Thứ Bảy
15 May 2021
12:03 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » ĐẠI BẢO QUẢNG BÁT LẦU CÁT - KINH CHÚ TRỊ ĐIÊN
ĐẠI BẢO QUẢNG BÁT LẦU CÁT - KINH CHÚ TRỊ ĐIÊN
LSK Date: Thứ Sáu, 12 May 2017, 12:12 PM | Message # 1
Major general
Group: Disciples
Messages: 485
Status: Tạm vắng
KINH ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LẦU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI (QUYỂN HẠ)

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_ Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH
HỘ MA
PHẨM THỨ CHÍN (CHI KHÁC)

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ Bồ Tát với diện mạo vui vẻ, mỉm cười, lông trên thân dựng đứng, cầm vành xe chày Kim Cương ném quay vòng trên hư không. Đem mọi thứ hương hoa, quần áo, vật dụng trang nghiêm, các bài ca, khen ngợi, vịnh của các chúng Trì Minh Tiên đi đến nơi Đức Phật ngự dùng các hương hoa, quần áo, vật dụng trang nghiêm rải bên trên Đức Phật , nhiễu quanh Phật ba vòng, đỉnh lễ chân Đức Phật, tiến dần đến trước mặt Phật, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay bạch Phật rằng:

“Thế Tôn !Nay Đức Như Lai ở Thế Gian thắp ngọn đuốc Pháp to lớn, nơi Thiệm Bộ Châu xây dựng Đà La Ni Giáo Vương . Nếu có người thấy nghe Đà La Ni này thì ngang bằng thấy Đức Phật xuất thế làm hưng vượng cho đời. Nên biết như vầy: Đức Thế Tôn nói Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đại An Mạn Đồ La Giáo Minh Vương Pháp này

Thế Tôn ! Nếu có người vừa mới nghe Đà La Ni này thì quyết định chẳng thoái lùi nơi Vô Thượng Bồ Đề, mau chứng Vô Thượng Đẳng Giác Bồ Đề, giải thoát tất cả tội chướng. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì các chúng sinh mà nói Đà La Ni An Pháp này Liền dùng Già Tha mà hỏi Phật rằng:

An Bí Mật ở đây
Vì sao mà Luân Kết
Tại sao an ngón tay
Vì sao lại an tý (cánh tay)
Tay đè tay thế nào
Vì sao dùng An chạm
Mà tác ở Gia Trì ?
Vì sao ấn tại tim
Tại sao duỗi cánh tay ?
Tam Muội Gia thế nào
An An Ủy ra sao
Làm sao dùng Thần Lực
Gia trì mau thành tựu ?
Sao là Kim Cương Tọa
An Quán Đỉnh ra sao
An Pháp Luân thế nào
Làm sao trì Vô Thượng
Vô Năng Thắng Mật An ?
Sao là An Chuyển Luân
Với An Như Ý Bảo
An Tứ Vương ra sao
Cát Tường Thiên thế nào
Khế An của Bí Mật
Sao là Hướng Thi Khí
Với Nữ Sứ Giả An ?
Làm sao trì trong Đàn
Tất cả An Thánh Chúng
An Nghinh Thỉnh ra sao
An Căn Bản thế nào
Tâm với Tùy Tâm An ?
Các An Pháp như trên
Nguyện Xin Đại Mâu Ni
Vì con mà giải nói
Do kết An này nên
Thành tựu tất cả Nghiệp
Vừa mới kết An này
Các tội đều thanh tịnh
Nếu tu Chân Ngôn Pháp
Thành Tất Địa vô thượng
Nguyện Phật nói chân thật
Do kết An này nên
Thế Tôn vì con nói

Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai duỗi cánh tay màu vàng ròng như cái vòi của Tượng Vương được trang nghiêm bởi trăm ngàn Phước, đặt lên đỉnh đầu của Bí Mật Chủ Bồ Tát để an ủi rồi nói rằng:
Này Kim Cương Thủ ! An Pháp như vậy của Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni An Phẩm này. Nay ông hãy khéo lắng nghe ! Lắng nghe cho thật khéo rồi tác ý suy tư !

Nay Ta ủy thác cho ông. Ông nên hết lòng sinh cung kính An Phẩm với Pháp thành tựu Mạn Đồ La .Nên ở đời sau kính trọng An Phẩm, biết tất cả An ngang bằng với Như Lai, như Bạc Già Phạm đi đến Đạo Trường, như chuyển bánh xe Pháp, như Xá Lợi của Phật.

Ở đời sau thời chẳng nên giao cho người thuộc Tộc Loại thấp kém, Hữu Tình có tính ác, Hữu Tình phá Giới, Hữu Tình lười biếng, Kẻ chẳng có niềm tin trong sạch, Hữu Tình tham trước, Hữu Tình ngã mạn.

Những loại như thế chẳng nên vì họ nói Đà La Ni này ngang bằng với Xá Lợi của Phật, đừng để cho ẩn mất. Nếu có Hữu Tình bạc phước nghe Pháp này của Ta liền sinh hủy báng. Nên biết điều này cũng ngang bằng với sự hủy báng Phật, không có sai khác

Chính vì thế cho nên Kim Cương Thủ khéo nên cầm giữ. Đà La Ni này ở tại chỗ nào thì cũng như Phật không có khác

Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát đỉnh lễ chân Phật rồi bạch rằng:”Thế Tôn ! Như vậy ! Như vậy ! Điều Đức Thế Tôn đã nói, con sẽ chuyên tâm thọ trì cung kính cúng dường để báo ân của Phật. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con diễn nói. Con sẽ thủ hộ Tam Muội Gia của Như Lai, chẳng dám làm trái ngược, chẳng dám vứt bỏ, chẳng dám nghi ngờ khiến cho người Trì Minh mau được thành tựu.

Bấy giờ Đức Bạc Già Phạm tác niệm Chính Tri , ở trong Đại Chúng dùng Nghi Quỹ Cát Tường nói phương cách tu hành Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni An Phẩm này

Người Trì Minh khéo nên y theo Pháp: tắm gội với uống 5 thứ tịnh, y Pháp gia trì với tự Hộ Thân, mặc áo mới sạch.Trước tiên dùng Bạch Đàn Hương xoa bôi khắp bàn tay, cánh tay. Sau đó lại dùng Uất Kim Hương xoa bôi cột ở Thần Tuyến, vòng xuyến trên cánh tay, vòng bằng cỏ rồi an ở cánh tay phải. Xa lìa chỗ ồn ào náo nhiệt, ở nơi an tĩnh kín đáo xây dựng Tinh Thất. Hoặc ở trước tháp Xá Lợi, đối trước tượng Phật, hướng mặt về phương Đông, ngồi theo thế Cát Tường với thế Kiết Già.

Trước tiên đối với tất cả Hữu Tình khới tâm Đại Từ , sinh lòng thương xót sâu xa. Liền nên tụng Căn Bản Đà La Ni. Tiếp theo tụng Tâm Đà La Ni , Tùy Tâm Đà La Ni . Đem vòng hoa , hương đốt chúng dường tất cả Như Lai và cúng dường nhóm Trì Kim Cương, Quán Tự Tại, Mạn Thù Thất Lợi, Từ Thị … xót thương chúng Hữu Tình, lễ khắp tất cả Như Lai ở mười phương, bậc đã phụng hiến. Chắp hai tay lại nên nói lời như vầy

Trụ ở tại mười phương
Chư Phật nhiếp thọ con
Ở khắp cả mười phương
Quá khứ với hiện tại
Vị lai: các Thế Tôn
Bồ Tát, bậc uy Đức
Nay con thảy đều lễ
An, mâu ni ma ni bát-la phộc la, bát-la phộc lệ, ngu tứ-gia, bát nạp-minh, ma ha bát-la bệ, sa-phộc hạ

輆 亙仗亙仗 盲向先 盲向刑 么鈱 扔晚 亙扣 盲立 送扣
OM MANI MANI PRAVARA PRAVARE GÙHYA PADME MAHÀ PRABHE SVÀHÀ

Tiếp kết Phổ Biến Quang Minh Bảo Thanh Tịnh Như Lai Tâm An.
Trước hết , tay phải: ngón cái vịn trên móng ngón trỏ như cái vòng, mở rộng ba ngón còn lại. Tiếp dùng tay trái, mở rộng ngón trỏ, co ngón cái đè trên móng của ba ngón kia. Hai tay cùng đối nhau để ở trước trái tim

Nên trụ tâm tịch tĩnh
Quán tưởng hình tượng Phật
Thân nghi nên vắng lặng
Lại dùng thân tịch tĩnh
Thân chẳng nên động lay
Bất động ở tĩnh lự (Thiền định)
Kết An tụng Mật Ngôn
Hạn số hai mươi mốt
Án, tát phộc đát tha nghiệt đa hột-lý nại gia, ma nê nhập-phộc la ninh, a vĩ sắt-tra dã, hồng

輆 屹楠 凹卡丫凹 剝叨伏 亙仗 捂匡包 玅合沰伏 狫桭
OM SARVA TATHÀGATA HRDAYA MANI JVALATE ÀVISTAYA HÙM

Vừa mới kết An này, tức trì Tâm An của tất cả Như Lai , gom chứa nhóm Phước rộng lớn như hằng hà sa na dữu đa trăm ngàn chư Phật nhiều như bụi nhỏ

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đem bảy báy tràn khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới với quần áo, hương xoa bôi, hương bột, hương đốt, vòng hoa, Anh Lạc, các vật dụng trang nghiêm, phướng, phan , lọng báu ..màu nhiệm của cõi Trời , cùng dường mỗi một Đức Phật mãn một trăm kiếp. Như vậy cúng dường tất cả Phật xong. Nếu có người kết An này tụng Chân Ngôn một biến thì căn lành đã sinh , trăm phần chẳng thua một phần như hằng hà sa Phật bên trên. Chẳng thể nói hết Nhóm Phước tụ ấy, Đại Uy Đức như vậy có Thần Nghiệm to lớn.

Vừa mới kết An này tụng Chân Ngôn, quán niệm tất cả chúng sinh ở Địa Ngục thì chúng sinh ở Địa Ngục ấy đều được giải thoát. Do Quán Hạnh này đều được sinh vào Thế Giới Cực Lạc. Hàng A Tu La, Diệm Ma Giới, Bàng Sinh của nhóm như vậy đều được giái thoát tất cả sự dơ bẩn của thân, vượt qua thân hiện tại được thanh tịnh. Tất cả Như Lai nhiếp thọ hộ niệm liền thành, thấy tất cả Như Lai đều do uy lực kết Phổ Biến Quang Minh Bảo Thanh Tịnh Như Lai An này

Tiếp kết Nhất Thiết Như Lai Tâm An cũng có tên là An Ủy Nhất Thiết Như Lai Ấn

Trước tiên đưa chỏ trái ngang hông, mở rộng ngang bằng, ngửa lòng bàn tay. Liền co ngón vô danh, ngón út . Đem ngón cái dè lên. Tay phải dựa theo An trước, chẳng sửa đổi. Nhăn mày trợn mắt tự nhìn thân ấy, hơi cúi thân , răng cắn môi dưới. Nên tụng Chân Ngôn là:
An, tát phộc đát tha nghiệt đa, bát-la phộc la, nghiệt la la ma nê, hồng

輆 屹楠 凹卡丫凹 盲向先 珈奇 亙仗 漡
OM_ SARVA TATHÀGATA PRAVARA UGRA MANI HÙM

Vừa mới kết An này tụng Chân Ngôn liền thành: nhập vào hết thảy Tam Muội Gia Mạn Trà La của tất cả Như Lai, ắt thành Câu Tri Tam Muội Gia (một trăm triệu Tam Muội Gia)

Nếu có người bị Túc Chướng (chướng ngại của đời trước) trong trăm ngàn kiếp trở lại, do thấy An này liền được tiêu diệt, đóng tất cả cửa của nẻo ác, liến thành :kết một vạn bốn ngàn câu chi na dữu đa trăm ngàn Phật Tam Muội An với tụng Chân Ngôn. Lại đồng với kết tất cả Như Lai Bộ Tộc An . Tất cả hàng Dạ Xoa, La Sát, Bộ Đa, các Tỳ Na Dạ Ca thảy đều bị thiêu đốt như một đám lữa. Loài gây chướng này úp mặp xuống đất đều thuận theo Tam Muội Gia chẳng dám làm trái ngược. Tất cả chư Thiên đội 2 chân của người trì tụng trên đỉnh đầu, đều trụ Tam Muội Gia

Do vừa mới thấy nghe An này, liền thành: biết tất cả Tam Muội Gia. Không có Tam Muội Gia, Giáo Quỹ Nghi của Mạn Trà La bí mật nào mà người này không biết , thảy đều thành nhập

Do kết An tụng Chân Ngôn cho nên người ác, người chẳng kính tín, ngoại đạo, oán địch của chư Hữu đều khởi Tâm hiền lành (Từ Tâm) sinh cung kính thâm sâu. Tất cả loài ôm ý ác, các sự phiền não thảy đều bị tiêu diệt. Liền thành đầy đủ Tam Muội Gia, liền lìa tất cả tội chướng, liền thành Quy Y Tam Bảo, liền thành tựu nhóm Đại Phước Đức, xa lìa tất cả bệnh tật, Lìa tất cả sự keo kiệt, phiền não dơ bẩn

Tiếp kết Nhất Thiết Như Lai Phổ Biến Đại Bảo Tam Muội Gia Bí Mật Ấn
Trước tiên đem tay phải đặt trên gối phải, đem ngón cái vịn trên móng ngón giữa. Tiếp ngửa tay phải nằm ngang an trên trái tim, đem ngón cái đè trên móng ngón giữa và ngón vô danh, duỗi ngón trỏ với ngón út . Phát Tâm Từ, mở mắt rồi trụ. Liền tụng Chân Ngôn là:

An, tát phộc đát tha nghiệt đa, tỳ tam mạo đà na, phộc nhật-lê , hồng hồng
輆 屹楠 凹卡丫出石戌回叻巧 向怔 狫桭
OM SARVA TATHÀGATA ABHISAMBODHANA VAJRE HÙM

Vừa mới kết An này tụng Chân Ngôn, liền được tất cả Như Lai đi đến an ủi, đều xưng :”Lành thay !” duỗi bàn tay án trên đỉnh đầu, thương như con yêu , ắt được làm con của tất cả Như Lai, một ngàn câu chi na dữu đa hằng hà sa chư Phật cùng nhau an ủi . Tất cả tội chướng của người ấy đều được thanh tịnh, tất cả phiền não thảy đều tiêu diệt. Tất cả Bồ Tát thảy đều lễ kính. Tất cả chư Thiên thảy đều thị vệ. Tất cả Quỷ Thần và tất cả Dạ Xoa, La Sát thảy đều chẳng dám xâm lấn. Tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng ngại chẳng dám gây não hại, chạy tán mười phương, tất cả đều khởi tâm hiền lành

Do thấy An này cho nên không có nghi ngờ. Thấy người Trì Minh trì An tối thắng này nên biết Phật Bồ Tát hiện ở trước mặt an ủi

Do tụng Chân Ngôn này nên biết đây là âm thanh của Phật ngang bằng với chư Phật, là lời Phật dạy thâm sâu khó được nghe.

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ổ Ba Tác Ca, Ổ Ba Tư Ca , hoặc người Trì Minh ngồi Kiết Già , kết An tụng Chân Ngôn. Nếu được thấy người trì Chân Ngôn này ắt thành: thấy 62 hằng hà sa trăm ngàn câu tri na dữu đa chư Phật Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, chẳng nên khởi nghi ngờ, cần phải cúng dường người ấy, dâng hiến quần áo, nên khởi cung kính như bậc Đại Sư . Tưởng quán người Trì Minh ngang bằng với chư Phật. Nên biết người này ắt đồng với chư Phật. Tất cả mong cầu, Thắng Nguyện đều được mãn túc

Nếu một thời gian kết An tụng Chân Ngôn, dùng Tâm Từ duyên khắp các Hữu Tình hai chân, bốn chân, nhiều chân đang bị luân hồi trong sáu nẻo. Suy tư khởi Tâm Từ , thương xót Hữu Tình với Bàng Sinh đang bị luân hồi đều được an ủi, không lâu sẽ được Phật Bồ Đề (Tuệ Giác của Phật) , chư Thiên ủng hộ. Nơi tất cả Mạn Trà La thành biết Tam Muội Gia, liền thành tụng tất cả Chân Ngôn, liền thành kết tất cả Ấn

Tiếp kết Nhất Thiết Như Lai Trang Nghiêm Đại Bảo Quang Gia Trì Bí Mật Đại Ấn

Hai tay, bên phải đè bên trái, cùng chung lưng, cài chéo các ngón tay. Co hai ngón trỏ đều như móc câu, 2 ngón út đều dựng đứng, co ngón cái ngay trong lòng bàn tay. Ngồi Kiết Già.

Đưa An ngang trên rốn, nghiêng thân hướng bên phải, nhăn mày, mắt vắng lặn ngó nhìn. Quán tưởng chư Phật trụ Tâm Đại Từ, nên tụng Chân Ngôn thương xót tất cả Hữu Tình , Quán sắc tướng của Phật rồi để An trên đỉnh đầu

Lúc kết An thời tụng chữ An (輆_ OM), chữ Hồng (嫟_ HÙM) , chữ Phán (民誆_PHAT)
Do tụng chữ An (輆_ OM) thành Gia Trì Bồ Đề Trường.Do tụng chữ Hồng (嫟_ HÙM) gia trì chuyển bánh xe Pháp.Do tụng chữ Phán (民誆_PHAT) gia trì cây Bồ Đề như núi Tu Di chẳng nghiêng động.Là nơi tất cả Như lai đã gia trì. Tất cả Phật đều cho Thọ Ký. Tất cả chốn gia trì Người, Trời. Người đó , thân được thanh tịnh như ánh sáng mặt trời, ngọc Ma Ni chiếu diệu. Lìa tất cả tội, tăng trưởng nhóm Phước Đức. Nơi ấy giống như Tốt Đổ Ba (Stùpa:Tháp Xá Lợi của Phật)

Do kết An này cho nên giống như Bồ Đề Trường là nơi chư Phật đã gia trì. Gia trì nơi Thập Địa cũng gia trì nơi chẳng thoái chuyển. Hay tĩnh các chướng nạn của đời trước (túc chướng), giải thoát các nẻo ác, đóng kín các cửa Địa Ngục, khai mở các cửa Trời.

Người đó ở chỗ của 72 hằng hà sa số câu đê na dữu đa trăm ngàn chư Phật gieo trồng căn lành chân thật, đắc được thọ ký . Tất cả Quỷ Thần, Dạ Xoa, La Sát với các loài Tỳ Na Dạ Ca gây chướng úp mặt xuống đất như bị đám lửa thiêu đốt với tồi hoại các loài khó điều phục khác. Không nên nghi ngờ.

An này khó thấy khó nghe, lìa tất cả tội với lìa 8 Địa Ngục lớn, thành tựu tất cả Chân Ngôn Giáo Pháp. Liền thành: vào tất cả Mạn Đồ La, tất cả Tam Muội Gia An. Đức Như Lai đã nói đều được gia trì, cũng hay gia trì tất cả An , thành Bồ Đề Tối Thắng của Phật

Vừa mới kết An này thì tất cả chốn thường được gia trì. ChânNgôn là:
An, tát phộc đát tha nghiệt đa, địa sắt-xá na, ma ni ma ni, hồng, phán tra
輆 屹楠 凹卡丫出囚泹巧 亙仗亙仗 狫 民誆桭
OM SARVA TATHÀGATA ADHISTÀNA MANI MANI HÙM PHAT

Tiếp kết Như Lai Bảo Đại Kim Cương An Lập Kim Cương Sư Tử Tòa Ấn
Trước tiên nên kết Kim Cương Già Tọa. Liền kết Kim Cương Hợp Chưởng An, tưởng thân là hình cái chày Kim Cương, hơi gập thân , tưởng các đầu sợi lông tiếp chạm khắp. Sau đó chắp 2 tay lại, co 2 ngón trỏ vịn móng 2 ngón cái, dựng đứng 2 ngón giữa như hình chày Kim Cương, dựng thẳng 2 ngón vô danh, đem 2 ngón út cắm ở lưng ngón vô danh. Đưa An chạm mặt đất với chạm vào 2 đầu gối. Đây gọi là Nhị Kim Cương Sư Tử Tòa Ấn

Đất ấy giống như Kim Cương, mười phương chung quanh như bức tường Kim Cương, cũng thành Tòa ngồi của tất cả Như Lai. Do tất cả Như Lai gia trì cho nên thành Kim Cương Tòa Lâu Các . Tất cả hàng khó điều phục chẳng thể tự phá hoại, tất cả chốn được không sợ hãi
Đối với loài gây chướng, Tỳ Na Dạ Ca, tất cả các Ma do kết An này đều được siêu thắng (vượt hơn), nhóm ấy thảy đều chạy tan. Các hàng Dạ Xoa, La Sát, Đại Lực, loài gây chướng thảy đều xa lìa. Loài khó phục chẳng thấy hình với các Bất Hữu (không phải bạn bè) , Oán Địch, chúng sinh có tâm ác… thảy đều diệt hết.

Do kết An này cho nên tất cả Hữu Tình, hoặc nam hoặc nữ đều được kính yêu. Vua với Hâu Cung đều được vui vẻ cùng với các Hữu Tình khác ở tại địa phương đều được kính phục, tất cả tùy thuận ngày đêm không gián đoạn

Do chư Phật gia trì thành điện báu Kim Cương, xây dựng Tòa Sư Tử. Do Thần Thông của Phật gia trì cho nên như nơi chốn của câu chi hằng hà sa số trăm ngàn Ứng Cúng Chính Biến Tri, thành Tòa Kim Cương Sư Tử

Do vừa mới kết An này, ở nơi chốn của Như Lai thuộc nhóm như vậy được thành Phụng Hiến Kim Cương Tòa, đều được Thần Lực gia trì của tất cả Như Lai

Do vừa mới kết Như Lai Bảo Đại Kim Cương Kiến Lập Kim Cương Sư Tử Tòa An này thì tất cả thân Địa Ngục, Bàng Sinh, Diệm Ma Giới, Ngạ Quỷ, A Tô La; tất cả nhóm Địa Ngục…. do nghiệp chướng đời trước. Dùng Kim Cương Tường này khiến tồi hoại, khiến cột trói đều khiến tiêu diệt. Thân ấy được thanh tịnh thành thân Kim Cương bất hoại
Do tụng Chân Ngôn, kết An cho nên ở các nẻo ác đều được giái thoát với giải thoát tất cả tội. Chân Ngôn là:

An, tát phộc đát tha nghiệt đa, bát-la phộc la, ma ni, lô chỉ lê, hồng hồng, phán tra
輆 屹楠 凹卡丫凹 盲向先 亙仗 冰才刑 狫漡 民誆桭
OM SARVA TATHÀGATA PRAVARA MANI RUCIRE HÙM HÙM PHAT

Tiếp kết Nhất Thiết Như Lai Đại Bảo Xuất Sinh Quán Đỉnh Đại Ấn
Chắp 2 tay lại như chày Kim Cương, duỗi 2 ngón trỏ qua 2 bên , co lóng của 2 ngón giữa sao cho mặt ngón hợp nhau, dựng thẳng 2 ngón vô danh như chày Kim Cương, 2 ngón cái đè trên móng 2 ngón út. Ngồi theo thế Cát Tường, để An trên đỉnh đầu. Nên tụng Chân Ngôn là:
An, tát phộc đát tha nghiệt đa, vĩ ma la, tam bà phệ, hồng hồng
輆 屹楠 凹卡丫凹 合亙匡 戌矛吒 狫狫桭
OM SARVA TATHÀGATA VIMALA SAMBHAVE HÙM HÙM

Vừa mới kết An này tụng Chân Ngôn thì người Trì Minh ấy được 68 trăm ngàn hằng hà sa số vi trần đẳng Như Lai Ứng Cúng Chính Biên Tri dùng Thần Biến của Như Lai gia trì khiến cho đắc được Quán Đỉnh. Tức người ấy được các Như Lai như trên dùng lụa Vô Cấu cột buộc quanh đầu, dùng tất cả Mạn Đồ La An Phẩm Minh Chân Ngôn rưới rót vào đỉnh đầu, thành tựu vô lượng a tăng lỳ nhóm Phước Đức, đắc được vô lượng căn lành

Tất cả Bồ Tát, Kim Cương Thủ đối với Tiên Nhân Trì Minh dùng trăm ngàn biến rưới rót vào đỉnh đầu ấy.

Tất cả Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tô La, Nghiệt Lỗ Noa, Khẩn Na La , Ma Hộ La Nga, 4 Thiên Vương cùng thành Quán Đỉnh của người Trì Minh ấy. Tất cả Luân Vương trong Trì Minh Tiên cùng thành Quán Đỉnh ấy. Làm Quán Đỉnh Tối Thắng cho con trưởng của tất cả Như Lai , thành Tam Muội Gia Bí Mật Mạn Đồ La Quán Đỉnh của tất cả Như Lai.

Dùng Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Bí Mật thành Quán Đỉnh cho nên tất cả loài Bất Hữu, Oán Địch, loài gây chướng, Tỳ Na Dạ Ca, Dược Xoa ác, La Sát, Bộ Đa, Quỷ Thần chẳng thể nhìn thấy người Trì Minh ấy.
Người Trì Tụng ấy , thân như hư không, ẩn hình chẳng hiện. Đối với tất cả Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri trong tất cả cõi Phật tràn khắp mười phương. Rộng lớn dùng quần áo , lụa là, bảy báu, Anh Lạc trang nghiêm, mão trên đầu…ở chỗ của tất cả Như Lai làm biển mây cúng dường rộng lớn , thành Cúng Dường Quán Đỉnh

Do vừa mới kết An này được Thần Thông Tự Tại, căn lành như vậy. Thành tựu đại uy đức, đại phước lợi như vậy
Tiếp kết Nhất Thiết Như Lai Quang Minh Đại Bảo Tồi Ma Xí Nhiên Pháp Luân Thần Thông Gia Trì Đại Ấn

Chắp 2 tay lại để ở trái tim. Tay phải: ngón cái, cùng vịn móng ngón trỏ, duỗi thẳng 3 ngón còn lại che trái tim. Tay trái: Co ngón cái vào trong lòng bàn tay vịn trên móng ngón giữa, hơi co 3 ngón còn lại. Hai tay cùng chạm lưng nhau, hướng lòng bàn tay trái về phía trước . Ngồi Kiết Già, nên tụng Chân Ngôn, trụ Từ Tam Ma Địa, nội tâm an định vắng lặng

Do kết An này liền chuyển Đại Pháp Luân thanh tịnh . Ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động theo 6 cách. Chư Phật Bồ Tát đều quán sát người Trì Minh. Kim Cương Thủ vui vẻ cùng với chư Thiên, quyến thuộc Trì Minh, Chuyển Luân Vương thường đến thị vệ người Trì Minh. Bốn vị Đại Thiên Vương ngày đêm thường hộ trì 4 phương. Tất cả Như Lai thường gia trì.

Do chuyển bánh xe Pháp , đối với các Chúng vượt hơn hẳn tất cả loài gây chướng, Tỳ Na Dạ Ca

Người Trì Minh nếu trì An này thì Tâm được vắng lặng, lìa các chướng nạn. Người đó ngang bằng với Đức Như Lai hiện ra làm hưng vượng cho đời chuyển bánh xe Pháp lớn.

Ta thấy người ấy ngang bằng với chư Phật, cần phải cúng dường, Phước lành gặt được như cúng dường Phật

Người Trì Tụng nên để Tâm thanh tịnh. Đối với các Hữu Tình thường khới xót thương, nên kết An tụng Chân Ngôn. Hơi cau mày, môi răng hợp nhau. Quán tưởng hình Phật như chuyển bánh xe Pháp. Tâm tác suy tư này:” Hàng phục các Ma, chế các chướng nạn”

Do kết An này tụng Chân Ngôn cho nên hay thắp ngọn đuốc Đại Pháp, dựng cây phướng Đại Pháp, đánh cái trống Đại Pháp, thổi cái loa Đại Pháp, tác tiếng rống của Đại Sư Tử , tăng trưởng nhóm Phước Đức
Do vừa mới kết An này như kết Chân Ngôn Mật An của 80 câu tri hằng hà sa chư Phật. Các Như Lai ấy cũng gia thêm Uy Thần cho người ấy, đều xưng rằng:”Lành thay ! Lành thay !” và trao cho Bồ Đề Ký
Chân Ngôn là:
An, tát phộc đát tha nghiệt đa, tam ma gia, ma nê, phộc nhật-lê, hồng hồng
輆 屹楠 凹卡丫凹 屹亙伏 亙仗 向怔 狫狫桭
OM SARVA TATHÀGATA SAMAYA MANI VAJRE HÙM HÙM

Tiếp kết Vô Năng Thắng Ấn

Tay phải: đem ngón cái vịn đầu ngón trỏ rồi co lại như cái vòng, dựng thẳng 3 ngón còn lại. Tay trái cũng vậy. Dựng đứng 2 tay, các ngón đã duỗi cùng dính lưng nhau. Đem ngón út của An để ở lỗ rốn, nhăn mày hướng xuống dưới quán thân. Đem bàn chân phải đè bàn chân trái. Dùng Yết Trá Cật Xoa nhãn (trợn mắt) nhìn ngó, ý tụng Chân Ngôn liền nhấc bàn chân phải, đem ngón cái tiếp chạm mặt đất

Do vừa mới kết An tụng Chân Ngôn cho nên liền hay hàng phục các Ma và được thắng các Doanh Tòng. Hàng phục tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng,loài chẳng hiện hình , tất cả Dạ Xoa La Sát. Nơi các Oán Địch được thông đạt không ngại. Được thắng các Bất Hữu, Oán Địch. Lìa các khổ phiền não với được thắng các nẻo Quỷ (Quỷ Thú) . Ở trong thân ấy: nhóm Tham Sân Si với mọi loại phiền não khác đều được tịch tĩnh

Do vừa mới kết An này cho nên giải thoát các tội. Tất cả nơi chốn đã đi đến đều được thắng. Đối với Chân Ngôn Pháp, được không chướng ngại, được thành việc không có chướng ngại, được lìa tất cả các bệnh cho đến chứng Bồ Đề. Chư Thiên ở tất cả nơi chốn đều ủng hộ khắp mười phương.

Vô Năng Thắng Chân Ngôn là:
An, tát phộc đát tha nghiệt đa, nhạ gia, vĩ nhạ gia, a nhĩ đa, phộc nhật-lê, hồng hồng
輆 屹楠 凹卡丫凹 介伏 合介伏 狣元凹 向怔 狫狫桭
OM SARVA TATHÀGATA JAYA VIJAYA AJITA VAJRE HÙM HÙM
Tiếp kết Nhất Thiết Như Lai Chuyển Pháp Luân Ấn
Trước tiên đem tay phải nắm ngón cái rồi nắm lại thành quyền. Tay trái cũng vậy. Đem quyền phải đặt ở trên quyền trái.

Do kết An này nên được sự ấn khả của tất cả Như Lai. Như hằng hà sa câu chi trăm ngàn Như Lai thảy đều vui vẻ trao cho Tất Địa Vô Thượng. Các Như Lai đó quyết định hiện thân. Được làm Chuyển Luân Vương ở trong tất cả chúng Trì Minh.Thảy đều thông đạt tất cả Chân Ngôn, An Khế, Giáo Pháp. Thông đạt tối thắng các Mạn Đồ La ở tại trái tim. Tất cả chư Thiên mười phương ủng hộ

Chuyển Pháp Luân Chân Ngôn là:
An, tát phộc đát tha nghiệt đa, đạt ma đà đô, ma ha ma nê, thi khư lê, hát la hát la, hồng, phán tra
輆 屹楠 凹卡丫凹 叻廕四加 亙扣亙仗 圬几刑 成先成先 漡漡 民誆桭
OM SARVA TATHÀGATA DHARMADHÀTU MAHÀMANI ‘SIKHARE HARA HARA HÙM HÙM PHAT

Tiếp kết Kim Cương Thủ Bồ Tát Ấn
Trước tiên chắp 2 tay lại, 2 ngón giữa, bên phải đè bên trái cùng cài chéo nhau bên trong. Hai ngón trỏ và 2 ngón cái như hình Kim Cương, dựng 2 ngón vô danh sao cho mặt ngón tay dính nhau. Dựng thẳng 2 ngón cái, mở giương 2 ngón út, nâng chỏ trái lên, hạ chỏ phải xuống , nhìn ngó chỏ trái, bàn chân phải đè bàn chân trái, ngồi Bán Già hơi giương bàn chân trái,tác tướng nhăn mày trợn mắt giận dữ, răng cắn mội dưới, xưng tiếng Hồng(HÙM) trong cổ họng, ý tụng Chân Ngôn, quán thân của mình như Kim Cương Thủ

Vừa mới kết An tụng Chân Ngôn cho nên ba ngàn cõi Trời đều rất kinh sợ. Tất cả cung Trời thảy đều chấn động. Tất cả Dã Xoa, La Sát Vương với hàng khó điều phục, các Rồng, Quỷ Thần, Tỳ Na Dạ Ca, các loài gây chướng đều úp mặt xuống đất kêu khóc chạy tán 4 phương. Kim Cương Thủ đều rất vui vẻ trao cho Tất Địa, thảy đều thành tựu Chân Ngôn Giáo Pháp, tăng trưởng nhóm Phước, làm bậc chủ tể trong hàng Trì Minh

Nếu có thể tương ứng với Tam Ma Địa, tắm rửa thanh tịnh, dùng hương xoa bôi thân , mặc quần áo mới sạch. Chư Phật Như Lai quán sát người ấy, tất cả Thánh Chúng trong Mạn Đồ La đều rất vui vẻ
Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, ma ha phộc nhật-la, hạ phộc gia, đà la đà la, hồng hồng, phán tra
輆 屹楠 凹卡丫凹 亙扣向忠 捂先 叻先叻先 狫狫 民誆桭
OM SARVA TATHÀGATA MAHÀVAJRÀ JVARA DHARA DHARA HÙM HÙM PHAT

Tiếp kết Bảo Kim Cương Bồ Tát Ấn
Dựa theo An trước, chỉ mở giương 2 ngón trỏ. Để An ngang trái tim, ngồi Kiết Già, khởi Tâm Từ, mắt vắng lặng nhìn ngó, đoan nghiêm nhu nhuyễn tụng Chân Ngôn. Tùy theo ý muốn đều được mãn túc mọi sự mong cầu. Kim Cương Thủ thường vui vẻ xem người ấy như đứa con yêu dấu của mình . Chân Ngôn là:
An, đỗ-lô đỗ-lô, ma ni ma ni ma ha mật nễ-dữ, đát mạt-ni, sa-phộc ha
輆 鉡冰鉡冰 亙仗 亙仗 亙扣亙仗 合你 亙仗 送扣桭
OM DHURU DHURU MANI MANI MAHÀMANI VICYU MANI SVÀHÀ

Tiếp kết Tứ Đại Thiên Vương Ấn
Trước tiên đem tay phải đặt ở trên rốn, co ngón cái vào lòng bàn tay, đem ngón trỏ vịn đầu ngón cái, duỡi thẳng 3 ngón còn lại. Đặt bàn tay trái trên háng trái, duỗi thẳng ngón trỏ, 3 ngón còn lại nắm ngón cái thành quyền. Tác thế tính toán, thân hướng về phía trước hơi cúi xuống, mắt nhìn bàn tay phải, tác hình phẫn nộ, trợn mắt chẳng chuyển con ngươi. Nên tụng Chân Ngôn là:
AÙn, lô ca bá lý đê, nhạ gia nhạ gia, hồng
輆 吐了 扒印包 介伏介伏 狫桭
OM LOKEPÀLITE JAYA JAYA HÙM

Tiếp kết Cát Tường Thiên Nữ Ấn
Trước tiên chắp hai tay lại , giữa trống rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng). Mở bung 2 ngón trỏ, 2 ngón giữa, 2 ngón vô danh rồi hơi co lại như hình hoa sen hé nở. Do kết An tụng Chân nGôn, hay mãn tất cả ước nguyện mong cầu, là bậc có uy đức lớn. Chân Ngôn là:
Án, vĩ ma la, nghiệt-la phộc để, tam bà la, hồng
輆 合亙全奇 向凸 戌矛先 狫
OM VIMARA AGRA VATI SAMBHARA HÙM

Tiếp kết Hướng Khí Ni Thiên Nữ Ấn
Để bàn tay phải bên cạnh vú phải, dựng thẳng ngón trõ, co ngón cái vào trong lòng bàn tay. Đem ngón giữa, ngón vô danh, ngón út nắm lại thành quyền. Bàn tay trái che trên đầu gối trái và tiếp chạm trên gối. Cúi thân về phía trước , trợn mắt nhìn . Nên tụng Chân Ngôn là:
Án, năng sắt-trí-lý nê, vĩ sa la, hồng
輆 句僦仗 合屹先 狫桭
OM DAMSTRINI VISARA HÙM

Tiếp kết Sứ Giả Thiên Nữ Ấn
Trước tiên, ngửa lòng bàn tay phải để ngang trái tim giương ngang bằng, hạ khuỷu tay ấy xuống . Tiếp giương bàn tay trái ngang bằng úp lòng bàn tay bên dưới bàn tay phải sao cho hai bàn tay chung lưng. Nâng cánh tay và khuỷu tay ấy lên đến đầu hướng về phía trước hơi cúi thân . Tụng Chân Ngôn là:
Án, a nga ma dã, địa la môn, giả tra, ha tất nễ, hồng
輆 玅丫亙伏 外先 伐 但洨 扣帆市 狫桭
OM ÀGAMAYA DHÌRA MAM CYÀTTA HÀSINI HÙM
Tiếp kết Mạn Đồ La Trung Nhất Thiết Thánh Chúng Ấn
Hai tay cùng cài chéo các ngón với nhau, móc kết rồi để ở rốn. Dơ bàn chân trái án mặt đất liền thành. Tụng Chân Ngôn là:
Án, tam mạn đa ca la, bả lý bố la nê, đà ca đà ca, hồng
輆 屹亙阤 乙匡 扔共觢先仗 叻一 叻一 狫狫桭
OM SAMANTÀ KÀLA PARIPÙRANI DHAKA DHAKA HÙM HÙM

Tiếp kết Hoa Xỉ Thiên Nữ Ấn
Trước tiên, co 5 ngón tay phải như hình hoa sen để trên lỗ tai trái. Tay trái dựa theo trước để ở trái tim. Chân Ngôn là:
Án, sa la sa la, vĩ sa la, hồng hồng
輆 屹先 屹先 合屹先 狫狫
OM SARA SARA VISARA HÙM HÙM
Bấy giờ Kim Cương Thủ
Lại bạch Thế Tôn rằng
Căn Bản An ra sao ?
Thế nào là Tâm An ?
Tùy Tâm An thế nào ?
Mâu Ni vì con nói
Đức Thế Tôn bảo rằng
Chắp hai bàn tay lại
Nên để trên trái tim
Co ở hai ngón trỏ
Với đem hai ngón cái
Vịn nhau như cái vòng
Hai ngón giữa co ép
Giống như là hình báu
Dựng hợp hai vô danh
Mở giương hai ngón út
Đây là Căn Bản An
Bậc Trí kết An này
Tụng Căn Bản Mật Ngôn
Liền thành Pháp Tiên Hạnh (Pháp hành trước tiên)
Tiếp nói tướng Tâm An
Trước tiên đem tay phải
Ngửa chường an ở tim
Ngón cái và Vô Danh
Hai đầu ngón vịn nhau
Duỗi ngang ba ngón khác
Tiếp đem bàn tay trái
Ngón cái vịn móng Út
Duỗi thẳng ba ngón khác
Che bên trên gối trái
Đây gọi là Tâm An
Cũng là An Ủy An
Công năng như Căn Bản
Tiếp Pháp Tùy Tâm An
Dựa tướng Tâm An trước
Ngón cái và ngón trỏ
Vịn nhau giống cái vòng
Y trước, trên gối trái

Kết An này hay hoàn thành tất cả sự nghiệp, diệt tất cả tội, trừ tất cả phiền não , chẳng bao lâu quyết định sẽ được Bồ Đề của Phật
Nếu có người kết mỗi mỗi An thì Phước ấy chẳng thể đo lường được
Do kết An này, đối với vô lượng a tăng kỳ hằng hà sa số câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác tuôn mưa biển mây Đại Chúng Dường, hương xoa bôi, hương bột, vòng hoa, quần áo, phướng, phan, Anh Lạc , vật dụng trang nghiệm, bảy báu ở tất cả Như Lai thành Cúng Dường.Mọi loại thức ăn uống có trăm vị, tùy theo sự thích hợp của Như Lai thành Xuất Sinh Cúng Dường. Tùy theo thuốc men (y dược) tư duyên do ý ưa thích ở trước tất cả Như Lai thành Cúng Dường rộng lớn

Do kết An tụng Chân Ngôn, đối với tất cả Như Lai, bình đẳng ở mười phương , liền cảnh giác. Các Như Lai ấy khen rằng:Lành thay !” thảy đều trao cho Thọ Ký. Tất cả Như Lai an ủi người ấy, vui thấy người ấy. Kim Cương Thủ Trì Minh Vương và các Chúng quyến thuộc ngày đêm thường ủng hộ người ấy. Bốn vị Đại Thiên Vương quyết định ủng hộ chốn ấy ngang bằng với Tốt Đổ Ba (Stùpa: Tháp Xá Lợi)
Do kết An này cho nên Như Lai nói đất ấy như có Tháp Xá Lợi đều được quyết định chẳng thoái chuyển

Chính vì thế cho nên Kim Cương Thủ ! Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện , Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc , Ưu Bà Di nào có niềm tin trong sạch nơi Pháp Trì Minh thì cần phải sinh tâm rất cung kính, thọ trì, đọc tụng, cúng dường

Nếu tự mình viết chép, khuyên người khác viết chép thì cần phải kết ấn, dùng Đại Tín Tâm, dùng Đại Cung Kính, dùng mọi loại vật cần phải cúng dường. Kẻ trai lành, người nữ thiện, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ô Ba Tác Ca, Ô Ba Tư Ca ấy được thành tựu Phước lớn, thành tựu tất cả Giới, thành tựu Đại Tinh Tiến với Đại Nhẫn Nhục, thành tựu Đại Thiền Định, thành tựu Đàn Na, thành tựu Đại Trí Tuệ , thành tựu Công Đức rộng lớn, viên mãn sáu Ba La Mật

Nếu có người được An, Đàn Trường, Pháp của Đà La Ni này sẽ thành tựu Công Đức rộng lớn như vậy.
Đức Phật nói Kinh này xong thời Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát với tất cả Đại Chúng, Trời, Rồng, Dược Xoa, Ngạn Đạt Phộc, A Tô La, Nghiệt Lỗ Noa, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, Người, Phi Nhân….. đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI KINH
KINH QUYỂN HẠ
(Hết)


( Sưu tầm)
[ http://www.daibi.vn/2011....uyen-ha ]


Message edited by thanhlongphapsu - Thứ Sáu, 12 May 2017, 12:47 PM
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 12 May 2017, 1:28 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắngAToanMT
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » ĐẠI BẢO QUẢNG BÁT LẦU CÁT - KINH CHÚ TRỊ ĐIÊN
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO