Thứ Ba
20 Apr 2021
1:17 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » ĐẠI LẠC KIM CANG
ĐẠI LẠC KIM CANG
baduc45 Date: Chủ Nhật, 17 Jun 2018, 11:46 PM | Message # 1
Private
Group: Users
Messages: 3
Status: Tạm vắng
KINH ĐẠI LẠC KIM CANG
BẤT KHÔNG CHÂN THẬT TAM-MA-DA


Hán dịch: Tam tạng Sa-môn Bất Không.

Tôi nghe như vậy.
Một thuở nọ, Thế tôn thành tựu thù thắng Nhất thiết Như lai Kim Cang gia trì Tam-ma-da trí, đã đắc được tất cả quán đảnh bảo quan của Như lai; làm chủ ba cõi, đã chứng Nhất thiết trí trí, du già tự tại của tất cả Như lai, có thể làm đủ loại sự nghiệp của nhất thiết ấn bình đẳng của tất cả Như lai, ở trong tất cả thế giới của chúng sinh, tất cả ý nguyện tạo tác đều được viên mãn hết. Thường hằng ba cõi, mọi lúc là Kim Cang của thân ngữ ý nghiệp.

Đại Tỳ Lô Giá Na Như lai ở tại Dục giới, trong cung điện của Thiên vương thuộc Tha Hóa Tự Tại; chỗ thường được tất cả Như lai đi qua, tốt lành, xưng tán cung điện đại Ma-ni; đủ loại đá, chuông, tăng phan, gió nhẹ xa thổi, châu báu, chuỗi ngọc đẹp, mỗi đầu tháng hoặc nửa tháng mà làm trang nghiêm; cùng có tám mươi câu chi chúng Bồ-tát câu hội.

Đó là, Kim Cang Thủ Bồ-tát Ma-ha-tát, Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát, Hư Không Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát, Kim Cang Quyền Bồ-tát Ma-ha-tát, Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát Ma-ha-tát, Tài Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Bồ-tát Ma-ha-tát, Hư Không Khố Bồ-tát Ma-ha-tát, Tối Nhất Thiết Ma Bồ-tát Ma-ha-tát, cùng với các chúng đại Bồ-tát như thế cung kinh, vây quanh mà vì thuyết pháp, ban đầu, ở giữa, cuối đều thiện; văn nghĩa phù hợp, thuần nhất, hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch; thuyết tất cả Pháp là thanh tịnh cú môn. Tức, Diệu thích thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Dục tiến thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Xúc thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Ái phược thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Nhất thiết tự tại chủ thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Kiến thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Thích duyệt thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Ái thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Mạn thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Trang nghiêm thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Ý tư trạch thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Quang minh thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Thân lạc thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Sắc thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Thanh thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; hương thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị; Vị thanh tịnh cú chính là Bồ-tát vị.

Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp thanh tịnh, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh. Kim Cang Thủ, nếu có người nghe lý thú Bát-nhã của thanh tịnh xuất sinh cú này, cho tới lúc ngồi đạo tràng Bồ-đề, tất cả cái chướng và phiền não chướng, pháp chướng, nghiệp chướng, giả sử chất chứa rất nhiều, nhưng dứt khoát người ấy không bị rơi vào các cõi như địa ngục; giả sử tạo ra trong tội nhưng đều bị tiêu diệt, không khó khăn.
Nếu mỗi ngày thọ trì, đọc tụng, tư duy, ở trong đời hiện tại liền chứng bình đẳng Kim Cang Tam-ma-địa của tất cả Pháp; ở nơi tất cả Pháp đều được tự tại, có được vô lượng niềm vui, hoan hỷ. Nhờ mười sáu Tam-muội của đại Bồ-tát mà đắc được Như lai và chấp Kim Cang vị.

Lúc đó, Thế tôn hiện chứng tất cả Tam-ma-da Đại thừa của Như lai, tất cả mạn-đồ-la trì Kim Cang thắng tát-đỏa, ở trong ba cõi mà điều phục tất cả, thành tựu Nhất thiết nghĩa. Kim Cang Thủ Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn trùng tuyên, làm sáng tỏ nghĩa này nên mỉm cười hớn hở, tay trái bắt ấn Kim Cang mạn, tay phải duỗi bổn sơ đại Kim Cang, trong thế dõng tiến, thuyết đại lạc Kim Cang bất không Tam-ma-da tâm.

- Hồng.
Lúc bấy giờ, Thế tôn Tỳ-lô-giá-na Như lai lại thuyết tất cả Pháp tánh tịch tĩnh này của Như lai, hiện đẳng giác xuất sinh Bát-nhã lý thú. Đó là, Kim Cang bình đẳng hiện đẳng giác, vì đại Bồ-đề Kim Cang kiên cố. Nghĩa bình đẳng hiện đẳng giác, vì đại Bồ-đề nhất nghĩa lợi. Pháp bình đẳng hiện đẳng giác, vì đại Bồ-đề tự tánh thanh tịnh. Tất cả nghiệp bình đẳng hiện đẳng giác, vì đại Bồ-đề nhất thiết phân biệt, vô phân biệt tánh.

Kim Cang Thủ, nếu có người nghe bốn pháp xuất sinh này mà đọc tụng, thọ trì, giả sử người ấy hiện có vô lượng trọng tội, nhưng dứt khoát có thể vượt qua tất cả ác thú, cho tới sẽ ngồi đạo tràng Bồ-đề, có thể sớm chứng Vô thượng Chính giác.
Lúc đó, Thế tôn thuyết như thế xong, vì muốn trùng tuyên, làm sáng tỏ nghĩa này, mỉm cười hàm tiếu, trì ấn trí quyền, thuyết tự tánh của tất cả Pháp là bình đẳng tâm.

-Ác
Lúc đó, Điều phục nan điều Thích-ca Mâu-ni Như lai lại thuyết tất cả Pháp bình đẳng, tối thắng xuất sinh Bát-nhã lý thú. Đó là, vì Dục vô hý luận tánh nên Sân vô hý luận tánh; vì Sân vô hý luận tánh nên Si vô hý luận tánh; Vì Si vô hý luận tánh nên tất cả Pháp vô hý luận tánh; Vì tất cả Pháp vô hý luận tánh, cho nên, nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô hý luận tánh.

Kim Cang Thủ, nếu có người nghe lý thú này mà thọ trì, đọc tụng, giả sử người ấy sát hại tất cả hữu tình trong ba cõi, nhưng không bị rơi vào ác thú, vì đã điều phục, thì sớm chứng được Vô thượng Chính đẳng Bồ-đề. Lúc đó, Đại Bồ-tát Kim Cang Thủ vì muốn trùng tuyên, làm sáng tỏ nghĩa này nên trì Ấn hàng tam thế, dùng nụ cười hoa sen mà chau lông mày, nhìn trừng trừng, nhe răng nếu ra, đứng tư thế hàng phục mà thuyết Kim Cang hồng ca tâm .

- Hồng.
Lúc đó, Thế tôn đắc được tự tánh thanh tịnh, Pháp tánh Như lai, lại thuyết tất cả Pháp bình đẳng, Quán tự tại trí ấn xuất sinh, Bát-nhã lý thú. Đó là, vì tất cả Dục thế gian thanh tịnh, tức là tất cả Sân thanh tịnh; vì tất cả cấu uế của thế gian thanh tịnh, tức là tất cả tội thanh tịnh; vì tất cả Pháp của thế gian thanh tịnh, tức là tất cả hữu tình thanh tịnh, thế gian Nhất thiết trí; vì trí thanh tịnh, tức là Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh.

Kim Cang Thủ, nếu có người nghe được lý thú này mà thọ trì, đọc tụng, tác ý tư duy, giả sử trụ vào các dục giống như hoa sen, nhưng không bị cấu uế khách trần làm nhơ, sớm chứng được Vô thượng Chính đẳng Bồ-đề.
Lúc đó, Thế tôn, Quán Tự Tại Đại Bồ-tát vì muốn trùng tuyên, làm sáng tỏ nghĩa này nên mỉm cười vi tiếu, mở bày thế hoa sen, quán dục bất nhiễm, thuyết đủ loại sắc tâm của tất cả quần sinh.

- Hột lị.
Lúc đó, Thế tôn Nhất thiết tam giới chủ Như lai lại thuyết Nhất thiết trí quán đảnh của Như lai, Bát-nhã lý thú. Đó là, vì bố thí quán đảnh nên có thể đắc được Pháp vương vị trong ba cõi; vì bố thí nghĩa lợi nên đắc được đầy đủ tất cả ý nguyện; vì dùng pháp bố thí nên được viên mãn tất cả Pháp; vì bố thí các vật dụng nên đắc được tất cả an lạc của thân khẩu ý.
Lúc đó, Hư Không Tạng Đại Bồ-tát vì muốn trùng tuyên, làm sáng tỏ nghĩa này nên mỉm cười hàm tiếu, dùng tóc bảo Kim Cang tự bối lên đầu, thuyết nhất thiết quán đảnh Tam-ma-da bảo tâm.

- Đát lãm.
Lúc đó, Thế tôn Đắc nhất thiết trí Như lai ấn Như lai lại thuyết Nhất thiết trí ấn của Như lai, gia trì Bát-nhã lý thú. Đó là, trì tất cả thân ấn của Như lai, tức là tất cả thân của Như lai; trì tất cả ngữ ấn của Như lai, tức là tất cả Pháp của Như lai; trì tất cả tâm ấn của Như lai, tức là chứng được tất cả Tam-ma-địa của Như lai; trì tất cả Kim Cang ấn của Như lai, tức là thành tựu tất cả thân khẩu ý nghiệp, tối thắng tất địa của Như lai.

Kim Cang Thủ, nếu có người nghe được lý thú này mà thọ trì, đọc tụng, tác ý tư duy, thì hoàn toàn đắc được tự tại, Nhất thiết trí trí, tất cả sự nghiệp, thành tựu tất cả, đắc được tất cả thân khẩu ý như tánh Kim Cang, nhất thiết tất địa, sớm chứng được Vô thượng Chính đẳng Bồ-đề.
Lúc đó, Thế tôn vì muốn trùng tuyên, làm sáng tỏ nghĩa này nên mỉm cười hàm tiếu, trì Kim Cang quyền, ấn đại Tam-ma-da, thuyết việc này hoàn toàn kiên cố, Kim Cang ấn, Tất địa, Tam-ma-da tự chân tâm.

- Ố.
Lúc đó, Thế tôn Nhất thiết vô hý luận Như lai lại thuyết chuyển tự luân Bát-nhã lý thú. Đó là, các Pháp đều Không, vì tương ưng với vô tự tánh; các Pháp vô tướng, vì tương ưng vô tướng tánh; các Pháp vô nguyện, vì tương ưng vô nguyện tánh; các Pháp quang minh, vì Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lúc đó, đồng chân Văn-thù-sư-lợi.vì muốn trùng tuyên, làm sáng tỏ nghĩa này nên mỉm cười hàm tiếu, lấy kiếm của mình khua chém tất cả Như lai xong, thuyết tâm tối thắng của Bát-nhã Ba-la-mật-đa này.

- Án.
Lúc đó, Thế tôn Nhất thiết Như lai nhập đại luân Như lai lại thuyết nhập đại luân Bát-nhã lý thú..Đó là, nhập Kim Cang bình đẳng chính là nhập tất cả Pháp luân của Như lai; nhập nghĩa bình đẳng chính là nhập luân của đại Bồ-tát;.nhập tất cả Pháp bình đẳng chính là nhập diệu pháp luân; nhập tất cả nghiệp bình đẳng chính là nhập tất cả sự nghiệp luân.
Lúc đó, Đại Bồ-tát Tài phát tâm chuyển Pháp luân.vì muốn trùng tuyên, làm sáng tỏ nghĩa này nên mỉm cười hàm tiếu, chuyển Kim Cang luân, thuyết nhất thiết Kim Cang Tam-ma-da tâm.

- Hồng.
Lúc đó, Thế tôn Nhất thiết Như lai chủng chủng cúng dường tạng quảng đại nghi thức Như lai lại thuyết nhất thiết cúng dường tối thắng xuất sinh, Bát-nhã lý thú. Đó là, phát tâm Bồ-đề chính là cúng dường rộng khắp các Như lai;.cứu giúp tất cả chúng sinh chính là cúng dường rộng khắp các Như lai; thọ trì kinh điển chính là cúng dường rộng khắp các Như lai; ở nơi Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà thọ trì, đọc tụng, tự biên chép, dạy người khác biên chép, tư duy, tu tập, cúng dường các loại chính là cúng dường rộng khắp các Như lai.

Lúc đó, Đại Bồ-tát Hư Không Khố vì muốn trùng tuyên, làm sáng tỏ nghĩa này nên mỉm cười hàm tiếu, thuyết tất cả sự nghiệp này, Bất không tam-ma-da, Nhất thiết Kim cang tâm.

- Án.
Lúc đó, Thế tôn Năng điều trì trí quyền Như lai lại thuyết Nhất thiết điều phục trí tạng, Bát-nhã lý thú. Đó là, vì tất cả hữu tình bình đẳng nên phẫn nộ bình đẳng; vì tất cả hữu tình điều phục nên phẫn nộ điều phục; vì tất cả hữu tình là Pháp tánh nên phẫn nộ là Pháp tánh; vì tất cả hưuc tình là Kim Cang tánh nên phẫn nộ là Kim cang tánh. Vì sao? Vì tất cả hữu tình điều phục, chính là Bồ-đề.
Lúc đó, Đại Bồ-tát Tồi Nhất Thiết Ma vì muốn trùng tuyên, làm sáng tỏ nghĩa này nên mỉm cười hàm tiếu, đã làm tất cả Như lai kinh hãi xong, thuyết Kim Cang phẫn nộ đại tiếu tâm.

- Hác.
Lúc đó, Thế tôn Nhất thiết bình đẳng lập Như lai lại thuyết Nhất thiết Tam-ma-da tối thắng xuất sinh, Bát-nhã lý thú. Đó là, vì tất cả bình đẳng tánh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa bình đẳng tánh; vì tất cả nghĩa lợi tánh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa nghĩa lợi tánh; vì tất cả Pháp tánh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa Pháp tánh; vì tất cả sự nghiệp tánh, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa sự nghiệp tánh.
Nên biết, lúc đó Kim Cang Thủ nhập vào nhất thiết Tam-ma-da, gia trì Tam-ma-địa của Bồ-tát, Như lai, thuyết Nhất thiết bất không Tam-ma-da tâm.

- Hồng.
Lúc đó, Thế tôn Như lai lại thuyết tất cả hữu tình gia trì Bát-nhã lý thú. Đó là, Như lai tạng của tất cả hữu tình, vì nhất thiết ngã của Bồ-tát Phổ Hiền; Kim Cang tạng của tất cả hữu tình, vì Kim Cang tạng quán đảnh; Diệu pháp tạng của tất cả hữu tình, vì có thể chuyển tất cả ngữ ngôn; Yết-ma tạng của tất cả hữu tình, vì tương ưng tánh năng tác, sở tác.
Lúc đó, Ngoại Kim Cang Bộ vì muốn trùng tuyên, làm sáng tỏ nghĩa này nên nói lời hoan hỷ, thuyết Kim Cang tự tại tự chân thật tâm.

- Đát.
Lúc bấy giờ, Thất nữ mẫu thiên đảnh lễ chân Phật, dâng cúng cái móc để thâu nhiếp, có thể giết, có thể thành tựu Tam-ma-da chân thật tâm.

- Tỳ dục.
Lúc bấy giờ, ba anh em của Mạt-độ-ca-la Thiên gần gũi, lễ chân Phật hiến tự tâm chân ngôn tâm của mình.
Lúc bấy giờ, bốn chị em của cõi Trời cũng dâng cúng tâm chân ngôn của mình.

- Sa phược.
Lúc đó, Thế tôn Vô lượng vô biên cứu cánh Như lai vì muốn gia trì giáo lý này khiến hoàn toàn viên mãn, lại thuyết bình đẳng Kim Cang xuất sinh, Bát-nhã lý thú. Đó là, vì Bát-nhã ba-la-mật-đa vô lượng, nên tất cả Như lai vô lượng; vì Bát-nhã ba-la-mật-đa vô biên nên tất cả Như lai vô biên; vì tất cả Pháp nhất tánh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa nhất tánh; vì tất cả Pháp cứu cánh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cứu cánh.

Kim Cang Thủ, nếu có người nghe lý thú này mà thọ trì, đọc tụng, tư duy nghĩa lý, thì người ấy ở nơi pháp hành của Phật, Bồ-tát đều được cứu cánh.
Lúc đó, Thế tôn Tỳ-lô-giá-na đắc tất cả Pháp tánh bí mật. Vô hý luận Như lai lại thuyết tối thắng vô sơ trung hậu đại lạc Kim Cang bất không Tam-muội-da, Kim Cang Pháp tánh Bát-nhã lý thú.
Đó là, vì Bồ-tát Ma-ha-tát đại dục tối thắng thành tựu nên đắc được đại lạc thành tựu; vì Bồ-tát Ma-ha-tát đại lạc tối thắng thành tựu nên liền đắc được Nhất thiết Như lai đại Bồ-đề tối thắng thành tựu; vì Bồ-tát Ma-ha-tát đắc được Nhất thiết Như lai đại Bồ-đề tối thắng nên liền đắc được Nhất thiết Như lai ttòi đại lực ma tối thắng thành tựu; vì Bồ-tát Ma-ha-tát đắc được Nhất thiết Như lai tồi đại lực ma tối thắng thành tựu nên liền đắc được tự tại, thành tựu chủ khắp ba cõi; vì Bồ-tát Ma-ha-tát đắc được tự tại, thành tựu chủ khắp ba cõi nên liền đắc được tịnh dư vô dư giới, tất cả hữu tình trụ sâu Lưu chuyển, nhờ đại tinh tấn mà thường sống trong sinh tử, thâu nhiếp tất cả lợi ích, an lạc tối thắng cứu cánh đều hoàn toàn thành tựu. Vì sao? Bậc Bồ-tát thắng huệ dù chấm dứt sinh tử thường làm lợi chúng sinh nhưng không vào Niết-bàn.

Bát-nhã và phương tiện
Trí độ đều gia trì
Các Pháp và chúng sinh
Tất cả đều thanh tịnh
Dục khống chế thế gian
Đều bị diệt trừ hết
Hữu đảnh và ác thú
Điều phục hết các cõi
Như thể hoa sen vốn tịnh
Không bị nhiễm bởi cấu uế
Tánh các dục cũng thế
Không làm nhiễm lợi quần sinh
Đại dục được thanh tịnh
Đại an lạc, giàu có
Ba cõi được tự tại
Có thể làm lợi kiên cố.


Kim Cang Thủ, nếu có người nghe Bát-nhã lý thú ban sơ này, mỗi sáng sớm tụng hoặc nghe, thì người ấy hoàn toàn đạt được ý an lạc, đại lạc Kim Cang bất không Tam-muội-da, địa vị rốt ráo, trong đời hiện tại đắc được tất cả Pháp tự tại, an lạc , nhờ mười sáu Tam-ma-địa của đại Bồ-tát mà đắc được Như lai chấp Kim Cang vị.

-Hồng.
Lúc bấy giờ, tất cả Như lai và Trì Kim Cang Bồ-tát Ma-ha-tát đều đến hội họp, muốn khiến Pháp này bất không vô ngại; vì mau chóng thành tựu.nên cùng xưng tán Kim Cang Thủ rằng:
Lành thay! Lành thay! Đại Bồ-tát
Lành thay! Lành thay! Đại an lạc
Lành thay! Lành thay! Đại thừa
Lành thay! Lành thay! Đại trí tuệ.
Khéo có thể diễn thuyết giáo
Pháp này hộ trì kinh Kim Cang
Người trì giáo vương tối thắng này
Tất cả các ma không thể phá hoại
Được Phật, Bồ-tát tối thắng vị
Đối với các địa rốt ráo sẽ không xa.


Tất cả Như lai và Bồ-tát cùng thuyết thù thắng như thế xong vì khiến người trì giữ sớm thành tựu đều rất hoan hỷ, tin nhận, thực hành.
 
coc Date: Thứ Ba, 19 Jun 2018, 7:19 AM | Message # 2
Major
Group: Disciples
Messages: 95
Status: Tạm vắng
 
Christiannguyen Date: Thứ Tư, 20 Jun 2018, 0:12 AM | Message # 3
Lieutenant
Group: Users
Messages: 48
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 15 Aug 2018, 6:43 AM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắngAToanMT
 
kathy Date: Thứ Bảy, 13 Oct 2018, 7:26 PM | Message # 5
Colonel general
Group: Users
Messages: 910
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » ĐẠI LẠC KIM CANG
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO