Thứ Tư
20 Jun 2018
9:01 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

Live Traffic Feed

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp
42 Thủ Nhãn Ấn Pháp
LongTracAn Date: Thứ Hai, 03 Dec 2012, 11:07 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3244
Status: Tạm vắng
1. Như Ý Châu Thủ01. Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu, đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý.

Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra


2. Quyến Sách Thủ02. Nếu bị các việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi tay cầm dây quyến sách.

Chân ngôn rằng: Án, chỉ rị, lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra


3. Bảo Bát Thủ03. Nếu muốn trị các thứ bịnh trong bụng, nên cầu nơi tay cầm cái bát báu.

Chân ngôn rằng: Án, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra


4. Bảo Kiếm Thủ04. Nếu muốn hàng phục tất cả quỷ, thần, vọng, lượng, nên cầu nơi tay cầm gươm báu.

Chân ngôn rằng: Án,đế thế, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra


5. Bạt Chiết La Thủ05. Nếu muốn hàng phục tất cả thiên ma thần, nên cầu nơi tay cầm bạt chiết la

Chân ngôn rằng: Án,nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ ha


6. Kim Cang Xử Thủ06. Nếu muốn hàng phục tất cả oán tặc, nên cầu nơi tay cầm chày kim cang

Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt-ra, chỉ nãnh, chỉ nãnh, bát-ra nễ bát đa dã, tát-phạ ha


7. Thí Vô Úy Thủ07. Nếu muốn trừ tánh ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, nên cầu nơi tay thí vô úy.

Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra


Đại Bi Chú

Message edited by LongTracAn - Thứ Bảy, 13 May 2017, 2:37 AM
 
LongTracAn Date: Thứ Hai, 03 Dec 2012, 11:28 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3244
Status: Tạm vắng
8. Nhật Tinh Ma Ni Thủ08. Nếu muốn trị bịnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên cầu nơi tay cầm châu nhựt tinh ma ni.

Chân ngôn rằng: Án, độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, tát-phạ ha


9. Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ09. Nếu bị bịnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bịnh, nên cầu nơi tay cầm châu nguyệt tinh ma ni.

Chân ngôn rằng: Án, tô tất địa, yết rị, tát-phạ ha


10. Bảo Cung Thủ10. Nếu muốn được làm quan, lên chức, nên cầu nơi tay cầm cung báu.

Chân ngôn rằng: Án, a tả vĩ, lệ, tát-phạ ha


11. Bảo Tiễn Thủ11. Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi tay cầm tên báu.

Chân ngôn rằng: Án, ca mạ lã, tát-phạ ha


12. Dương Chi Thủ12. Nếu muốn trị các thứ bịnh trên thân, nên cầu nơi tay cầm cành dương liễu.

Chân ngôn rằng: Án, tô tất địa, ca rị, phạ rị, đa nẫm đa, mục đa duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra


13. Bạch Phất Thủ13. Nếu muốn trừ những chướng nạn ác bên thân, nên cầu nơi tay cầm cây phất trắng.

Chân ngôn rằng: Án, bát na di nảnh, bà nga phạ đế, mô hạ dã nhá, nga mô hạ nảnh, tát-phạ ha


14. Bảo Bình Thủ14. Nếu muốn tất cả người trong quyến thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái hồ bình.

Chân ngôn rằng: Án, yết lệ thảm mãn diệm, tát-phạ ha


Đại Bi Chú

Message edited by LongTracAn - Thứ Bảy, 13 May 2017, 2:40 AM
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 0:07 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3244
Status: Tạm vắng
15. Bàng Bài Thủ15. Nếu muốn xua đuổi loài hổ báo, sài lang và tất cả ác thú, nên cầu nơi tay cầm cái bàng bài.

Chân ngôn rằng: Án, dược các sam nẵng, na dã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá bạt xá, tát-phạ ha


16. Việt Phủ Thủ16. Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ, lìa nạn quan quân vời bắt, nên cầu nơi tay cầm cây phủ việt.

Chân ngôn rằng: Án, vị ra dã, vị ra dã, tát phạ ha


17. Ngọc Hoàn Thủ17. Nếu muốn có tôi trai tớ gái để sai khiến, nên cầu nơi tay cầm chiếc vòng ngọc.

Chân ngôn rằng: Án, bát na hàm, vị ra dã, tát-phạ ha


18. Bạch Liên Hoa Thủ18. Nếu muốn được các thứ công đức, nên cầu nơi tay cầm hoa sen trắng.

Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ ha


19. Thanh Liên Hoa Thủ19. Nếu muốn được sanh về 10 phương tịnh độ, nên cầu nơi tay cầm hoa sen xanh.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, bộ ra bạn đà hồng phấn tra


20. Bảo Kính Thủ20. Nếu muốn được trí huệ lớn, nên cầu nơi tay cầm cái gương báu.

Chân ngôn rằng: Án, vĩ tát phổ ra, na ra các xoa, phạ nhựt ra, mạn trà lã, hồng phấn tra


21. Tử Liên Hoa Thủ21. Nếu muốn được diện kiến 10 phương tất cả chư Phật, nên cầu nơi tay cầm hoa sen tím.

Chân ngôn rằng: Án, tát ra, tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra


Đại Bi Chú

Message edited by LongTracAn - Thứ Bảy, 13 May 2017, 2:42 AM
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 0:22 AM | Message # 4
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3244
Status: Tạm vắng
22. Bảo Khiếp Thủ22. Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầu nơi tay cầm cái bảo kíp.

Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra, bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng


23. Ngũ Sắc Vân Thủ23. Nếu muốn được đạo tiên, nên cầu nơi tay cầm hóa hiện mây ngũ sắc.

Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra


24. Quân Trì Thủ24. Nếu muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay cầm bình quân trì (60)

Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra thế khê ra, rô tra hàm tra


25. Hồng Liên Hoa Thủ25. Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng.

Chân ngôn rằng: Án, thương yết lệ, tát phạ ha


26. Bảo Kích Thủ26. Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến, nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích.

Chân ngôn rằng: Án, thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rị, hồng phấn tra


27. Bảo Loa Thủ27. Nếu muốn triệu tất cả chư thiên thiện thần, nên cầm nơi tay ống loa báu.

Chân ngôn rằng: Án, thương yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ ha


28. Độc Lâu Trượng Thủ28. Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu.

Chân ngôn rằng: Án, độ nẵng, phạ nhựt ra


Đại Bi Chú

Message edited by LongTracAn - Thứ Bảy, 13 May 2017, 2:50 AM
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 0:39 AM | Message # 5
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3244
Status: Tạm vắng
29. Sổ Châu Thủ29. Nếu muốn 10 phương chư Phật sớm đến đưa tay tiếp dẫn, nên cầu nơi tay cầm xâu chuỗi ngọc.

Chân ngôn rằng: Nẵng mồ – ra đá nẵng, đát ra dạ dã. Án, a na bà đế vĩ nhã duệ. Tất địa tất đà lật đế, tát phạ ha


30. Bảo Đạc Thủ30. Nếu muốn có được tất cả phạm âm thanh tốt nhiệm mầu, nên cầu nơi tay cầm chiếc linh báu.

Chân ngôn rằng: Nẵng mồ bát ra hàm bá noa duệ. Án, a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm rị nảnh, tát phạ ha


31. Bảo Ấn Thủ31. Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo, nên cầu nơi tay cầm chiếc ấn báu.

Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra, nảnh đảm nhá duệ, tát phạ ha


32. Câu Thi Thiết Câu Thủ32. Nếu muốn được thiên thần, long vương thường đến ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm cu thi thiết câu.

Chân ngôn rằng: Án, a rô rô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ ha


33. Tích Trượng Thủ33. Nếu vì lòng từ bi muốn cho tất cả chúng sanh được nhở sự che chở giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây tích trượng.

Chân ngôn rằng: Án, na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế na dạ bát nảnh, hồng phấn tra


34. Hợp Chưởng Thủ34. Nếu muốn cho tất cả chúng sanh thường cung kính yêu mến nhau, nên cầu nơi tay hiệp chưởng.

Chân ngôn rằng: Án – bát nạp mạng, nhá lăng hất rị (Theo trong Tạng bản, lại có chân ngôn: Án, vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra)


35. Hóa Phật Thủ35. Nếu muốn tùy theo chỗ sanh, thường ở bên Phật, nên cầu nơi tay hiện hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án, chiến na ra, ba hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra


Đại Bi Chú

Message edited by LongTracAn - Thứ Bảy, 13 May 2017, 2:52 AM
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 0:47 AM | Message # 6
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3244
Status: Tạm vắng
36. Hóa Cung Điện Thủ36. Nếu muốn đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay hiện hóa cung điện.

Chân ngôn rằng: Án, vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra


37. Bảo Kinh Thủ37. Nếu muốn được học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay cầm quyển kinh báu.

Chân ngôn rằng: Án, a hạ ra, tát ra phạ ni, nễ dã đà ra, bố nễ đế, tát phạ ha


38. Bất Thối Kim Luân Thủ38. Nếu muốn từ thân này cho đến thân thành Phật, tâm bồ đề thường không lui sụt, nên cầu nơi tay cầm bất thối kim luân.

Chân ngôn rằng: Án, thiết na di tả, tát phạ ha


39. Đảnh Thượng Hóa Phật Thủ39. Nếu muốn 10 phương chư Phật mau đến xoa đầu thọ ký, nên cầu nơi tay đảnh thượng hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt rị ni, phạ nhựt lãm nghệ tát phạ ha


40. Bồ Đào Thủ40. Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay cầm chùm bồ đào.

Chân ngôn rằng: Án, A ma lã kiếm đế nễ nãnh, tát phạ ha


41. Cam Lộ Thủ41. Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ mát mẻ, nên cầu nơi tay hóa nước cam lộ.

Chân ngôn rằng: Án, tố rô tố rô bác ra tố rô, bác ra tố rô, tố rô dã, tát phạ ha


42. Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ42. Nếu muốn hàng phục ma oán trong cõi đại thiên, nên cầu nơi tay tổng nhiếp thiên thủ.

Chân ngôn rằng: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, thấp phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha


Đại Bi Chú

Message edited by LongTracAn - Thứ Bảy, 13 May 2017, 2:54 AM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 4:39 AM | Message # 7
Generalissimo
Group: Users
Messages: 2178
Status: Tạm vắng
 
PhuCuong Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 9:29 AM | Message # 8
Lieutenant
Group: Disciples
Messages: 54
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 10:56 AM | Message # 9
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5272
Status: Tạm vắng
LongTracAn


Các Ấn trên đây, theo mình biết thì đầu tiên do Sư Thích Viên Đức dịch và giới thiệu qua "Bộ Mật Tông" gồm 4 Quyển, xuất bản tại Sài Gòn năm 1971, mà mình đã thỉnh được trọn bộ sau thời gian đó.

Thường thường, người ta khi nhìn thấy "Tay Ấn" là ngay lập tức dùng Tay của mình để kiết Ấn theo.

Nhưng họ không biết là Phậy dạy:
"Khi ta kiết Ấn, lập tức nhà cửa, chỗ ở của Quỷ Thần quanh đó sẽ bị rung chuyển !
Các Vị Quỷ Thần đó, liền bay đến xem "Ai" đã kiết Ấn, làm phiền họ như vậy?

Nếu người kiết Ấn, chỉ dùng tay nhái theo, chưa bao giờ được làm LỄ THỌ ẤN DO SƯ hoặc THẦY, ban, thì tùy theo sự vui buồn của Vị Quỷ Thần lúc đó, mà họ có trừng phạt người kiết Ấn hay không ! Và trừng phạt nặng hay nhẹ !

Nếu người kiết Ấn, là đệ-tử chân truyền, có "Phép Lệnh" của Thầy cho, biết làm đúng nghi-thức trước khi kiết Ấn, thì các vị Quỷ Thần sẽ đảnh lễ (Đảnh Lễ đây là dảnh lễ "Tay Ấn" tiêu biểu của Chư Phật, chứ không phải đảnh lễ người kiết ấn) xong họ bỏ đi, không làm phiền người kiết Ấn.

Tôi xin nói thêm về 2 Ấn: Là Ấn số 22 và Ấn số 26:

22. Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầu nơi tay cầm cái bảo kíp.

26. Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến, nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích.


Thực sự ra, 42 Ấn chú nêu trên, phải lập đàn tràng, phải biết làm nghi thức lễ bái, và các câu chú 1 lần niệm ít nhất là 108 biến cho đến 10 ngàn 8 trăm biến.

Tôi biết có người đã bỏ ra suốt 16 năm, chuyên dùng Ấn chú 22 cầu kho báu, sau 16 năm, người đó chẳng những không kiếm được 1 phân vàng nào, mà trái lại, bỏ tất cả nhà cửa vợ con, tài sản để lên 1 hang núi Tu luôn ! Thành 1 ẩn sĩ tu khổ hạnh.

Chúng ta ai cũng biết, "Phép Thần Thông" của các Vị Sư Tây Tạng, qua các phim ảnh, sách vở, tài liệu nghiên cứu của người Tây phương.
Như vậy, Ấn, Chú 26 nêu trên, đối với các Sư Mật Tông Tây Tạng chỉ là chuyện nhỏ !

Thế mà sao các Sư không luyện được thành tựu để mà xua quân xâm lược Trung Cộng ra khỏi đất nước của Họ?

Theo thiển ý của Tôi,
Thì tất cả các Ấn chú, tạm thời chỉ là cái "Dụng" của Phật !
Từ cái "Dụng" để đưa đến cái "Thể"

Mà 1 khi hành-giả nhất Tâm chuyên luyện Ấn và Chú, bỏ cả đời vào đó, như ban đầu luyện để cầu có kho báu vàng ngọc, đến lúc "luyện thành", sẽ tự giác, sẽ xem kho báu, vàng ngọc không khác cục đất ven đường, và họ sẽ Tu luôn !

"Thể" là chỗ đó, là chỗ buông bỏ vô-minh để giác-ngộ và hoà nhập vào chân như, vào "Phật tánh".

Trân-trọng


AToanMT
 
truclam2011 Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 11:06 AM | Message # 10
Lieutenant
Group: Users
Messages: 78
Status: Tạm vắng
Kính thưa Thầy Toàn, theo em biết thì mật pháp phải có thầy trao truyền, nếu mình kết ấn bậy bạ thì hậu quả sẽ rất khó lường. Em xin hỏi Thầy Toàn là nếu như lỡ có ai mà đã kiết ấn thì có cách nào để xả ấn ra mà không bị những phiền phức do kiết ấn không được Thầy trao truyền không ạ?
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 12:12 PM | Message # 11
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5272
Status: Tạm vắng
Bạn truclam2011,

Đa số các Ấn, khi xả Ấn là đưa Ấn lên đỉnh đầu, rồi mới xoè bàn tay ra, vuốt đầu 3 cái.

Xám-hối:
"Con tên...tuổi... hôm nay lỡ nhìn thấy tay Ấn nên kiết theo, thực không có ý gì khác, nếu lỡ phạm đến chư Vị Quỷ Thần địa phương, xin Chư Vị hoan hỷ đại xá cho, con sẽ không tái phạm nữa !"

Khấn xong quỳ lạy 4 hướng theo thứ tự: Đông, Bắc, Tây, Nam ,
mỗi hướng 3 lạy.

OK hé...


AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 12:13 PM | Message # 12
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3244
Status: Tạm vắng
Atoanmt

Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 1:12 PM | Message # 13
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5272
Status: Tạm vắng
SƯ KIẾT ẤN


Ngày xưa, có 1 Thiền Sư nói:
"Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực"
一 日 不 作, 一日 不 食


Nghĩa là "1 ngày không làm, thì ngày đó không ăn"

Đa số các Sư thường trồng trọt quanh Chùa như Lúa, Khoai để tự dưỡng. Hoặc luyện võ, tập "Dịch Cân Kinh" để cơ thể khoẻ mạnh.

Các Sư theo Nam Tông, hoặc Phật Giáo Nguyên Thủy, "Khất Sĩ" thì đi ngoài đường, cầm bình-bát khất-thực của bố-thí. Họ chỉ dùng cơm đúng Ngọ, và ăn bất cứ vật phẩm nào của Phật-Tử bỏ vào bình-bát của họ.
Tuy nhiên, trong suốt thời gian hành cước như thế, quý Sư không ngừng trì nhiều loại Chú, trong đó có các Chú cầu An cho bá-tánh, và cho người cúng dường.

Người ta, khi lao-động nhiều, thì dục-tính giảm đi.
Các "Lực Sĩ" đa số là tình-dục giảm !

Quý Sư thời nay, đa số không còn chân trần đi bộ, bước ra cửa Chùa là phóng xe Honda ào ào, hoặc lên xe ôtô, xe hơi thoải-mái, không còn lao-động gì nữa.

Ăn thì luôn được cúng dường các thức ngon, uống thì dùng Sâm Nhung hảo hạng, toàn là đồ Bổ !
Đã không lao-động, mà cứ tẩm bổ nhiều, thì dĩ nhiên thân-thể trở nên... phát...tướng, phát phì, "bề-thế"... hoặc nói theo từ nổ bi giờ là: "hoành-tráng" !

Cứ như thế thì dĩ-nhiên Trí Tuệ đi xuống mờ dục-tính đi lên !

Đã vậy, nhiều Sư, tuy không Tu Mật, không có Thầy dạy kiết Ấn, cũng tự nhìn theo các hình Tượng chư Phật kiết Ấn, rồi...vô-tư kiết Ấn theo.
Và điều này dĩ-nhiên là sẽ làm chư Vị Quỷ Thần địa-phương... hong hoan-hỷ chút xí nào, mờ lại thấy mích lòng nữa !
Nên chư vị Quỷ Thần chỉ cần "đẩy nhẹ" 1 chút là Quý Sư đó rớt đài ngay.
Vị họ đã có sẵn "dục tính" cao, nên đang tu mờ rơi vào tội "Sắc giới" là chuyện đương nhiên !

Do đó, khi ta thấy các Ông Sư, bỗng bỏ Chùa, ôm một mớ tiền, cuốn gói theo một cô Phật Tử đẹp đẹp là chuyện...thường tình !

Nói tóm lại, tất cả chỉ vì 1 chữ THAM

Thiện tai, thiện tai !!!


AToanMT
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 4:09 PM | Message # 14
Generalissimo
Group: Users
Messages: 2178
Status: Tạm vắng


Như vậy theo ngu ý thì đề nghị bạn Longtracan, nên cất bài này vào tủ riêng, vì nếu họ copy ra rồi phát tán khắp nơi thì, ai ai cũng có thể kiết ấn thử, và sẽ làm kinh động quỷ thần, chưa kể vong ma bị làm tổn thương do ấn và chú cùng tung ra một lượt, hoặc các vị vừa được sư phụ trao ấn phù đã có quyền bắt ấn. Tính đi tính lại thì cũng chẳng có đường nào lợi ích cả. Bạn LongTracAn và anh Toàn thấy thế nào?
 
socolar Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 9:31 PM | Message # 15
Colonel
Group: Users
Messages: 196
Status: Tạm vắng
bạn LongTracAn

Tuy nhiên socolar thấy cũng rất nên cất bài này trong tủ có khoá, để những ai có chìa khoá thì mở, còn không thì thội. Chứ cứ bắt chước tùm lum, gây hậu quả nghiêm trọng thì bác atoanmt, thanhlongphapsu ắt sẽ bị làm phiền, làm việc gấp nhiều lần so với bây giờ.
 
LongTracAn Date: Thứ Tư, 05 Dec 2012, 0:25 AM | Message # 16
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3244
Status: Tạm vắng
hi bạn phapsu và socolar,

Thiệt ra 42 thủ nhãn này có rất nhiều trên mạng, chỉ cần vô google là ra đó... Do vậy nếu có ai quan tâm thì họ sẽ tìm ra được thôi. Mình nghĩ khi một người trì chú với tâm lượng muốn giúp đỡ những người gặp nạn thì người trì chú đó sẽ được cảm ứng... còn ngược lại vì tính hẹp hòi, chỉ mong cầu những ích lợi cho bản thân thì có lẽ không còn tác dụng gì nữa.

Dù vậy, mình thấy để bài y nguyên vậy hay khoá lại cũng được, hông sao cả...


Đại Bi Chú
 
truclam2011 Date: Thứ Tư, 05 Dec 2012, 9:38 AM | Message # 17
Lieutenant
Group: Users
Messages: 78
Status: Tạm vắng
Cái này chắc chúng em xin thỉnh ý kiến của Thầy Toàn là có nên khoá lại hay không thôi ạ.
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Tư, 05 Dec 2012, 10:28 AM | Message # 18
Generalissimo
Group: Users
Messages: 2178
Status: Tạm vắng
Chào các bạn,

Bạn LongTracAn nói đúng đó, những hình ảnh này từ lâu đã xuất hiện trên mạng. Nhưng trang nhà atoanmt , thì là nơi trao đổi vui chơi, những hình ảnh này nếu giả như có người vì tin tưởng ở anh Toàn, rồi copy ra tự bắt ấn, tự tu luyện thì hậu quả tai hại cho bản thân họ thôi.

Ngoài chuyện kinh động quỷ thần ra, còn ảnh hưởng đến các vong ma vô tình bị các bạn thủ ấn và đánh trúng, các vong ma này sẽ gây oán thù với các bạn và hành hạ gia đình , bản thân các bạn không biết đâu mà đỡ.

Cho nên muốn để lại cũng được, nhưng thành thật khuyên các bạn đừng có bắt chước tập theo, khi các bạn không thọ giới với một vị Sư nào. Vì nếu các bạn tự ý làm theo thì sẽ bị đọa địa ngục. Và khi còn tại thế, ngoài việc quỷ thần trách phạt, các bạn sẽ còn bị vong ma theo quấy phá.

Tùy ý các bạn nhé. Mình không còn ý kiến gì nữa
 
phiy Date: Thứ Năm, 06 Dec 2012, 3:03 AM | Message # 19
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Anh Toàn và các bạn,
Tôi chưa tu và hành trì theo một pháp môn nào, nên những oai lực cũng như tác hại của ấn chú thế nào đều chưa được tường tỏ. nhưng theo cảm nhận tôi rất tin rằng, khi cái tâm kia phẳng lặng chuyên nhất để cầu nguyện thì ắt sẽ có linh ứng, còn ấn quyết chỉ dùng khi gặp việc trọng đại.
Kinh sách của Thánh Nhân truyền lại để giáo hoá và phổ độ chúng sinh, ai hữu duyên hoặc có căn cơ thì sẽ đắc dụng chứ không nhất thiết phải là tu sĩ. Người ta sinh ra tạo hoá đã trao mệnh, Phàm nhân hay vật trong vũ trụ đều luân chuyển để tự tìm đến với cái duyên của mình, cho nên gần ngay trước mắt, xa ngoài nghìn dặm cũng như nhau mà thôi !.
Hì, LongTracAn huệ tâm đã he hé rồi đó.
 
LongTracAn Date: Thứ Hai, 14 Mar 2016, 0:56 AM | Message # 20
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3244
Status: Tạm vắng
Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn[1]如意珠手

清香寳鼎化三千

如意金鰲遊九淵

善財龍女笑喧喧

佛敎妙珐汝要參Phiên âm:

Như Ý Châu Thủ

Thanh hương bảo đỉnh hóa tam thiên

Như ý kim ngao du cửu uyên

Thiện Tài Long Nữ tiếu huyên huyên

Phật giáo diệu pháp nhữ yếu tham.Phiên dịch:

Đỉnh hương nhập diệu khắp ba ngàn

Rùa ngọc chín tầng như ý chơi.

Cầu học Phật môn vô thượng pháp

Huyên thuyên Long Nữ Thiện Tài cười.[2]

罥索手

罥索手是捆魔繩

旁門鬼怪難遁形

拘留法寶多變化

除邪扶正秘文靈Phiên âm

Quyến sách thủ

Quyến sách thủ thị khổn ma thằng

Bàng môn quỉ quái nan độn hình

Câu lưu pháp bảo đa biến hóa

Trừ tà phù chánh bí văn linh.Phiên dịch

Tay làm mạng lưới trói quân ma

Lối quỉ đường yêu khó chạy xa.

Pháp thần biến hóa muôn hình trạng

Phép luật uy linh rõ chánh tà.[3]

寶鉢手

八萬四千病魔纒

寶鉢甘露可離痊

菩提薩埵自在觀

慈悲普度化有緣Phiên âm:

Bảo bát thủ

Bát vạn tứ thiên bệnh ma triền

Bảo bát cam lộ khả ly thuyên

Bồ đề tát đỏa tự tại quán

Từ bi phổ độ hóa hữu duyên.Phiên dịch:

Ma bệnh buộc ràng tám vạn tư

Bát vàng sương ngọc tịnh tâm hư

Tự tại Quán Âm Bồ Tát hạnh

Duyên lành nhiếp thụ đại tâm từ.[4]

寶劍手

寶劍飛光透三三

魑魅魍魎各遵宣

法界妖氣從茲息

弘揚正教度坤乾Phiên âm:

Bảo kiếm thủ

Bảo kiếm phi quang thấu tam tam

Si mị võng lượng các tuân tuyên

Pháp giới yêu khí tòng tư tức

Hoằng dương chánh giáo độ khôn kiền.Phiên dịch:

Gươm lồng bóng thép ba ngàn cõi

Si mị võng lượng phục thần oai

Yêu khí tiêu trừ trong pháp giới

Hoằng dương chánh giáo độ muôn loài.[5]

跋折鑼手

法雷高擎警頑冥

法鼓頫敲振瞶聾

法雲普陰利萬物

法雨遍灑潤群生Phiên âm:

Bạt chiết la thủ

Pháp lôi cao kình cảnh ngoan minh

Pháp cổ phủ xao chấn quý lung

Pháp vân phổ âm lợi vạn vật

Pháp vũ biến sái nhuận quần sinh.Phiên dịch:

Pháp như sấm dậy tỉnh người ngu

Trống pháp êm tai kẻ điếc, mù

Mây pháp ngang trời che vạn vật

Như mưa rưới đất nhuận quần sinh.[6]

金剛杵手

降伏怨魔驚鬼神

宇宙吉祥正氣存

護法衛教功勲普

憎伽合和道埸興Phiên âm:

Kim Cang Xử ThủHàng phục oán ma kinh quỉ thần

Vũ trụ cát tường chánh khí tồn

Hộ pháp vệ giáo công huân phổ

Tăng già hợp hòa đạo dịch hưng.Phiên dịch:

Hàng phục oán ma khiếp quỉ thần

Đất trời tươi nhuận khí thanh trần

Giữ gìn giáo pháp nơi nơi tỏ

Tăng già hòa hợp đạo thịnh hưng.[7]

施無畏手

收盡天魔法寶琦

業障消除趣菩提

萬病回春増福壽

施無畏手度群迷Phiên âm:

Thí vô uý thủ

Thu tận thiên ma pháp bảo kỳ

Nghiệp chướng tiêu trừ thú Bồ đề

Vạn bệnh hồi xuân tăng phúc thọ

Thí vô úy thủ độ quần mê.Phiên dịch
:

Phi thường pháp bảo trói thiên ma

Nghiệp chướng tiêu trừ thú Bồ đề

Dứt bệnh ngày xuân tăng phúc thọ

Đưa tay vô úy độ quần mê.


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 17 Mar 2016, 6:55 AM | Message # 21
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5272
Status: Tạm vắngAToanMT
 
Cường Date: Thứ Tư, 13 Apr 2016, 7:20 PM | Message # 22
Major general
Group: Disciples
Messages: 403
Status: Tạm vắng
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 13 May 2017, 3:10 AM | Message # 23
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3244
Status: Tạm vắng
[8]

Phiên âm:

Nhật tinh ma ni thủ

Tâm địa quang minh chiếu thế gian
Lục căn thanh tịnh hỗ dụng huyền
Ngu si chuyển thành chân trí tuệ
Hắc ám biến tác cự hỏa diệm.

Phiên dịch:

Đất tâm trong sáng chiếu thế gian
Dùng thế cho nhau cả sáu căn
Ngu muội chuyển thành chân trí tuệ
Tối tăm đổi lấy lửa rực hồng.

[9]

Phiên âm:

Nguyệt tinh ma ni thủ

Nhiệt độc vi hoạn nhật tương tiễn
Triền miên sàng đệ bội thương thảm
Nguyệt tinh ma ni thanh lương tán
Tiêu tai diên thọ lợi kiền khôn.

Phiên dịch:

Bệnh vì khí nóng ngấm vào thân
Trên giường trăn trở khổ nhân đôi
Ngọc phóng luồng trăng tươi khí lạnh
Xua tan hoạn nạn nhuận đất trời.

[10]

Phiên âm:

Bảo cung thủ

Tướng quân anh dũng mạnh vô địch
Bảo cung tại thủ xạ gian di
Khải toàn cao xướng vinh quan bổng
Ích chức gia thăng lạc hữu dư.

Phiên dịch:

Vô địch tướng quân khí hùng anh
Cung báu trong tay diệt ngụy tà
Quan tước điểm tô câu tán tụng
Chức vị càng thêm lợi nước nhà.

[11]

Phiên âm:

Bảo tiễn thủ

Tiển xạ cường địch đảm lạc hàn
Khắc thù chí thắng thao tả khoán
Nhân Quý tướng quân bình liễu loạn
Khải ca cao xướng lạc quần thiên.

Phiên dịch:

Mật lạnh theo tên vào kẻ dữ
Khắc phục lòng thù đoạt chiến công
Nhân Quý tướng quân an giặc loạn
Khúc hát ngày về ấm trời hồng.

[12]

Phiên âm:

Dương chi thủ

Dương chi thủ nhãn độ quần manh
Phiền nhiệt bệnh khổ đắc thanh lương
Khô mộc phùng xuân trọng mậu thịnh
Tử nhi bất vong thọ vĩnh xương.

Phiên dịch:

Phổ độ chúng sinh một cành dương
Não phiền nóng bõng hóa thanh lương.
Xuân đến cây khô đơm lộc biếc
Chết mà không mất lại miên trường.

[13]

Phiên âm:

Bạch phất thủ

Túc thế sát nghiệp trọng như sơn
Dục tu thánh đạo chướng vô biên
Hạnh hữu đại bi bạch phất thủ
Khinh tảo số số chúng nan quyên

Phiên dịch:

Kiếp xưa nghiệp sát nặng bằng non
Chắn bước đường tu đạo thánh nhân
Chổi trắng ai ngờ tâm lượng lớn
Quét đi vô số nghiệp khó trừ.

[14]

Phiên âm:

Bảo bình thủ

Bảo bình cam lộ nhuận quần manh
Cô mộc phùng xuân mậu hựu xương
Vạn bệnh kham trừ hiển đại dụng
Sinh sinh hóa hóa diệu vô phương.

Phiên dịch:

Bình vàng sương ngọc nhuận quần sinh
Cây khô đơm nhánh giữa trời xuân
Hiển hiện kỳ công trừ bệnh tật
Sinh sinh hóa hóa diệu vô phương*.

…………………………….
*Vô phương, dứt hết phương sở, vị trí, biểu thị không gian. Đứng một mình giữa khoảng xưa và nay, hoặc ẩn hoặc hiển, không có chỗ nhất định, tức là siêu việt hết thảy thời gian không gian. Trong Thiền lâm, loại khái niệm này thường được dùng để biểu thị chân lí của Phật pháp, không bị hạn cuộc bởi thời không gian. Viên Thông Đại Ứng Quốc Sư Ngữ Lục quyển thượng (Đại 80, 95 hạ) ghi: Cổ đức nói: Nếu nêu ra toàn thể tông thừa, thì các ông hướng vào đâu mà lãnh hội? Vì thế xưa nay đứng một mình, ẩn hiện không có phương. (Từ điển Phật Quang)


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 13 May 2017, 8:58 PM | Message # 24
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3244
Status: Tạm vắng
[15]

Phiên âm:

Bàng bài thủ

Sài lang hổ báo mạnh hựu hung
Sư tử hùng bi cánh tranh nanh
Bàng bài cao cử giai hồi tỵ
Tuy phùng hiểm lộ dịch khang bình.

Phiên dịch:

Sài lang hổ báo đã ác hung
Uy phong sư tử lại bạo tàn
Đưa cao bàng bài đều lẩn tránh
Gặp đường nguy hiểm cũng bình an.

[16]

Phiên âm:

Phủ việt thủ

Nghiêm hình bức cung khấp quỉ thần
Hàm oan linh ngữ lý nan thân
Nhược dục thoát ly luy tiết khổ
Thả tu phủ việt thủ an thân

Phiên dịch:

Quỷ khóc thần than bức bách thân
Ngục tù ngậm miệng khó minh oan
Nếu muốn thoát vòng dây trói buộc
Pháp tu phủ việt thủ bình an.

[17]

Phiên âm:

Ngọc hoàn thủ

Kinh thiên động địa dịch quỉ thần
Hô phong hoán vũ đàm tiếu trung
Nam cung nữ kính đồng lễ bái
Tân chủ hòa hợp đạo đại hưng.

Phiên dịch:

Khiến thần sai quỷ động đất trời
Gọi gió kêu mưa lúc nói cười
Trai gái một lòng cung kính lạy
Hợp hòa chủ khách đạo vun bồi.

[18]

Phiên âm:

Bạch liên hoa thủ

Bạch sắc bạch quang bạch liên hoa
Thiện công mỹ đức đại vô nhai
Ư thử thủ nhãn cần tu tập
Hà sầu bất chí pháp vương gia.

Phiên dịch:

Sắc trắng sáng trong một đóa sen
Đức lành công lớn khó so lường
Đây pháp mắt tay năng tu tập
Lo gì chẳng đến cõi pháp vương.

[19]

Phiên âm:

Thanh liên hoa thủ

Niệm Phật niệm pháp niệm thánh tăng
Thập phương tịnh độ bảo liên đăng
Hoa khai Phật hiện viên giác quả
Nhậm vận lai vãng sát na trung.

Phiên dịch:

Niệm Phật niệm pháp niệm thánh tăng
Sen như đèn báu tịnh mười phương
Trên hoa Phật hiện viên thành đạo
Đến đi niệm niệm ứng thời cơ.

[20]

Phiên âm:

Bảo kính thủ

Đại viên kính trí cùng pháp nguyên
Chiếu yêu kính lý tróc quái tiên
Diêm vương kính trung ác nghiệp hiện
Pháp bảo kính thủ chủng trí viên

Phiên dịch:

Đại trí viên dung tận cội nguồn
Tróc nã yêu tinh phản chiếu hình
Giữa kính Diêm Vương ác nghiệp hiện
Pháp bảo kính thủ chủng trí viên.

[21]

Phiên âm:

Tử liên hoa thủ

Vi diệu nan tư tử liên hoa
Bồ đề tốc chứng giải thoát pháp
Diện kiến thập phương Phật đà gia
Tòng kim bất lạc lục đạo gia.

Phiên dịch:

Vi diệu đóa sen tím khó lường
Mau chóng chứng giải thoát Bồ đề
Thấy được đất Phật khắp mười phương
Sáu cõi thời thời chẳng lạc về


Đại Bi Chú
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 13 May 2017, 9:02 PM | Message # 25
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3244
Status: Tạm vắng
[22]

Phiên âm:

Bảo khiếp thủ

Thiên thượng chúng bảo diệu nghiêm trang
Điạ trung phục tạng hóa ngu manh
Hải lý long cung kỳ trân hiện
Bảo khiếp thủ nhãn phóng hào quang.

Phiên dịch:

Thiên giới trang nghiêm lắm ngọc ngà
Dấu trong lòng đất hóa thô sơ
Cung điện vua rồng trân bảo hiện
Hộp ngọc hào quang tỏa sáng lòa.

[23]

Phiên âm:

Ngũ sắc vân thủ

Vị đạo cầu tiên nguyện trường sinh
Thọ dữ thiên tề bất giảm tăng
Toại tâm như ý thông biến hóa
Ngũ sắc tường vân túc hạ đăng.

Phiên dịch:

Vì đạo cầu tiên nguyện trường sinh
Chẳng hề tăng giảm sánh trời xanh
Biến hóa rộng sâu như ý nguyện
Năm sắc mây lành quyện dưới chân.

[24]

Phiên âm:

Quân trì thủ

Thanh tịnh vô nhiễm Đại Phạm Thiên
Thọ thắng diệu lạc phúc báo toàn
Đản năng trì thử quân trì thủ
Thân thân sinh bỉ thọ như sơn.

Phiên dịch:
Thanh tịnh vô nhiễm Đại Phạm Thiên
Thọ phúc báo thù thắng vẹn toàn
Chuyên cần trì pháp quân trì thủ
Thọ kiếp lâu dài như núi non.

[25]

Phiên âm:

Hồng liên hoa thủ

Chư thiên khoái lạc thắng nhân gian
Phát nguyện vãng sinh đa trở nan
Đản tự thủ trì hồng liên hoa
Đàn chỉ vãng sinh phi đẳng gián.

Phiên dịch:

Vui thú cõi trời hơn thế gian
Phát nguyện vãng sinh bao khó khăn
Hồng liên hoa thủ siêng tu tập
Búng tay tức khắc đã về nhà.

[26]

Phiên âm:

Bảo kích thủ

Nhân Quý chinh liêu dũng vô địch
Nê hà cứu giá lập công kỳ
Cao ly đầu hàng triều thánh đế
Tha phương nghịch tặc tuyệt tông tích.

Phiên dịch:

Viễn chinh Nhân Quý bậc anh hùng
Giúp nước cứu vua lập đại công
Cao ly đầu hàng triều thánh đế
Nghịch tặc phương nào lưu dấu chân.

[27]

Phiên âm:

Bảo loa thủ

Pháp âm hưởng triệt chấn chư thiên
Nhất thiết thiện thần y triệu lệnh
Tứ phương kết giới thiên biến hóa
Long vương hộ vệ tại hậu tiền.

Phiên dịch:

Pháp âm chấn động khắp chư thiên
Tất cả thần nhân y lệnh chầu
Phân định bốn phương ngàn biến hóa
Vua rồng bảo vệ trước và sau.

[28]

Phiên âm:

Độc lâu trượng thủ

Bạch cốt hoàn giao thổ vị mai
Hành nhân tu pháp thiết cung đài
Luyện thành quỷ thần tuân hiệu lệnh
Độc lâu trượng thủ bi nguyện hoài.

Phiên dịch:

Xương trắng còn trên đất chưa chôn
Người tu thánh pháp dựng đài cao
Luyện thành quỷ thần tuân hiệu lệnh
Chống gậy đầu lâu nguyện đại bi.


Đại Bi Chú
 
loclv88 Date: Chủ Nhật, 14 May 2017, 7:27 PM | Message # 26
Colonel
Group: Users
Messages: 168
Status: Tạm vắng
Theo con được biết , 42 Thủ Nhãn này phải có Thầy chỉ dạy thì mới luyện được , không nên trì lung tung. Chỉ cần thành tựu được 1 Thủ Nhãn thì đã giúp được biết bao chúng sinh rồi
LongTracAn,


Nam Mô A Di Đà Phật !

Message edited by loclv88 - Chủ Nhật, 14 May 2017, 7:28 PM
 
kathy Date: Thứ Hai, 22 May 2017, 5:56 PM | Message # 27
Colonel general
Group: Users
Messages: 1004
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL