy đấy! Bây giờ huynh trưởng định đi đâu?

- Bây giờ ta cũng chẳng biềt đi đâu nữa!

Hàn Tú hỏi:

- Huynh trưởng có mang theo hộp muội hương không?

- Ðể làm chi vậy?

- Không giấu gì nhị ca, bọn tôi ở huyện Phú Thịnh tại ngã tư đường đến huyện Long Du này đã hơn mười ngày rồi. Bọn tôi không có việc chi, đi loanh quanh đến công viên nhà tài chủ họ Triệu, qua cửa sổ bọn tôi dòm thấy có ba nàng con gái. Ba nàng này thật là tuyệt thế vô song, giai nhân bậc nhất trong thiên hạ. Bọn tôi không đem theo muội hương, không dám đi hái hoa, sợ e trong nhà có nhiều người, rủi ro có những điều không tốt. Mấy hôm nay bọn tôi tính tới tính lui mãi mà không biết làm sao. Nếu không gặp nhị ca ngày hôm nay, chắc bọn tôi phải đành rút lui thôi. Nhị ca nếu có mang muội hương theo thì chúng mình cùng đi hưởng lạc. Hưởng được của lạ ấy một lần cũng được thỏa nguyện bình sanh rồi.

Hoa Vân Long nghe rồi dâm tâm phát đông, hứng chí nói:

- Hay đó, bây giờ bọn mình đi uống rượu trước đã!

Ba người bèn trở vào thành, đến Hội Tiên lầu kêu rượu thịt chè chén, mười phần vui vẻ. Ba người ăn uống no say xong, phổ ky đưa giấy tính tiền lại, ba người giành nhau trả tiền. Trần Lượng và Lôi Minh vừa mới tới thấy rõ Hoa Vân Long và hai người kia, nhưng bọn họ lại chẳng biết Lôi Minh và Trần Lượng ở trên lầu. Hàn Tú tính tiền xong, ba người bước ra khỏi quán. Hàn Tú nói:

- Hoa nhị ca, anh theo bọn tôi về tiệm Phú Thịnh đi, không cần phải đi dạo phố làm gì!

- Phải đó!

Ba người cùng về tiệm Phú Thịnh ở ngã tư đường. Phổ ky nhìn thấy, chạy ra chào:

- Hai vị đại gia còn trở lại à!

Hàn Tú nói:

- Bọn ta gặp bạn thân, nên tạm thời chưa đi, muốn nán lại ít ngày nữa. Ngươi mở cho ta một thượng phòng nhé!

Phổ ky vâng dạ, lấy chìa khóa mở cửa phòng, đưa ba người lên và đem vào một bình trà nóng. Ba người đã ngà ngà say. Hoa vân Long nói:

- Bây giờ rỗi rảnh, bọn mình nên ngủ một giấc đi.

Ba người cùng lăn ra ngủ. Ngủ đến chiều tối, thức dậy kêu rượu thịt ra ăn uống. Ăn uống xong, trống điểm canh một, Hàn Tú và Hồn Phi nói:

- Nhị ca, bọn mình đi nhé!

Hoa Vân Long nói:

- Hai chú thật ngốc quá! Ai đi vào giờ này, người ta chưa ngủ mà laị! Thảng như mình bị phát hiện tri hô lên, những quản gia canh cửa chạy đến vây bắt, có phải là hỏng việc không? Làm nghề ăn trộm hay hái hoa đều phải sau canh ba. Chừng đó đường vắng, người thưa, ai nấy ngủ hết mới sử dụng muội hương được.

Hai tên kia nghe nói, biết gấp cũng không được đành chờ vậy. Chờ đến canh ba, ba người thay đổi y phục dạ hành, phóng mình qua cửa sổ ra khỏi khách điếm. Sau khi đóng cửa lại làm ký hiệu xong, họ nhảy lên nóc nhà dùng thuật phi thiềm tẩu bích, lòng gấp như lửa đốt, chạy như bay về hướng Triệu Gia lầu. Ðến hoa viên, họ thấy mọi thứ đều im lặng, cho đến tiếng người nói hay chó sủa cũng không có. Mượn đá dò đường để xem động tĩnh, thấy không có phản ứng gì, ba tên giặc nhảy tót về hướng lầu phòng. Ðến bên ngoài cửa sổ, Hoa Vân Long lấy ra 6 cuộn vải nhỏ, chia ba người nhét kín hai mũi. Ðoạn mở hộp muội hương lấy ra cái hạc chủy, mình trông có mỏ nhọn như mỏ hạc, xoi lỗ giấy cửa sổ đút mỏ hạc vào. Cây muội hương đút trong mình hạc nhờ hai cánh quạt chấp chới khói muội hương theo mỏ bay vào phòng. Lúc đó Lôi Minh và Trần Lượng phục sẵn trên nóc nhà. Chờ đợi một lát, ba người lấy dụng cụ đốt hương cất kỹ vào trong hộp rồi mở hết cửa sổ ra, tiến vào trong nhà. Hoa Vân Long đánh lửa đốt đèn lên. Lúc này ba cô nương bị phải muội hương ngủ mê như chết. Ba cô này, một là cháu của viên ngoại, còn hai người kia là con gái. Hoa Vân Long vén màn lên. Dưới ánh đèn, mặt ba nàng hiện ra như ngọc, chẳng khác nào Tây Thi. Tên giặc lòng mừng quá đỗi. Hàn Tú nói:

- Hoa nhị ca, anh xem đẹp quá chừng chừng không?

- Thiệt hết chỗ chê rồi! Ba anh em mỗi người một cô cũng không có ai phải chọn lựa, nhưng ta có ý này: Bọn mình lấy ba miếng giấy viết số 1, 2, 3, theo thăm bốc được mà hành sự, khỏi ai so bì gì hết!

Hàn Tú nói:

- Cũng tốt thôi! Ba cô này cô nào cũng đáng yêu cả! Tôi đề nghị như vầy: Sau khi vui vẻ xong, bọn ta mỗi người cõng một cô về làm vợ, kể ra cũng sướng một đời!

Lôi Minh và Trần Lượng nằm phục trên nóc nhà nghe bọn dâm tặc tính thế tức giận cành hông. Trần Lượng lật đật chạy ra trước cho mấy người trong nhà hay, còn Lôi Minh gỡ ngay một miếng ngói nhắm thẳng Hoa Vân Lôi ném tới. Hoa Vân Long lúc đó đang viết mấy cái lá thăm. Viên ngói từ tay Lôi Minh xé gío nhằm đầu Hoa Vân Long bay tới. Nếu trúng thì ít nhất gáo dừa cũng bị tét bể! Ném xong, Lôi Minh lật đật phóng mình chạy trốn. Ba tên giặc từ trong nhà phóng ra đuổi theo. Lôi Minh vội lấy mặt nạ mang vào để họ không nhìn ra. Thấy họ đuổi theo, Lôi Minh biết chúng đều là hạng võ nghệ xuất chúng, sức mình địch không lại, chỉ dở thuật phi thiềm tẩu bích chạy càng nhanh càng tốt. Về phía bọn giặc muốn đuổi theo gấp để xem kẻ phá bĩnh là ai, nào ngờ phía trước mặt tiếng hò hét đồng loạt nổi lên. Té ra hồi nãy Trần Lượng chạy ra nhà trước hô hoán:

- Chủ nhà nghe đây! Ở lầu nhà sau có trộm, mau mau vây bắt chúng, để chậm trễ là hỏng đấy!

Hô xong, Trần Lượng nấp sang một bên. Các người canh cửa, hộ viện, tuần canh nghe náo động lật đật đốt đèn cầm binh khí chạy ra nhà sau, miệng hô:

- Bắt trộm!

Ba tên giặc định đuổi theo giết Lôi Minh cho đã tức, nhưng nghe dưới đất gia nhân hô rầm rĩ bèn thôi không dám đuổi theo nữa. Hoa Vân Long nói:

- Chữ Hợp ơi, gió lớn rồi. Chuồn thôi.

Hô xong, ba tên giở thuật trèo tường vượt mái chạy mất. Lôi Minh đi tìm Trần Lượng, hai người dắt nhau đi đến chỗ vắng người, lấy bao hành lý ra thay đồ dạ hành, mặc lại thường phục. Trần lượng nói:

- Nhị ca này, chúng ta không cần lo cho Hoa Vân Long nữa, để Tế Công bắt hắn cho rồi.

- Phải đó, bọn mình đừng thèm lo cho anh ấy nữa! Ba tên ấy thật là đáng giận! Ðồ loạn thần tặc tử gì đâu! Ai gặp mà không muốn trừ khử?

Nói rồi hai người đi kiếm chỗ ngồi chờ sáng.

Trần Lượng nói:

- Nhị ca ơi, hai đứa mình đi tìm sư phó đi.

Hai người đi chậm chậm về phía trước, thấy đằng kia có hai người đi lại nói chuyện với nhau:

- Nhị ca, hai đứa mình lại đám đông đằng kia xem đi. Bên ngoài cửa Ðông có một người đi mua quan tài, đang đi về bỗng có một ông Hòa thượng níu kéo quan tài lại không cho đi. Ông ấy hỏi mua quan tài này về đựng quần áo hay đựng tiền? Người ta trả lời là đựng người chết. Ông Hòa thượng đòi chui vô nằm thử, người ta không cho thử, ông bèn đá bể quan tài, mới sinh ra ẩu đả. Mình tới mau để coi nè.

Trần Lượng nghe họ bảo như vậy bèn nói:

- Nhị ca này, đây chắc là Tế Công chứ chẳng ai. Chúng ta tới đó xem thử!

Hai người đi đến cửa Ðông, quả nhiên gặp Tế Ðiên. Sau khi bảo Lôi Minh và Trần Lượng đưa Trương Văn Khôi về nhà rồi, Tế Ðiên cùng hai vị sài, Ðỗ ra khỏi quán rượu. Sài đầu nói:

- Sư phó ơi, lão nhân gia nói đi tới Thiên Gia Khẩu bắt được Hoa Vân Long mà sao tới bây giờ còn phải đi đâu nữa đây?

- Mấy ông đi với ta tới huyện long Du, thế nào cũng bắt được mà.

Sài, Ðỗ hai người cùng Tế Công đi tới cửa Bắc huyện Long Du thì trời đã tối. Ba người tìm một quán trọ, kêu rượu thịt ăn uống no say và kêu một phòng ba giường cùng nhau đi ngử. Sài đầu nói:

- Sư phó ơi, ngày mai tiền trọ, tiền cơm tính sao đây?

- Mấy ông yên trí, có Hòa thượng ta đây mà!

Ngủ đến canh tư, Tế Ðiên thức dậy, len lén đến trong viện vỗ cửa sổ, kêu Sài, Ðỗ nói:

- Sài đầu, Ðỗ đầu! Ngày mai đến huyện Long Du gặp nhau nhé! Không có tiền trọ, tiền cơm ta cũng không cần biết, ta có việc phải đi đây.

- Nói rồi Tế Ðiên trèo tường ra khỏi cửa điếm, thẳng đến bên ngoài cửa Ðông huyện Long Du. Tế Ðiên ngồi xổm đó, đợi đến mặt trời mọc, thấy đằng kia có bốn người khiêng một cái quan tài đi lại. Tế Ðiên hỏi:

- Khiêng cái này đi đâu vậy?

Mấy người kia đáp:

- Khiêng vào trong thành.

- Cái quan tài này đựng quần áo hay đựng tiền?

Trong số bốn người đó có một người là chưởng quỹ, bèn bước tới nói:

- Cái ông Hòa thượng này bộ khùng chắc? Có ai mua quan tài về đựng quần áo bao giờ. Cái này để liệm người chết chứ!

- Liệm người chết thì phải để người sống xem dài ngắn ra sao cái đã. Mấy người để xuống ta nằm vào đó thử xem nào?

Chưởng quỹ nói:

- Làm sao ông thử được?

- Tế Ðiên bèn đi đến cho vào một đá, quan tài bể tung. Chưởng quỹ thấy vậy giận quá, kêu phổ ky xúm lại đánh Hòa thượng.
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2012, 4:15 PM | Message # 74
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi thứ 71


Vâng lệnh thầy, anh hùng xu cát tỵ hung
Hoa Vân Long ném phiêu cố hại ba bạn
Tại sao Tế Ðiên níu quan tài lại không cho đi? Nhân vì chưởng quỹ của trại hòm lòng dạ không ngay thẳng. Người đi mua quan tài chính là lão họ Lý, người đi cùng với Lưu Vương thị xin tiền mua quan tài bữa trước. Khi được Lôi Minh, Trần Lượng giúp tiền rồi mà chồng của Lưu Vương thị bị ghẻ hành không đi được mới phiền tới lão Lý đi mua quam tài giùm. Lão Lý cũng không rành mua bèn tới bên ngoài cửa Ðông, vào tiệm Ðồng Phong thấy có cỗ quan tài kích thước vừa tầm, bên ngoài sơn đen bóng bèn hỏi chưởng quỹ:

- Cỗ quan tài này bao nhiêu tiền?

- Có 15 lượng bạc thôi!

Nguyên cỗ quan tài này không phải là cây đặc mà là hai lớp ván ghép lại, độn mạt cưa ở giữa, bên ngoài sơn bóng giống như hòm bằng gỗ tốt, thật ra là ván mục ghép thành. Trị gía chỉ có 5 lượng thôi. Chưởng quỹ có ý gạt người mới đòi Lý lão tiền quan tài là 15 lượng, luôn cả tiền chôn cất là 20 lượng. Lý lão chẳng biết giá cả bao nhiêu bèn ưng thuận. Chưởng quỹ nghĩ bụng: “Bán chiếc quan tài này xong, mình lời được mười mấy lượng, đủ ăn tiêu một tháng”. Bèn sai bốn tên phổ ky khiêng quan tài đi liệm xác. Nào dè mới đi tới cửa Ðông bị ông Hòa thượng níu lại rồi đòi vào nằm thử. Chưởng quỹ không chịu cho, Hòa thượng phóng vào quan tài một cước, lớp ván mỏng bị bể toạc, mạt cưa bên trong đổ ra tùm lum. Lý lão thấy vậy nói:

- Tôi không chịu lấy cái này đâu! Tôi nói lấy cái quan tài bằng gỗ dày, nào dè cái này bên trong toàn mạt cưa không hà. Tôi không lấy đâu!

Chưởng quỹ nghĩ bụng: “Tiền đã vào tay, rủi gặp ông Hòa thượng phá bĩnh, tức thiệt”. Bèn nổi giận thét phổ ky:

- Tụi bay ráp lại nện ông cho ta.

Bốn tên phổ ky áp lại định tóm Tế Ðiên. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát me hồng. Án sắc lịnh hích!”. Bốn tên phổ ky hoa mắt thấy tên chưởng quỹ của họ chính là Hòa thượng. Bốn tên áp tới nắm chưởng quỹ thoi lia lịa. Chưởng quỹ vội la lên:

- Ðừng đánh! Ta đây mà!

Bọn phổ ky nói:

- Ðánh cho mi biết tay, cho hết phá bĩnh việc buôn bán của người ta!

Chưởng quỹ lại la lên:

- Ta là Vương chưởng quỹ đây.

Bốn tên phổ ky nghe la, nhìn kỹ lại, té ra mình đánh nhầm chưởng quỹ. Bốn tên tính chạy rượt đánh Hòa thượng. Ngay lúc đó, Lôi Minh, Trần Lượng cũng vừa tới. Trần Lượng la:

- Ðừng đánh có chuyện gì thế!

Chưởng quỹ dòm lại thấy hai người có dáng vẻ tráng sĩ, tướng mạo khác thường, nói:

- Hai vị đại gia đừng để ý tới, tôi gây gổ xích mích riệng với vị Hòa thượng này thôi.

Lý lão nhìn ra chính là hai ân công bữa nọ. Trần Lượng hỏi:

- Tại sao thế?

Lý lão trượng đáp:

- Thưa hai vị ân công, vì nhà Lưu Vương thị không có ai mới nhờ tôi mua quan tài giùm. Tôi già rồi nhìn thấy không rõ nên mới mua nhằm cỗ quan tài này. Tôi thấy nó dầy 4 –5 tấc, nào ngờ là bằng ván ghép đổ mạt cưa ở giữa.

Trần Lượng nghe rồi bèn nói:

- Chưởng quỹ này! Ông thật là có điều không đúng đó! Ông tính mua gian bán lận hả? Mau cho người mang về đổi chiếc quan tài khác đi. Nếu không nghe thì đừng có trách ta đấy nhé!

Chưởng quỹ cũng không biết Lôi Minh, Trần Lượng có thế lực lớn nhỏ ra sao, chỉ dám giận mà không dám nói. Tế Ðiên móc ra một cục thuốc, nói:

- Lý lão này, ông cầm cục thuốc này đem về đưa cho Lưu Phước thoa lên mụn ghẻ của hắn. Thoa tới đâu ghẻ lành tới đó ngay hà!

Lý lão trượng nói:

- Thưa đại sư phó, danh hiệu Ngài là chi?

Trần Lượng nói:

- Ðây là Tế Công trưởng lão của chùa Linh Ẩn đấy!

Lý lão cầm cục thuốc theo chưởng quỹ về tiệm đổi cỗ quan tài khác, khiêng về nhà Lưu Phước. Nhờ cục thuốc của Tế Ðiên, Lưu Phước thoa tới đâu, ghẻ lành tới đó, bèn đứng ra chôn cất mẹ già hoàn tất. Cả nhà cảm đức Tề Ðiên.

Tế Ðiên gặp Lôi Minh và Trần Lượng hỏi:

- Hai con từ đâu đến đây thế?

Trần Lượng đáp:

- Thôi sư phó đừng nhắc làm chi, hai đứa con không bao giờ để ý tới việc của Hoa vân long nữa.

- Ừ phải thôi chúng ta đi uống rượu đi!

Ba người cùng trở vào thành, tìm một quán rượu, đi thẳng vào trong kêu rượu thịt ăn uống. Uống được một lát, Tế Ðiên thở dài, ho lên một tiếng. Trần Lượng hỏi:

- Sao hôm nay sư phó thở dài thườn thượt thế?

- Ta buồn vì thấy hai con mắc họa thê thảm lắm!

- Thưa sư phó, thê thảm là thế nào?

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Trời vừa mới sáng, còn sớm lắm.

- Trời đúng ngọ này, hai con chắc phải chết.

Trần Lượng nghe nói cả kinh, biết Tế Ðiên là vị bốc tiên tri, nói đâu đúng đó, bèn hỏi:

- Thưa sư phó, đã biết trước tụi con mắc đại nạn liệu có thể nào tránh được không?

- Hai con muốn xu cát tị hung thì đúng ngọ hôm nay phải ra khỏi địa giới huyện Long du mới được!

Trần Lượng cũng không biết huyện Long Du bao lớn bèn hỏi người dọn bàn:

- Này chú, giao giới huyện Long Du cách đây bao xa?

- Ði về phía Tây phải hơn 30 mươi dặm, đi về phía Ðông phải mất 50 – 60 mươi dặm, đi về hướng Nam hay Bắc đều mất 70 – 80 mươi dặm.

Trần Lượng nghe nói đi về phía Tây gần, mới nói:

- Thưa sư phó, bây giờ hai con đi lánh nạn đây!

- Ừ, hai con đi đi. Nên nhớ là đúng ngọ bằng mọi cách phải ra khỏi ranh giới đấy nhé!

Lôi, Trần hai người đều nói: - Xin vâng!

Ðoạn tính tiền rượu rồi ra khỏi quán rượu, đi thẳng về hướng Tây. Vừa đi ra khỏi cửa Tây, Lôi Minh nói:

- Lão tam ơi, ta mệt quá, đi hết nổi rồi. Suốt đêm không ngủ, mắt hướng hết lên, cặp giò cũng nặng như đeo đá đây này.

Trần Lượng nói:

- Nhị ca ơi, chúng ta phải đi mau mới được, lời sư phí nói không sai đâu!

Nói rồi lại đi tới nữa. Trước mặt là một khu rừng liễu. Lôi Minh nói:

- Ta thiệt là đi hết nổi rồi!

- Anh không đi, bộ không sợ chết sao?

Lôi Minh nói:

- Ở đây không có ai, mình vô đây vào nghỉ một lát đã.

Trần Lượng tâm thần không an, đâu dám ngủ, chỉ ngồi một bên canh chừng. Một lát sau, một người từ hướng Ðông đi lại. Người ấy chính là Hoa Vân Long.

Hoa Vân Long sau khi chạy ra khỏi nhà họ Triệu cùng hai tên giặc kia trở về khách điếm. Hoa Vân Long có ý giận Hồn Phi và Hàn Tú: “Nếu không có hai người này thì mình đâu có nhúng tay vào việc nguy hiểm đó”. Hồn Phi nói:,

- Anh đừng có giận tôi, việc này anh cũng có ý muốn tham gia mà! Bây giờ bọn tôi muốn đi Lâm An chơi, anh cứ lo việc của anh đi.

Sáng hôm đó, hai người ra đi sớm. Hoa Vân Long trong lòng buồn bực, đi ra ngoài dạo chơi thơ thẩn. Ði đến rừng liễu thì gặp Lôi Minh và Trần Lượng. Hoa Vân Long trong bụng nhớ lại: “Hồi hôm người đánh với mình, sao giống Lôi Minh quá. Chắc hắn chứ không ai!”. Trần Lượng là người nhạy ý, thấy Hoa Vân Long lật đật đứng dậy, nói:

- Hoa nhị ca, mấy ngày nay anh mạnh giỏi không? Anh ở đâu lại đây? Sao chưa chạy đi?

Hoa Vân Long hỏi:

- Hai chú ở đâu đến đây?

- Bọn tôi ở Tiểu Nguyệt Ðồn đến đây.

Nói tới đó, Lôi Minh thức dậy, nhướng mắt nói:

- Hoa nhị ca, xin chúc mừng anh, đại hỷ, đại hỷ nhé!

- Có gì đâu mà đại hỷ?

Lôi Minh là người trực tính, nghĩ gì nói nấy:

- Việc anh hái hoa ở Triệu gia không phải đại hỷ là gì?

- Làm sao chú biết?

- Muốn người không biết trừ phi mình không làm!

- A, hôm qua chính mi, tên tiểu tử này động thủ với ta đây mà!

Lôi Minh nghe nói trợn mắt:

- A, thằng chó này, sao dám mắng ta là tiểu tử chứ, ta cho mi một dao mới được.

Nói rồi lấy dao chém liền. Hoa Vân Long rút dao chống trả. Hai người đâm chém túi bụi. Trần lượng lật đật bảo:

- Hoa nhị ca, Lôi nhị ca! Thôi đừng đánh nhau nữa! Mới nói mấy câu mà đã trở mặt rồi. Mình là anh em mà làm như vậy thì họ cười cho chết!

Lôi Minh đời nào nghe, cứ chém lia lịa, quyết băm xác Hoa Vân Long mới hả dạ. Võ nghệ của Hoa Vân Long cao hơn Lôi Minh một bậc, cố ý đánh cầm chừng làm cho Lôi Minh xuất hạn cùng mình. Trần Lượng thấy vậy rút dao nhảy vào nói:

- Lôi nhị ca, anh tránh ra đi.

Lôi Minh lật đật nhảy ra ngoài. Trần Lượng nói:

- Hoa nhị ca, anh cũng bỏ qua đi! Chúng mình là tình anh em mà! Hai người đánh nhau như vậy tôi biết tính binh ai bây giờ? Hoa nhị ca cứ lo việc của anh đi.

Lôi Minh nghỉ mệt một lát rồi lại rút dao ra đánh nữa. Một lát lâu ngó bộ không ổn, Trần Lượng nhảy vào căn ngăn:

- Hoa nhị ca, anh là người lớn, thôi anh đừng chấp nhất làm gì! Khác họ còn có tình khác họ, đồng bào lại quên nghĩa đồng bào sao?

Lôi Minh nghỉ mệt một lát rồi cầm dao xốc tới đánh nữa. Trần Lượng lại nhảy vào căn ngăn. Như vậy tới ba lần. Hoa Vân Long tức giận nói:

- À hà, hai đứa bây áp dụng xa luân chiến đây à! Nó đuối sức, mi nhảy vào can ra, để nó nghỉ khoẻ nhảy vào đánh tiếp. Chấp hai tiểu bối chúng mày cầm dao nhảy vào một lượt, Hoa nhị thái gia có thèm kể vào đâu!

Ðang lúc đánh nhau, bỗng Hoa Vân Long quay đầu bỏ chạy. Lôi Minh tức tốc rượt theo. Họ Hoa ngoái đầu hô lớn:

- Phiêu này!

Theo cái vẫy tay, một độc phiêu bay xẹt đến. Lôi Minh nghe độc phiêu lật đật tràn mình né tránh, nhưng không kịp, mũi độc phiêu ghim nhằm huyệt hoa cái, ngã người té ngang, nửa người tê buốt, tự biết hết phương cứu chữa!

Trần Lượng gấp rút chạy tới hỏi:

- Nhị ca làm sao vậy?

- Hết cứu rồi! Ta bị trúng độc phiêu, trong 12 giờ nữa đi đứt rồi. Hiền đệ ơi, em hãy đi đi! Nếu em có nghĩ đến tình anh em thì hãy đến Phụng Hoàng Lãnh ở huyện Ngọc Sơn, tìm Oai trấn bát phương Dương Minh, nói cho đại ca hay việc Hoa Vân Long dùng độc phiêu hại ta. Dương đại ca nếu nghĩ đến tình giao hảo anh em thì hãy phát thiếp lục lâm, mời các anh hùng lục lâm bày trận Tứ vọng bắt Hoa Vân Long. Chừng đó em hãy lấy tim Hoa Vân Long tế trước vong linh ta. Ðó mới trọn nghĩa tình huynh đệ.

Trần Lượng nghe nói những lời ấy đau thấu tâm can, khác nào dao xuyên buồng ngực, tên bắn ngay tim! Biết chắc độc phiêu do Hoa Vân Long bắn ra là học của Dương Minh, không có thuốc nào giải được, chắc chắn rằng Lôi Minh thế nào cũng phải chết! Hoa Vân Long đứng gần đó nghe những lời Lôi Minh dặn Trần Lượng, bèn nghĩ: “Không xong, kiểu này mạng mình cũng đi đứt thôi! Chi bằng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới được!”. Nghĩ rồi bèn nhắm ngay lưng Trần Lượng vẫy tới một phiêu. Trần Lượng cười ha hả nói:

- Họ Hoa kia ơi, anh chu toàn cho tôi thật là cám ơn anh quá! Trong giới lục lâm ai cũng đều biết, ở đâu có Lôi Minh thì ở đó có Trần Lượng. Hai ta sống làm người thì cùng ở một nơi, chết cũng làm quỷ một chỗ, thật còn gì bằng! Lôi Minh chết rồi, Trần Lượng ta sống một mình sao được!

Nói rồi tới đó thuốc ngấm, Lôi Minh, Trần Lượng ngã lăn lộn không ngớt. Hoa Vân Long thấy vậy bèn nghĩ: “Ta với hai người này là anh em kết nghĩa, nay để họ lăn lộn khổ sở như vậy sao đành, chi bằng cho mỗi người một dao kết thúc tánh mạng của họ sớm hay hơn”. Nghĩ vậy rồi, đưa tay rút dao định kết thúc tính mạng của Lôi Minh và Trần Lượng.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Tư, 11 Apr 2012, 8:12 PM | Message # 75
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 72Trấn bát phương tức giận tìm Trương Vinh
Càn khôn thử đánh phiêu hại Dương minh
Hoa Vân Long định xuống dao kết thúc tánh mạng của hai người bạn thì nghe có tiếng người hỏi:

- Hoa hiền đệ, chú định giết ai vậy?

Hoa Vân Long ngoái đầu nhìn lại, thấy một người đang đi tới. Người này mình cao 8 thước, đầu đội khăn xếp màu lam, phía trước thêu kim tuyến hình lưỡng long tranh châu, trái châu là một đóa châu màu tím, chiếu sáng lấp lánh, mình mặc tiễn tụ bào màu lam thêu hoa mẫu đơn, mặt như trăng rằm, mày hình chữ bát, mắt sáng như sao, đầu mặt cân đối, dưới cằm ba chòm râu phất phơ trước ngực, một đao đeo lủng lẳng ben hông, trên tay cầm chiếc túi nhỏ. Người ấy chẳng ai khác hơn là Ðại nghĩa Oai trấn bát phương Dương Minh. Hoa Vân Long thấy Dương Minh đi tới, thất kinh nghĩ thầm: “Anh này đến đây rồi, chắc là không xong đây”. Trong nháy mắt hắn nảy ra một kế, bèn vội vàng bưới tới chào hỏi:

- Dương đại ca, mấy lúc nay anh vẫn mạnh giỏi chứ?

Dương Minh nói:

- Chú tính giết ai vậy?

- Tôi định giết Lôi Minh và Trần Lượng.

- Hoa nhị đệ, tại sao chú lại muốn giết hai người ấy như vậy?

- Huynh trưởng đừng hỏi thì hơn. Hai tên này thiệt là hạng không từ việc xấu nào cả. Ở thành Lâm An, chúng hái hoa ở am Ô Trúc, việc không thành bèn giết chết thiếu phụ còn để tóc tu hành, chém bị thương lão ni cô. Lại ở lầu Thái Sơn giết Tịnh Nhai thái tuế Tần Lộc, rồi vào phủ Thừa tướng lấy trộm phụng quan vòng ngọc. Mới hôm qua này lại hái hoa ở Triệu Gia lầu tại cửa Bắc huyện Long Du nữa. Hôm nay tôi gặp họ, lấy lời khuyên can. Họ chẳng những không nghe mà còn rút dao định giết tôi nữa. Tôi mới dùng độc phiêu đánh ngã họ đó. Tôi nghĩ rằng không cần bắt họ nhận tội, giết quách họ cho xong.

- Nhị đệ ơi, chú không nên dùng độc phiêu đánh họ như vậy! Anh em bọn mình mà nỡ hạ độc thủ nhau sao?

- Huynh trưởng có ai mới đến kìa!

Dương Minh ngoái đầu nhìn lại. Thừa cơ hội, Hoa Vân Long phóng ngay một độc phiêu trúng nhằm xương tỳ bà của Dương Minh. Trúng thương, Dương Minh ngã vật xuống.

Dương Minh không phải là người thích đi chơi, vì trong nhà có mở phiêu cục lại đang sinh lợi. Chuyến đi này là do em kết nghĩa của Hoa Vân Long là Trương Vinh mà sinh ra. Trương Vinh có biệt hiệu là Hắc tòan quỷ, cũng là người Tây Xuyên. Một hôm Trương Vinh đến nhà Dương Minh tìm Hoa Vân Long, gia nhân vào bẩm báo. Dương Minh bước ra xem, thấy Trương Vinh chừng 20 tuổi, có vẻ văn sanh công tử. Dương Minh hỏi:

- Quý danh tôn giá là chi, đến đây có việc gì?

- Tôi là Trương Vinh, người Tây Xuyên, em kết nghĩa của Hoa Vân Long. Tôi nghe anh ấy ở nhà Dương đại gia ở thôn Như Ý nên đến tìm.

Dương Minh nghe nói thế bèn đáp.

- Chú là em kết nghĩa của Hoa Vân Long thì cũng như anh em của ta rồi, đâu phải người ngoài. Hiện Hoa Vân Long đang đi chơi ở Lâm An, khỏng ba tháng nữa mới về. Chú cứ ở lại đây chờ đợi, khỏi phải đi tìm chi cho mất công.

Dương Minh là người rất tốt với bạn bè, đưa Trương Vinh vào nhà trong nói:

- Chú cứ ở đây nếu có buồn thì ra phiêu cục chơi nhé!

Từ đó Trương Vinh ở lại nhà của Dương Minh. Nào ngờ Trương Vinh ngã bệnh nặng, Dương Minh bèn rước thầy thuốc tận tình cứu chữa mới bình phục được. Trương Vinh nói với Dương Minh:

- Huynh trưởng đối đãi với tôi như vầy, tôi thật vô cùng cảm khích, tôi xin dập đầu bái tạ và xin tôn anh làm huynh trưởng.

- Trương hiền đệ, chú là em kết nghĩa của Hoa hiền đệ thì cũng như là anh em kết nghĩa của ta, có gì mà dập đầu làm lễ lề mề như thế.

- Anh nói vậy sao phải!

Trương Vinh vẫn một mực vái lạy Dương Minh mới nghe. Lạy Dương Minh xong, Trương Vinh vào nhà trong lạy lão thái thái và ra mắt Mãn thị tẩu tẩu là vợ của Dương Minh. Từ đó Trương Vinh được coi như người nhà, ra vào không cấm kỵ nữa. Vợ của Dương Minh, Mãn thị là một người diện mạo xinh đẹp, chẳng những có tài mà lại rất hiền thục. Còn Trương Vinh là người đụng đâu nói đó không có khuôn phép gì cả. Dương lão thái là một người chánh trực, thường la rầy Trương Vinh mãi. Mãn thị sợ chồng biết có điều gì đắc tội với bạn bè nên cố che dấu cho Trương vinh. Nào ngờ đâu Trương Vinh thấy vậy hiểu lầm Mãn thị cò bụng lẹo tẹo gì với hắn. Ngày kia Dương Minh đi vắng, Trương Vinh kiếm cớ đi vào nhà trong. Dương lão thái mắc ngủ trưa. Mãn thị ở nhà trong làm công việc may vá thường ngày.

Trương Vinh hỏi:

- Tẩu tẩu đang làm gì đó?

- Ðang may vớ.

- Ðâu, đưa tôi xem thử.

Mãn thị cầm đưa ra. Trương Vinh không phải là cốt muốn xem mà có ý khác muốn kiếm cớ đùa cợt với Mãn thị. Hắn thay vì câm chiếc vớ lại cầm lầy cổ tay Mãn thị. Mãn thị lập tức nghiêm nét mặt nói:

- Chú làm như vậy không biết xấu hổ à!

Nói rồi bạt cho Trương Vinh một bạt tai xiểng niểng. Trương Vinh đâu biết rằng mãn thị võ học đầy người, cha nàng là Mãn Ðắc Công, trác hiệu “Thiết côn vô địch”. Vì không có con trai nên ông đem võ nghệ bản lãnh truyền hết cho con gái. Bị một bạt tai, sợ quá Trương Vinh chạy tuốt ra nhà trước cuốn vội quần áo chuồn thẳng. Dương Minh về hỏi:

Mãn thị không dám nói, sợ chồng biết được nổi giận. Lời tục có câu: “Cha khỏi lo âu vì con hiếu. Nhà chẳng buồn đau bởi vợ hiền”. Mãn thị không chịu nói, Dương Minh hai ba lần gạn hỏi mãi, Mãn thị đành phải đem chuyện Trương Vinh hai ba lần đùa cợt thuật lại. Dương Minh nghe xong tức giận phừng phừng, hét:

- Phải đi kiếm thằng này cho nó về chầu Diêm chúa mới được! Nó nhè trong nhà ta mà dám giở trò vô lễ chứ. Nó đáp lại tình bạn bè của ta bằng hành động vô lễ ấy thật là hạng mặt người dạ thú mà!

Càng nghĩ càng giận, hôm sau Dương Minh cáo từ mẹ già, giắt tiền và binh khí ra đi tìm Trương Vinh, nói là đi bảo tiêu. Ngày kia đi đến phía Tây nam huyện Long Du, trước mặt là bờ sông đầy lau sậy. Một ông già dáng điệu âu sầu sửa soạn nhảy xuống sông tự tử. Dương Ming lật đật níu ông già lại, hỏi:

- Lão trượng vì sao mà định nhảy xuống sông như vậy? Tuổi tác lão trượng đã già mà tính làm chuyện này chắc là buồn lắm. Xin cụ nói cho cháu nghe với.

Ông già ngước đầu lên rồi lại thở dài nói:

- Ðại gia có lòng hỏi đến, tiểu lão xin thưa: Tôi họ Khang tên là Ðắc Nguyên, dưới gối không có con trai, chỉ còn một đứa con gái, hứa gả cho họ Trương bán tạp hóa ở thành Lâm An, nhưng chưa cưới. Họ Trương đưa tin muốn rước cháu tôi về. Tôi mới gom hết đồ đạc trong nhà bán được mấy trăm lượng bạc. Tôi bảo cháu cưỡi trên một con lừa cùng tôi với đứa con trai nuôi tôi đưa dâu đến Lâm An. Hôm nay mới sáng sớm, cả thằng con trai nuôi và đứa cháu gái tôi đi đâu mất, tôi kiếm mãi chẳng ra, cho nên định nhảy xuống sông này chết quách cho xong.

Dương Minh hỏi:

- Thằng con nuôi của ông bao nhiêu tuổi, còn cháu gái ông bao nhiêu tuổi?

- Con nuôi tôi 28, còn cháu gái tôi 18.

- Bình thường ở nhà chúng nó có hòa thuận không?

- Bình thường ở nhà chúng nó hay gây gổ với nhau lắm.

- Thôi ông đừng nghĩ đến cái chết làm chi, để tôi đưa ông đi kiếm nó.

- Xin hỏi đại gia tên họ là chi.

Dương Minh xưng tên họ. Ông già nói:

- A té ra đây là vị quan bảo tiêu Oai trấn bát phương đây mà! Hân hạnh! Hân hạnh! Thôi chúng mình đi về.

Nói rồi ông già đi trước. Thấy trong rừng liễu, Hoa Vân Long đang cầm dao chuẩn bị giết người, Dương Minh hỏi:

- Hoa nhị đệ, em muốn giết ai vậy?

Hoa Vân Long ngoái đầu nhìn lại, người đến chính là bảo phiêu sư phó. Tên giặc trong bụng nghĩ thầm: “Không xong rồi! Nếu mình nói đánh độc phiêu hại Lôi Minh, Trần Lượng là ảnh lấy mạng mình chứ chẳng không? Chi bằng phải làm theo lời “Một cay, hai độc, ba không chừa” mới được. Lượng nhỏ không phải người quân tử, không độc đâu phải kẻ trượng phu!”. Trước kia Hoa Vân Long đâu biết đánh độc phiêu. Hắn biết Dương Minh có món độc phiêu nổi tiếng nên theo năn nỉ xin Dương Minh dạy. Dương Minh căn dặn hắn:

Hoa Vân Long bèn đặt điều nói họ làm những việc sai trái rồi nói:

- - Ðộc phiêu này là tầm dầm trong 36 thứ độc cộng với 18 loại cây cỏ, nếu không có loại rắn đuôi đỏ và mộc hóa thạch thì không thể bào chế được. Em học thành nghề rồi không nên sử dụng bừa bãi! Vì trúng phiêu máu chảy là sẽ chết, không có thuốc giải.

Hôm nay, Hoa Vân Long thấy Dương Minh tới, trong bụng nghĩ thầm: “Không xong rồi”. Nhưng cũng vội bước tới chào hỏi. Dương Minh hỏi:

- Em tính giết ai vậy?

- Tôi định giết Lôi Minh và Trần Lượng.

- Tại sao vậy?

Tôi vừa mới đánh độc phiêu trúng họ đấy!

Dương Minh nghe thuật, ngạc nhiên nói:

- Em không nên lấy độc phiêu đánh họ như vậy!

- Anh xem có người đến kìa!

Dương Minh quay đầu lại xem, Hoa Vân Long bèn thừa cơ vẫy tay một cái, ngọn độc phiêu trúng ngay xương tỳ bà của Dương Minh. Dương Minh trúng thương té xuống, cười hà hà nói:

- Ðây là việc kết thúc mối tình bằng hữu đây. Ta dậy chú đánh phiêu, chú lại lấy phiêu đánh lại ta, thì trong thiên hạ này chú có chừa ai đâu!

Khang Ðắc Nguyên thấy vậy, nộ khí xung thiên nói:

- Hay cho tên giặc này, ngoài miệng nói ngọt xớt mà ra tay độc dữ a! Ðến Dương đại gia mà nó cũng không chừa. Hôm nay ta liều mạng già với mi một trận.

Hoa Vân Long thấy vậy nói:

- Cái ông già này bộ muốn đi sớm hả?

Nói rồi rút dao ra.

Dương Minh lúc đó đau đớn lăn lộn, mồ hôi bằng hạt đậu tuôn khắp người, nói:

- Khang lão trượng ơi, ông đi lo việc của ông đi! Tôi định giúp ông tìm lại cô cháu nhưng bây giờ hỏng rồi, tính mạng tôi còn giữ không xong, làm sao giúp ông được! Thôi, ông đi đi, đừng nổi giận làm gì! Ðây là kết quả tốt đẹp tình bằng hữu của chúng tôi đó. Hoa Vân Long, chú lại đây, cứ giết ta đi!

Khang Ðắc Nguyên là người nhiệt tâm, thấy tình cảnh Dương Minh làm sao đi được, nổi giận nói:

- Tên dâm tặc kia, mi hãy giết ta trước đi, ta cũng chẳng thèm sống làm gì!

Nói rồi vạch bụng đưa ra. Hoa Vân Long nói:

- Cha già thất phu này! Thiệt là:

“Thiên đường rộng nẻo khộng thèm tới,

Ðịa ngục không lối muốn đi vào”.

Khang Ðắc Nguyên nói:

- Mi cứ giết ta đi.

Hoa Vân Long nghĩ bụng: “Mình cần gì phải giết ông ta, ông ta từ trước đến giờ có thù oán gì với mình đâu. Ðể ông ta đi cho rảnh!”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Này lão già thất phu kia, đừng lao đầu vào chỗ chết làm chi. Ta không giết ông đâu, giết ông đâu đáng mặt anh hùng. Thôi ông đi đi.

Nghĩ rồi bèn rút dao ra định kết thúc tính mạng của Dương Minh, Lôi Minh và Trần Lượng. Bỗng lúc đó trong đám cỏ “ách xì” một tiếng, Hoa Vân Long ngoái đầu nhìn lại. Tế Ðiên lù lù đứng đó. Tên giặc hồn phi phách tán... Tế Ðiên hét:

- Hay cho Hoa Vân Long, phen này xem mi chạy đâu cho biết.
 
LongTracAn Date: Thứ Tư, 11 Apr 2012, 8:12 PM | Message # 76
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 73Trong rừng liễu, Tế Công kinh dâm tặc
Quán rượu nghèo, Ban đầu gặp Thánh tăng
Nguyên sau khi nửa đêm Tế Ðiên bỏ đi, Sài, Ðỗ hai vị Ban đầu cũng không dám ngủ, sợ hôm sau không có tiền trả tiền cơm nước bèn không chờ tới sáng, lén trèo tường trốn ra khỏi quán, thẳng đến nha môn huyện Long Du. Hai người bước vào một quán trà ở trước Long môn huyện Long Du, thấy mấy vị Ban đầu đang ngồi uống trà ở đó. Sài đầu hỏi:

- Xin cho tôi hỏi thăm, các vị có thấy một ông Hòa thượng nào đi qua đây không?

- Có phải hai ông Hòa thượng ở miếu Tam Quan can án về phụ nữ đó không?

- Không phải đâu, người mà tôi hỏi thăm là ông Hòa thượng kiếc kia mà!

Có một người ở bàn bên nói:

- Hồi nãy có một ông Hòa thượng kiếc ở ngoài cửa Ðông níu quan tài lại không cho đi, hai vị lên đó tìm thử xem.

- Sài, Ðỗ bèn đi đến bên ngoài cửa Ðông tìm nhưng không gặp Tế Ðiên đâu hết, liền lần theo mấy quán rượu tìm kiếm. Ðến một quán rượu nhỏ kia, hai người thấy Tế Ðiên đang ngồi trong đó, Sài đầu nói:

- Hay quá, Hòa thượng đây rồi! Sư phụ nửa đêm trốn mất để gánh lại cho bọn này à? Có phải vậy không?

- Hai vị ngồi xuống đây đi!

Sài, Ðỗ hai người ngồi xuống bàn. Tế Ðiên kêu thêm rượu, thêm thức ăn để hai người cùng ăn uống. Uống rượu một lát, Tế Ðiên nói:

- Chà, mắc tiểu quá!

Nói rồi bước qua khỏi quán rượu đi qua cửa Tây. Phía trước mặt hai bên là sông, chính giữa là một con đường nhỏ. Ðằng kia có một thiếu nữ cưỡi lừa đi lại, cùng đi theo có một thanh niên. Anh này đầu thỏ mắt rắn, chính là Khang Thành cùng cháu gái của Khang Ðắc Nguyên. Khang Thành nguyên không phải là người có lòng tốt, hắn định đem cô gái đi bán vài trăm lượng để cưới vợ. Sáng ngày hắn dắt lừa đưa cô gái ra khỏi khách điếm, đi vào con hẻm nhỏ. Cô gái hỏi:

- Gia gia đi đâu rồi?

- Mình cứ đi đi, gia gia sẽ đợi mình ở đằng kia.

Cô gái không bằng lòng nhưng mắc ngồi trên lưng lừa không tuột xuống được, đành để cho hắn đưa đi. Ðang đi trên con đường nhỏ giữa sông, Tế Ðiên đã biết rõ bụng hắn, bèn đứng giữa đường cản lại không cho đi. Khang Thành nói với Tế Ðiên:

- Hòa thượng , ông trở lại đi!

- Chú mày trở lại đi!

- Chúng tôi, dây là lừa.

- Ta là người.

- Ông không thấy chúng tôi là khách qua đường sao?

- Ta cũng là khách qua đường mà.

- Chúng tôi quay lại không được mà.

- Ta cũng quanh không được.

- Cái ông Hòa thượng này thật dễ ghét.

- A! cái thằng này.

Nói rồi lấy tay chỉ mộtảo tôi phải ngầm cái, miệng niệm lục tự chân ngôn: “Án ma ni bát mê hồng”, dùng định thân pháp giữ cứng Khang Thành lại. Tế Ðiên lấy tay chỉ lừa và cô gái, cả hai đều mụ người đi. Tế Ðiên nắm dây dắt lừa đi tới trước. Tới rừng liễu, Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái: lừa và cô gái đứng yên một chỗ. Ðúng lúc đó, Hoa Vân Long định giết Dương Minh, Lôi Minh và Trần Lượng. Tế Ðiên hét:

- Hay cho Hoa Vân Long, phen này mi chạy đâu cho biết?

Hoa Vân Long ngoái lại, thấy Tế Ðiên, vội vàng bỏ chạy, Tế điên tức tốc đuổi theo. Lúc đó bọn Lôi Minh và Trần Lượng đã tỉnh lại. Trần Lượng hỏi Dương Minh:

- Dương đại ca, anh làm sao vậy?

- Hoa Vân Long đánh phiêu hại ta. Còn hai chú tại sao bị nó đánh phiêu như thế?

- Tôi đến Lâm An xin xuất gia. Tế Công thu nhận tôi làm đồ đệ, định lấy nước sôi dội đầu, lấy dao thái rau cạo tóc cho tôi. Tôi sợ quá chạy tuốt ra ngoài khách điếm. Nghe nói Hoa Vân Long ở Lâm An, hái hoa ở am Ô Trúc, việc không toại ý bèn giết chết thiếu phụ, lại ở Thái Sơn lầu chém chết Tĩnh Nhai thái tuế, rồi vào phủ Thừa tướng lấy trộm vòng bạch ngọc sáng long lanh kỳ ảo, chiếc phụng quan khảm 13 hạt minh châu. Sau đó Thiết thối viên hầu Vương Thông và Dã kê lưu tửu Lưu Xương đội lốt phá án bị bắt khai ra Hoa Vân Long, có Tế Công ở chùa Linh Ẩn mang theo hai vị Ban đầu đến Thiên Gia Khẩu bắt hắn. Tôi nghe như vậy mới đến Thiên gia Khẩu đưa tin. Giữa đường gặp Lôi nhị ca, hai chúng tôi cùng Hoa Vân Long trốn trong vách đôi ở nhà Mã Tịnh tại Tiểu Nguyệt Ðồn. Sau đó Tế Công theo bắt hắn. Hai đứa tôi theo năn nỉ người đừng bắt hắn nữa. Tế Công đưa cho tôi một bao thơ, nói:

- Hoa Vân Long tối nay sẽ hái hoa ở Triệu Gia lầu phía Bắc huyện Long Du, bảo tôi phải ngầm bảo vệ trinh tiết cho các thiếu nữ ấy. Quả nhiên tối hôm đó Hoa Vân Long trở lại cùng Hàn Tú, Hồn Phi hái hoa, dĩ nhiên là dùng muội hương xông vào và tiến vào nhà, bị chúng tôi quấy rối không thực hiện được. Hôm nay gặp nhau ở đây, nói qua lại một hồi, hắn tức giận dùng độc phiêu đánh hai chúng tôi.

Trần Lượng nói tới đó, vết thương hành đau nhức hôn mê đi. Dương Minh nghe như vậy, tức giận nói:

- Hay cho Hoa Vân Long, dám làm chuyện thương thiên bại lý như vậy chớ. Thiệt là hết tình bè bạn mà.

Khang Ðắc Nguyên hỏi:

- Dương đại ca thấy trong người thế nào?

- Tôi kể như không xong rồi!

Lôi Minh nói:

- Anh không chết được đâu! Hai đứa tôi có chết cũng không hề gì. Chúng tôi trên không còn cha mẹ để phụng dưỡng, dưới không có vợ con để nuôi dạy. Muốn chết là chết cái một, kể như xong! Còn anh, trong nhà còn mẹ già tóc trắng, vợ trẻ tóc xanh, bé con còn trứng nước, làm sao anh cam lòng chết được?

Mấy câu nói của Lôi Minh làm cho Dương Minh lòng đau như dao cắt! Lôi Minh lúc đó đau nhức quá cũng ngất đi. Dương Minh lúc này lòng rối như tơ, bỗng ngước đầu nhìn lên thấy ông Hòa thượng kiếc đang treo lơ lửng trên cây, tay chân huơ loạn xạ. Dương Minh thấy vậy nói:

- Này Khang lão trượng, ông mau lại cây kia mở cứu giùm ông ấy xuống.

Khang Ðắc Minh nhìn lên quả nhiên có một người đang treo tòn ten, liền lật đật chạy tới. Vừa mới tới chỗ thì ông Hòa thượng từ trên cây nhảy xuống làm cho ông già sợ hết hồn. Khang Ðắc Nguyên hỏi:

- Ủa, Hòa thượng ông không chết à?

- Ta móc thử sau ót xem có khó chịu không. Không khó chịu ta mới treo lên đó chứ!

- Tại sao ông phải treo lên vậy?

- Sư phó đưa ta 5 lượng bạc bảo ta đi mua tăng y tăng bào. Ta làm rớt mất tiêu, sợ sư phó đánh không dám trở về nên mới treo lên đó.

- Mất có mấy lượng bạc, cần gì phải đi tìm cái chết như vậy? Thôi ông theo tôi lại đây!

Nói rồi bèn đứ Tế Ðiên đến trước Dương Minh.

Dương Minh hỏi:

- Tại sao ông muốn chết như vậy?

Tế Ðiên bèn thuật lại như vừa rồi. Dương Minh nói:

- Mất có 5 lượng mà ông tính chết làm chi? Trong lưng tôi có sẵn một ít lượng, ông cầm lấy đi!

- Tế Ðiên bèn thò tay mò hồ bao của Dương Minh ra, trong đó có chừng 20 lượng bạc vụn. Tế Ðiên thấy vậy nói:

- So với số bạc ta có thì hơn thiệt, nhưng mà nát quá, có một ít bạc xấu nữa.

Dương Minh nghe vậy nói:

- Hòa thượng ơi, thôi ông cứ lấy hết mà sài!

- Cũng chỉ xài được một ít thôi.

Nói rồi Tế Ðiên cầm bạc đi thẳng. Khang Ðắc Nguyên đứng một bên thấy rõ hết, giận đến tận cổ, nói:

- Cái ông Hòa thượng này, thật không biết điều tí nào. Ai đời người ta cho mà ổng không nói được tiếng cám ơn! Thiệt là dễ giận! Có bao nhiêu cho hết, được rồi còn chê.

Ông già nói tới đó, Tế Ðiên đi được mấy bước quay lại hỏi:

- Ta được tiền sanh ra lú thiệt! Ta chỉ thấy tiền mà quên hỏi thăm ông. Tại sao ông ngủ ở đây?

Dương Minh nói:

- Tôi bị người ta đánh độc phiêu, không sống được, trong 12 giờ nữa sẽ chết.

- Ông muốn chết thì cứ chết , ta đi đây!

Nói rồi cất bước đi ngay. Ði mấy bước, trở lại hỏi:

- Xin lỗi, ông họ tên chi?

- Tôi họ Dương.

- Ông thiệt muốn chết hả? Ðể Hòa thượng ta thương lượng với ông một việc.

Dương Minh nghĩ bụng: “Có lẽ Hòa thượng thấy ta chắc phải chết, ông không nỡ lấy hết bạc, định tìm mua cho mình một cỗ quan tài chứ gì?”. Nghĩ rồi bèn hỏi:

- Hòa thượng ơi, ông định thương lượng điềi chi?

- Ta thấy ông đang mặc bộ đồ đẹp quá, giá đáng cũng mấy lượng bạc. Ông chết đi rồi người ta lột đi cũng như không, chi bằng ông cởi ra cho ta, được việc hơn.

Dương Minh nghe nói, khí uất tận cổ:

- Cái ông Hòa thượng này, thiệt không biết tình lý gì cả, chọc ta giận chết đi thôi!

Khí giận bốc lên làm cho vết thương hành đau nhức, Dương Minh chịu không nổi, ngất đi.

Khang Ðắc Nguyên nói:

- Cái ông Hòa thượng này thiệt dễ ghét quá mà! Dương đại gia giúp ông tiền bạc, ông chẳng hề cám ơn, lại nói những lời như thế, thật là khi người quá lắm!

Khi nói tới đó thì Lôi Minh, Trần Lượng tỉnh dậy. Mở mắt thấy Tế Ðiên đang đứng trước mặt, hai người lật đật bò dậy dập đầu lia lịa, nài nỉ:

- Xin Thành tăng cứu mạng cho con.

Khang Ðắc Nguyên lúc đó cũng không biết Hòa thượng là ai. Lát sau Hòa thượng mới hỏi:

- Hai con làm sao vậy?

Trần Lượng thưa:

- Hoa Vân Long đánh độc phiêu hại chúng con. Xin sư phụ cứu mạng chúng con!

- Ta bảo hai con ra khỏi địa giới huyện Long Du mà hai con không chịu nghe, mới bị độc phiêu như thế. Ta cũng không cứu được rồi. Vì tình thầy trò, khi các con chết rồi, thầy tụng cho các con ba quyển kinh chú là xong.

Trần Lượng năn nỉ:

- Xin sư phụ cứu mạng chúng con với!

- Không biết được hay không nha!

Nói rồi lấy thuốc ra, đưa cho Lôi Minh, Trần Lượng mỗi người uống một viên. Nhổ phiêu ra, nhai thuốc thoa lên vết thương. Trong chớp mắt hai người bình phục như cũ. Hai người lành mạnh rồi, bò dậy thi nhau lễ Tế Ðiên. Trần Lượng nói:

- Xin sư phụ từ bi chữa giùm Dương đại ca của chúng con với!

Tế Ðiên đến chỗ Dươg Minh nhổ cây phiêu ra, Dương Minh đau quá tỉnh dậy. Ðược Tế Ðiên thoa thuốc và cho uống thuốc, Dương Minh cũng bình phục lại được.

Trần Lượng nói:

- Dương đại ca, đây là Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn đó.

Dương Minh lật đật bước tới thi lễ. Tế Ðiên ghé tai Lôi Minh nói nhỏ:

- Con có biết tại sao bị Hoa Vân Long đánh độc phiêu hay không?

- Con không biết.

- Có một người hư, ta bắt nó đứng cứng ở trên đường nhỏ giữa hai con sông kia, con đi khử nó đi.

- Vâng để con đi.

Dương Minh và trần Lượng cũng không biết Lôi Minh đi đâu. Dương Minh kêu:

- Khang lão trượng ơi, ông lại đây, mau ra mắt vị Tế Công Phật sống chùa Linh Ẩn này đi, và xin lão nhân gia tìm giùm đứa cháu gái cho ông.

Khang Ðắc Nguyên đi tới, cúi đầu nói:

- Cầu xin Thánh tăng từ bi cứu giùm.

Tế Ðiên nói:

- Ông không cần gấp, cháu gái ông hiện ở bìa rừng kia kìa.

Theo tay Hòa thượng chỉ, Hòa thượng thâu phép định thân, Khang Ðắc Nguyên nhìn ra quả thấy cô cháu gái mình cưỡi trên lưng lừa ở mé rừng. Rất đỗi ngạc nhiên, Khang Ðắc Nguyên lại năn nỉ:

- Xin Hòa thượng tìm luôn giùm thằng con nuôi tôi với!

- Tôi đã sai Lôi Minh đi tính nó rồi.

- Thế thì...

- Ông cứ hỏi cháu gái ông thì rõ. Ðể nó, nó sẽ hại ông thôi.

Khang Ðắc Nguyên cảm tạ Tế Ðiên rồi dắt cháu gái đi. Giây lát Lôi Minh cũng trở lại. Tế Ðiên nói:

- Bây giờ các ngươi cùng ta đi bắt Hoa Vân Lôi nhé!

Mọi người cùng Tế Ðiên đi về hướng Bắc, đi chẳng bao xa thì Hòa thượng đi đâu mất. Tìm một hồi thấy Hoa Vân Long đang đứng với một người. Ba vị anh hùng thấy mặt dâm tặc, cùng rút dao định bắt dâm tặc.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Tư, 11 Apr 2012, 8:12 PM | Message # 77
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 74Thi phép Phật giỡn đùa hào kiệt
Dương Lôi Trần lại gặp (dâm) tặc nhân
Ba người đi tới khu rừng thì thấy Hoa Vân Long đang đứng với một người, mình cao hơn một trượng, đầu to như đấu gạo, đội chiếc khăn tráng sĩ màu đen, mình mặc tiễn tụ bào, lưng thắt dây tơ, chân mang giầy đế mỏng, mặt đen như đít chảo, mũi thẳng mồm rộng, tay cầm cây thước sắt bốn cạnh. Dương Minh nhìn kỹ, té ra là Lục Thông, người huyện Hàn Phong. Người này tính tình quá chất phác, cha mất sờm, mẹ họ Vương, nhà rất nghèo, sốnh nhờ nghề may vá của mẹ mà qua ngày. Lục Thông đã 16 tuổi mà thiệt thà như đếm, nhân tình thế cố không biết chi cả. Ngày kia Vương lão thái nói:

- Con ơi, con đã lớn rồi mà không thể gánh gồng được, tay cũng không thể xách mang được. Mẹ già rồi con làm sao sinh sống đây?

Lục Thông nói:

- Không hề chi để tôi đi kiếm.

Nói rồi bước ra cửa. Lát sau, Lục Thông cầm về hai cân bánh nói:

- Nè mẹ, ăn đi!

Lão thái thái thấy vậy mới hỏi:

- Bánh này ở đâu con có vậy?

- Hồi nãy tôi ra đường gặp một thằng nhỏ cầm bịch bánh, tôi cho nó một bạt tai rồi giựt bánh đem về đây.

Lão thái thái nghe nói, rầy:

- Con ơi, con làm gì kỳ vậy? Nước có phép vua, luật lệ, con cướp giật ngoài đường là sẽ bị người ta bắt giam. Ngày mai đừng giật đồ người ta nữa, không được đâu!

Lục Thông là một đứa khờ khạo, ra đường giật đồ quen rồi, bất kể ai hết, hễ gặp là giựt ngay. Không ai dám gây sự với nó vì trời phú cho nó một sức khỏe khác thường, đánh không lại nó. Trong địa phương có một vị Ngô hiếu liêm, nhà giàu có, ưa làm việc thiện, buôn bán rất nhiều thứ. Ông thấy Lục Thông giựt đồ trước cửa tiệm bèn hỏi.

- Nó là ai vậy? Cả gan giữa ban ngày ban mặt mà dám giựt đồ người ta? Bắt trói lại, giải lên nha môn trị tội nó!

Có một ông già đứng kế bên vốn là người rất tốt, nói

- Ngô đại ca, tại ông không biết đó. Nó là Lục Thông, tính tình khờ khạo lắm. Nhà nó có một mẹ già, không có nghề để sống. Tuy nó khờ khạo nhưng lại rất có hiều. Nó giựt đồ người ta đem về nuôi mẹ nó. Lão nhân nên chu cấp cho nó, cũng là việc phúc thiện!

Ngô hiếu liêm vốn là người tốt, nghe nói Lục Thông là đứa con có hiếu, ai cũng khen, bèn kêu Lục Thông lại hỏi:

- Em tên họ là gì?

- Tao họ Lục tên Thông!

- Từ nay em đừng giựt đồ của người ta nữa, mỗi ngày em đến tiệm gạo Ðức Dũ lấy một điếu tiền về nuôi mẹ, em chịu không?

- Mỗi ngày mày cho một điếu, vậy mày là một đứa tốt.

Ngô hiếu liêm nghe nói quả là đúng y, cho một điếu tiền, thiệt là một đứa tốt”, biết nó là một đứa khờ khạo nên cũng không giận. Từ đó Lục thông mỗi ngày nhận một điếu tiền đem về nuôi mẹ.

Ngày kia, nó ăn cơm xong, cầm một cây thước sắt vào trong núi chơi, nhằm lúc 21 hộ săn bủa lưới vây thú, bẫy được rất nhiều chồn, cheo, hươu, cáo. Lục Thông thấy vậy, chạy tới lấy côn đập hết thảy quảy về. Các hộ săn chạy tới cản lải:

- Mấy thú rừng này của chúng ta vây bắt, thằng nhọ nồi này không được đem đi nhé!

Lục Thông nói:

- Không cho ông xách đi thì cứ giựt lại, ai giựt được thì của người đó hà!

Chúng thợ săn ráp lại đánh với nó, nhưng đánh không lại, đành để nó xách về. Lục Thông quảy thú về bán, nhưng cũng không biết giá trị gì hết. Hễ ai đưa tiền là cứ bán. Bán xong đem tiền về nhà, không lên tiệm Ðức Du lãnh một điếu nữa. Từ mỗi ngày nó lên rừng bắt thú, mọi người thợ săn cũng không ai dám cản nó. Họ bàn tính cùng nhau: “Lục Thông ngày nào cũng quấy rối chúng ta, chúng ta nên thương lượng với nó: mỗi ngày cho nó một điếu, bảo nó phụ giúp chúng ta bắt thú, thì nó không còn phá chúng ta nữa”. Hôm đó gặp Lục Thông, họ đề nghị như vậy, Lục Thông cũng đồng ý. Mỗi ngày nó cầm về một điếu mua thức ăn cho mẹ. Ðến một hôm, mẹ nó chết, Lục Thông trở về nhà, nó cũng không biết, chỉ thấy mẹ nó nằm trên giường không nói năng gì cả. Nó kêu:

- Mẹ ơi, ăn cơm đi!

Người cùng phố đi ngang thấy vậy mới nói:

- Mẹ mày chết rồi!

Nó hỏi:

- Chết là sao?

- Chết là không nói chuyện, không ăn nữa. Mày đi mua một cỗ quan tài bỏ vào đi, để vài ngày sẽ thúi lắm!

- Như vậy chết là không nói chuyện, không ăn nữa, mua một cỗ quan tài bỏ vào, nếu để vài ngày sẽ thúi lắm à?

- Phải đó!

Lục Thông xốc mẹ cõng lên vai, định đi ra ngoài. Người cùng phố hỏi:

- Mày đi đâu vậy?

- Ði mua quan tài, coi cỡ nào tốt, bỏ mẹ tao vào.

- Mày thiệt là thằng khờ, ai lại vác thây mẹ đi cùng đường như vậy? Mày để xuống đi! Ði tới mấy hộ thợ săn kêu họ mua cho một bộ quan tài đem về chôn mẹ.

Lục Thân vâng lời, đi đến nhà các hộ thợ săn. Họ hỏi:

- Mày tới đây làm gì?

- Mẹ tao chết rồi, không nói chuyện, không ăn uống gì hết, phải mua một cỗ quan tài bỏ vào, nếu không để vài ngày thúi lắm. Tao tìm các người để nhờ mua quan tài.

Mọi người nghe nói biết là chuyện thật và nó là một người con có hiếu. Trong số đó có một người tốt bụng nói:

- Ðây là một việc tốt! Bà con chúng mình nên hùn lại mua một cỗ quan tài, giúp nó chôn cất mẹ.

Từ đó Lục Thông sống một mình, vẫn ngày ngày phụ giúp săn bắn lấy một điếu tiền sinh sống. Hai mươi mốt hộ săn bắn kia đều không muốn cho nó làm việc nữa, lại không dám không cho tiền nó. Một hôm trong bọn có một người họ Ân, ngoại hiệu là Ðáo để, tức là Ân Ðáo Ðể, nói:

- Chúng mình mỗi ngày phải cho Lục Thông một điếu, nghĩ có uổng không?

- Không có cách nào khác hơn được!

- Mấy vị mỗi người đưa cho tôi một điếu, tôi sẽ làm cho nó đi khỏi nơi này, mấy vị chịu không?

- Nếu anh làm được việc đó thì hai mươi hộ chúng tôi hùn lại đưa cho anh 20 điếu liền.

Ân Ðáo Ðể hứa chịu, mọi người góp tiền lại đưa cho anh ta. Hôm đó Ân Ðáo Ðể mời Lục Thông đi ăn cơm. Lục Thông là thằng khờ, người ta mời đi ăn là đi ngay. Ân Ðáo Ðể nói:

- Này Lục Thông, chú phụ giúp các hộ đi săn ngày được một điếu, đâu dễ phát tài được. Mà chú mày có muốn phát tài không?

- Làm sao mà phát tài được?

- Chú mày đến huyện Thường Sơn, tìm vị Bảo tiêu ở Nam Bộ là Truy vân yến tử Huỳnh Vân. Chú níu ông ấy lại bảo đưa chú 200 lượng bạc. Thấy tướng tá bộ dạng của chú chắc ông ta đưa ngay thôi.

- Ừ, để tao đi.

- Ðây tôi cho chú hai điếu để ăn đường, chú hãy cầm lấy.

Lục Thông là thằng khờ, nhận tiền rồi cắp thước sắt đi ngay. Ðến huyện Thường Sơn, nó không biết hỏi thăm ai mới chộp ngực một người đi qua đường làm người này sợ hết hồn. Nó hỏi:

- Ê mày, nói cho tao biết, Truy vân yến tử Huỳnh Vân ở đâu?

- Ở trong tiệm phía Bắc con đường này.

- Mày nói láo tao đập bể sọ ra.

Nói rồi cặp cổ người kia bảo dẫn đi. Tới cửa tiệm, người kia nói:

- Ở tiệm này nè. Thôi, thả tôi ra đi chứ!

Chừng đó Lục Thông mới chịu thả người ấy ra. Ngó bộ tướng dữ tợn của Lục Thông, người ấy không dám cự nự, vội rút êm. Lục Thông đứng trước cửa tiệm kêu lớn:

- Họ Huỳnh đâu, đưa tiền cho tao!

Truy vân yến tử Huỳnh Vân lúc đó đang ở trong tiệm, nghe bên ngoài có tiếng người đang réo mình đòi tiền, bèn nghĩ: “Ủa, mình đâu có thiếu tiền ai kìa!”. Nghĩ rồi bước ra xem thử. Thấy đứng ở trước tiệm mình một đại hán lạ hoắc, Huỳnh Vân hỏi:

- Chú tìm ai?

- Tao tìm họ Huỳnh.

- Tìm chi vậy?

- Ðòi 200 lượng bạc.

- Bộ hán thiếu chú hả?

- Không phải.

- Chú có biết mặt họ Huỳnh không?

- Không.

- Không biết mặt làm sao kiếm hắn ta đòi tiền được?

- Họ Ân bảo tao đi kiếm họ Huỳnh đòi 200 lượng bạc. Hắn bảo tao là người lớn, lại có tự hiệu đàng hoàng, cộng thêm đầu óc to lớn này, không cho là không được!

Huỳnh Vân nghe nói biết nó là thằng khờ, chắc là có ai xúi biểu nó đến đây chứ chẳng không. Lại nghĩ: “Thằng này là người rất mạnh khỏe, chi bằng gởi nó đến chỗ anh Dương Minh, nói Dương huynh trưởng dạy giỗ nó, rồi cho nó đi bảo phiêu, giúp đỡ anh được việc hơn”. Nghĩ rồi bèn nói:

- Chú vô trong này đã!

Lục Thông bèn đi vào nhà trong, Huỳnh Vân hỏi:

- Họ tên chú là gì?

- Tao họ Lục tên Thông. Còn mày họ gì?

- Tôi họ Huỳnh.

- Mày là Huỳnh Vân thì đưa tao 200 lượng đi!

- Chú đừng có gấp. Ðể tôi mách cho chú một người, chú kiếm người này, người đó sẽ cho chú 800 lượng, chú chịu không?

- Ừ, chịu.

- Huỳnh Vân bèn viết một phong thư, đưa cho hắn 10 lượng bạc, nói:

- Chú đến huyện Ngọc Sơn, tìm Oai trấn bát phương Dương Minh gặp ông ta ông ta sẽ đưa chú 400 lượng ngay.

Lục Thông bằng lòng, cầm thư và bạc ra đi. Hắn không biết huyện Ngọc Sơn ở đâu, định hỏi thăm người ta. Gặp một người, hắn hét:

- Ê, đứng lại!

Nghe hét, người ấy sợ quá chạy tuốt. Hỏi không biết bao nhiêu người, hễ nó “ê” một tiếng là mọi người ù té chạy mất. Lục Thông mới có chủ ý: thấy hai người đang đứng nói chuyện ở đầu thôn, Lục Thông đi vòng ra sau thộp ngực một người, nói:

- Tiểu tử, đừng hòng chạy nhé!

Người kia sợ quá co giò chạy mất. Người bị thộp chạy không được, sợ quá hỏi:

- Chú làm gì vậy?

- Ta hỏi ngươi nè, đến huyện Ngọc Sơn đi ngõ nào?

- Ði về hướng Bắc đó.

Lục Thông nghe nói vậy bèn thả tay ra, người ấy ngã lăn ra đất, gãy hết một xương đùi. Từ đó về sau không ai dám đứng nói chuyện ngoài đường nữa. Lục Thông cứ tiếp tục hỏi thăm đường kiểu đó, gặp người xấu thay vì chỉ hướng Bắc, họ lại chỉ hướng Nam, gặp người tốt họ lại chỉ đúng đường. Ði loanh quanh như vậy đến 8 ngày mới đến huyện Ngọc Sơn. May gặp người tốt họ chỉ nó tới đúng nhà của Dương Minh. Cả hai ngày rồi Lục Thông chẳng ăn gì hết, có bạc mà chẳng biết đổi ra tiền để mua. Ðến cổng Dương Minh, nó lấy thước sắt dộng cửa, người quản gia lật đật chạy ra hỏi:

- Chú tìm ai?

- Mày phải họ Dương không?

- Phải.

- Ðưa tao 400 lượng bạc!

Quản gia chạy vào trong bẩm lại. Dương Minh bước ra xem thấy một người lạ hoắc, hỏi:

- Chú tìm ai?

- Tao kiếm họ Dương đòi 400 lượng bạc.

Dương Minh ngạc nhiên hỏi:

- Chú kiếm họ Dương đòi tiền, bộ họ Dương thiếu chú hả?

- Không phải thiếu.

- Không thiếu sao chú lại đòi?

- Ðó là thằng cha bảo phiêu họ Huỳnh bảo tao tới đây đó.

Nói rồi đưa một phong thư và cả 10 lượng bạc cho Dương Minh. Dương Minh đọc thư mới vỡ lẽ...
 
LongTracAn Date: Thứ Tư, 11 Apr 2012, 8:13 PM | Message # 78
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 75


Mãnh hán nghe xúi tìm Huỳnh Vân
Nghĩa sĩ đọc thơ nhận Lục Thông
Trong thơ Huỳnh Vân đề nghị Dương Minh thu nhận Lục Thông và dạy dỗ nó, về sau có thể trở thành đứa sai vặt trong tiêu cục. Dương Minh mới hỏi:

- Chú tên là gì?

- Tao họ Lục tên Thông.

Dương Minh bảo Lục Thông vào trong nhà và hỏi:

- Nhà chú có bao nhiêu người?

- Nhà tao có một bà mẹ già thôi!

- Chú đi rồi ai ở nhà săn sóc cho mẹ?

- Mẹ tao chết rồi, không ăn uống, không nói chuyện nữa, phải bỏ vô quan tài mang đi chôn, nếu để vài bữa nữa thúi lắm!

- Chú ăn cơm chưa?

- Hai ngày nay chưa có ăn gì cả.

- Tại sao có bạc trong tay mà không đổi ra mua thức ăn?

- Bạc là cái gì? Tao không biết.

Dương Minh bảo nhà bếp dọn cơm cho Lục thông ăn. Bữa đó Lục Thông ăn hết ba cân gạo mới thiệt no.

Dương Minh nói:

- Lục Thông từ nay chú ở đây với ta nhé! Mỗi ngày ta sẽ cho chú ăn cơm. Ta coi chú là em của ta chịu không?

- Như vậy tao cũng kêu mày là em hả?

- Không phải đâu, chú phải kêu ta là huynh trưởng mới đúng.

- Ừ, thì huynh trưởng.

Dương Minh từ đó nuôi Lục Thông trong nhà, ngày ngày dạy từ chút về nhân tình thế cố. Ở được hai tháng mà hắn không biết thêm được là bao nhiêu vì bản tính hắn quá khờ khạo. Một hôm lão thái thái biết được chuyện đó mới hỏi Dương Minh:

- Dương Minh, ai ở nhà ngoài vậy? Mẹ nghe nói con mới nuôi một con dã nhân phải không?

- Thưa mẹ, không phải đâu ạ, tại tánh nó rất khờ khạo đấy thôi!

- Vậy đưa nó vào trong cho mẹ xem thử!

Dương Minh ra nha ngoài kêu: Hiền đệ!

Lúc này Lục Thông cũng biết chút ít, bèn gọi:

- Huynh trưởng!

- Ðể anh đưa em vào ra mắt mẹ nhé!

- Chết rồi, không còn nói chuyện nữa.

- Ai chết đâu?

- Mẹ tôi chết rồi.

- Mẹ em chết chứ mẹ anh đâu có chết.

- Làm sao lại không chết?

- Nói bậy bạ không hà! Một lát nữa ra mắt lão thái thái, em phải giữ gìn lễ phép nhé!

Lục Thông gật đầu đi theo Dương Minh vào trong. Vào đến thượng phòng, Dương Minh dặn:

- Em đúng ở đây chờ một lát, anh vào trong thưa bẩm với lão thái thái một tiếng đã nhé!

Dương Minh nói rồi bước vào trong. Lục Thông ngước đầu nhìn lên thấy trước mặt mình là một tấm gương soi lớn mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Thấy trong gương có một tràng đại hán, Lục Thông trợn mắt, đại hắn trong gương cũng trợn mắt lại hắn. Hắn lấy tay chỉ đại hán, đại hán cũng chỉ lại. Lục Thông tức quá bước tới quất cho một đá, tấm gương vỡ nát. Dương Minh nghe tiếng loảng xoảng, chạy ra hỏi:

- Cái gì vậy?

Lục Thông trả lời:

- Nó chạy rồi. Thằng tiểu tử đó nó trợn mắt với tôi.

Dương Minh dòm theo tay chỉ thấy chiếc gương bể nát, không còn cách gì hơn, bèn dẫn Lục thông vào bên trong, nói:

- Em hãy ra mắt đi!

Lục Thông nói:

- Lão nương ở trên, em xin ra mắt.

Dương Minh rầy:

- Nói sai rồi! Ra mắt anh thì xưng em là phải, còn ra mắt lão nương thì tại sao lại xưng em?

- Vậy phải xưng là gì?

- Em phải nói như vầy: Lão nương ở trên, con xin ra mắt.

Lục Thông lặp lại:

- Lão nương ở trên, con xin ra mắt.

Dương Minh nói:

- Ðúng rồi đó, bây giờ em ra mắt tẩu tẩu nhé!

Lục Thông ở trên, con xin ra mắt.

Dương Minh nói:

- Lại trật brồi!

- Phải nói sao?

- Ra mắt tẩu tẩu phải xưng là em.

Lục Thông bèn nói:

- Tẩu tẩu ở trên, em xin ra mắt.

Dương Minh nói:

- Ðây là cháu trai, đây là cháu gái của em đó.

Lục Thông nói:

- Cháu trai, cháu gái ở trên, em xin ra mắt.

Dương Minh nghe nói, tức cười quá, nói:

- Thôi, em với anh ra nhà ngoài đi.

Từ đó Lục Thông ở nhà Dương Minh. Dương Minh không cho hắn tiếp xúc với bên ngoài. Lúc rảnh, Dương Minh dạy cho hắn nói chuyện. Về sau Dương Minh thấy Lục Thông biết được lễ nghi chút ít bèn cho hắn đến núi Lục Dương hành nghề nuôi sống. Ở đảo Liên Hoa trên núi Lục Dương có một vị Hòa thượng tên là Hoa diện như lai Pháp Hồng, cũng là phiêu đầu bảo tiêu cho 5 tỉnh. Dương Minh viết một phong thư kêu Lục Thông cầm sang, xin cho hắn làm phổ ky cho Hoa diện như lai Pháp Hồng, đi ra bảo phiêu. Mỗi tháng kiếm được mười mấy lạng bạc cũng đem về đưa hết cho Dương Minh, không có quần áo mặc thì xin với Dương Minh. Bảo phiêu như vậy được 4 – 5 năm, người ta tặng cho hắn biệt hiệu là Vạn lý phi lai, tại vì tự nhiên hai đùi hắn mọc hai hàng phi mao và hắn chạy nhanh như gió. Bữa nay trên đường bảo phiêu về, hắn định ghé nhà Dương Minh. Vừa đến chỗ này hắn thấy Hoa vân Long chạy như dông như gió từ phía trước đến.

Nguyên Hoa Vân Long bị Tế Ðiên rượt bán sống bán chết tới đây. Lục Thông hồi ở nhà Dương Minh có gặp nên quen biết, nói:

- Tên tiểu tử này, chạy đi đâu dữ vậy?

Hoa Vân Long nói:

- Lục hiền đệ, sao em gọi anh là tiểu tử?

- À, tôi quên. Hoa nhị ca, anh đi đâu vậy?

- Ta đi có việc.

- Tôi với anh đi về thăm Dương đại ca đi

- Ta không đi.

- Anh không đi, tôi trói anh lại tôi vác đi.

Nghe Lục Thông nói như vậy, Hoa Vân Long biết hắn là người nóng nảy, nói cái gì làm cái đó, bèn nghĩ rằng: “Chi bằng mình cho nó một phiêu cho xong chuyện”. Lại nghĩ: “Lục Thông theo học Kim chung trạo với Pháp Hồng Hòa thượng, mình cứng như sắt. Nếu không đánh nhằm ba điểm yếu: tròng mắt, cuống họng và ngay rún thì cũng như không”. Hoa Vân Long nghĩ như vậy rồi nói:

- Em xem trên cây có hai con quạ đen to đầu đẹp ghê!

Lục Thông ngước mắt nhìn lên hỏi:

- Ở đâu nào?

Hoa vân Long vừa muốn rút phiêu ra đánh thì thấy đầu kia Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng đi tới. Lôi Minh hét lên:

- Thằng to đầu này, mày chạy đi đâu?

Thấy ba người, Hoa Vân Long lật đật co giò chạy trốn. Dương Minh hỏi:

- Lục Thông, em làm gì đó?

- Tôi nhìn hai con quạ đầu to.

Nói rồi bước tới thi lễ Dương đại ca, lại ra mắt Lôi nhị ca và Trần tam đệ. Lục Thông hỏi:

- Mấy anh làm gì mà Hoa Vân Long sợ chạy trối chết như vậy?

Lôi Minh nói:

- Hồi nãy, Hoa Vân Long đánh độc phiêu hại hai đứa ta, cả Dương đại ca cũng bị nó hại nữa.

Lục Thông nghe nói, trợn mắt hét lên:

- Cái thằng chó chết này, đánh độc phiêu hại Lôi Minh, Trần Lượng ta còn tha, chứ đánh độc phiêu hại Dương đại ca thì ta làm sao tha được. Ta phải đi kiếm, lấy cái mạng chó của nó mới được.

Dương Minh thấy Lục Thông rượt theo Hoa Vân Long, biết nó có cặp giò chạy nhanh như gió, ba người đuổi theo cũng không kịp, bèn nói:

- Lôi, Trần hai hiền đệ, chúng mình nên tìm một chỗ nào nghỉ đỡ đi. Trời cũng tối rồi!

Trần Lượng nói:

- Phía Bắc chúng ta là núi Bồng Lai, chúng ta nên lên tìm Khổng nhị ca ở đó đi.

Dương Minh nói:

- Cũng được! Nhưng khi gặp bạn bè, ngàn muôn lần em chớ nên đem chuyện Hoa Vân Long đem độc phiêu hại bạn bè ra nói nhé!

Trần Lượng nói:

- Làm sao mà gạt họ được?

Dương Minh nói:

- Không phải là gạt họ đâu, chỉ sợ e bị hiểu lầm thôi. Khi hứa coi nhau như bạn bè thì phải đối xử với nhau thật tốt. Nếu đối xử tốt, làm sao bạn bè lại đánh chúng ta? Chúng ta đừng đưa chuyện ấy ra, để cho hắn cứ làm theo ý hắn, thế nào cũng đền tội thôi...

- Nói rồi, cả bọn cùng kéo nhau lên núi. Trên núi có một tòa Bồng Lai quán. Trong quán có một vị đạo sĩ tên là Oải giác chân nhân Khổng Quý. Trước kia vị này là một trong 36 người kết bạn ở huyện Ngọc Sơn. Về sau ông ấy khám phá ra trong lục lâm không mấy thích hợp với mình bèn lên núi xuất gia. Hôm nay ba người: Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng bỗng nhiên nhớ tới Khổng Quý, muốn đến Bồng Lai quán để thăm lại bạn xưa. Lên nửa chừng núi thấy có một tòa cổng lầu, trên viết bốn chữ “Bồng Lai Tiên Cảnh”. Miếu này là một tòa điện hai tầng quay mặt về hướng Nam. Cổng chính và hai cổng phụ hai bên.

Ba người đến cổng phụ phía Ðông kêu cửa, bên trong có một đạo đồng ra mở, thấy ba người quen bèn hỏi:

- Dương đại gia, Lôi thúc phụ, Trần thúc phụ, từ đâu đến đây?

Dương Minh hỏi:

- Sư phụ chú có ở nhà không?

- Thưa có ạ!

- Chú vào trong làm ơn thưa lại có ba anh em ta đến thăm.

- Vâng, xin mời ba thức phụvào bên trong này ngồi.

Ðạo đồng mở cửa, ba người tiến vào. Ðiện này, phòng phía Bắc là chánh điện. Hai bên đều có ba gian phối phòng. Ðạo đồng mời ba người vào Tây phối phòng. Vén rèm bước vào ba người thấy phòng này rất sạch sẽ. Một chiếc bàn kê dựa vách hướng tây, trên để bộ Ðạo Ðức Kinh 5.000 chữ của Lão Tử. Ðầu kia là cái bàn bát tiên với bộ ghế dựa Thái sư hai bên. Trước mặt là một bức họa lớn vẽ cây đào, với hình bốn tiên xuất động, hai bên có cặp liễn:

Phạ sự, nhẫn sự, bất sinh sự, tự nhiên vô sự.

Bình tâm, thủ tâm, bất khi tâm, hà đẳng phóng tâm.

(Sợ việc, nhịn việc, không sinh việc, tự nhiên không việc.

Bình tâm, giữ tâm, không khi tâm, lo gì phóng tâm).

Ba người ngồi xong, Trần Lượng nói:

Dương đại ca, anh xem ngôi miếu này rất là thanh nhã, tòng trúc xanh tươi, thanh khí thật tiêu sái. Hạc hiên này rất sạch sẽ, quả là một động tiên có khác!

Nói tới đó, đạo đồng đưa trà đến. Bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng “Vô lượng thọ Phật”, tiếp theo tiếng ngâm thơ:

Tầm đạo đến Bồng Lai

Màu tùng vẫn không phai

Chỉ tóc xanh đổi màu

Ðạo đồng mê hái thuốc

Nán nlại trên núi cao

Cửa am vẫn khép hờ

Trước sân hoa lác đác

Xoá lấp dấu ban sơ.

Sau tiếng ngâm thơ, bức rèm gỗ vén lên. Khổng Quý từ bên ngoài bước vào. Ông ta có thân hình ngũ đoản, đầu đội đạo quan màu xanh, mặc đạo bào lam, vớ trắng hài xanh, da mặt ửng tía, mắt lớn màt to, râu hàm én lưa thưa trước cằm. Bước vào Khổng Quý nói:

- Té ra là đại ca, nhị đệ, tam đệ, các anh từ đâu đến đây?

Lôi Minh nói:

- Thiếu chút nữa, anh em mình hết gặp nhau rồi!

- Lôi nhị đệ, chú nói gì nghe lạ vậy?

Dương Minh, Trần Lượng cùng nháy mắt ra hiệu với Lôi Minh. Khổng Quý thấy vậy mới nói:

- Dương nị ca, Trần tam đệ, chúng mình là bạn bè tri kỷ, có chuyện gì phải giấu giếm nhau thế?

Lôi Minh nói:

- Dương đại ca và lão tam nháy mắt ra hiệu bảo tôi đừng nói đến việc Hoa Vân Long dùng độc phiêu đánh chúng tôi đó!

Dương Minh nói:

- Chú này kỳ thiệt..., bảo đừng nói mà cứ nói ra làm chi vậy?

Khổng Quý nói:

- Hoa Vân Long làm gì vậy?

Dương Minh ho lên một tiếng rồi nói:

- Khổng nhị đệ, chú hỏi Trần lão tam, chú ấy nói cho mà nghe.

Trần Lượng mới đem việc từ ba tháng trước: Hoa Vân Long ở Long An hái hoa ra sao, trộm phụng quan vòng ngọc, hái hoa ở Triệu Gia lầu ra sao, rồi dùng độc phiêu hại ba người, may nhờ Tế Công cứu chữa mới còn sống tới bây giờ. Khổng Quý nghe rồi cũng nói:

- Hay cho Hoa Vân Long, thiệt là phường vong ân bội nghĩa mà! Nếu tôi ba năm trước nghe chuyện này sẽ xách dao xuống núi ngay, quyết tìm hắn thanh toán cho xong. Hồi đó nếu không có Dương đại ca mời 36 vị trong bọn lục lâm kết bái làm anh em thì có ai mà thèm nhìn mặt hắn!

Dương Minh nói:

- Khổng nhị đệ, không cần nhắc đến nữa, chúng ta gác chuyện này qua một bên đi!

Khổng Quý dặn bảo tiểu đồng lo làm cơm chay và lấy rượu đãi khách. Tiểu đồng lau bàn ghế và dọn cơm nói chuyện. Ðang lúc ăn uống bỗng nghe tiểu đồng từ ngoài hô to:

- Không xong, không xong! Nhà bếp phát hỏa rồi!

Bốn người nghe la lập tức chạy ra phía sau xem, thấy giấy dán cửa nhà bếp đang bén lửa bốc cháy, vội lấy nước ở bồn hoa dập tắt. Khổng Quý muốn đánh tiểu đồng về tội bất cẩn. Dương Minh can:

- Khổng nhị đệ, đừng đánh tiểu đồng! Chú không nghe có mùi lưu hoàng sao? Chúng ta mắc kế diệu hổ ly sơn rồi. Thôi, mình ra ngoài đi.

Bốn người trở lại nơi phối phòng, vừa ngồi xong nghe dưới giường có tiếng kêu ọt ẹt, hình như tiếng kêu từ trong bụng. Dương minh hỏi:

- Khổng nhị đệ, chú có nuôi chó không?

- Không có.

- Ta nghe dưới giường có tiếng sôi bụng, ta hãy cầm đèn rọi xem sao!

Nói tới đó thì có một người từ dưới giường chui ra, đó chính là Hoa Vân Long. Dương Minh rút dao cầm tay.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Tư, 11 Apr 2012, 8:13 PM | Message # 79
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 76

Bồng Lai quán, bốn anh hùng trò chuyện
Tại rừng sâu, mãn hán bị nhát hùSắp sửa bị rọi đèn, Hoa Vân Long từ dưới giường chui ra. Hắn từ đâu đến thế?
Nguyên Hoa Vân Long từ trong rừng cây chạy đi, phía sau có Vạn lý phi lai Lục Thông đuổi theo, vừa chạy vừa hét:
- Thằng to đầu Hoa Vân Long này, mày dám đánh phiêu độc hại Dương đại ca, ta phải đập bể đầu chó của mày mới được.
Hoa Vân Long ngoái đầu nhìn lại, hồn phi phách tán. Hắn biết rằng Lục Thông có cặp giò chạy nhanh như gió, chớp mắt là đến rối, khó bề trốn thoát. Trước mặt có một tán đại thọ, Hoa Vân Long vội tót lên cây đó trốn đỡ. Lục Thông không biết leo cây, đứng ở dưới đất nói:
- Hoa Vân Long, mày xuống đây, chịu cho tao đánh 100 hèo, ta sẽ tha cho mày.
Hoa Vân Long nghĩ: “Nói chi 100 hèo, 1 hèo cũng đủ chết rồi”.

Lục Thông đứng dưới gốc cây la lớn:

- Mày không xuống, tao đánh gãy cây đa.

Nói rồi lấy côn đập vào thân cây lia lịa. Hoa Vân Long thấy Lục Thông đánh như vậy một hồi lâu, thế nào cây cũng đổ. Hắn bèn nghĩ ra một kế, cởi áo choàng anh hùng ra nói:

- Lục Thông, xem ta cỡi mây bay đây!

Nói rồi ném áo về phía Tây. Lục Thông là một thằng ngốc, nghe nói lật đật xách con rượt theo áo. Hoa Vân Long thừa cơ hội nhảy vọt sang phía Ðông chạy mất.

Thấy trời đã tối, Hoa Vân Long nghĩ: “Ta phải đến Bồng Lai quán tìm Oải giác chân nhân Khổng Quý mới được”. Nói rồi lần đường tìm đến Bồng Lai quán. Ðịnh gõ cửa nhưng hắn lại nghĩ: “Trễ quá, biết đâu bọn Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng cũng ở đó, chi bằng mình đi dò xét một vòng thử coi”. Ðịnh ý xong, hắn nhảy lên nóc dò xét một vòng, thấy ở Tây phối phòng có ánh đèn. Hoa Vân Long đến gần nghe ngóng, nhằm lúc Lôi Minh, Trần Lượng đang thuật lại những chuyện đã qua của hắn cho Khổng Quý nghe. Vân Long nghĩ: “Lượng nhỏ chẳng phải quân tử. Không độc đâu là trượng phu! Ta không làm thì thôi, đã làm không thể dừng tay được, phải dừng kế diệu hổ ly sơn, dụ họ ra ngoài, ta vào phòng núp sẵn, đợi họ ngủ mê, ta cho mỗi người một dao là xong”. Tính rồi bèn ra phía sau nổi lửa lên, dụ bốn người chạy ra ngoài. Thừa cơ hội, Vân Long lén vào phòng, chui xuống sàn trốn.

Nào ngờ trời chẳng giúp người gian. Hoa Vân Long nhịn đói mấy ngày, bụng sôi ột ột, bị Dương Minh nghe được cầm đèn rọi kiếm. Hoa Vân Long lúc đó trốn không được, bắt buộc phải chui ra, quỳ trước mặt Dương Minh. Lôi Minh gặp Hoa Vân Long, mắt long sòng sọc, rút dao định kết thúc tính mạng hắn. Dương Minh thấy vậy lật đật can:

- Lôi nhị đệ, đừng làm thế. Hắn đã bất nhân rồi anh em mình đừng nên bất nghĩa mới phải.

Hoa Vân Long nói với Dương Minh;

- Tiểu đệ thật đáng muôn thác, không còn mặt mũi nào để sống, xin đại ca giết em đi!

Dương Minh cười khà khà, nói:

- Ta giết chú làm gì! Ta với chú không thù không oán, chú yêu cầu ta điều đó làm chi.

Lôi Minh lại lườm lườm rút dao ra muốn thanh toán. Dương Minh là người quân tử đức độ, khoan dung đại lượng, khuyên giải Lôi Minh mấy lần không được, bèn nói với Vân Long:

- Thôi, chú đứng dậy rồi đi đi.

Hoa Vân Long đứng dậy nhưng không đi, mặt dầy mày dạn nói với Khổng Quý:

- Khổng nhị ca, em đói quá, anh có gì cho em ăn với!

Khổng Quý trong lòng không ưa, bèn nói:

- Rượu đã hết, thức ăn cũng không còn. Chú muốn ăn à?

Bèn kêu tiểu đồng;

- Nấu cho Hoa nhị thúc của con một ít cháo!

Tiểu đồng nói:

- Hoa nhị thúc mạnh giỏi, con kính chào Hoa nhị thúc.

Hoa Vân Long lật đật bước tới đỡ dậy, tiểu đồng lại nói:

- Con xin dập đầu van xin Hoa nhị thúc một lần nữa, Hoa nhị thúc lần sau đến đừng có đốt nhà tội nghiệp con. Trên núi không cxó nước, sư phụ lại quở đánh con về tội bất cẩn.

Câu nói đó làm cho Hoa Vân Long đỏ mặt. Tiểu đồng đi ra nấu cháo, đem lên vừa đúng hai chén. Hoa Vân Long nhìn thấy chén cháo nóng, khói bốc lên nghi ngút. Vừa định ăn thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa rất gấp và tiếng kêu:

- Mở cửa, mở cửa mau!

Mọi người lắng nghe, hình như đó là tiếng Lục Thông. Hoa Vân Long nghe tiếng kêu cửa, sợ hết hồn, lật đật năn nỉ:

- Dương đại ca, anh cứu em thì cứu cho chót. Phen này Lục Thông gặp em, chắc nó sẽ đập bể gáo dừa em mất!

Dương Minh nói:

- Lục Thông là một đứa khờ, gặp chú là nó ra tay liền đâu để chú nói năng chi mà anh cứu chú được. Tốt hơn là chú tránh đi. Hồi nãy chú trốn ở đâu thì bây giờ chú trốn ở đó, hỏi ta làm gì?

Hoa Vân Long không còn cách nào hơn, đành chui trốn dưới sàn. Khổng Minh kêu tiểu đồng ra mở cửa, người đến chính là Lục Thông.

Nguyên Lục Thông bị Hoa Vân Long gạt đi bằng cách hô “coi ta cưỡi mây đây”, rồi cởi áo choàng anh hùng ra liệng về phía Tây. Lục Thông rượt theo, coi lại thì chỉ là cái áo nằm trên mặt đất, bên trong có một ngọn phiêu. Lục Thông lật lên chẳng thấy Hoa Vân Long bèn nói:

- Tên tiểu tử này chui xuống đất trốn mất tiêu rồi!

Ðứng trước áo canh không thấy chi mà trời đã tối, bèn đi về hướng Bắc. Nào ngờ trước mặt có vật gì đen thù lù không đầu cũng không chân, cao hơn một trượng cản ngăn trước mặt Lục Thông hù lên một tiếng. Lục Thông thấy vậy nói:

- Cái gì vậy cà?

Rồi cầm côn nhắm ngay vật ấy đập một phát. Vật ấy vọt cao hơn một trượng rớt xuống trúng đầu Lục Thông một cái binh, làm Lục Thông sợ quá chạy nhào về phía Nam, lại thấy cục ấy đứng lù lù ngay trước mặt hù một tiếng. Lục Thông cũng không biết đó là quỷ hay ma, yêu hay quái, sợ quá chạy sang Tây. Chạy sang Tây cũng gặp cái không đầu không chân cao hơn ba trượng ấy nhát nữa, Lục Thông bèn quay đầu chạy về hướng Ðông. May mắn ở hướng này không gặp cản đường, hắn chạy bừa tới trước, không biết mình đi về đâu. Hắn bỗng nhớ đến Bồng Lai quán bèn lần theo triền núi mò đến gõ cửa. Ðạo đồng mở cửa, hắn chạy tuốt vào nhà trong, thẳng lên Tây phối phòng.

Thấy Lục Thông bước vào, dáng điệu sợ hãi, Dương Minh hỏi:

- Lục Thông em làm sao vậy?

- Không biết cái gì, cao hơn ba thước, không đầu không chân nhát tôi.

- Thôi, ngồi xuống đây đi. Anh hỏi em nè, nếu em gặp Hoa Vân, em sẽ làm sao?

- Nếu gặp Hoa Vân Long, em sẽ đập bể sọ nó.

- Không nên như vậy! Từ đây về sau nếu em gặp Hoa Vân Long thì không được vô lễ như vậy nhé.

Lục Thông rất nghe lời Dương Minh, nghe bảo như vậy lặng thinh một hồi rồi nói:

- Nếu không có lời đại ca bảo vậy, em quyết không tha cho nó đâu.

Lôi Minh lấy tay chỉ xuống gầm giường rồi lấy hai ngón tay ra hiệu, với cánh tay đập xuống cốt ý bảo cho Lục Thông biết. “Hoa Vân Long trốn ở dưới sàn, kêu hắn bò ra, đập chết hắn đi”. Thấy Lôi Minh ra hiệu lấy tay đập xuống, Lục Thông lại hiểu lầm. Hắn thấy trên bàn có hai chén cháo ý chừng bảo hắn ăn xong rồi đập chén đi. Hắn bèn bước tới ăn cháo, ăn xong liệng chén xuống đất bể nát. Khổng Quý thấy vậy, hỏi:

- Chú làm gì kỳ vậy?

- Anh Lôi Minh bảo tôi đập mà!

Lôi Minh cười ngất, nói:

- Ôi! ngốc ơi là ngốc!

Dương Minh nói:

- Lục Thông, anh không cho em đánh Hoa Vân Long nữa nghe khômg?

- Xin nghe lời đại ca.

Hoa Vân Long nghe hết mọi chuyện, bèn bò ra lóp ngóp xá dài Lục Thông. Lục

Thông thấy Hoa Vân Long mới nói:

- A, tên tiểu tử này. Nãy giờ mi ở đây hả? Nếu không có lời dạy của Dương đại ca, ta nắm đầu mi, đấm cho một trận.

- Thôi mà, đừng hơn thua với anh làm chi! Cháo của anh, em ăn hết rồi. Khổng nhị ca ơi, em đói quá, làm sao đi nổi.

Khổng Quý đành phải kêu đạo đồng:

- Con hãy nấu cho Hoa nhị thúc một ít cháo nữa.

Hai tiểu đồng phát sùng trong bụng, vừa vùng vằng vừa đi nầu cháo. Một đứa hốt cát trộn trong gạo, một đứa trộn nước đái trong đồ kho, nói:

- Ăn được hay không thì kệ.

Giây lát cháo đã nấu xong dọn lên cho Hoa Vân Long. Hoa Vân Long đói quá nghe đồ ăn thơm phức. Thiệt là:

Ðói lòng cám hấp ngon như mật,

No nê thịt ướp chán chê ôi.

Hoa Vân Long vừa sửa soạn ăn thì bên ngoài có tiếng gọi cửa:

- Xin hỏi quý vị, có Hoa Vân Long trong đó không?

Hoa Vân Long nghe ra tiếng của Tế Ðiên, hồn vía lên mây, sửa soạn chạy trốn. Lôi Minh nghe tiếng Tế Ðiên kêu, cười khà khà nói:

- Hoa Vân Long, mi đừng hòng trốn thoát phen này. Mi đừng tưởng ông kêu cửa trước, mi chạy trốn ra cửa sau là khỏi. Ổng sẽ đợi mi ở cửa sau đó. Mi chạy qua Ðông sẽ gặp ổng đứng sẵn đằng Ðông, mi chạy qua Tây thì ổng đứng chực sẵn ở đó từ đời nào rồi. Mi đừng hòng chạy thoát!

Hoa Vân Long năn nỉ:

- Xin các anh thương tình cho. Ðể tôi trốn trước rồi các anh năn nỉ Hòa thượng giùm tôi nhé! Tôi xin dập đầu lạy các anh mà!

Lôi Minh như vậy nhưng là người tốt bụng, thấy Hoa Vân Long năn nỉ quá, động lòng mới nói:

- Thôi, mi hãy trốn đi, để chúng ta ráp lại xin Tế Công tha mạng cho!

Hoa Vân Long lật đật chạy trốn ở góc phía bắc Tây phối phòng. Lục Thông nói:

- Tôi chưa gặp Hòa thượng, tôi cũng đi trốn nữa.

Lôi Minh mới kêu tiểu đồng ra rước Tế Ðiên vào.

Nguyên Tế Ðiên từ khi lấy bạc của Dương Minh xong, chia tay cùng bọn họ trở về quán rượu. Sài, Ðỗ hai người đợi mòn con mắt, thấy Tế Ðiên trở lại bèn hỏi:

- Sư phụ đi cầu gì mà tới nửa buổi vậy?

Tế Ðiên lấy bạc bỏ lên bàn một đống, Sài đầu hỏi:

- Bạc này ở đâu nhiều thế?

- Ta nói cho ông hay , vừa trúng mối lớn rồi đó!

Phổ ky dòm thấy, trong bụng nghĩ: “Cái ông Hòa thượng này coi bộ không thành thật, số bạc này chắc là ăn cướp hay lấy trộm của ai đây mà!”.

Tế Ðiên trả tiền cơm rượu xong, vừa định đi thì nghe trong đám thực khách có người nói:

- Nhị ca, anh xem huyện Long Du chúng ta mấy đời Tri huyện đều là quan tham cả, mới rồi đây đáo nhiệm vị Ngô lão gia này, thật là vị thanh liêm chính trực, yêu dân như con! Nào ngờ gặp vụ án Tú tài ở ngoài cửa Nam. Nhà Cao Chiết Quế có yêu tinh lộng hành ở hoa viên, bèn rước một vị tên Diệp Bát Tiên để bắt yêu, yêu tinh bắt chẳng được mà còn mất chỗ đội nón. Hung thủ tìm không thấy mà đối chứng cũng không. Còn một vụ nữa ở tiệm đổi tiền họ Cao ở ngoài cửa Bắc, tên Lưu Nhị Hồn không biết vì can cớ gì mà bị chém chết, cũng không biết hung thủ là ai. Hai vụ án này nếu Tri huyện truy xét không ra e chắc bị cách chức quá.

Sài đầu nghe chuyện rồi nói:

- Sư phụ, ông có biết người chết ngoài hoa viên nhà họ Cao ngoài cửa Nam và người chết ở trước cửa tiệm đổi tiền nhà họ Cao ngoài cửa Bắc là ai không?

Tế Ðiên nói:

- Hai ông nói ít lại, đừng để ý đến chuyện bá vơ một chút coi nào! Há chẳng biết rằng:

Thị phi chỉ tại nhiều bép xép

Phiền não đều do lắm khoe mình.

Chuyện của người ta thì mặc người ta.

Sài đầu mắc cỡ lặng thịnh, ba người đồng bước ra khỏi quán rượu. Sài đầu nói:

- Chúng ta tìm một quán nghỉ trọ chứ!

Tế Ðiên đi qua mấy tòa khách điếm, không ngừng ở đâu hết. Ðến một tòa khách điếm cũ tên Ðắc Hưng, Tế Ðiên đi thẳng vào. Phổ ky hỏi:

- Ba vị mướn phòng trọ hả?

Tế Ðiên đáp:

- Vâng, mướn phòng trọ, mà có thượng phòng không?

- Thượng phòng có một vị đại sư phó mướn rồi. Các ông ở tạm phối phòng nhé.

Ba người lên đến Ðông phối phòng, Tế Ðiên hỏi:

- Này Sài đầu, ông đoán thử xem, hồi nãy người ta nói : địa phương này có hai án mạng”, là ai giết vậy?

- Hồi nãy hỏi Hòa thượng, Hòa thượng không chịu nói, bây giờ tôi không hỏi, Hòa thượng lại đem hỏi tôi.

- Hồi nãy ở tiệm trà, đừng bàn quốc sự! Ở đây là nhà trọ, khác nào ở trong nhà mình, có thể nói được.

- Hòa thượng đoán xem ai giết họ vậy?

- Hung thủ giết chứ ai.

- Hòa thượng đừng nói cà rỡn chứ.

Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, nói:

- Ông coi hung thủ đến kìa!

Sài đầu nghe bên ngoài có một tiếng nói lớn, bèn nhìn ra, chưa biết hung thủ là ai.
 
LongTracAn Date: Thứ Tư, 11 Apr 2012, 8:13 PM | Message # 80
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 77


Tiệm Ðức Hưng, Ban đầu gặp hung tăng
Quán Bồng Lai, Tế Ðiên tìm dâm tặc
Sài đầu nghe Tế Ðiên bảo hung thủ kia kìa, bèn ngước nhìn ra ngoài, nghe sau tiếng lớn “A Di Ðà Phật”, một hòa thượng từ ngoài đi vào. Người này mình cao 9 thước, đầu to cổ ngắn, tóc bỏ xõa tết thành một dây vàng, màt to mắt lớn, hai mắt sáng lấp lánh, mặc một tăng y màu lam, dưới cạnh sườn một giới đao lủng lẳng. Phổ ky nói:

- A, đại sư phụ đã về rồi, chúng tôi đã chuẩn bị cơm rượu xong đây.

- Ðược rồi.

Nói xong, vị hòa thượng ấy đi thẳng lên Bắc thượng phòng. Sài đầu nói với Tế Ðiên:

- Sư phụ, vị hòa thượng này tướng tá hung ác quá!

- Mặc kệ người ta, bọn mình lo ăn uống cái đã.

Ba người kêu cơm rượu ăn uống xong, Tế Ðiên nói:

- Này phổ ky, chú nói giùm ta một tiếng với các khách trọ như thế này: Có một vị đại sư phó và hai vị đại gia ở Ðông phối phòng cấm các khách trong các phối phòng không được ho hen. Nếu ho mà ông nghe được thì đến trước phòng người đó ho suốt đêm, ngủ không được ráng chịu.

- Tôi không mắc mớ gì làm chuyện như vậy.

- Ta không bảo ngươi nói không đâu. Nói đi ta cho tiền.

Nói rồi móc ra một cục bạc hơn hai lượng cầm tay. Phổ ky thấy vậy nói:

- Nếu thiệt Hòa thượng cho tôi thì tôi nói.

- Ừ, cho ngươi đó, Hòa thượng ta có tiền khoái chí rộng rãi lắm.

Phổ ky nhận được bạc bèn đi rao:

- Quý vị khách trọ nghe đây! Ở Ðông phối phòng chúng ta có một vị Hòa thượng và hai vị đại gia. Vị Hòa thượng nói: Người trong các phối phòng cấm không được ho hen. Nếu ho mà ông nghe được thì đến trước phòng người đó ho suốt đêm, ngủ không được ráng chịu!

Tế Ðiên lại kêu:

- Phổ ky, người trở lại rao thêm như vầy: Quý vị khách trọ nghe đây! Quý vị hãy ngủ cho thiệt tình, hễ phòng nào túm tụm rì rầm, Hòa thượng biết được đến ngủ chung ráng chịu!

Phổ ky nói:

- Tôi không dám nói mấy câu đó đâu! Nói ra người ta đánh tôi chết!

- Nếu ngươi chịu nói, ta cho thêm vài lượng nữa.

- Hòa thượng cho bạc thì tôi nói.

Sài đầu nói:

- Sư phụ lúc này có tiền xài sang quá!

- Ta thích chi rộng rãi như vậy.

Nói rồi lấy cục bạc đưa cho phổ ky. Phổ ky được bạc lại đi rao thêm một lần nữa. Có người khách trọ ở phòng kế bên nghe rao, lật đật kêu phổ ky cho đổi phòng. Phổ ky hỏi:

- Tại sao phải đổi phòng?

- Tôi bị bệnh lao, hay ho, cho tôi đổi phòng khác tiện hơn.

- Có gì đâu, ông ngủ sao cứ ngủ, tôi nói chơi như vậy để được hưởng ít lượng bạc thôi. Ông Hoà thượng đó dở điên dở khùng, ông để ý tới ổng làm chi!

Nói rồi phổ ky đi ra phía trước, Tế Ðiên cùng hai vị Ban đầu cũng ngủ nốt. Tới canh hai, đầu Tế Ðiên lệch sang một bên, lăn bình trà xuống đất bể nát, nước trà văng tứ tung. Tế Ðiên la lên:

- Không xong, không xong. Nó giết người, nó giết người. Mau cứu tôi với.

Tiếng la làm chưởng quỹ, phổ ky hết hồn, lật đật chạy tới hỏi:

- Cái gì vậy? cái gì vậy?

Tế Ðiên nói:

- Tôi mắc đi cầu.

- Mắc đi cầu sao ông lại la nó giết người làm cho chúng tôi sợ hết hồn chi vậy?

- Tôi không la như vậy, mấy người đâu chịu tới. Dắt ta đi cầu đi!

Phổ ky nói:

- Ông muốn đi cầu thì ra ngoài nhà tranh đằng kia kìa, tôi không đi với ông đâu.

- Ngươi cầm đèn lồng cho ta đi cầu đi. Ðưa ta đi cầu xong rồi ta đưa ngươi 5 lượng chứ không làm công không đâu!

- Thiệt vậy hả?

- Ta gạt chú hồi nào!

Phổ ky bèn đưa Tế Ðiên ra nhà tranh. Tế Ðiên nói:

- Ngươi cứ đứng ngoài này giơ cao đèn lên nhé. Cấm không được thò đầu chõ mặt vào xem đấy, nếu dòm vô là mất bén 5 lượng bạc, ta chẳng cho ngươi đâu!

- Ừ mà!

Tế Ðiên bước vào nhà tranh, bèn sử dụng nghiệm pháp, nhảy tường ra ngoài, thẳng tới Bồng Lai quán. Vào tới trong rừng thấy Lục Thông đang đánh túi bụi vào áo anh hùng của Hoa Vân Long, bèn lấy tăng bào trùm kín đầu, đến trước mặt Lục Thông hù một tiếng làm cho Lục Thông sợ hãi chạy bò càng. Tế Ðiên hù ba mặt cho Lục Thông chạy tuốt lên Bồng Lai quán rồi đủng đỉnh theo sau. Ðến trước Bồng Lai quán, để Lục Thông vào xong, chờ cho bên trong hết chộn rộn, Tế Ðiên mới lại gõ cửa, hỏi:

- Xin cho hỏi, Hoa Vân Long có trong này không?

Tiếng gọi cửa ấy làm cho Hoa Vân Long hồn vía lên mây, hết lòng năn nỉ mọi người xin giùm cho hắn, rồi cùng Lục Thông chui trốn phía sau viện.

Dương Minh kêu đạo đồng cầm đèn và mọi người cùng ra cửa rước Tế Ðiên vào. Cửa vừa mở, mọi người đều bước ra hành lễ, Tế Ðiên cười hà hà , nói:

- Mấy con đều ở đây cả à?

Dương Minh đáp:

- Vâng, sư phụ từ đâu lại đây?

- Ta từ huyện Long Du tới đến.

- Mời sư phụ vào bên trong ngồi.

Tế Ðiên gật đầu và tiến vào trong miếu, đạo đồng đóng cửa lại. Mọi người đều tiến về phía Tây phối phòng. Tế Ðiên thấy trên bàn có rượu và thức ăn để sẵn, bèn đến chiếc ghế dựa phía Bắc quay về hướng Nam mà ngồi xuống. Dương Minh Minh nói:

- Mời sư phụ uống rượu.

Nói rồi rót một ly đưa cho Tế Ðiên. Phần Khổng Quý ngồi trên chiếc ghế thấp trước mặt Tế Ðiên. Ông ta vốn là người lùn thấp, muốn ngồi ghế phải thót lên mới ngồi được. Tế Ðiên ngước mắt lên hỏi:

- Xin lỗi, đạo hữu tên họ là chi?

Khổng Quý lật đật tuột xuống ghế, đứng nói:

- Ðệ tử họ Khổng tên Quý, người ta đặt cho tiểu hiệu là Oải cước chân nhân.

- Ngồi xuống, ngồi xuống đi, đừng câu nệ mà.

Khổng Quý lại thót lên ngồi xuống. Tế Ðiên lại hỏi:

- Vậy đạo hữu xuất gia được bao nhiêu năm?

Khổng Quý lại lật đật nhảy xuống, thưa:

- Ðệ tử vừa mới xuất gia được 7, 8 năm nay.

- Cứ ngồi nói chuyện mà.

Khổng Quý lại thót lên ghế ngồi xuống. Tế Ðiên hỏi:

- Ðạo hữu có bao nhiêu đồ đệ?

Khổng Quý lại nhảy xuống, thưa:

- Dạ được 4 tiểu đồng.

- Ðừng câu thúc lễ nghi! Ngồi xuống, ngồi xuống đi mà!

Trần Lượng dòm thấy bộ dạng Khổng Quý tức cười quá mới nói:

- Khổng nhị ca, anh cứ ngồi mà thưa chuyện đi. Tại anh không biết tánh sư phó đó chứ. Ông hay đùa lắm! Thấy anh thân thể lùn thấp, mỗi lần nói chuyện nhảy lên nhảy xuống, ổng ráp tâm đùa cợt với anh đấy!

Tế Ðiên cười hà hà, nói:

- Cái tên Trần Lượng này. Ngươi đoán được ý ta hết trơn rồi còn gì!

Bên ngoài Hoa Vân Long năn nỉ Lục Thông:

- Lục Thông ơi, em làm ơn trả lại áo anh hùng cho anh đi.

Lục Thông là người mắt phàm lòng thật, nghe Hoa Vân Long năn nỉ quá cũng siêu lòng, bèn trả áo lại cho Hoa Vân Long. Hoa Vân Long nói:

- Lục đệ, em ngồi xuống đi để anh đứng lên vai em lén nhìn qua kẹt cửa sổ nhìn mặt ông Hòa thượng một chút.

- Ừ, dòm một cái rồi xuống nhé, không chịu xuống ta nắm chân ném ra ngoài chết chịu nghe!

Tên giặc đứng lên vai Lục Thông vạch cửa sổ phòng Bắc nhìn ra ngoài, thấy Tế Ðiên ngồi quay mặt về phía Nam. Hắn nghĩ: “Ta cho ông biết: Thương ngay dễ tránh, tên lén khó phòng. Sẵn dịp này mình cho ông một phiêu toi mạng khiến ông không còn theo mình rượt bắt. Nghĩ rồi bèn rút phiêu ra nhằm ngay ót Tế Ðiên ném tới. Tế Ðiên né người qua, mũi tên trượt qua tay vịn trên ghế Khổng Quý, làm cho ông này hết hồn nhảy xuống đất niệm lia lịa:

- Vô lượng Phật, Vô lượng Phật.

Tế Ðiên nói:

- A, cái thằng chết bằm này, mi muốn mưu hại Hòa thượng ta hả? Lục Thông, ngươi hãy nắm gìo nó lại, đừng cho nó chạy đi nhé!

Lục Thông ở ngoài hô lớn:

- Nắm được rồi!

Tế Ðiên đứng dạy định ra ngoài Khổng Quý lật đật đứng dậy năn nỉ:

- Sư phụ, lão nhân gia bắt hắn ở đâu mà chẳng được, cần gì phải bắt hắn ở đây. Nếu bắt hắn tại miếu này đưa lên quan thì cả tôi cũng bị liên lụy vì bị cho cùng là một phe với hắn. Xin sư phụ từ bi, từ bi cho!

Dương Minh cũng ráp lại năn nỉ:

- Thưa sư phó, hôm nay lão nhân gia nể mặt chúng tôi mà tha thứ cho hắn một phen. Khổng Quý đã xuất gia được mấy năm rồi, để bị liên lụy vào tội nghiệp.

Tế Ðiên nói:

- Thôi được, ai nấy đều năn nỉ xin tha cho hắn. Hôm nay nể mặt mọi người, ta không bắt hắn ở đây. Lục Thông, con nắm giò nó ném ra ngoài tường cho nó rớt xuống khe núi, chồn sói ăn cho rồi!

Lục Thông là một thằng khờ, bảo sao thì làm vậy, hắn nắm chân Hoa Vân Long ném ra ngoài tường, không cần biết có bị chết không!

Lục Thông ném Hoa Vân Long xong bèn bước vào Tây phối phòng. Hắn thấy một ông Hòa thượng mặt mày dơ dáy, tóc dài cả hai tấc, tăng bào rách tươm, áo tay ngắn lại thiếu bâu, lưng buộc dây nhung, chân mang đôi dép cỏ. Lục Thông hết dòm lên lại dòn xuống, không biết đó là loại người gì. Dương Minh bảo:

- Lục Thông, em đến lạy chào sư phụ đi!

- Sao không giống sư phó (ông thầy tu) ?

Tế Ðiên nói:

- A, cái thằng này, mi nói ta không giống sư phó hả? Mi thấy như vầy chưa?

Nói rồi kéo tăng bào lên chùm đầu, hù một tiếng Lục Thông sợ quá chạy tuốt ra ngoài. Dương Minh hỏi:

- Cái gì vậy?

Lục Thông đáp:

- Ghê quá!

Dương Minh bảo:

- Em mau đến dập đầu lạy sư phụ đi!

Lục Thông lúc đó mới quỳ xuống làm lễ. Tế Ðiên nói:

- Mi sợ ta không?

- Sợ lắm sư phụ đừng nhát tôi.

Dương Minh nói:

- Mời sư phụ uống rượu.

Tế Ðiên uống một chén rồi ho một tiếng. Dương Minh nói:

- Sư phụ làm sao thế?

- Ta thấy thần sắc năm người các ngươi không tốt, chắc phải gặp tai nạn hung hiểm lắm chứ chẳng không. Trong vòng một tháng, các ngươi sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng đấy.

Bọn Dương Minh nghe nói thất kinh, lật đật nài nỉ:

- Thưa sư phụ, xin lão nhân cứu giùm tụi con.

- Các ngươi phải nghe lời Hòa thượng ta may ra mới cứu được. Trong vòng tháng này các người không được bước ra Bồng Lai quán họa may mới xu cát tỵ hung được. Nếu không nghe lời ta trong tháng này bước ra khỏi Bồng Lai quán, tánh mạng bị nguy nan, Hòa thượng ta không cứu được, chừng đó đừng trách Hòa thượng ta xấu bụng nhé!

Dương Minh và Khổng Quý nói:

- Xin vâng, chúng con xin nghe lời sư phụ dạy bảo, trong tháng này không ra khỏi Bồng Lai quán. Xin sư phụ ở lại chơi ít ngày rồi hãy đi.

- Ta có việc, chút nữa phải đi ngay. Ta đi rồi các ngươi nhớ lời ta dặn đó.

- Ai nấy đều vâng hứa, cùng đưa Tế Ðiên ra cổng. Tế Ðiên ra cổng còn căn dặn một lần nữa rồi mới đi xuống núi. Vừa mới vào thành, tới ngã tư đường, Tế Ðiên thấy một đám quan binh đằng kia đi lại dẫn theo hai người bị trói: chíng là Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh. Tế Ðiên án linh soi xét, biết rõ nguồn cơn.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Tư, 11 Apr 2012, 8:14 PM | Message # 81
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 78


Mất công văn, Sài, Ðỗ bị còng
Thát lời giả Tế Công đầu án
Nghe Tế Ðiên đòi đi cầu, Sài, Ðỗ hai vị Ban đầu ở lại trong phòng chờ đợi. Chờ cả buổi mà không thấy Tế Ðiên quay trở lại. Sài đầu bèn nói với Ðỗ Chấn Anh:

- Này Ðỗ hiền đệ,Hòa thượng thật là dở khùng dở điên, làm bể bìng trà nước dây ra cả giường, ướt hết cả bao đồ rồi còn gì.

- Thì mở bao đồ ra coi, coi chừng Hải bộ công văn bị ướt hết đấy!

Hai người mở bao đồ ra xem , quả nhiên văn thư bị ướt một góc, dù được gói bằng giấy dầu cẩn thận, giấy dầu rách đi bị nước thấm vào. Hai người lấy văn thư ra trải trên giường hong cho khô. Lại chờ đợi một hồi lâu nữa cũng không thấy Tế Ðiên trở lại. Sài đầu nói:

- Chúng ta đi xem thử Hòa thượng đi cầu ra chưa?

- Hai người bước ra khòi Ðông phối phòng, ra nhà tranh xem thử, thấy phổ ky đang cầm đèn đứng ngoài nhà tranh rọi sáng, thì ngạc nhiên hỏi:

- Ông Hòa thượng của chúng tôi đi cầu nãy giờ chưa ra à?

Phổ ky cũng sốt ruột, thò đầu vào xem cũng chẳng thấy Hòa thượng đâu cả. Hắn nói:

- Lạ thiệt làm sao mất tiêu vậy cà?

Sài đầu hỏi: - Thế nào?

- Tôi thấy ổng bước vô nhà tranh rõ ràng mà, sao bây giờ lại không thấy?

- Chắc có lẽ Hòa thượng đi đâu rồi đa!

Ðỗ Chấn Anh nói:

- Rõ ràng mình bị ổng gạt rồi!

Nói xong hai người trở về phòng. Về tới nơi thấy từ Ðông phối phòng của mình đi ra một người bận đồ dạ hành, tót lên nóc nhà. Sài đầu, Ðỗ dầu ngạc nhiên, muốn đuổi theo nhưng đã muộn. Sài đầu nói:

- Mau vô phòng xem lại coi có mất cái gì không?

Hai người lật đật vào phòng thấy tờ công văn bắt Hoa Vân Long không còn đó nữa. Sài đầu bèn truy hô lên. Phổ ky chạy tới hỏi:

- Việc gì thế?

- Chúng tôi bị mất trộm.

- Ðây chắc là nguyên cớ chi đây. Các ông ba người bây giờ chỉ còn hai, bây giờ lại la toáng lên mất đồ, định gạt chúng tôi không được đâu? Các ông giở trò đó không được rồi đa!

Sài đầu bèn quýnh lên cãi lại, phổ ky la lối om sòm, chưởng quỹ cũng đến xem.

Chủ quan này là Tam ban tổng đầu huyện Long Du tên Dương Quốc Ðống, một nhân vật có tiếng tăm ở địa phương. Thấy mặt chưởng quỹ, phổ ky nói:

- Mấy người này có ba người, trong đó có một Hòa thượng. Hòa thượng đi đâu không biết, hai người này ở lại rao lên mất trộm.

Chưởng quỹ nghe nói, bảo:

- Ðây chắc là Hòa thượng mang đồ đi rồi, bọn họ giả vờ, vu khống cho chúng ta. Phổ ky, ngươi đi hỏi xem các khách trọ có mất vật gì không? nếu mất đồ thì mấy người này nói đúng.

Phổ ky rao lên:

- Thưa quý vị khách trọ, xin quý vị xem lại mình có mất thứ gì không? Nếu có mất thì báo ngay cho chúng tôi biết!

Các phòng đều đốt đèn lên. Phổ ky đi gõ cửa hỏi từng phòng. Bên trong đều trả lời không mất chi cả. Ðến thượng phòng, phổ ky hỏi:

- Sư phụ ở thượng phòng có mất món chi không?

Hỏi liên tiếp mấy lần, bên trong vẫn lặng yên không có tiếng người đáp lại. Phổ ky xô cửa, cửa không cài then. Phổ ky bước vào xem, bên trong vẫn còn ánh đèn. Vừa vén rèm lên, phổ ky hết hồn, “a” lên một tiếng, bỏ chạy tuốt ra ngoài, mặt xanh tái xám.

- Cái gì vậy, cái gì vậy?

Mọi người xúm lại hỏi. Phổ ky ấy đớ lưỡi nói không ra lời. Phải một hồi lâu sau mới nói:

- Má ơi, sợ chết đi được.

Mọi người kéo lên thượng phòng coi lại, thấy vị Hòa thượng ở trọ chỉ còn khúc mình đang ngồi trên ghế, chiếc đầu bị chặt nằm lăn ra đất. Chưởng quỹ nói:

- Ðừng cho hai người ở Ðông phối phòng trốn đi nhé. Chuyện này chắc do ông Hòa thượng đi chung với họ giết hòa thượng đây rồi bỏ trốn đó!

Ai nấy đều cho lời ấy đúng, bèn đến Ðông phối phòng khóa cửa nhốt Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh lại. Chưởng quỹ nói:

- Ông Hòa thượng kiếc đó giết người rồi bỏ trốn, hai ông chắc phải biết! Mạng người chứ không phải ít.

Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh có miệng mà không nói ra được! Mỗi người một câu, ồn ào suốt đêm. Chưởng quỹ nói với phổ ky:

- Mấy người đừng cho hai người ấy trốn đi nhé!

Rồi cho người lên huyện báo ngay. Giây lát, quan đầu và quan binh đều kéo nhau đến. Lưu đầu nói:

- Hai vị này đi lên hầu quan nhé!

Nói rồi vung thiết luyện lên, trói sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh lại. Sài Nguyên Lộc nói:

- Các vị Ban đầu, tại sao lại trói chúng tôi như thế này?

Lưu đầu nói:

- Hai vị đừng nói dài dòng, có gì lên quan sẽ nói.

Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh bị mất công văn, lòng đang lo lắng; kế xảy ra vụ án mạng, càng nghĩ càng thêm giận Tế Ðiên. Trời đã sáng, quan binh giải Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh về quan đường huyện Long Du. Ra khỏi Dương gia điếm, vừa đến ngã tư đường họ thấy Tế Ðiên từ đàng xa đi lại. Gặp hai vị Ban đầu, Tế Ðiên nói ngay:

- Hay a, hai cái ông nhà này, nhè ám trời sáng lại cầm hoa đi hái bầu, hái rồi không chịu đi chơi để cho diều móng nhọn chộp trúng, bây giờ rủ ta lên quan à?

Sài đầu, Ðỗ đầu nghe Tế Ðiên nói thế tức giận hai con mắt trợn trừng.

Tế Ðiên nói gì thế? Ðó là tiếng lóng của giới giang hồ. Ám trời sáng có nghĩa là đang đêm, cầm hoa đi hái bầu có nghĩa là xách dao đi giết hoà thượng (gáo dừa hòa thượng như trái bầu), chẳng chịu đi chơi để cho diều móng nhọn chộp trúng có nghĩa là không chịu trốn đi để bị quan tóm được. Nghe mấy câu này, Sài đầu tức giận hỏi:

- Hay cho Hòa thượng, ai dạy ông nói những câu đó thế?

- Chứ không phải hai ông dạy ta à?

Quan nhân nghe hai bên đối đáp như vậy bèn nói:

- Ðại sư phụ là bạn của họ nên mới nòi chuyện thân mật như vậy. Quan binh đâu bắt luôn ông ấy đi.

- Bắt thì bắt, cho ta là bạn thì ta cứ là bạn, sợ gì!

Giây lát các sai dịch đến, đem giây sắt lại, trói Hò thượng dẫn đi. Sai dịch nói:

- Hòa thượng là người bạn tốt thật.

Tế Ðiên nói:

- Bạn tốt hả? Vậy chú hãy đãi rượu ta đi.

Anh sai dịch này là người mới vào nghề, nghe Hòa thượng đòi uống rượu, nổi giận nói:

- Thôi, ông đi đi, nhè tôi mà đòi uống rượu chứ, có nằm mơ không đấy?

- A, cái thằng này, mình xử đẹp mà nó chẳng chịu đẹp chứ! Bây giờ Hòa thượng ta không thèm lên quan nữa, ngươi làm gì ta?

Nói rồi Tế Ðiên mang cả thiết luyện (dây sắt) nhảy lên mái nhà. Lưu đầu thấy vậy, bước tới đánh sai dịch một bạt tai, nói:

- Mi để sai sự trốn đi, bộ muốn mọt gông hả?

Tên sai dịch không dám hé một lời. Lưu đầu nói:

- Mời đại sư phụ xuống đây uống rượu.

- Ta xuống, quan binh không được đánh ta về chuyện này đấy nhé!

Nói rồi Tế Ðiên nhảy xuống, nói:

- Lưu đầu nè, ông họ gì?

- Sư phụ đãng trí thật, gọi tôi là Lưu đầu mà còn hỏi tôi họ gì?

- Ông mời ta uống rượu gì?

- Xế cửa nha môn huyện Long Du có một đại tửu quán, rượu gì cũng có. Hòa thượng muốn uống thứ nào, tôi cũng đãi tất. Ở đó tôi có sổ ghi, chứ hiện giờ không có tiền mặt.

- Vậy thì được!

Giây lát mọi người về trước cửa nha môn huyện Lonh Du. Xế cửa nha môn về phía Nam có bảng đề tửu quán tên là Tam Nghĩa điếm. Tế Ðiên và mọi người bước vào quán rượu, đi thẳng vào hậu đường ngồi xuống. Lưu đầu nói:

- Hòa thượng ơi! Ông là người bạn tốt thì đừng để cho bọn tôi khỏi hỏi tới hỏi lui mất thì giờ làm chi, lát nữa trong vụ án có như thế nào ông khai hết ra nhé!

- Ừ, ta khai hết, không chừa một điều gì!

- Vụ án ở ngoài cửa Nam có phải ông làm không?

- Ta đấy.

- Vụ án trước cửa tiệm đổi tiến họ Cao ở ngoài cửa Bắc cũng do ông gây ra phải không?

- Ta đấy, muốn nói điều gì, ăn rồi nói tiếp.

- Cũng được, lát nữa ăn xong vào Ban phòng, ông đem tình tiết vụ án viết vào một tờ giấy trình lên là xong.

- Ăn trước đã, mọi việc sẽ tính sau. Phổ ky, lại đây!

Sài đầu, Ðỗ đấu biết Tế Ðiên nói như vậy là đặt điều để bắt người ta bao cơm thôi. Phổ ky tới hỏi:

- Ðại sư phụ muốn ăn món chi?

- Tiệm này có những món gì nào?

- Bình thường có những món vừa vừa, còn những món như sơn hào hải vị nếu cần cũng có đủ.

- Chú dọn cho ta một mâm sơn hào hải vị đặc biệt và 5 cân Thiệu Hưng lâu năm.

- Phổ ky lau bàn sửa ghế vừa xong thì cơm canh đã dọn lên. Rượu canh hâm nóng, trái cây tươi ngon, thịt ướp chiên xào bốc khói dọn đầy cả bàn. Tế Ðiên nói:

- Sài đầu, Ðỗ đầu, hai ông không ăn thì coi ta ăn đây.

- Tế Ðiên vừa ăn vừa uống tì tì. Lưu đầu nhìn thấy vậy trong bụng nghĩ: “Hòa thượng này tưởng bở thiệt! Mấy vụ án đó tội đến phải chém đầu tức khắc chứ chẳng phải chơi đâu!”

Thấy Tế Ðiên ăn uống xong xuôi, Lưu đầu kêu phổ ky lại tính tiền. Cộng tất cả tiến ăn uống là 10 lượng 4 tiến. Lưu đầu nói:

- Ghi sổ cho ta.

Nói rồi dẫn Tế Ðiên, Sài, Ðỗ hai vị về Ban phòng của nha môn. Lưu đầu nói:

- Này Hòa thượng, ông nói đi! Trong hoa viên nhà Tú tài Cao Chiết Quế ở ngoài cửa Nam, mời lão Diệp Thu Sương về bắt yêu, nửa chừng đầu lão đạo mất tiêu trên pháp đài, việc ấy là sao vậy?

- Ta đâu có biết!

- Sao ông nói kỳ vậy! Hồi nãy ông nói án mạng ở cửa Nam là do ông làm, bây giờ sao ông lại không nhận?

- Chuyện đó ta có nói là ta có bắt trộm con gà giò ở ngoài cửa Nam thôi, còn vụ án nhân mạng đó ta đâu có làm. Ta làm gì mà lớn gan vậy?

- Còn ở trước tiệm đổi tiền của họ Cao ngoài cửa Bắc, khi không mà lột xác lìa đầu còn dính một chút da nơi cổ, án mạng đó có dính líu tới ông không?

- Không nha! Ở ngoài cửa Bắc, một hôm trước tiệm đổi tiền nhà họ Cao, ta gặp một con mèo mướp của ai, ta tóm đem đi thôi, việc gì khác ta đâu có biết!

- Ông đừng nói loanh quanh! Ta đâu có hỏi chuyện trộm bắt mèo gà. Vụ án ông Hòa thượng bị giết ở Dương gia điếm cũng là ông chứ ai?

- Ta thiệt không biết làm sao mà trả lời được.

Các vị Ban đầu nghe đối đáp đều tức giận, không thèm hỏi nữa. Có người chạy vào bẩm báo với quan huyện. Quan huyện nghe nói lệnh truyền ba ban Tráng, Khoái, Tạo tới hầu, lập tức thăng đường, bảo dẫn Hòa thượng vào ngay.
 
LongTracAn Date: Thứ Tư, 11 Apr 2012, 8:14 PM | Message # 82
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 79

Huyện Long Du ngày phá luôn ba án
Nhị Long Cư đùa cợt kẻ hung tàn
Theo lệnh truyền, Tế Ðiên và hai vị Ban đầu bị áp giải vào đại đường. Vào đến đại đường, Tế Ðiên đứng thẳng ngước nhìn lên: Quan huyện này ngũ quan đoan chánh, nghi biểu khác thường. Ngồi trên nhìn xuống, quan huyện thấy trước mặt mình một ông tăng liền hỏi:

- Vị tăng nhân kia, thấy bản huyện sao không chịu quỳ?

- Lão gia làm quan, quan chức có cái sang của quan chức, thì tăng gia cũng có cái tôn quý của tăng gia. Ta không phạm luật vua phép nước, ở đây không có Phật Tổ, bảo ta quỳ là sao?

- Tăng nhân tên hiệu là chi, xuất gia ở chùa nào?

- Lão gia đã hỏi, ta xin nói: Ta là Tế Ðiên Hòa thượng ở chùa Linh Ẩn. Lão gia biết tiếng tăm của Tế Công to lớn đến đường nào chưa?

Quan huyện nghe nói liền nghĩ thầm: “Tế Công là thế tăng của Tần Thừa tướng, làm sao mà hình dạng gớm ghiếc như vậy được”. Trong lòng chần chừ không tin, bèn hỏi:

- Ông là Tế Ðiên, vậy thì việc ông Hòa thượng bị giết rơi đầu ở Dương Gia điếm chắc ông biết rõ!

- Ta nào có biết chi.

- Ông đã là Tế Ðiên ở chùa linh Ẩn, vậy ông tới đây để làm gì?

- Ta vâng lệnh dụ của Thừa Tướng, mang hai vị Ban đầu của thành Lâm An đi biện án, bắt tên giặc Hoa Vân Long trộm phụng quan va vòng ngọc ở Lâm An.

Quan huyện truyền dẫn hai vị Ban đầu vào. Giây lát, hai vị Ban đầu được đưa tới công đường. Sài Nguyên Lộc nói:

- Kính bẩm lão gia, hạ dịch là Sài Nguyên Lộc xin thỉnh an lão gia.

Ðỗ Chấn Anh cũng bước tới thi lễ. Quan huyện hỏi:

- Hai người là Ban đầu ở Lâm An phải không?

- Thưa vâng, bọn hạ dịch là bộ khoái nha môn của Thái thú Lâm An.

- Các ngươi ra đi biện án mà có đem Hải bộ công văn theo không? Hãy đưa cho ta xem!

Tế Ðiên nói hớt:

- Lão gia hỏi đến công văn à! Nó vừa mất trong điếm hồi hôm nay!

Quan huyện nghe trả lời, giận đùng đùng, nói:

- Làm gì có chuyện khéo như vậy được! khi ta hỏi, cứ chối dây đẩy, bây giờ lại nói hớt. Bây đâu, đè ông Hòa thượng này đánh 40 hèo cho ta! Ðánh xong lại hỏi tiếp!

Tạo ban hai bên dạ ran, ráp lại đè Tế Ðiên xuống trước công đường. Tế Ðiên la lên:

- Ta sắp bị đánh đây! Ta sắp bị đánh đây!

Tạo ban nói:

- Hòa thượng ơi! Ông có la cũng vô ích thôi! Mau nằm xuống đi để tụi tôi khỏi phải ra sức.Ðang lúc chộn rộn như vậy thì bên ngoài nghe có tiếng nói lớn:

- Bẩm lão gia, đừng đánh, cho tôi xin, cho tôi xin! Muôn ngàn lần chớ đánh vị Hòa thượng này. Hạ dịch Y Sĩ Hùng nhận ra ông chíng là Tế Công Linh Ẩn đấy.

Quan huyện hỏi:

- Y Sĩ Hùng, làm sao ngươi biết được ông ấy là Tế Công?

- Từ trước lúc cứu Từ Trị Bình Từ đại lão gia, tôi đi trộm Ngũ lôi bát quái thiên ssu phù ở Các Thiên lâu, có gặp Tế Công một lần nên nhớ. Lão gia không đánh Tế Công được đâu!

Y Sĩ Hùng làm quan nhân ở huyện này cũng có nguyên ủy của nó. Nguyên sau khi trộm Ngũ lôi bát quái thiên sư phù ở Các Thiên lâu của Tần tướng phủ và cứu Từ Trị Bình xong, sau đó Từ Trị Bình liên tiếp thi đỗ mấy khoa, được bổ làm tri huyện. Y Sĩ Hùng tìm đến xin làm sai dịch cho họ Từ. Từ trị Bình nói:

- Chú là ân nhân cứu mạng ta, bây giờ lại đi làm sai dịch cho ta, nói chuyện với ta mà ta ngồi chú đứng, lòng ta áy náy không yên. Còn nếu để chú ngồi thưa chuyện thì không ra quy củ gì hết. Ðể ta tiến cử chú làm sai dịch cho một địa phương khác.

Từ Trị Bình mới tiến cử y cho Ngô đại lão gia là huyện lịnh huyện Lonh Du, vốn là bạn đồng song của mình. Ngô lão gia cũng biết cách dùng người bèn cắt y làm tổng ban đứng đầu 8 ban trong huyện. Hôm nay Y Sĩ Hùng đang ngồi ngoài Ban phòng, nghe nói sắp đánh Tế Ðiên Hòa thượng, mới nghĩ bụng: “Không chừng là Tế Ðiên Hòa thượng mình quen hồi trước, để mình vào xem thử”. Bước vào cổng đường, Y Sĩ Hùng thấy đúng là Tế Ðiên, lật đật chạy đến bẩm báo cho quan huyện biết. Quan huyện nghe bẩm, lập tức bước đến trước Tế Ðiên nói:

- Bạch Thánh tăng! Ngàn muôn lần xin người thứ lỗi cho, đệ tử nhất thời mờ tối, xin mời Thánh tăng bước lên này ngồi.

- Lão gia nói chi những lời ấy, không biết không có lỗi gì đâu mà!

Quan huyện lật đật xá dài, nói:

- Ðệ tử từ lâu nghe đại danh của Thánh tăng biết rành quá khứ vị lai, thi triển Phật pháp vô biên! Hiện ở huyện Long Du này xảy ra ba vụ án mạng cùng một lúc mà không tìm thấy hung thủ cũng không người đối chứng. Cầu xin Thánh tăng đoán biết chỉ dạy cho!

- Không cần tính toán làm gì, lão gia bảo đem văn phòng tứ bảo ra, Hòa thượng ta viết lên đó là xong ngay!

Quan huyện bèn sai người mang giấy viết và bút mực đến. Tế Ðiên xoay lưng lại với mọi người, lấy tay áo che lại, viết lia lịa một hồi lâu rồi dán lại cẩn thận, nói;

- Lão gia mang theo thư này, chừng đến Dương Gia điếm ngoài cửa đông khám nghiệm tử thi, khi nào kiệu dừng lại hãy mở thư ra xem. Ba vụ án mạng đã được nói rõ trong đó. Cần nhất là đừng mở ra trước, nếu mở ra trước thì không có linh nghiệm đâu nhé!

Quan huyện gật đầu, tiếp nhận phong thư, trên có vẽ một bầu rượu và bảy cái chung, đó là biểu hiệu của Tế Ðiên. Sau khi quan huyện cất phong thư xong, Tế Ðiên bèn nói:

- Lão gia nên sai hai vị Ban đầu là Dương Quốc Ðống và Y Sĩ Hùng theo ta đi biện án, còn hai vị ban đầu của ta tạm thời ở lại nha môn nghỉ ngơi nhé!

Tri huyện bằng lòng, bèn sai Dương Quốc Ðống và Y Sĩ Hùng cùng theo Tế Ðiên đi biện án.

Ra khỏi nha môn, Y Sĩ Hùng hỏi:

- Bạch Thánh tăng, từ trước đến nay Ngài vẫn mạnh?

- Ừ, không có bệnh chi.

Y Sĩ Hùng nói với Dương Quốc Ðống:

- Dương đại ca, nghe nói tẩu tẩu đang bị bệnh phải không?

- Vâng.

- Ðại ca nên dập đầu xin với Tế Công trị bệnh cho. Lão nhân gia nổi tiếng là bậc “diệu dược tiên đơn, trị đâu hết đó”, bất luận bệnh chi, gặp Ngài là lành mạnh hết.

Dương Quốc Ðống nghe nói thế, bước tới Tế Ðiên thi lễ:

- Xin Thánh tăng từ bi, từ bi, thí cho tiên đơn dược liệu.

- Ðừng vội gấp, thuốc đã có sẵn đây. Bây giờ chúng ta đi biện án trước đã.

Y Sĩ Hùng nói:

- Sư phụ, mình di biện án ở đâu?

- Lên Ngũ Lý Bia.

Hai người thấy Tế Ðiên đi tới ba bước, đi lui hai bước, Y Sĩ Hùng nói:

- Bạch Thánh tăng, đi kiểu này bao giờ mới tới nơi được? Phải đi mau một chút chứ!

- Ta muốn đi mau mà hai ông không biết có đi theo kịp không?

Dương Quốc Ðống nói:

- Ði kịp mà!

Tế Ðiên rảo bước đi nhanh, nhanh dường như sao xẹt. Hai người ở sau cố sức đuổi theo. Chớp mắt không thấy hình bóng Hòa thượng đâu cả. Hai người đinh ninh: “Cứ đuổi theo nhanh, thế nào cũng gặp được ở Ngũ Lý Bia”. Hai người cứ cắm đầu chạy miết tới trước, nào dè Tế Ðiên núp lại trong ngõ hẻm, đợi hai người chạy qua mới đủng đỉnh bước đi về phía trước. Không xa về phía trước, ở phía Tây đường có một tòa tửu quán, chưởng quỹ họ Tôn đang cần bút tính tiền. Ðến hết trang kết toán nói bao nhiêu là bao nhiêu, viết thêm vào đó hai số nhà hàng cũng không kiểm tra lại. Lúc đó chưởng quỹ đang lật qua trang, cần viết sửa soạn viết thêm thì Tế Ðiên ở ngoài bước ào vào, hỏi chưởng quỹ:

- Ố dào, ông có phải là chưởng quỹ họ Tôn không?

- Tôi họ Tôn đây, có việc gì thế?

- Ông có phải là anh em bạn thân thiết với Dương Quốc Ðống, Tổng tam đầu của huyện Long Du phải không?

- Phải!

- Vợ Dương Quốc Ðống chết rồi, ông có biết chưa?

Nghe nói như vậy, chưởng quỹ kinh ngạc, “a” lên một tiếng, cây viết cầm trên tay rơi tuốt xuống, vẽ trên trang giấy một đường tròn đen sì. Coi lại mấy con số bị bôi đen hết. Chưởng quỹ hỏi:

- Sao Hòa thượng lại biết được chuyện ấy?

- Sáng nay, Dương đấu đến chùa ta mời thầy tụng đám. Ông ta nói mời 10 hòa thượng tụng đám, 7 hòa thượng ngồi đàn chẩn tế , khi gần xong thêm một đàn “Tứ lang thám mẫu”, vẽ mặt mang râu cho vui.

Chưởng quỹ nghe trả lời như vậy cũng nói:

- Trong chùa Hòa thượng làm đám vui thiệt!

- Ừ vui chứ, Dương đầu nhờ ta thuận đường ghé cho chú biết nên ta mới ghé cho chú hay đây.

- Phiền đại sư phó quá! Xin mời, xin mời vào trong này uống trà! Uống chung rượu giải khát!

- Ðược, ta cũng muốn uống tí rượu đây.

Chưởng quỹ lại nói phổ ky đem cho Tế Ðiên hai bầu rượu và nói với phổ ky:

- Ta cùng với Dương đầu là chỗ thân tình, không thể nào không đi được! Lát nữa mi lại tiệm bánh bao đặt cho ta một mâm, ghi sổ rồi tính tiền sau. Ngày thường Dương đầu đối xử với chúng ta rất tốt, chúng ta nên đi một lễ vật chung, đến tiệm vải xé cho một đoạn 8 thước kêu thợ cắt cho 4 chữ “Giá phản Dao trì” (Cỡi hạc quy tiên) mới phải.

Mọi người đều tán đồng. Tế Ðiên uống rượu xong mới nói:

- Ta đi nhé!

Mọi người đều đồng thanh:

- Nhọc Hòa thượng quá!

Thế là Tế Ðiên báo tang bậy bạ để uống hết hai bầu rượu. Ra khỏi quán, Tế Ðiên đi chầm chậm về phía trước.

Ðến ngã tư đường, nhìn về hướng Nam có một quán rượu tên là Ðức Long Cư. Bên trong dao thớt râm ran. Tiếng gọi thức ăn vang dội. Phòng ăn chật ních người. Ðối diện bên kia đường có một tiệm cơm tên là Nhị Long Cư, thực khách vắng hoe, chưởng quỹ ngồi chống tay ngáp vặt, phổ ky ngồi buồn hiu, trên bếp cây bún nằm nguyên vẹn lạc lõng. Tế Ðiên mạnh dạn bước vào Nhị Long Cư, hỏi:

- Sao tiệm chú vắng hoe vậy?

- Thôi, đại sư phụ đừng hỏi nữa! Hồi lão chưởng quỹ còn sinh tiền, tiệm Nhị Long Cư bán buôn phát đạt nhất huyện Long Du này, ai mà chẳng biết.. Bây giờ lão chưởng quỹ quy tiên, thiếu chưởng quỹ lên thay không được vậy. Thật là bán buôn theo duyên của mỗi người! Từ ngày ông ấy nắm quyền, việc buôn bán ngày càng sút giảm. Mới đây phổ ky tiệm này bỏ đi hết. Bên kia đường mới mở tiệm Ðức Long Cư, tuy nói: “Thuyền nhiều nào ngại sông”, mà tiệm người ta mỗi ngày mỗi phát đạt, còn tiệm chúng tôi mỗi ngày mỗi vắng thêm. Hôm qua bán được 800 tiền, cả quán ăn tiêu hết. Hôm nay giờ này vẫn chưa ai mở hàng cả. Tôi là con em của quán này. Tôi định bán tranh với quán kia để giành khách. Họ bán hai món 120, tôi bán hai món 100 thôi, nhưng vốn mình không có!

Tế Ðiên cười hà hà nói:

- Chú có muốn bán đắt không?

- Bán đắt ai lại không muốn!

- Nếu chú muốn, ta sẽ giúp cho!


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Tư, 11 Apr 2012, 8:14 PM | Message # 83
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 80Nghe nói xóc nổi giận đánh Hòa Thượng
Nghiệm tử thi hung phạm khai sự tình
Nghe Tế Ðiên hứa giúp tiệm bán đắt, phổ ky nói:

- Chúng tôi muốn bán đắt lắm chớ, mà Hòa thượng coi đó, đồ đạc đâu có gì! Chỉ có mấy cân thịt, mười mấy cân bún khô, một con gà giò, rượu cũng không còn bao nhiêu, cả phòng bàn ghế thưa thớt mà làm sao bán cho đắt được?

Tế Ðiên nói:

- Không hề gì, tiệm có nước không?

- Phía sau có cái giếng.

- Ðược rồi, có nước là có rượu. Chú cứ múc nước làm rượu đem ra bán. Ta bảo đảm là không có ai phiền hà gì hết, chú bán liền một lúc được 100 điếu tiền cho coi. Chú kêu chưởng quỹ khảy bàn toán lóc cóc cho giòn lên, đầu bếp xào qua xào lại nghe xèo xèo. Ta kêu hai bầu rượu, chú hô hai bầu rượu ngon để bên ngoài nghe thấy, một lát khách vô đầy quán.

Phổ ky là một người mau mắn, lập tức làm theo lời Tế Ðiên: bảo chưởng quỹ khảy bàn toán kêu rân lên, đầu bếp xào lia lịa. Tế Ðiên kêu:

- Cho hai bầu rượu!

Phổ ky lập lại:

- Hai bầu rượu ngon nhé!

Chưởng quỹ và mọi người trong quán đều đáp vang lên:

- Có ngay!

Phổ ky vừa đem rượu cho Tế Ðiên thì bên ngoài có khách vào uống rượu. Phổ ky nhìn ra là Trần chưởng quỹ bán tạp hóa ở xế cửa đối diện. Bình thường vị chưởng quỹ này rất ghét những người uống rượu. Phổ ky trong tiệm ông uống rượu mà bị ông bắt gặp là không yên với ông ta. Hôm nay vừa ăn cơm xong, xúc miệng ở trong nhà, ông ta chợt mê đi, tự động bước sang quán Nhị Long Cư, kêu:

- Cho tôi hai bầu rượu.

Phổ ky biết Trần chưởng quỹ xưa nay không uống rượu mới hỏi:

- Trấn chưởng quỹ, bữa nay uống rượu nữa à!

Trần chưởng quỹ nhìn anh ta một cái, nói:

- Tôi muốn uống rượu mặc tôi, chú hỏi làm chi?

Phổ ky thấy ông ta cương quyết bèn đem đến hai bầu rượu. Lúc này Trần chưởng quỹ mới tỉnh lại, tự nghĩ: “Hồi nãy ăn cơm rồi mình đâu có muốn uống rượu, làm sao trong bụng hồ đồ lại muốn uống rượu nữa kìa?”. Rồi lại nghĩ: “Lỡ đã kêu rượu rồi, thì hãy nếm thử xem sao?”. Ông ta là người không uống rượu, bữa nay cũng đến uống. Ngay lúc đó có một vị khách bước vào, hai mắt trợn ngược, trong tay cầm một cái chén. Ông ta đi mua 3 tiền bông hẹ, 1 tiền xì dầu. Khi ngang qua cửa Nhị Long Cư, bỗng mê đi, bước thẳng vào quán kêu:

- Hai bầu rượu nhé.

Phổ ky đáp:

- Có ngay. Rồi đem rượu tới.

Người kia tỉnh lại, tự nghĩ: “Nhà mình chưa ăn cơm, sao mình lại vô đây uống rượu nhỉ?”. Người ấy ngạc nhiên về trường hợp của mình thì bên ngoài có một người nữa bước vào, trên tay có cầm cái chén có đựng hai miếng đậu hũ. Nhà anh ta đang chờ mua đồ ăn về làm cơm, bảo anh ta đi mua đậu hũ, ngang qua quán rượu, tự động ghé vào kêu rượu uống. Phổ ky đem rượu ra. Anh ta mới tỉnh lại và tự hỏi:

- Trong nhà đang làm cơm, tại sao mình lại vô đây kêu rượu uống?

Người kia nói:

- Tôi sẵn có bông hẹ, anh lại có đậu hũ, hai ta cùng hùn lại làm món xào đậu hũ, uống một bữa đi.

Cứ thế, 5, 3 người lác đác kéo vào tiệm. Bỗng từ bên ngoài bước vào một người, trên tay cầm 5 gói thức ăn, kiếm một bàn ngồi xuống và lẩm bẩm:

- Một gói cho lão nhị, lão tam một gói, lão tứ một gói. Phổ ky, đem cho ta 10 hũ rượu để nhắm với 6 món này trước đã. Bọn bốn anh em ta, muốn cái gì là được cái nấy nhé!

Phổ ky dòm lại, hình như ông ta đang nói chuyện với người nào đó, cũng không biết nguyên do tại sao? Nguyên do bọn anh em kết nghĩa có tất cả là năm người, hắn ta là anh cả, hôm nay mời bốn em kết nghĩa vào tiệm Ðức Long Cư uống rượu. Bốn người kia đã vào tiệm Ðức Long Cư rồi, riêng mình hắn ta đi lộn đường, phảng phất như thấy bốn người kia đang ngồi trong tiệm Nhị Long Cư, mới đem mấy gói đồ ăn chia cho mỗi người một gói. Chừng qua Ðức Long Cư xem lại thì thấy bốn người kia đang ngồi ở đó, hắn kêu cả bọn cùng sang Nhị Long Cư cùng uống cho vui.

Giây lát, khách vào uống chật phòng, phổ ky cũng không vội đến. Người mỗi lúc một nhiều mà rượu lại hết nhẵn. Phổ ky lại nghĩ: “Không có rượu thì múc nước lên bán”. Nghĩ rồi bèn ra sau múc một xô nước đổ vào lu rượu, đong vào bầu cho khách. Vừa uống xong một hớp, vị khách ấy kêu:

- Phổ ky, lại đây!

Phổ ky vội nghĩ: “Cha, không xong rồi, cho họ uống nước, họ lại cự mình đây!”. Phổ ky lật đật đến hỏi:

- Ðại gia, cần món chi?

- Bộ rượu này chú mới đổi thứ khác hả?

- Bộ không được ngon, phải không?

- Ðâu có, rượu này ngon hơn trước nhiều. Nếu chú có thứ đó thì mỗi bữa ta sẽ ra đây làm một chầu.

Phổ ky nghĩ: “Lạ thật, mình cho ông ta uống nước lạnh mà ông ta lại khen ngon kìa?”

Ðang lúc phòng rượu khách ngồi đầy, kẻ ra người vô tấp nập, thì từ bên ngoài có hai người bước vào. Người đi đầu mặt xanh mét, cặp chân mày ngắn nằm trên đôi mắt ba góc, chiếc mũi chim ưng nhô lên khỏi đôi má hóp. Anh ta mặc chiếc áo xanh, đội mũ lệnh, vai choàng áo cừu lớn. Người đi sau đầu thỏ mắt rắn, vai rùa lưng rắn. thấy hai người bước vào, các tửu khách đều nói:

- Tam gia, tứ gia! Mời lại đây uống rượu!

- Xin quý vị để tôi được tự nhiên.

Nói rồi họ đi vào ngồi xuống chiếc bàn phía sau Tế Ðiên. Phổ ky thấy hai vị bước vào bèn chau mày vì biết họ là chúa ăn quỵt. Nhưng không biết làm sao, đành phải bước tới sau bàn, đon đả nói:

- Hai vị cần đồ nhắm chi?

Họ kêu hai bầu rượu, hai đĩa đồ nhắm. Tế Ðiên lại hỏi:

- Hai vị mới đến à?

Hai người ấy không nghe cũng không trả lời. Tế Ðiên vỗ bàn đánh bốp, nói:

- Hòa thượng ta đối xử tử tế với bọn bây mà bọn bây coi ta không ra gì? Ta tưởng bọn bây quên đối xử đẹp với ta, việc đó cũng được đi. Hai mươi miếng ruộng, hai ngôi chùa của Hòa thượng ta, bọn ngươi đem bán xài, nuôi vợ con hết. Gặp Hòa thượng ta lại làm mặt lạ chứ!

Hai người ấy lại không biết Hòa thượng mắng ai, nên cũng không đáp lại. Khách trong quán đều biết Hòa thượng mắng hai người ấy. Họ nghĩ: “Chắc hai người này quên, không nhẽ họ làm mặt lạ?”. Tế Ðiên được thể càng mắng già. Trong nhai người có một người nói:

- Ðể ta hỏi thử xem ông ta mắng ai?

Nói rồi bèn đứng dậy. Người kia nói:

- Này lão tứ, chú ngồi xuống đây! Hòa thượng nói hai mươi miếng ruộng, hai cảnh chùa bị nhà chú bán xài hết. Chú hỏi ông ấy có phải không?

- Nói bậy bạ hoài, làm gì có chuyện đó!

- Chú không nhận thì thôi, mắc mmó gì lại đi hỏi ổng?

Câu nói ấy kéo người kia ngồi xuống. Tế Ðiên nói:

- Ta mắng nãy giờ là mắng tụi bây đó.

Hai người nghe nói giận run, đứng dậy hỏi:

- Hòa thượng, ông mắng ai đấy?

Tế Ðiên nói:

- Hai mươi miếng ruộng, hai cảnh chùa của ta tụi bây bán xài hết, nuôi vợ con cho mập, bữa nay kêu ta sắm áo quần, bữa khác kêu ta sắm vòng xuyến. Bây giờ tụi bây thấy ta nghèo làm mặt lạ với ta.

Hai người này nghe thế giận tái mặt, nói:

- Hay cho ông Hòa thượng! Ông có biết bọn ta là ai không? Chỉ cần ông nói ra bọn ta là ai thì mới đúng là ta xài hết cho vợ con ta hai mươi miếng ruộng và hai cảnh chùa của ông.

- Mi là Trảo thiên dao ưng Trương Phúc, thứ ba, con út trong gia đình, vợ mi mặt trắng, 25 tuổi. Còn tên kia là Quá nhai lão thử Lý Lộc, thứ tư, nó cũng là con út trong gia đình. Vợ nó mặt vàng. Ta mất cho tụi bây bao nhiêu tiền tao không biết sao? Cả như trong nhà bây có mấy cái giường, có mấy cái mền ta đều biết ráo.

Hai người nghe nói, giận quá, bước tới định đánh Hòa thượng. Tế Ðiên nói:

- Tụi bây muốn ăn thua với ta hả? Cứ bước ra đường đi, đừng ở đây làm liên lụy đến chuyện buôn bán của người ta.

Nói rồi ba người cùng bước ra khỏi quán. Trương Phúc, Lý Lộc muốn níu Hòa thượng lại mà không trúng. Tế Ðiên chạy xà quần, thọt người này một cái, véo người kia một véo. Nắm không được Hòa thượng, Trương Phúc giận quá, hươi quyền nhắm đầu Hòa thượng tống một quả, trúng ngay sau ót. Trương Phúc nghe như đấm vào đậu hũ, lún mất tay trongh sọ, lập tức máu theo óc đổ ra đỏ lòm lênh láng. Tế Ðiên la:

- Nó đánh chết tôi rồi!

La xong ngã vật xuống, miệng giật mấy cái, coi lại Hòa thượng đã hết thở. Trương Phúc thất kinh, nghĩ bụng: “Sọ đầu Hòa thượng này dở quá, mình mới lên nhẹ một quyền mà đã nát rồi”. Quan nhân địa phương chạy tới nói:

- Chà chà, tụi bây gây án mạng rồi đó.

Trương Phúc nói:

- Lý Lộc đánh chết đó.

Lý Lộc cãi:

- Trương Phúc đánh chết chứ chẳng phải tôi.

Quan nhân nói:

- Tụi bây đừng cãi nhau làm gì, đến nha môn trắng đen sẽ rõ.

Nói rồi rút thiết luyện ra trói nghiến hai người lại dẫn đi. Vừa đi một đoạn thì nghe hướng chánh Ðông có tiếng hô vang mở đường:

- Tránh ra, tránh ra, nhường lối cho quan huyện thái lão gia.

Quan huyện đang trên đường đi tới Dương gia điếm khám ngiệm tử thi. Cả đoàn gồm có Hình phòng, Ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi) đi theo đầy đủ. Ðến nơi Ngỗ tác tìm quan địa phương bảo dự bị một chiếc nồi 50 cân rượu để rửa tay và rửa thi thể, một chiếc chiếu mới, một chiếc nồi mới. Quan địa phương họ can, tên là Can Xuất thân, lật đật chạy đến nói:

- Xin quý vị chờ một lúc, sắp xong rồi, tôi rành về việc rửa tử thi mà.

Ngỗ tác nói:

- Thế thì được, chỉ cần nửa cân rượu để rửa tay thôi.

Khi khám nghiệm, Ngỗ tác báo cáo:

- Da đùm thịt cuốn. Chết tốt vì một nhát dao chí mạng, ở ngoài không một vết thương nào khác.

Thư ký biên vào tử cách (biên bản về cái chết).

Quan huyện truyền chưởng quỹ đến hỏi:

- Ông Hòa thượng này bị ai giết vậy, ông có biết không?

- Hồi canh ba đêm qua, không thấy ai bị giết!

- Ông ta ở đây bao lâu, có ai ở chung với ông ấy không?

- Ông ấy chỉ ở một mình, được 23 ngày.

- Trong điếm này có bao nhiêu phổ ky? Có ai xích mích điều gì với Hòa thượng không?

- Trong điếm này có 8 phổ ky, đều ở đây cả và không có ai xích mích gì với ông ấy hết.

- Ngươi hãy cho liệm tử thi chu đáo nhé!

Dặn xong, quan huyện ra lệnh cho khiêng liệu trở về nha. Ngỗ tác tìm quan địa phương, hỏi:

- Thế nào?

- Chúng tôi mời mấy vị ăn bún, mỗi vị hai tô cũng được, chúng tôi sẽ chịu khoảng chi phí đó.

- Ta tưởng là xong việc mỗi người chúng ta đều vài điếu tiền, nào ngờ các người lại mời ăn bún, chúng ta không ăn đâu! Có việc gì, chúng ta sẽ nói sau.

Nói rồi vùng vằng theo kiệu quan trở về nha. Vừa mới tới ngã tư, quan địa phương lại chạy đến bẩm báo:

- Thưa lão gia, có một vị Hòa thượng bị đánh chết.

- Hòa thượng nào vậy?

- Một Hòa thượng kiếc, vừa bắt được hai hung thủ.

Quan huyện dừng kiệu, dẫn hai hung thủ tới. Lập tức Trương Phúc, Lý Lộc được đưa đến trước kiệu, quan huyện hỏi cung, nào ngờ lòi ra vụ án khác.
 
LongTracAn Date: Thứ Tư, 11 Apr 2012, 8:15 PM | Message # 84
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 81Xem di thư, quan huyện phục Thánh tăng
Rượt tử thi, giữa đường gặp Ban đầu
Khi Trương Phúc và Lý Lộc được dẫn tới trước kiệu, quan huyện hỏi:

- Hai ngươi tên họ là chi?

Một tên nói:

- Tiển nhân là Trảo thiên dao ưng Trương Phúc.

Tên kia nói:

- Tiểu nhân là Quá nhai lão thử Lý Lộc.

Quan huyện hỏi:

- Một trong hai người, ai là người giết Hòa thượng?

Lý lộc nói:

- Dạ bẩm quan, Trương Phúc đánh chết ạ! Con chỉ gây lộn thôi.

Trương Phúc nói:

- Dạ bẩm quan, Lý Lộc đánh chết Hòa thượng đó.

Quan huyện nạt:

- Hai tên chết tiệt này, vậy ai đánh chết Hòa thượng hử?

Lý Lộc lật đật thưa:

- Dạ bẩm quan gia, nếu không tin thì cứ xem người nào dính máu thì rõ. Hắn bảo tiểu nhân giết Hòa thượng, sao tay tiểu nhân không dính máu.

Quan huyện lập tức phái người tra xét, quả nhiên trên tay Trương Phúc có dính máu. Quan huyện nói;

Trương Phúc, rõ ràng là ngươi đánh chết Hòa thượng, ngươi còn chối quanh nữa thôi?

Trương Phúc thưa:

- Dạ bẩm quan, Hòa thượng là do tôi đánh chết. Còn vụ trước cửa tiệm họ Cao ở cửa Bắc, một dao giết chết Lưu Nhị Hỗn chính là Lý Lộc đó.

Quan huyện nghe nói rất ngạc nhiên...

Tại sao Trương Phúc, Lý Lộc bị Tế Ðiên mắng lại làm mặt lạ? Bởi hai người này xuất thân từ du đãng, bên ngoài chỉ nể nhau côn quyền, lấp hiếp người có của, không từ một điều xấu nào! Hai người đều có vợ hẳn hoi. Chúng thường giao lưu với bọn phá gia chi tử. Khi có tiền chúng lại kết thân, khi hết tiền chúng ngoảnh mặt làm ngơ. Người ham ăn ngon, chúng rủ nhau đến tiệm ăn ngon. Người ham tiền, chúng tiếp tay để bòn rút. Lâu ngày thân quen, chúng đưa họ về nhà, bảo vợ giả bộ lả lơi để moi hồ bao người ta. Hắn làm như không biết, vẫn làm bộ thân thiết. Phần hắn nếu ngày nào không mượn tiền thì ngày mai cũngcầm thế món cho đó. Phần vợ hắn hôm nay đòi họ sắm vòng vàng, ngày mai đòi họ sắm quần áo. Chúng đua nhau bòn rút tiền thiên hạ.

Việc Lưu Nhị Hỗn bị giết là như vầy: Lưu Nhị Hỗn có cho Lý Lộc mượn mấy trăm lượng bạc. Lý Lộc thấy Lưu Nhị Hỗn có tiền mới dụ về nhà bày tiệc ăn nhậu bất kể. Một mặt, vợ Lý Lộc rù quyến Lưu Nhị Hỗn. Lưu Nhị Hỗn là trai mới lớn, đâu bỏ qua cơ hội mỡ dâng miệng mèo được. Hắn bỏ tiền ra nuôi ăn nuôi mặc cho cả nhà Lý Lộc. Về sau Lưu Nhị Hỗn hết tiền vẫn ở trong nhà Lý Lộc. Lý Lộc ra mặt đuổi thẳng, Lưu Nhị Hỗn nói:

- Tôi chi tiền nuôi cả nhà anh, bây giờ tôi hết sạch, anh lại đuổi tôi đi, không được đâu! Các người ăn gì tôi ăn thứ đó.

Lý Lộc không còn cách nào hơn, đuổi cũng không được, lòng căm giận Lưu Nhị Hỗn lắm. Ngày kia, hắn cùng Trương Phúc kéo vào quán uống rượu. Họ là anh em kết nghĩa, tính tình rất hợp nhau, chẳng có điều gì giấu nhau cả. Lý Lộc nói:

- Trương tam ca, nhà tôi bây giờ thiệt bực mình. Thằng cha Lưu Nhị Hỗn ăn của tôi, uống cũng của tôi, đuổi hắn không đi. Thiệt bực quá đi, tôi định hẹn hắn ra đây, mời hắn uống rượu, chuốc cho nó say mèm rồi cho nó đi đầu thai kiếp khác. Tam ca, anh giúp tôi với, được không? Sau này anh có việc gì cần đến tôi, tôi không dám làm ngơ đâu!

- Ðược mà!

Hai người cùng nhau bàn tính xong. Hôm sau hẹn Lưu Nhị Hỗn ra quán uống rượu. Lý Lộc ngầm cắp theo một con dao. Hai người thay phiên chuốc rượu Lưu Nhị Hỗn. Phần Lưu Nhị Hỗn trong lòng buồn bực sẵn, thấy rượu càng thêm ưa, uống cho đến say mèm, say như chết không cục cựa đượa nữa. Lý Lộc dìu hắn từ quán rượu về. Trời đã sang canh hai, Trương Phúc cũng cùng đi theo, qua trước cửa đổi tiền họ Cao, thấy bốn bề không có ai vì người đổi tiền đã về hết. Lý Lộc vốn có thù hận với nhà họ Cao về việc đổi tiền. Cửa tiệm đổi tiền cho hắn, hắn cứ bảo là thiếu, hai bên gây gổ nhau luôn. Hôm nay Lý Lộc nghĩ: “Mình giết Lưu Nhị Hỗn trước cửa tiệm, cho tụi nó đến cửa quan về vụ án mà không thấy đầu này, cho biết tay!”.

Nói rồi thả Lưu Nhị Hỗn xuống đất. Lưu Nhị Hỗn say khướt, đâu có biết trời đất là gì, bị Lý Lộc cho một dao đầu lìa khỏi cổ. Giết xong, Lý Lộc và Trương Phúc ai về nhà nấy. Bọn chúng thân thiết nhau hơn. Việc này kể như thế là xong, người không biết, quỷ không hay. Nào ngờ: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”. Hôm nay nghe Lý Lộc tố mình, Trương Phúc nghĩ bụng: “Việc đánh chết Hòa thượng, nó trút hết cho mình à?”.

Nghĩ càng thêm giận, bèn bẩm ngay với quan huyện:

- Hòa thượng do tôi đánh chết thật, nhưng một dao chém chết Lưu Nhị Hỗn trước tiệm đổi tiền nhà họ Cao là do Lý Lộc.

Trương Phúc đem mọi chuyện tố ra một mạch. Quan huyện nghe xong, hỏi Lý Lộc:

- Sao ngươi cả gan thế?

Lý Lộc há miệng lắp bắp một lát mới nói:

- Bẩm lão gia, việc này là do sự sắp đặt của Trương Phúc, hắn giúp tôi giết đấy ạ!

Quan huyện nói:

- Hai đứa bây toàn là đồ hư đốn cả! Bây đâu, trước hết hãy còng đầu hai đứa lại, giải về nha, chờ bản huyện khám nghiệm tử thi rồi sẽ liệu.

Vừa sai NGỗ tác khám tử thi, quan huyện sực nhớ lại bức thư của Tế Ðiên: Hòa thượng dặn ta khi từ cửa Ðông trở về, khi nào kiệu vừa dừng xuống đất hãy mở thư ra xem. Ðể ta mở thư ra xem Hòa thượng viết cái gì trong đó.

Quan huyện bóc thư ra xem, thấy có ghi mấy câu:
Bần tăng nay chắc chết

Gặp lão gia ăng kết,

Dặn Ngỗ tác chớ lay,
Ðắp kín toàn thân ngay

Quan huyện coi xong gặc đầu ngầm phục tài tiên tri của Tế Ðiên. Lập tức ra lệnh cho Ngỗ tác không được cởi y phục của Hòa thượng, di động tử thi, chỉ khám nghiệm vết thương trên đầu mà thôi. Ngỗ tác vâng lời, sau khi xem xét vết thương rồi thưa:

- Bẩm lão gia, vết thương sau ót Hòa thượng dài hai tấc, rộng ba tấc, chỗ vết thương trí mạng, óc và máu hồng còn chảy ra rỉ rỉ.

Quan huyện gật đầu kêu thư ký ghi vào biên bản rồi ra lệnh cho lấy chiếu đắp thi thể Hòa thượng lại và phái quan địa phương canh chừng. Một mặt truyền áp giải Trương Phúc và Lý Lộc về nha môn huyện Long Du.

Sau khi kiệu quan huyện đi về rồi, quan nhân tại địa phương lấy chiếu đắp tử thi lại rồi kéo vào quán Nhị Long Cư nói:

- Chưởng quỹ nè, việc này coi bộ không xong rồi đa! Quan không cứu xét, bọn tôi phải trình lên huyện quan. Do việc gây gổ đánh nhau ở tiệm của ông, ông phải theo bọn tôi lên nha môn mới được.

Chưởng quỹ đáp:

- Thưa quý vị, không có việc gì, tôi vẫn mời quý vị uống rượu, huống chi có cớ sự như hôm nay. Xin quý vị thương tình che chở cho. Xong việc tôi sẽ có ít nhiều phải quấy với quý vị.

Nói xong kêu phổ ky rót rượu, xào mấy món đồ nhậu bưng ra. Quan nhân ngồi xuống, vừa uống rượu, vừa bàn luận:

- Lưu đầu nè, anh có thấy cái đầu của Hòa thượng không? Sao mới bị có một quyền mà bể nát như thế!

Lưu đầu nói:

- Tôi cũng thấy lạ thiệt.

Chưởng quỹ nói:

- Ông Hòa thượng này chết, thiệt uổng quá! Ổng là thần tài của tiệm tôi đó! Mấy hôm trước tiệm này trống trơn, hôm nay có ông kêu khách vào đến chật phòng. Nếu ông không chết, mỗi ngày tôi không tiếc hai bữa cơm ngon lành đãi ông.

Quan địa phương nói:

- Ông đừng nói bậy, để ta xem lại vết thương của ổng, sao mà chết dễ dàng như vậy.

Người ấy nói xong rồi bèn bước ra giở chiếu đắp Hòa thượng lên, thấy thây ma nhăn răng cười một cái, sợ quá chạy tuốt vào trong quán.

- Cái gì vậy? Vị kia hỏi.

- Thây ma cười với tôi!

- Ðừng nói bậy, đã chết rồi mà còn cười nói cái gì! Tại anh uống rượu nên mắt hoa lên đó. Ðể tôi ra xem thử!

Nói rồi bước ra ngoài. Vừa giở chiếu lên thấy Hòa thượng trở mình ngồi dậy, hai tau ôm đầu la: “Ôi chao”, đứng dậy chạy về hướng Nam. Quan địa phương lật đật chạy theo nói:

- Bắt lại, thây ma chạy đó!

Ai nấy nghe hô: “Thây ma chạy”, lật đật kiếm chỗ trốn, vì sợ suông nhằm thây ma sẽ ngã ra chết.

Tế Ðiên chạy thẳng từ cửa Nam qua cửa Ðông, đến góc thành Ðông nam lại ngoặc về hướng Bắc, gặp một người đang lững thững đi tới. Người này cao không quá 5 thước, thân hình ngũ đoản, đầu đội chiếc mũ vàng sẫm, mặc tiễn tụ bào màu tía, lưng buộc dây tơ, chân mang giầy mỏng, mày hung mắt ác, lông đen kín cả hai tai, tay đang cầm một túi vải.

Thấy người này Tế Ðiên nghĩ bụng: “ Muốn biện hai vụ án ở huyện Long Du, không bắt thằng cha này thì không ra đầu mối”. Nghĩ rồi bèn nói lớn một mình, cốt để cho người ấy nghe:

- Cái xứ Long Du này coi vậy mà khó hơn các nơi khác. Người ở chỗ khác tới, ăn uống không đúng kiểu, người ta cười cho chết.

- Người lùn ấy nghe Hòa thượng nói như vậy, nghĩ thầm: “Cái đất Long Du nàykhông giống các nơi khác, thiệt là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, không đến chỗ này làm sao biết được! Sao mình không đi theo ông Hòa thượng này, ổng vô quán rượu làm cái gì, mình làm cái đó khỏi sợ ai cười”.

Nói rồi người đó theo Tế Ðiên qua đến xóm ở cửa Ðông, thấy Hòa thượng tiến vào một quán rượu ở đường phía Bắc, người lùn ấy vào theo. Thấy Hòa thượng đá vào chiếc ghế đẩu một cái, nói:

- Bay đâu! Tiểu tử đem cho ta một bầu rượu!

Người lùn kia thấy vậy tự hỏi: “Quy củ của địa phương này như vậy à?”. Hắn ta cũng đá chiếc ghế đẩu một cái rồi kêu:

- Bay đâu! Tiểu tử đem cho ta một bầu rượu.

Người dọn bàn thấy kỳ cục không dám nói với người lùn, bèn đến nói với Tế Ðiên:

- Lục sư phó, đừng kêu tiểu tử như vậy!

Tế Ðiên nói:

- Ừ, ta lộn! Chú đem cho ta một bầu rượu, bánh hai lớp có nhân đem một cái.

Phổ ky nghĩ bụng: “Cả đến cái bánh có nhân ông ta nói cũng không trúng”. Nghĩ bụng thế, vẫn cứ chạy đi. Kề đến nghe người lùn kêu:

- Tiểu tử, cho ta một bầu rượu ngon , một bánh hai da có nhân.

- Phổ ky nghĩ thầm: “Hai cái ông này, bày cái trò gì vậy?”. Tuy nghĩ thế nhưng cũng chạy đi lấy cho Hòa thượng một bầu rượu và một đĩa trên đựng một cái bánh có nhân, rồi cũng lấy cho người lùn kia một bầu rượu và một đĩa bánh y như vậy. Tế Ðiên cầm chiếc đũa xom vào đĩa bánh, nói:

- Ăn cái này không đúng kiểu, người ta cười cho.

Nói rồi cầm chiếc đũa xom bánh lên.

Anh lùn cũng cầm chiếc đũa xom bánh lên rồi đưa vào miệng cắn. Nào ngờ bánh nóng có dầu khói bốc nghi ngút, làm anh ta phỏng cả miệng. Tế Ðiên uống liên tiếp 10 bầu rượu, ăn liên tiếp 10 cái bánh. Người lùn kia cũng uống 10 bầu rượu và ăn 10 cái bánh y như vậy. Ăn xong, Tế Ðiên cầm 10 cái đĩa giả bộ ném xuống đất. Người lùn kia thấy bộ tịch Tế Ðiên như vậy, tưởng thiệt, cầm 10 cái đĩa ném xuống đất bể nát. Tế Ðiên cười hà hà, nói:

- Ðồ oan gia tiểu tử.

Người kia nghe kêu như vậy giận quá nói:

- Hay cho Hòa thượng, ông mắng ta là oan gia không được đâu nhe!

Tế Ðiên cầm mấy cái đĩa ném vào người lùn ấy phun máu, người kia giận quá quyết sống chết với tế Ðiên.


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 13 Apr 2012, 6:45 AM | Message # 85
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5045
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 17 Apr 2012, 9:13 PM | Message # 86
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 82Tế Ðiên tiệm rượu đánh tặc nhân
Từ Phái quán trọ gặp bạn cũ
Bị ăn chồng đĩa phun máu đầu, người lùn tức giận cung tay muốn đánh Hòa thượng. Tế Ðiên thấy vậy chạy ra đường, người lùn cũng lật đật chạy theo. Phổ ky thấy vậy nói:

- Rồi, hai người lại bầy trò nữa rồi! Hai người này ăn xong đập đĩa, giả bộ đánh nhau rồi ăn quỵt đây!

Nói rồi lật đật chạy theo la lớn:

- Hai vị chớ có chạy, trả tiến rượu đây chứ! Hai mươi bầu rượu, hai mươi cái bánh nhân, không trả tiền đi không được đâu!

Tế Ðiên không hề ngoái đầu nhìn, lật đật chạy qua cửa Ðông. Người lùn ấy cũng lật đật chạy theo hô lớn:

- Hay cho ông Hòa thượng, khi không ông lấy đĩa ném tôi lỗ đầu, tôi không để yên cho ông đâu! Ông lên trời, tôi cũng tới điện Linh Tiêu. Ông trốn xuống địa ngục, tôi cũng theo ông xuống tới cung Thủy tinh, coi ông chạy đàng nào cho biết.

Tế Ðiên cứ một mạch chạy tới trước, vừa chạy vừa la:

- Không xong, không xong, chuyện này phải lên quan mới được.

Chạy tới ngã tư đường, gặp phải Dương Quốc Ðống và Y Sĩ Hùng từ phía chánh Nam đi lại. Hai người này cũng chạy theo Tế Ðiên đến Ngũ Lý Bia nhưng không kịp. Dương Quốc Ðống nói:

- Thôi, chúng ta trở về đi!

Hai người quay lại, vừa đến cửa Nam, quan nhân địa phương hỏi:

- Y đầu, Dương đầu, hai ông có thấy tử thi không?

Y Sĩ Hùng nói:

- Ðâu có tử thi nào.

- Ở chỗ tôi có một ông Hòa thượng kiếc bị chết.

- Ở chỗ mấy ông, còn chúng tôi mới tới ngã tư đường này làm sao thấy được.

- Không phải đâu, tử thi này chết rồi mà còn biết chạy, chạy về hướng cửa Nam đó.

- Người bị chết đó là ai vậy?

Quan nhân địa phương đem việc Trảo thiên dao ưng Trương Phúc và Quá nhai lão thử Lý Lộc đánh chết Hòa thượng ra sao, quan huyện khám nghiệm tử thi như thế nào và dặn bảo canh chừng, rồi tử thi làm sao lại chạy, nhất nhất thuật lại. Dương Quốc Ðống nghe xong nói:

- Uổng quá há, Tế Công bị người ta giết rồi à?

Y Sĩ Hùng nói:

- Tại mấy anh không biết, chứ Tế Công thần thông quảng đại, làm sao chết được! Thôi chúng ta trở về đi!

Quan nhân địa phương cùng Dương Quốc Ðống, Y Sĩ Hùng đi đến ngã tư, gặp Tế Ðiên từ phía Ðông chạy đến. Quan nhân địa phương hết hồn nói:

- Thây ma chạy đó!

Y Sĩ Hùng và Dương Quốc Ðống vội chạy đến hỏi Tế Ðiên:

- Bạch sư phụ, chuyện gì thế?

- Không xong rồi, hai chúng ta phải lên quan mới được, đừng để tên lùn rượt theo ta chạy trốn nhé!

Y Sĩ Hùng và Dương Quốc Ðống chạy tới nắm tay anh lùn lại, nói:

- Này anh bạn, chớ chạy, anh với Hòa thượng phải lên quan mới được.

Người lùn kia nói:

- Ðược, lên quan thì lên chứ sợ gì!

Y Sĩ Hùng rút thiết luyện (dây xích) ra trói người kia lại, người kia phản đối:

- Ông Hòa thượng đó gây sự lên quan, sao không trói ổng mà chỉ trói mình tôi?

Y Sĩ Hùng nói:

- Quan huyện chúng tôi có dặn: Người tại gia gây sự với người xuất gia phải lên quan thì phải trói người tại gia trước, chớ không được trói Hòa thượng. Thôi, anh bạn, ta đi nhé!

Mấy người sửa soạn đi thì phổ ky chạy lại, kêu:

- Khoan đi đã!

Dương Quốc Ðống dòm lại là người quen, bèn hỏi:

- Lưu phổ ky, chuyện gì thế?

- Ông lùn này ăn 10 cái bánh nhân, uống 10 bầu rượu, ông Hòa thượng kia cũng ăn 10 cái bánh nhân, uống 10 bầu rượu. Ăn xong hai người kiếm chuyện gây lộn rồi cùng nhau chạy mất.

- Thôi chú trở về quán đi, biên hết phí tổn bữa nay vào sổ nợ của ta. Bao nhiêu ta sẽ trả!

- Ðã có lời Dương đại gia bảo lãnh, tôi xin trở về trước vậy.

Phổ ky vừa quay lưng đi, Tề Ðiên nói:

- Chúng ta phải lên quan phân xử vụ này mới được

Quan nhân địa phương bước tới nói với Dương Quốc Ðống:

- Nhờ Dương đầu thưa với đại lão gia là sư phụ đã sống lại rồi, tôi khỏi phải lên nha môn trình báo.

- Như vậy cũng đưôc.

Y Sĩ Hùng dẫn người lùn đi, mọi người cùng tiến về hướng Bắc. Ði không bao xa, từ tiệm rượu đường Bắc, Tôn chưởng quỹ chạy ra hỏi:

- Dương đại gia, ông buồn lắm phải không?

Dương đầu ngạc nhiên hỏi:

- Tôi có buồn gì đâu?

- Chứ không phải bà Dương ở nhà mới mất sao?

- Ai nói với ông như vậy?

Chưởng quỹ lấy tay chỉ Tế Ðiên, nói:

- Vị sư phó này đưa tin đến cho tôi đó.

Dương Quốc Ðống nói:

- Sao sư phó báo tang cho gia đình tôi chi vậy?

- Ta chỉ nói đùa với ông ấy thôi mà, để cho ông ấy cho ngưởi viết liễn trướng.

Tôn trưởng quỹ nghe nói, nổi giận:

- Hay cho ông Hòa thượng! Ông vô cớ gạt tôi, báo hại tôi sắm đủ cả lễ vật, làm sao trả lại cho người ta, ông phải đền cho tôi mới đư

Dương Quốc Ðống nói:

- Thôi mà Tôn hiền đệ, hôm nay chú chịu tốn chút đỉnh đi. Vị Hòa thượng này cũng không phải là người ngoài, chú nghĩ tình ta bỏ qua đi.

Y Sĩ Hùng nói:

- Sư phó nói người ta chết làm chi vậy? Có phải là để hết bệnh không?

Tế Ðiên nói:

- Một câu rủa phát được 10 năm, nói chết là sống nhăn răng đó!

Dương Quốc Ðống yêu cầu:

- Xin sư phó từ bi, từ bi, cho vợ tôi một viên thuốc.

Tế Ðiên gật đầu, móc cho Dương Quốc Ðống một viên thuốc. Người lùn kia bây giờ mới hỏi:

- Ông Hòa thượng kia ở chùa nào vậy?

Y Sĩ Hùng nói:

- Chú muốn hỏi đến cái ông Hòa thượng đấy à, ta nói cho chú biết. Phen này chú đưa ông Hòa thượng lên quan là chú lòi bộ mặt thật ra rồi đấy nhé. Ông Hòa thượng này là Tế Ðiên Hòa thượng ở chùa Linh Ẩn.

Người lùn kia nghe vậy, “a” lên một tiếng rồi nói:

- Nếu là Tế Ðiên thì tôi không lên quan với ông ấy đâu!

Nói rồi bất thình lình tuột xiềng nhảy lên nóc nhà chạy trốn. Tế Ðiên nói:

- Ðừng để nó chạy đi. Hai vụ án mạng ở huyện Long Du đều do nó hết.

Người lùn này không ai khác mà chính là Từ Phái, ngoại hiệu Tiểu thần phi, cũng là một giang dương đại đạo ở huyện Tây Xuyên.

Tại sao hai vụ án mạng ở huyện Long Du đều do hắn? Trong đó có một sự tình như vầy: lão đại sĩ Diệp Thu Sương bắt yêu ở nhà họ Cao ngoài cửa Nam trước kia cũng là người trong giới lục lâm, về sau đi tu ở Tam Thanh quán ngoài cửa Nam. Ông ta kiếm đâu được một bộ tà thư tên là Âm ma bảo kíp, trong đó có dạy cách luyện tà thuật, có thể hô phong hoán võ, sái đậu thành binh, dời non lấp biển, biến hoá ngũ hành, điểm đá hóa vàng, bắt yêu trừ tà. Ngày kia, lão đạo sĩ đang luyện phép trong miếu, bỗng có một tăng nhân đến thăm. Ông ta là một trong ngũ quỷ ở Tây Xuyên tên Lý Triệu Minh, ngoại hiệu Khai phong quỷ, vốn là bạn thân của lão đạo sĩ. Gặp nhau bày tỏ nỗi niềm xa cách xong, Diệp Thu Sương hỏi Lý Triệu Minh:

- Lý hiền đệ từ đâu đến đây?

- Tôi từ Tây Xuyên đến đây. Từ ngày sào huyện lục lâm ở Tây Xuyên bị tan nát, tôi không biết phải gởi thân về đâu!

Lão đạo sĩ nghe nói bèn lưu Lý Triệu Minh ở lại miếu với mình. Thấy lão đạo sờm tối chuyên cần luyện tập, Lý Triệu Minh mới hỏi:

- Anh luyện phép gì?

- Ta được một bộ thiên thư, đang luyện các thừ phép thuật.

- Ðạo huynh, anh dạy tôi luyện với!

- Chú học không được đâu! Muốn luyện, mỗi ngày phải dập đầu 1.000 cái mới được.

Lý Triệu Minh nghe nói, thầm có ý giận: “Anh ấy không muốn dạy mình đây mà!”. Ngày kia Cao Chiết Quế mời lão đạo sĩ đến nhà bắt yêu. Lý Triệu Minh biết việc này, bèn ngầm theo lão đạo sĩ đến pháp đài, cho một dao đưa hồn đạo sĩ về cõi khác. Ðược thiên thư trong tay, Lý Triệu Minh không về miếu nữa mà ngụ tại Ðức Hưng Dương gia điếm để rảnh rang xem sách và luyện phép. Một hôm, Khai phong quỷ Lý Triệu Minh đang đứng trước cửa điếm thì thấy từ phía Ðông đi lại một người, chính là Tiểu thần phi Từ Phái. Gặp hòa thượng Lý Triệu Minh, Từ Phái lật đật chạy đến chào hỏi. Lý Triệu Minh hỏi;

- Từ hiền đệ đi đâu vậy?

- Tôi muốn đi Lâm An chơi, bạn bè lục lâm ở Tây Xuyên bây giờ tan tác hết, tôi cũng không có chỗ dung thân.

Lý triệu Minh kéo Từ Phái vào trong điếm nói chuyện. Từ Phái hỏi:

- Anh ở đây làm gì vậy?

- Ta được một bộ thiên thư, đang luyện phép.

- Anh dạy tôi luyện với!

- Chú muốn luyện cũng được, mà phải kiếm cho được cái thiên linh cái của con gái nhỏ đem đến đây.

- Tìm thiên linh cái để luyện phép gì vậy?

- Ðể luyện thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ.

Vốn là người thiệt thà, Từ Phái lo đi tìm thiên linh cái của con gái nhỏ, gặp người giữ mộ, hắn hỏi:

- Người nằm dưới mộ là ai vậy?

Người giữ mộ nghi hắn có ý lén quật mồ bèn không chịu cho biết, chỉ trả lời:

- Tôi không biết!

Hắn hỏi liên tiếp mấy nơi mà chẳng ai chịu cho biết hết, nên càng cảm thấy bực bội.

Hắn đang ngồi nghỉ mệt trong rừng thì từ đầu kia có một tăng nhân đi đến, chống gậy đi khập khễnh. Người ấy gặp Từ Phái liền hỏi:

- Từ hiền đệ, làm cái gì ở đây?

Từ Phái dòm lại là người quen. Ông ta là Họa qua tăng Phùng Ngươn Chí, cũng là tay giang hồ đại đạo ở Tây Xuyên. Tại sao có tên là Họa qua tăng (ông tăng què)? Nhân vì ban ngày ông ta chống gậy giả bộ đi khập khễnh, tối lại trổ thuật phi thiềm tẩu bích trên nóc nhà như đi trên đất bằng. Ông ta làm như vậy là để che mắt thế nhân. Người ta cho rằng ông ta đi khập khễnh không thể nào làm giặc được. Hôm nay gặp nhau, Từ Phái nghe Phùng Ngươn Quý nói, mới đem việc Lý Triệu Minh bảo đi tìm thiên linh cái của đứa con gái nhỏ về luyện phép thuật. Phùng Ngươn Chí nói:

- Từ hiền đệ, chú thiệt thà quá, Lý Triệu Minh định hại chú đó! Tối nay ta với chú vào trong khách điếm giết Lý Triệu Minh lấy cuốn thiên thư đi có phải hay hơn không?

- Phải đấy!

Phùng Ngươn Chí nguyên có hiềm khích với Lý Triệu Minh, nay nhân cơ hội này mượn tay người khác giết kẻ địch. Hai người thương lượng xong, cùng kéo vào quán rượu ăn uống một bữa no say. Canh hai đêm đó, hai người trở lại khách điếm. Phùng Ngươn Chí canh chừng, Từ Phái lẻn vào phòng thấy Lý Triệu Minh đang ngồi ngủ gật trên ghế bèn lìa một dao, đầu Lý triệu Minh rơi xuống đất, đoạt lấy thiên thư. Ðang lúc chạy ra ngoài, bỗng nghe ở thượng phòng có một tiếng hô: “Nó giết người đó”, làm Từ Phái sợ hết hồn, bèn nhảy lên nóc nhà rình giết kẻ la. Sau đó nghe Hòa thượng đòi đi cầu, đòi dẫn ra nhà tranh. Phùng Ngươn Chí đang canh chừng, bỗng nghe trong phòng có tiếng nói:

- Công văn bị ướt rồi!

Hắn chẳng biết đó là công văn gì. Thấy Sài đầu, Ðỗ đầu kéo nhau đi tìm Hòa thượng, hắn từ nóc nhà tuột xuống lẻn vào phòng xem thử, thấy đó là công văn cấp phê cho Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh đi bắt Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long. Phùng Nguyên Chí đút công văn vào túi, thoát ra cửa phòng nhảy lên nóc nhà. Sài, Ðỗ hai người trở lại dòm thấy định rượt theo mà không rượt kịp. Phùng Nguyên Chí trộm được công văn, đợi Từ Phái ra, hỏi:

- Công việc của chú trót lọt không?

- Tôi đã lấy được bộ thiên thư rồi, bây giờ chúng ta đi đâu đây?

- Chúng ta đi lên huyện Khai Hóa đi! Hiện tại ở chùa Thiết Phật, Kim nhãn Phật Khương Thiên Thoại đại ca đã phát thiếp lục lâm, truyền lục lâm tiễn đi khắp các nơi. Có mấy mươi bạn lục lâm Tây Xuyên dang ở đó, anh có xây bức vách hai lớp, dưới có một cái hầm, anh em lục lâm lỡ gây án mạng bị truy tầm, cứ về đây trốn là an toàn. Chúng mình lên Khai Hóa đi!

- Phải đó!

Từ Phái hưởng ứng lời nói và hai người cùng nhau thong thả đi. Tới một cánh rừng, có một người đang đứng sẵn ở đó, hai người nhìn kỹ lại. Thật là:Nắng hạn thắm mưa rào,

Ðất khách gặp người quen!


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Ba, 17 Apr 2012, 9:13 PM | Message # 87
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 83Tiểu thần phi đang đêm giết Khai phong quỷ
Tế Thiền sư đùa giỡn bắt tặc nhân
Họa qua tăng Phùng Ngươn Chí đang đi thấy một người phía trước đi ngược lại, đó chính là Hoa Vân Long. Hai người lật đật bước tới chào hỏi:

- Hoa nhị ca, anh từ đâu tới đây?

- Ta từ Bồng Lai quán tới đây. Ghê quá, ghê quá! May không thôi toi mạng vì Lục thông rồi!

Phùng Ngươi Chí hỏi:

- Việc gì mà dữ vậy?

Hoa Vân Long bèn đem những chuyện vừa qua thuật lại một hồi. Phùng Ngươi Chí nói:

- Hoa nhị ca, tôi nói cho anh hay một tin này để anh yên tâm. Tờ Hải bộ công văn bắt anh bị tôi trộm được đây này!

- Thiệt vậy sao?

Phùng Ngươn Chí mới đem việc Từ Phái giết chết Lý Triệu Minh lấy được thiên thư, bỗng nghe hai bộ đầu nói về Hải bộ công văn bị ướt và vì sao mình lấy trộm được, nói cho Hoa Vân Long hay. Hoa Vân Long bây giờ mới vỡ lẽ và hỏi:

- Chúng tôi lên huyện Khai Hóa, anh có đi với chúng tôi không? Hiện tại Kim nhãn phật Khương Thiên Thoại ở chùa Thiết Phật phát thiệp lục lâm mời rất nhiều bạn bẻ cùng về ở trong hầm dưới vách ngăn hai lớp ấy, ba chúng ta cùng đến đó đi!

- Cũng được Hoa Vân Long nói.

Ba người cùng đi lên chùa Thiết Phật. Ðến chùa Thiết Phật thấy trong ngoài chật ních, hương khói mịt mù, ba người len lỏi hỏi thăm mới được người ta cho biết Thiết Phật trong chùa hiển thánh, nói ra tiếng người. Ba người đi thẳng vào phía sau hậu liêu, thấy Kim nhãn phật Khương Thiên Thoại đang ở đó. Sau khi chào hỏi Khương Thiên Thoại xong, Phùng Ngươn Chí hỏi::

- Khương đại ca, các anh em ta đi đâu hết rồi?

- Các anh em đều đi làm ăn ở các lộ hết rồi, hiện còn lại mấy vị, để tôi kêu họ ra giới thiệu với ba chú.

Sau khi hai bên chào hỏi xong, Khương Thiên Thoại hỏi:

- Ba chú từ đâu đến đây?

Sau khi nghe Hoa Vân Long bày tỏ việc của mình rồi, Từ Phái cũng thuật lại việc của mình. Khương Thiên Thoại hỏi:

- Từ hiền đệ có quyển sách gì thế, đưa ta xem thử!

Từ Phái lấy quyển sách đưa ra, Khương Thiên Thoại xem xong nói:

- Từ hiền đệ, sách này chú dùng cũng không được, để ta cất giùm cho.

Từ Phái thật không vừa ý tý nào, nghĩ thầm: “Ðồ vật của ta mà ta không tiếc sao! Ta lại đâu có nói cho ảnh mà ảnh lại cất của ta. Thiệt là dễ giận!”. Trong lòng không đồng ý mà ngoài miệng lại không thể nói không cho. Từ Phái giận Khương Thiên thoại đến ứa gan mà đành đánh chữ lặng thinh. Hoa Vân Long lúc đó mới nói:

- Tôi phải đi mới được!

- Sao vậy? Khương Thiên Thoại hỏi:

- Lòng tôi cảm thấy không an! Sợ rằng khi Hòa thượng Tế Ðiên đến đây, một mình tôi chạy không thoát mà còn liên lụy tới mấy anh nữa chứ.

Khương Thiên Thoại nghe xong, nói:

- Các anh em, có ai dám đến huyện Long Du giết Tế Ðiên Hòa thượng không? Có ai dám xách đầu Hòa thượng về đây để cất đi gánh nặng cho Hoa nhị ca không nào?

Từ Phái nói:

- Ðể tôi đi cho.

Từ Phái xin đi như vậy là trong bụng đã có chủ ý: “Phen này ta đến huyện Long Du, nếu không có việc gì thì thôi, nếu có việc gì, ta sẽ đem việc của tụi bây tố cáo hết. Một mống cũng không thoát!”. Hắn sẵn ngầm giận Khương Thiên Thoại rồi, gặp dịp này tình nguyện đi cho khuất mắt.

- Ðược, xin Từ hiền đệ chịu khó một phen! Khương thiên Thoại đồng ý.

Từ Phái bắt đầu từ huyện Khai Hóa ra đi, một ngày kia đến góc Ðông nam thành Long Du gặp phải tế Ðiên. Hắn nghe Hòa thượng nói lẩm bẩm:

- Cái đất Long Du này thật không giống chỗ nào hết. Ăn uống không đúng cách, đã mất tiền mà còn bị người ta cười cho chết nữa!

Từ Phái vốn là người thiệt thà, nghe nói như vậy mới theo Hòa thượng vào quán uống rượu. Tế Ðiên cố ý gây sự rồi chạy đến ngã tư đường kêu Y Sĩ Hùng bắt trói hắn lại. Từ Phái trước đó định kéo Hòa thượng lên quan phân xử, tới chừng nghe nói người gây sự với mình chính là Tế Ðiên, thì vội vàng nói: “Thôi, tôi không lên quan nữa”, và trút xiềng nhảy lên nóc nhà. Tế Ðiên nói:

- Ðừng để cho nó chạy thoát. Hai án mạng ở huyện Long Du đều do nó gây ra hết đó!

Dương Quốc Ðống và Y Sĩ Hùng nghe nói như vậy cũng dề khí nhảy lên nóc nhà. Từ Phái định chạy trốn, nào ngờ Hòa thượng chỉ tay một cái, niệm niệm “Án sắc lịnh hích”. Tên giặc bị giữ cứng không chạy được. Y Sĩ Hùng và Dương Quốc Ðống bước tới trói lại đem về huyện Long Du. Tới huyện nha, Dương Quốc Ðống bước vào bẩm báo:

- Bẩm lão gia, Tế công không chết, hiện bắt được một tên giặc chờ lão gia thẩm xét.

Quan huyện đang lấy khẩu cung Trương Phúc, Lý Lộc, nghe Tế Công không chết, bèn truyền lệnh:

- Hãy mời vào!

Tế Ðiên bảo Y Sĩ Hùng dẫn tên giặc lên thượng đường. Quan huyện nói:

- Xin mời Thánh tăng ngồi! Còn tên giặc dưới kia tên họ là chi?

Từ Phái không giấu giếm thưa:

- Bẩm lão gia, tôi là Tiểu thần phi Từ Phái, Hòa thượng bị rơi đầu ở Dương Gia điếm ngoài cửa Ðông tên là Khai phong quỷ Lý Triệu Minh chính là do tôi giết. Còn lão đạo sĩ Diệp Thu Sương ở ngoài cửa Nam là do Lý Triệu Minh giết. Tôi giết chết hắn là để báo thù cho Diệp Thu Sương chứ không có ý gì khác.

Quan huyện nạt:

- Mi đừng già hàm lão khẩu! Hòa thượng trong điếm là do mi giết, còn công văn không phải là do mi trộm à!

- Công văn không phải là do tôi trộm mà là do Họa qua tăng Phùng Ngươi Chí lấy trộm. Hắn ta cùng với Hoa vân Long ngụ tại chùa Thiết Phật ở huyện Khai Hóa. Chùa Thiết Phật còn rất nhiều tay lục lâm trốn ở đó.

Quan huyện nghe nói tới đó, không hỏi thêm nữa, bèn sai đem Từ Phái vào ngục đóng trăn lại, rồi nói với Tế Ðiên:

- Bạch Thánh tăng, xin lão nhân gia chịu cực thêm một lần nữa, dẫn các Ban đầu của bản chức đi biện án, bắt bọn giặc về.

- Cũng được, lão gia hãy viết một văn thư để ta dẫn bốn vị Y Sĩ Hùng, Dương Quốc Ðống, Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh đi biện án.

Quan huyện lập tức thảo văn thư cho Dương Quốc Ðống. Tế Ðiên cùng mấy người Ban đầu rời khỏi nha môn. Vừa đi Tế Ðiên vừa nghêu ngao hát:

Nam qua Bắc lại đến Ðông

Gẫm xem phù thế tổng giai không!

Lui lui tới tới xá gì công

Ruộng cũng không, đất cũng không

Ðổi thay xoành xoạch chủ nhân ông!

Vàng cũng không, bạc cũng không.

Chết rồi tay trắng kể như xong.

Vợ cũng không, con cũng không,

Suối vàng riêng lối kể gì mong!

Quan cũng không, chức cũng không.

Số hết, nghiệp mang khó thoát vòng.

Sớm chạy đằng Tây, chiều đằng Ðông

Người đời nào khác mấy chàng ong

Cố hút trăm hoa thành mật ngọt

Bao nhiêu khó nhọc rốt thành không.

Ðêm khuya vừa đổ canh ba trống

Thoát chôc canh năm hiệu đổ đồng

Sự đời suy xét ngắm trông

Nam Kha giấc mộng cũng không hơn gì!

Tế Ðiên vừa ca dứt tiếng thì phía sau có tiếng “Vô lượng Phật”. Mọi người quay đầu nhìn lại thì là một vị lão đạo sĩ, đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương, mình mặc chiếc đạo bào màu vàng sẫm, lưng thắt dây tơ, vớ trắng vân hài xinh lịch; mặt như cổ nguyệt ba thu, tuổi quá 70, tóc mai như sương tuyết, dưới cằm một chòm râu bạc phất phơ trước ngực, thực đúng mực tiêu phong đạo cốt. Hai đồng tử theo hầu tuổi trạc 15, 16 đều mày thanh mắt sáng, tóc búi hai trái đào, mình mặc đạo bào màu lam nhạt càng làm lộ rõ cổ áo màu xanh đậm, cũng lưng thắt dây tơ, vớ trắng vân hài như đạo sĩ. Một đạo đồng tay cắp kiếm, mang theo lủng lẳng một chiếc hồ lô; một đạo đồng đeo một bao ló lên cán dù cho mưa. Lão đạo sĩ vừa đi vừa ngâm nga

Ðiện ngọc lầu son

Khác nào khóa vàng móc bạc

Sướng chi hơn

Nơi hang núi thanh u

Bồ đoàn trải rộng

Bát sành đồ sứ đông vầy!

Không biết Xuân

Không biết Hạ

Không biết Thu

Suốt ngày danh với lợi

Nào biết vui thú gì!

Quan sang ngựa tốt

Ruổi tìm gác bỏ từ đây!

Khe suối cận kề

Trăng mây làm bạn

Thế mới là:

Vui thanh nhàn

Vui tự tại

Vui ưu du!

Ngâm xong, đạo sĩ niệm “Vô lượng Phật”, và tiếp tục bước, dáng đi thong thả. Lão đạo đi không xa, Tế Ðiên bỗng la lên:

- Ôi chao chao! Ðau chết ta thôi! Sao mà như cây chọc vào ruột, đầu nhức bưng bưng, lưng đùi như bị ai vần, làm sao ta đi được!

Dương đầu nghe la chạy lại hỏi:

- Sư phụ làm sao vậy?

- Ta chắc chết, đi không được nữa!

Y Sĩ Hùng không biết là tế Ðiên muốn dở trò gì, cũng lật đật chạy đến hỏi:

- Sư phụ làm sao vậy?

- Ngực ta như đeo đá, trong miệng đắng nngắt, tròng mắt muốn nổ đi ấy!

Sài đầu nói:

- Phải rồi, ăn nói loạn xị lên cả!

Hai người tức giận ngồi xổm bên đường không thèm để ý đến Tế Ðiên nữa. Tế Ðiên nằm lăn ra đất gào to:

- Ối chao, ối ối, đau quá đi!

Lão đạo sĩ nghe la, bước tới hỏi:

- Vô lượng thọ Phật! Vị Hòa thượng này đi đường mà có ai là bạn cùng đi không?

Y Sĩ Hùng đáp:

- Bọn tôi cùng đi với Hòa thượng.

- Bệnh tình của Hòa thượng đây có mòi trầm trọng, nhưng sơn nhân đây có thuốc.

Sài đầu nói:

- Ðạo gia ơi! Ông đừng xía vô chuyện này tốt hơn. Ông cho ổng uống thuốc rủi ổng chết thì khổ đấy!

- Thuốc của bần đạo là một loại linh dược, uống vô một viên có thể sống thêm một năm, uống hai viên sống thêm hai năm, uống ba viên có thể sống được sáu năm; người sắp chết uống chín viên “Cửu chuyển hoàn hồn đơn” này có thể sống thêm được một giáp. Hòa thượng uống thuốc này mà chết thì bần đạo sẽ đền mạng cho mà!

- Tôi cản mà ông không chịu nghe, cứ cho uống rồi biết!

Lão đạo sĩ bảo đem hồ lô lại trút ra một viên thuốc hình dáng như trái anh đào, màu đỏ như lửa, mùi hương ngát mũi. Lão đạo sĩ cho Tế Ðiên uống một viên thuốc. Thuốc vào khỏi cổ, Tế Ðiên la:

- Ối, ối, ruột ta nóng như lửa đốt, như đứt ra từng khúc đây nè!

Sài đầu nói:

- Ðó, tôi nói có sai đâu!

Lão đạo sĩ lại cho Tế Ðiên uống hai viên nữa. Tế Ðiên la:

- Bụng ta sắp nổ tung rồi!

Lão đạo sĩ cho uống ba viên nữa, Tế Ðiên cũng la to:

- Không xong, không xong! Tim ta bốc lửa, phổi gan cháy hết rồi!

Còn bao nhiêu viên “Cửu chuyển hoàn hồn đơn”, lão đạo sĩ trút ra cho uống nốt. Uống xong Tế Ðiên la:

- Không xong, phen này chắc chết!

Nói rồi Tế Ðiên há miệng, nói không ra lời, chân giật giật mấy cái, miệng sùi bọt mép, rên lên một tiếng rồi tắt thở.
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 17 Apr 2012, 9:14 PM | Message # 88
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 84Trần Huyền Lượng bắt yêu chùa Thiết Phật
Mã Huyền Thông đi đường gặp Tế Ðiên
Tế Ðiên uống xong chín viên thuốc liền tắt thở ngay. Sài đầu nói:

- Ðạo gia ơi, ông thấy tôi nói có linh không? Tôi bảo ông đừng cho uống mà ông cứ cãi là uống vô chết ông đền!

Lão đạo sĩ hoảng kinh, mặt tái mét, niệm lia lịa:

- Vô lượng Phật! Vô lượng Phật! Kỳ quá! Kỳ quá!

Sài đầu nói:

- Ông khỏi cần niệm “Vô lượng Phật” làm chi, ông cho ổng uống thuốc chết, tôi sẽ trị cho ổng sống lại cho coi.

Y Sĩ Hùng hỏi:

- Sài đầu, ông trị cách nào mà Hòa thượng sống được như vậy?

Sài đầu không trả lời, day qua kêu Ðỗ đầu, nói:

- Có bao nhiêu rượu mình đem uống hết đi, đừng để dành cho Hòa thượng chút nào nhé!

Ðỗ đầu nói:

- Ừ, uống mau đi!

Nói câu này chưa xong, Tế Ðiên nghiêng mình ngồi dậy hỏi:

- Có rượu à? Ðem cho ta uống với!

Sài đầu nói:

- Mấy ông thấy có hay không?

Tế Ðiên đứng dậy nói:

- Hay cho lão đạo, ông dám cho ta uống “Yếu mạng đơn”, ông đừng hòng chạy nhé!

Vừa nói vừa nắm chặt ngực áo lão đạo sĩ.

Lão đạo này chính là đồ đệ của Ðông Phương Thái Duyệt lão tiên ông ở Thanh Thanh cung trên núi Thiên Thai. Nguyên ngoài cửa Bắc huyện Khai Hóa có một tòa Bắc Hưng quán. Trong núi này có một lão đạo sĩ tên là Trần huyền lượng, cũng là môn đồ của Lão tiên ông. Ngày kia, Trần Huyền Lượng đang tu trong miếu, nhìn thấy ở hướng chánh Bắc có một cột khói yêu bốc thẳng lên không, bèn nghĩ thầm: “Có ta ở đây, đâu thể nào để cho yêu ma tác quái được? Ta phải đi tìm xem yêu tinh ở đâu để trừ diệt chúng, bớt đi sự nhiễu loạn ở nhân gian”. Nghĩ rối bèn mang bảo kiếm lần về hướng chánh Bắc, đến chùa Thiết Phật. Ðến đó nhằm lúc Thiết Phật đang nói tiếng người:

- Này các thiện nam tín nữ đến xin thuốc! Phật gia sẵn sàng cứu giúp chúng sanh. Mỗi người chỉ cần để vào một điếu tiền để góp công đức vào việc sửa lập đại điện. Ðem gói thuốc này uống dùng chắc chắn cả nhà sẽ bình yên!

Trần Huyền Lượng thấy yêu khí từ Thiết Phật tuôn ra cuồn cuộn. Lại nghe những người dâng hương đồn đại:

- Bịnh dịch lớn bụng ở vùng này, đến xin thuốc Phật gia thì hết ngay!

Trần Huyền Lượng nghĩ rằng: “Bịnh dịch này là do yêu tinh rải chất độc mà ra, sao ta không chém nó để trừ hại cho dân?”

Nói rồi bèn rút bảo kiếm nhắm ngay cột yêu khí ở Thiết Phật chém tới. Nào ngờ từ miệng Thiết Phật tuôn ra một luồng hắc khí phun vào người Trần Huyền Lượng. Lão đạo sĩ bị luồng hắc khí té ngã xuống đất, toàn thân sưng phù không nhúc nhích nổi. Có người chạy vào báo ngay với Kim nhãn Phật Khương Thiên Thoại. Khương Thiên Thoại nghĩ thầm: “Trần Huyền Lượng vô duyên vô cớ đến phá hư việc của ta, chi bằng ta cho khiêng ra phía sau kết thúc tánh mạng của nó cho rồi. Phát cỏ nhổ gốc mới bớt đi mầm chồi mọc lại!”.

Vừa định cho người khiêng ra sau thì có người chạy vào cho hay:

- Quan Tri huyện địa phương là Trịnh Nguyên Long đến chùa dâng hương, thấy tình trạng của Trần Huyền Lượng như vậy bèn ra lệnh cho đem lão đạo sĩ về nha môn phát lạc.

Khương Thiên Thoại nói:

- Cũng được, để cho quan huyện mang hắn đi phát lạc cho rồi.

Quan huyện vốn biết lão đạo sĩ là người tốt, đưa về huyện nha mới hỏi tại sao ra nông nỗi này. Lão đạo sĩ đáp:

- Việc chùa Thiết Phật là do yêu tinh tác quái, tôi tính trừ khử nó đi, nào ngờ yêu tinh này pháp thuật quá cao cường. Tôi bị nó phun cho một làn khói độc, sống dở chết dở như thế này!

- Nếu biết chắc yêu tinh thì phải làm sao? Quan huyện hỏi:

- Phải mời sư phó tôi đến đây mới có thể bắt được.

- Cũng được.

Lập tức quan huyện cho người đưa lão đạo sĩ vào miếu. Lão nghĩ: “Hiện giờ khắp người ta đau nhức không chịu nổi, thỉnh sư phụ Ðông Phương Thái Duyệt lão tiên ông thì xa quá e không kịp”. Nói rồi bèn sai đạo đồng đến Tam Thanh quán ở huyện Long Du thỉnh đại sư huynh là Mã Huyền Thông và dặn:

- Thưa với đại sư bá xin mang theo “Cửu chuyển hoàn hồn đơn” của sư tổ đưa gấp đến trị bệnh cho ta nhé!

Hai vị đại đồng đến huyện Long Du mời được Mã Huyền Thông. Trên đường đi đến Bắc Hưng quán bỗng nghe tiếng Tế Ðiên ca, Mã Huyền Thông chưa biết lai lịch Tế Ðiên, bèn nghĩ: “Ông Hòa thượng kiếc này mà cũng nói được những câu đầy đạo lý dữ há!. Kế đến thấy Tế Ðiên bị bệnh đi không nổi, lão đạo sĩ động mối từ tâm nên có bao nhiêu “Cửu chuyển hoàn hồn đơn” trút ra cho Hòa thượng uống hết. Uống vào không những Hòa thượng không hết bệnh mà còn ngã lăn ra chết.

Bị Sài đầu nói gạt bò dậy, Tế Ðiên bèn nắm áo lão đạo sĩ lại. Y Sĩ Hùng lật đật nói:

- Vừa rồi sư phụ được lão đại gia này cho uống thuốc mới khá đấy chứ!

Lúc đó Tế Ðiên mới buông tay ra và hỏi:

- Vị đạo gia này cho ta uống thuốc đấy hả

Lão đạo sĩ đáp:

- Phải đó, Hòa thượng ở chùa nào?

- Ta ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ, trên chữ Ðạo, dưới chữ Tế, thiên hạ gọi là Tế Ðiên cũng là ta. Họ của Mã đạo gia là gì?

- Hòa thượng biết tôi họ Mã rồi mà còn hỏi làm gì nữa!

- Tên tự có phải là Huyền Thông không?

- Phải, chính tôi là Huyền Thông đấy!

- Ông đi đâu vậy?

- Tôi lên Bắc Hưng quán ở huyện Khai Hóa.

- Tôi cũng lên Bắc Hưng quán đây, vậy chúng ta cùng đi chung nhé!

- Vâng!

- Ta nghe nói đạo gia các ông có thể vận chẩn cước phong, đi nhanh như gió, vậy ông có thể mang tôi đi với được không?

- Ðược chớ. Hòa thượng nhớ nhắm mắt lại, đừng mở mắt ra nhé!

Tế Ðiên nhắm mắt lại, lão đại sĩ nắm cánh tay lôi đi, chỉ thấy hai bên gió ù ù. Ði được nửa đường, Tế Ðiên mở mắt ra, nói:

- Không xong rồi, hở gió rớt lại rồi, đạo gia ơi đứng lại một chút.

Lão đạo sĩ lòng mải lo cho sư đệ, chẳng thèm để ý tới Tế Ðiên bị rớt lại, cứ việc vận chẩn cước đi thẳng đến huyện Khai Hóa. Vừa đến bên ngoài cửa Bắc Hưng quán, lão đạo sĩ thấy một người đang ngủ ngáy pho pho, đến gần xem kỹ thì chính là tế Ðiên. Tế Ðiên nghiêng mình ngồi dậy nói:

- Ông mới tới à?

- Tôi vận chẩn cước phong chạy một mạch tới đây đó.

Lão đạo sĩ nghĩ thầm: “Quái lạ thật, ông Hòa thượng này chắc có lai lịch chi đây, làm sao ổng đến trước mình được vậy kìa?”.

Tế Ðiên nói:

- Ðạo gia ơi, lúc nãy ông đi rồi, tôi mắc cầu, ỉa ra đủ chín viên thuốc của ông, thôi trả lại cho ông nè!

Lão đạo sĩ thấy viên thuốc vẫn y nguyên như cũ, màu sắc không thay đổi chút nào, bèn nghĩ: “Lạ quá”, nhận lại mấy viên thuốc bỏ luôn vào túi, rồi bước tới gõ cửa. Không bao lâu đi ra một tiểu đạo đồng, mở cửa nói;

- Ðại sư bá tới rồi mà hai sư huynh của con ở đâu?

- Hai đứa nó đi sau cũng sắp về tới, thỉnh Hòa thượng vào trong ngồi.

Tế Ðiên cùng tiến vào trong miếu, nhìn qua một lượt: Tòa miếu này phía chánh Bắc là đại điện, hai bên Ðông Tây đều có ba gian phối phòng. Tiểu đạo đồng vén rèm bạc ở Ðông phối phòng, lão đạo sĩ cùng Tế Ðiên bước vào. Trong phòng tối mờ mờ, ngay giữa có một bàn bát tiên, hai bên có ghế dựa. Dựa bên tường Ðông có đặt một chiếc giường, Trần Huyền Lượng đang nằm trên đó ho rũ rượi. Thấy Mã Huyền Thông, Trần Huyền Lượng hỏi:

- Sư huynh đến đó à, còn vị Hòa thượng này là ai?

- Ðây là Tế Công ở chùa Linh Ẩn.

- Sư huynh có mang theo “Cửu chuyển hoàn hồn đơn” hay không? Tôi bị yêu tinh phun phải khí độc rồi.

- Ta có mang theo 9 viên thuốc mà cho vị Hòa thượng này uống hết, ông ta lại ỉa ra đủ đây.

- Bậy thiệt.

- Sư đệ xem nào, màu sắc có đổi khác không?

- Tôi không uống đâu!

Tế Ðiên nói:

- Ta có thuốc đây, tên là “Thần thối trừng nhãn hoàn”, đạo gia uống vào trong khoảng co chân chớp mắt là có kết quả ngay.

Tế Ðiên nói rồi đưa cho Trần Huyền Lượng uống. Thuốc vqào bụng trong giây lát nghe có tiếng sôi lụp bụp, chạy ọt ọt. Trầb Huyền Lượng kêu đạo đồng bảo dìu đi cầu, đi được vài lần, chứng sưng nhức trong người nhẹ hẳn, bình phục lại như xưa. Trần huyền Lượng khen:

- Hay quá, hay quá, thiệt là thuốc hay. Mong nhờ Thánh tăng ra ơn cứu giúp, đệ tử xin cảm tạ muôn vàn.

Nói rồi bước tới trước Tế Ðiên thi lễ. Cả Mã Huyền Thông cũng nói lời cảm tạ Tế Ðiên. Tế Ðiên nói:

- Việc đó không có gì quan trọng đâu. Trong phòng này có mùi khó ngửi quá!

- Có mùi gì đâu! Trần Huyền Lượng nói:

- Có mùi giặc!

Hai lão đạo sĩ nghe mấy lời đó hết sức ngạc nhiên. Thật ra có hai tên giặc núp dưới gầm giường ma hai vị đại sĩ không hay.

Nguyên khi quan huyện Khai Hóa đưa Trần Huyền Lượng từ chùa Thiết Phật trở về nha môn phát lạc, Kim nhãn Phật Khương Thiên Thoại định chắc rằng thế nào quan huyện cũng đem Trần Huyền Lượng ra trị tội vì phá chùa, nào ngờ quan huyện chẳng trị tội mà còn cho người mang về miếu. Có người đưa tin đó cho Khương Thiên Thoại, hắn nghĩ: “Sư phụ của Trần Huyền Lượng là Ðông Phương Thái Duyệt lão tiên ông ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên Thai. Phen này bắt yêu không thành, thế nào ông ta cũng thỉnh thầy đến tiếp sức bắt yêu, làm phá hỏng đại sự của ta! Chi bằng ta ra tay trước thì hơn, để lâu hư việc”. Nghĩ rồi Khương Thiên Thoại bèn kêu hai người bạn đến. Một người là Ðồng đầu la hán Hạng Vĩnh, một người là Ô vân báo Trần Thanh. Hai người này đều là giang dương đại đạo trong chốn lục lâm đang lánh nạn ở chùa Thiết Phật. Khương Thiên Thoại kêu hai người đến, nói:

- Hai vị hiền đệ, ta có một việc nhờ hai vị hiền đệ cực khổ một phen.

Hạng Vĩ, Trần Thanh nói:

- Huynh trưởng nói lời ấy làm chi? Có việc gì cần đến chúng tôi, cho dù xông vào chỗ chết chúng tôi cũng không dám từ nan.

- Hai hiền đệ tối nay mang theo cương đao đến Bắc Hưng quán giết lão đạo sĩ Trần Huyền Lượng, mang đầu hắn về cho ta.

Hạng Vĩ, Trần Thanh nói:

- Việc đó có gì khó đâu!

Chờ đến đỏ đèn, hai người sửa soạn xong, cắp đao ra khỏi chùa Thiết Phật, thi triển Lục địa phi đằng đi vùn vụt đến Bắc Hưng quán. Tới nơi, nhảy tường vào bên trong ngầm dò xét, thấy Trần Huyền Lượng mở cửa đi ra ngoài, hai người lẻn vào phòng, núp dưới gầm giường, định chờ cho lão đạo sĩ ngủ mê sẽ bò lên giết. Nào ngờ gặp lúc Mã Huyền Thông cùng tế Ðiên vào đến. Nghe Tế Ðiên nói có mùi giặc, Hạng Vĩnh kề tai nói nhỏ Trần Thanh:

- Bộ trên người anh có mùi hả?

- Ðâu có!

Tế Ðiên đứng ngoài nói:

- Hai đứa bay không có mùi gì hết, mau chui ra đi.

Hạng Vĩnh và Trần Thanh biết trốn không được nữa bèn từ dưới gầm giường nhảy vụt lên, thò tay rút dao ra. Báo hại cho hai lão đạo sĩ hồn phi phách tán.


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Ba, 17 Apr 2012, 9:14 PM | Message # 89
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 85Hiển thần thông bắt giữ bọn tặc nhân
Thi diệu pháp đấu phép với Thiết Phật
Hai tên giặc từ dưới giường phóng ra toan chém Tế Ðiên, bị Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, dùng phép định thần trồng cứng lại. Ngay lúc ấy, tấm rèm lay động, từ bên ngoài bốn người nhảy xổ vào, chính là Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh, Dương Quốc Ðống, Y Sĩ Hùng.

Nguyên sau khi Mã Huyền Thông vận chẩn cước phong kéo Tế Ðiên chạy vùn vụt về phía trước bỏ bốn vị Ban đầu và hai vị đạo đồng ở lại phía sau, Sài đầu nói:

- Ðạo đồng ơi, hai chú ở miếu nào?

- Chúng tôi ở Bắc Hưng quán trên huyện Khai Hóa.

- Vị đạo gia hồi nãy có phải là sư phụ của hai chú không?

- Không phải, đó là đại sư bá của chúng tôi.

- Hòa thượng của chúng tôi cùng sư bá của chú đi lên quán rồi, chúng mình đi lên quán đi!

- Ði chung cũng được, nhưng sợ bốn vị đi không kịp chúng tôi thôi vì chúng tôi biết thuật chẩn cước phong.

- Bốn người chúng tôi biết phép Lục địa phi đằng, hai chú đi chậm một chút, bốn chúng tôi đi nhanh một chút, chắc là đi chung được.

- Thế thì được.

Sáu người đi theo đường cái chạy về hướng bắc hưng quán. Ðến cổng miếu, đạo đồng nói:

- Tới rồi, chờ tôi gọi mở cửa.

Sài đầu nói:

- Khỏi kêu cửa, để tôi vào mở cửa cho!

Nói rồi Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh cất mình nhảy qua tường. Trong bụng hai người nghĩ: “Ðể cho Dương Quốc Ðống và Y Sĩ Hùng thấy bọn ta là nguyên sai đi bắt Hoa vân Long chứ không phải bọn bất tài!”. Nào ngờ Dương Quốc Ðống và Y Sĩ Hùng cũng nhảy tót theo. Hai người này nghĩ bụng: “Mình phải cho Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh thấy sơ tài nghệ của quan nhân ngoại thành mới được”. Bốn người này chung một ý ganh đua, đó gọi là “đấu tâm bất đấu khẩu”. Bốn người vào bên trong mở cửa cho bốn vị đạo đồng vào rồi đóng cửa lại và tiến vào Ðông phối phòng. Bốn người định vén rèm bước vào cũng chính là lúc Tế Ðiên dùng định trụ pháp trồng cứng hai tên giặc lại. Sài đầu, Ðỗ dầu lật đật hỏi:

- Sư phó, hai thằng này đứa nào là Hoa Vân Long?

- Không có Hoa Vân òa Long ở đây!

Dương Quốc Ðống hỏi:

- Thưa sư phó, đứa nào lấy trộm công văn?

- Cũng không có tên lấy trộm công văn ở đây, mà trước hết phải trói chúng lại đã, đừng để cho chúng chạy thoát.

Các vị Ban đầu trói hai tên giặc xong, Trần Huyền Lượng sai mấy đạo đồng dọn cơm lên. Bốn vị ban đầu mới rảnh rang đến chào vị đại sĩ rồi chia nhau ngồi vào bàn tiệc. Tế Ðiên nói:

- Hai vị đạo hữu, ngày mai nên giải hai tên này đến huyện nha, trình cho quan huyện biết có Hòa thượng ta đến định bắt yêu ở chùa Thiết Phật trừ hại cho dân vùng này. Hai vị đạo hữu cũng đừng giải chúng công khai, đồng đảng của chúng ở Khai Hóa biết được sẽ đón đường cướp đi mà còn kết thù oán, nguy hiểm đến tính mạng của hai vị nữa.

Trần Huyền Lượng nói:

- Thưa sư phó, việc này sư phó tính sao?

- Cứ bỏ hai tên này vào bao thuê người khiêng đi, ngoài để là quà tặng của miếu đem cho quan huyện.

Lão đạo sĩ đồng ý. Ăn uống xong, trời đã sáng rõ. Bốn người khiêng gánh thuê bước vào thấy hai bao bố lớn nhúc nhíc không ngừng. Hai tên giặc sợ quá làm sao không nhúc nhích cho được! Mấy người khiêng mướn hỏi:

- Cái gì trong bao vậy?

Lão đại sĩ còn đang ậm ừ, Tế Ðiên nói:

- Ðồ trứng vữa đấy!

Mấy người khiêng mướn nói:

- Từ nào tới giờ, chúng tôi chưa từng nghe nói đến tên này bao giờ.

- Các người cứ lo khiêng đi, đừng thắc mắc làm chi!

Trong khi hai lão đạo sĩ cùng mấy người khiêng thuê đưa hai tên giặc lên huyện nha, Tế Ðiên nói:

- Sài đầu, bốn người hãy đem thơ dến Tuần kiểm ty ở Thiết Phật trước, và nói cho họ biết Hòa thượng ta sẽ đến sau.

Bốn vị ban đầu đi thẳng đến Tuần kiểm ty ở trấn Thiết Phật đưa thơ tại văn phòng, quan Tuần kiểm ty là Lưu Quốc Thân lập tức mời vào. Bốn vị Ban đầu vào thi lễ. Quan Tuần hỏi và Sài đầu nói họ cùng tế Công đến đây biện án. Lưu lão gia nói:

- Té ra Thánh tăng đến đây biện án. Sao bây giờ chưa thấy tới?

- Lát nữa sẽ tới. Sài đầu đáp.

Một lát, Tế Ðiên bước vào văn phòng Tuần kiểm ty, nói:

- Ái chà, chưởng quỹ ơi!

Quan nhân nghe kêu, nói:

- Ðại sư phó, ở đây không có chưởng quỹ, ở đây là nha môn mà.

- Nha môn không có chưởng quỹ sao, vậy có ai nào?

- Có lão gia thôi!

- Vậy có cữu cữu (cậu) không?

- Chắc ông này muốn ăn đòn quá!

- Chú vào báo với lão gia của chú là có lão nhân gia tới.

- Vậy chớ Hòa thượng là ai?

- Ta là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn, tới kiếm lão gia của chú.

Quan nhân lập tức vào trong bẩm báo. Giậy lát Lưu Quốc Thân lật đật bước ra nghinh

tiếp, nói:

- Thánh tăng đã đến rồi à, mời Thánh tăng vào trong ngồi.

- Xin mời lão gia.

Vào đến thư phòng, bốn vị Ban đầu cũng đang ở đó. Sau khi dùng trà xong, tế Ðiên nói:

- Lưu lão gia, ông hãy đưa danh thiếp đến chùa Thiết Phật thỉnh vị hòa thượng trong chùa ấy, nói rằng có nhà giầu họ Ðổng tại địa phương muốn cúng tiền sửa chùa, mời hòa thượng đền hỏi thăm cần bao nhiêu tiền. Lão gia trước hết gạt cho tên trộm công văn đến. Hòa thượng ta nấp ở phòng này sẵn, bắt hắn rối ta sẽ đến chùa Thiết Phật bắt yêu sau.

Lưu Quốc Thân gật đầu đồng ý, lập tức sai thuộc hạ đến chùa Thiết Phật thỉnh Hòa thượng. Phần Kim nhãn Phật Khương Thiên Thoại sai Từ Phái lên huyện Long Du, chờ mãi không thấy quay về. Bạn bè lục lâm của hắn đều đi làm ăn hết, trong chùa chỉ còn lại bốn người là Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long, Họa qua tăng Phùng Ngươi Chí, Tạo thác đầu Bành Chấn, Vạn hoa tăng Từ Hằng mà thôi. Hôm nay Khương Thiên Thoại và Hoa Vân Long đi vắng, chỉ vì các thân hào phú hộ ở Tiểu Tây Thôn có người hiểu ra sự việc mới nói:

- Hơn 800 thôn huyện Khai Hóa này, nhà nào cũng bị mắc bệnh cổ trướng cả, uống thuốc của bất cứ danh y nào cũng không khỏi, trừ khi đến chùa Thiết Phật xin thuốc mới lành thôi. Trong việc này phải có nguyên cớ mới được! Ði cầu Thiết Phật, người nghèo xin thuốc phải bỏ một điếu, người giàu xin thuốc phải bỏ một lượng. Chi bằng ta mời các Hòa thượng ở chùa Thiết Phật đến thương lượng cho xong. Mọi người đậu tiền sửa chùa, nhờ hòa thượng cầu xin với Thiết Phật mới trừ được họa này.

Mọi người bàn tính xong bèn phái người đi lên chùa Thiết Phật thỉnh hòa thượng. Vì thế Khương Thiên Thoại và Hoa Vân Long phải đến Tiểu Tây Thôn. Họ mới vừa đi khỏi thì quan Tuần kiểm ty cho người đến mời, nói rằng:

- Hiện có các thân sĩ giàu có đến bàn với lão gia chúng tôi muốn góp tiền sửa chùa, xin mời hòa thượng đến để bàn bạc về số bạc cần dùng bao nhiêu?

Họa qua tăng Phùng Ngươn Chí nói:

- Ðể tôi đi cho.

Nói rồi đến chào hỏi quan huyện. Lúc đó, Tế Ðiên đang núp ở phòng phía Ðông, bốn vị Ban đầu núp ở phòng phía Tây. Lưu lão gia mời Phùng Ngươn Chí ngồi xuống rồi mới nói:

- Quý tánh của hòa thgượng là chi?

Họa tăng đáp:

- Tôi họ Phùng, quý danh là Ngươn Chí.

- Hòa thượng xuất gia được bao lâu?

- Tôi bán thế xuất gia, bởi do chân bị tật coi như người tàn phế.

- Hiện tại có người muốn sửa chùa, chùa thầy muốn trùng tu, vậy cần bao nhiêu tiền?

Họa qua tăng vốn là tên trộm cướp, nào biết việc sửa chùa lớn nhỏ ra sao, nhất thời ú ớ không nói ra lời. Lưu Quốc Thân nói:

- Nếu Hòa thượng không nói được thì để tôi mời một hòa thượng hành giả đến gặp hòa thượng nhé.

Nói rồi lớn giọng mời:

- Mời Thánh tăng vào đây!

Tế Ðiên vén rèm bước vào, hét:

- Hay cho tên Phùng Ngươn Chí chết tiệt này, mi dám trộm công văn hả? Phen này đố bay chạy đường nào?

Phùng Ngươn Chí nghe nói cả kinh, lật đật đứng dậy định đánh bài chuồn. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, dùng phép định thân trồng cứng hắn lại, rồi thò tay vào trong tay nải của hắn rút tờ Hải bộ công văn bắt Hoa Vân Long giao cho sài đầu, nói:

- Lưu lão gia, trước hết người bảo quan nhân trói tên giặc này lại, tạm cùm ở nha môn đã. Bây giờ Hòa thượng ta phải lên chùa Thiết Phật bắt yêu đây. Bốn vị Ban đầu hãy theo ta!

Lưu Quốc Thân lập tức sai người trói Phùng Ngươn Chí giam ở phòng Ban đầu. Bốn vị Ban đầu là Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh, Dương Quốc Ðống, Y Sĩ Hùng theo Tế Ðiên lên chùa Thiết Phật. Ðến nơi thấy ngoài cổng thật là nhộn nhịp. Ngoài những người đi lễ còn có những người bán thức ăn, bán các thứ linh tinh. Trong chùa ngoài ngõ người người qua lại đông dầy, khói hương mù mịt. Thiện nam tín nữ đến chùa dâng hương xin thuốc nhiều vô kể. Ba tòa cổng chánh đều mở rộng. Ngoài cổng chùa có hai cây cột cờ, trong chùa cũng có hai cây cột cờ, ngay trên cổng chùa có một tấm biển trên đề: - Sắc kiến hộ quốc Thiết Phật tự. Tế Ðiên dẫn bốn vị Ban đầu tiến về cổng phía Ðông. Chùa này ở chính Bắc là 5 gian đại điện, hai bên đều có 5 gian phối phòng. Bên cánh Ðông đại điện có 4 cánh lục bình phong, hai cánh mở, hai cánh đóng lại, che khuất lối vào viện thứ hai. Ngôi chùa này chánh điện 5 tầng liên tiếp với các dãy nhà ngang dọc, cộng có hơn trăm gian phòng. Gian đại điện đầu tiên là nơi thờ Thiết Phật. Tế Ðiên ngước mắt: Từ trong giữa điện, một cột yêu khí bốc cao, xông thẳng lên tầng không, bèn nói:

- A Di Ðà Phật, thiện tai, thiện tai!

La Hán gia dự định triển khai phép Phật, sử dụng thần thông bắt trừ yêu quái...
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 17 Apr 2012, 9:14 PM | Message # 90
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 86


Hoa Thanh Phong núi Cát Thỉ gặp yêu
Kim Nhãn Phật nổi giận giết Hòa thượng
Tế Ðiên dẫn bốn vị Ban đầu bước vào đại điện chùa Thiết Phật, thấy từ đó có một cột yêu khí bốc thẳng lên không. Bên trong đại điện, phía Ðông đặt một chiếc bàn có người ghi sổ chuyên thâu bạc, phía Tây cũng có đặt bàn chuyên thâu tiền. Chỉ có một người phụ nữ đang dâng hương trước bàn. Người này độ hai mươi ngoài tuổi, tóc thoa dầu bóng lộn, mặt đầy phấn sáp, biểu lộ không phải là người lương thiện. Người ấy đang lớn tiếng cầu đảo:

- Nguyện cầu đức Phật chứng giám, tiểu phụ họ Ðào, nhân vì chồng tiểu phụ mắc phải bệnh cổ trướng, mong cầu đức Phật từ bi thí cho một ít thuốc về trị bệnh cho chồng tiểu phụ, bệnh lành xin đến dâng hương bái tạ!

Thiết Phật phát ra tiếng người, nói:

- Này Ðào thị, nàng có cúng một điếu tiền cho Phật gia chưa.

- Con có đem theo đây.

- Có mang theo thì hãy đem nộp vào bàn thu tiền kia. Phật gia sẽ cho nàng một gói thuốc đem về trừ bệnh cho cả nhà.

- Xin cảm tạ Phật gia.

Ðào thị nói rồi lãnh thuốc đi ra. Ðào thị vừa đi ra thì có một thiếu phụ từ bên ngoài đi vào, một bước lạy một lạy thật là thành khẩn. Thiếu phụ này đâu nhà họ Lưu, nhũ danh con nhà họ Lý, ở Lưu gia trang ngay hướng Nam huyện Khai Hóa, chồng nàng đi buôn bán xa, mấy năm không có tin tức gì. Lưu Lý thị có bà mẹ chồng, nhà quá nghèo khổ chỉ dựa vào nghề may vá qua ngày. Lưu Lý thị là người hiền hiếu vô cùng, ngặt nỗi mẹ chồng mắc bệnh cổ trướng đã hơn hai năm nay. Nghe nói ông Phật ở chùa Thiết Phật hiển thánh chuyên trị bệnh cổ trướng, Lý thị một dạ chí thành, từ nhà ra đi mỗi bước một lạy, đi hết một ngày đêm mới đến chùa Thiết. Lưu Lý thị đốt hương khấn vái:

- Cúi xin đứa Phật từ bi chứng giám! Tiểu phụ là Lý thị, dâu nhà họ Lưu, nhà có bà mẹ già bị bệnh cổ trướng đã hơn hai năm nay, xin đức Phật từ bi ban cho một ít thuốc. Nếu mẹ chồng con được lành bệnh, đến khi chồng con buôn bán trở về, con xin đến dâng hương lễ tạ.

Yêu tinh dò xét thấy chứng cổ trướng ấy không phải là do thuốc độc của chúng rải gây ra nên không thể trị được, bèn nói:

- Này Lưu thị, nàng có mang tiền theo không?

- Nhà con nghèo quá không có tiền. Xin Phật gia từ bi, từ bi ban phước cho con.

- Không được! Phật gia đây không miễn trừ ai hết! Không có tiền thì không có thuốc đâu! Nàng hãy về đi!

Lưu thị ho sặc một tiếng, trong bụng nghĩ: “Ở thế gian người ta tranh nhau thế lợi tất nhiên rồi, ngay đến Phật gia cũng hám tài nữa! Ðáng tiếc cho tấm lòng thành của ta vô dụng!”. Tự thấy không cách gì xin thuốc được bèn đứng dậy đi ra ngoài. Tế Ðiên xem thấy biết nàng là hiếu phụ hiền lương, bèn nói:

- Vị tiểu nương tử này đừng buồn, để ta cho một viên thuốc đem về cho mẹ nàng uống, bệnh sẽ hết ngay thôi mà!

Lưu Lý thị nhận viên thuốc, nói lời cảm tạ rồi ra về. Tế Ðiên bước vào đại điện dòm thấy Thiết Phật kim thân ngồi cao một trượng hai thước, tòa sen cao năm thước, trước mặt hương đèn chất đống, bánh trái cúng đầy. Tế Ðiên lại gần thò tay chớp lấy một trái xá lị, một trái đào định cho vào miệng. Người đánh chuông thấy vậy mới hỏi:

- Ông Hòa thượng kia ở đâu đến đây? Sao dám lấy trái cây ăn thế?

Tế Ðiên nói:

- Trong chùa này có cái gì ăn cái nấy chớ sao! Các ngươi ở trong chùa này, nhờ Phật mà có cơm ăn áo mặc, kể như là con cháu của Hòa thượng ta hết cả.

Người đánh chuông nghe nói như vậy, nổi giận trợn mắt chạy lại định đánh Hòa thượng. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, dùng định thân pháp trồng cứng anh ta lại rồi nhảy lên tòa sen hét:

- Hay cho đồ chết tiệt này, mi dám ở đây hưng yêu tác quái làm hại lương dân hử? Hòa thượng ta kiếm mi kết thúc tánh mạng đây!

Nói rồi nhắm ngay Thiết Phật xáng cho hai bạt tai. Mấy người dân thấy vậy nói loạn cả lên:

- Coi coi, ông Hòa thượng khùng bạt tai Thiết Phật kìa!

Bốn vị Ban đầu cũng đứng bên ngoài xem, kế nghe từ trong bụng Thiết Phật nổi lên tiếng ồ ồ, tiếng đó giống như tiếng sấm. Bỗng nhiên vang lên một tiếng như trời long đất lở, bốn vị Ban đầu dòm thấy kim thân trượng hai của Thiết Phật luôn cả tòa sen nghiêng đổ ập về phía trước lôi theo Tế Ðiên đè chẹt xuống dưới. Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh thấy vậy cả kinh, lớn tiếng khóc rống:

- Sư phụ ơi, lão nhân gia không ngờ bị chết ở đây, chết tức chết tối như thế này!

Dương Quốc Ðống và Y Sĩ Hùng cũng rơi lệ than thở:

- Ðáng tiếc Tế Công là người hiền, bị đè nhẹp xuống đất, tan xương nát thịt còn gì!

Dương Quốc Ðống nói:

- Này Sài đầu, anh không nên khóc nữa! Người ta sống có nơi, chết có chỗ, đó là lẽ thường thôi! Chúng ta đi về đi!

Bốn người sửa soạn bước ra thì nghe có tiếng dép lẹp xẹp quen thuộc của Tế Ðiên từ bên ngoài tiến từ từ vào. Tế Ðiên nói:

- Sài đầu, mấy chú rầu rĩ cái gì vậy?

Sài Nguyên Lộc tức thì nín khóc, hỏi:

- Sư phụ, té ra người không chết hả?

- Không đâu, con yêu tinh này giữ quá, nó tính ám hại Hòa thượng ta, ta phải kiếm nó sống mái một trận mới được

- Tụi tôi chính mắt thấy sư phó bị đè xuống đất mà làm sao sư phó thoát ra được như vậy?

- Làm sao đè được! Hồi kim thân ngã xuống, ta sợ quá bước trớ qua một bên là khỏi rồi.

Ðương nói tới đó, bỗng Tế Ðiên la lớn:

- Ái chà chà, không xong, không xong! Bớ người ta, yêu tinh tới đó!

Nói chưa hết câu, một trận cuồng phong nổi lên dữ dội. Thật là:

Vù vù mây mù cuốn

Ào ạt rừng cây nghiêng

Biển cả dâng trào sóng

Núi vỡ đá lăn chiêng

Cát bụi mù trời đất

Mờ mịt quỉ thần kiêng

Trận cuồng phong quá lớn

Thổi qua khắp mọi miền.

Cùng với trận cuồng phong ập đến, từ nửa lưng trời sa xuống một con yêu tinh quây chặt Tế Ðiên vào giữa. Con yêu tinh này là ai, làm sao lại có liên quan đến chùa Thiết Phật?

Nguyên sư phụ của Kim nhãn phật Khương Thiên Thoại là Hoa Thanh Phong, hiệu là Cửu Cung chân nhân chuyên tu tả đạo bàng môn; ông ta cũng là chú của Hoa vân Long nữa, đang tu luyện trên Lăng Vân quán ở núi Cổ Thiên. Trước kia Lăng Vân quán có vị đạo sĩ họ Hoàng tu hành chân chánh đang ở đó, bị Hoa Thanh Phong giết đi chiếm lấy ngôi miếu giầu có này. Ðằng sau miếu có một tòa tháp tên là Yên Vân tháp, mỗi khi gặp ngày có mưa, từ đáy tháp gạch khói bốc lên mù mịt, bay đến nửa từng không chưa tan, lơ lửng như một đám mây vậy. Ðó là một cổ tích của Lăng Vân quán này.Vì thế mà có rất nhiều hạng quan sang, nhà giầu thường đến ở miếu này để chờ xem cổ tích khói bốc lên từ Yên Vân tháp. Nào ngờ, từ khi Hoa Thanh Phong về tiếp nhận miếu này, khói không còn đùn lên từ tháp nữa. Hoa Thanh Phong trong lòng thầm nghĩ: “Lạ thiệt, ta thấy ở lưng chừng ngôi tháp này thường có chim bay vào mà chẳng thấy trở ra, mà chung quanh tháp lại có lông chim rải rác trên đất”. Hoa Thanh Phong nghĩ mơ hồ như vậy nhưng không biết trong tháp có cái gì trong đó! Một ngày kia, Hoa Thanh Phong rảnh việc, lại đến thăm chừng ngôi tháp. Ðang lúc lặng lẽ, bỗng nghe đằng sau lưng có tiếng nói:

- Vô lượng Phật, Hoa đạo hữu! Ngài làm gì đó?

Hoa Thanh Phong xoay người lại nhìn, trước mặt mình một người mặc đạo bào màu xanh nhạt, lưng thắt dây tơ, vớ trắng vân hài, mặt như bùn xanh, chân mày đỏ như chu sa trên đôi tròng mắt màu vàng thau và bộ râu quai nón màu hung đỏ. Hoa Thanh Phong thấy người này lạ hoắc nhưng cũng lật đật nói:

- Ðạo hữu từ đâu đến đây?

Lão đạo sĩ kia nói:

- Hoa đạo hữu, ông không nhận ra tôi sao? Tôi ở phòng Ðông của miếu này hơn nửa năm rồi mà!

- Phải, phải đấy! Mời đạo hữu vào trong này ngồi.

Hai người bước lại ngồi ở bên mái hiên. Vị lão đạo sĩ kia nói:

- Hoa đạo hữu, ông thiệt không nhận ra tôi sao?

- Tôi thiệt nhớ không ra, chưa lãnh giáo quý tính của đạo hữu!

- Tôi họ Thường, tôi cùng ông thật ra có một đoạn duyên tiên.

- Ðạo hữu tham tu ở tòa danh sơn động phủ nào?

- Tôi tu ở núi Bàn Cổ.

- Ðạo hữu tham tu ở đó bao nhiêu năm?

- Xin nói cho đạo hữu rõ: Khi Văn Vương ra khỏi Hổ quan thâu Lôi Chấn Tử chính mắt tôi dòm thấy; lúc Khương Thái Công chém tướng phong thần, tôi tới trễ nên không kịp dự. Bao nhiêu đó để biết số năm nhiều hay ít!

Hoa Thanh Phong nghe nói trong lòng mới rõ ràng, đoán đại khái chắc trước mặt mình là yêu tinh chi đây. Hai người luận đạo, quả nhiên lão đạo sĩ họ Thường là người có đạo đức cao xa, kêu gió gọi mưa, sai thần bắt quỷ, tất cả đều lão thông. Hoa Thanh Phong mời ăn uống, lão cứ ăn uống rất tự nhiên. Hai người rất là thân mật, lâu ngày trở thành tri kỷ. Ngày kia Hoa Thanh Phong nói:

- Thường đạo hữu, chúng ta đã thân mật nhau rồi, tôi muốn thấy pháp thân của đạo hữu được không?

- Ðạo hữu nói gì?

- Tôi muốn thấy chân tướng của đạo hữu.

- Cũng được thôi, nhưng phải chờ lúc trăng sao lặn, mặt trời chưa mọc, tôi mới có thể cho đạo hữu thấy được. Chúng ta là người tu đạo rất kỵ tam quang. Nếu bị ba nguồn sáng của mặt trời, mặt trăng và ngôi sao chiếu vào, e gặp phải lôi kiếp lắm! Ngày mai, lúc trăng sao lặn hết, mặt trời chưa mọc, ánh sáng còn lờ mờ, đạo hữu mở cửa miếu nhìn về phía chánh Bắc. Tôi sẽ ở đầu núi phía Bắc chờ đạo hữu.

- Thế thì được!

Rồi kêu đạo đồng dọn rượu lên, hai người vừa ăn uống vừa luận đạo cho đến chiều tối. Thường lão đạo sĩ nói:

- Tôi có việc xin cáo từ, hừng sáng mai sẽ gặp lại.

Hoa Thanh Phong theo đưa ra cửa miếu rồi chắp tay từ biệt. trở vào xong, Hoa Thanh Phong tự nghĩ: “Chắc chắn Thường lão đạo sĩ này là yêu tinh rồi, nhưng không biết là yêu tinh gì? Phải chờ ngày mai thấy được mới rõ”.

Sau khi đạo sĩ đi rồi, Hoa Thanh Phong dặn bảo đạo đồng:

- Canh ba ngày mai hãy đánh thức ta dậy. Nhớ đừng trễ mà hỏng việc của ta đấy nhé!

Dặn xong, Hoa Thanh Phong lên giường để nguyên áo nằm ngủ. Tiểu đồng chờ đến canh ba đánh thức Hoa thanh Phong dậy. ông ta lật đật bước ra ngoài xem, trên không ngàn sao còn nhấp nháy. Hoa Thanh Phong trở vào ngồi uống trà đợi. Ðến khi phía Ðông rựng sáng, Hoa thanh Phong bèn bước ra ngoài xem, trên không còn một vị sao mờ nhạt, mới ra phía sau miếu nhìn về hướng bắc. Chẳng nhìn thì thôi, một khi nhìn thấy, Hoa Thanh Phong cơ hồ muốn rớt tim! thật là quá sức tưởng tượng!


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Ba, 17 Apr 2012, 9:15 PM | Message # 91
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 87Tế Công đấu phép Kim nhãn Phật
Vân Long lần nữa hại ba bạn
Cửu Cung chân nhân Hoa Thanh Phong ngước mắt nhìn về sườn núi phía Bắc: ô kìa, một ông mãn sà tổ bố, đầu gác ở chót núi Ðông, đuôi vắt ở chót núi Tây, dài cả mấy trăm trượng với các khoan đốm đen đốm đỏ rõ ràng. Hoa thanh Phong thấy rồi hớp một hơi thanh khí mới đứng vững được. Ðằng kia mãn sà từ từ thu nhỏ lại, thu lại đến chỉ còn dài chừng một thước rồi bốc lên không như làn khói, chớp mắt không thấy nữa. Hoa thanh Phong còn đang đứng há hốc miệng vì ngạc nhiên thì nghe phía sau có tiếng nói:

- Vô lượng Phật, Hoa đạo hữu, ông đã thấy rồi phải không?

Hoa Thanh Phong ngoái đầu nhìn lại, thì ra là họ đạo sĩ họ Thường, bèn đáp:

- Tôi đã thấy rồi. Xin mời vào trong ngồi, đạo hữu thật là pháp lực vô biên.

- Hoa đạo hữu này, chúng ta đạo nghĩa thân thiết, từ nay nếu có việc cần đến tôi, dù muôn chết cũng không từ!

- Thế thì tốt quá!

Hai lão đạo sĩ từ đó sớm tối cùng nhau luận đạo. Một ngày kia, Khương Thiên Thoại đến Lăng Vân quán ra mắt sư phụ, Hoa Thanh Phong hỏi:

- Con đến đây có việc gì?

- Chùa Thiết Phật của con lâu ngày không sửa chữa. Con tính trùng tu lại, nhưng ngặt nỗi công trình quá lớn, một mình con lo không xuể. Con đến xin sư phụ dạy cho con một hướng đi.

Hoa Thanh Phong còn chưa đáp lời, Thường lão đạo vọt miệng:

- Không hề chi, con cần bao nhiêu tiền?

- Chắc phải đến một muôn lạng bạc mới đủ. Khương Thiên Thoại nói:

- Con cứ về đi. Ngày mai ta sẽ rải ba ngày chất độc. Con cứ dán báo cáo với mọi người là: Thiết Phật hiển thánh trị bệnh. Không quá 10 ngày, ta sẽ kiếm cho con ít nhất cũng được 8 đến 10 vạn lượng.

Hoa Thanh Phong nói:

- Thế thì tốt quá! Con hãy cám ơn sư bá đi!

Khương Thiên Thoại dập đầu bái tạ Thường lão đạo sĩ rồi trở về chùa niêm yết báo cáo như lời đã dặn. Thường lão đạo sĩ phun khí độc vào sông giếng ao hồ trong vùng. Ai uống phải nước độc ấy liền mắc ngay bệnh cổ trướng. Mãng xà tinh bèn đến chùa Thiết Phật nhập vào Thiết Phật nói tiếng người để trị bệnh. Người có tiền đến xin thuốc phải bỏ vào một lượng bạc, người nghèo khổ quá thì bỏ vào một điếu thôi. Hơn 800 thôn trang ở huyện Khai Hóa đều mắc y một chứng bịnhoHHH

như nhau. Yêu tinh chắc mẻm thu được tiền của dân chúng, nào ngờ hôm nay Tế Ðiên lại lò dò dến. Thiết Phật bị đánh một bạt tai, yêu tinh sợ quá hoảng hồn bỏ chạy. Nhưng rồi nó tự nghĩ: “Ta bị ông Hòa thượng kiếc này đánh đuổi thì còn mặt mũi nào gặp lại Hoa đạo hữu nữa, chi bằng mình ăn thịt ông Hòa thượng này cho rồi!”. Nghĩ rồi bèn hóa ra một trận gió bay trở lại, hiện nguyên hình con đại mãng xà dài ba bốn trượng, từ nửa lừng đáp xuống, quấn chặt Tế Ðiên vào giữa, cất đầu muốn mổ. Tế Ðiên đưa tay chộp cổ nó, xà tinh hết cử động, chỉ đưa mắt nhìn Tế Ðiên. Những người buôn bán, thiện nam tín nữ dâng hương, ngay cả bốn vị Ban đầu thấy rắn quấn Hòa thượng sợ quá chạy tuốt ra khỏi điện. Ðương lúc quang cảnh bát nháo đó thì bên ngoài có tiếng “Vô lượng Phật” vang lên. Khương Thiên thoại đã trở về. Hôm đó Khương Thiên Thoại cùng Hoa Vân Long đến Tiểu Tây thôn gặp các thân hào nhân sĩ theo lời mời của họ. Sau khi chào hỏi xong, họ mở lời:

- Xin hỏi đạo gia quý tánh là chi?

Khương Thiên Thoại thông báo tên họ xong rồi hỏi:

- Hôm nay quý vị muốn gặp chúng tôi có việc chi?

- Hiện tại những người trong thôn chúng tôi đang mắc bệnh cổ trướng, đại khái là do Phật gia hiển thánh để tu sửa đền miếu. Chúng tôi muốn nhờ đại gia cầu xin với Phật gia mở lòng từ bi thương xót con dân ở đây. Họ đều là người tốt cả. Chúng tôi sẽ tình nguyện chung đậu tiền để sửa chùa. Không biết ý của đạo gia như thế nào?

- Phải đó, Khương Thiên Thoại nói, nếu quý vị phát tâm cúng tiền sửa chùa, tôi cố gắng cầu xin Phật độ cho quý vị.

Ðương nói tới đó thì bên ngoài có người vào bẩm báo:

- Bên ngoài có hai vị Hòa thượng chùa Thiết Phật, một vị tên là Tạo thác đầu Bành Chấn và một vị tên là Vạn hoa tăng Từ Hằng, đến tìm đạo gia có việc gấp.

Khương Thiên Thoại nghe nói ngạc nhiên, lật đật cáo từ, cùng Hoa Vân Long bước ra. Thấy hai người Tạo thác đầu Bành Chấn và Vạn hoa tăng Từ Hằng mặt mày thất sắc bèn hỏi:

- Chuyện gì thế?

Bành Chấn nói:

- Không xong, không xong rồi. Tế Ðiên Hòa thượng hiện đang quậy ở chùa ta. Anh mau về xem thử!

Hoa Vân Long nghe nói Tế Ðiên đã đến, sửa soạn co giò chạy trốn. Thấy vậy, Khương Thiên Thoại nói:

- Hoa nhị đệ, đừng có khiếp quá như vậy. Ðể anh đi kết thúc tánh mạng ông Hòa thượng đó cho em coi. Hoặc giả bắt trói ông ấy lại để em giết ổng cho đã nư giận.

Hoa Vân Long biết Khương Thiên Thoại là người có bản lĩnh, mới yên tâm đôi chút, cùng Khương Thiên thoại trở về chùa Thiết Phật. Khương Thiên Thoại thấy Tế Ðiên bị mãng xà quấn chặt, bèn rút bảo kiếm thét lớn:

- Hay cho tên Hòa thượng này, khi khổng khi không dám tới đây phá bĩnh chớ!

Nói rồi nhắm đúng cổ Tế Ðiên lia ngang một kiếm. Tế Ðiên miệng niệm châm ngôn: - Án sắc lịnh hích! Nhát kiếm đó lệch ngay cổ mãng xà. Bị nhát kiếm đó, máu phun ra có vòi, mãng xà đau quá hóa làn khói đen chạy biến. Nhát kiếm vừa rồi làm tiêu hao cả trăm năm đạo lực của nó. Tế Ðiên thấy mãng xà yêu tinh chạy đi rồi, bèn chắp tay vái Khương Thiên thoại, nói:

- Xin cảm tạ đạo hữu đã ra sức giúp đỡ.

Khương Thiên Thoại tức giận, hét:

- Hay cho Tế Ðiên! Vô duyên vô cớ mi tới đây phá hư dại sự của ta, ta đâu có thể dung thứ cho mi được!

Tế Ðiên nói:

- Chúng ta ra sau núi, có việc gì hãy nói sau có được không?

- Ðược, Khương Thiên Thoại nói, ba vị hiền đệ hãy theo ta.

Hoa Vân Long, Bành Chấn và Từ Hằng cùng đi theo ra cửa sau chùa. Ðến chỗ vắng không người, Tế Ðiên hỏi:

- Khương Thiên Thoại! Ngươi muốn nói chuyện gì thì nói đi!

- Tế Ðiên, biết khôn mi hãy quỳ xuống dập đầu lạy ta ba lạy, gọi là Tổ sư gia ba lần, sơn nhân đây lấy đức hiếu sinh, tha cho mi khỏi chết. Bằng không sơn nhân đây kết thúc tính mạng mi tức khắc thì đừng có trách.

Tế Ðiên nhơn nhơn như không, nói:

- Hay cho tên Khương Thiên Thoại chết tiệt này, dám nói với ta như thế hử? Mi là người xuất gia mà không biết giữ mình chân chánh, đi chứa chấp bọn gian dương đại đạo, lại còn rao truyền mê hoặc mọi người, rước yêu tinh về hãm hại lê dân. Hành động tham tiền tài tác hại chúng dân, thương luân nghịch lý đó làm cho trời giận người hờn mà gặp Hòa thượng ta còn dám nói lời vô lễ đó ư? Giả sử ngươi đến trước đây dập đầu lia lịa, kêu gọi Tổ sư ba tiếng, Hòa thượng ta còn chưa chịu tha cho mi nữa là!

Khương Thiên Thoại nghe nói giận quá, mặt dỏ phừng phừng, rút bảo kiếm nhắm ngay Hòa Thượng chém tới. Tế Ðiên tràn mình tránh khỏi, luồn ra sau sô hắn một cái. Khương Thiên Thoại quáy mình nhắm ngay tim Hòa thượng đâm một nhát. Tế Ðiên né tránh chạy quanh xà quần, lúc thì vỗ, lúc thì véo, lúc thọt, lúc đẩy, làm Khương Thiên Thoại càng tức giận thêm. Hắn nhảy ra ngoài vòng đấu, hét:

- Hay cho Hòa thượng, ta thề không đội trời chung với ông. Cái này là ông tự tìm đến cái chết, đừng trách sơn nhân ta độc ác. Hãy coi bửu pháp của ta.

Nói rồi thò tay vào túi lấy ra một món pháp bảo, miệng niệm chú lâm râm rồi thẩy lên trên không. Tế Ðiên dòm ra chính là Hỗn ngươn như ý thạch, có thể lớn nhỏ tùy ý, theo gió rơi xuống đầu Tế Ðiên như núi Thái Sơn ập tới. Tế Ðiên cười hà hà , lất tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn: “Án ma ni bát me hồng, án sắc lịnh hích!”. Khối đá đang rơi , tóp lại bằng cái trứng gà rơi xuống đất. Khương Thiên Thoại thấy vậy tức giận tràn hông, nói:

- Hay cho Hòa thượng! Mi dám phá hư bửu pháp của sơn nhân. Hãy chờ xem bửu pháp này lấy tính mạng mi đây.

Nói rồi lại lấy trong túi một vật thảy lên, miệng niệm chú lâm râm. Tế Ðiên nhìn thấy trước mặt mình một con mãnh hổ chờn vờn đập đuôi phóng tới. Tế Ðiên tay chỉ miệng niệm: “Án ma ni bát mê hồng, án sắc lịnh hích!”. Cọp biến mất, thu hình thành mảnh giấy vàng rơi xuống đất. Khương Thiên Thoại thấy hai lần bị phá mất bửu pháp, liền đứng ngay tại chỗ, trong miệng đọc lâm râm, dùng kiếm chỉ một cái, một chân bước tới, xuống trung bình tấn. Tức thì từ nửa từng không, vô số đá cục nhằm Tế Ðiên đổ xuống. Tế Ðiên lột mũ xuống đưa ra hứng. Bao nhiêu đá đều rơi tọt vào mũ hết. Tế Ðiên nói;

- Hôm nay Hòa thượng ta phải cho mi biết mùi một chút mới được.

Nói rồi dốc tay đổ ra, đá trong mũ lả tả rơi xuống đất, chồng chất lên nhau thành một trái núi. Tế Ðiên lại lấy tay chỉ ngay Khương Thiên Thoại, miệng niệm: “Án sắc lịnh hích”. Tức thì Khương Thiên Thoại nghe có một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, rồi không tự chủ được lấy tay vả miệng mình bôm bốp.

Tế Ðiên hô:

- Ðược đấy! Ðánh mạnh hơn! Ðánh thêm mấy cái nữa!

Theo tiếng hô, Khương Thiên Thoại tự vả vào miệng lia lịa đến nỗi chảy máu ra đầy miệng. Tế Ðiên lại hô:

- Ðánh rồi nhổ râu nó!

Nghe xong, Khương Thiên Thoại tự động nhổ râu bựt bựt, trông rất thảm hại. Tế Ðiên nói:

- Khương Thiên Thoại, từ đây về sau, ngươi có chịu chừa bỏ tội ác hay không? nếu không chịu hứa chừa bỏ lỗi lầm thì Hòa thượng ta kết thúc tánh mạng mi cho rồi.

Khương Thiên Thoại bấy giờ bị đau nhức chịu hết nổi, lại biết Hòa thượng lợi hại tới bực nào rồi, nên đành nói:

-Xin sư phụ từ bi tha thứ cho! Từ nay tôi xin tình nguyện ăn năn chừa bỏ, không dám tái phạm.

Tế Ðiên nói:

- E mi chỉ nói ngoài miệng chứ không thực lòng. Phải thề đi ta mới tin.

Khương Thiên Thoại nói:

- Nếu tôi không chịu hối cải sẽ bị thiên lôi đánh nát óc chết.

Tế Ðiên nói:

- Ừ, ta tha cho. Còn Hoa Vân Long mi mchạy đi đâu?

Hoa Vân Long đang đứng nhìn ngơ ngẩn, chừng nghe Tế Ðiên nói, sợ cuống cả lên. Tạo thác đầu Bành Chấn, Vạn hoa tăng Từ Hằng chạy về hướng Nam. Hoa Vân Long chạy về hướng Tây. Tế Ðiên đuổi theo bén gót. Hoa Vân Long lúc này như chó phỏng lửa, khác nào cá lọt vào lướt, cứ chạy thục mạng, cả đến không dám ngoái đầu dòm lại. Ðến chừng không còn nghe tiếng dép cỏ lẹp xẹp đuổi theo nữa hắn mới định thần đứng lại thở. Hắn mệt đến nỗi không thở ra hơi, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi. Thấy trước mặt có một tòa miếu, Hoa Vân Long tính chui vào đó trốn đỡ. Hắn vừa đến bên rào miếu thì nghe bên trong có tiếng phụ nữ la:

- Bớ người ta, cứu tôi với! Thằng cha thầy chùa dê này giữa ban ngày ban mặt dám bắt phụ nữ lương thiện chớ. Mau buông ta ra!

Hoa Vân Long nghĩ bụng: “Hòa thượng trong miếu này chắc không phải là người lương thiện. Ðể ta vào xem thử!”. Nghĩ rồi cất mình vượt tường nhảy vào. Miếu này ngoài phòng phía Bắc có ba gian, bên Nam và bên Tây cũng đều có ba gian nữa. Trong phòng Bắc có tiếng phụ nữ tru tréo. Hoa Vân Long xoi cửa sổ nhìn vào. Trong phòng, một vị Hòa thượng day mặt vào phía trong, tóc vừa mới cạo, vận một chiếc quần ngắn. Gần đó có một người phụ nữ, tuổi độ ngoài 20, dáng vẻ ưa nhìn. Ý Hòa thượng muốn chiếm đoạt cô gái bị cô gái cự tuyệt. Hoa Vân Long tính thầm: “Mình đi từ phía sau, bất ngờ giết chết ông Hòa thượng đi, để người phụ nữ này lại cùng ta ở trong miếu, cũng không đến nỗi tệ lắm”. Nghĩ rồi rút dao ra, từ từ tiến vào, rồi bất ngờ lìa tới một dao, đầu Hòa thượng rơi lông lốc xuống đất, chết tốt. Hoa Vân Long coi kỹ lại, Hòa thượng này chẳng phải là người nào xa lạ, mà chính là anh em kết nghĩa với mình trong nhóm Tây Xuyên ngũ quỷ. Hắn là Vân trung quỷ Trịnh Thiên Phúc. Hoa Vân Long đứng ngây người một hồi lâu. Ðã lỡ giết rồi, người chết cũng không sống lại được. Tên giặc ”a” lên một tiếng ngỡ ngàng.
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 17 Apr 2012, 9:15 PM | Message # 92
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 88Thi Phật pháp ngầm độ Hoa Vân Long
Thấy sắc đẹp dâm tặc động lòng tà
Pho truyện Tế Ðiên này ghi lại những việc cứu khốn phò nguy ở thế gian của Tế Công. Những trung thần hiếu tử, nghĩa phu tiết phụ tất nhiên gặp nạn thành an; còn tặc quan nịnh đảng, dâm tặc ác bá rốt cục bị báo ứng. Dụng ý của người viết sách muốn cho người đời sửa ác tu thiện, khuyến thỉnh mọi người. Tỷ như trung thần nghĩa sĩ gặp nạn, người đọc đều hận mình không có cách gì cứu giúp ngay cho! Tại sao kẻ loạn thần tặc tử ai ai cũng muốn tru diệt họ? Ðây là lẽ thường của nhân tâm, xưa nay đều như thế thôi. trịnh Thiên Phúc suốt đời làm ác, chung cuộc cũng là báo ứng, nhận lấy cái chết mơ mơ hồ hồ thôi. Hoa Vân Long cũng không nhìn rõ là ai, rẹt một cái khoa dao giết quách!

Người phụ nữ kia tưởng Hoa Vân Long là người đàng hoàng, lật đật bước tới cảm tạ:

- Cám ơn hảo hán đã ra tay cứu mạng. Tiểu phụ họ Lý, chồng họ Lưu. Tôi về thăm nhà cha mẹ, em chồng tôi là Lưu Tứ rước về nhà chồng. Cưỡi lừa đi qua cửa miếu bỗng gặp tên Hòa thượng dê này! Hắn ta trói chú em chồng tôi bỏ vào mái phòng Tây, rồi lôi tiểu phụ vào đây định cưỡng giam. May mắn được hảo hán giết chết hắn cứu giúp. Tiểu phụ bình yên trở về nhà, cả nhà cảm tạ ân đức ân công vạn bội!

Hoa Vân Long mỉm cười nói:

- Tiểu nương tử ơi, nàng nghe ta nói đây! Hòa thượng bị ta giết không phải là ai xa lạ. Ông ta là Vân trung quỷ Trịnh Thiên Phúc, anh kết nghĩa của ta đó. Ta vì không thấy rõ nên phải giết nhầm anh ấy. Chuyện đã như thế rồi, nàng cũng không cần phải đi đâu làm chi. Hai chúng ta sẽ thành chồng vợ, tặng cho chú em chồng một nhát đi xuôi rồi chúng ta sống ung dung ở miếu này chẳng ổn lắm ru?

Người thiếu phụ nghe nói như thế biết là gặp phải bọn bất lương, bèn la toáng lên:

- Bớ người ta, mau cứu tôi với! Nó tính cưỡng gian tôi đây này!

Hoa Vân Long hăm:

- Nàng định la hả? La lên ta sẽ giết chết nàng!

- Ừ, giết ta đi. Thà chết còn sướng hơn!

Hoa Vân Long nhìn người thiếu phụ nhan sắc dễ coi, lòng tà xúc động, nhưng nói giết là giết không thể đừng được. Trong lúc còn đang lưỡng lự đó, bên ngoài bỗng có tiếng cười hà hà, nói:

- Hay cho Hoa Vân Long! Mi dám ở đây làm chuyện tồi tệ ấy chứ! Ðáng tiếc là Dương đại ca phát thiếp lục lâm, truyền lục lâm tiễn, làm lễ ăn mừng ngươi giữ chánh giới dâm hoa! Bây giờ ngươi thật là mặt người dạ thú dám làm chuyện này. Ðể ta giết quách mi cho rồi!

Hoa Vân Long nghe nói, rút dao hờm sẵn nhìn ra bên ngoài ba người đang đứng sẵn. Người thứ nhất mình cao tám thước, tam đình đầy đặn, đầu đội khăn đoạn xếp màu lam, mình mặc tiễn tụ hào cùng màu, lưng thắt dây tơ, mang giày đế mỏng, bên ngoài khoác áo cừu màu lam. Mặt như than đỏ, đôi mắt lấp lánh dưới đôi mày đôi, lông tay màu đen, ba chòm râu đen phất phơ trước ngực. Người này chính là Phi tiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng. Người thứ hai mình cũng cao tám thước, đội khăn tía, mặc tiễn tụ bào màu tía, ngoài choàng áo cừu anh hùng màu xám lục. Mặt xanh bóng, cặp chân mày đỏ như chu sa trên đôi con mắt long lanh, lông tay màu đỏ, bộ râu quai nón đỏ bó quanh cằm. Người này tên là Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng. Người thứ ba mặc áo trắng, gương mặt trắng đẹp đẽ ưa nhìn. Người này tên là Dương Thuận, trác hiệu là Thiên lý thối, chính là em chú bác với Oai trấn bát phương Dương Minh. Ba người này từ phủ Do Châu trở về. Dọc đường nghe đồn Hoa Vân Long hái hoa gây án ở Lâm An, họ nghĩ: “Ðâu có lẽ! Hay thiên hạ đồn nhầm chăng? Dương đại ca đã tổ chức ăn mừng Hoa Vân Long giữ chánh giới dâm hoa rồi, hắn đâu có thể làm việc bất tuân vương pháp như thế?”. Hôm nay ba người vừa đi đến ngoài tường của ngôi chùa Cổ Phật này, nghe bên trong có tiếng phụ nữ la:

- Cứu tôi với! Nó muốn hiếp tôi nè!

Ba người đều là trang nghĩa hiệp, giữa đường thấy việc bất bình chả tha thì làm sao bỏ qua được. Dương Thuận nói:

- Hai vị huynh trưởng nè! Bên trong có tiếng phụ nữ la cầu cứu đó, chắc là chùa này có vị tăng nhân nào làm chuyện phi pháp đây. Chúng ta hãy vào xem thử!

Ba người cất mình nhảy vào bên trong dò xét, gặp đúng lúc Hoa Vân Long đang định giở trò đồi bại. Tần Nguyên Lượng nói:

- Hoa Vân Long, mi còn làm chuyện đồi bại này ư?

Hoa Vân Long rút dai ra, nhìn thấy ba người, hổ thẹn quá hóa giận, cười nhạt nói:

- Hay cho ba tên tiểu bối này, dám xen vào việc của nhị thái gia chớ! Hôm nay, nhị thái gia cho bọn mi về chầu tiên tổ hết!

Ba người rút dao xông tới. Hoa Vân Long trong bụng nghĩ: “Bọn nó ỷ đông áp đảo ta, ta không hạ độc thủ chắc không xong”. Nghĩ rồi đỡ bậy một dao đoạn nhảy ra khỏi chùa. Ba người kia đời nào chịu bỏ, cũng chạy theo bén gót. Nào ngờ Hoa Vân Long đã rút hai mũi phi tiêu. Thấy Tần Nguyên Lượng nhảy theo trước, chân chưa chấm đất, Hoa Vân Long vẫy tay một cái, phi tiêu vèo trúng trên đầu vai. Mã Diêu Hùng chạy ra theo cũng lãnh lấy một phi tiêu ở vai trái ngã té xuống đất. Dương Thuận thấy vậy, tức giận hét:

- Hay cho Hoa Vân Long! Mi dám dùng độc phiêu sát hại hai anh ta, phen này ta quyết thí mạng với mi mới được!

Nói xong rút dao nhắm ngay đầu Hoa Vân Long chém tới> Hoa Vân Long sử dụng thức “Ðáy biển mò trăng”, bước tới một bước khoa dao đón đỡ. Dương Thuận thu dao lại nhắm yếm tâm Hoa Vân Long quét qua. Hoa Vân Long tràn mình tránh khỏi, lại ngay huyệt mạch môn củ Dương Thuận điểm tới. Dương Thuận thu dao rùn cổ tay lại phạt vào cổ Hoa Vân Long. Dương Thuận đang lúc giận, ra dao mỗi lúc một nhanh, toàn những đòn trí mạng. Hoa Vân Long đỡ bậy một dao bỏ chạy ra ngoài. Dương Thuận đời nào chịu bỏ, chạy theo hét:

- Hoa Vân Long, mi chạy đi đâu?

Vừa hét vừa rượt theo. Ðược mấy bước, nghe Hoa Vân Long vẫy tay một cái, hô: - Phiêu nè!

Dương Thuận lật đật tràn mình né qua, nhưng vẫn thấy độc phiêu còn nằm trên tay Hoa Vân Long. Dương Thuận còn đương ngạc nhiên thì Hoa Vân Long phất tay một cái và hô: - Trúng nè! Dương Thuận chưa kịp né tránh, phiêu đã ghim vào huyệt hoa cái. Dưong Thuận la “ôi chao” một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Hoa Vân Long cười ha hả một trận rồi nói:

- Ba thằng tiểu bối này, nhè nhị thái gia mà động thủ chớ! Tụi bay tài cán bao nhiêu mà cũng đòi xưng là anh hùng? Ngày hôm nay quả thật tụi bây “thiên đường có nẻo không tìm đến, địa ngục không thông cứ tiến vào”. Chớ trách nhị thái gia đây kết thúc tánh mạng tụi bây quá độc ác nhé!

Nói xong, Hoa Vân Long định đưa dao chém xuống, bỗng nghe trước mặt có tiếng hét:

- Cái thằng chết tiệt này! Hoa vân Long, mi ở đây hả? Hòa thượng ta kiếm ngươi biết bao lâu mà không gặp, phen này đừng hòng chạy nữa nhé!

Hoa Vân Long ngó trực lên, quả là Tế Ðiên. Hắn sợ đến hồn bất phụ thể, quay đầu cố chạy như giông như gió, bán sống bán chết, bất kể phương hướng. Sau hắn, sau hắn tiếng giầy cỏ cứ lẹp xẹp, lẹp xẹp đuổi theo mãi. Hoa Vân Long cố chạy thục mạng đến trời tối mịt, không còn nghe tiếng giầy cỏ đuổi theo nữa mới dám ngừng bước. Ngoái đầu nhìn lại không thấy Tế Ðiên theo sau, hắn mới an lòng. Hắn đã mệt nhoài, gân cốt rã rời, mồ hôi ra ướt đẫm. Thấy trước mặt có một khu rừng, Hoa Vân Long tiến vào đó dựa gốc cây ngồi nghỉ, thở dài một tiếng, trong lòng bồi hồi nghĩ: “Nếu mình không làm mấy chuyện bậy bạ đó thì đâu có khốn khổ như thế này? Ði đâu quan lính cũng vây bắt, ngồi không yên chỗ, ngủ không yên giấc, thật không còn có đất dung thân!”. Nghĩ đến đó hắn buồn bực quá, ngồi dựa gốc cây mắt nhắm nghiền, tâm trí mơ hồ, dường như ngủ mà chẳng phải ngủ. Hắn thấy mình đang đi về phía trước, ở bên đường có một cổng lớn treo lồng đèn, có vẻ như nhà giầu có. Hán nghĩ thầm: “Mình đã chạy quá mấy quán cơm rồi, bây giờ vừa đói lại vừa khát, sao không đến nhà này xin nghỉ đỡ một đêm, xin nhờ một bữa cơm”. Nghĩ như thế rồi bèn đến trước cổng, vừa định kêu cửa thì thấy từ bên trong đi ra một vị lão trượng đầu đội khăn tiêu diêu viên ngoại bốn góc, mình mặc áo cừu viên ngoại màu lam, lưng thắt dây tơ, chân mang vân hài vớ trắng. Mặt như trăng rằm, mặt mũi hiền từ, tuổi quá lục tuần, bộ râu quai nón tua tủa trước ngực, nghi biểu khác phàm. Hoa vân Long bước tới vái dài, nói:

- Thưa lão trượng, tôi là khách lỡ đường, không gặp hàng quán, dám xin lão trang chủ vui lòng giúp cho tá túc một đêm và một bữa cơm, ngày mai xin đi sớm.

Vị lão trượng kia ngước mắt nhìn rồi hỏi:

- Xin hỏi quý khách họ chi? Cùng đi với những ai?

- Tôi họ Hoa, Vân Long đáp, chỉ đi có một mình thôi!

- Xin mời quý khách vào trong.

Hoa Vân Long tiến vào phòng khách. Khách sảnh này là nhà ba gian day mặt về hướng Nam, trông rất u nhã. Lão trượng nói:

- Xin mời quý khách ngồi.

Hoa vân Long nói:

- Xin được lãnh giáo quý tánh của lão trang chủ.

- Tôi họ Hồ.

Vừa nói xong, gia nhân đưa trà lên, lão trượng khoản đãi rất cung kính. Bỗng có gia nhân vào thưa:

- Thưa viên ngoại, hôm nay là ngày sinh nhật của nhị viên ngoại, rất đông khách khứa chờ viên ngoại đến uống rượu.

Lão viên ngoại nói:

- Thưa khách quan, tôi có chút việc phải đi, không thể bồi tiếp khách quan được. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại. Khách quan cứ tự nhiên cho!

Nói rồi day qua dặn gia nhân:

- Phải dọn cơm rượu thết đãi khách quan cho cần thận chu đáo nhé!

Gia nhân đáp: - Vâng ạ!

Hoa vân Long cũng nói:

- Lão trượng có việc xin cứ tự nhiên.

Sau khi lão trượng đi rồi, gia nhân dọn cơm rượu lên. Hoa vân Long nhìn lại: các thức ăn đều là những thứ mình vốn ưa thích, nên ăn uống rất thích thú. Cơm rượu no nê xong, Hoa Vân Long tự nghĩ: :Vị trang chủ này chưa từng gặp mặt ta bao giờ mà tiếp đãi như vậy quá trọng hậu!”. Còn đang cảm khích trong lòng thì nghe bên ngoài phòng có tiếng bước chân và có tiếng hỏi:

- Ơ, lão viên ngoại có trong phòng không?

Hoa Vân Long nghe tiếng ấy rất thanh tao, rõ ràng là tiếng của người nữ, cũng không tiện đáp lại. Bỗng thấy chiếc rèm vén lên, hắn ngước nhìn ra quả là trước mặt một trang quốc sắc thiên kiều bá mị. Tóc mây khéo tếch quanh đầu, tai đeo hoa lá trúc mình mặc áo hồng bạc để lộ áo trong màu lục, chân đi cung hài bé xíu. Thật là mày ngài mắt phụng, miệng hạnh má đào, trăm nét càng nhìn càng đẹp. Hoa Vân Long nhìn sững không chớp mắt, hắn tự nghĩ: “Từ ngày ta sanh ra tới nay, chưa gặp người con gái nào đẹp như vầy”. Mới nghĩ như vậy thì nghe cô gái “a” lên một tiếng, vụt bỏ rèm xuống và mắng:

- Tên đàn ông mọi rợ này ở đâu dám tới đây? Cũng không báo trước một tiếng nữa!

Mắng rồi quay mình bỏ đi. Hoa Vân Long vốn là một tên dâm tặc hái hoa, dâm tâm phát động, đứng phắt dậy ôm chặt cô ta chạy thẳng ra sau viện, lên Bắc thượng phòng, vén rèm thả xuống, bèn nghiêm mặt lại mắng:

- Hoa Vân Long, mi thật là mật lớn bằng trời mà! Ðừng tưởng việc làm của mi mà không ai biết? Mi hãy xem kìa!

Theo tay chỉ, Hoa Vân Long thấy trên vách tường quả đúng là bài thơ mình đề ở Tần tướng phủ. Hắn nghĩ thầm: “Quái lạ! Cô gái này làm sao biết tên ta là Hoa Vân Long kìa?”. Vừa định hỏi, thì cô gái lấy tay chỉ ra ngoài, nói:

- Tế Ðiên đến kìa!

Hoa Vân Long ngoái đầu ngó lại, thấy Tế Ðiên khệnh khạng bước tới. Hắn sợ đến hồn bất phụ thể...


Đại Bi Chú
 
NoiVoiDauGoi Date: Thứ Ba, 17 Apr 2012, 9:15 PM | Message # 93
Colonel
Group: Users
Messages: 176
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 89Gặp Trương Vinh, hai bên cùng tâm sự
Mua phiêu sắt, dâm tặc gặp công sai
Theo tay chỉ của cô gái, Hoa Vân Long nhìn ra thấy Tế Ðiên khệnh khạng đi tới, hắn sợ hết cả vía giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thấy mình đang ngồi dựa gốc cây. Té ra đó chỉ là một giấc mộng. Hồ tiên trong mộng chính là Tế Ðiên điểm hóa ra để ngầm độ Hoa Vân Long, thử xem lòng dạ tên giặc này trong cảnh lang bạt đã chịu hối cải chưa? Tế Ðiên vốn là người tu hành, lấy từ bi làm gốc, thiện niệm làm đầu, lấy đức hiếu sinh đối xử chứ không nỡ bắt hắn đưa nộp lên quan ngay mà chỉ cần hắn ăn năn chừa bỏ là Tế Ðiên tha cho, không theo bắt nữa. Nào ngờ tên giặc này đường cũ đã quen, thói ác không chừa! Hoa vân Long tỉnh dậy, sợ mướt cả mồ hôi, mới biết là mình nằm mộng! Nhìn lên sao sáng đầy trời, ước độ sau canh hai. Hắn bèn nhỏm dậy, tiếp tục đi về phía trước. Ðang đi hắn thấy phía trước có người đi lại, lật đật rút dao hờm sẵn. Hai người đến gần, người kia hỏi:

- Hoa nhị ca phải không?

Hoa Vân Long nhìn kỹ thì chẳng phải ai xa lạ mà chính là Hắc toàn quỷ Trương Vinh, bèn hỏi:

- Trương hiền đệ, chú đi đâu vậy?

Trương Vinh bước tới thi lễ, hỏi:

- Lâu nay nhị ca có mạnh giỏi không?

Từ khi Trương Vinh ở nhà Dương Minh trốn đi, hắn không biết nương tựa vào đâu bèn tìm đến Hoa Thanh Phong ở Lăng Vân quán trên Cổ Thiên Sơn xin tá túc. Hoa Thanh Phong biết Trương Vinh là em kết nghĩa với Hoa Vân Long, cũng coi Trương Vinh như người nhà và giữ lại ở trong miếu. Một hôm, Kim nhãn phật Khương Thiên Thoại từ chùa Thiết Phật trốn về, chạy đến Lăng vân quán ra mắt sư phụ là Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong hỏi:

- Khương Thiên Thoại, tại sao con tơi tả như thế này? Râu của con đứt mất một bên thế?

Khương Thiên thoại đem việc Tế Ðiên đến chùa Thiết Phật bắt yêu tinh, nhất nhất kể qua một lượt. Hoa Thanh Phong nghe nói, nổi giận xung thiên hét lớn:

- Hay cho Tế Ðiên, dám đến vô lễ như thế chớ! Ta phải tìm ngươi báp cừu mới được!

Từ đó, Hoa Thanh Phong ghi hận trong lòng. Khương Thiên Thoại đem bộ sách “Âm ma bảo lục” kính dâng lên cho sư phụ. Hoa Thanh Phong đọc kỹ quyển Âm ma bảo lục này bèn quyết ý luyện Ngũ quỷ âm phong kiếm. Kiếm này luyện xong có thể tìm Tế Ðiên để rửa hận cho Khương Thiên Thoại và Thường đạo hữa. Muốn luyện kiếm này phải rạch ngực lấy trái tim của năm người, dùng năm âm hồn của họ mới có thể luyện nên được. Hoa thanh Phong mới phái Hắc phong quỷ Trương Vinh xuống núi tìm cách gạt người. Hôm nay đến đây bỗng gặp nhau, Hoa Vân Long hỏi:

- Trương hiền đệ, chú đi đâu vậy?

- Trước đây, tôi có đến thôn Như Ý ở Phụng Hoàng Lãnh tìm anh và ở đó mấy hôm. Thật chẳng ngờ tên Dương Minh đối xử không có vẻ gì bạn bè hết. Tôi ở nhà hắn mà hắn có vẻ khinh khi nói lời trịch thượng vô lễ quá chừng! Nhị ca, anh biết tâm ý tôi chứ, trước sự tình đó làm sao tôi chịu được? Tôi bỏ nhà hắn ra đi lên ở Lăng vân quán trên núi Cổ Thiên đó. Bây giờ thúc phụ của anh phái tôi xuống núi có việc. nhị ca, anh đi đâu vậy?

- Hiện thời ta không có đất dung thân. Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn đuổi bắt ta ngặt quá!

- Nhị ca, anh đi với tôi về núi Cổ Thiên đi! Ở đó có Cửu Cung chân nhân là chú của anh che chở cho, cũng có thể khuyên dứt Tế Ðiên Hòa thượng được. “Tăng khen tăng, Phật pháp hưng. Ðạo giúp đạo, huyền thêm diệu. Hoa hồng ngó trắng lá sen xanh, Tam giáo cùng chung họp một nhà”. Ông ta là người xuất gia, điều thứ nhất không ra làm quan, điều thứ hai không đi sai dịch. Anh phạm vương pháp với quốc gia, có dính gì với ông ta đâu nào? Anh với tôi đi về ra mắt chân nhân, nơi đó là chỗ an thân tốt nhất của anh đó.

- Ði thì đi, bây giờ ta phải đi mua phiêu đã. Trong túi ta hiện không còn ngọn nào cả. Mấy lúc nay ta nhờ có món độc phiêu này hộ thân đấy!

- Nếu anh muốn mua phiêu thì đến trấn Hưng Long ở phía trước đây mà mua!

Hai người thủng thẳng đi tới, trời bắt đầu sáng rõ. Ðến trấn Hưng Long thì mặt trời đã nhô cao. Trương Vinh nói

- Tôi ở đầu thôn này đợi anh. Anh đi mua rồi trở lại đây.

- Cũng được! Hoa Vân Long đáp rồi tiến vào thôn.

Qua ngã tư đường, ngoặt qua hướng Ðông, Hoa Vân Long thấy mé Nam có tiệm bán đồ sắt ba gian hiệu là Vũ Nhạc Trai. Gian phía Tây tiệm là quầy thu tiền, gian phía Ðông là cái lò bát quái. HoaVân Long ngước nhìn vào thấy trước cửa tiệm đang đứng một ông gìa, đầu đội khăn đoạn lam bốn góc, mình mặc áo bào đoạn màu lam, mặt như trùng táo, mày to mắt lớn, tinh thần rất tráng kiện. Hoa Vân Long nghĩ bụng: “Ông này chắc là chưởng quỹ đây”. Bèn vội vàng bước tới nói:

- Chưởng quỹ nè, ở tiệm này có bán phiêu không?

Ông già trong quán quan sát Hoa Vân Long cẩn thận từ trên xuống dưới, thấy trước mặt mình một người mặc đồ trắng có vẻ là một tráng sĩ, bèn nói:

- Có, có bán phiêu chớ! Tôn giá muốn mua loại phiêu nào?

- Có thì cũng có, nhưng không có loại thân bạc xé gió ấy. Tráng sĩ vào trong này ngồi, để tôi cải tiến lại thử xem? Có thể bảo thợ làm theo yêu cầu của tráng sĩ.

Hoa vân Long gật đầu, vào ngồi trong phòng của chưởng quỹ. Ông lão hỏi:

- Hoa tráng sĩ cần mua bao nhiêu phiêu? Và nặng nhẹ bao nhiêu?

- Tám ngọn vô một lố, sáu ngọn nửa tá, 12 ngọn là một tá nguyên. Tôi muốn mua nguyên một tá 12 ngọn và một ngọn dằn túi, mỗi ngọn nặng ba lượng ba.

- Ðược, ở đây đã có phiêu làm sẵn, phân lượng nặng hơn một ít. Nếu tráng sĩ cần một tá thì phải trả 6 lượng bạc. Nếu tráng sĩ muốn thứ da láng xé gió thì bảo thợ họ sửa lại một chút, thêm tiền công hai lượng bạc nữa.

Hoa Vân Long nghĩ thầm: “Mấy lượng bạc có là bao”. Bèn nói:

- Tôi đồng ý giá đó và ở lại chờ lấy để thử lại.

- Cũng được.

Ông già nói, và lấy một ngọn phiêu đưa ra. Hoa Vân Long nhìn ngọn phiêu rồi nói:

- Phiêu khá nặng đấy!

- Hoa tráng sĩ đợi một chút, giây lát là xong ngay thôi.

Một mặt, ông gìa gọi phổ ky:

- Ngươi hãy pha cho một ấm trà, trong tiệm của chứng ta không có nấu nước sẵn, ngươi ra bên ngoài lấy nước nhé.

Nói xong ghé tai phổ ky dặn nhỏ:

- Như vầy, như vầy nhé! Phổ ky gật đầu chạy đi. Ông già vừa tiếp chuyện Hoa Vân Long vừa hỏi:

- Bình thường Hoa tráng sĩ làm nghề chi?

- Tôi làm nghề bảo phiêu.

- Tôn giá làm nghề bảo phiêu, xin cho tôi hỏi thăm một người không biết tôn giá có quen biết hay không?

- Hễ người có tiếng tăm là tôi quen biết hết, người chưa nổi tiếng thì chưa quen.

- Có một vị phiêu đầu ở Nam lộ là Truy vân yến tử Huỳnh Vân, tráng sĩ có biết không?

- Có quen.

- Vị phiêu đầu ở Bắc lộ Mũ nhiệm công Trần Hiếu, Bệnh phục thần Dương Mãnh, tráng sĩ có biết?

- Họ là anh em với tôi.

- Còn phiêu đầu ở Ðông lộ là Thiết côn vô địch Trần Thanh viên, phiêu đầu ở Tây lộ là Thiết đầu thái tuế Châu Khôn, Thần lực tướng Lý Hằng, tôn giá cũng biết chứ?

- Vâng, cũng quen.

- Còn vị phiêu đầu ở trung lộ là oai trấn bát phương, đại nghĩa sĩ Dương Minh, tôn giá cũng có biết?

- Anh ấy là bạn thân của tôi.

- Thế thì hay quá!

Nói đến đó thì phổ ky bưng trà vào, ông già rót một chén trà mời Hao Vân Long. Giây lát, phiêu đã sửa xong, ông già lấy một ngọn đưa cho Hoa Vân Long xem. Hoa Vân Long nói:

- Ðầu phiêu hơi trầm một tí, sợ e đánh đi không được chuẩn.

- Hoa tráng sĩ hãt thử xem, ở hậu viện này có một chỗ để thử. Nếu không vừa tay, để bảo thợ họ đánh lại.

- Thế thì tốt quá!

Ông già cầm mấy ngọn phiêu đưa cho Hoa Vân Long, ra phía sau mở cửa. Hoa Vân Long nhìn thấy nơi hậu viện này rất rộng rãi, phía Tay nam có một đoạn tường dài 5, 6 trượng, ở phía Nam có một cửa sau. Chung quanh đều xây tường, không có phòng ốc chi hết. nền đất nện rất cứng, đúng là một sân luyện võ. Hoa Vân Long nói:

- Chưởng quỹ cũng là người giỏi võ đấy, chỗ này rất tốt.

- Tôi cũng thích luyện tập vài thế.

Vừa nói tới đó thì nghe bốn phía có tiếng binh khí va loảng xoảng. Hoa vân Long nhìn ra thấy cửa sau đánh rầm một tiếng, cửa bị lật tung, từ ngoài hai người tiến vào, trong tay lăm lăm thước sắt. Người đi đầu mình cao tám thước, đầu đội mũ giắt lông chim, mình mặc áo chẽn màu lông két, chân mang giầy nhẹ, mặt bóng như đồng đen, đôi mày kim xếch ngược trên đôi mắt cọp, chiếc mũi thẳng, còn quá trẻ. Người đi sau trong trang phục quân nhân, mặt như than hồng, trong đỏ ánh màu tía, mày to mắt lớn. Ðằng sau lố nhố các binh sĩ đứng chật cả cửa. Hai vị Ban đầu cất tiếng hét:

- Hay cho Hoa Vân Long, phen này mi chạy đi đâu? Mi dám ban ngày ban mặt kéo bè đảng đến cướp ngục, bữa nay mi đừng hòng trốn thoát!

Tại sao Hao Vân Long mới đến đây lần đầu mà bị vu như thế? Cũng bởi một việc trùng hợp như vầy: Trấn Hưng Long nầy thuộc huyện Thường Sơn cai quản. Tri huyện Thường Sơn đáo nhiệm chưa bao lâu mà đã phát sinh ra mấy vụ nghịch án: Vụ thứ nhất là cướp tiệm cầm đồ ở cửa Nam, nửa đêm đốt đèn cầm gậy khảo tra tài chủ. Vụ thứ hai là cướp đường ở ngoài cửa Ðông, giết chết thiếu phụ tài chủ và xa phu, cướp đi đồ trang sức và tiền bạc. Hai vụ đều không để lại tung tích, không có nhân chứng! Quan huyện lập tức cho gọi Mã khoái Ban đầu đến. Hai vị Ban đầu một người tên Châu Thoại, trác hiệu Tiểu huyền đàn, một người là Xích diện hổ La Tiêu, cả hai đều có tài phi thiềm tẩu bích. Quan huyện ra đường dụ phái hai vị Ban đầu phải gấp rút biện án, kỳ hạn trong 10 ngày, nếu bắt được kẻ cướp sẽ thưởng cho 100 lượng bạc; nếu quá kỳ hạn không bắt được sẽ tính ngày mà phạt nặng. Hai vị Ban đầu lãnh đường dụ xong, mỗi người thống lĩnh mười mấy tên phổ ky đi lùng kiếm. Một hôm họ đi đến núi Ác Hổ, thì có tiếng la hét dữ dội. Nguyên là Bạch kiểm chuyên chư Mã Tuấn ở Mã Gia Hổ, huyện Thường Sơn, cùng với Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng từ Lâm An trở về cưỡi lừa đi ngang qua đó. Từ phía trước mặt có một người chạy lại kêu la:

- Xin hai vị cứu mạng cho! Ðàng kia có bọn cướp đường định chặn chúng tôi lại.

- Không sao đâu! Cứ đi theo bọn tôi!

Mã Tuấn nói rồi thúc ngựa sấn tới, bỗng từ bên đường nhảy ra một người, mình cao chín thước, tam đình mở rộng, đầu đội khăn xanh, mình mặc áo chẽn xanh, lưng cột dây to bản, chân mang giày đế mỏng, tay cầm quỷ đầu đao, gương mặt xám ngoét có điểm những đốt trắng, lông đen phủ quanh tai, bộ râu quai nón tua tủa bó quanh hàm, đá dao nói:

- Ðất này là của ta, chuyên lấy của qua đường. Ai muốn qua đây phải để tiền mãi lộ, nếu không chịu nạp tiền, ta sẽ cho về chầu tiên tổ! Bầy dê non nhạn lẻ kia, hãy tới đây nạp tiền mãi lộ đi, ta sẽ tha cho khỏi chết. Bằng không chịu, muốn hòng trốn thoát ư, e khó hơn lên trời đấy!
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 17 Apr 2012, 9:16 PM | Message # 94
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 90Bồng đầu quỷ cướp lộ bị anh hùng
Hoa Vân Long trốn chạy gặp bạn xưa
Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng nhìn thấy tên cướp chỉ có một mình một dao đón đường đòi tiền mãi lộ. Thấy anh ta thân người cao lớn, có lẽ là một anh hùng, bèn nghĩ thầm: “Anh này chắc ở trong thế “túng phải làm liều” đây. Ðể mình giúp đỡ chút ít tiền bạc khuyên anh ta cải tà quy chánh cho rồi”. Nghĩ rồi Trịnh Hùng bước tới, nói:

- Này anh bạn, tôi thấy anh là một bậc anh hùng đường đường chánh chánh, hào kiệt liệt liệt oanh oanh, chắc bị túng quẫn chi đây mới làm liều như vậy! Ðể tôi giúp anh 20 lượng bạc làm vốn sống qua ngày, chớ đừng làm mghề cướp đường này nữa, không nên! Hoặc có thể là anh đi thăm viếng bè bạn hụt tiền lộ phí, anh cứ nói một tiếng, ta giúp cho đầy đủ!

Tên giặc kia cười ha hả, nói:

- Mi đừng hòng khua môi múa mép trước mặt ta, Bữa nay gặp ông nội mi rồi, nếu không để lại cả lừa ngựa và đồ đạc mang theo người thì đừng hòng ra khỏi đây.

Trịnh Hùng nghe qua, lửa giận bốc lên đùng đùng, nói:

- Mi là kẻ không biết thời vụ, bộ ta sợ mi sao? Ðể hôm nay ta dạy mi một bài học mới được!

Nói rồi rút gậy mắt tre nhắm ngay đầu kẻ địch giáng xuống. Tên giặc vội tràn mình rút dao nhắm Trịnh Hùng chém tới. Trịnh Hùng tay lẹ mắt nhanh, thu roi sử dụng thế “Bách thảo tầm xa” tiến tới một bước, hét lên một tiếng, nhân đà dao của địch vừa bay qua, giáng xuống một roi, tên giặc bị một roi té ngã xuống đất. Trịnh Hùng thét gia nhân trói lại. Trịnh Hùng định bụng đánh tên giặc bị thương để hắn mở mắt với đời rồi thả hắn đi, chớ không đưa lên quan trị tội làm chi. Nào ngờ tên giặc chửi toáng lên:

- Tụi bây dám trói đại thái gia hả, hai đứa bây có gan xưng tên họ cho ta biết đi!

Mã tuấn nói:

- Hay cho thằng giặc này, đại thái gia của mi sợ gì mà không dám xưng tên họ chứ. Ta họ Mã tên Tuấn, trác hiệu Bạch kiểm chuyên chư ở Mã gia Hồ đây. Nói cho mi biết để mi làm gì ta chứ? Nếu mi không phục cứ kéo bạn bè đến đó tìm ta.

- Ðược, họ Mã kia, để rồi mi chống mắt lên mà xem.

Vừa nói tới đó thì Tiểu huyền đàn Châu Thoại, Xích diện hổ La Tiêu dẫn quan binh kéo đến. Hai vị đô đầu có quen biết với Mã Tuấn liền nói:

- Hay quá! Mã đại quan nhân bắt được tên giặc này à? Hiện tại có hai vụ cướp, một vụ ở tiệm cầm đồ ngoài cửa Nam, đang đêm nổi đuốc cầm gậy cướp giật áo quần, nữ trang vô số, còn một vụ cướp đường ngoài cửa Ðông nữa, quan huyện ra lịnh điều tra rất gấp. Ngài phái bọn tôi đi tìm bắt giặc đưa về giao nộp càng sớm càng hay.

- Cũng được, Mã Tuấn nói, tôi giao tên này cho các vị.

Nói rồi kêu người bị nạn đến hỏi có bị mất món gì không? Người kia nói:

- Tôi tên là Hồ Ðức Nguyên, cũng chưa mất thứ chi, nếu không nhờ lão gia, chắc tính mạng tôi khó bảo toàn!

Sau khi thăm hỏi và cảm tạ xong, mọi người chia tay. Châu Thoại và La Tiêu bảo quan binh đưa tên giặc về nha môn. Quan huyện lập tức thăng đường dạy đưa tên giặc vào xét hỏi. Tên giặc mày ngang trắng trợn vào trước công đường đứng chứ không chịu quỳ. Quan huyện hỏi:

- Tên giặc ở dưới kia, mi tên họ là gì?

- Tôi họ Uẩn tên Phương, ngoại hiệu là Bồng đầu quỷ.

- Tên Uẩn Phương kia, vụ cướp đêm ở tiệm cầm đồ ngoài cửa Nam, bọn bây bao nhiêu người? Hãy khai báo thật thà để khỏi bị nạn bầm da rách thịt!

- Tôi không biết.

- Còn vụ cướp đường ngoài cửa Ðông phải do bọn mi không?

- Tôi cũng không biết, không phải tôi làm!

- Mi làm lục lâm bao lâu và gây bao vụ án?

- Tôi chưa có gây vụ án nào hết, đây là vụ đầu tiên

Quan huyện nghe nói, nổi giận đùng đùng, vỗ kỉnh đường một cái chát, nói:

- Thằng giặc gan góc này, trước mặt bản huyện dám ăn nói bướng, chờ ra tay rồi mới chịu khai đây mà! Bây đâu, đè nó xuống nện 80 hèo cho ta!

Tạo ban dạ ran, đè tên giặc xuống nện 80 hèo, tên giặc vẫn thản nhiên, không rên rỉ một tiếng, đánh xong kéo lên chánh đường thọ lệnh. Quan huyện nói:

- Uẩn Phương, mi hãy thật thà khai báo đi, bản huyện sẽ liệu cách mà châm trước cho. Nếu mi không chịu khai thiệt, bản huyện bắt buộc phải khảo đi tra lại nhiều lần, chừng đó muốn giấu cũng không giấu được đâu!

- Tôi thật không biết, lão gia muốn làm sao thì làm.

Nghe mấy lời đó, quan huyện tức giận, mặt đỏ bừng, thét gọi ban giáp côn đến, ra lệnh:

- Lấy kìm kẹp nó rồi tra hỏi sau!

Quan nhân lập tức nọc phạm nhân ra. Quan huyện phất tay ra lệnh kẹp 5 thành. Tên giặc vẫn trơ trơ. Quan huyện phất tay ra lệnh kẹp 8 thành, tên giặc như mê ngủ. Quan huyện phất tay ra lệnh kẹp 10 thành, dập cả xương, tên giặc cũng không rên rỉ nửa tiếng. Quan huyện không còn cách nào hơn bèn sai đem tên giặc bỏ vào ngục đóng trăn lại. Liên tiếp hai lần hỏi khẩu cung nữa, tên giặc cũng không khai báo gì. Nào ngờ đến tối ngày thứ ba, vào lúc canh ba, có khoảng hai trăm tên gian dương đại cường đạo áp đến huyện Thường Sơn phá lao cướp ngục cứu Uẩn Phương di, kéo theo 7 tên sai dịch. Họ đến cửa Ðông giết chết quan giữ cửa, rồi cầm dao kề cổ bắt người giữ chìa khóa mở cửa thành trốn thoát. Hôm sau, quan Tri huyện kêu Châu Thoại, La Tiêu lên và hạ đường dụ hẹn trong ba ngày phải tìm ra manh mối. Nếu tìm được sẽ lãnh thưởng 200 lượng bạc, còn tìm không được sẽ bị phạt nặng. Mã Khoái Tiểu huyền đàn Châu Thoại bàn với La Tiêu;

- Vụ án này thật là khó truy tầm đấy!

Châu Thoại và La Tiêu vốn là anh em đồng môn vì La Tiêu là học trò của cha Châu Thoại. Châu Thoại đề nghị:

- Chúng ta về nhà hỏi lão gia xem thử Uẩn Phương này là giặc thuộc lộ nào? Lão nhân gia thế nào cũng biết được và người sẽ giúp ý kiến cho chúng ta.

- Phải đấy, La Tiêu nói, và hai người dẫn hơn 20 tên lính với binh khí đầy đủ rời khỏi nha môn, thẳng đần trấn Hưng Long. Nhà của Châu Thoại ở đầu đường phía Bắc của thôn Ðông trong trấn Hưng long, phụ thân anh ta tên là Châu Hùng, trác hiệu Yến nam phi. Những năm trước, lão anh hùng làm nhà ở Trấn Giang theo nghề bảo phiêu cùng với Nhất luân minh nguyệt Triệu Cửu Châu, Thiết côn vô địch Mãn Ðắc Công. Nhân một vụ dính líu với quan trường bị thất bại, lão anh hùng tức giận rồi bỏ phủ Trấn Giang dời nhà về trấn Hưng Long này, mở một tiệm bán đồ sắt Vũ Nhạc Trai. Ông chỉ có một con trai là châu Thoại và dạy một đồ dệ là La Tiêu mà thôi. Hai người này hiện làm công sai ở huyện Thường Sơn. Châu Thoại là Ðô đầu trong tam ban, còn La Tiêu làm Tổng ban. Hôm nay hai người dẫn quan binh trở về nhà gặp lão anh hùng Châu Hùng. Châu Hùng gạn hỏi:

- Này con, hôm nay hai con dẫn quan binh về nhà có việc gì thế?

Châu Thoại thưa:

- Thưa cha, cha không hay biết gì sao, ở tại huyện ta hiện xảy ra mất trọng án đấy.

- Trọng án gì thế?

Vị lão gia tân quan mới đáo nhiệm, công việc còn đương sắp xếp chưa ổn định mà đã xảy ra hai vụ trọng án. Vụ thứ nhất là ở tiệm cầm đồ Vạn Hưng ngoài cửa Nam, đang đêm bọn cướp đốt đèn, trang bị gậy gộc, đả thương gia chủ cướp đi mấy trăm lượng bạc rồi chuồn thẳng. Vụ thứ hai là vụ chặn đường cướp của giết người không biết hung thủ là ai, không có nhân chứng, đầu nạn nhân cũng mất tiêu luôn. Quan huyện sai chúng con đi biện án. Chúng con mang binh lính đến núi Ác Hổ thì vừa gặp tên giặc chận đường cướp của. Tên này bị Bạch kiểm chuyên chư Mã Tuấn ở Mã Gia Hồ bên huyện Thường Sơn bắt giữ. Chúng con giải tên giặc về huyện nha, quan huyện thăng đường xét hỏi mà tên giặc chẳng chịu cung khai. Quan huyện dạy đem giam hắn vào ngục để xử lý, nào ngờ tối hôm đó có mấy trăm tên giang dương đại đạo kéo tới gây náo cả huyện Thường Sơn, cướp lao phá ngục cứu tên giặc đem đi, lại còn rủ theo 7 tên sai sự. Bọn chúng ra đến cửa Ðông, chém chết quân giữ cửa, uy hiếp lấy chìa khóa mở cửa thành trốn thoát. Lão gia vì việc này có thể bị mất chức cũng nên. Quan ra đường dụ kỳ hạn cho chúng con nếu không bắt được giặc thì sẽ bị trọng phạt, còn nếu bắt được giặc chẳng những được trọng thưởng mà còn nổi tiếng nữa. Nhưng chúng con không biết tên giặc này thuộc về lộ nào? Phụ thân là người giàu kinh nghiệm có biết được tin tức gì về tên giặc ấy không?

Châu Hùng hỏi:

- Tên giặc bị cướp đi đó tên gì?

- Hắn tên Bồng đầu quỷ Uẩn Phươngt.

- Ta biết tên giặc đó. Hắn thuộc lộ Tây Xuyên. Tây Xuyên có năm quỷ, một long: Bồng đầu quỷ Uẩn Phương, Vân trung quỷ Trịnh Thiên Phúc, Khai phong quỷ Lý Ðao Minh, Kê minh quỷ Toàn Ðắc Lượng, Hắc phong quỷ Trương Vinh. Còn một long là Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long. Hai con đừng nóng vội, để ta đi dọ thử xem

Châu Thoại và La Tiêu gật đầu ưng thuận. Lão anh hùng Yến nam phi Châu Hùng vừa từ nhà trong bước ra đến cửa tiệm thì gặp Hoa Vân Long đến mua phiêu. Châu Hùng trong lòng sanh nghi. Nghe Hoa vân Long đòi mua thứ phiêu sáng bóng rít gío, Châu Hùng nghĩ: “Sử dụng phiêu sáng bóng có rít gió và tẩm độc trong thiên hạ không được mấy người. Thiên lý độc hành Mã Nguyên Chương truyền cho đồ đệ là Oai trấn bát phương Dương Minh, Dương Minh lại truyền cho người em kết nghĩa ở lộ Tây Xuyên là Hoa Vân Long mà thôi. Ngoài mấy người này, không ai biết sử dụng phiêu này cả”. Nghĩ xong, Châu Hùng liền hỏi:

- Tráng sĩ họ chi?

- Tôi họ Hoa.

Nghe đáp, Châu Hùng biết trước mặt mình là Càn không đạo thử Hoa Vân Long rồi, bèn nghĩ bụng: “Ðại khái việc cướp ngục phá lao, chắc có tên này nhúng tay vào. Phải bắt giữ hắn lại thì vụ án mới phá xong”. Bèn cố ý cầm Hoa Vân Long lại, bảo phổ ky đi pha trà và kề tai phổ ky dặn nhỏ: - Mi hãy vào trong cho hay, Càn không đạo thử Hoa Vân Long đang đến mua phiệu tại tiệm ta, bảo Châu Thoại và La Tiêu dẫn quân đến vây tiệm bắt nó, nhanh lên!

Phổ ky nghe dặn, xách bình trà chạy đi, lẻn vào trong nhà đưa tin. Bọn Châu Thoại, La Tiêu đang rối ruột vì vụ án, nghe được tin đó, lập tức kéo binh đến vây quán. Hoa Vân Long không ngờ có người đang vây bắt mình. Châu Hùng đưa Hoa Vân Long ra sau nhà đến chỗ đất bằng phẳng để bắt dễ dàng hơn. Tiểu huyền đàn Châu Thoại, Xích diện hổ La Tiêu mỗi người cầm cây thước sắt nặng 24 cân, xô cửa nhảy vào trong viện. Châu Thoại hét lớn:

- Hay cho Hoa Vân Long, giữa ban ngày ban mặt mi dám đón đường cướp của, giết người, lại còn dám phá lao cướp ngục, giết hại quan binh, kề dao uy hiếp bắt mở cửa thành trốn thoát. Ðể coi hôm nay mi trốn đi đâu!

Hoa Vân Long kinh sợ quá đỗi, chẳng biết nguyên cớ tại sao? Hai vị Ban đầu mỗi người cầm một thước sắt xông tới. Hoa Vân Long thấy đối phương người nhiều thế đông, không dám động thủ, vội phi thân n hảy lên tường vọt ra ngoài. Lão anh hùng Châu Hùng phất tay một cái, Hoa Vân Long né không kịp, mũi phiêu đánh vèo một cái trúng ngay huyện u môn của hắn. Tên giặc này suốt ngày hái hoa; hôm nay nếm mùi tên sắt âu cũng là báo ứng cho hắn! Tiểu huyền đàn Châu Thoại thấy tên giặc chạy đi, bèn hô lớn:

- Các quan binh vây bên ngoài đừng để tên giặc chạy thoát nhé!

Mọi người đều trương binh khí lên ngăn cản đường lớn.


Đại Bi Chú
 
daohoanam Date: Thứ Tư, 18 Apr 2012, 9:12 PM | Message # 95
Major
Group: Disciples
Messages: 88
Status: Tạm vắng
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 22 Apr 2012, 12:59 PM | Message # 96
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 91

Năm anh hùng đưa bạn đến Cô Thiên
Ác yêu đạo tự luyện Âm Phong kiếm


Thấy nhóm quan binh cản đường mình, Hoa Vân Long rút dao ra, nói:

- Các người hãy tránh ra! Ai tránh ra thì sống, cản đường ta thì chết uổng mạng!

Ngọn dao trong tay hắn lia nhầu trong đám quan binh mở một lối đi, Hoa Vân Long bèn chạy về hướng Bắc. Phía sau, Châu Thoại rượt theo hô lớn:

- Ðừng để nó chạy, mọi người hãy cố bắt nó!

Hoa Vân Long nghe nói, càng chạy nhanh hơn nữa, mọi người đuổi theo bén gót. Châu Thoại và La Tiêu dẫn mọi người rượt nà, cách Hoa Vân Long không xa. Phần Hoa Vân Long cố sức chạy trốn, tháo mồ hôi hột, chân đã tê nhức giở hết muốn lên, nào ngờ ở phía Bắc gò cát có năm người đang đứng sẵn ở đó. Năm người này chính là: Oai trấn bát phương Dương Minh, cùng Phong lý vân yên Lôi Minh, Thánh thủ bạch viên Trần Lượng, Oảỉ Giác chân nhân Khổng Quí, Vạn lý phi lai Lục Thông. Tại sao năm người này lại ở đây?

Trước khi từ biệt, Tế Ðiên đã căn dặn đôi ba phen: năm người trong một tháng không được bước chân ra ngoài miếu, nếu không, tánh mạng sẽ không an toàn. Mấy người kia vẫn chịu được, chỉ có Lục Thông không được ra khỏi miếu, hắn bực bội không chịu được. Trong lúc rỗi rảnh không việc gì, hắn xách côn ra phía sau viện luyện võ để giải sầu. Côn thức có chia ra 36 đưởng côn cho tay trái, 48 đường côn cho tay phải, 6 đường côn của gia trang, hắn đều đem ra luyện hết. Một hôm hắn đang luyện côn, bỗng sẩy tay đập bể một chậu hoa. Ðạo đồng thấy vậy, nói:

- Lục gia ơi, đừng luyện côn ở đây nữa, nên ra trước phía cổng tập luyện tốt hơn.

- Ừ phải đấy, để ta ra trước cổng tập luyện.

Lôi Minh nói:

- Ta cũng cùng đi, chúng mình cùng tập luyện cho vui.

Dương Minh nói:

- Lục Thông, em đừng đi ra ngoài! Tế Công dặn: Trong một tháng không được đi ra ngoài. Nếu ra ngoài sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Lời dó không nên không tin!

Khổng Quý nói:

- Cửa miếu ngay tại đầu núi không có người qua lại, không hề gì đâu! Cho mấy chú ra đó chơi để khỏi chồn chân!

Lục Thông với Lôi Minh kéo nhau ra trước ngõ, người luyện côn, người múa đao. Ðang lúc luyện tập vui vẻ bỗng một con cáo mèo từ trên núi nhảy vọt xuống. Lục Thông ngó thấy, xách côn chạy theo đập. Cáo mèo chạy tuốt xuống núi, Lục Thông với Lôi Minh rượt theo. Ðạo đồng thấy vậy chạy vào báo:

- Lục gia và Lôi gia rượt theo con cáo chạy xuống núi rồi.

Dương Minh, Khổng Quý, Trần Lượng không an tâm vội lấy binh khí chạy xuống núi. Nào ngờ Lục Thông, Lôi Minh rượt theo con cáo mèo một mạch xa 50 dặm, con cáo ấy chạy chui tọt vào một cái hang trong gò mả. Lục Thông chạy đến ngó thấy, nói:

- Con bị thịt này, mày có chui ra không? Mày không chui ra, ông phá nát ổ mày đấy!

Nói rồi cầm côn muốn đập bể cái mả. Ngay lúc đó, Dương Minh, Khổng Quý, Trần Lượng chạy tới. Dương Minh nói:

- Lục Thông, em đừng có đập nữa! Người ta thấy em đập, họ bảo rằng em đào mả lấy trộm, họ bắt em bây giờ. Mau theo anh trở vế đi!

Mới nói tới đó thì nghe phía Nam có người hò hét:

- Ðừng để cho tên giặc chạy thoát!

Lôi Minh chạy đến trên gò nhìn xuống thấy Hoa Vân Long bị quan binh rượt đuổi phía sau. Lôi Minh nói:

- Dương đại ca, Hoa Vân Long bị quan binh rượt đuổi kia kìa, chúng mình giúp quan binh bắt hắn có được không?

Trần Lượng nói:

- Không cần! Chúng ta nên tránh qua chỗ khác đi! Nên nghe lời tôi, đừng xía vô chuyện người làm chi!

Dương Minh nói:

- Không hề gì. Ta có chủ ý như vầy: Chúng ta không cần phải ra mặt bắt hắn sanh ra cừu oán làm chi! Chỉ cần ngầm ném cho hắn một viên đá, hắn té xuống, bị quan binh bắt đi là được rồi.

Lôi Minh nói:

- Phải đấy, Dương đại ca giỏi đánh ám khí, anh đánh chính xác thì anh đánh đi.

Dương Minh bèn cầm một viên đá nấp sau gò đất, thấy Hoa Vân Long đang sửa soạn lên gò đất, liền phất một tay một cái, hô “trúng nè”. Viên đá nhắm Hoa Vân Long bay tới, nào ngờ Hoa Vân Long né qua một bên, viên đá bay trúng huyệt hoa cái của Tiểu huyền đàn vừa chạy đến. Châu Thoại la lên một tiếng “Chao ôi’ rồi ngã ngang xuống đất, mửa ra một ngụm máu tươi. Phần Hoa Vân Long nghe Châu Thoại té ngã phía sau lại càng cố chạy nhanh hơn vượt qua gò đất. Hắn ngước mắt nhìn lên thấy bọn Dương Minh, Trần Lượng... năm người đang đứng ở đó bèn nghĩ rằng chắc Dương Minh ngầm ném đá cứu mình đây. Hắn vội chạy đến trước Dương Minh, dãp đầu cảm tạ, nói:

- Ða tạ huynh trưởng đã cứu em. Nếu không có huynh trưởng, hôm nay em khó an toàn!

Dương Minh cũng không tiện nói là không phải ta giúp đỡ ngươi mà là giúp quan quân bắt ngươi đấy, đành buột miệng nói theo;

- Ta cứu em là việc nhỏ, em nên mau chóng đi là hơn!

Hoa Vân Long nói:

- Thưa huynh trưởng, anh cứu em thì xin cứu cho trót. Em định lên Lăng Vân quán trên núi Cổ Thiên tìm thúc phụ là Cửu Cung chân nhân Hoa Thanh Phong, xin huynh trưởng đưa giùm em lên đó.

- Em đi một mình lên đó được rồi, cần gì anh phải đưa?

- Tại huynh trưởng chưa rõ, thúc phụ em tính tình rất khắc nghiệt. Nếu gặp mặt em mà biết em đi ra ngoài làm những việc vừa rồi chắc người giết em mất! Em dập đầu lạy huynh trưởng đua em về và luôn tiện giải bày giùm em.

Dương Minh vốn là người tốt bụng nhiệt tâm, nghe Hoa Vân Long hết lòng năn nỉ như vậy cũng động mối thương tâm mới nói:

- Thôi được, để ta đưa em về.

Bọn Lôi Minh, Trần Lượng đều không bằng lòng, nhưng chẳng lẽ không đi theo. Cả bọn cùng kéo nhau lên núi Cổ Thiên, cách đó hơn 10 dặm đường. Khi đến chân núi Cổ Thiên, Lục Thông nói:

- Dương đại ca, tôi ở đây đợi mấy anh nè, chớ không nên gặp Hoa Thanh Phong đâu. Gặp mặt phải vái chào lão đạo sĩ mũi trâu ấy, tôi không khoái chút nào hết! Tôi ở đây đợi mấy anh; mấy anh một ngày chưa ra, tôi đợi một ngày; hai ngày chưa ra, tôi đợi hai ngày. Ðợi tới chừng nào mấy anh ra, ta cùng trở về một lượt.

- Cũng được, thôi em ở đây đợi nhé!

Nói xong, bốn người theo Hoa Vân Long lên núi. Ðến cửa miếu gọi cửa. Ðạo đồng ra mở cửa, thấy Hoa Vân Long bèn hỏi:

- Hoa nhị ca, anh mạnh giỏi không?

- Vâng, này sư đệ, cho anh hỏi: Tổ sư gia có ở nhà không?

- Có.

Mọi người tiến vào trong. Miếu này trong sân tùng trúc thẳng hàng, quang cảnh thật u nhã. Ðại điện năm gian nằm ở chánh Bắc, qua cửa ở góc phía Ðông bước vào Ðông viện. Trong viện này có 3 gian phòng Bắc, 3 gian phòng Nam và 3 gian phòng Ðông. Ðạo đồng chỉ tay vào thượng phòng ở phía Bắc, nói:

- Tổ sư gia đang ở hạc hiên nơi thượng phòng đó.

Mọi người đứng cách rèm nhìn vào thấy: Trên bồ đoàn đặt trên chiếc giường mây phủ nệm vàng, một vị lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm hờ. Vị này đầu đội mũ đại sĩ cửu lương, mình mặc đạo bào bằng đoạn đỏ, trên thêu hình quẻ bát quái màu vàng, nổi lên rành rành nào: càn tam liên, khôn lục đoạn, ly trung hư, khảm trung mãn,... tất cả nằm trong bản đồ thái cực. Lưng thắt dây tơ màu vàng chanh, vớ trắng vân hài. Sau lưng cài một bảo kiếm trong bao da cá, cán bọc trong nhung vàng. Ðạo sĩ mặt như gan dê sống, tai phủ lông đen, dưới cầm bộ râu đen một vài sợi bạc. Bọn Dương Minh, Trần Lượng, Lôi Minh, Khổng Quý bốn người đứng lại bên ngoài, Hoa Vân Long bước vào trước, quì lạy rồi thưa:

- Kính thưa thúc phụ, tiểu diệt xin kính chào thúc phụ!

Hoa Thanh Phong trợn mắt nói:

- Thằng nghịch tử này! Mi đi ra ngoài làm bậy làm bạ, mang tiếng nghịch tử của dòng họ Hoa ta, hôm nay còn dám đến đây nữa ư?

Nói rồi thò tay rút bảo kiếm. Dương Minh thấy vậy, sợ Hoa Vân Long bị giết, lật đât bước vào thưa:

- Thưa Tổ sư gia, xin người bớt giận, tha thứ cho chú ấy một phen.

Hoa Thanh Phong ngước lên hỏi:

- Người là ai?

Dương Minh thưa:

- Tôi họ Dương, tên là Dương Minh.

Hoa Vân Long nói:

- Thưa thúc phụ, đây là Oai trấn bát phương, ân huynh của cháu.

Lôi Minh, Trần Lượng, Khổng Quý cũng đều vô tới. Hoa Vân Long giới thiệu:

- Thưa thúc phụ, đây đều là ân huynh, nghĩa đệ của cháu.

Hoa Thanh Phong nói:

- Cái thằng nghiệt chướng này, thiệt đáng đánh đòn mà! Ðã là ân huynh nghĩa đệ của mi sao không nói sớm thưa bẩm cùng ta? Xin mời quý vị ngồi! Còn vị đạo hữu này tên chi?

Khổng Quý thưa:

- Vô lượng Phật, đệ tử tên là Khổng Quý.

Hoa Thanh Phong lại hỏi:

- Còn hai vị này, quý tánh là chi?

- Tôi họ Trần, Trần Lượng thưa.

- Tôi họ Lôi, Lôi Minh đáp.

Hoa Thanh Phong hỏi:

- Quý vị đến đây có việc chi?

Dương Minh đáp:

- Thưa Tổ sư gia, chỉ nhân vì nghĩa đệ Hoa Vân Long đến Lâm An chơi, gây nên đại họa. Hiện giờ Tế Ðiên Hòa thượng ở chùa Linh Ẩn tìm bắt chú ấy khắp nơi. Chú ấy không có chỗ lánh thân, chúng tôi đưa chú ấy về đây trốn lánh. Xin Tổ sư gia đại phát lòng từ bi che chở cho chú ấy. Tế Ðiên Hòa thượng không thể lên đây bắt chú ấy được. Giả sử có lên đây chăng nữa, Tổ sư gia có thể khuyên can Tế Công được. “Tăng giúp Tăng, Phật pháp hưng; Ðạo hưng đạo, diệu thêm huyền. Hoa hồng, ngó trắng, lá sen xanh, Tam giáo quy nguyên cũng một nhà”. Tổ sư có thể che chở cho chú ấy được không?

Hoa Thanh Phong hỏi:

- Các vị đưa hắn về miếu ta là sợ Tế Ðiên Hòa thượng theo bắt hắn phải không?

- Phải Dương Minh đáp.

- Các vị thiệt lòng muốn cứu hắn hay giả bộ đấy?

Dương Minh ngạc nhiên nói:

- Tổ sư gia căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Nếu không thiệt lòng, bọn tôi đưa chú ấy lên núi làm chi?

- Ðược, các vị nếu thật lòng cứu hắn, thì xin các vị cho ta mượn một vật, các vị có bằng lòng cho mượn không?

- Xin cho biết đó là vật gì mới được? Trừ phi sọ não, các bộ phận trong bụng, chắc chắn không thể mượn được, những cái khác đều có thể mượn được hết.

- Ta lại không mượn sọ não. Ta muốn luyện “Ngũ quỷ âm phong kiếm”.Luyện xong mới có thể chém Tế Ðiên Hòa thượng được.

Lôi Minh nghe vậy, nhịn không được, cất tiếng mắng:

- Cái ông đạo sĩ kỳ cục này, ăn nói bậy bạ mà không biết xấu hổ! Thôi, gia gia đi đây! Dương Minh đại ca, anh có đi với tôi không?

Dương Minh nghe nói cũng giận xám cả mặt, nói:

- Chú cháu các người làm sao được thì làm!

Nói rồi định đứng dậy bước ra. Hoa Thanh Phong cười ha hả, nói:

- Mấy tên tiểu bối muốn đi hả, đâu có tự do vậy nà? “Thiên đường có nẻo không tìm đến. Ðịa ngục không thông cứ sấn vào”. Khương Thiên Thoại đâu bắt bọn chúng lại cho ta!

Khương Thiên Thoại từ bên trong đi ra, phất tay đạo bào chỉ một cái, miệng niệm chân ngôn “sắc lịnh”, dùng pháp định trụ giữ chặt họ lại. Bốn vị anh hùng đứng trơ như phỗng, phen này muốn trốn thật khó bằng lên trời.


Đại Bi Chú

Message edited by LongTracAn - Chủ Nhật, 22 Apr 2012, 11:37 PM
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 22 Apr 2012, 11:37 PM | Message # 97
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 92

Hắc phong quỷ hại người thành hại mình
Kim nhãn Phật giết người bị người giết


Sau khi Khương Thiên Thoại dùng phép định thân giữ cứng bốn vị anh hùng xong. Hoa Thanh Phong bèn ra lịnh:

- Hãy đi đến Tây pháp viện, trồng cho ta năm cây cọc bằng cây bá và bày một bàn hương đèn sẵn sàng những vật cần thiết, để sơn nhân luyện Ngũ quỷ âm phong kiếm.

Hoa Vân Long đứng một bên trước sau không nói một lời. Dương Minh nói:

- Nè, chú Hoa kia, bọn ta đến đây là vì chú mà chú đứng nhìn bọn ta chờ chết như thế nầy. Ðược lắm!

Hoa Vân Long nghe Dương Minh trách như vậy mới bước tới năn nỉ:

- Thưa Tổ sư gia, mấy người này là bạn của con, xin Tổ sư gia từ bi từ bi, nể mặt con mà tha cho họ.

Hoa Thanh Phong nói:

- Hoa Vân Long, mi còn kể họ là bạn mà xin cho họ nữa ư? Mi có biết hồi ở tại giồng cát, họ Lôi kia muốn giúp quan binh bắt mi không? Còn họ Dương nói: “Hắn biết đánh ám khí”, rồi cầm viên đá định đánh mi, không ngờ đánh nhầm quan nhân đấy. Mi thật là còn nằm mơ à!

Dương Minh nghe nói, trong bụng nghĩ thầm: “Lạ thiệt! Bọn mình nói chuyện với nhau mà sao lão đạo sĩ biết được kìa? Thật là thần tiên vị bốc tiên tri có khác!”. Lôi Minh buột miệng chửi lớn. Hoa Thanh Phong lập tức ra lịnh trói mọi người lại rồi đưa ra viện trái phía Tây. Nơi đó đã trồng sẵn năm cọc bằng cây bá, phía trước đặt một bàn bát tiên, bên trên sắp sẵn đủ thứ: hương hoa đèn nến, ngũ cốc lương thực, gốc rau, nước vô căn, giấy vàng, chu sa, bạch cập, bút nghiên... Bốn người bị dẫn đến buộc vào bốn cái cọc. Trần Lượng nói:

- Thôi rồi, nào ngờ mình phải bỏ mạng ở đây! Chao ôi, Tế Công nói quả không sai! Người bảo: Trong một tháng không được ra khỏi Bồng Lai quán. Nếu không nghe lời thì tánh mạng khó bảo toàn, người cứu cũng không được! Việc này là tại Lục Thông cãi lời mới liên lụy tới bọn ta như vầy!

Dương Minh nói:

- Chuyện đã tới nước này rồi, em còn nói làm chi.

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

- Hai đứa tôi có chết cũng không hề chi! Bọn tôi trên không có cha mẹ phải lo toan, dưới không có vợ con vương vấn; còn Khổng nhị ca đã xuất gia, chết đi muôn việc kể như xong. Chỉ có Dương đại ca chết đi thật không ổn chút nào! Nhà anh có mẹ già tóc trắng, vợ hiền đầu xanh, con thơ non dại. Nếu anh chết đi thì mẹ già vợ góa con thơ lấy ai săn sóc!

Mấy câu nói đó làm cho Dương Minh lòng đa7u như dao cắt, tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Hai vị hiền đệ, đừng nên nhắc chuyện đó làm chi!

- Tại sao vậy?

- Một là người sống có chỗ, chết có nơi, Diêm Vương ấn định canh ba chết, ai dám chần chừ đến canh năm? Hai là anh em bọn ta cùng chết như vầy là một điều quá vui rồi.

Trần Lượng hỏi:

- Tại sao cùng chết như vầy, anh bảo lại quá vui?

- Chú đọc sách không thấy sao? Lúc đầu truyện Tam quốc chí: Dự yến Ðào viên, ba anh chàng kết nghĩa; chém giặc Hoàng Cân, hào kiệt lập công đầu ấy mà. Khi kết nghĩa, họ thề: - Chẳng nguyện sanh đồng năm, tháng, ngày, giờ, chỉ mong được chết cùng giờ ngày tháng năm thôi. Thế mà còn không được thay! Hiện tại bọn ta cùng chết một lượt như vầy há không phải là chết cùng giờ ngày tháng năm hay sao?

Họ nói tới đó thì nghe Hoa Thanh Phong ra lệnh:

- Ðem đến cho ta một chiếc bình, để ta bắt âm hồn của chúng nhốt vào đó.

Khương Thiên Thoại nói:

- Thưa sư phụ, người luyện Ngũ quỷ âm phong kiếm mà ở đây chỉ có bốn người thôi, hãy còn thiếu một người mà!

Hoa Thanh Phong nghe nói, sực tỉnh:

- Có lý, có lý! Sơn nhân ta nhất thời lú lẫn! Còn thiếu một người làm sao có thể luyện được?

Khương Thiên Thoại nói;

- Hôm nay có thể xuống núi tìm thêm một người nữa.

- Cần gì phải tìm nữa làm chi. Ngươi xuống bếp bắt một người đang ăn cơm thêm vào là đủ.

Người đang ăn cơm trong nhà bếp chính là hắc phong quỷ Trương Vinh.

Nguyên Trương Vinh ở trong rừng cây chờ Hoa Vân Long đi vào xóm mua phiêu, chờ một hồi lâu mà không thấy Hoa Vân Long trở ra, trong lòng bứt rứt không yên. Kế thấy bọn Dương minh, Trần Lượng, Lôi Minh, Khổng Quý, Lục Thông năm người từ hướng chánh Bắc đi về phía Nam. Trương Vinh sợ hết hồn, lật đật nấp vào chỗ kín, sợ e Dương Minh bắt gặp thì tánh mạng khó bảo toàn. Tuy nhiên vẫn ngấm ngầm theo dõi bọn họ, thấy từ phía Nam ngược lại, quan binh đang rượt đuổi Hao Vân Long, Lôi Minh nói giúp quan binh bắt Hoa Vân Long và việc Dương Minh cầm đá ném Hoa Vân Long, Trương Vinh đều nghe thấy rõ hết. Hắn sợ bị Dương Minh nhìn thấy nên lật đật lẻn về núi Cổ Thiên trước và đem mọi việc thuật lại cho Hoa Thanh Phong nghe. Nếu không có như vậy làm sao Hoa Thanh Phong biết được Dương Minh cầm đá ném Hoa Vân Long? Ông ta đâu phải thần tiên mà có thuật vị bốc tiên tri được! Lúc này Trương Vinh đang ăn cơm trong nhà bếp, Khương Thiên Thoại bước xuống, nói:

- Này Trương Vinh, Tổ sư định luyện Ngũ quỷ âm phong kiếm mà thiếu một người.

- Ðể tôi xuống núi kiếm cho, Trương Vinh nói.

- Chú khỏi đi kiếm cho mất công. Tổ sư gia bảo lấy chú vào là đủ số. Thôi chú chịu đi sớm ít năm nhé!

Trương Vinh sợ xanh cả mặt, nói:

- Xin đừng tính tôi vào số đó!

- Ðâu có được!

Khương Thiên Thoại nói rồi phất tay áo một cái, Trương Vinh cứng đờ hết nhúc nhích và bị đưa ngay lên Tây pháp viện. Trương Vinh miệng năn nỉ không ngớt:

- Xin Tổ sư gia tha cho con!

Dương Minh nhìn thấy Trương Vinh, nổi giận trợn mắt nghiến răng ken két, nghĩ thầm: “Nếu không phải tìm Trương Vinh mình đâu có bỏ nhà ra đi, gặp việc không may như thế này!”. Dương Minh buột miệng mắng lớn:

- Trương Vinh, mi thật là mặt người lòng thú mà! Họ Dương ta ra đi phen này chính là tìm mi để báo cừu đây. Nào ngờ hôm nay lại gặp mi ở đây!

Trương Vinh mắc lo năn nỉ lão đạo sĩ tha mạng, đâu để ý tới lời mắng nhiếc của Dương Minh. Trương Vinh một mực van xin:

- Xin Tổ sư gia tha mạng con!

Hoa Thanh Phong vốn là người ác, đâu thèm để ý tới lời cầu xin, dặn Khương Thiên Thoại:

- Ngươi hãy xem ta dùng bửu kiếm khều một đạo bùa đốt lên, huơ một vòng. Bùa rớt trên đầu người nào thì người lấy trái tim người đó trước.

Khương Thiên Thoại vâng dạ, chực sẵn. Hoa thanh Phong họa bùa xong, cầm mũi kiếm chếch lên, miệng niệm lâm râm, lấy mũi kiếm khều linh phù huơ lên một vòng. Ðạo bùa ấy rơi đúng ngay đầu Hắc phong quỷ Trương Vinh. Dương Minh thấy vậy, nói:

- Ðược đa, ta chỉ cần thấy Trương Vinh chết. Hắn chết trước mặt ta, ta chết xuống cửu tuyền cũng cam tâm nhắm mắt!

Hoa Thanh Phong ra lệnh: - Hành hình!

Khương Thiên Thoại tay cầm bửu kiếm nhắm ngay ngực Trương Vinh đâm một nhát. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, từ trong ngực Trương Vinh xông ra năm luồng khí. Ðó là chất âm độc làm tổn thương cơ thể biến thành năm luồng khí xông ra trước rồi máu mới chảy theo sau. Khương Thiên thoại lấy nước rửa sạch, thò tay móc trái tim ra xem, cả trái tim đều có những lỗ nho nhỏ nát bấy không còn nguyên vẹn nữa. Trái tim đưa lên, lão đạo sĩ cầm kiếm xuyên trái tim, trong miệng đọc lâm râm, huơ bảo kiếm một vòng thâu âm hồn Trương Vinh lại bỏ vào trong hũ sành. Lão hô: “Cấp cấp như luật lệnh!” và lấy tay chỉ một cái. Âm hồn Trương Vinh bị giữ cứng trong đó không thể ra được!

Hoa Thanh Phong lại họa đọa bùa thứ hai, trong miệng niệm chú, cầm kiếm khoa lên. Lần này đạo bùa rớt ngay trên đầu Dương Minh, Dương Minh nói:

- Ba vị hiền đệ! Ngu huynh đi trước đây. Chúng ta hẹn gặp nhau ở Uổng Tử thành nhé!

Lôi Minh, Trần Lượng đau đớn như loạn tiễn xuyên tim! Nghe Hoa Thanh Phong ra lịnh hành hình, Dương Minh nhắm mắt, nghiến răng chờ chết. Khương Thiên Thoại đưa tay cởi áo Dương Minh xong, tay cầm bảo kiếm nhắm ngay lồng ngực Dương Minh chuẩn bị đâm tới. Bỗng nghe “bốp” một tiếng, máu tươi đổ văng tung tóe! Tử thi Khương Thiên Thoại đổ vật ngay xuống đất. Tại sao Khương Thiên thoại cầm kiếm sắp sửa đâm Dương Minh mà lại ngã ra chết như vậy? Trong nghệ thuật miêu tả có đủ loại: minh bút (nói trắng ra), ám bút (ngầm tả), phục bút (tả mí mí), ký bút (ghi lại), đảo xóa bút (kể loanh quanh), kinh nhân bút, (đột ngột kinh người). Ðây là loại kinh nhân bút. Bảo kiếm của Khương Thiên Thoại sắp sửa đâm vào ngực Dương Minh thì lẹ như chớp, từ bên ngoài tường nhảy vào một người. Ðó là Vạn lý phi lai Lục Thông, người đến côn đập, sọ đầu của Khương Thiên Thoại nát bét.

Nguyên Lục Thông đang ở dưới núi chờ bọn Dương Minh, một hồi lâu mà chẳng thấy bọn Dương Minh trở lại, bèn nghĩ theo cách khờ dại của anh ta: “Mình đợi Dương đại ca một lát đói bụng rồi tính sao đây? Ở đây không có chỗ nào để ăn cơm cả!”.

Ðang nghĩ tới đó bỗng thấy từ đầu kia một người bán bánh bao đi lại. Người này thấy Lục Thông mình cao hơn chín thước cũng như tháp đen nửa lừng, đứng sừng sững bên đường như cây cột sắt. Người bán bánh bao cho là Lục Thông định đòi tiền mãi lộ nên sợ xanh sám mặt lại, hỏi:

- Ðại thái gia cần dùng chi?

Lục Thông cởi áo anh hùng trải ra đất, nói:

- Ta cần bánh bao.

Người bán bánh lật đật đếm bánh: - Mười lăm, mười... Tất cả 105 cái. Xong trút bánh bao ra áo rồi lật đật cất gánh định đi. Lục Thông hô:

- Trở lại!

- Ðại gia, ngài còn muốn lột quần áo tôi chăng?

- Gia gia trả tiền mi đây.

Lục Thông nói rồi móc ra một nén bạc 5 lượng đưa cho người bán bánh. Chừng đó, người bán bánh mới biết hắn là người tốt, bèn nói:

- Chỗ bánh này không đáng nhiều tiền như thế đâu.

- Thôi, mi cút đi!

Người bán bánh đi rồi, Lục Thông dòm lại đống bánh bị gió khô đi, da teo lại, nứt ra như há miệng. Hắn nói:

- Mày cười hả, tao ăn mày trước!

Nói rồi cầm lên ăn ngay. Dòm thấy một cái bánh nữa nứt ra, hắn nói:

- Mày cười hả, tao ăn luôn.

Hắn ăn một hơi mười mấy cái, rồi tự nói:

- Chừng mấy đại ca về, số bánh cũng đủ cho mấy anh lót dạ.

Lục Thông nói tới đó thấy Tế Ðiên đi đến cùng với một người. Tế Ðiên kêu:

- Lục Thông, mi không đi kiếm đi! Dương đại ca của mi đang bị người ta hại đó. Mau chạy hết sức may ra kịp!

- Thiệt không đó?

- Thiệt mà!

Lục Thông nghe nói, lật đật xách côn sắt và lấy áo chạy riết lên núi, bánh bao lật nghiêng một đống cũng không thèm để ý. Khi đến ngoài tướng miếu, hắn nhìn vào bên trong. Tường cao tám thước, hắn cao tới chín thước nên thò đầu vào xem quả thấy Dương Minh bị trói trước cọc. Hắn gấp quá, nhẩy tọt vào bên trong, tay đưa côn xuống đập đầu Khương Thiên Thoại nát ngứu. Hoa Thanh Phong thấy vậy, mắt tóe hào quang, nói:

- Hay a, thằng tù lớn mật này, dám tới đây đánh chết học trò của ta chớ!

Lục Thông giá côn định đập tiếp Hoa Thanh Phong, lão đạo sĩ chỉ tay một cái, Lục Thông bị trồng cứng tại chỗ. Hoa Thanh Phong rút kiếm chém ngang cổ Lục Thông một nhát, chỉ thấy một lằn trầy trăng trắng. Lục Thông cười ha hả, nói:

- Tôn gia đã luyện Thiên chung chạo, ông không làm gì nổi ta đâu. Nói cho ông biết, ta chỉ kỵ có 3 thứ là lửa đốt, nước sôi và chôn sống mà thôi.

Lục Thông vốn là một tên khờ, biết cái gì nói cái nấy không giữ lời gì hết. Hoa Thanh Phong nghe nói như vậy vội hét bảo đạo đồng:

- Ðem vào hai gánh củi khô, đốt chết nó, báo cừu đệ tử của ta!

Ðạo đồng lập tức vâng lệnh, đem củi khô chất một đống. Lục Thông thấy vậy mới la:

- Cha chả, không xong rồi, ai nói cho nó biết vậy kìa?

Thấy vậy Dương Minh than thở:

- Lục Thông là một đứa khờ, mắt phàm tâm Phật, suốt đời chả biết gian dối là gì, làm sao lại bị quả báo thê thảm như vậy. Thật trời không có mắt mà!

Lục Thông cũng quýnh quá, buột miệng kêu lớn:

- Sư phụ ơi, mau đến cứu con!

Tức thì bên ngoài nghe có tiếng đáp:

- Có ta đây! Cái ông chết tiệt này muốn đốt chết đồ đệ của ta hử? Có ta, con đừng sợ!

Mọi người nhìn ra, Tế Ðiên từ ngoài khệnh khạng bước vào.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 22 Apr 2012, 11:38 PM | Message # 98
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 93Núi Cổ Thiên, Hoa Thanh Phong luyện kiếm
Chùa Thiết Phật, Tế Thiền sư cứu người
Nơi chùa Cổ Phật, Tế Ðiên rượt theo Hoa Vân Long một đỗi, rồi quay trở lại lấy ba viên thuốc trị lành vết thương cho ba người: Phi thiên hỏa tổ Trần Nguyên Lượng, Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng, Thiên lý thối Dương Thuận xong. Ba người làm lễ tạ Tế Ðiên rồi nói:

- Ða tạ ơn cứu mạng chúng tôi, nhưng chưa biết quý tánh đại danh của sư phụ là gì?

Tế Ðiên thông tên họ. Ba người nói:

- Sư phụ cứu mạng chúng tôi khác nào sanh lại lần nữa, bọn tôi khắc cốt ghi lòng! Núi xanh không đổi, nước chảy tuôn dòng; năm tháng qua mau, sẽ có kỳ gặp mặt. Chúng tôi nguyện khắc dạ báo đền!

Tế Ðiên nói:

- Ba người hãy đi đi, Hòa thượng ta còn chút việc bận.

Ba người muôn vàn cảm tạ, cáo từ ra đi. Tế Ðiên trở vào trong chùa cắt dây thả Lưu Tứ ra, bảo đưa Lý Lưu thị cùng về nhà. Sau khi hai chị em họ đi rồi, Tế Ðiên kêu quan địa phương báo với quan trên đem chùa sung vào quỹ chung và mời một vị trụ trì khác. Xong xuôi, Tế Ðiên trở lại chùa Thiết Phật. Ðến nơi, Tế Ðiên thấy mọi người vẫn còn tụ tập ở đó và đang lên tiếng ta thán:

- Nếu không có ông Hòa thượng chém chết mãng xà, ai nấy dù có mất tiền mà còn trị được bệnh cổ trướng! Còn bây giờ, bệnh thì quá nhiều, làm sao trị được đây!

Tế Ðiên vào chùa Thiết Phật, nghe dân chúng ca cẩm như thế bèn hô lớn:

- Xin các vị đừng oán trách nữa, tôi sẽ cho quý vị thánh dược khác, không phải mất tiền. Ai có bệnh, chắc chắn sẽ khỏi ngay!

Nói xong, Tế Ðiên bảo người gánh mấy đôi nước đổ vào 10 lu lớn, rồi móc ra 10 viên thuốc thả vào trong các lu ấy. Mọi người nghe trong nước tỏa ra một mùi hương nhẹ. Mọi

người kháo nhau: “Hòa thượng đang cho nước thánh”, quả nhiên bị bệnh cổ trướng uống vào thì hết ngay. Chẳng những cổ trướng trị hết mà bách bệnh cũng tiêu trừ. Toàn thể nhân dân huyện Khai Hóa đều vô vàn cám đức. Hôm sau Tế Ðiên nói:

- Ta không thể ở đây coi thí thuốc được, ta có việc phải đi đây!

Nói rồi, Tế Ðiên trở về Tuần kiểm ty, kêu bốn vị Ban đầu đưa Phùng Ngươn Chí đến huyện Khai Hóa.

Khi đến huyện nha, Tri huyện là Trịnh Nguyên Long lập tức bước ra nghinh tiếp, mời vào thư phòng. Tri huyện nói:

- Ðội ơn Thánh tăng ra tay cứu dân lành địa phương, bản huyện thật vô vàn cảm kích!

- Chuyện nhỏ thôi mà!

- Thánh tăng từ đâu đến? Còn tên giặc này, lai lịch như thế nào?

Ðây là tên giặc trộm tờ công văn đó. Hiện ở huyện Long Du còn một tên giặc nữa, tên là Tiểu thần phi Từ Phái, hợp với tên này mới xử được vụ án. Hai vị Ban đầu Dương Quốc Ðống và Y Sĩ Hùng nguyên là Ban đầu của huyện Long Du sai đi biện án. Xin quan huyện làm một văn thư, phái mấy quan cùng áp tải tên giặc về huyện Long Du cho xong vụ án.

Quan huyện Trịnh Nguyên Long gật đầu đồng ý. Phùng Ngươn Chí ở một bên nghe được, trong bụng mừng thầm: “Nếu mình được giải đi thì không còn lo nữa. Khắp nơi anh em lục lâm đều là bạn bè cả. Mình gặp được họ thế nào cũng được cứu thoát”.

Hắn nói thầm trong bụng, nhưng Tế Ðiên nói ngay ra:

- A, cái đồ chết tiệt này! Ðừng vội mừng! Bộ mi tính giải đi sẽ có người chặn đường cướp tù giải cứu cho mi đó hử. Hòa thượng ta có chủ ý đối trị mi đây! Thưa lão gia, xin Ngài sai người lấy bùn đất hòa với nước trét bít mặt mày đầu cổ nó lại, chỉ chừa đôi mắt, hai mũi và cái miệng để nó thở thôi. Làm như vậy khỏi ai nhận biết!

Quan huyện viết một văn thư, sai bốn tên sai dịch cùng Dương Quốc Ðống, Y Sĩ Hùng áp tải tên giặc về Long Du. Tế Ðiên cùng hai vị Ban đầu Sài, Ðỗ cũng cáo từ. Quan huyện đưa ra tận cửa nha môn, chắp tay tiễn biệt.

Sài, Ðỗ nói:

- Sư phụ, lão nhân gia từ Lâm An dẫn hai đứa tôi theo bắt Hoa Vân Long. Cứ lần lữa mãi, hôm nay nói đi bắt hắn, ngày mai cũng nói đi bắt hắn, bắt được đâu. Trong nhà chúng tôi trên có cha mẹ già, dưới có con thơ dại, chỉ trông cậy vào công việc sai dịch của chúng tôi sống qua ngày. Bao nhiêu lâu nay, dầm sương dãi nắng, rốt cuộc chỉ là công không!

- Hai vị đừng có nóng. Tế Ðiên nói. Cứ đi theo ta, chắc chắn bắt được Hoa Vân Long mà!

Hai vị Ban đầu không biết làm sao, đành phải theo Tế Ðiên đi nữa. Ðang đi, Tế Ðiên bỗng nói:

- Ái chà chà, không xong, không xong, trong mình ta rận quá nhiều, nó cắn ta ngứa quá đi!

Nói rồi thò tay vào mình bắt ra một con rận. Bắt ở phía trước bỏ ra phía sau, bắt ở phía sau bỏ ra phía trước. Sài đầu nói:

- Sư phụ, sao không ném quách mấy con rận đi, còn thả trên mình lại làm chi? Làm vậy cũng như không!

- Tại chú không biết đấy! Ta dời nhà nó, nó không hợp thủy thổ phải chết ngay hè.

- Sư phụ ơi, đừng có giả đi ngộ! Chỉ ở một thân người thôi chớ phải đâu xa mà hạp với không hạp thủy thổ? Thôi, nghe lời tôi, liệng quách chúng đi!

- Chà, mấy con rận này đòi uống nước đây!

Nói tới đó, mấy người tới bờ sông. Tế Ðiên chạy lại định nhào xuống sông. Sài đầu biết Tế Ðiên muốn đi, lật đật nói:

- Sư phụ lại muốn đi rồi! Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

- Chúng ta sẽ gặp nhau ở Thường Sơn.

Tế Ðiên nói rồi sử dụng nghiệm pháp, Sài, Ðỗ không còn thấy nữa, đành ấm ức ra đi. Thấy hai người đi rồi, Tế Ðiên mới từ dưới sông bò lên, đi về hướng núi Cổ Thiên. Ðang đi, Tế Ðiên thấy trước mặt mình có một người ăn mày vai vác tấm bảng đề:

Ngày ăn cơm ngàn nhà

Ðêm ngủ ở miếu ca

Không làm gì phạm pháp

Cóc sợ gặp vương gia.

Tế Ðiên hỏi: - Chú định xin cơm ở đâu?

- Tôi đi chúc mừng cho nhà người ta.

- Vậy hai ta cùng đi nhé.

- Hòa thượng, ông đi chúc mừng sao được?

- Ta cũng đọc lời ca chúc mừng người ta vậy.

- Người ta đang có việc vui, gặp ông là Hòa thượng người ta không bằng lòng đâu!

- Không hề chi! Hòa thượng ta khéo nói giống như người nhà vậy mà!

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một lát tới chân núi Cổ Thiên, thấy Lục Thông đang dòm đống bánh bao, miệng nói lảm nhảm, Tế Ðiên nói:

- Lục Thông, sao không đi kiếm đi, Dương đại ca của chú bị người ta hại tyrên miếu kia kìa.

- Thiệt không đó?

- Thiệt mà!

Lục Thông giựt áo anh hùng chạy đi, mấy cái bánh bao lăn kềnh ra đất. Tế Ðiên nói với người ăn xin:

- Này chú, lượm số bánh bao này lên đi!

- Hòa thượng không lấy à?

- Ta không lấy đâu, chú cứ lấy hết ăn đi.

Tế Ðiên kêu người ăn xin tới là vì sợ số bánh bao bị bỏ lỏng chỏng dưới chân núi không ai dùng, phí đi. Tế Ðiên bỏ đi lên núi, vừa đến Lăng Tiêu quán, nghe tiếng Lục Thông kêu:

- Sư phụ ơi, mau cứu con!

- Có ta đây.

Ðáp xong, Tế Ðiên lấy tay sờ lên thiên linh cái, bịt kín Phật quang, linh quang và kim quang lại, rồi nhảy vào trong. Hoa Thanh Phong lúc đó đang sửa soạn châm lửa đốt Lục Thông, Tế Ðiên hét:

- Hay cho lão đạo lộn sòng này! Mi dám vô cớ hại người hử? Ta đến bắt mi đây.

Hoa Thanh Phong tức giận nghiến răng ken két, thét hỏi:

- Mi là ai?

- Ta là Tây Hồ Linh Ẩn Tế Ðiên tăng đây. Mi là người xuất gia, môn đồ của Tam Thanh giáo, đánh nhẽ các giới sát đạo dâm vọng tửu phải giữ, chớ đâu vô cớ sát hại người như thế? Hoà thượng ta đâu có thể tha cho mi được.

Hoa Thanh Phong nghe biết là Tế Ðiên bèn ngước mặt xem thử, té ra trước mắt mình là một ông Tănglèng xèng: thân hình tầm thước, mặt mày bùn đất lấm lem, tóc để dài hơn hai tấc, tăng bào rách nát, tay ngắn sứt bâu, lưng thắt dây nhung, khật khà khật khưỡng, lam lũ quá mức. Ðúng là một thầy ăn xin! Hoa Thanh Phong nghĩ thầm: “Nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt chắc chắn hơn nghe tên. Ta nghe đồn Tế Ðiên là La Hán mà La Hán phải có kim quang chớ, còn nếu là Ðại Lộ Kim Tiên thì trên đầu phải có bạch quang mới phải, nếu là yêu tinh, chắc chắn có khí đen rồi. Xem ra trên đầu hắn thứ nhất không có kim quang, thứ nhì không có ánh sáng trắng thì đích thị hắn là phàm phu tục tử là cái chắc. “Ông ta đâu ngờ Tế Ðiên đã ém mất tam quang rồi nên giở giọng:

- Này Tế Ðiên, mi làm tức chết ta đi thôi!

- Ta chọc ông tức chết, thì cứ chết đi có sao đâu!

Tế Ðiên, mi thật là to gan lớn mật! Mấy lần khi ta quá lắm! Ðồ đệ ta là Trương Diệu Hưng ở Tường Vân quán trên núi Ngũ Tiên bị mi đốt chết. Mi lại vô cớ quấy rối chùa Thiết Phật, Thường đạo hữu thác mộng cho ta rằng: mi đánh ông ấy mất đi 500 năm đạo hạnh; mi lại bứt râu Khương Thiên Thoại đồ đệ ta rồi trói lại, khiến hắn không còn mặt mũi nào ở lại đó nữa; mi theo bắt cháu ta là Hoa Vân Long rồi hôm nay còn dám thò mặt đến đây xía vào việc của ta nữa à? Làm việc này khác nào bướm nhảy vào đèn, đem mình chui vào chỗ chết hay sao? Nếu mi biết thời vụ, chịu quỳ xuống trước mặt sơn nhân ta, dập đầu ba cái kêu ba tiếng Tổ sư gia, thì sơn nhân đây lập đức hiếu sinh tha cho mạng kiến cỏ của mi.

Tế Ðiên cười hà hà, nói:

- Hay cho lão đạo sĩ này, nói láp dáp toàn chuyện bậy bạ không thôi! Ông có quỳ xuống dập đầu trước mặt Hòa thượng ta, kêu ta ba tiếng Tổ tông gia, Hòa thượng ta cũng không tha chết cho ông được!

Hoa Thanh Phong nghe nói, nộ khí xung thiên, rút xoẹt bảo kiếm nhắm ngay đầu Hòa thượng chém một nhát. Tế Ðiên tràn qua tránh khỏi, né ra sau lưng lão đạo véo một cái. Lão đạo quay lại nhắm ngay tim Tế Ðiên đâm tới, Tế Ðiên né qua tay trái níu lại, tay mặt giáng cho lão đạo một bạt tai xiểng niểng. Lão đạo tức giận hò hét luôn mồm. Thân hình Tế Ðiên lúc ấy rất linh hoạt, chợt Ðông chợt tây, lúc trước lúc sau, xô, kéo, đẩy, tát liên hồi mà bảo kiếm lão đạo sĩ như rơi vào hư không, không hề trúng Hòa thượng. Hoa Thanh Phong tức quá nhảy ra ngoài vòng, quát:

- Hay cho Tế Ðiên! tại mi muốn chết, đừng trách sơn nhân ác độc! Hãy coi pháp bửu của ta đây, để biết Tổ sư gia lợi hại tới bực nào!

Nói rồi thò tay vào túi lấy pháp bửu ra thảy trên đất, miệng niệm lâm râm, lấy tay chỉ một cái, hô:

- Thái thượng lão quân! Cấp cấp như luật lịnh! Sắc!

Chớp mắt, đất bằng bỗng nổi trận quái phong. Có thơ rằng:Hình cũng không, bóng cũng không

Xoắt tít lá dương, Tây sang Ðông

Nước cuộn sôi, thuyền nghiêng ngả

Lá vàng múa lộng giữa từng không

Xô mây trắng, vượt núi xa

Vườn rừng tơi tả, cánh hoa cong

Vút rừng tòng, rít khe cửa

Ðuốc đèn mờ tỏ, có như không.

Tế Ðiên nhìn ra thấy vô số dã thú, nào chồn cheo, nai thỏ, hạc, chó, xô đến chực cắn. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm chơn ngôn: “Án ma ni bát mê hồng”. Bọn dã thú hóa đạo hoàng quang hiện ra nguyên hình toàn giấy. Lão đạo sĩ thấy vậy, tức giận hét:

- Hay cho Hòa thượng! Cả gan dám phá pháp bửu của ta!

Nói xong trong miệng niệm chú, tay nắm chặt kiếm quyết. Tế Ðiên nhìn thấy trước mặt mình vô số độc xà, quái mãng xô đến chực mổ. Tế Ðiên cười hà hà, lấy tay chỉ một cái, niệm: “Án ma ni bát mê hồng”. Lũ độc xà quái mãng hóa thành đạo hoàng quang tiêu mất. Lão đạo sĩ thấy Tế Ðiên phá liên tiếp hết hai bửu pháp của mình, lòng gấp như lửa đốt, muốn hạ độc thũ. Ngay lúc ấy củi đang ngún lửa, lão đạo sĩ dùng chú ngữ thôi thúc, trong phút chốc lửa bốc cao nghệu, hợp với tam muội chân hỏa vây Tế Ðiên vào giữa.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 22 Apr 2012, 11:38 PM | Message # 99
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 94Lăng Tiêu quán, Tăng đạo trổ tài đấu phép
Mã Gia Hồ, anh hùng vì bạn đưa tin
Cửu cung chân nhân Hoa Thanh Phong đốt lửa dùng thần chú thôi thúc định đốt Tế Ðiên, nào ngờ Tế Ðiện miệng niệm chơn ngôn: “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”, lấy tay chỉ một cái, vầng lửa đỏ đùa ngược về lão đạo sĩ, cháy xém cả quần áo ông ta. Hoa Thanh Phong thấy tình thế không ổn, lật đật quay mình chạy về phía Yên Vân tháp mặc sức tung hoành, báo hại Hoa Thanh Phong tóc râu quần áo đều bị cháy khét ngẹt. Hoa Thanh Phong vội kêu lên:

- Bạch Thánh tăng, xin người từ bi tha mạng cho! Ðệ tử từ nay không dám tái phạm nữa!

Tế Ðiên là người đầy lòng từ bi, khi nghe Hoa Thanh Phong năn nỉ xin tha như vậy, liền lấy tay chỉ một cái, lửa tắt ngấm ngay. Hoa Thanh Phong từ trong tháp chui ra, vận chẩn cước phong lật đật chạy trốn. Tế Ðiên không đuổi theo, chỉ quay lại mở trói cho bọn Dương Minh. Hoa Vân Long thấy mòi không êm đã trốn mất từ trước, trong miếu chỉ còn lại bốn đạo đồng đang run lẩy bẩy vì sợ hãi.

Tế Ðiên không nỡ hại chúng, chỉ nói:

- Các con đừng sợ! Trong miếu hiện còn ai không?

- Chỉ còn nhị sư huynh là Lưu Diệu Thông đang bị bịnh.

- Ðược rồi, lát nữa ta sẽ trị bịnh cho ông ấy.

Bọn Dương Minh bước tới thi lễ và nói:

- Ða tạ ơn sư phụ cứu mạng! Nếu lão nhân gia đến trễ, chắc tánh mạng bọn tôi kể như xong rồi!

Tế Ðiên nói:

- Này Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng, ba người hãy làm cho ta việc này! Ta có một phong thư, ba người hãy cầm đến Mã Gia Hồ ở huyện Thường Sơn, tìm Bạch kiểm chuyên chư Mã Tuấn giao cho ông ta. Ngày mai phải giao trước khi đỏ đèn mới được, đừng để đến mặt trời mọc hôm sau là hỏng đấy! Việc này rất quan trọng, ba người trên đường đi nếu gặp việc gi gấp cũng phải gác lại để đưa bức thư khẩn cấp này nhé!

Dương Minh nói:

- Ðược mà, việc dễ dàng này, chắc chắn bọn tôi sẽ làm đúng như sư phụ dặn.

Tế Ðiên lấy phong thư giao cho Dương Minh, rồi nói:

- Mấy người hãy đi ngay cho kịp, giữa đường ngàn muôn lần đừng gánh việc của người ta nhé!

Dương Minh nói:

- Sư phụ không cần phải dặn dò, bọn tôi chắc chắn sẽ đưa đến mà.

Lập tức ba vị anh hùng cáo từ, theo triền núi đi xuống chạy nhanh về phía trước. Ði được mấy chục dặm, thì ra:

Trời có lúc mây gió bất ngờ,

Người có khi họa phước không định trước.

Mặt trời chang chang chói lọi

Bỗng nhiên khói tỏa mây đùn

Sấm rền từ xa vang động

Giao long cuồn cuộn nào an?

Mây bạc rủ nhau dồn đến

Phút chốc mây trắng đầy trời

Sấm chớp đì đùng không ngớt

Khắp nơi chìm lấp trong mưa.

Ba người vận cước chạy nhanh, trước mắt hiện ra một thôn trang nhỏ, dân cư thưa thớt. Ba người đến gần thấy ở phía Bắc đường có một tòa cổng lớn. Không còn cách nào khác, ba người chạy vào cổng lớn núp đỡ. Nào ngờ mưa mỗi lúc một lớn, sông ngòi khe rãng ngập tràn, nước dâng cả thước, suối tuôn ào ạt kinh hồn. Giây lát trời tối, trong khi ba người lòng dạ rối bời thì từ bên trong, một trang nhân đi ra, nói:

- Xin ba vị vui lòng đi nơi khác để chúng tôi đóng cổng.

Dương Minh nhìn ra bên ngoài mưa chưa dứt hột, bèn nói:

- Xin lỗi, cho hỏi thăm ở đây có khách điếm không?

- Không có, qua tiểu thôn trang này đến Kim Gia trang mới có thể có khách điếm.

- Có miếu nào không?

- Cũng không có.

- Chúng tôi là khách phương xa lỡ đường, hiện giờ lại mắc mưa mà không có khách điếm. Mong cầu trang chủ ở đây thương tình cho chúng tôi nghỉ đõ qua đêm!

- Việc này không được đâu! Cũng tại mấy người hết thôi! Trước đây cũng có một vị xin ngủ nhờ, trang chủ chúng tôi cho mượn mùng mền đầy đủ. Hôm sau cả người và mùng mền đều không thấy, mà còn mất thêm một số vật dụng nữa. Ðó không phải là đốt giấy tiền mời quỷ tới sao? Xem ra ba vị cũng không phải là người xấu, nhưng sợ e trang chủ chúng tôi không dam chứa thôi.

Dương Minh thấy mòi không được, không biết làm sao, cũng cố nói thêm:

- Tôn giá nói vậy cũng phải, gặp trường hợp vừa rồi ai chẳng đề phòng! Ba anh em chúng tôi nguyên là bảo phiêu trên chốn giang hồ, hôm nay lỡ bước vì mưa gió nên mới phải kẹt lại, cầu xin trang chủ thương tình giúp đỡ cho, bọn tôi chắc chắn không phải tệ như thế đâu. Trong thiên hạ có người này người khác, không nên xem rặt cá mè một lứa được.

Nói rồi, người ấy quay vào nhà. Một lát trở ra nói:

- Thưa ba vị, trang chủ chúng tôi có lời mời!

Ba người tiến vào bên trong. Ngoài nhà chính là Bắc thượng phòng còn có Ðông Tây phối phòng mỗi bên ba gian. Vén rèm Bắc thượng phòng lên, nơi đó đang ngồi một người tuổi trạc thất tuần với bộ râu bạc trắng. Vị nầy đầu đội khăn viên ngoại bằng đoạn màu lam, mình khoác áo choàng bảo đoạn viên ngoại cùng màu. Thấy ba người bước vào, lão viên ngoại ôm quyền nói:

- Xin mời ba tráng sĩ ngồi! Vừa rồi tôi nghe tráng đinh nói ba vị là bảo phiêu, chưa lãnh giáo quý tánh phương danh của ba vị?

Bọn Dương Minh mỗi người xưng tên họ, rồi nói:

- Bọn tôi chưa được hân hạnh lĩnh giáo tôn tính của quý trang chủ? Hôm nay chúng tôi đến đây quấy rầy trang chủ nhiều quá!

- Ba vị nói chi những lời khách sáo ấy! Tứ hải vi huynh đệ mà! Tiểu lão họ Kim, tên Vinh. Xin mời ba vị ngồi!

Dương Minh để ý quan sát: phòng này rất là ngăn nắp, bàn ghế đều bằng danh mộc chạm trổ rất khéo léo, trên tường treo những tự thiếp, liền đối bức họa của các danh nhân tài tử, các loại cổ ngoạn: thương, châu cổ đảnh, vòng Tần, ngọc Hoán rực rỡ! Cách thức bài trí của bậc tài chủ lắm tiền. Gia nhân đem trà tới, Kim lão trượng lập tức kêu dọn rượu. Gia nhân tức thì lau dọn bàn ghế, sắm sửa bát đĩa, phút chốc cơm rượu sẵn sàng. Kim viên ngoại nói:

- Mời ba vị dùng rượu. Lão hán ở đây không có rượu ngon. Xin quí vị dùng tạm thứ này.

Dương Minh nói:

- Lão viên ngoại nói chi những lời ấy. Ba anh em chúng tôi cảm tạ ân đức viên ngoại không hết nữa là!

Ba người nói xong, ngồi vào bàn tiệc. Cơm canh rất vừa miệng, ba người ăn uống rất đẹp lòng. Ba người đang ăn uống thấy viên ngoại mặt mày kém vui. Lôi Minh là người lòng ngay nói thẳng, chợt miệng nói:

- Thái độ của lão trượng như vậy là không ổn rồi đó! Lão đã mời chúng tôi ăn thì đừng tiếc của chớ! Nếu tiếc thì đừng mời chúng tôi ăn có hơn không!

- Lôi tráng sĩ căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Lão viên ngoại nói - Nếu tiếc của, tôi mời quý vị vào đây làm gì!

- Tôi thấy gương mặt viên ngoại không được vui, là tại sao vậy?

- Tại ba vị không biết. Tôi buồn không phải tiếc chút cơm canh này mà bởi có việc lo riêng. Lão hán năm nay đã 68 tuổi rồi, dưới gối không có con trai, chỉ sanh được một gái đặt tên là Xảo Nương, năm nay tròn 19 tuổi, chưa gả cho ai. Lão hán cưng chiều nó như châu ngọc. Hiện nay cháu nó bị phải yêu tinh. Lão dán cáo bạch mời người tài giỏi bắt yêu tinh trừ bịnh cho cháu, lão tình nguyện đền ơn 500 lượng bạc. Cho đến nay vẫn chưa mời được ai nên lòng vẫn lấy làm lo.

Lôi Minh nói:

- Chuyện đó có khó gì. Sư phụ tôi bắt yêu được. Sư phụ tôi là Tế Công ở chùa Linh Ẩn. Tôi cũng biết bắt yêu nữa.

- Phép bắt yêu của tôn giá là học với vị nào?

- Tôi học với Thiết quan lão trương Thiên Sư ở núi Long Hổ tại Tín châu, Giang Tây.

Viên ngoại nghe nói rất mừng:

- Lôi pháp sư biết bắt yêu, một lát xin mời lão nhân gia chịu khó giúp cho. Chỉ cầu cứu được cháu nó, lão hán không dám quên ơn.

- Không hề chi, lát nữa chúng tôi ra sau bắt yêu cho viên ngoại.

Viên ngoại lập tức cho người đưa tin, bảo cô nương dời sang phòng khác, để phòng đó cho ba vị anh hùng bắt yêu. Gia nhân vâng dạ, giây lát trở ra thưa:

- Cô nương đã dời sang phòng khác rồi.

Lão trượng mời ba người vào nhà sau đến ba gian thượng phòng phía Bắc. Trong phòng này, gian phía Ðông là phòng ngủ của cô nương, trong phòng thoang thoảng hương thơm.

Sau khi lão trượng lui ra phía trước, Dương Minh nói với Lôi Minh:

- Lôi nhị đệ, chú có điên không?

- Không điên đâu!

- Không điên sao chú dám nói biết bắt yêu?

- Có hề chi! Tôi thấy ông già này kiết quá, tôi nói biết bắt yêu để cho ông ta cho dọn thêm gà, vịt, cá, cua để chúng mình chén bằng thích một bữa. Yêu tinh có tới, bọn mình thót lên nóc nhà chạy mất là xong.

- Làm như vậy coi sao tiện?

- Không hề chi. Tôi nằm trong phòng chờ sẵn, nếu yêu tinh không tới thì thôi, còn nó tới tôi rút dao cho nó một phát, bất kể nó là loại yêu tinh gì.

- Cũng được, chỉ cần to gan đường đường chánh chánh là được. Phàm việc gì tâm chân chánh thì bách tà lìa xa! Tà không thể xâm phạm chánh được. Thánh nhân nói: Hòa được trung đạo xứng đáng trong trời đất được vạn vật nuôi nấng. Ấy là nói chánh khí của chúng ta sẽ làm tà quỉ lánh xa.

Lôi Minh nói:

- Phải đấy, chúng ta có mười năm hưng vượng, thần quỷ chẳng dám khinh chê.

Trần Lượng nói:

- Ừ phải, tôi ở cửa sau chực sẵn cho.

Lôi Minh nói:

- Còn phần tôi nằm trong màn giả làm cô nương.

Dương Minh nói:

- Ta không an tâm chút nào, thôi để ta ra ngoài ngồi đợi vậy.

Lôi Minh nói:

- Dương đại ca, anh cứ lên nhà ngủ đi, khỏi để ý làm chi.

Dương Minh lên nhà phía Tây ngồi chờ, cũng không dám ngủ. Ba người chờ, chờ mãi đến trống báo canh hai bỗng nghe bên ngoài có một trận gió lạ thổi đến và có tiếng chân người vang vang, hình như tiếng guốc chạm đất. Có tiếng nói:

- Hiền muội, em ngủ rồi sao? Ta định kiếm em nói chuyện đây!

Yêu tinh tiến vào phòng, nói;

- A, có mùi người lạ, người nào dám ở đây vậy kìa?

Lôi Minh nghe nói, đưa tay rút dao hườm sẵn.


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 22 Apr 2012, 11:39 PM | Message # 100
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3172
Status: Tạm vắng
Hồi Thứ 95Ba anh hùng đụt mưa Kim Gia trang
Mãnh hào kiệt chánh khí kinh ma nữ
Lôi Minh, Trần Lượng nghe bên ngoài nói: “Có mùi người lạ”, bèn rút dao cầm sẵn. Thấy bức rèm lay động, một người nữ bước vào. người nữ vừa bước vào phòng, Lôi Minh hô:

- Cái gì đây?

Hô xong rút dao chém một nhát. Chỉ thấy lửa lóe lên một cái, yêu tinh co giò chạy mất. Nhát dao của Lôi Minh chém trúng, ngoài dấu máu rơi lại trên mặt đất còn rớt lại những sợi lông vàng, không biết là lông sói hay lông hồ ly. Nghe tiếng Lôi Minh la hét, viên ngoại bên ngoài đã chực sẵn cùng người nhà đốt đèn kéo đến xem, thấy trên đất có vết máu và lông vàng, không biết đó là loại yêu tinh gì.

Nguyên con yêu tinh này là con chuột vàng, có 1.200 năm tu luyện. Ở đoạn trước có nói đến Tế Ðiên chín lần độ con chuột cái vàng, chính là con sói chuột vàng này. Nó vẫn không chừa tật cũ. Hôm nay mới bị Lôi Minh chém cho một dao nên thân. Bị một dao đó, nó liền trốn chạy lên núi Lập Không, bái Lập Không hòa thượng làm thầy. Ở đoạn sau của sách này có Ngũ Vân lão tổ bày Quần yêu ngũ vân trận, nó cũng ở trong trận này để báo lại cái thù một dao ngày trước và đối đầu lại với Tế Ðiên.

Thấy Lôi Minh đã đuổi được con yêu tinh chạy đi, dưới đất có máu rành rành, Kim lão viên ngoại liền nói lời cảm tạ rối rít... Ba vị cũng nói mấy lời thoái thác. Phút chốc trời đã sáng, Kim viên ngoại lấy ra 200 lượng bạc đưa cho Lôi Minh. Lôi Minh không chịu nhận. Viên ngoại cố tình nài nỉ, không lấy không được. Ba người bất đắc dĩ phải thâu nhận và chia ra mỗi người hơn 60 mươi lượng rồi từ tạ lên đường. Ra khỏi Kim gia trang, Lôi Minh nói:

- Này Dương đại ca, tam đệ, thấy có ngon không? Ăn uống thả cửa mà còn được thêm 60 lượng bạc nữa.

Dương Minh nói:

- Từ nay về sau chú đừng giở trò nguy hiểm đó nữa nghe. Thảng như gặp yêu tinh mặt xanh tóc đỏ, ăn thịt chú rồi chú lànm gì nào? Việc này làm được như vậy là nhờ Tế Công lão nhân gia ngầm bảo hộ cho chú đấy.

Ba người đi cách huyện Thường Sơn không xa, thấy bên đường có một gò đạo sĩ, ở đó cây cối um tùm. Trần Lượng nói:

- Ðại ca, nhị ca hãy đi chậm chậm một chút, tôi mắc đi cầu.

Dương Minh và Lôi Minh gật đầu đồng ý. Trần Lượng tới gò đất ngồi xổm xuống đi cầu. Bất ngờ có một người từ sau đi tới, mình cao tám thước, mặt mày đen nhẻm,tóc tết lại hình tim trâu, mình mặc áo lá cộc xanh, mang giầy mỏng, cầm cương đao nhắm sau lưng Trần Lượng chém tới. Trần Lượng đang ngồi đi tiêu, mắt thấy mà không thể đứng ngay lên được, bắt buộc phải bò mình tới trước thuận thế búng cho tên giặc một đạp. Bị một đạp, tên giặc ngã lăn chiêng. Trần Lượng nhào tới nắm tên giặc lại, nói:

- Cái thằng này cả gan thiệt, muốn hại ta chớ. Mi thiệt không có mắt mà!

Tên giặc năn nỉ lia lịa:

- Xin đại thái gia tha mạng cho.

Trần Lượng nói:

- Mi đại khái hồi nào tới giờ quen tánh trộm cướp, chắc là gây ra nhiều vụ án chớ chẳng không. Mi họ gì, tên gì? Người ở đâu? Nói thiệt đi, ta sẽ tha mạng cho.

- Tôi là người ở huyện Ðơn Dương, phủ Trấn giang.

Nghe nói là người ở huyện Ðơn Dương, tiếng nói cũng tương tự, Trần Lượng nghĩ là người đồng hương nên có ý không giết, bèn hỏi:

- Mi là người Ðơn Dương, vậy chớ họ gì? hiện ở thôn trang nào?

- Tôi ở Trần Gia bảo.

Trần Lượng nghĩ thầm: “Nó ở Trần Gia bảo sao mình không quen kìa?”. lại hỏi:

- Mi họ gì, ở phía nào của trần Gia bảo?

- Tôi ở phía Bắc ngã tư đường của Trần Gia bảo, họ Trần, tên Lượng, ngoại hiện là Thánh thủ bạch viên.

Trần Lượng nghe nói, khí uất tận cổ, vả vào mặt tên giặc một bạt tai xiểng niểng. Dương Minh và Lôi Minh hãy còn chưa đi xa, nghe thấy tiếng cũng quay lại. Dương Minh hỏi:

- Này lão tam, cái gì vậy?

- Tôi đang ngồi đi tiêu, thằng này chém lén sau lưng tôi, bị tôi bắt được. Chuyện đó không kể. Ðại ca hỏi thử nó họ tên gì?

- Mi họ gì?

- Tôi họ Trần, tên Lượng, ngoại hiệu là Thánh thủ bạch viên.

Lôi Minh phì cười nói:

- Tên tiểu tử này mạo xưng tên họ người hay thiệt. Nhè trước mặt Trần Lượng lại xưng mình là Trần Lượng chớ.

Tên giặc “a” lên một tiếng, nói:

- Tôi có mắt cũng như không. Nhưng tôi là người Ðơn Dương, không phải là họ Trần mà là họ Tống, tên là Tống Bát Phương. Tôi biết có Trần tam gia là một anh hùng nên mạo nhận tên người lấy oai. Xin hỏi quý tánh của hai vị là chi?

Dương Minh nói:

- Ta tên Dương Minh, còn chú này tên là Lôi Minh.

- Ông chính là Oai trấn bát phương Dương đại gia, còn vị này là Phong lý vân yên Lôi nhị gia đây phải không? Tôi có mắt cũng như mù, xin ba vị tha thứ cho tôi.

Dương Minh nói:

- Ta cho mi vài ba lượng bạc để làm vốn buôn bán, chớ đừng theo nghề cướp giựt nữa nhé!

Trần Lượng nói:

- Ðại ca đừng có làm chuyện tào lao, để mình thiến trái bầu nó đi là xong.

Tên giặc năn nỉ:

- Xin ba vị rộng lòng tha mạng cho tôi. Ba vị bây giờ định đi đâu?

Dương Minh nói:

- Chúng ta đi Mã Gia Hồ.

- Phải rồi, tên giặc nói, hội này, chữ phong vạn, nước nhiều lắm cá, cây hành cắm sâu, trèo qua chân ngựa, kín lắm, theo nước vẫy vùng, có đúng không?

Ấy là hắn nói theo tiếng lóng giang hồ. Hội này là thôn này, phong tử vạn họ Mã, nước nhiều lắm cá là tiền bạc nhiều; cây hành cắm sâu, trèo qua chân ngựa, kín lắm là tối lại trèo tường ăn trộm bạc. Hắn định chừng ba người này lên Mã Gia Hồ “làm ăn’, nên mới nói thế. Lôi Minh nghe nói, nổi giận hét:

- Ai dạy mi ăn nói dơ dáy như thế hử? Mi cút đi không?

Nói rồi tống cho hắn một đạp bò càng. Tên giặc lồm cồm bò dậy lủi mất. Chỉ vì cái đạp này mà Lôi Minh và trần Lượng kết thù với tên giặc. Sau này, khi đại náo huyện Ðơn Ðương cứu Trần Ngọc Mai, Lôi Minh và Trần Lượng suýt chết về tay Tống Bát Tiên.

Sau khi thả tên giặc đi rồi, ba vị anh hùng đi gấp đến Mã Gia Hồ. Hỏi thăm nhà Mã đại quan nhân, mọi người đều biết cả và chỉ đến cổng lớn ở đường phía Bắc của ngã tư, trên cổng có biển đề: Hiếu liêm Phương Chính, Nghĩa trọng hương Lý. Ba người hỏi thăm xong, đi đến ngã tư, thấy quả đúng như vậy, bèn bước tới gõ cửa. Bên trong có một quản gia trạc hơn 30 tuổi đi ra, lễ phép hỏi:

- Thưa ba vị tìm ai?

Dương Minh nói:

- Bọn tôi vâng lệnh Tế Công, đưa thư, giao tận tay Mã đại quan nhân Mã Tuấn.

- Phải, đây là nhà Mã đại quan nhân, xin ba vị chờ một lát, để tôi vào trong bẩm báo.

Nói rồi quay mình trở vào. Mã Tuấn đang ở thư phòng nói chuyện với Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng. Nghe gia nhân đi lên huyện Thường Sơn mua đồ về báo là ở huyện Thường Sơn bắt được tên giặc tên là Bồng đầu quỷ Uẩn Phương. Tối hôm sau, có mấy trăm tên gian dương đại đạo đến cướp ngục thả tù, cứu tên giặc ra, chém chết quân canh, kề dao cướp chìa khóa thành mở cửa trốn thoát. Mã tuấn nói:

- Trịnh đại ca, tối nay chúng mình phải dự bị khí giới sẵn sàng, sợ e bọn giặc nhớ lại mối thù trước kiếm mình báo thù cũng nên.

Trịnh Hùng nói:

- Không hề chi, ban đêm chúng ta cần cảnh giác một chút là được rồi.

Ðương nói tới đó thì gia nhân vào bẩm báo:

- Thưa đại quan nhân, bên ngoài hiện có ba người nói là vâng lệnh Tế Công ờ chùa Linh Ẩn đến đưa thư cho đại quan nhân, mà phải đưa tận tay mới được.

Mã Tuấn nói:

- Mi ra hỏi lại xem ba vị ấy đến là do Tế Công phái đến đưa thư hay thuận đường ghé đưa, hoặc do Tế Công mướn họ đưa thư tới? Hỏi kỹ rồi vào cho ta biết!

Tại sao Mã Tuấn dặn như thế? Nguyên Mã Tuấn là người rất lịch duyệt, nếu là người Tế Công mướn đem đến phải hậu thưởng họ; nếu là thuận đường mang lại thì chỉ giữ lễ cung kính thôi; còn nếu là người Tế Công đặc biệt phái đến phải đích thân ra cửa đón rước. Quản gia đi ra cổng , hỏi:

- Ðại quan nhân chúng tôi bảo tôi hỏi ba vị là thuận đường đem thư đến hay Tế Công đặc biệt sai ba vị đến, hoặc Tế Công thuê tiền ba vị cầm đến!

Dương Minh đáp:

- Ðây là Tế Công sai chúng tôi đặc biệt cầm thư đến, có việc rất khẩn cấp.

Quản gia lập tức vào trong thưa:

- Bẩm đại quan nhân, ba vị này là do Tế Công đặc biệt sai đến.

Mã Tuấn và Trịnh Hùng nghe báo lật đật bước ra ngoài đón tiếp. Tới cổng. thấy Dương Minh đầu đội khăn tráng sĩ bằng đoạn xanh, mặc áo choàng cũng bằng đoạn lam, mày hình chữ bát, mắt như ánh sao, mũi thẳng, miệng vuông chữ tứ, một bộ râu đen phất phơ trước ngực, nghi biểu khác phàm. Còn Lôi Minh có râu đỏ, mặt lại xanh chàm, dáng vẻ tráng sĩ, tinh thần gấp bội. Trần Lượng mặc trang phục trắng, dáng dấp tráng sĩ càng xinh đẹp hơn người. Quản gia đưa tay chỉ:

- Ðại quan nhân chúng tôi ra đón quý vị.

Dương Minh nghe nói nhìn theo tay chỉ, thấy trước mặt mình: Mã Tuấn đầu đội khăn võ sinh màu tím nhạt, bỏ thòng hai múi có dính hạt châu lung linh trên vai. Trên hai dải mũ bỏ thỏng thêu ba đóa hoa lam, mình mặc tiễn tụ bào màu thúy lam tay hẹp, chạy kim tuyến cùng khắp, lưng đeo dây loan đái đính ngọc hoàn, mang giầy đế mỏng với đôi vớ anh hùng hạng nhất ở Tây Hồ, trên có thêu trùm hoa. Tuổi trạc ngoài 30, ấn đường màu vàng nhạt. Cặp chân mày to nằm trên đôi mắt cọp. Chuẩn đầu no đủ nhìn xuống bộ râu chưa mọc dài. Ði sau Mã Tuấn là một người thân cao tám thước, mặc áo bát quái đen, da mặt cũng đen, mày to mắt lớn, vai cọp lưng gấu. Mã Tuấn đưa tay ôm quyền, nói:

- Ba vị giá lâm, tôi không đón rước từ xa, xin thứ tội cho.

Bọn Dương Minh cũng vòng tay đáp lễ. Mã tuấn mời vào. Ba người vào lớp cửa thứ hai, thấy Bắc thượng phòng là nhà chánh, hai bên đều có phối phòng. Gia nhân vén rèm Bắc phòng lên, Mã Tuấn mời mọi người bước vào, rước Dương Minh ngồi trên. Lôi Minh, Trần Lượng cũng ngồi xuống. Mã Tuấn ngồi ghế chủ để tiếp. Gia nhân đưa trà lên. Mã Tuấn nói:

- Nãy giờ chưa được lãnh giáo tôn tánh ba vị?

Dương Minh nói:

- Tôi họ Dương tên Minh.

Lôi Minh, Trần Lượng cũng xưng tên họ.

- Danh tánh ba vị tôi ngưỡng mộ từ lâu, Mã Tuấn nói, chẳng hay ba vị từ đâu đến đây?

- Chúng tôi gặp Tế Công Thiền sư ở Lăng Tiêu quán núi Cổ Thiên, người đặc phái bọn tôi đưa thư đến cho Mã huynh.

Nói xong móc túi lấy thư đưa ra. Trên bì thư có vẽ một cái bầu rượu đính kèm 7 cái chung nhỏ. Ðó là ký hiệu của Tế Ðiên. Mã Tuấn giở thư ra xem, lập tức sợ xanh cả mặt.


Đại Bi Chú
 
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN TÔN GIÁO » Tế Điên Hoà Thượng (240 Hồi) ("Đồ Khùng" dịch)
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO