Thứ Bảy
15 May 2021
12:18 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » Tội Trộm Pháp Trong Mật Tông
Tội Trộm Pháp Trong Mật Tông
phongba Date: Thứ Năm, 02 Apr 2020, 11:26 PM | Message # 1
Major general
Group: Disciples
Messages: 389
Status: Tạm vắng
- Tội Trộm Pháp Trong Mật Tông .

Những người không tu Mật Tông không hiểu được ý nghĩa của tội trộm Pháp trong Mật Tông.
Những người không hiểu nói rằng Phật Pháp là dành cho tất cả chúng sanh thì sao lại nói Tội Trộm Pháp?
Đúng là khi Đức Phật nói Pháp đó là vì tùy theo căn cơ của chúng sanh mà nói cho nên chúng sanh nào thích hợp với pháp môn nào thì thực hành pháp môn đó.

Trong Phật Pháp có nói về Pháp Tánh và Pháp Tướng.

Pháp Tánh thì Không Tướng nên là Bình Đẳng nhưng Pháp Tướng thì có tướng trạng nên có sai biệt.

Thí dụ nói về giới thể thì tất cả các Giới đều là đồng thể những khi nói về Giới Tướng thì Giới Tại Gia khác, Giới Xuất Gia khác.

Trong Giới Xuất Gia thì Giới Sa Di khác, Giới Tỳ Kheo khác.

Như trong Luật Tạng có dạy rằng:

Xuất Gia thuyết giới thì Tại Gia không được nghe.

Tỳ Kheo thuyết giới thì Sa Di không được nghe.

Nếu mà lén nghe thuyết giới thì mắc tội đọa.

Vì vậy mà khi nói về Phật Pháp theo nghĩa Pháp Tướng thì có chia thành 2 loại Hiển Giáo và Mật Giáo.

Trong Hiển Giáo thì có các Pháp Môn Thiền và Tịnh

Trong Mật Giáo thì có các Pháp tu hành riêng không giống như là Thiền và Tịnh.

Mật Giáo thì ngoài Mật Chú thì còn có Giới, Ấn, Đàn, Pháp Quán Tưởng và các cách Tác Pháp nữa.

Ngoài ra Mật Tông Tối Thượng Du Già có các Pháp Hành Trì Đặc Biệt mà người không được thọ Pháp Quán Đảnh Gia Trì thì không thể thực hành.

Thí dụ như là Pháp Chuyển Di Thần Thức nếu mà hành giả không được một vị Đạo Sư chỉ dạy rõ ràng thì sẽ có thể đưa đến tổn thọ, bệnh nặng cho đến bị chết. Những người không được sự truyền dạy của một Vị Kim Cang Đạo Sư về Giới, Ấn, Đàn Pháp, Pháp Quán Tưởng, và các Tác Pháp thì sẽ dễ bị lạc vào Tà Ma.
Trong các Kinh Điển Mật Giáo như là Kinh Kim Cang Đảnh, Kinh Đại Nhật, Kinh Tô Bà Ha Đồng Tử, v.v…còn rất nhiều Kinh Điển khác thì Đức Phật đều dạy rằng người muốn Thực Hành Mật Pháp thì cần phải được sự truyền dạy từ môt Vị Kim Cang Đạo Sư.

Nghĩa Trộm Pháp đó là vì người tự ý thực hành mà không do sự truyền thừa thì không hiểu đúng nghĩa của lý sự trong Kinh cho nên thực hành sai lạc rồi truyền dạy sai lạc.

Cái nguy hại do không được sự không hiểu đúng đắn thì như trong Kinh Đại Bát Niết Bàn có nói như sau:

Có người vì thoáng nghe được Pháp Sư giảng rằng Các Pháp Vô Sở Hữu rồi thì tự cho rằng đây là sự tu hành rốt ráo. Người đó sau đó chuyên chú thiền định mà chứng được Vô Sở Hữu Xứ Định và sanh vào Vô Sở Hữu Xứ Thiên.

Trong Kinh nói rằng Vô Sở Hữu là muốn nói nghĩa Không Thật Có tức là nói về Lý Bát Nhã là các Pháp không có tự tánh. Thí dụ như có người chưa hề được học qua y khoa, người đó chỉ là tự học sách y ra rồi nghĩ là mình đọc sách y thì có thể ra toa cho thuốc như là một bác sĩ. Sự tu trong Mật Pháp cũng như vậy không thể chỉ là mở Kinh ra đọc rồi tự thực hành các Mật Pháp như là một hành giả Mật tông có sự truyền thừa.

H.E 16th Tumtin Rinpoche

OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SVAHA.
OM MANI PADME HUM.
OM TARE TUTTARE TURE SVAHA.
OM MAHA GURU DIPAMKARA ATISHA SVAHA.
OM AH MAHA GURU SHRI JANAN DHARAMA DHVAJA SIDDHI HUNG HUNG.
Lint : https://u.to/ODr8Fw


Message edited by phongba - Thứ Năm, 02 Apr 2020, 11:27 PM
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 11 Apr 2020, 7:56 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắngAToanMT
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » Tội Trộm Pháp Trong Mật Tông
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO