Thứ Tư
12 Jun 2024
8:23 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
KẼM (ZINC) ÐỂ TRỊ COVID -19
atoanmt Date: Thứ Hai, 03 Aug 2020, 6:22 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


ZINC FOR COVID-19
KẼM (ZINC) ÐỂ TRỊ COVID -19


Written by Dr. PHAM ANH DUNG
Translated into Vietnamese by MAI TUYET ANH (Pharmacist)

Prevention is the best cure. This is definitely the case for Covid-19. Therefore, taking every possible precaution is advised to prevent the spread of coronavirus. This includes following social distancing guidelines as well as wearing facial coverings, washing hands, avoiding touching face... to protect others and yourself. But, despite all of these precautions, it is quite possible you could still end up being infected by Covid-19. So, what do you do if you end up contracting coronavirus?

Ngừa bệnh là phương pháp chữa trị tốt nhất. Ðiều này được xác định cho trường hợp Covid-19.Thế nên, lời khuyên bảo là áp dụng mọi phương cách có thể để ngăn ngừa sự lan truyền của siêu vi khuẩn corona. Những điều này bao gồm hướng dẫn về khoảng cách xã hội cũng như mang khăn che mặt, rửa tay, tránh sờ mặt... để bảo vệ người khác và chính mình. Nhưng, cho dù tất cả những phương pháp bảo vệ này có thể thực hiện được, quý vị cũng có thể cuối cùng bị nhiễm Covid-19. Như vậy, quý vị phải làm gì khi cuối cùng rồi mình cũng bị nhiễm siêu vi khuẩn corona?

First, you will surely want to call your family doctor as soon as possible. If your case is serious enough you may require hospitalization and medication. In this article I am only aiming to discuss the majority of the cases when you are asymptomatic or only experiencing mild symptoms. In these cases you will want to be careful because your condition may worsen quickly at any time and can sometimes be fatal.

Trước tiên, quý vị chắc chắn sẽ phải gặp bác sĩ gia đình càng sớm càng tốt. Nếu trường hợp bệnh nặng quý vị có thể phải vào chữa trị trong bệnh viện và phải dùng thuốc. Trong bài này tôi chỉ với muốn bàn luận về những trường hợp bệnh không có triệu chứng hay là chỉ có những triệu chứng nhẹ. Trong những trường hợp này, quý vị cũng phải rất cẩn thận bởi vì bệnh có thể trở nên nặng nhanh chóng bất cứ lúc nào và đôi khi có thể gây ra tử vong.

It has long been known that the common cold is a viral upper respiratory infection (URI). Some common symptoms related to URI are runny nose, cough, sore throat, fever and body aches. There are about 200 viruses that can cause URI. The most common of these viruses are rhinovirus, coronavirus, RSV, parainfluenza virus...

Chúng ta biết từ lâu rồi cảm cúm thông thường là nhiễm siêu vi khuẩn ở đường phần trên đường hô hấp (URI), Những triệu chứng thông thường liên quan đến URI là sổ mũi, ho, đau cổ họng,sốt và đau khắp thân thể. Có khoảng 200 loại siêu vi khuẩn có thể gây ra nhiễm trùng URI. Những siêu vi khuẩn thông thường nhất là rhinovirus, coronavirus, RSV và loại siêu vi khuẩn parainfluenza...

In principle, over-the-counter medications such as acetaminophen (Tylenol) and cough medicines are used to treat URI symptoms. Additionally, Zinc, which is also an over-the-counter drug, has been shown to cure URIs. Zinc is clearly effective for URIs through 13 randomized placebo-controlled trials, according to this article in The Journal of Family Practice which is published by the National Center for Biotechnology Information:
Zinc for the common cold — not if, but when
https://u.to/K84_GQ

Theo nguyên tắc, thuốc bán không cần toa như acetaminophen (Tylenol) và thuốc ho thường được dùng để trị các triệu chứng của URI. Thêm vào đó, Kẽm là là một loại thuốc được bán không cần toa thuốc cũng đã cho thấy có hiệu quả trong việc chữa trị URI, Dược chất Kẽm rõ ràng có hiệu quả chữa trị nhiễm trùng phần trên đường hô hấp URI trong 13 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên giả dược và có kiểm chứng, theo bài nghiên cứu đang trên Tạp chí Y Khoa Gia Ðình do Trung Tâm Quốc gia về Thông tin Kỹ thuật Sinh học ấn hành:
Dược chất Kẽm để trị cảm cúm thông thường - nếu không như thế - thì lúc nào
https://u.to/K84_GQ

There are many different types of coronavirus. The coronavirus causing Covid-19 is SARS-Cov-2 and is killing many people. The beginning phase of a Covid-19 infection is simply URI, which means pharyngitis and bronchitis. However, once the infection advances deeper to pneumonia the condition becomes severe and can be deadly. Therefore, it makes sense that taking Zinc to treat Covid-19 during the URI phase can help to prevent the infection advancing to a severe phase which can be quite dangerous.

Có rất nhiều loại siêu vi khuẩn corona khác nhau. Loại siêu vi khuẩn corona gây ra Covid-19 là SARS-Cov-2 và nó đang giết chết rất nhiều người. Giai đoạn bắt đầu của nhiễm trùng Covid-19 đơn giản chỉ là nhiễm trùng đường phổi trên URI, đó là viêm cổ họng và sưng cuống phổi.Tuy nhiên, một khi sự nhiễm trùng này mạnh hơn tạo thành sưng phổi thì trạng thái bệnh trở thành trầm trọng và có thể gây tử vong, Do đó, thật là đúng khi uống dược chất Kẽm để trị Covid-19 trong giai đoạn nhiễm trùng URI có thể giúp ngăn ngừa tình trạng bệnh trở thành nặng hơn rất là nguy hiểm.

Brief mechanism theory:
At a cellular level, if there are high levels of Zinc, it can prevent reproduction of coronavirus.
Taking Zinc supplements will increase the amount of Zinc in the blood which will then move into the cells.

Tóm tắt cơ chế hoạt động:
Ở trong tế bào, nều nồng độ của khoáng chất Kẽm cao, thì nó có thể ngăn chặn sự sinh sản của siêu vi khuẩn corona.
Việc uống thêm khoáng chất Kẽm sẽ làm cho nồng độ chất Kẽm trong máu tăng lên, nên điều này sẽ làm chất Kẽm di chuyển vào trong tế bào.

If infected with Covid-19 one should take 220mg of Zinc Sulfate daily. Personally, due to belonging to a high-risk group, I have taken this dose of Zinc supplements every day this season. 220mg of Zinc Sulfate contains 50 mg of elemental Zinc and it is safe for adults to take this dose daily.

Nếu bị nhiễm trùng Covid-19 bệnh nhân nên dùng 220mg Zinc Sulphate mỗi ngày một lần. Cá nhân tôi, vì thuộc vào nhóm dễ bị nhiễm bệnh cao nên tôi đã uống chất Kẽm mỗi ngày trong mùa này. 220mg Zinc Sulphate chứa 50mg khoáng chất Kẽm và đó là liều thuốc an toàn uống mỗi ngày.

Hopefully, for this reason, if I contract Covid-19, the body will be able to stop the disease at an early stage or at the very least keep the symptoms mild. It may even be possible that Zinc could make the Covid-19 infection completely asymptomatic.

Hy vọng rằng với lý do này, nếu tôi bị nhiễm Covid-19, thì cơ thể mình có thể ngăn chặn bệnh ở giai đoạn đầu với các triệu chứng nhẹ. Cũng có thể là khoáng chất Kẽm làm chứng nhiễm trùng Covid-19 này không có triệu chứng.

Of course, this is just my personal opinion. Please discuss with your doctor.

Dĩ nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi. Xin vui lòng tham khảo ý kiến Bác sĩ của ba.n.

Phạm Anh Dũng, MD, ABFM (June 28, 2020)


DS Mai Tuyết Ánh dịch sang Việt Ngữ (ngày 29 tháng 6, 2020)

(From: Pha.m Anh Du~ng , 6/29/2020, 1:11 PM


AToanMT
 
cuti Date: Chủ Nhật, 09 Aug 2020, 8:37 PM | Message # 2
Major
Group: Disciples
Messages: 90
Status: Tạm vắng
Cám ơn Anh Toàn. Em cũng có nghe vài nguồn tin nói chất kẽm rất hiệu nghiệm để ngăn chặn cúm Vũ Hán phát triển mạnh trong cơ thể, nếu chẳng may bị nhiễm.
 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO